Tabela zawiera 5044 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer uchwały Data sesji Dotyczy
176/XIII/2019 2019-07-24 Wystąpienia z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian w polskim prawie nakazujących magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych Pokaż
175/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
174/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
173/XII/2019 2019-06-27 Przekazania petycji zgodnie z właściwością Pokaż
172/XII/2019 2019-06-27 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 Pokaż
171/XII/2019 2019-06-27 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa Cyrana Pokaż
170/XII/2019 2019-06-27 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościelnej 2 w Rybniku Pokaż
169/XII/2019 2019-06-27 Przyjęcie „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022” Pokaż
168/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 174/XII/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
167/XII/2019 2019-06-27 Uchylenia uchwały nr 173/XII/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 205-2023, ze zmianami Pokaż
166/XII/2019 2019-06-27 Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Pokaż
165/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
164/XII/2019 2019-06-27 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Władysława Webera Pokaż
163/XII/2019 2019-06-27 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego (MPZP 55) Pokaż
162/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
161/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
160/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
159/XII/2019 2019-06-27 Zbycia nieruchomości na rzecz kościelnej osoby prawnej Pokaż
158/XII/2019 2019-06-27 Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Pokaż
157/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
156/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Rybnik z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Rybnika prowadzonych przez inne organy prowadzące Pokaż
155/XII/2019 2019-06-27 Dostosowania nazwy Szkoły Policealna dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
154/XII/2019 2019-06-27 Dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybniku, wchodzącej w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Pokaż
153/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Pokaż
152/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
151/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 111/VIII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019 Pokaż
150/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika Pokaż
149/XII/2019 2019-06-27 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
148/XII/2019 2019-06-27 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Pokaż
147/XII/2019 2019-06-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
146/XII/2019 2019-06-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
145/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie stosowania przez Radę Miasta, Urząd Miasta czy też Prezydenta formy petycji, w przypadku formułowania żądań wprowadzenia zmian ustawowych, a nie apelu czy innej formy bezskutecznej Pokaż
144/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia komisji Rady Miasta Rybnika do spraw walki z niską emisją Pokaż
143/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały w sprawie przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
142/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
141/XI/2019 2019-05-23 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Pokaż
140/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu wyborczego przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
139/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
138/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
137/XI/2019 2019-05-23 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
136/XI/2019 2019-05-23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
135/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 104/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
134/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 103/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
133/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 102/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Pokaż
132/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
131/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
130/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
129/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
128/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
127/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oświęcim, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Miasta Rybnika Pokaż
126/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenia poparcia dla przedłużenia umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie budowy sali koncertowej w Rybniku Pokaż
125/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec" Pokaż
124/XI/2019 2019-05-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
123/XI/2019 2019-05-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
122/XI/2019 2019-05-23 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2018 rok Pokaż
121/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rok Pokaż
120/XI/2019 2019-05-23 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufania Pokaż
119/X/2019 2019-05-09 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
118/IX/2019 2019-04-25 Stanowiska Rady Miasta Rybnika dotyczącego wynagrodzenia lub innej gratyfikacji za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty Pokaż
117/VIII/2019 2019-04-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
116/VIII/2019 2019-04-11 Budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Pokaż
115/VIII/2019 2019-04-11 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7 Pokaż
114/VIII/2019 2019-04-11 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
113/VIII/2019 2019-04-11 Wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 925 Pokaż
112/VIII/2019 2019-04-11 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
111/VIII/2019 2019-04-11 Doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019 Pokaż
110/VIII/2019 2019-04-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
109/VIII/2019 2019-04-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
108/VII/2019 2019-04-02 Stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia i zarządzenia ponownych wyborów Pokaż
107/VI/2019 2019-03-21 Zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowa Pokaż
106/VI/2019 2019-03-21 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta Pokaż
105/VI/2019 2019-03-21 Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2019-2021 Pokaż
104/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
103/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
102/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Pokaż
101/VI/2019 2019-03-21 Zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła Pokaż
100/VI/2019 2019-03-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
99/VI/2019 2019-03-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
98/VI/2019 2019-03-21 Przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030" Pokaż
97/VI/2019 2019-03-21 Ustanowienia roku 2019 w Rybniku - Rokiem Europy Pokaż
96/V/2019 2019-02-28 Zmiany składu osobowego komisji Rady Miasta Pokaż
95/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
94/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Zamysłów Pokaż
93/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wielopole Pokaż
92/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Śródmieście Pokaż
91/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Stodoły Pokaż
90/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Smolna Pokaż
89/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
88/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
87/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Radziejów Pokaż
86/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Popielów Pokaż
