Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Dotyczy Data podpisania
283/2017 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika 2017-04-27 Pokaż
280/2017 powołania komisji przetargowej - Uzupełnienie umeblowania w budynkach Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-25 Pokaż
279/2017 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-25 Pokaż
277/2017 przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2017-04-25 Pokaż
276/2017 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dzielnica Smolna – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 2017-04-24 Pokaż
275/2017 zmiany w składzie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2017-04-24 Pokaż
274/2017 powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku 2017-04-20 Pokaż
273/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika oraz ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim, zmienionego zarządzeniem nr 240/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2016 roku 2017-04-20 Pokaż
272/2017 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach 2017-04-18 Pokaż
271/2017 w sprawie nabycia nieruchomości 2017-04-18 Pokaż
270/2017 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r 2017-04-18 Pokaż
269/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
268/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
267/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
266/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
265/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
264/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
263/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
262/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
261/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
260/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
259/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
258/2017 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2017-04-14 Pokaż
257/2017 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-04-14 Pokaż
256/2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-04-13 Pokaż
255/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2017-04-13 Pokaż
254/2017 powołania komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień 2017-04-13 Pokaż
253/2017 zbycia nieruchomości 2017-04-13 Pokaż
252/2017 powołania komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego 2017-04-12 Pokaż
251/2017 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego 2017-04-12 Pokaż
250/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2017-04-12 Pokaż
249/2017 powołania komisji przetargowej- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych: albumów, broszur informacyjnych, ulotek oraz widokówek 2017-04-12 Pokaż
248/2017 upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do działania w imieniu Miasta Rybnika w sprawach zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców przed dniem 12 listopada 1994 r. 2017-04-12 Pokaż
247/2017 przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Biurze Skarbnika Miasta oraz w Wydziałach Finansów, Podatków i Księgowości Urzędu Miasta 2017-04-12 Pokaż
246/2017 zmiany zarządzenia nr 582/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 września 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2017-04-12 Pokaż
245/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 756/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2017-04-12 Pokaż
244/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-12 Pokaż
242/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
241/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
240/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
239/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
238/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
237/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
236/2017 wprowadzenia zasad udzielania pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownikom Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-11 Pokaż
235/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-04-07 Pokaż
234/2017 powołania komisji przetargowej - Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2017-04-07 Pokaż
233/2017 powołania komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania 2017-04-07 Pokaż
232/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie ortofotomapy 2017-04-07 Pokaż
231/2017 powołania komisji przetargowej - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2017-04-06 Pokaż
230/2017 wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-04-06 Pokaż
229/2017 Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowej i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych. 2017-04-05 Pokaż
228/2017 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2017-04-05 Pokaż
227/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-04-05 Pokaż
226/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku, w dzielnicy Stodoły; realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-03-31 Pokaż
225/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Rewitalizacja torów kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta Rybnika do stacji przesiadkowej Stodoły –w formie projektuj i buduj 2017-03-31 Pokaż
224/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Rudzka – Raciborska oraz przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego 2017-03-31 Pokaż
223/2017 udzielenia Miejskiemu Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu ,,RYBNIK” w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-31 Pokaż
222/2017 zmiany zarządzenia nr 714/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234, na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-03-31 Pokaż
221/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-03-31 Pokaż
220/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032 2017-03-30 Pokaż
219/2017 zmiany zarządzenia nr 149/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. 2017-03-29 Pokaż
218/2017 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-29 Pokaż
217/2017 udzielenia Regionalnemu Towarzystwu Oświaty Zdrowotnej w Rybniku z siedzibą przy ul. kpt. L. Janiego 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-29 Pokaż
216/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2017-03-29 Pokaż
215/2017 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2016 rok 2017-03-29 Pokaż
214/2017 wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika 2017-03-28 Pokaż
213/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-03-28 Pokaż
212/2017 zmiany zarządzenia Nr 751/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania 2017-03-24 Pokaż
211/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 2017-03-24 Pokaż
210/2017 odwołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-03-24 Pokaż
209/2017 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2017-03-24 Pokaż
208/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ 2017-03-23 Pokaż
207/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2017-03-23 Pokaż
206/2017 powołania Zespołu do spraw koordynacji przejazdu przez Miasto Rybnik wyścigu kolarskiego Tour de Pologne oraz organizacji Premii Lotnej 2017-03-23 Pokaż
205/2017 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2017-03-23 Pokaż
204/2017 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2017 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2017-03-23 Pokaż
203/2017 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-03-23 Pokaż
202/2017 powołania komisji przetargowej-Roboty drogowe z podziałem na zadania:Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta RybnikaZad. 2: Przebudowa ul. Piownik 2017-03-23 Pokaż
201/2017 udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „Kontrapunkt”, z siedzibą w Żorach, przy ul. Dolne Przedmieście 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-22 Pokaż
200/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty brukarskie z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika. zad. 2: Naprawa chodników na ul. Lompy, dz. Boguszowice Osiedle - budżet obywatelski 2017-03-22 Pokaż
199/2017 przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kamień 2017-03-22 Pokaż
198/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-21 Pokaż
197/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-21 Pokaż
196/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
195/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
194/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
193/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
192/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
191/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
190/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
189/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
188/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
187/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
186/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
185/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
184/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
183/2017 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-20 Pokaż
182/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2017-03-20 Pokaż
181/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła 2017-03-17 Pokaż
180/2017 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielopole, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi 2017-03-17 Pokaż
179/2017 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzelskiej w dzielnicy Chwałęcice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. Zadanie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” 2017-03-17 Pokaż
178/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-03-17 Pokaż
177/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” w Rybniku, z siedzibą przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-17 Pokaż
176/2017 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2017-03-17 Pokaż
175/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2017-03-16 Pokaż
174/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ 2017-03-16 Pokaż
173/2017 określenia trybu postępowania w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2017-03-16 Pokaż
172/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie maksymalnie do 24 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2017-03-16 Pokaż
171/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka w dzielnicy Stodoły 2017-03-16 Pokaż
170/2017 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-15 Pokaż
169/2017 zmiany zarządzenia nr 179/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2017-03-15 Pokaż
168/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa sprzętu informatycznego 2017-03-15 Pokaż
167/2017 udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku, Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-15 Pokaż
166/2017 obsługi Systemu „akcja-reakcja”, służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w obszarze przestrzeni publicznej miasta Rybnika 2017-03-14 Pokaż
165/2017 Zmiana zarządzenia 756/2016 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2017-03-14 Pokaż
164/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-03-14 Pokaż
163/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-03-14 Pokaż
162/2017 przekazania obowiązków przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2017-03-14 Pokaż
161/2017 udzielenia Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 66, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-10 Pokaż
160/2017 udzielenia Rybnickiemu Towarzystwu Tenisowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-09 Pokaż
159/2017 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-09 Pokaż
158/2017 wprowadzenia regulaminu Systemu „akcja – reakcja” 2017-03-09 Pokaż
157/2017 udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Rybniku, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-09 Pokaż
156/2017 określenia zadań poszczególnych jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem Portalu "Rachunki" 2017-03-08 Pokaż
155/2017 wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki” 2017-03-08 Pokaż
154/2017 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2017-03-07 Pokaż
153/2017 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-07 Pokaż
152/2017 powołania komisji przetargowej- Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2017-03-06 Pokaż
151/2017 organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 2017-03-06 Pokaż
150/2017 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2017-03-06 Pokaż
149/2017 średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2017 roku 2017-03-06 Pokaż
148/2017 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2017 2017-03-06 Pokaż
147/2017 zmiany zarządzenia nr 94/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. 2017-03-06 Pokaż
146/2017 powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2017-03-06 Pokaż
145/2017 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Piasta 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-03 Pokaż
144/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-03-02 Pokaż
143/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-03-02 Pokaż
142/2017 w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny 2017-03-02 Pokaż
141/2017 przyjęcia kwot budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2018 rok 2017-03-02 Pokaż
140/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
139/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
138/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
137/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
136/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
135/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
134/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
133/2017 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Abstynenckiemu „Zgoda”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Saint Vallier 4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-01 Pokaż
132/2017 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku przy ul. PowstańcówŚląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-01 Pokaż
131/2017 udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie Gmina Rybnik przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-01 Pokaż
130/2017 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-03-01 Pokaż
129/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-02-28 Pokaż
128/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-28 Pokaż
127/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl, z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-28 Pokaż
126/2017 udzielenia Klubowi Sportów Walki „Baca” K-1 Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Zbożowej 9, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-28 Pokaż
125/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-02-28 Pokaż
124/2017 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2017-02-27 Pokaż
123/2017 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2017-03-27 Pokaż
122/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przedszkole nr 20 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego 2017-02-27 Pokaż
121/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV) 2017-02-27 Pokaż
120/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM”w Rybniku przy ul. Lompy 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-27 Pokaż
119/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM” w Rybniku przy ul. Lompy 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-24 Pokaż
118/2017 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wołodyjowskiego 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-24 Pokaż
117/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-24 Pokaż
116/2017 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-24 Pokaż
115/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-24 Pokaż
114/2017 powołania zespołu miejskiego do spraw opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu 2017-02-23 Pokaż
113/2017 udzielenia Strefie WZW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 64f, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-23 Pokaż
112/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym. 2017-02-20 Pokaż
111/2017 zmiany zarządzenia nr 75/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych z podziałem na zadania:Zadanie 1: Opracowanie koncepcji zagospodarowania strefy wejściowej oraz trybuny krytej Stadionu MOSiR przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Zadanie 2: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Rybniku.Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz koncepcji architektonicznej adaptacji budynku przy ulicy Mościckiego 5 w Rybniku-Niewiadomiu.Zadanie 4: Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej, obejmującej obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich, Mikołowskiej 2017-02-20 Pokaż
110/2017 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2017-02-20 Pokaż
109/2017 zmiany zarządzenia nr 71/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2017-02-20 Pokaż
108/2017 rozwiązania zespołów zadaniowych 2017-02-20 Pokaż
107/2017 użyczenia lokalu Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Ślady” w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku 2017-02-20 Pokaż
106/2017 udzielenia Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice w Rybniku, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-20 Pokaż
105/2017 zasad organizacji, realizacji i finansowania szkoleń obronnych prowadzonych w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-02-20 Pokaż
104/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2017-02-20 Pokaż
103/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2017-02-20 Pokaż
102/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-02-20 Pokaż
101/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-02-20 Pokaż
100/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej ,,Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-20 Pokaż
99/2017 ustalenia cennika opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2017-02-20 Pokaż
98/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-02-20 Pokaż
97/2017 powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2017-02-20 Pokaż
96/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-02-17 Pokaż
95/2017 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej od ul. Kotucza do ul. Budowlanych - projekt techniczny i roboty budowlane 2017-02-17 Pokaż
94/2017 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy:Zadanie 1) ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+278 – 6+850 (Etap IV)Zadanie 2) ulicy Podmiejskiej na odcinku w km 0+693 – 1+354 2017-02-17 Pokaż
93/2017 udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-17 Pokaż
92/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-02-16 Pokaż
91/2017 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz krzewienia abstynencji i promocji zdrowego stylu życia „Pro-Vita” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 21, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-15 Pokaż
90/2017 zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" w ramach Działania 8.1.3 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 2017-02-15 Pokaż
89/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Kryta pływalnia MOSiR przy ul. Jastrzębskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; wymiana folii basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi 2017-02-14 Pokaż
88/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-14 Pokaż
87/2017 udzielenia Rybnickiemu Towarzystwu Tenisowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-14 Pokaż
86/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Rybniku przy ul. Maksymiliana Basisty 6, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-13 Pokaż
85/2017 zmiany zarządzenia nr 59/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2017 roku 2017-02-13 Pokaż
84/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku 2017-02-13 Pokaż
83/2017 udzielenia Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-13 Pokaż
82/2017 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2017 2017-02-09 Pokaż
81/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-09 Pokaż
80/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-09 Pokaż
79/2017 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-09 Pokaż
78/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki 2017-02-09 Pokaż
77/2017 udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C/3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-09 Pokaż
76/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Amazonek „Odnowa” z siedzibą w Rybniku, przy ul. J. i F. Białych 7/109, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-09 Pokaż
75/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych 2017-02-08 Pokaż
74/2017 wykonania Uchwały nr 474/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 2017-02-08 Pokaż
73/2017 zbycia nieruchomości 2017-02-07 Pokaż
72/2017 nabycia nieruchomości 2017-02-07 Pokaż
71/2017 powołania komisji przetargowej- Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2017-02-07 Pokaż
70/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Góreckiego, Wielopolskie, i Mikołowskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika 2017-02-07 Pokaż
69/2017 powołania komisji przetargowej: Roboty remontowe na terenie Urzędu Miasta Rybnika: odnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta, remont ogrodzenia, remont garażu 2017-02-07 Pokaż
68/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Lawendowa 2017-02-07 Pokaż
67/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany nazwy drogi publicznej z „Władysława Hibnera” na „ks. Henryka Jośki” 2017-02-07 Pokaż
66/2017 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-07 Pokaż
65/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” w Rybniku, z siedzibą przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-07 Pokaż
64/2017 w sprawie udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-06 Pokaż
63/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” Rybniku, z siedzibą przy ul. Św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-03 Pokaż
62/2017 zatwierdzenia „Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Miasta Rybnika, na lata 2017-2026” 2017-02-02 Pokaż
61/2017 udzielenia Rybnickiemu Towarzystwu Tenisowemu z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-02 Pokaż
60/2017 udzielenia Klubowi Piłkarskiemu „Kamień” z siedzibą w Rybniku przy ul. Hotelowej 12, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-02 Pokaż
