Sprawa
PS.823.5.2016
Treść
  • Program wyrównywania różnic między regionami III
    15 marca 2016 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Organizacje pozarządowe mogą być adresatami obszarów: C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych i E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie projektów może być udzielane jedynie w przypadku zgodności tych projektów ze Strategią Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020, przyjętą Uchwałą Nr 140/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r. W przypadku obszaru C programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wymaganymi załącznikami do Miasta Rybnika w terminie do 25 marca 2016 r. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu, w terminie do 30 listopada 2016 r. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 32 43 92 005. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod linkiem:

Dokumenty do pobrania