85/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski Pokaż
84/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Orzepowice Pokaż
83/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ochojec Pokaż
82/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niewiadom Pokaż
81/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niedobczyce Pokaż
80/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Meksyk Pokaż
79/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
78/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia Pokaż
77/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kłokocin Pokaż
76/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamień Pokaż
75/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Grabownia Pokaż
74/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Gotartowice Pokaż
73/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów Pokaż
72/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Chwałowice Pokaż
71/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Chwałęcice Pokaż
70/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
69/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle Pokaż
68/V/2019 2019-02-28 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok Pokaż
67/V/2019 2019-02-28 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2019 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
66/V/2019 2019-02-28 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną Pokaż
65/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku Pokaż
64/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
63/V/2019 2019-02-28 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego Pokaż
62/V/2019 2019-02-28 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku" Pokaż
61/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
60/V/2019 2019-02-28 Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2019 Pokaż
59/V/2019 2019-02-28 Rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku Pokaż
58/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1) Pokaż
57/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
56/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
55/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
54/V/2019 2019-02-28 Podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce Pokaż
53/V/2019 2019-02-28 Postulatu zmiany uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Pokaż
52/V/2019 2019-02-28 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku Pokaż
51/V/2019 2019-02-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
50/V/2019 2019-02-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
49/IV/2019 2019-01-24 Zmiany składów osobowych komisji Rady Miasta Pokaż
48/IV/2019 2019-01-24 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta Rybnika Pokaż
47/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika Pokaż
46/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika Pokaż
45/IV/2019 2019-01-24 Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” Pokaż
44/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia „Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022" Pokaż
43/IV/2019 2019-01-24 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku Pokaż
42/IV/2019 2019-01-24 Wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Strategia elektromobilności dla Miasta Rybnika na lata 2019-2030" w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności" Pokaż
41/IV/2019 2019-01-24 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Oleskim w zakresie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
40/IV/2019 2019-01-24 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
39/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Pokaż
38/IV/2019 2019-01-24 zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
37/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023 Pokaż
36/IV/2019 2019-01-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i ich wydzierżawiania Pokaż
35/IV/2019 2019-01-24 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
34/IV/2019 2019-01-24 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7 Pokaż
33/IV/2019 2019-01-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
32/IV/2019 2019-01-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
31/III/2018 2018-12-13 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
30/III/2018 2018-12-13 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Pokaż
29/III/2018 2018-12-13 Uchwalenia Statutu Miasta Rybnika Pokaż
28/III/2018 2018-12-13 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
27/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym Pokaż
26/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
25/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
24/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
23/III/2018 2018-12-13 Zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
22/III/2018 2018-12-13 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
21/III/2018 2018-12-13 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok Pokaż
20/III/2018 2018-12-13 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek e szkole i w domu" na lata 2019-2023. Pokaż
19/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku Pokaż
18/III/2018 2018-12-13 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
17/III/2018 2018-12-13 Budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
16/III/2018 2018-12-13 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
15/III/2018 2018-12-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
14/III/2018 2018-12-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
13/II/2018 2018-11-29 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
12/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
11/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Rewizyjnej Pokaż
10/II/2018 2018-11-29 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
9/II/2018 2018-11-29 Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
8/II/2018 2018-11-29 Ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
7/II/2018 2018-11-29 Powołania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
6/II/2018 2018-11-29 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
5/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
4/II/2018 2018-11-29 Ustalenia sposobu głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
3/I/2018 2018-11-22 Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
2/I/2018 2018-11-22 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
1/I/2018 2018-11-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
860/LII/2018 2018-11-08 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
859/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika" Pokaż
858/LII/2018 2018-11-08 Uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
857/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku. Pokaż
856/LII/2018 2018-11-08 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
855/LII/2018 2018-11-08 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Pokaż
854/LII/2018 2018-11-08 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków” Pokaż
853/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
852/LII/2018 2018-11-08 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
851/LII/2018 2018-11-08 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
850/LI/2018 2018-10-11 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Pokaż
849/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia Statutu Miasta Rybnika Pokaż
848/LI/2018 2018-10-11 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku Pokaż
847/LI/2018 2018-10-11 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku Pokaż
846/LI/2018 2018-10-11 Wskazania osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów Pokaż
845/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) Pokaż
844/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Józefa Poloka Pokaż
843/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków” Pokaż
842/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