59/2017 udzielenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku przy ul. Kościuszki 55, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-02 Pokaż
58/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej (bocznej ulicy Podmiejskiej) w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2017-02-01 Pokaż
57/2017 udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-01 Pokaż
56/2017 udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-01 Pokaż
55/2017 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczneprowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2017-01-31 Pokaż
54/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-01-31 Pokaż
53/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-01-31 Pokaż
52/2017 udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku-Popielowie z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 1/1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-30 Pokaż
51/2017 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-30 Pokaż
50/2017 powołania komisji przetargowej- Koordynacja przygotowania inwestycji i pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego - w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika 2017-01-26 Pokaż
49/2017 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2017-01-26 Pokaż
48/2017 udzielenia Fundacji Piłkarska Pasja z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle Dąbrówki 12B/10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-26 Pokaż
47/2017 udzielenia Klubowi Sportowemu „Sygnały” Gotartowice z siedzibą w Rybniku przy ul. Sygnały 62, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-26 Pokaż
46/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2017-01-26 Pokaż
45/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-01-26 Pokaż
44/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2017-01-26 Pokaż
43/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-01-26 Pokaż
42/2017 powołania Koordynatora współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz ustalenia podziału obowiązków przy realizacji umowy finansowej 2017-01-26 Pokaż
41/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej ,,Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-26 Pokaż
40/2017 udzielenia Zborowi ,,Kościół dla Miasta” w Rybniku Kościoła Zielonoświątkowego z siedzibą przy ul. św. Józefa 87A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-26 Pokaż
39/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-26 Pokaż
38/2017 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-01-26 Pokaż
37/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-01-25 Pokaż
36/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-01-25 Pokaż
35/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki 2017-01-23 Pokaż
34/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty w zakresie nawierzchni 2017-01-23 Pokaż
33/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu i budowy tężni solankowej w rejonie ul. Mikołowskiej i Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-01-23 Pokaż
32/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania:Zad. 1: Przebudowa skrzyżowania ulic Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej.Zad.2: Budowa łącznika ulic Pocztowa – Hallera 2017-01-23 Pokaż
31/2017 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na wyznaczenie Podmiotu do usuwania z dróg na terenie Miasta Rybnika pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t usuniętych na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 2017-01-23 Pokaż
30/2017 udzielenia Klubowi Sportowemu "Ryfama” z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-20 Pokaż
29/2017 udzielenia Śląskiemu Centrum Muzycznemu – Muzyka i Ruch z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 2B/4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-20 Pokaż
28/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania:zad. 1) Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kamień zad. 2) Remont budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności, w dzielnicy Śródmieście 2017-01-20 Pokaż
27/2017 realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2017 roku 2017-01-20 Pokaż
26/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości, podziałów działek i nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami 2017-01-17 Pokaż
25/2017 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 397/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2016 r. 2017-01-17 Pokaż
24/2017 przekazania obowiązków przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2017-01-17 Pokaż
23/2017 zmiany zarządzenia nr 446/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie umów najmu i użyczenia zawieranych przez dyrektorów miejskich placówek oświatowych 2017-01-16 Pokaż
22/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-01-16 Pokaż
21/2017 zmiany zarządzenia nr 768/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki 2017-01-12 Pokaż
20/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; dobudowa segmentu przedszkolnego wraz z adaptacją budynku SP 27 na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej 2017-01-12 Pokaż
19/2017 udzielenia dotacji na powierzenie w 2017 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2017-01-11 Pokaż
18/2017 zmiany zarządzenia nr 769/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszychnad bramą południową Kopalni Chwałowice przy ulicy Zwycięstwa 2017-01-11 Pokaż
17/2017 określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miasta Rybnika przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2017-01-09 Pokaż
16/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-01-05 Pokaż
15/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-01-05 Pokaż
14/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2017-01-04 Pokaż
13/2017 przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2017 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2017-01-04 Pokaż
12/2017 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2017-01-03 Pokaż
11/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2017-01-03 Pokaż
10/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2017-01-03 Pokaż
9/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych 2017-01-03 Pokaż
8/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2017-01-03 Pokaż
7/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych 2017-01-03 Pokaż
6/2017 udzielenia Centrum Promocji Sportu ,,ACTIVE” z siedzibą w Rybniku przy ul. Braci Nalazków 119, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-03 Pokaż
5/2017 zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2017-01-03 Pokaż
4/2017 przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2016 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia 2017-01-03 Pokaż
3/2017 szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2017-01-03 Pokaż
2/2017 przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2017 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2017-01-03 Pokaż
1/2017 zmiany Zarządzenia 167/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r. ws. wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie obsługi Systemu Karty Miejskiej dla pracowników Urzędu Miasta i Jednostek Miejskich oraz zmiany regulaminu użytkowania elektronicznej karty miejskiej 2017-01-02 Pokaż
796/2016 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2016-12-30 Pokaż
795/2016 powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2016-12-30 Pokaż
794/2016 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2016-12-30 Pokaż
793/2016 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-12-29 Pokaż
792/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-12-29 Pokaż
791/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-12-29 Pokaż
790/2016 zmiany zarządzenia nr 169/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu rozpatrywania, kryteriów oceny oraz minimalnej wysokości wkładu wymaganego od podmiotu składającego ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-12-29 Pokaż
789/2016 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2016-12-29 Pokaż
788/2016 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2016 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2016-12-29 Pokaż
787/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania 2016-12-29 Pokaż
786/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” 2016-12-29 Pokaż
785/2016 wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku w 2017 roku 2016-12-28 Pokaż
784/2016 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-12-28 Pokaż
783/2016 zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik 2016-12-28 Pokaż
782/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-12-28 Pokaż
781/2016 planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok 2016-12-23 Pokaż
780/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-12-22 Pokaż
779/2016 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2016-12-22 Pokaż
778/2016 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w 2017 r. 2016-12-22 Pokaż
777/2016 określenia procedury przygotowania wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz sposobie realizacji wydanego zezwolenia 2016-12-21 Pokaż
776/2016 zmiany Zarządzenia Nr 631/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku 2016-12-21 Pokaż
775/2016 zmiany zarządzenia nr 362/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru umów Urzędu Miasta Rybnika podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2016-12-21 Pokaż
774/2016 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 2016-12-21 Pokaż
773/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia 2016-12-20 Pokaż
772/2016 wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych 2016-12-20 Pokaż
771/2016 wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED 2016-12-20 Pokaż
770/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-12-20 Pokaż
769/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad bramą południową Kopalni Chwałowice przy ulicy Zwycięstwa 2016-12-19 Pokaż
768/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki 2016-12-19 Pokaż
767/2016 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-12-19 Pokaż
766/2016 organizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej na terenie Miasta Rybnika 2016-12-19 Pokaż
765/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35) 2016-12-19 Pokaż
764/2016 ustalenia wymiaru czasu pracy w 2017 roku 2016-12-16 Pokaż
763/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-12-16 Pokaż
762/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania:zad. 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki 55 w dzielnicy Śródmieście; wymiana drzwi wejściowych, roboty malarskie, instalacja monitoringu, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych.zad. 2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; remont pomieszczeń piwnicznych 2016-12-15 Pokaż
761/2016 powołania komisji przetargowej- Remont sanitariatów i kuchni w OSP Ochojec 2016-12-15 Pokaż
760/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku 2016-12-15 Pokaż
759/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych 2016-12-15 Pokaż
758/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1: Przebudowa skrzyżowania ulic Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej.Zad.2: Budowa łącznika ulic Pocztowa – Hallera 2016-12-15 Pokaż
757/2016 ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta 2016-12-15 Pokaż
756/2016 szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-12-15 Pokaż
755/2016 podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-12-15 Pokaż
754/2016 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-12-15 Pokaż
753/2016 zasad realizacji Projektu „Przedszkole równych szans” w ramach Poddziałania 11.1.2 „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-12-15 Pokaż
752/2016 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-12-15 Pokaż
751/2016 organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania 2016-12-14 Pokaż
750/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-12-14 Pokaż
749/2016 przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Mieście Rybniku 2016-12-14 Pokaż
748/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-12-14 Pokaż
747/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-12-13 Pokaż
746/2016 powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2017 roku 2016-12-13 Pokaż
745/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2016-12-13 Pokaż
744/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 719/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta 2016-12-13 Pokaż
743/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2016-12-13 Pokaż
742/2016 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orla 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-12-12 Pokaż
741/2016 zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia zgrywającego dla formacji Systemu Wykrywania i Alarmowania 2016-12-09 Pokaż
740/2016 zmiany zarządzenia nr 711/2016 z dnia 21.11.2016 2016-12-07 Pokaż
739/2016 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na wykonanie sztandaru Miasta Rybnika 2016-12-07 Pokaż
738/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2016-12-07 Pokaż
737/2016 zmiany Zarządzenia 522/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta, nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (ze zmianami) 2016-12-06 Pokaż
736/2016 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice; przebudowa segmentu sportowego w zakresie dostosowania klatki schodowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej, pomieszczenia nieczynnego basenu na salę gimnastyczną oraz pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego 2016-12-01 Pokaż
735/2016 powołania komisji przetargowej- Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2016-12-01 Pokaż
734/2016 powołania komisji przetargowej- Dostosowanie lokali wyborczych w placówkach oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 2016-12-01 Pokaż
733/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w ramach projektu Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-12-01 Pokaż
732/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-11-30 Pokaż
731/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-11-30 Pokaż
730/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej 2016-11-30 Pokaż
729/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2016-11-29 Pokaż
728/2016 zmiany Zarządzenia 522/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta, nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (ze zmianami) 2016-11-29 Pokaż
727/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2016 2016-11-28 Pokaż
726/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2016 2016-11-28 Pokaż
725/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.40.2016 2016-11-28 Pokaż
724/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2016 2016-11-28 Pokaż
723/2016 zmiany zarządzenia nr 669/2016 z dnia 28 października 2016 r 2016-11-28 Pokaż
722/2016 powołania komisji przetargowej-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania:Zadanie nr 1: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów.Zadanie nr 2: Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Zadanie nr 3: Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2016-11-28 Pokaż
721/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2016-11-28 Pokaż
720/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2019 zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2016-11-28 Pokaż
719/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich 2016-11-28 Pokaż
718/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy Smolna 2016-11-25 Pokaż
717/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-11-25 Pokaż
716/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-11-24 Pokaż
715/2016 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert złożonych w konkursach na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-11-23 Pokaż
714/2016 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234, na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2016-11-23 Pokaż
713/2016 zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 547/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2014 r. 2016-11-22 Pokaż
712/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane - malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ przy ul. Żużlowej 25 2016-11-21 Pokaż
711/2016 powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2016 r. 2016-11-21 Pokaż
710/2016 powołania zespołu zadaniowego do spraw nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych Miasta Rybnika 2016-11-21 Pokaż
709/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości 2016-11-21 Pokaż
708/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych w Rybniku 2016-11-21 Pokaż
707/2016 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-11-21 Pokaż
706/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2016-11-21 Pokaż
705/2016 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2017 roku w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-11-21 Pokaż
704/2016 wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2016-11-21 Pokaż
703/2016 powołania komisji przetargowej- Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku istniejącym 2016-11-18 Pokaż
702/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-11-18 Pokaż
701/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2016-11-17 Pokaż
700/2016 wprowadzenia „Standardów Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Rybnika” 2016-11-17 Pokaż
699/2016 zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrody 2016-11-17 Pokaż
698/2016 powołania komisji przetargowej- Utwardzenie terenu działki przy ulicy Oskara Kolberga w ramach poprawy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2016-11-16 Pokaż
697/2016 powołania komisji przetargowej- Wydruk materiałów z podziałem na zadania: Zad. 1: Wydruk i dostawa materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja”Zad. 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2017 r.Zad. 3: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika przez okres 12 miesięcy 2016-11-16 Pokaż
696/2016 udzielenia Fundacji Cylinder, z siedzibą w Stanicy przy ul. Leśnej 6, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-11-16 Pokaż
695/2016 wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2016-11-15 Pokaż
694/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-11-10 Pokaż
693/2016 projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2017 rok 2016-11-14 Pokaż
692/2016 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej wraz z dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej 2016-11-10 Pokaż
691/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, w dzielnicy Ochojec 2016-11-10 Pokaż
690/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty w zakresie nawierzchni 2016-11-10 Pokaż
689/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 2016-11-10 Pokaż
688/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) 2016-11-10 Pokaż
687/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Chwałowicach, z podziałem na zadania 2016-11-09 Pokaż
686/2016 zmiany Zarządzenia nr 640/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2016-11-09 Pokaż
685/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-11-08 Pokaż
684/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-11-08 Pokaż
683/2016 powołania komisji przetargowej- Podłączenie budynku przy ulicy L. Okulickiego 14 do kanalizacji sanitarnej 2016-11-08 Pokaż
682/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika 2016-11-08 Pokaż
681/2016 wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia rozliczeń Miasta Rybnika z tytułu podatku od towarów i usług 2016-11-08 Pokaż
680/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-11-07 Pokaż
679/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego 2016-11-07 Pokaż
678/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania 2016-11-07 Pokaż
677/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-11-04 Pokaż
676/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż 18 playerów/kompaktowych komputerów wraz z aktualizacją oprogramowania 2016-11-03 Pokaż
675/2016 dofinansowania w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-11-02 Pokaż
674/2016 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2016 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2016-10-31 Pokaż
673/2016 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2017 rok, podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2016-10-31 Pokaż
672/2016 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-10-31 Pokaż
671/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-10-28 Pokaż
670/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowo-budowlane w obiektach na terenie Rybnika 2016-10-28 Pokaż
669/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście Rybniku 2016-10-28 Pokaż
668/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i budowa widowni na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2016-10-28 Pokaż
667/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2016-10-28 Pokaż
666/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-10-28 Pokaż
665/2016 udzielenia Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-10-28 Pokaż
664/2016 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutu Dzielnicy Smolna 2016-10-27 Pokaż
663/2016 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-10-27 Pokaż
662/2016 zmiany zarządzenia nr 718/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2016-10-27 Pokaż
661/2016 zasad zarządzania projektem "Przedszkole równych szans" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Poddziałanie 11.1.2 „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” RPO WSL 2014-2020 (RPO 11.1.2) 2016-10-27 Pokaż
660/2016 zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik 2016-10-27 Pokaż
659/2016 zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2016 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2016-10-27 Pokaż
658/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2016-10-27 Pokaż
657/2016 powołania komisji przetargowej- Rozbudowa i serwis macierzy dyskowych 2016-10-27 Pokaż
656/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” 2016-10-27 Pokaż
655/2016 powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy bieżni, placu zabaw oraz parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w dzielnicy Golejów 2016-10-25 Pokaż
654/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-10-24 Pokaż
653/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory 2016-10-24 Pokaż
652/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2016-10-24 Pokaż
651/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2016-10-24 Pokaż
