Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Termin Dotyczy
2017-12-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
 
 
Odsłon strony: 52764 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-12-14 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-07 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-06 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-06 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-04 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-04 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-01 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-30 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-11-27 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-23 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-13 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-08 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-08 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-08 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-08 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-06 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-11-06 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-10-25 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2017-10-11 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-10-11 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-10-06 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-10-06 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-10-03 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-09-26 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-08-30 Publikacja dokumentu konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub inn Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-08-25 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-07-31 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz projektu uchwały Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-06-20 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-06-12 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-06-08 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niew Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-06-01 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Ni Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-05-05 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybni Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-04-28 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na te Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-04-06 Publikacja dokumentu konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S u Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-03-30 Publikacja dokumentu Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z teren Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-03-21 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specj Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-03-21 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów d Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-13 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Lawendowa Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-13 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany nazwy drogi publicznej z „Władysława Hibner Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-09 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz ok Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-02-09 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz ok Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-31 Publikacja dokumentu w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwie Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-05 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach p Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-04 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w kom Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-04 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-04 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-03 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-01-02 Publikacja dokumentu w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawy zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomośc Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2016-12-29 Publikacja dokumentu konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami po Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2016-12-13 Publikacja dokumentu Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoś Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.