841/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
840/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
839/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
838/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku - Ochojcu dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
837/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
836/LI/2018 2018-10-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
835/LI/2018 2018-10-11 Podatku od środków transportowych na 2019 rok Pokaż
834/LI/2018 2018-10-11 Podatku od nieruchomości na 2019 rok Pokaż
833/LI/2018 2018-10-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
832/LI/2018 2018-10-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
831/L/2018 2018-09-13 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
830/L/2018 2018-09-13 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
829/L/2018 2018-09-13 Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Pokaż
828/L/2018 2018-09-13 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Pokaż
827/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
826/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
825/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
824/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
823/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
822/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Zamysłów Pokaż
821/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnik Północ Pokaż
820/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
819/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Radziejów Pokaż
818/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Popielów Pokaż
817/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Niewiadom Pokaż
816/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
815/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Kamień Pokaż
814/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Gotartowice Pokaż
813/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
812/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 744/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
811/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
810/L/2018 2018-09-13 Założenia Zespołu Edukacyjno - Artystycznego Przygoda w Rybniku Pokaż
809/L/2018 2018-09-13 Założenia Przedszkola nr 51 w Rybniku Pokaż
808/L/2018 2018-09-13 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Pokaż
807/L/2018 2018-09-13 Zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
806/L/2018 2018-09-13 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
805/L/2018 2018-09-13 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Pokaż
804/L/2018 2018-09-13 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
803/L/2018 2018-09-13 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta Pokaż
802/L/2018 2018-09-13 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
801/L/2018 2018-09-13 Nadania boisku piłkarskiemu w Rybniku imienia Andrzeja Frydeckiego Pokaż
800/L/2018 2018-09-13 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
799/L/2018 2018-09-13 Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
798/L/2018 2018-09-13 Zniesienia nazwy skrzyżowania "Rondo Mikołowskie" Pokaż
797/L/2018 2018-09-13 Przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023” Pokaż
796/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym Pokaż
795/L/2018 2018-09-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
794/L/2018 2018-09-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
793/XLIX/2018 2018-06-27 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku Pokaż
792/XLIX/2018 2018-06-27 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice” Pokaż
791/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
790/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
789/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
788/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok Pokaż
787/XLIX/2018 2018-06-27 Przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pokaż
786/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
785/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
784/XLIX/2018 2018-06-27 Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Pokaż
783/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja” Pokaż
782/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku Pokaż
781/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
780/XLIX/2018 2018-06-27 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
779/XLIX/2018 2018-06-27 Utworzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Rybniku, nadania jej statutu oraz włączenia w strukturę organizacyjną Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku Pokaż
778/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
777/XLIX/2018 2018-06-27 Uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
776/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
775/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
774/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
773/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
772/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r . w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
771/XLIX/2018 2018-06-27 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego nr VII położonego przy ul. Kościelnej 7 Pokaż
770/XLIX/2018 2018-06-27 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
769/XLIX/2018 2018-06-27 Nabycia nieruchomości Pokaż
768/XLIX/2018 2018-06-27 Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Pokaż
767/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany Uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
766/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny Pokaż
765/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Pokaż
764/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
763/XLIX/2018 2018-06-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
762/XLIX/2018 2018-06-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
761/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jabłoniowa - Olszycka i nadania nazwy ulicy (ul. Jabłoniowa) Pokaż
760/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jankowicka - Młyńska i nadania nazwy ulicy (ul. Parkingowa) Pokaż
759/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy (ul. Handlowa) Pokaż
758/XLVIII/2018 2018-05-24 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Karola i Antoniego Szafranków Pokaż
757/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
756/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
755/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rybnika Pokaż
754/XLVIII/2018 2018-05-24 Nadania obiektowi miniżużlowemu w Rybniku imienia Andrzeja Skulskiego Pokaż
753/XLVIII/2018 2018-05-24 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Spółdzielni Socjalnej SZKRABKOWO Pokaż
752/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
751/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
750/XLVIII/2018 2018-05-24 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2017 rok Pokaż
749/XLVIII/2018 2018-05-24 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2017 rok Pokaż
748/XLVII/2018 2018-04-19 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku Pokaż
747/XLVII/2018 2018-04-19 Powołania Komisji Statutowej Pokaż
746/XLVII/2018 2018-04-19 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
745/XLVII/2018 2018-04-19 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego Pokaż
744/XLVII/2018 2018-04-19 Regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
743/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku Pokaż
742/XLVII/2018 2018-04-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej Pokaż
741/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
740/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
739/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
738/XLVII/2018 2018-04-19 Powierzenia prowadzenia obsługi Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
737/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
736/XLVII/2018 2018-04-19 Utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
735/XLVII/2018 2018-04-19 Likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku Pokaż
734/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
733/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkalnego zasobu gminy - "Mieszkania dla rodzin" Pokaż
732/XLVII/2018 2018-04-19 zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
731/XLVII/2018 2018-04-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54) Pokaż
730/XLVII/2018 2018-04-19 Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
729/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia "Planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy" Pokaż
728/XLVII/2018 2018-04-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
727/XLVII/2018 2018-04-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
726/XLVI/2018 2018-03-22 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
725/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
724/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
723/XLVI/2018 2018-03-22 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok Pokaż
722/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
721/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
720/XLVI/2018 2018-03-22 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2018 Pokaż
719/XLVI/2018 2018-03-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
718/XLVI/2018 2018-03-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
717/XLV/2018 2018-02-15 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku Pokaż
716/XLV/2018 2018-02-15 Przekazania według właściwości skargi Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
715/XLV/2018 2018-02-15 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
714/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
713/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Zamysłów Pokaż
712/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
711/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
710/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Radziejów Pokaż
709/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Popielów Pokaż
708/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Niewiadom Pokaż
707/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
706/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Kamień Pokaż
705/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Gotartowice Pokaż
704/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
703/XLV/2018 2018-02-15 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
702/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Pokaż
701/XLV/2018 2018-02-15 Przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020” Pokaż
700/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 666/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok” Pokaż
699/XLV/2018 2018-02-15 Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
698/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 271/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
697/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 173/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015–2023 Pokaż
696/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 175/XII/2015 z dnia 17 września 2015 r., w sprawie Przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
695/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 174/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
694/XLV/2018 2018-02-15 Wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika zmierzających do budowy hospicjum stacjonarnego na działkach numer 1289/53 i 3225/51, należących do Gminy Rybnik, położonych przy ulicy Barbórki w Rybniku Pokaż
693/XLV/2018 2018-02-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
692/XLV/2018 2018-02-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
691/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym Pokaż
690/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnka Pokaż
689/XLIV/2018 2018-01-18 Przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Pokaż
688/XLIV/2018 2018-01-18 Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Pokaż
687/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
686/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
685/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
684/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
683/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
682/XLIV/2018 2018-01-18 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku Pokaż
681/XLIV/2018 2018-01-18 Rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku Pokaż
680/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 268/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Pokaż
679/XLIV/2018 2018-01-18 Oddania nieruchomości w najem Pokaż
678/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
677/XLIV/2018 2018-01-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
676/XLIV/2018 2018-01-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
675/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany w składach osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
674/XLIII/2017 2017-12-14 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z siedzibą w Warszawie Pokaż
673/XLIII/2017 2017-12-14 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022. Pokaż
672/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
671/XLIII/2017 2017-12-14 Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Pokaż
670/XLIII/2017 2017-12-14 Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Pokaż
669/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
668/XLIII/2017 2017-12-14 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
667/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
666/XLIII/2017 2017-12-14 Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok" Pokaż
665/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy Pokaż
664/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy Pokaż
663/XLIII/2017 2017-12-14 Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy w Rybniku Pokaż
662/XLIII/2017 2017-12-14 Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
661/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) Pokaż
660/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
659/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
658/XLIII/2017 2017-12-14 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
657/XLIII/2017 2017-12-14 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
656/XLIII/2017 2017-12-14 Budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
655/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
654/XLIII/2017 2017-12-14 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
653/XLII/2017 2017-11-16 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna Pokaż
652/XLII/2017 2017-11-16 Wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Pokaż
651/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany odnośnie roku 2018 do "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Pokaż
650/XLII/2017 2017-11-16 Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Pokaż
649/XLII/2017 2017-11-16 Nadania skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego nazwy imienia Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
648/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
647/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Pokaż
646/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia dotychczasowego imienia Lucjana Szenwalda Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Pokaż
645/XLII/2017 2017-11-16 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - Pokaż
644/XLII/2017 2017-11-16 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Pokaż
643/XLII/2017 2017-11-16 Powierzenia prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
642/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
641/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Pokaż
640/XLII/2017 2017-11-16 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Pokaż
639/XLII/2017 2017-11-16 Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