650/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-10-21 Pokaż
649/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Prostej 2016-10-21 Pokaż
648/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Powiatowy Urząd Pracy, dzielnica Śródmieście – roboty remontowe ogólnobudowlane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 2016-10-20 Pokaż
647/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane pomieszczeń pralni i elementów małej architektury na terenie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku przy ul. W. Hibnera 55 2016-10-20 Pokaż
646/2016 zmiany składu Rybnickiej Rady Sportu 2016-10-19 Pokaż
645/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej wraz z dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej 2016-10-19 Pokaż
644/2016 zmiany Zarządzenia Nr 530/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki 2016-10-19 Pokaż
643/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ– roboty remontowe ogólnobudowlane 2016-10-17 Pokaż
642/2016 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-10-17 Pokaż
641/2016 zmiany Zarządzenia 522/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta, nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-10-17 Pokaż
640/2016 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2016-10-14 Pokaż
639/2016 powierzenia Pani Joannie Porszke stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku 2016-10-14 Pokaż
638/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-10-14 Pokaż
637/2016 powołania komisji przetargowej- Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2016-10-14 Pokaż
636/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-10-12 Pokaż
635/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont muru oporowego na parkingu przy ulicy 3 maja (od strony parkingu PSS „Społem”) 2016-10-10 Pokaż
634/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-10-07 Pokaż
633/2016 wprowadzenia procedur do Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-10-06 Pokaż
632/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” 2016-10-06 Pokaż
631/2016 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku 2016-10-06 Pokaż
630/2016 udzielenia Rybnickiemu Uniwersytetowi Dziecięcemu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Ogrodowej 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-10-06 Pokaż
629/2016 zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-10-05 Pokaż
628/2016 systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika 2016-10-05 Pokaż
627/2016 systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-10-05 Pokaż
626/2016 określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu jej udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2016-10-05 Pokaż
625/2016 zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-10-05 Pokaż
624/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa kontenerowych zapleczy socjalnych na boiskach na terenie Miasta Rybnika 2016-10-03 Pokaż
623/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu pawilonu „Rafał” wraz z oceną stanu technicznego obiektu, w ramach adaptacji kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera 2016-10-03 Pokaż
622/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl, z siedzibą w Rybniku przy ulicy Osiedle Południe nr 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-10-03 Pokaż
621/2016 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Przedszkole równych szans" w ramach Poddziałania 11.1.2 „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-10-03 Pokaż
620/2016 zmiany Regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 188/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu Rybnickiej Rady Sportu 2016-09-30 Pokaż
619/2016 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku „Kozie Góry” w Rybniku 2016-09-29 Pokaż
618/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i ŻorachZadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku 2016-09-28 Pokaż
617/2016 zmiany składu komisji przetargowej- Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-09-28 Pokaż
616/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-09-28 Pokaż
615/2016 zmiany Zarządzenia 593/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu jej udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2016-09-28 Pokaż
614/2016 zmiany Zarządzenia nr 582/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 września 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2016-09-28 Pokaż
613/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-09-28 Pokaż
612/2016 zmiany składu komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 10 w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-09-28 Pokaż
611/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-09-28 Pokaż
610/2016 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2016-09-28 Pokaż
609/2016 zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Budowa ulicy Szymborskiej 2016-09-26 Pokaż
608/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach 2016-09-23 Pokaż
607/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-09-23 Pokaż
606/2016 konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku i prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rewitalizacji 2016-09-22 Pokaż
605/2016 powołania Jury konkursu „Rybnik – Tobie znany, Innym nieznany” 2016-09-22 Pokaż
604/2016 wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-09-21 Pokaż
603/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Braci Nalazków w dzielnicy Boguszowice Stare 2016-09-20 Pokaż
602/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach 2016-09-20 Pokaż
601/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa ulicy Szymborskiej 2016-09-20 Pokaż
600/2016 powołania komisji przetargowej- Promocja Miasta Rybnika podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej 2016-09-19 Pokaż
599/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont muru oporowego na parkingu przy ulicy 3 Maja (od strony parkingu PSS „Społem”) 2016-09-15 Pokaż
598/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ– roboty remontowe ogólnobudowlane 2016-09-15 Pokaż
597/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu „Rymer” Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Górnośląskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-09-15 Pokaż
596/2016 udzielenia Międzyprzedszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Smerfy”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Stanisława Moniuszki 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-09-15 Pokaż
595/2016 udzielenia Klubowi Rekreacyjno-Sportowemu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zuch” Orzepowice, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 55, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-09-15 Pokaż
594/2016 udzielenia Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „32” Radziejów-Popielów, z siedzibą w Rybniku przy ul. Szyb Marcin, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-09-15 Pokaż
593/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu „Polonia” Niewiadom, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sportowej 88, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-09-15 Pokaż
592/2016 powołania komisji przetargowej- Prowadzenie punktów kasowych – przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych – w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 i ul. Rzecznej 8 2016-09-13 Pokaż
591/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia scentralizowanej ewidencji i rozliczeń Miasta z tytułu VAT wraz z wdrożeniem w 95 Jednostkach Organizacyjnych Miasta 2016-09-13 Pokaż
590/2016 zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-09-13 Pokaż
589/2016 powołania komisji przetargowej- Powiatowy Urząd Pracy, dzielnica Śródmieście – roboty remontowe ogólnobudowlane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 2016-09-12 Pokaż
588/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-09-12 Pokaż
587/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 2016-09-12 Pokaż
586/2016 wprowadzenia regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-09-12 Pokaż
585/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-09-09 Pokaż
584/2016 powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2016-09-08 Pokaż
583/2016 organizacji i przeprowadzenia miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik- 2016” 2016-09-08 Pokaż
582/2016 określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2016-09-08 Pokaż
581/2016 zmiany zarządzenia nr 275/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-09-08 Pokaż
580/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż 10 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rybnika wraz z wdrożeniem i obsługą systemu mobilnych płatności 2016-09-08 Pokaż
579/2016 powołania komisji przetargowej- Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetlenia w Rybniku 2016-09-08 Pokaż
578/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych 2016-09-08 Pokaż
577/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych 2016-09-08 Pokaż
576/2016 zmiany Zarządzenia 522/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta, nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-09-08 Pokaż
575/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejących obiektów Kampusu przy ul. Rudzkiej dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" 2016-09-06 Pokaż
574/2016 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-09-06 Pokaż
573/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej 72 rybnickich placówek oświatowych oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-09-06 Pokaż
572/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane pomieszczeń pralni i elementów małej architektury na terenie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku przy ul. W. Hibnera 55 2016-09-06 Pokaż
571/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości, opracowań oraz wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych 2016-09-06 Pokaż
570/2016 konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę 208/XIV/2015 z dnia 22.10.2015 r. Rady Miasta Rybnika w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik 2016-09-05 Pokaż
569/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-09-01 Pokaż
568/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 10 w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-09-01 Pokaż
567/2016 powołania komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ – roboty remontowe ogólnobudowlane 2016-09-01 Pokaż
566/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-09-01 Pokaż
565/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa i remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2016-09-01 Pokaż
564/2016 zmiany Zarządzenia 299/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Rybnickich Dni Literatury 2016-09-01 Pokaż
563/2016 przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Dróg 2016-08-31 Pokaż
562/2016 powierzenia Pani Celinie Dyrcz – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku 2016-08-31 Pokaż
561/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-08-31 Pokaż
560/2016 wprowadzenia Regulaminu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-08-31 Pokaż
559/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-08-31 Pokaż
558/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-08-30 Pokaż
557/2016 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-08-30 Pokaż
556/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejących obiektów Kampusu przy ul. Rudzkiej dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" 2016-08-25 Pokaż
555/2016 wysokości stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na wyznaczonych, niestrzeżonych miejscach postojowych w dniu 28.08.2016 r. 2016-08-25 Pokaż
554/2016 powołania komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla:Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i ŻorachZadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku 2016-08-24 Pokaż
553/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2016-08-24 Pokaż
552/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-08-24 Pokaż
551/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia, z siedzibą w Rybniku przy ul. Maksymiliana Basisty 6, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-08-23 Pokaż
550/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia, z siedzibą w Rybniku przy ul. Maksymiliana Basisty 6, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-08-23 Pokaż
549/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia scentralizowanej ewidencji i rozliczeń Miasta z tytułu VAT wraz z wdrożeniem w 95 Jednostkach Organizacyjnych Miasta 2016-08-22 Pokaż
548/2016 powołania komisji przetargowej- Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej 72 rybnickich placówek oświatowych oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-08-22 Pokaż
547/2016 tworzenia i aktualizacji kart usług i formularzy wniosków publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika 2016-08-22 Pokaż
546/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowania 2016-08-22 Pokaż
545/2016 powołania komisji przetargowej- Remont muru oporowego na parkingu przy ulicy 3 maja (od strony parkingu PSS „Społem”) 2016-08-19 Pokaż
544/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-08-19 Pokaż
543/2016 postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom 2016-08-17 Pokaż
542/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-08-17 Pokaż
541/2016 zarządokreślenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2016 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2016-08-17 Pokaż
540/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-08-17 Pokaż
539/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-08-17 Pokaż
538/2016 zmiany Zarządzenia Nr 447/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie dofinansowania, w formie dotacji kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-08-12 Pokaż
537/2016 zmiany zarządzenia nr 577/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia miejskich jednostek oświatowych, które prowadzą we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową oraz miejskich jednostek oświatowych, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-08-11 Pokaż
536/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa parkingu dla samochodów osobowych do obsługi Gimnazjum nr 7 i Przedszkola nr 50 w dzielnicy Boguszowice Stare.Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-08-11 Pokaż
535/2016 zmiany zarządzenia nr 245/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązków w zakresie ewidencji i windykacji należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 2016-08-11 Pokaż
534/2016 zasad i trybu funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika 2016-08-10 Pokaż
533/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych 2016-08-10 Pokaż
532/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych 2016-08-10 Pokaż
531/2016 zmiany zarządzenia Nr 434/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2016-08-09 Pokaż
530/2016 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki 2016-08-09 Pokaż
529/2016 udzielenia Strefie WZW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 64f, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-08-08 Pokaż
528/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-08-08 Pokaż
527/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w ramach projektu Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-08-05 Pokaż
526/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-08-02 Pokaż
525/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-29 Pokaż
524/2016 powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Uzupełniającej Uczestników do udziału w projekcie „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w roku 2016 2016-07-29 Pokaż
523/2016 ustalenia miejskich jednostek oświatowych, które prowadzą we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową oraz miejskich jednostek oświatowych, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-07-28 Pokaż
522/2016 powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-07-27 Pokaż
521/2016 powołania Zespołu ds. rewitalizacji do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-07-27 Pokaż
520/2016 zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2016 2016-07-27 Pokaż
519/2016 zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2016 2016-07-27 Pokaż
518/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-27 Pokaż
517/2016 powołania komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ; wymiana windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych 2016-07-27 Pokaż
516/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia 599/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu oraz powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2016-07-26 Pokaż
515/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013r. 2016-07-26 Pokaż
514/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup wyprawki dla uczniów pierwszych klas rybnickich szkół podstawowych 2016-07-25 Pokaż
513/2016 zmiany zarządzenia nr 368/2016 z dnia 31 maja 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Udostępnienie serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2016-07-25 Pokaż
512/2016 zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2016 2016-07-25 Pokaż
511/2016 zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2016 2016-07-25 Pokaż
510/2016 zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2016 2016-07-25 Pokaż
509/2016 wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 2016-07-25 Pokaż
508/2016 zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 399/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2016-07-25 Pokaż
507/2016 zmiany zarządzenia nr 500/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika 2016-07-22 Pokaż
506/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-22 Pokaż
505/2016 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowy amfiteatru w parku za DK w dzielnicy Chwałowice , budowy sceny plenerowej w parku przy ul. G. Morcinka w dzielnicy Niewiadom 2016-07-21 Pokaż
504/2016 wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej Urzędu Miasta Rybnika 2016-07-21 Pokaż
503/2016 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania 2016-07-19 Pokaż
502/2016 zmiany zarządzenia nr 404/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na zadania 2016-07-19 Pokaż
501/2016 zmiany zarządzenia nr 459/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Obsługa serwisowa systemu WZDR 2016-07-19 Pokaż
500/2016 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika 2016-07-19 Pokaż
499/2016 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-07-18 Pokaż
498/2016 przekazania spraw prowadzonych w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Rybnika 2016-07-18 Pokaż
497/2016 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-18 Pokaż
496/2016 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2 2016-07-15 Pokaż
495/2016 przekazania obowiązków przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej 2016-07-15 Pokaż
494/2016 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-15 Pokaż
493/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-07-15 Pokaż
492/2016 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-07-14 Pokaż
491/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1: Budowa parkingu przy ul. Morcinka - opracowanie dokumentacji Zadanie 2: Budowa parkingu przy ul. Racławickiej - opracowanie dokumentacji Zadanie 3: Budowa parkingu przy ul. Hutniczej - opracowanie dokumentacji 2016-07-14 Pokaż
490/2016 realizacji wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016-07-12 Pokaż
489/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2016 2016-07-12 Pokaż
488/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2016 2016-07-12 Pokaż
487/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2016 2016-07-12 Pokaż
486/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2016 2016-07-12 Pokaż
485/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2016 2016-07-12 Pokaż
484/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2016 2016-07-12 Pokaż
483/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2016 2016-07-12 Pokaż
482/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2016 2016-07-12 Pokaż
481/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2016 2016-07-12 Pokaż
480/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2016 2016-07-12 Pokaż
479/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2016 2016-07-12 Pokaż
478/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2016 2016-07-12 Pokaż
477/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2016 2016-07-12 Pokaż
476/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2016 2016-07-12 Pokaż
475/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2016 2016-07-12 Pokaż
474/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2016 2016-07-12 Pokaż
473/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2016 2016-07-12 Pokaż
472/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2016 2016-07-12 Pokaż
471/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2016 2016-07-12 Pokaż
470/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2016 2016-07-12 Pokaż
469/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2016 2016-07-12 Pokaż
468/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2016 2016-07-12 Pokaż
467/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2016 2016-07-12 Pokaż
466/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2016 2016-07-12 Pokaż
465/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2016 2016-07-12 Pokaż
464/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2016 2016-07-12 Pokaż
463/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2016 2016-07-12 Pokaż
462/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2016 2016-07-12 Pokaż
461/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2016 2016-07-12 Pokaż
460/2016 zmiany Zarządzenia nr 205/2016 z dnia 23.03.2016 r. powołującego skład osobowy Społecznej Rady ds. Dziedzictwa Kulturowego Miasta Rybnika oraz wprowadzenia zaktualizowanego regulaminu 2016-07-12 Pokaż
459/2016 powołania komisji przetargowej- Obsługa serwisowa systemu WZDR 2016-07-11 Pokaż
458/2016 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika 2016-07-11 Pokaż
457/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-11 Pokaż
456/2016 zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-07-07 Pokaż
455/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2016 2016-07-07 Pokaż
454/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2016 2016-07-07 Pokaż
