Nr rejestrowy
8
Nazwa
First Recycling Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu
Adres
41-200 Sosnowiec, ul. Radocha 6
NIP
952-19-09-829
Regon
015292057
Data wpisu
2012-07-25
Data wykreślenia
2014-06-12
Rodzaje
20 01 01 - Papier i tektura, 20 01 02 - Szkło, 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 01 10 - Odzież, 20 01 31 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji, 20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe, 20 01 11 - Tekstylia, 20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne, 20 01 39 - Tworzywa sztuczne, 20 01 40 - Metale, 20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zb. w sposób selekt., 20 03 02 - Odpady z targowisk, 20 03 99 - Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrup., 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rt, 20 01 23 - Urządzenia zawierające freony, 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze.., 20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31, 20 01 33 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumul, 20 01 34 - Baterie i akumulatory, 20 01 35 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37, 20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych, 20 01 80 - Środki ochrony roślin, 20 01 19 - Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności, 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów, 20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących, 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 20 01 13 - Rozpuszczalniki, 20 01 14 - Kwasy, 20 01 15 - Alkalia, 20 01 17 - Odczynniki fotograficzne, 20 01 26 - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25, 20 01 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze.., 20 01 29 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 37 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne