Nr
545/2018
Dotyczy
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 493/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2018-07-19
Data wejścia w życie
2018-07-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 20 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)