453/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2016 2016-07-07 Pokaż
452/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2016 2016-07-07 Pokaż
451/2016 powołania komisji przetargowej- Zakup wyprawki dla uczniów pierwszych klas rybnickich szkół podstawowych 2016-07-07 Pokaż
450/2016 powołania komisji przetargowej- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych w dzielnicach: Orzepowice, Kłokocin, Boguszowice Stare, Wielopole i Chwałowice 2016-07-07 Pokaż
449/2016 udzielenia Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice w Rybniku, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-07-06 Pokaż
448/2016 ustalenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji ekologicznych 2016-07-06 Pokaż
447/2016 dofinansowania w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-07-06 Pokaż
446/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni” z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 22B, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-07-06 Pokaż
445/2016 prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2017 rok i wieloletnią prognozą finansową 2016-07-05 Pokaż
444/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 345/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2016-07-04 Pokaż
443/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Reymonta, Sportowej, Za Torem, Partyzantów, Gliwickiej, Obwiedni Północnej, Włościańskiej, Wodzisławskiej, Obwiedni Południowej, Janasa, Hallera, Górnośląskiej, Sygnały, Zamenhofa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Nadbrzeżnej i Pod Wałem 2016-07-04 Pokaż
442/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 38 rybnickich przedszkolach oraz dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją 2016-07-04 Pokaż
441/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Udostępnienie serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2016-07-04 Pokaż
440/2016 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja i malowanie elewacji w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-07-01 Pokaż
439/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w ramach projektu Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-07-01 Pokaż
438/2016 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-07-01 Pokaż
437/2016 udzielenia Towarzystwu Lekkoatletycznemu „ROW” Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-07-01 Pokaż
436/2016 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-06-30 Pokaż
435/2016 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2016-06-30 Pokaż
434/2016 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2016-06-30 Pokaż
433/2016 powołania komisji przetargowej- Klub Kultury “Harcówka” dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia – przebudowa i modernizacja budynku 2016-06-30 Pokaż
432/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2016-06-29 Pokaż
431/2016 udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-06-29 Pokaż
430/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-06-29 Pokaż
429/2016 powołania komisji przetargowej- Remont zmywalni w Przedszkolu nr 25 w Rybniku 2016-06-28 Pokaż
428/2016 powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2016 roku 2016-06-28 Pokaż
427/2016 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-06-28 Pokaż
426/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Reymonta 2016-06-27 Pokaż
425/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Mikołowską (w dz. Paruszowiec-Piaski) z ul. Żużlowa (w dz. Północ) wraz z przejściem podziemnym w nasypie kolejowym 2016-06-27 Pokaż
424/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej – opracowanie dokumentacji projektowej 2016-06-27 Pokaż
423/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej, z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 28A/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-06-27 Pokaż
422/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości „INTEGRUM” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Lompy 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-06-27 Pokaż
421/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-06-27 Pokaż
420/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty budowlane z podziałem na zadania:Zadanie 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta RybnikaZadanie 2: Remont zatoki autobusowej przy ulicy PiłsudskiegoZadanie 3: Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym przy ulicy Sygnały 2016-06-27 Pokaż
419/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-06-27 Pokaż
418/2016 powołania komisji przetargowej- Udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 38 rybnickich przedszkolach oraz dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją 2016-06-22 Pokaż
417/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. ks. Józefa Szafranka wraz z opracowaniem projektu aranżacji pomieszczeń (wiatrołap, hol, szatnia) na poziomie przyziemia. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-06-22 Pokaż
416/2016 określenia terminu obowiązywania biletu rodzinnego 2016-06-22 Pokaż
415/2016 udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-06-22 Pokaż
414/2016 powołania komisji przetargowej- Remont pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika 2016-06-17 Pokaż
413/2016 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika 2016-06-17 Pokaż
412/2016 powołania komisji przetargowej- Wymiana parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Józefa Rymera 24a, dzielnica Niedobczyce 2016-06-17 Pokaż
411/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-06-17 Pokaż
410/2016 zmiany Zarządzenia Nr 288/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania, w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-06-16 Pokaż
409/2016 powołania komisji przetargowej- Remont chodnika na dojściu do budynku filii Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Winklera w Rybniku, dzielnica Maroko-Nowiny 2016-06-16 Pokaż
408/2016 powołania komisji przetargowej- Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP2 w Rybniku, dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52 2016-06-16 Pokaż
407/2016 zmiany zarządzenia nr 718/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2016-06-16 Pokaż
406/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika 2016-06-15 Pokaż
405/2016 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Ogrodowskiego 17/22, dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2016 roku 2016-06-15 Pokaż
404/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości 2016-06-15 Pokaż
403/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Reymonta, Sportowej, Za Torem, Partyzantów, Gliwickiej, Obwiedni Północnej, Włościańskiej, Wodzisławskiej, Obwiedni Południowej, Janasa, Hallera, Górnośląskiej, Sygnały, Zamenhofa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Nadbrzeżnej i Pod Wałem 2016-06-15 Pokaż
402/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2016 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-06-15 Pokaż
401/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w dz. Orzepowice 2016-06-13 Pokaż
400/2016 powierzenia funkcji doradcy metodycznego z przedmiotu wychowanie fizyczne 2016-06-13 Pokaż
399/2016 powierzenia stanowiska dyrektora placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2016-06-13 Pokaż
398/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-06-13 Pokaż
397/2016 wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-06-10 Pokaż
396/2016 powołania komisji przetargowej- Wydruk materiałów promocyjnych (paszporty, ulotki, naklejki, widokówki) 2016-06-09 Pokaż
395/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2016-06-09 Pokaż
394/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2016-06-09 Pokaż
393/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-06-09 Pokaż
392/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej – opracowanie dokumentacji projektowej 2016-06-08 Pokaż
391/2016 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dzielnica Chwałęcice; wymiana wykładziny podłogowej PCV z naprawą podłoża, robotami malarskimi i towarzyszącymi w korytarzu I piętra 2016-06-08 Pokaż
390/2016 powołania komisji przetargowej- Remont pomieszczeń przyziemia w budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na potrzeby utworzenia dodatkowego punktu przedszkolnego w Rybniku przy ul. Barbary 22, dzielnica Niedobczyce 2016-06-08 Pokaż
389/2016 powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Uczestników do udziału w projekcie „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w roku 2016 2016-06-08 Pokaż
388/2016 zmiany zarządzenia nr 339/2016 z dnia 16 maja 2016 r. 2016-06-08 Pokaż
387/2016 powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2016 2016-06-07 Pokaż
386/2016 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2016-06-07 Pokaż
385/2016 przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa 2016-06-07 Pokaż
384/2016 udzielenia Aeroklubowi Rybnickiego Okręgu Węglowego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 332, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-06-07 Pokaż
383/2016 zmiany Zarządzenia nr 9/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 08 stycznia 2015 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa 2016-06-07 Pokaż
382/2016 zmiany planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok. 2016-06-06 Pokaż
381/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania 2016-06-06 Pokaż
380/2016 zasad przygotowania i udziału Urzędu Miasta Rybnika oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w regionalnym ćwiczeniu obronnym - „RĆO - 2016” 2016-06-03 Pokaż
379/2016 powołania komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zamysłów 2016-06-01 Pokaż
378/2016 powołania komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2016-06-01 Pokaż
377/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ulicy Rajskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-06-01 Pokaż
376/2016 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2016-06-01 Pokaż
375/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1) Zespół Szkół nr 2, dzielnica Północ; malowanie pomieszczeń wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi zad. 2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; malowanie pomieszczeń i roboty remontowe ogólnobudowlane 2016-05-31 Pokaż
374/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-31 Pokaż
373/2016 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Piasta 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-31 Pokaż
372/2016 zmiany załącznika do Zarządzenia nr 171/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 marca 2016 r. 2016-05-31 Pokaż
371/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów: 1) Plac zabaw przy ul. Gen. Waltera 5, dzielnica Maroko-Nowiny; zmiana lokalizacji (przeniesienie) urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu nowego placu zabaw2) Budowa toru do gry w BOULES na terenie dzielnicy Zebrzydowice 2016-05-31 Pokaż
370/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku, dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Osiedle Południe 20 2016-05-31 Pokaż
369/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Rybnika 2016-05-31 Pokaż
368/2016 powołania komisji przetargowej- Udostępnienie serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2016-05-31 Pokaż
367/2016 powołania Jury konkursu „Uśmiech Dziecka” zorganizowanego w ramach rybnickich obchodów Dnia Dziecka 2016-05-31 Pokaż
366/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-05-30 Pokaż
365/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-05-30 Pokaż
364/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 281/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-05-27 Pokaż
363/2016 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie opiekuna dziennego w ramach projektu Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-05-27 Pokaż
362/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) 2016-05-27 Pokaż
361/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) 2016-05-27 Pokaż
360/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika 2016-05-25 Pokaż
359/2016 powołania komisji przetargowej - Dostawa i wdrożenie portalu informacyjno-usługowego Klienta Urzędu Miasta Rybnika 2016-05-25 Pokaż
358/2016 realizacji wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016-05-24 Pokaż
357/2016 dofinansowania, w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych 2016-05-24 Pokaż
356/2016 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP2 w Rybniku, dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52 2016-05-24 Pokaż
355/2016 zmiany zarządzenia nr 254/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. 2016-05-23 Pokaż
354/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-05-23 Pokaż
353/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni” z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 22B, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-23 Pokaż
352/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-05-20 Pokaż
351/2016 zarządzenie ws przygotowania miejskiego jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego 2016-05-20 Pokaż
350/2016 wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta, Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2016-05-19 Pokaż
349/2016 zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2016-05-19 Pokaż
348/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-19 Pokaż
347/2016 powołania zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem jakiemu uległ strażak Ochotniczej Straży Pożarnej 2016-05-18 Pokaż
346/2016 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-05-18 Pokaż
345/2016 zmiany zarządzenia nr 577/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia miejskich jednostek oświatowych, które prowadzą we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową oraz miejskich jednostek oświatowych, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-05-17 Pokaż
344/2016 przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku 2016-05-16 Pokaż
343/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2016-05-16 Pokaż
342/2016 powołania komisji przetargowej- Przedszkole nr 32 w dzielnicy Kamień - przebudowa pomieszczeń parteru budynku przedszkola na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i pomieszczeń biurowych 2016-05-16 Pokaż
341/2016 powołania komisji przetargowej- Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2016-05-16 Pokaż
340/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ulicy Żorskiej 2016-05-16 Pokaż
339/2016 powołanie komisji przetargowej- Zadanie 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika. Zadanie 2: Remont zatoki autobusowej przy ulicy Piłsudskiego 2016-05-16 Pokaż
338/2016 przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zamysłów 2016-05-16 Pokaż
337/2016 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2016-05-13 Pokaż
336/2016 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2016-05-13 Pokaż
335/2016 powołania komisji przetargowej- Remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku, dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Osiedle Południe 20 2016-05-13 Pokaż
334/2016 wprowadzenia warunków korzystania z punktów dostępowych do Internetu uruchomionych przez Miasto Rybnik 2016-05-13 Pokaż
333/2016 wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 2016-05-12 Pokaż
332/2016 podziału zadań związanych z eksploatacją aplikacji Źródło w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-05-12 Pokaż
331/2016 zmiany zarządzenia nr 245/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązków w zakresie ewidencji i windykacji należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 2016-05-11 Pokaż
330/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ulicy Rajskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-05-11 Pokaż
329/2016 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2016-05-11 Pokaż
328/2016 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2016-05-11 Pokaż
327/2016 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów; przebudowa instalacji wentylacji w kuchni 2016-05-11 Pokaż
326/2016 powołania komisji przetargowej- Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 2016-05-11 Pokaż
325/2016 powołania Zespołu do realizacji zadania dotyczącego opracowania koncepcji oraz wdrożenia portalu informacyjno – usługowego Klienta Urzędu Miasta Rybnika 2016-05-09 Pokaż
324/2016 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) - wyłożenie do publicznego wglądu od 7.03.2016 roku do 5.04.2016 roku, zbieranie uwag do 19.04.2016 roku 2016-05-09 Pokaż
323/2016 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-06 Pokaż
322/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2016-05-06 Pokaż
321/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-05-06 Pokaż
320/2016 udzielenia Miejskiemu Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu „RYBNIK” w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-04 Pokaż
319/2016 udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-04 Pokaż
318/2016 trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym, przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika 2016-05-02 Pokaż
317/2016 zmiany zarządzenia nr 577/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia miejskich jednostek oświatowych, które prowadzą we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową oraz miejskich jednostek oświatowych, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-05-02 Pokaż
316/2016 przyznania nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku 2016-05-02 Pokaż
315/2016 utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Prezydenta Miasta Rybnika 2016-05-02 Pokaż
314/2016 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2016-05-02 Pokaż
313/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoIndustrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
312/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoDomu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
311/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoDomu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
310/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoDomu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
309/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoPowiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
308/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoMuzeum za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
307/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoTeatru Ziemi Rybnickiej za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
306/2016 instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika 2016-04-29 Pokaż
305/2016 zmiany zarządzenia nr 126/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 lutego 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2016-04-29 Pokaż
304/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-04-29 Pokaż
303/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2016-04-28 Pokaż
302/2016 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach z siedzibą w Rybniku przy ul. Wołodyjowskiego 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-28 Pokaż
301/2016 powołania komisji przetargowej- Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście 2016-04-28 Pokaż
300/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-04-28 Pokaż
299/2016 powołania Jury konkursu fotograficznego „Rybnik w obiektywie" 2016-04-28 Pokaż
298/2016 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) - wyłożenie do publicznego wglądu od 29.02.2016 roku do 29.03.2016 roku, zbieranie uwag do 12.04.2016 roku 2016-04-28 Pokaż
297/2016 zmiany zarządzenia Nr 87/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2016-04-28 Pokaż
296/2016 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-04-28 Pokaż
295/2016 zmiany zarządzenia nr 217/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, zmienionego zarządzeniem nr 241/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2016 roku 2016-04-27 Pokaż
294/2016 udzielenia Regionalnemu Towarzystwu Oświaty Zdrowotnej w Rybniku z siedzibą przy ul. Kpt. L. Janiego 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-27 Pokaż
293/2016 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 2016-04-26 Pokaż
292/2016 odwołania Pani Gabrieli Froehlich ze stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2016-04-26 Pokaż
291/2016 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-04-26 Pokaż
290/2016 wykonania Uchwały nr 298/XVIII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 r. 2016-04-26 Pokaż
289/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w ramach projektu Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-04-26 Pokaż
288/2016 dofinansowania w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-04-26 Pokaż
287/2016 udzielenia Fundacji EDF Polska, z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-25 Pokaż
286/2016 zazmiany zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania 2016-04-25 Pokaż
285/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych „Kulturalny Domek” z siedzibą w Rybniku przy ul. Składowej 29, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-25 Pokaż
284/2016 zmiany zarządzenia nr 210/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2015 rok 2016-04-22 Pokaż
283/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-04-22 Pokaż
282/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-04-20 Pokaż
281/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-04-20 Pokaż
280/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-04-20 Pokaż
279/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-04-20 Pokaż
278/2016 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. 2016-04-20 Pokaż
277/2016 udzielenia Fundacji EDF Polska z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-20 Pokaż
276/2016 wprowadzenia zasad i trybu przygotowywania zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika 2016-04-19 Pokaż
275/2016 służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-04-19 Pokaż
274/2016 użyczenia pomieszczeń dla STOWARZYSZENIA „17-tka” w budynku przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku 2016-04-19 Pokaż
273/2016 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Ogrodowskiego 17/22, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-19 Pokaż
272/2016 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-19 Pokaż
271/2016 wprowadzenia instrukcji organizacji i przeprowadzania szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-04-19 Pokaż
270/2016 przekazania obowiązków przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2016-04-19 Pokaż
269/2016 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2016-04-18 Pokaż
268/2016 zasad zarządzania projektem "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Poddziałanie 8.1.3 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3” RPO WSL 2014-2020 (RPO 8.1.3) 2016-04-18 Pokaż
267/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero Zadanie 2: Dostawa środków czystości 2016-04-15 Pokaż
266/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Jabłoniowej – projekt techniczny i roboty budowlane 2016-04-15 Pokaż
265/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ulicy Żorskiej 2016-04-15 Pokaż
264/2016 zasad przyznawania dyrektorom placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, limitów kilometrów na przejazdy lokalne samochodem prywatnym do celów służbowych 2016-04-15 Pokaż
263/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2016-04-14 Pokaż
262/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty budowlane w placówkach Miasta Rybnika 2016-04-14 Pokaż
261/2016 powołania komisji przetargowej- Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-04-14 Pokaż
260/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie maksymalnie do 50 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2016-04-14 Pokaż
259/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości dla zadania pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna” 2016-04-14 Pokaż
258/2016 ustalenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji ekologicznych 2016-04-14 Pokaż
257/2016 dofinansowania, w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych 2016-04-14 Pokaż
256/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-04-13 Pokaż
255/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie robót elektrycznych w obiektach OSP 2016-04-13 Pokaż
254/2016 powołania komisji przetargowej- Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika 2016-04-13 Pokaż
253/2016 powołania komisji przetargowej- Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika II etap 2016-04-12 Pokaż
252/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-04-12 Pokaż
251/2016 przekazania obowiązków 2016-04-12 Pokaż
250/2016 udzielenia Fundacji EDF Polska, z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-11 Pokaż
249/2016 powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 2016-04-11 Pokaż
248/2016 reorganizacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-04-11 Pokaż
247/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej 2016-04-11 Pokaż
246/2016 powołania komisji przetargowej- Remont piłkochwytu przy boisku piłkarskim MOSiR w dzielnicy Wielopole 2016-04-11 Pokaż
245/2016 ustalenia obowiązków w zakresie ewidencji i windykacji należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 2016-04-11 Pokaż
244/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu „Sport Future” z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95 BH2/215, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-08 Pokaż
243/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie instalacji klimatyzacji w obiektach MOSiR w Rybniku 2016-04-08 Pokaż
242/2016 udzielenia Fundacji „Byle do Wiosny” z siedzibą w Rybniku przy ul. G. Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-08 Pokaż
241/2016 zmiany zarządzenia nr 217/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2016-04-08 Pokaż
240/2016 zmiany zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika oraz ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim 2016-04-08 Pokaż
239/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-04-08 Pokaż
238/2016 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" w ramach Działania 8.1.3 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-04-07 Pokaż
237/2016 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2016-04-07 Pokaż
236/2016 zasad organizacji, realizacji i finansowania szkoleń obronnych prowadzonych w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-04-07 Pokaż
235/2016 powołania komisji przetargowej- Dostosowanie obiektów i lokali dla potrzeb świetlic środowiskowych na terenie Miasta Rybnika, w tym do wymagań § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r. 2016-04-07 Pokaż
234/2016 udzielenia Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-07 Pokaż
233/2016 określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes 2016-04-07 Pokaż
232/2016 powołania komisji przetargowej- Wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Boguszowice Stare 2016-04-05 Pokaż
231/2016 zmiany zarządzenia nr 220/2016 z dnia 31 marca 2016 r. 2016-04-05 Pokaż
230/2016 powołania komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych 2016-04-05 Pokaż
229/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2016-04-05 Pokaż
228/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM RybnikaZadanie 2: Zakup i dostawa oprogramowaniaZadanie 3: Zakup i dostawa kserokopiarki oraz czytników z wdrożeniem logowania kartami 2016-04-05 Pokaż
227/2016 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2016-04-05 Pokaż
226/2016 powołania komisji przetargowej- Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; remont bloku żywieniowego i izolacja przeciwwilgociowa murów budynku; realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2016-04-05 Pokaż
225/2016 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-04-04 Pokaż
224/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu Kyokushin Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Rejtana 18G, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-01 Pokaż
223/2016 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-04-01 Pokaż
222/2016 powołania komisji przetargowej- Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 2016-03-31 Pokaż
221/2016 powołania komisji przetargowej- Monitoring infrastruktury w dzielnicy Kłokocin (Ochotnicza Straż Pożarna, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19) 2016-03-31 Pokaż
220/2016 powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w dzielnicach Miasta Rybnika realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2016 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-03-31 Pokaż
219/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa zatoki na ul. Czecha 2016-03-31 Pokaż
218/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-03-31 Pokaż
217/2016 udzielenia Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, z siedzibą w Katowicach przy ul. Cichej 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-31 Pokaż
216/2016 udzielenia Śląskiemu Klubowi Sportowemu Niesłyszących z siedzibą w Rybniku przy ul. J. i F. Białych 7/306, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-31 Pokaż
215/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2016-03-31 Pokaż
214/2016 przekazania spraw prowadzonych w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu 2016-03-30 Pokaż
213/2016 udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Rybniku z siedzibą w przy ul. Piłsudskiego 4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-30 Pokaż
212/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2016-03-29 Pokaż
211/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu „Yacht Club Rybnik” z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 236B, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-29 Pokaż
210/2016 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2015 rok 2016-03-29 Pokaż
209/2016 powołania komisji przetargowej- Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2016-03-25 Pokaż
208/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-03-25 Pokaż
207/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-24 Pokaż
206/2016 powołania komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku w km 2+020 do granic miasta Rybnika (Etap VII) 2016-03-24 Pokaż
205/2016 powołania Społecznej Rady ds. Dziedzictwa Kulturowego Miasta Rybnika oraz nadania jej regulaminu 2016-03-23 Pokaż
204/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-03-23 Pokaż
203/2016 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-03-22 Pokaż
202/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-22 Pokaż
201/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu Klub Gaja, z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Nad Wilkówką 24, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-22 Pokaż
200/2016 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku 2016-03-22 Pokaż
199/2016 zmiany Zarządzenia Nr 146/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Ewaluacyjnego do przeprowadzania ewaluacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika na lata 2011-2015, zmienionego Zarządzeniem Nr 162/2015 z dnia 26 marca 2015 r. 2016-03-22 Pokaż
198/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-03-22 Pokaż
197/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Amazonek „Odnowa” z siedzibą w Rybniku przy ul. J. i F. Białych 7/109, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-21 Pokaż
196/2016 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2016 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2016-03-21 Pokaż
195/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2016-03-18 Pokaż
194/2016 powołania komisji przetargowej- Remont podłóg i wymiana instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 42 w Rybniku dz. Maroko-Nowiny przy ul. Stanisława Moniuszki 3 2016-03-18 Pokaż
193/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy 2016-03-18 Pokaż
192/2016 powołania komisji przetargowej- Przedszkole nr 43 w dzielnicy Maroko-Nowiny; wymiana stolarki okiennej i remontowe wewnętrzne roboty budowlane 2016-03-18 Pokaż
191/2016 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku 2016-03-17 Pokaż
190/2016 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 2016-03-17 Pokaż
189/2016 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku 2016-03-17 Pokaż
188/2016 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2016-03-17 Pokaż
187/2016 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2016-03-17 Pokaż
186/2016 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku 2016-03-17 Pokaż
185/2016 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 50 w Rybniku 2016-03-17 Pokaż
184/2016 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespołu „Przygoda” w Rybniku 2016-03-17 Pokaż
183/2016 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-03-17 Pokaż
182/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-03-17 Pokaż
181/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-03-17 Pokaż
180/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-03-17 Pokaż
179/2016 ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2016-03-17 Pokaż
178/2016 przekazania prowadzonych spraw przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2016-03-17 Pokaż
177/2016 organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta Rybnika 2016-03-17 Pokaż
176/2016 średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2016 roku 2016-03-17 Pokaż
175/2016 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2016 2016-03-17 Pokaż
174/2016 udzielenia Aeroklubowi Rybnickiego Okręgu Węglowego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 332, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-17 Pokaż
173/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Wawelskiej 2016-03-15 Pokaż
172/2016 szczegółowych zasad utwardzania lub remontu dróg i parkingów w systemie gospodarczym 2016-03-15 Pokaż
171/2016 zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2016-03-15 Pokaż
170/2016 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2016-03-15 Pokaż
169/2016 określenia trybu rozpatrywania, kryteriów oceny oraz minimalnej wysokości wkładu wymaganego od podmiotu składającego ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-03-15 Pokaż
168/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-03-14 Pokaż
167/2016 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku 2016-03-14 Pokaż
166/2016 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 2016-03-14 Pokaż
165/2016 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku 2016-03-14 Pokaż
164/2016 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2016-03-14 Pokaż
163/2016 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2016-03-14 Pokaż
162/2016 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku 2016-03-14 Pokaż
161/2016 rozpatrzenia wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2016-03-11 Pokaż
160/2016 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 50 w Rybniku 2016-03-11 Pokaż
159/2016 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Zespołu „Przygoda” w Rybniku 2016-03-11 Pokaż
158/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-03-11 Pokaż
157/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i multimedialnego 2016-03-10 Pokaż
156/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej:zad. 1 Przebudowa ulicy Bratkówzad. 2 Przebudowa ulicy bocznej do ulicy Żołędziowej 2016-03-10 Pokaż
155/2016 udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „Kontrapunkt”, z siedzibą w Żorach przy ul. Dolne Przedmieście 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-10 Pokaż
154/2016 udzielenia „MTB-SILESIA”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sławików 15A/52, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-09 Pokaż
153/2016 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-09 Pokaż
152/2016 udzielenia Rybnickiemu Klubowi Taekwon-Do „Feniks-Arete”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 31c/44, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-09 Pokaż
151/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Moje Miasto, z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Bohaterów Warszawy 104 B, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-09 Pokaż
150/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl, z siedzibą w Rybniku przy ulicy Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-09 Pokaż
149/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup systemu informacji prawnej 2016-03-07 Pokaż
148/2016 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 12 (wyłożenie do publicznego wglądu od 04.01.2016 roku do 02.02.2016 roku, zbieranie uwag do 16.02.2016 roku) 2016-03-07 Pokaż
147/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku 2016-03-07 Pokaż
146/2016 powołania komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej 2016-03-07 Pokaż
145/2016 powołania zespołów roboczych do przeprowadzenia analizy stanu obszarów sportu wskazanych w Strategii rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku 2016-03-07 Pokaż
144/2016 powołania komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa nr 1, dzielnica Śródmieście - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 2016-03-07 Pokaż
143/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-07 Pokaż
142/2016 udzielenia Młodzieżowemu Klubowi Mini Żużlowemu „RYBKI” Rybnik, z siedzibą przy ul. Pod Hałdą 37A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-07 Pokaż
141/2016 upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-03-07 Pokaż
140/2016 powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2016-03-04 Pokaż
139/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) 2016-03-04 Pokaż
138/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-03-04 Pokaż
137/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl, z siedzibą w Rybniku przy ul. Os. Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-03 Pokaż
136/2016 udzielenia Aeroklubowi Rybnickiego Okręgu Węglowego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 332, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-03 Pokaż
135/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2016-03-03 Pokaż
134/2016 powołania komisji przetargowej- Ubezpieczenie i remont rowów odwadniających w dzielnicach Golejów i Chwałęcice w 2016 r. 2016-03-03 Pokaż
133/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-03-02 Pokaż
132/2016 powołania komisji przetargowej- udowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-03-02 Pokaż
131/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice;modernizacja bloku kuchennego 2016-03-02 Pokaż
130/2016 powołania Jury konkursu „GRAFFITI KREATOR” polegającego na wykonaniu graffiti na betonowych wiatach przystankowych w Rybniku 2016-03-02 Pokaż
129/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-03-01 Pokaż
128/2016 zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014 - 2017 2016-03-01 Pokaż
127/2016 użyczenia lokalu dla Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „ŚLADY” 44-253 Rybnik ul. Plac Pokoju 1 w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku 2016-02-29 Pokaż
126/2016 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2016-02-29 Pokaż
125/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-02-26 Pokaż
124/2016 zmiany Zarządzenia Nr 8/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2016-02-26 Pokaż
123/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej:Zadanie I: Przebudowa ulic Józefa Cyrana i Antoniego Woryny Część 1 – Przebudowa ulicy Józefa CyranaCzęść 2 – Przebudowa ulicy Antoniego WorynyZadanie II: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Racławickiej na odcinku od ulicy Sportowej do ulicy Zygmunta Starego 2016-02-26 Pokaż
122/2016 udzielenia Towarzystwu Sportowemu „VOLLEY” Rybnik, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-02-26 Pokaż
121/2016 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-02-26 Pokaż
120/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) 2016-02-26 Pokaż
119/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) 2016-02-26 Pokaż
118/2016 powołania komisji przetargowej- Zakup systemu informacji prawnej 2016-02-25 Pokaż
117/2016 przyjęcia kwot budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2017 rok 2016-02-25 Pokaż
116/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-02-25 Pokaż
115/2016 udzielenia Regionalnemu Towarzystwu Oświaty Zdrowotnej w Rybniku, z siedzibą przy ul. Kpt. L. Janiego 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-02-25 Pokaż
114/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dzielnica Orzepowice - wykonanie oświetlenia zewnętrznego Zadanie 2) Przedszkole nr 39, dzielnica Boguszowice Osiedle - wymiana rozdzielni głównej 2016-02-24 Pokaż
113/2016 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice; modernizacja bloku kuchennego 2016-02-24 Pokaż
112/2016 ustalenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej 2016-02-23 Pokaż
111/2016 zasad przystępowania oraz uczestnictwa w Programie „Rybnik przyjazny Seniorom” 2016-02-22 Pokaż
110/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-02-22 Pokaż
109/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2016 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-02-22 Pokaż
108/2016 zmiany Zarządzenia Nr 87/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie: powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rybniku 2016-02-19 Pokaż
107/2016 powołania komisji przetargowej- Przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji placówek Miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej i zarządzania kryzysowego) 2016-02-19 Pokaż
106/2016 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2016-02-19 Pokaż
105/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa siłowni terenowej, miasteczka ruchu drogowego oraz placu z grami planszowymi na Osiedlu Korfantego w Niedobczycach (teren SP 22 przy ul. Bocznej 17). Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-02-19 Pokaż
104/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1) Modernizacja i doposażenie zewnętrznego monitoringu obiektów kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych w dzielnicy Chwałowice (Szkoła Podstawowa nr 13, Gimnazjum nr 3, IV Liceum Ogólnokształcące, Dom Kultury) w ramach projektu obywatelskiego: "Bezpieczeństwo dzielnicy i mieszkańców jest najważniejsze” Zadanie 2) Gimnazjum nr 4, dzielnica Rybnicka Kuźnia; instalacja monitoringu wizyjnego boiska szkolnego 2016-02-19 Pokaż
103/2016 przekazania obowiązków 2016-02-19 Pokaż
102/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 2016-02-19 Pokaż
101/2016 udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w 2016 r. w obszarze ochrony i promocji zdrowia w tym działałnościl eczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 2016-02-18 Pokaż
100/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2016-02-18 Pokaż
99/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-02-18 Pokaż
98/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego w 2016 roku w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2016-02-18 Pokaż
97/2016 udzielenia Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, z siedzibą w Rybniku przy ul. Ustronnej 26, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-02-17 Pokaż
96/2016 zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Miasta Rybnika dla samorządowych instytucji kultury 2016-02-17 Pokaż
95/2016 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum w Rybniku 2016-02-17 Pokaż
94/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Boguszowice Stare - budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego 2016-02-16 Pokaż
93/2016 powołania komisji przetargowej- Zakup i dostawa aktualizacji oprogramowania oraz nowych licencji 2016-02-16 Pokaż
92/2016 powołania komisji przetargowej- Koordynacja przygotowania inwestycji i remontów oraz pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego, z podziałem na zadania:Zadanie nr 1) Termomodernizacja i budowa instalacji grzewczych pomp ciepław obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta RybnikaZadanie nr 2) Roboty modernizacyjne i remontowo-budowlane wielobranżowe w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika 2016-02-16 Pokaż
91/2016 powołania komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2016-02-16 Pokaż
90/2016 powołania komisji przetargowej- Rozbudowa infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Sportowym nr 1 w Rybniku, dzielnica Śródmieście (budżet obywatelski) 2016-02-16 Pokaż
89/2016 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkół nr 2 w dzielnicy Północ; remont ogrodzenia 2016-02-16 Pokaż
88/2016 powołania komisji przetargowej- STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bł. ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności w dzielnicy Stodoły- zadaszenie festynowe z paleniskiem grillowym, wyposażeniem i urządzeniem zieleni;- realizacja robót w systemie zaprojektuj i wybuduj 2016-02-16 Pokaż
87/2016 zarządzenie nr 61/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-02-16 Pokaż
86/2016 udzielenia Fundacji EDF Polska, z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-02-16 Pokaż
