Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Termin Dotyczy
 
 
Odsłon strony: 43637 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-04-06 Publikacja dokumentu konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S u Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-03-30 Publikacja dokumentu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z teren Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-03-21 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specj Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-03-21 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów d Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-13 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Lawendowa Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-13 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany nazwy drogi publicznej z „Władysława Hibner Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-09 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz ok Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-09 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz ok Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-31 Publikacja dokumentu w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwie Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-05 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach p Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-04 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w kom Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-04 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-04 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-03 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-02 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawy zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomośc Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-12-29 Publikacja dokumentu konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami po Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-12-13 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoś Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-12-07 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie z Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-11-30 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącz Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-11-25 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy Smolna Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-11-18 Publikacja dokumentu Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu d Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-11-10 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu m Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-11-09 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-11-07 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szk Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-11-07 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szk Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-11-07 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów i Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-11-07 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-11-04 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina” Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-10-31 Publikacja dokumentu Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2017 rok, podatku od środków tr Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-10-27 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-10-27 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-10-25 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowan Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-10-25 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-10-24 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Prostej Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-10-12 Publikacja dokumentu Projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-10-07 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-09-12 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojaz Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-09-08 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S u Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-09-08 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S u Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-09-05 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę 208/XIV/2015 z dnia 22.10.2015 r. Rady Miasta Rybn Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-08-25 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 180497 S ul. Zacisze i Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-08-17 Publikacja dokumentu Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrob Joanna Hawel (Kierownik Referatu PS) Pokaż
2016-08-12 Publikacja dokumentu Projekt uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i za Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-08-12 Publikacja dokumentu Projekt uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Gro Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-06-17 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów u Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-06-15 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-06-13 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-06-09 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-06-09 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-06-08 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używan Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.