Jednostka
Straż Miejska
Kierownik jednostki
Arkadiusz Kaczmarczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.20.2013
Nr upoważnienia
Or.077.556.2013
Termin
od 23 lipca 2013 r. do 7 sierpnia 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 września 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 12 sierpnia 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana p.o. Komendanta do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ewidencjonowania w księgach rachunkowych obrotów na rachunkach bankowych jednostki,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przestrzegania zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej,
  • prawidłowego obliczania kwoty odsetek od przyznanych pożyczek mieszkaniowych,
  • wystawiania not korygujących do otrzymywanych faktur z błędnymi danymi jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 3 września 2013 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.