85/2016 udzielenia Strefie WZW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 64f, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-02-16 Pokaż
84/2016 użyczenia Stowarzyszeniu Homo-Homini z siedzibą w Rybniku przy ul. kpt. L. Janiego 12 lokalu przy ul. Rynek 12 2016-02-16 Pokaż
83/2016 powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2016-02-15 Pokaż
82/2016 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 2016-02-15 Pokaż
81/2016 udzielenia Śląskiemu Centrum Muzycznemu - Muzyka i Ruch z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 2B/4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-02-15 Pokaż
80/2016 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Kościuszki 61 2016-02-15 Pokaż
79/2016 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2016-02-12 Pokaż
78/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-02-12 Pokaż
77/2016 powołania zespołu zadaniowego ds. racjonalizacji działalności niektórych jednostek organizacyjnych Miasta 2016-02-11 Pokaż
76/2016 udzielenia Strefie WZW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 64f, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-02-10 Pokaż
75/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu „Rymer” Rybnik, z siedzibą przy ul. Górnośląskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-02-10 Pokaż
74/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej i garderób w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście, w celu ich dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi 2016-02-10 Pokaż
73/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości, opracowań, map geodezyjnych oraz wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych 2016-02-10 Pokaż
72/2016 zmiany Zarządzenia nr 60/2016 z dnia 01.02.2016 r. 2016-02-10 Pokaż
71/2016 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny; przebudowa instalacji hydrantowej 2016-02-09 Pokaż
70/2016 ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta na lata 2016-2017 2016-02-05 Pokaż
69/2016 przekazania prowadzonych spraw przez Dyrektora Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach 2016-02-05 Pokaż
68/2016 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2016-02-03 Pokaż
67/2016 akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu do przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz wprowadzenia dokumentacji obowiązującej w tym zakresie 2016-02-03 Pokaż
66/2016 inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik 2016-02-02 Pokaż
65/2016 przyjęcia gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Rybnika 2016-02-02 Pokaż
64/2016 zmiany zarządzenia nr 53/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2016 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu 2016-02-02 Pokaż
63/2016 powołania komisji przetargowej- Usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzewostanu oraz wykonania nasadzeń zastępczych na terenach placówek Miasta Rybnika 2016-02-02 Pokaż
62/2016 powołania komisji przetargowej- Remont ulicy Średniej 2016-02-02 Pokaż
61/2016 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-02-01 Pokaż
60/2016 powołania komisji przetargowej- Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej 2016-02-01 Pokaż
59/2016 planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok 2016-01-29 Pokaż
58/2016 powołania komisji przetargowej- System zarządzania oświatą - usługa udostępnienia serwera przez Internet 2016-01-29 Pokaż
57/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej i garderób w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście, w celu ich dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi 2016-01-29 Pokaż
56/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-01-29 Pokaż
55/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) 2016-01-29 Pokaż
54/2016 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2016-01-28 Pokaż
53/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2016 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-01-28 Pokaż
52/2016 powołania komisji przetargowej- Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszaniew 70 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2016-01-28 Pokaż
51/2016 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-01-28 Pokaż
50/2016 powołania Zespołu ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży – Rybnik 2016 2016-01-27 Pokaż
49/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-01-26 Pokaż
48/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-01-26 Pokaż
47/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-01-26 Pokaż
46/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2016-01-26 Pokaż
45/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-01-26 Pokaż
44/2016 prowadzenia rybnickiej infrastruktury informacji przestrzennej za pomocą Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2016-01-26 Pokaż
43/2016 realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2016 roku 2016-01-26 Pokaż
42/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-01-25 Pokaż
41/2016 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2016-01-25 Pokaż
40/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-01-22 Pokaż
39/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2016-01-20 Pokaż
38/2016 powołania komisji przetargowej- Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Boguszowice Stare - budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego 2016-01-20 Pokaż
37/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kontenerowego zaplecza socjalnego oraz trybun na terenie:- boiska KS "Polonia" w dz. Niewiadom -boiska KS "Silesia" w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia 2016-01-19 Pokaż
36/2016 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-01-19 Pokaż
35/2016 powołania zespołu zadaniowego do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla obiektów Miasta Rybnika 2016-01-18 Pokaż
34/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości, opracowań, map geodezyjnych oraz wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych z podziałem na 10 zadań 2016-01-18 Pokaż
33/2016 ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych 2016-01-15 Pokaż
32/2016 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Rozwiń skrzydła w ekonomii", realizowanego na rzecz uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku, dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego 2016-01-15 Pokaż
31/2016 zmiany Zarządzenia Nr 676/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie dofinansowania w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-01-14 Pokaż
30/2016 powołania komisji przetargowej- Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2016-01-14 Pokaż
29/2016 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok 2016-01-14 Pokaż
28/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-01-14 Pokaż
27/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2016-01-14 Pokaż
26/2016 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert złożonych w konkursach na realizację w 2016 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-01-13 Pokaż
25/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-01-13 Pokaż
24/2016 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Królowej Apostołów w Rybniku przy ul. Wieniawskiego 7 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-01-13 Pokaż
23/2016 zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2016-01-13 Pokaż
22/2016 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-01-13 Pokaż
21/2016 powołania Jury konkursu na wykonanie logo dla przedsięwzięcia pod nazwą Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz 2016-01-13 Pokaż
20/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2016-01-12 Pokaż
19/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa wodnego placu zabaw w dzielnicy Kamień pod nazwą: PLUSKADEŁKO - WODNY PLAC ZABAW W KAMIENIU; zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach budżetu obywatelskiego 2016 - projekt ogólnomiejski 2016-01-12 Pokaż
18/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku 2016-01-12 Pokaż
17/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1) Remont bocznej ulicy Sztygarskiej, dzielnica NiedobczyceZadanie 2) Remont ulicy Karlika, dzielnica Niedobczyce 2016-01-11 Pokaż
16/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Muzeum, dz. Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej, budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne 2016-01-11 Pokaż
15/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej opłaty prolongacyjnej 2016-01-11 Pokaż
14/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2016-01-11 Pokaż
13/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 2016-01-11 Pokaż
12/2016 tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu zrównoważonego, w tym rowerowego na terenie miasta Rybnika oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej na drogach w mieście 2016-01-11 Pokaż
11/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika 2016-01-11 Pokaż
10/2016 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2016 2016-01-08 Pokaż
9/2016 przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2016 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej 2016-01-08 Pokaż
8/2016 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2016-01-05 Pokaż
7/2016 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2016-01-05 Pokaż
6/2016 przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2015 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia 2016-01-05 Pokaż
5/2016 zmiany Zarządzenia 299/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Rybnickich Dni Literatury 2016-01-05 Pokaż
4/2016 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-01-04 Pokaż
3/2016 wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rybnika 2016-01-04 Pokaż
2/2016 szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2016-01-04 Pokaż
1/2016 przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2016 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2016-01-04 Pokaż
742/2015 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 17b/2, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2015-12-31 Pokaż
741/2015 przyznania lokalu mieszkalnego 2015-12-31 Pokaż
740/2015 przyznania lokalu mieszkalnego 2015-12-31 Pokaż
739/2015 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2015-12-31 Pokaż
738/2015 szczegółowego zakresu działania wydziałów 2015-12-31 Pokaż
737/2015 podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-12-31 Pokaż
736/2015 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2015-12-31 Pokaż
735/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-12-31 Pokaż
734/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2015-12-31 Pokaż
733/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2015-12-31 Pokaż
732/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2015-12-31 Pokaż
731/2015 udzielenia dotacji Centrum Promocji Sportu „ACTIVE”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Braci Nalazków 119, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2015-12-30 Pokaż
730/2015 powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2015-12-30 Pokaż
729/2015 wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku w 2016 roku 2015-12-30 Pokaż
728/2015 standaryzacji zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w rybnickich placówkach oświatowych 2015-12-30 Pokaż
727/2015 zmiany Zarządzenia Nr 517/2011 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2012 - 2015 2015-12-29 Pokaż
726/2015 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-12-29 Pokaż
725/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-12-29 Pokaż
724/2015 przyjęcia zakresu działań likwidacyjnych Rodzinnego Domu Nr 2 w Rybniku 2015-12-28 Pokaż
723/2015 przyjęcia zakresu działań likwidacyjnych Rodzinnego Domu Nr 1 w Rybniku 2015-12-28 Pokaż
722/2015 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2015-12-28 Pokaż
721/2015 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-12-28 Pokaż
720/2015 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-12-28 Pokaż
719/2015 ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta 2015-12-23 Pokaż
718/2015 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2015-12-22 Pokaż
717/2015 ustalenia wymiaru czasu pracy Urzędu Stanu Cywilnego w 2016 roku 2015-12-22 Pokaż
716/2015 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 2015-12-22 Pokaż
715/2015 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-12-21 Pokaż
714/2015 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 561/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 listopada 2014 r. 2015-12-18 Pokaż
713/2015 przekazania prowadzonych spraw przez Dyrektora Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu 2015-12-16 Pokaż
712/2015 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2015-12-16 Pokaż
711/2015 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234, na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2015-12-15 Pokaż
710/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-12-15 Pokaż
709/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2015-12-15 Pokaż
708/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2015-12-15 Pokaż
707/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-12-15 Pokaż
706/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2015-12-15 Pokaż
705/2015 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2015-12-15 Pokaż
704/2015 przekazania prowadzonych spraw przez Dyrektora Domu Kultury Chwałowice 2015-12-14 Pokaż
703/2015 przekazania prowadzonych spraw przez Dyrektora Teatru Ziemi Rybnickiej 2015-12-14 Pokaż
702/2015 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2015 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2015-12-14 Pokaż
701/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-12-14 Pokaż
700/2015 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 lokalu przy ul. Poligonowej 13 2015-12-14 Pokaż
699/2015 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 lokalu przy ul. Mościckiego 15 2015-12-14 Pokaż
698/2015 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 lokalu przy ul. 1 Maja 59 2015-12-14 Pokaż
697/2015 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2015-12-14 Pokaż
696/2015 zapewnienia urządzeń korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2015-12-14 Pokaż
695/2015 powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2016 roku 2015-12-11 Pokaż
694/2015 Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy 2015-12-09 Pokaż
693/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2015-12-09 Pokaż
692/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2015-12-09 Pokaż
691/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika 2015-12-09 Pokaż
690/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej założenia Przedszkola nr 50 w Rybniku 2015-12-09 Pokaż
689/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku 2015-12-09 Pokaż
688/2015 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Patriotów 14 2015-12-09 Pokaż
687/2015 ustalenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji ekologicznych 2015-12-08 Pokaż
686/2015 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki w 2016 r. nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2015-12-08 Pokaż
685/2015 zmiany Zarządzenia nr 577/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia miejskich jednostek oświatowych, które prowadzą we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową oraz miejskich jednostek oświatowych, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2015-12-08 Pokaż
684/2015 wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2015-12-08 Pokaż
683/2015 powołania komisji przetargowej- Usługa udostępniania systemu naboru elektronicznego do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczącego lat szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 2015-12-08 Pokaż
682/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-12-08 Pokaż
681/2015 ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury 2015-12-04 Pokaż
680/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie aktualizacji waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika 2015-12-04 Pokaż
679/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2015-12-03 Pokaż
678/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2015-12-03 Pokaż
677/2015 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 103/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-12-03 Pokaż
676/2015 dofinansowania w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2015-12-03 Pokaż
675/2015 dofinansowania, w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych 2015-12-03 Pokaż
674/2015 udzielenia dotacji Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-12-02 Pokaż
673/2015 zmiany Zarządzenia Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2015-12-01 Pokaż
672/2015 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2015-12-01 Pokaż
671/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2015 Pani Małgorzaty Kasperek 2015-11-30 Pokaż
670/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2015 Pani Katarzyny Szczechowiak 2015-11-30 Pokaż
669/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2015 Pani Eweliny Kawik 2015-11-30 Pokaż
668/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2015 2015-11-30 Pokaż
667/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2015 2015-11-30 Pokaż
666/2015 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu "OLIGOS" na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-11-30 Pokaż
665/2015 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2015-11-27 Pokaż
664/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-11-27 Pokaż
663/2015 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2015-11-26 Pokaż
662/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2015-11-26 Pokaż
661/2015 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji VII Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2015-11-25 Pokaż
660/2015 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 561/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 listopada 2014 r. 2015-11-24 Pokaż
659/2015 powołania komisji przetargowej- Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście 2015-11-23 Pokaż
658/2015 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-11-23 Pokaż
657/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2015-11-20 Pokaż
656/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2015-11-20 Pokaż
655/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości 2015-11-19 Pokaż
654/2015 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1: Wymiana kotła c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy OrzepowiceZadanie 2: Wymiana kotła i instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Boguszowice-Stare 2015-11-18 Pokaż
653/2015 zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 547/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2014 r. 2015-11-18 Pokaż
652/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2015-11-18 Pokaż
651/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-11-18 Pokaż
650/2015 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”Zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w dzielnicy Śródmieście; budowa windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowa parkingu wraz z oświetleniem; realizacja robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2015-11-17 Pokaż
649/2015 powołania komisji przetargowej- Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji 2015-11-16 Pokaż
648/2015 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 561/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 listopada 2014 r. 2015-11-16 Pokaż
647/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-11-16 Pokaż
646/2015 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-11-13 Pokaż
645/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Muzeum, dz. Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej, budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne 2015-11-12 Pokaż
644/2015 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie Katalogu Mebli i Urządzeń Miejskich Rybnika 2015-11-12 Pokaż
643/2015 projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2016 rok 2015-11-12 Pokaż
642/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku 2015-11-10 Pokaż
641/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika 2015-11-10 Pokaż
640/2015 przekazania prowadzonych spraw 2015-11-10 Pokaż
639/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2015-11-09 Pokaż
638/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej likwidacji w 2016 roku szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2015-11-09 Pokaż
637/2015 powołania komisji przetargowej- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2015-11-09 Pokaż
636/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont nawierzchni – budowa chodnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Placu Wolności w Rybniku 2015-11-09 Pokaż
635/2015 powołania komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2015-11-09 Pokaż
634/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki w 2016 r. nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2015-11-09 Pokaż
633/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 2015-11-09 Pokaż
632/2015 powołania komisji przetargowej- Muzeum, dz. Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej, budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne 2015-11-09 Pokaż
631/2015 powołania komisji przetargowej- Remonty dachów obiektów placówek miejskich 2015-11-06 Pokaż
630/2015 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2015-11-06 Pokaż
629/2015 zmiany zarządzenia nr 614/2015 z dnia 30 października 2015 r. 2015-11-05 Pokaż
628/2015 powołania zespołu zadaniowego do ustalenia i wprowadzenia Instrukcji określającej zasady i procedury rozliczeń z tytułu podatku VAT Miasta Rybnika i jego jednostek budżetowych 2015-11-05 Pokaż
627/2015 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM RybnikaZadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach zadania: Adaptacja budynku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 w Rybniku – Popielowie na Dzienny Dom „Senior – Wigor”Zadanie 3: Zakup serwera oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem MS Office dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2015-11-05 Pokaż
626/2015 zasad rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2015-11-05 Pokaż
625/2015 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1: Roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty towarzyszące w OLR w dzielnicy Maroko-Nowiny,Zadanie 2: Remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi w OSP w dzielnicy Ochojec 2015-11-04 Pokaż
