Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Rejestr zmian
Aktualizacja treści: 2014-08-29
Redaktor: Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
 • Wstecz
 • Drukuj stronę
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Zwiększ rozmiar czcionki

Nazwa WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (Km)
AdresBOLESŁAWA CHROBREGO 2 Pokaż na mapie
Telefon32 43 92 064
Faks32 42 24 124
eMailkomunikacja@um.rybnik.pl
Osoba kierującaJerzy Wróbel (Naczelnik Wydziału Km)
Struktura Wydziału
Godz. przyjęć interesantówponiedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00

Zakres działania

Referat Praw Jazdy:

 • przygotowanie materiałów do wydania uprawnień do kierowania pojazdami,
 • przygotowanie materiałów do wydania międzynarodowych praw jazdy,
 • przyjmowanie zawiadomień o zmianach w dokumentach,
 • przygotowanie decyzji kierujących posiadaczy uprawnień na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami,
 • przygotowanie decyzji kierujących na sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie do depozytu prawa jazdy,
 • przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • przygotowanie decyzji związanych z cofaniem praw jazdy oraz ich przywracaniem,
 • wymiana praw jazdy,
 • wydawanie wtórników praw jazdy, prowadzenie ewidencji kierowców,
 • potwierdzanie kwalifikacji zawodowych kierowcy (kod 95).

Referat Rejetstracji Pojazdów:

 • rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz tablic rejestracyjnych,
 • czasowa rejestracja pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych,
 • wyrejestrowywanie pojazdów, przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdu, dokonaniu zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu (kasacji), lub utracie, bądź innych zmian wymagających zmian zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, kierowanie na dodatkowe badania techniczne pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji pojazdów i przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów,
 • prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania,
 • zamawianie tablic rejestracyjnych i przyjmowanie zamówień na wtórniki tablic rejestracyjnych,
 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdu,
 • prowadzenie ewidencji kart pojazdu.

Referat Zarządzania Ruchem i Transportu:

 • wyrażenie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez przewoźnika,
 • określenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu,
 • uzyskiwanie informacji o zamiarze likwidacji linii kolejowej na określonym obszarze,
 • przygotowanie decyzji dotyczących wydawania licencji na  zarobkowe wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób,
 • przygotowanie decyzji dotyczących wydawania zezwoleń na zarobkowe wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
 • przygotowanie decyzji dotyczących wydawania licencji na drogowy zarobkowy przewóz osób taksówką,
 • przygotowanie zaświadczeń o  prowadzeniu transportu jako działalności pomocniczej,
 • kontrola działalności gospodarczej posiadaczy licencji, zezwoleń i zaświadczeń,
 • przygotowanie Uchwał Rady Miasta w sprawie ustalania stref cen przy przewozie osób i bagażu taksówkami,
 • nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 • przygotowanie decyzji dot. wydawania i cofania upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 • obsługa Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką,
 • przygotowanie decyzji dot. wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców,
 • prowadzenie ewidencji ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów nauki jazdy,
 • prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy,
 • przygotowanie decyzji dot. wydawania upoważnień do przeprowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów,
 • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców i działalnością ośrodków,
 • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,
 • prowadzenie ewidencji i oznakowania taksówek osobowych,
 • kierowanie do nabicia numerów identyfikacyjnych nadwozia lub wykonanie tabliczki znamionowej,
 • wpisywanie do bazy pojazdów zarejestrowanych informacji dotyczących zajęć i zastrzeżeń,
 • wydawanie kart parkingowych placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,
 • zarządzanie ruchem na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych w zarządzie Prezydenta Miasta,
 • opiniowanie założeń (na etapie sporządzania specyfikacji) i rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
 • opracowywanie lub zlecanie opracowywania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 • wydawanie opinii do postanowień dotyczących włączania obiektów do dróg publicznych,
 • przygotowywanie złożonych projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia,
 • prowadzenie ewidencji i archiwum zatwierdzonych projektów organizacji ruchu
 • współpraca w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego z innymi jednostkami, Policją i Inspekcja Transportu Drogowego,
 • analiza bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz wprowadzanie czasowej i stałej organizacji ruchu,
 • analiza systemu transportu zbiorowego,
 • prowadzenie corocznych i doraźnych pomiarów natężenia ruchu kołowego i pieszego,
 • kontrola prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
 • opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych,
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,
 • wydawanie kart rejestracyjnych sprzętu pływającego,
 • realizacja zadań związanych z wyznaczaniem jednostki usuwającej pojazdy z drogi oraz jednostki prowadzącej parking strzeżony, na którym umieszcza się usunięte pojazdy.

 • Drukuj stronę
 • Wstecz
 • Przewiń do góry
Odsłon strony: 338230
 
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik tel. 32 43 92 000, fax 32 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, NIP, REGON