Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Rybnika w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę. Obecnie funkcję tę sprawują:

 1. Janusz Koper
 2. Piotr Masłowski
 3. Wojciech Świerkosz

Do zadań każdego z Zastępców Prezydenta Miasta należy w szczególności:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta w granicach upoważnienia oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez podległych pracowników, posiadających upoważnienia Prezydenta,
 2. zapewnianie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały,
 3. organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Rady Miasta, jej komisji i Prezydenta Miasta,
 4. podejmowanie czynności w celu skutecznego wykonywania przydzielonych zadań,
 5. efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta i składnikami mienia komunalnego,
 6. przyjmowanie i podpisywanie korespondencji w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Prezydenta,
 7. sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydziałami i podległymi jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie pozyskiwania środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
 8. opracowywanie i udostępnianie Zastępcy Prezydenta nadzorującemu Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej oraz Skarbnikowi materiałów i informacji w zakresie pozyskiwania środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych o których mowa w pkt. 7,
 9. zabieganie o należne miastu i możliwe do otrzymania: dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszów celowych, pożyczki i kredyty preferencyjne, granty i środki finansowe z innych źródeł (w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta),
 10. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i realizację budżetu w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta,
 11. wnioskowanie do Prezydenta Miasta o dokonanie zmian w przydzielonym do realizacji wycinku budżetu Miasta lub ich dokonywanie stosownie do posiadanych upoważnień,
 12. przekazywanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu w porozumieniu z Prezydentem Miasta,
 13. uczestnictwo w przeglądach systemu zarządzania jakością i podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji polityki jakości Urzędu Miasta Rybnika.

Ponadto Zastępcom Prezydenta Miasta powierzono realizację dodatkowych zadań, którymi są:

 1. dbanie o przestrzegania przez pracowników Urzędu Miasta Rybnika Kodeksu Etyki,
 2. współdziałanie z komisjami Rady Miasta w zakresie powierzonych obowiązków,
 3. reprezentowanie Miasta w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Prezydentem,
 4. inicjowanie i koordynowanie działań w ramach planowania strategicznego,
 5. tworzenie warunków sprzyjających doskonaleniu skutecznych metod pracy intelektualnej pracowników oraz jej wykorzystaniu w zakresie poprawy działania organizacji,
 6. doskonalenie obszarów merytorycznych realizowanych projektów, a w sprawach strategicznych przeprowadzanie konsultacji społecznych.

Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 , pokój 104
tel. 32 43 92 104 fax. 32 42 24 124

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznejUrzędu:
  1. Wydział Dróg
  2. Wydział Gospodarki Komunalnej
  3. Wydział Ekologii
  4. Wydział Komunikacji
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
  1. Rybnickie Służby Komunalne
  2. Zarząd Transportu Zbiorowego
 3. Pełnienie nadzór właścicielskiego nad całością spraw związanych ze spółką Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku.
 4. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku” (MAO).
 5. Pełnienie zastępstwa w przypadku wyjazdu służbowego oraz choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 ,pokój 102
tel. 32 43 92 102 fax. 32 42 24 124

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
  1. Wydział Rozwoju
  2. Wydział Polityki Społecznej
  3. Biuro Działalności Gospodarczej
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
  2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
  3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
  4. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
  5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
  6. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku
  7. Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku
  8. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych  w Rybniku
  9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku
  10. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku
  11. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań w Rybniku
  12. Dom Dziecka w Rybniku
  13. Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
  14. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
  15. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 3. Nadzór nad realizacją porozumienia dotyczącego działalności Powiatowego Rzecznika Ochrony Konsumentów oraz sprawowanie zwierzchnictwa wobec Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rybniku.
 4. Nadzór właścicielski nad całością spraw związanych ze spółką "HOSSA" Sp. z o. o .

Wojciech Świerkosz - Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5 , pokój 12
tel. 32 43 92 169 fax. 32 42 24 124

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
  1. Wydział Edukacji
  2. Wydział Spraw Obywatelskich
  3. Urząd Stanu Cywilnego
  4. Wydział Promocji
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
  1. jednostki oświatowe
  2. Miejski Żłobek w Rybniku
  3. Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
  4. Zarząd Zieleni Miejskiej
 3. Pełnienie zastępstwa w przypadku wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy Zastępcy Prezydenta Miasta – Pana Piotra Masłowskiego.
 
 
Odsłon strony: 26141 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Referent Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-09-20 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2017-09-20 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2017-09-04 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2017-09-04 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2017-07-17 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-07-17 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-07-12 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-07-12 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-07-04 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-07-04 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-04-13 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-04-13 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-11-14 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-11-14 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-07-19 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-07-19 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-01-12 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-01-12 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-01-04 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-01-04 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2015-04-22 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2015-04-17 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2015-03-03 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2015-02-02 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2015-01-05 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2014-12-17 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2014-12-11 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2013-10-03 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2012-01-02 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
2010-04-23 zmiana redaktora Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-03-03 numer telefonu i fax Korduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or) Pokaż
2010-02-08 Zakres kompetencj - Zarządzenie PM nr 39/2010 Korduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or) Pokaż
2010-01-12 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or) Pokaż
2009-11-25 Dodano Korduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or) Pokaż