Zakres kontroli
Protokół z kontroli problemowej dotyczącej prawidłowości wykorzystania środków budżetowych w 2008 roku przez samorządy gminne i powiatowe realizujące resortowy "Program Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną" oraz rządowy "Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży", przeprowadzonej przez inspektora Biura Kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 25 maja - 3 czerwca 2009 r. W protokole dokonano wyłączeń, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Data rozpoczęcia
2009-06-17
Załączone dokumenty