Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa Nazwa komórki prowadzącej
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Rejestr wydanych decyzji o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektów WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Rejestr planów miejscowych WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektów WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Uchwały Rady Miasta BIURO OBSŁUGI RADY Pokaż
Protokoły z sesji Rady Miasta BIURO OBSŁUGI RADY Pokaż
Oświadczenia Majątkowe Radnych BIURO OBSŁUGI RADY Pokaż
Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę BIURO OBSŁUGI RADY Pokaż
Ewidencja dróg i obiektów mostowych WYDZIAŁ DRÓG Pokaż
Ewidencja opłat dodatkowych w związku z brakiem opłaty parkingowej WYDZIAŁ DRÓG Pokaż
Rejestr Dyrektorów Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Rejestr uczniów stypendystów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Rejestr niepublicznych placówek oświatowych WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Rejestr uczniów podlegających obowiązkowi nauki WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Rejestr nauczycieli mianowanych WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Rejestr Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Wykaz dziennych opiekunów WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Rejestr niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Rejestr posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Spis Kart Informacyjnych wykazu danych o środowisku i jego ochronie WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Rejestr zwierząt należacych do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Ewidencja gruntów i budynków WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Numeracja porządkowa nieruchomości WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Rozgraniczenia i podziały nieruchomości WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Gleboznawcza klasyfikacja gruntu WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż
Ewidencja zbiorników bezodpływowych WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie miasta Rybnika WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Gminna ewidencja zabytków Miasta Rybnika Miejski Konserwator Zabytków Pokaż
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż
Rejestr Uchwał Zarządu Miasta WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż
Ewidencja Podatkowa Nieruchomości WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Ewidencja tytułów wykonawczych WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Ewidencja podatników podatku od środków transportowych WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Ewidencja podatników opłat lokalnych WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Ewidencja pól biwakowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Pokaż
Księga rejestrowa instytucji kultury w Rybniku WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Pokaż
Ewidencja klubów sportowych, działajacych w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Pokaż
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych WYDZIAŁ ROZWOJU Pokaż
Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
System Obsługi Obywatela - znaki diakrytyczne WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Ewidencja ludności WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
System Obsługi Obywatela WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Rejestr osób objętych rejestracją WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Księgi Stanu Cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Oświadczenia Majątkowe Pracowników WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI Pokaż
 
 
Odsłon strony: 30353 Metryka
Redaktor: Grażyna Dudzik (Naczelnik Wydziału Inf)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-06-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2015-06-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2015-06-08 Aktualizacja rejestru
2015-06-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-09-12 Aktualizacja treści Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2013-09-12 aktualizacja Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2013-08-19 Aktualizacja treści Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2013-08-19 Aktualizacja treści Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2013-08-19 Aktualizacja treści Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) Pokaż
2012-07-19 Aktualizacja treści Szulc Przemysław (Referent Inf-II) Pokaż
2012-05-21 Aktualizacja treści Szulc Przemysław (Referent Inf-II) Pokaż
2012-05-21 Aktualizacja treści Szulc Przemysław (Referent Inf-II) Pokaż
2012-05-17 Aktualizacja treści Szulc Przemysław (Referent Inf-II) Pokaż
2012-05-16 Aktualizacja treści Szulc Przemysław (Referent Inf-II) Pokaż
2012-05-16 Aktualizacja treści Szulc Przemysław (Referent Inf-II) Pokaż
2010-07-08 Aktualizacja treści Dudzik Grażyna (Naczelnik Wydziału Inf) Pokaż
2009-11-25 Dodano Dudzik Grażyna (Naczelnik Wydziału Inf) Pokaż