624/2015 powołania komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika przez okres 12 miesięcy 2015-11-04 Pokaż
623/2015 powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2015-11-03 Pokaż
622/2015 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-11-03 Pokaż
621/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-02 Pokaż
620/2015 dofinansowania w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2015-11-02 Pokaż
619/2015 powołania komisji przetargowej- Usuwanie na wniosek mieszkańców nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych – wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów 2015-11-02 Pokaż
618/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych 2015-11-02 Pokaż
617/2015 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Stalowej do granic miasta Rybnika 2015-11-02 Pokaż
616/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury 2015-11-02 Pokaż
615/2015 zmiany zarządzenia 360/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego i Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz opracowania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 2015-11-02 Pokaż
614/2015 powołania komisji przetargowej- Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Rybnika 2015-10-30 Pokaż
613/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2015-10-30 Pokaż
612/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020” 2015-10-30 Pokaż
611/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” 2015-10-30 Pokaż
610/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-10-30 Pokaż
609/2015 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2016 rok, podatku od środków transportowych na 2016 rok, wzorów formularzy na podatek leśny oraz wzorów formularzy na podatek rolny 2015-10-29 Pokaż
608/2015 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-10-29 Pokaż
607/2015 zasad umieszczania tablic pamiątkowych na obelisku poświęconym ,,Pamięci tych, którzy spoczęli w obcej ziemi oraz tych którzy grobów nie mają – na cmentarzu komunalnym w Rybniku 2015-10-28 Pokaż
606/2015 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r. 2015-10-28 Pokaż
605/2015 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2015-10-28 Pokaż
604/2015 użyczenia Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2/2 2015-10-28 Pokaż
603/2015 użyczenia Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/8 2015-10-28 Pokaż
602/2015 powołania komisji przetargowej- Remont nawierzchni – budowa chodnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Placu Wolności w Rybniku 2015-10-26 Pokaż
601/2015 zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-23 Pokaż
600/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-10-23 Pokaż
599/2015 wprowadzenia regulaminu konkursu oraz powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2015-10-22 Pokaż
598/2015 powołania komisji przetargowej- Remont części pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Karłowicza w dzielnicy Północ 2015-10-22 Pokaż
597/2015 zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-22 Pokaż
596/2015 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2015-10-21 Pokaż
595/2015 udzielenia dotacji Rybnickiemu Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM”, z siedzibą przy ul. Szybowcowej 15e, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-10-20 Pokaż
594/2015 zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-16 Pokaż
593/2015 określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu jej udzielania w mieście na prawach powiatu Rybnik 2015-10-15 Pokaż
592/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” 2015-10-15 Pokaż
591/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika 2015-10-14 Pokaż
590/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2015-10-14 Pokaż
589/2015 powołania komisji przetargowej- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bratków 2015-10-14 Pokaż
588/2015 powołania zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem jakiemu uległ strażak Ochotniczej Straży Pożarnej 2015-10-14 Pokaż
587/2015 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika 2015-10-13 Pokaż
586/2015 powiadamiania Przewodniczących Zarządów Dzielnic Miasta Rybnika oraz radnych Rady Miasta Rybnika o planowanych pracach inwestycyjnych, remontowych oraz ich odbiorach technicznych 2015-10-13 Pokaż
585/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik 2015-10-13 Pokaż
584/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) 2015-10-13 Pokaż
583/2015 zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-13 Pokaż
582/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-10-13 Pokaż
581/2015 zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-12 Pokaż
580/2015 regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 2015-10-12 Pokaż
579/2015 zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-10-12 Pokaż
578/2015 systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika 2015-10-12 Pokaż
577/2015 systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-10-12 Pokaż
576/2015 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej na terenie Gimnazjum nr 12 w Rybniku, dz. Niewiadom w ramach budżetu obywatelskiego 2015-10-12 Pokaż
575/2015 przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Boguszowicach na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2015-10-08 Pokaż
574/2015 podziału czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie Miasta Rybnika 2015-10-08 Pokaż
573/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik 2015-10-08 Pokaż
572/2015 wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-08 Pokaż
571/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-10-08 Pokaż
570/2015 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-10-07 Pokaż
569/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku 2015-10-07 Pokaż
568/2015 ustalenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji ekologicznych 2015-10-06 Pokaż
567/2015 dofinansowania, w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych 2015-10-06 Pokaż
566/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: Zagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na potrzeby utworzenia „Zielonej klasy pod lipami” w dzielnicy Wielopole 2015-10-05 Pokaż
565/2015 powołania komisji przetargowej- Budowa przedszkola przy ulicy Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare 2015-10-05 Pokaż
564/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty targowej 2015-10-05 Pokaż
563/2015 powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 Pokaż
562/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostosowanie budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15a w dzielnicy Maroko-Nowiny 2015-10-02 Pokaż
561/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik 2015-09-30 Pokaż
560/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku 2015-09-30 Pokaż
559/2015 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2015-09-30 Pokaż
558/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-09-29 Pokaż
557/2015 zmiany Zarządzenia nr 538/2015 z dnia 16.09.2015 r. 2015-09-28 Pokaż
556/2015 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 2015-09-28 Pokaż
555/2015 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 103/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-09-28 Pokaż
554/2015 powołania komisji przetargowej- Zadanie nr 1: Utwardzenie nawierzchni ul. Buhla (odcinek w lesie od skrzyżowania z ul. Rudzką w kierunku dzielnicy Zebrzydowice) Zadanie nr 2: Wykonanie nawierzchni z betonitów – łącznik ul. Szczygłów z ul. Janiego 2015-09-28 Pokaż
553/2015 powołania komisji przetargowej- Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych 2015-09-28 Pokaż
552/2015 powołania komisji przetargowej- Wydruk broszury dotyczącej powszechnej samoobrony 2015-09-25 Pokaż
551/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2015-09-25 Pokaż
550/2015 powołania zespołu zadaniowego ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Rybnika 2015-09-24 Pokaż
549/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 2015-09-24 Pokaż
548/2015 powołania zespołu zadaniowego do oznakowania wybranych miejsc szczególnie ważnych dla historii Rybnika oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie 2015-09-24 Pokaż
547/2015 użyczenia Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2. 2015-09-23 Pokaż
546/2015 powołania zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem jakiemu uległ strażak Ochotniczej Straży Pożarnej 2015-09-23 Pokaż
545/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych 2015-09-23 Pokaż
544/2015 możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2015-09-23 Pokaż
543/2015 zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 409/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania miejskiego systemu wysyłania wiadomości SMS dla Miasta Rybnika „UM RYBNIK SMS” 2015-09-21 Pokaż
542/2015 zmiany zarządzenia nr 234/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-09-18 Pokaż
541/2015 podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-18 Pokaż
540/2015 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-09-18 Pokaż
539/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-09-17 Pokaż
538/2015 powołania komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2015-09-16 Pokaż
537/2015 powołania komisji przetargowej- Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Słonecznej 2015-09-16 Pokaż
536/2015 powołania komisji przetargowej- Dostosowanie budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15a w dzielnicy Maroko-Nowiny 2015-09-16 Pokaż
535/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Rybniku – remont budynku byłego przedszkola przy ul. Konarskiego 49 2015-09-15 Pokaż
534/2015 powołania komisji przetargowej- Zabudowa separatora na kanalizacji deszczowej przy ulicy Kotucza 2015-09-15 Pokaż
533/2015 powołania komisji przetargowej- Dostawa oprogramowania do paszportyzacji sieci szerokopasmowej 2015-09-15 Pokaż
532/2015 udzielenia dotacji Rybnickiemu Klubowi Piłkarskiemu – Szkółce Piłkarskiej ROW w Rybniku, z siedzibą przy ul. Gliwickiej 72, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-09-15 Pokaż
531/2015 ogłoszenia wyników dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego, w okresie od 14 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2015-09-14 Pokaż
530/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont boiska do siatkówki i koszykówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, dzielnica Rybnicka Kuźnia 2015-09-10 Pokaż
529/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-09-10 Pokaż
528/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe pomieszczeń I-go piętra w zakresie wymiany podłóg drewnianych i robót malarskich w Rodzinnym Domu nr 1 w dzielnicy Zamysłów 2015-09-09 Pokaż
527/2015 powołania komisji przetargowej- Remont ulicy bocznej Mościckiego 2015-09-08 Pokaż
526/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2015-09-08 Pokaż
525/2015 powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2015-09-08 Pokaż
524/2015 powołania komisji przetargowej- Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie od 16 marca 2016 r. do 15 marca 2021 r. 2015-09-07 Pokaż
523/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice - remont pokrycia dachu nowej części szkoły 2015-09-07 Pokaż
522/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice - remont pokrycia dachu nowej części szkoły 2015-09-07 Pokaż
521/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika 2015-09-07 Pokaż
520/2015 realizacji szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony w 2015 r. 2015-09-04 Pokaż
519/2015 zmiany zarządzenia nr 37/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-09-04 Pokaż
518/2015 zmiany lokalizacji miejskich magazynów zarządzania kryzysowego i przeciwpowodziowych, utworzonych na podstawie zarządzania Prezydenta Miasta Rybnika nr 247/2012 z dnia 22 maja 2012 r. 2015-09-04 Pokaż
517/2015 zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-04 Pokaż
516/2015 powołania komisji przetargowej- Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2015-09-03 Pokaż
515/2015 powołania komisji przetargowej- zad. 1. ZSzP nr 7, dz. Orzepowice; adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła cieplnego. zad. 2. Budynek przy ul. Borki 37c, dz. Orzepowice; adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła cieplnego 2015-09-02 Pokaż
514/2015 konsultacji projektu uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-09-01 Pokaż
513/2015 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2015-09-01 Pokaż
512/2015 zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-01 Pokaż
511/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie projektu łącznika ulic Rudzka-Wierzbowa 2015-08-31 Pokaż
510/2015 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2015-08-31 Pokaż
509/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-08-31 Pokaż
508/2015 ustalenia dodatkowych wytycznych do sporządzania arkuszy organizacji rybnickich placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016 2015-08-28 Pokaż
507/2015 zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2015 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2015-08-27 Pokaż
506/2015 powołania komisji przetargowej- Remont boiska do siatkówki i koszykówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, dzielnica Rybnicka Kuźnia 2015-08-27 Pokaż
505/2015 powołania zespołu zadaniowego ds. stworzenia koncepcji zagospodarowania nieruchomości gminnych, które nie zostały przekazane w posiadanie gminnym jednostkom organizacyjnym 2015-08-27 Pokaż
504/2015 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2015-08-26 Pokaż
503/2015 powołania komisji przetargowej- Udostępnienie serwisu w postaci aplikacji internetowej przeznaczonej do obsługi procesu dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych nie będących jednostkami budżetowymi w Rybniku 2015-08-25 Pokaż
502/2015 zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-24 Pokaż
501/2015 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Andersa 8a/2 2015-08-24 Pokaż
500/2015 zmiany zarządzenia nr 111/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-08-21 Pokaż
499/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością położoną w Rybniku obręb Niedobczyce km 6, działką 1226/9 dla której prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta GL1Y/00089013/3 a nieruchomościami sąsiednimi położonymi w Rybniku obręb Niedobczyce km 6 działką 1228/9 dla której prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta GL1Y/00089116/5 oraz działką 611/9 dla której prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta GL1Y/00086257/4 2015-08-21 Pokaż
498/2015 powołania komisji przetargowej- Remont ulicy bocznej Hibnera 2015-08-21 Pokaż
497/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku 2015-08-21 Pokaż
496/2015 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku 2015-08-21 Pokaż
495/2015 powołania Jury konkursu na wykonanie statuetki i logo dla przedsięwzięcia pod nazwą Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz 2015-08-20 Pokaż
494/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-08-20 Pokaż
493/2015 zmiany zarządzenia nr 37/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-08-19 Pokaż
492/2015 ogłoszenia dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego, w okresie od 14 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2015-08-19 Pokaż
491/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie wycen sześciu nieruchomości zabudowanych 2015-08-19 Pokaż
490/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 2015-08-18 Pokaż
489/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-08-18 Pokaż
488/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2015-08-18 Pokaż
487/2015 konsultacji projektu uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-08-18 Pokaż
486/2015 użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Mieszkańców „GOLEJÓW – XXI WIEK” w budynku przy ul. Wiślanej 1 2015-08-18 Pokaż
485/2015 wysokości stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na wyznaczonych, niestrzeżonych miejscach postojowych w dniu 25.08.2015 r. 2015-08-18 Pokaż
484/2015 powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2015 r. 2015-08-18 Pokaż
483/2015 powołania komisji przetargowej- Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Rybniku – remont budynku byłego przedszkola przy ul. Konarskiego 49 2015-08-18 Pokaż
482/2015 zmiany zarządzenia nr 190/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków Rybnickiej Rady Sportu 2015-08-18 Pokaż
481/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od ul. Pniowskiej do ul. Stalowej (Etap VI) w Rybniku 2015-08-17 Pokaż
480/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Pniowskiej do ulicy Stalowej w Rybniku (Etap VI) 2015-08-17 Pokaż
479/2015 powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-17 Pokaż
478/2015 udzielenia dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu „Płomień” Ochojec, z siedzibą w Rybniku przy ul. Cystersów 34, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-08-14 Pokaż
477/2015 powołania komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice - remont pokrycia dachu nowej części szkoły 2015-08-14 Pokaż
476/2015 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika 2015-08-13 Pokaż
475/2015 zmiany zarządzenia nr 57/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-08-13 Pokaż
474/2015 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe pomieszczeń I-go piętra w zakresie wymiany podłóg drewnianych i robót malarskich w Rodzinnym Domu nr 1 w dzielnicy Zamysłów 2015-08-12 Pokaż
473/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2015-08-12 Pokaż
472/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w dzielnicy Orzepowice 2015-08-11 Pokaż
471/2015 wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-11 Pokaż
470/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Obsługa serwisowa systemu WZDR 2015-08-11 Pokaż
469/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach oświatowych Miasta 2015-08-10 Pokaż
468/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Zwycięstwa 2015-08-10 Pokaż
467/2015 powołania komisji przetargowej- Budowa przepustu pod nasypem kolejowym przy ulicy Zagłoby 2015-08-10 Pokaż
466/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją oraz udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 37 rybnickich przedszkolach 2015-08-10 Pokaż
465/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2015-08-10 Pokaż
464/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-08-10 Pokaż
463/2015 udzielenia dotacji Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice w Rybniku, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 27, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-08-07 Pokaż
462/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicy 2015-08-07 Pokaż
461/2015 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2015 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2015-08-07 Pokaż
460/2015 powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji Kwartału Juliusz 2015-08-07 Pokaż
459/2015 powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji terenów przy Zalewie Rybnickim 2015-08-07 Pokaż
458/2015 powierzenia funkcji doradcy metodycznego 2015-08-07 Pokaż
457/2015 dofinansowania w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2015-08-06 Pokaż
456/2015 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-08-06 Pokaż
455/2015 udzielenia dotacji Miejskiej Orkiestrze Dętej „Rybnik”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-08-06 Pokaż
454/2015 udzielenia dotacji Kółku Rolniczemu w Rybniku - Popielowie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1/1, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-08-06 Pokaż
453/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2015-08-05 Pokaż
452/2015 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-08-04 Pokaż
451/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Szybowcowej,Targowej i Górnośląskiej 2015-08-03 Pokaż
450/2015 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Rybnik Nasze Miasto”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wieniawskiego 11, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-08-03 Pokaż
449/2015 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z toalet miejskich na terenie Miasta Rybnika 2015-07-31 Pokaż
448/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen sześciu nieruchomości zabudowanych 2015-07-31 Pokaż
447/2015 zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miasta 2015-07-31 Pokaż
446/2015 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2015-07-31 Pokaż
445/2015 powołania komisji przetargowej- DK Chwałowice roboty remontowe instalacyjne i ogólnobudowlane - kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, remont szatni i sanitariatów, roboty malarskie 2015-07-31 Pokaż
444/2015 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1) Zespół Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk; budowa wentylacji mechanicznej w części szatniowo-sanitarnej segmentu sportowegoZadanie 2) Zespół Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk; modernizacja kotłowni gazowej i stacji uzdatniania wody basenowej 2015-07-31 Pokaż
443/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego terenu boiska wielofunkcyjnego 2015-07-30 Pokaż
442/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością położoną w Rybniku obręb Niedobczyce km 6, działką 1226/9 dla której prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta GL1Y/00089013/3 a nieruchomościami sąsiednimi położonymi w Rybniku obręb Niedobczyce km 6 działką 1228/9 dla której prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta GL1Y/00089116/5 oraz działką 611/9 dla której prowadzona jest elektroniczna księga wieczysta GL1Y/00086257/4 2015-07-30 Pokaż
441/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ulicy Kosmonautów w Rybniku 2015-07-29 Pokaż
440/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-07-29 Pokaż
439/2015 powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji do punktów opieki dziennej prowadzonych przez Miasto Rybnik w roku 2015 2015-07-29 Pokaż
438/2015 powołania komisji przetargowej- Remont ulicy Wincentego Witosa 2015-07-27 Pokaż
437/2015 wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2015-07-27 Pokaż
436/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości 2015-07-27 Pokaż
435/2015 zmiany Zarządzenia nr 356/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Remont pomieszczeń biurowych oraz pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2015-07-24 Pokaż
434/2015 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-07-23 Pokaż
