Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Termin Dotyczy
2018-03-21 Konsultacje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
 
 
Odsłon strony: 58073 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-02-15 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-08 Publikacja dokumentu Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-02-07 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-06 Publikacja dokumentu Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-02-06 Publikacja dokumentu Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-02-01 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-29 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-11 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-11 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-11 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-11 Publikacja dokumentu Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) Pokaż
2018-01-10 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-12-14 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-07 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-06 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-06 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-04 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-04 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-01 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-30 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-11-27 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-23 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-13 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-08 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-08 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-08 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-08 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-06 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-06 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-10-25 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2017-10-11 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-10-11 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-10-06 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-10-06 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-10-03 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-09-26 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-08-30 Publikacja dokumentu konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub inn Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-08-25 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-07-31 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz projektu uchwały Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-06-20 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-06-12 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-06-08 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niew Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-06-01 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Ni Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-05-05 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybni Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-04-28 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na te Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-04-06 Publikacja dokumentu konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S u Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-03-30 Publikacja dokumentu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z teren Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-03-21 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specj Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-03-21 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów d Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.