638/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018 Pokaż
637/XLII/2017 2017-11-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
636/XLII/2017 2017-11-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52) Pokaż
635/XLII/2017 2017-11-16 Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Pokaż
634/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
633/XLII/2017 2017-11-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
632/XLII/2017 2017-11-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
631/XLII/2017 2017-11-16 Poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci Pokaż
630/XLI/2017 2017-10-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
629/XLI/2017 2017-10-19 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku Pokaż
628/XLI/2017 2017-10-19 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
627/XLI/2017 2017-10-19 Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
626/XLI/2017 2017-10-19 Zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i zmiany nazwy jednostki Pokaż
625/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku Pokaż
624/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
623/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 6 Rybniku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Pokaż
622/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Pokaż
621/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
620/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Pokaż
619/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku Pokaż
618/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
617/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku Pokaż
616/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
615/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Pokaż
614/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku Pokaż
613/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku Pokaż
612/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku Pokaż
611/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku Pokaż
610/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku Pokaż
609/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku Pokaż
608/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Pokaż
607/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku Pokaż
606/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Pokaż
605/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Pokaż
604/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 w Rybniku Pokaż
603/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku Pokaż
602/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Pokaż
601/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku Pokaż
600/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku Pokaż
599/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku Pokaż
598/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku Pokaż
597/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Pokaż
596/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku Pokaż
595/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku Pokaż
594/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku Pokaż
593/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku Pokaż
592/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku Pokaż
591/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku Pokaż
590/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
589/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Gliwice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
588/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
587/XLI/2017 2017-10-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51) Pokaż
586/XLI/2017 2017-10-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
585/XLI/2017 2017-10-19 Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
584/XLI/2017 2017-10-19 Uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych Pokaż
583/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od środków transportowych na 2018 rok Pokaż
582/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
581/XLI/2017 2017-10-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
580/XLI/2017 2017-10-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
579/XL/2017 2017-09-21 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
578/XL/2017 2017-09-21 Nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
577/XL/2017 2017-09-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym Pokaż
576/XL/2017 2017-09-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku Pokaż
575/XL/2017 2017-09-21 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pokaż
574/XL/2017 2017-09-21 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pokaż
573/XL/2017 2017-09-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
572/XL/2017 2017-09-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
571/XL/2017 2017-09-21 Nadania medalu pamiątkowego "Beneficii Grata Civitas Rybnik" Pokaż
570/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
569/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
568/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
567/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
566/XXXIX/2017 2017-08-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49) Pokaż
565/XXXIX/2017 2017-08-24 Wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowej Pokaż
564/XXXIX/2017 2017-08-24 Zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Pokaż
563/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
562/XXXIX/2017 2017-08-24 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno Pokaż
561/XXXIX/2017 2017-08-24 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy Pokaż
560/XXXVIII/2017 2017-06-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
559/XXXVIII/2017 2017-06-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Pokaż
558/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o. o. Pokaż
557/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statut Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
556/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Powstańców Śląskich) Pokaż
555/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
554/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
553/XXXVIII/2017 2017-06-22 Założenia Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku Pokaż
552/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutów szkołom podstawowym Pokaż
551/XXXVIII/2017 2017-06-22 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
550/XXXVIII/2017 2017-06-22 Utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Pokaż
549/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
548/XXXVIII/2017 2017-06-22 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
547/XXXVIII/2017 2017-06-22 Ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości Pokaż
546/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zamiany nieruchomości Pokaż
545/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zbycia nieruchomości Pokaż
544/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48) Pokaż
543/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
542/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
541/XXXVIII/2017 2017-06-22 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
540/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
539/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
538/XXXVII/2017 2017-05-25 Poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 r. dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności Pokaż
537/XXXVI/2017 2017-05-18 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr NPII.4131.1.259.2017 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 1526461 Metryka
Redaktor: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-07-25 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-07-25 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-07-25 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-07-17 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-07-17 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.