433/2015 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Obsługa serwisowa systemu WZDR 2015-07-22 Pokaż
432/2015 powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2015-07-21 Pokaż
431/2015 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe w placówkach oświatowych Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania 2015-07-21 Pokaż
430/2015 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Remont ulicy Bieli 2015-07-21 Pokaż
429/2015 powołania Zespołu zadaniowego do opracowania projektu Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika na lata 2016 – 2020 2015-07-21 Pokaż
428/2015 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 21 w dzielnicy Niedobczyce 2015-07-20 Pokaż
427/2015 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Remont kładek dla pieszych na terenie Miasta Rybnika. 2015-07-20 Pokaż
426/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-07-20 Pokaż
425/2015 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-07-17 Pokaż
424/2015 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z dostawą i montażem siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Braci Nalazków w Rybniku 2015-07-16 Pokaż
423/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2015 2015-07-15 Pokaż
422/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2015 2015-07-15 Pokaż
421/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2015 2015-07-15 Pokaż
420/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2015 2015-07-15 Pokaż
419/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2015 2015-07-15 Pokaż
418/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2015 2015-07-15 Pokaż
417/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2015 2015-07-15 Pokaż
416/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2015 2015-07-15 Pokaż
415/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2015 2015-07-15 Pokaż
414/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2015 2015-07-15 Pokaż
413/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2015 2015-07-15 Pokaż
412/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2015 2015-07-15 Pokaż
411/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2015 2015-07-15 Pokaż
410/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2015 2015-07-15 Pokaż
409/2015 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej i garderób w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej . 2015-07-15 Pokaż
408/2015 inwentaryzowania i szacowania szkód w mieniu komunalnym powstałych w wyniku klęski żywiołowej, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii przemysłowych. 2015-07-15 Pokaż
407/2015 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne dotyczące: Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 6 zadań. 2015-07-14 Pokaż
406/2015 zabezpieczenia obiektów i miejsc objętych akcją ratowniczą oraz stwarzających realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. 2015-07-14 Pokaż
405/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2015 2015-07-13 Pokaż
404/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2015 2015-07-13 Pokaż
403/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2015 2015-07-13 Pokaż
402/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2015 2015-07-13 Pokaż
401/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2015 2015-07-13 Pokaż
400/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2015 2015-07-13 Pokaż
399/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2015 2015-07-13 Pokaż
398/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2015 2015-07-13 Pokaż
397/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2015 2015-07-13 Pokaż
396/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2015 2015-07-13 Pokaż
395/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2015 2015-07-13 Pokaż
394/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2015 2015-07-13 Pokaż
393/2015 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-07-13 Pokaż
392/2015 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego terenu boiska wielofunkcyjnego 2015-07-10 Pokaż
391/2015 powołania komisji przetargowej- Zakup licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2015-07-10 Pokaż
390/2015 wprowadzenia zasad „Standardu Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Rybnika” 2015-07-09 Pokaż
389/2015 powołania Zespołu ds. organizacji koncertu zespołu Linkin Park w dniu 25 sierpnia 2015 r. 2015-07-09 Pokaż
388/2015 powołania komisji przetargowej- Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją oraz udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 37 rybnickich przedszkolach 2015-07-09 Pokaż
387/2015 ustalenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji ekologicznych 2015-07-09 Pokaż
386/2015 wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta 2015-07-09 Pokaż
385/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-07-09 Pokaż
384/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Chodnikowe roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2015-07-08 Pokaż
383/2015 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie III pietra budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej w dzielnicy Rybnik-Północ 2015-07-08 Pokaż
382/2015 udzielenia dotacji Klubowi Sportowemu „SILESIA” Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Partyzantów, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-07-08 Pokaż
381/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2015 2015-07-07 Pokaż
380/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2015 2015-07-07 Pokaż
379/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2015 2015-07-07 Pokaż
378/2015 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2015 2015-07-07 Pokaż
377/2015 podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-07-07 Pokaż
376/2015 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku 2015-07-07 Pokaż
375/2015 dofinansowania, w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych 2015-07-07 Pokaż
374/2015 powołania Jury konkursu na wykonanie projektu stałej formy graficznej, rzeźby lub innej instalacji przestrzennej, nawiązującej do nazwy zieleńca Polskiej Organizacji Wojskowej w Rybniku 2015-07-07 Pokaż
373/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości z podziałem na 4 zadania 2015-07-06 Pokaż
372/2015 udzielenia dotacji Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 27, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-07-06 Pokaż
371/2015 powołania komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od ul. Pniowskiej do ul. Stalowej (Etap VI) w Rybniku 2015-07-03 Pokaż
370/2015 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Pniowskiej do ulicy Stalowej w Rybniku (Etap VI) 2015-07-02 Pokaż
369/2015 powołania Zespołu ds. Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Rybnika 2015-07-02 Pokaż
368/2015 powołania komisji przetargowej- Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki – Saint Vallier - Hutniczej 2015-07-01 Pokaż
367/2015 przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielenia zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub Placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń 2015-07-01 Pokaż
366/2015 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2015-06-30 Pokaż
365/2015 szczegółowego zakresu działania wydziałów 2015-06-30 Pokaż
364/2015 wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2015-06-30 Pokaż
363/2015 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2015-06-30 Pokaż
362/2015 rejestru umów Urzędu Miasta Rybnika podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2015-06-30 Pokaż
361/2015 ogłoszenia dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego, w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2015-06-29 Pokaż
360/2015 wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego i Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz opracowania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 2015-06-29 Pokaż
359/2015 powołania komisji przetargowej- Wymiana zbiorników filtracyjnych układu technologicznego wody basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dz. Śródmieście 2015-06-29 Pokaż
358/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-06-29 Pokaż
357/2015 wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 2015-06-29 Pokaż
356/2015 powołania komisji przetargowej- Remont pomieszczeń biurowych oraz pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2015-06-25 Pokaż
355/2015 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 351/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-06-25 Pokaż
354/2015 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2015-06-24 Pokaż
353/2015 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2015-06-24 Pokaż
352/2015 powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Rybnika. 2015-06-24 Pokaż
351/2015 wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-06-23 Pokaż
350/2015 powołania Jury konkursu fotograficznego „Balony nad Rybnikiem” 2015-06-23 Pokaż
349/2015 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 103/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-06-23 Pokaż
348/2015 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2015-06-23 Pokaż
347/2015 powołania komisji przetargowej- Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w dzielnicy Orzepowice 2015-06-22 Pokaż
346/2015 powołania komisji przetargowej- Stadion Miejski przy ul. Gliwickiej, dzielnica Rybnik-Północ; remont fragmentu muru ogrodzenia stadionu w systemie „zaprojektuj i buduj” 2015-06-22 Pokaż
345/2015 określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2015-06-22 Pokaż
344/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-06-19 Pokaż
343/2015 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Zwycięstwa 2015-06-19 Pokaż
342/2015 powołania komisji konkursowej do wyłonienia Uczestnika Konkursu „Schodami do kultury”, któremu udostępniony zostanie lokal mieszczący się na II piętrze kamienicy przy ul. Rynek 12 w Rybniku 2015-06-19 Pokaż
341/2015 zmiany Zarządzenia nr 123/2015 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu „Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik” w ramach Działania 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2015-06-18 Pokaż
340/2015 zmiany Zarządzenia 65/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2015-06-18 Pokaż
339/2015 udzielenia dotacji Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 27, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-06-18 Pokaż
338/2015 udzielenia dotacji stowarzyszeniu Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej, z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-06-18 Pokaż
337/2015 powołania komisji przetargowej- Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w obiektach placówek Miasta Rybnika 2015-06-17 Pokaż
336/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-06-17 Pokaż
335/2015 udzielenia dotacji Ruchowi Autonomii Śląska, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Norberta Bończyka 9 lok. 4, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-06-15 Pokaż
334/2015 udzielenia dotacji Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-06-15 Pokaż
333/2015 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-06-15 Pokaż
332/2015 zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów obowiązujących w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-06-12 Pokaż
331/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-06-12 Pokaż
330/2015 udzielenia dotacji Fundacji Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym, z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-06-11 Pokaż
329/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutu 2015-06-11 Pokaż
328/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku 2015-06-11 Pokaż
327/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku 2015-06-11 Pokaż
326/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku 2015-06-11 Pokaż
325/2015 zmiany zarządzenia nr 276/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa 2015-06-11 Pokaż
324/2015 wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2015-06-10 Pokaż
323/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku 2015-06-10 Pokaż
322/2015 powołania komisji przetargowej- Wewnętrzne remontowe roboty wykończeniowe w placówkach Miasta Rybnika 2015-06-10 Pokaż
321/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa bloku kuchennego w Przedszkolu nr 39 w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2015-06-09 Pokaż
320/2015 użyczenia lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 2015-06-09 Pokaż
319/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Gimnazjum nr 12 dzielnica Niewiadom – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej z robotami towarzyszącymi 2015-06-08 Pokaż
318/2015 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw w Mieście Rybnik 2015-06-08 Pokaż
317/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-06-08 Pokaż
316/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa szybu dźwigu towarowego wraz z dostawą i instalacją urządzenia dźwigowego w budynku Przedszkola nr 23 w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Górnośląska 21 2015-06-08 Pokaż
315/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wymiana zbiorników filtracyjnych układu technologicznego wody basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dz. Śródmieście 2015-06-08 Pokaż
314/2015 powołania komisji przetargowej- Obsługa prawna Urzędu Miasta Rybnika i wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta 2015-06-08 Pokaż
313/2015 powołania komisji przetargowej- Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2015-06-08 Pokaż
312/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” 2015-06-03 Pokaż
311/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2015-06-03 Pokaż
310/2015 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Ziemi Rybnickiej 2015-06-02 Pokaż
309/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście 2015-06-01 Pokaż
308/2015 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 (wyłożenie do publicznego wglądu od 13.04.2015 roku do 12.05.2015 roku, zbieranie uwag do 26.05.2015 roku) 2015-05-29 Pokaż
307/2015 zmiany Zarządzenia nr 577/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia miejskich jednostek oświatowych, które prowadzą we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową oraz miejskich jednostek oświatowych, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2015-05-29 Pokaż
306/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-05-29 Pokaż
305/2015 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2015-05-29 Pokaż
304/2015 określenia terminu obowiązywania biletu rodzinnego 2015-05-29 Pokaż
303/2015 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika 2015-05-29 Pokaż
302/2015 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Integracji i Rozwoju „Dobre Anioły”, z siedzibą w Radlinie przy ul. Odległej 66, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-05-29 Pokaż
301/2015 powołania komisji przetargowej-Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka oraz łącznika ulic Góreckiego-Energetyków 2015-05-26 Pokaż
300/2015 powołania komisji przetargowej- Chodnikowe roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2015-05-26 Pokaż
299/2015 powołania Zespołu ds. organizacji Rybnickich Dni Literatury 2015-05-26 Pokaż
298/2015 dofinansowania, w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2015-05-26 Pokaż
297/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2015-05-26 Pokaż
296/2015 powołania komisji - Budowa dojazdu z ul. Rybnickiego do parkingu przy ul. Brudnioka 2015-05-26 Pokaż
295/2015 udzielenia dotacji Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-05-26 Pokaż
294/2015 zmiany zarządzenia w sprawie przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2015-05-26 Pokaż
293/2015 powołania komisji przetargowej- Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy w dzielnicy Niedobczyce 2015-05-26 Pokaż
292/2015 powołania komisji przetargowej- Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Szybowcowej, Targowej i Górnośląskiej 2015-05-26 Pokaż
291/2015 powołania komisji przetargowej- Remont sanitariatów w obiektach placówek Miasta Rybnika 2015-05-26 Pokaż
290/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2015-05-25 Pokaż
289/2015 zmiany zarządzenia nr 244/2015 z dnia 6 maja 2015 r 2015-05-25 Pokaż
288/2015 powierzenia stanowiska dyrektora placówek, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2015-05-25 Pokaż
287/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej 2015-05-22 Pokaż
286/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Składowej 2015-05-22 Pokaż
285/2015 zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-22 Pokaż
284/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-05-22 Pokaż
283/2015 zmiany zarządzenia nr 213/2015 z dnia 22.04.2015 r. 2015-05-21 Pokaż
282/2015 powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2015 r. 2015-05-21 Pokaż
281/2015 zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-21 Pokaż
280/2015 zmian w składach osobowych Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2015 roku 2015-05-21 Pokaż
279/2015 zmiany zarządzenia nr 172/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia kwot budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2016 rok 2015-05-20 Pokaż
278/2015 wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. 2015-05-19 Pokaż
277/2015 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2015-05-19 Pokaż
276/2015 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 561/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 listopada 2014 r. 2015-05-19 Pokaż
275/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w obiektach placówek Miasta Rybnika 2015-05-19 Pokaż
274/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remonty ogrodzeń obiektów placówek Miasta Rybnika 2015-05-19 Pokaż
273/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w dzielnicach Miasta Rybnika 2015-05-19 Pokaż
272/2015 powołania komisji przetargowej- Gimnazjum nr 12 dzielnica Niewiadom – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej z robotami towarzyszącymi 2015-05-18 Pokaż
271/2015 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście 2015-05-18 Pokaż
270/2015 zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-18 Pokaż
269/2015 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-05-18 Pokaż
268/2015 powołania komisji przetargowej- Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika w sektorach III i IV 2015-05-15 Pokaż
267/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remonty dachów obiektów placówek Miasta Rybnika 2015-05-15 Pokaż
266/2015 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja obiektów placówek miejskich 2015-05-15 Pokaż
265/2015 przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku 2015-05-14 Pokaż
264/2015 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok 2015-05-14 Pokaż
263/2015 powołania komisji przetargowej- Wymiana zbiorników filtracyjnych układu technologicznego wody basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dz. Śródmieście 2015-05-13 Pokaż
262/2015 powołania komisji przetargowej- Przebudowa szybu dźwigu towarowego wraz z dostawą i instalacją urządzenia dźwigowego w budynku Przedszkola nr 23 w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Górnośląska 21 2015-05-13 Pokaż
261/2015 powołania Zespołu ds. koordynacji zadań związanych z przygotowaniem i organizacją obchodów ,,Święta Miasta” w Rybniku 2015-05-13 Pokaż
260/2015 powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2015 2015-05-13 Pokaż
259/2015 udzielenia dotacji Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-05-13 Pokaż
258/2015 powołania komisji przetargowej- Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika 2015-05-13 Pokaż
257/2015 powołania komisji przetargowej- Zakup mebli oraz urządzenia sportowego do rekreacji na wolnym powietrzu 2015-05-13 Pokaż
256/2015 powołania komisji przetargowej- Remont pomieszczeń biurowych oraz pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2015-05-13 Pokaż
255/2015 zmiany Zarządzenia nr 2/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2015-05-13 Pokaż
254/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2015-05-08 Pokaż
253/2015 udzielenia dotacji Śląskiemu Centrum Muzycznemu – Muzyka i Ruch z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 2B/4, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-05-08 Pokaż
252/2015 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-05-08 Pokaż
251/2015 zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-08 Pokaż
250/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich 2015-05-07 Pokaż
249/2015 zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-07 Pokaż
248/2015 powołania komisji przetargowej- Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych wokół skateparku na terenie parku "Wiśniowiec" przy ul. Janiego 2015-05-07 Pokaż
247/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2015-05-07 Pokaż
246/2015 zarządzenie nr 164/2015 w sprawie wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2015-05-07 Pokaż
245/2015 ustalenia obowiązków w zakresie stosowania modułu „Dysponent” systemu informatycznego „Ratusz” w Urzędzie Miasta 2015-05-06 Pokaż
244/2015 powołania komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Prosta - Świerklańska 2015-05-06 Pokaż
243/2015 powołania komisji przetargowej- Dostawa materiałów biurowych, papieru i środków czystości do Urzędu Miastaprzy ulicy Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku 2015-05-06 Pokaż
242/2015 udzielenia dotacji Śląskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr, z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 12, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2015 roku 2015-05-06 Pokaż
241/2015 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Prosta – Świerklańska 2015-05-05 Pokaż
240/2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Pana Wojciecha Studenta 2015-05-05 Pokaż
239/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2014 rok 2015-05-05 Pokaż
238/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2014 rok 2015-05-05 Pokaż
237/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2014 rok 2015-05-05 Pokaż
236/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2014 rok 2015-05-05 Pokaż
235/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2014 rok 2015-05-05 Pokaż
234/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2014 rok 2015-05-05 Pokaż
233/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2014 rok 2015-05-05 Pokaż
232/2015 powołania komisji przetargowej- Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika