Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Dotyczy Data podpisania
146/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Szkoła Podstawowa nr 19, dzielnica Kłokocin; wykonanie instalacji monitoringu szkoły i terenu. 2018-02-21 Pokaż
145/2018 wyboru przedstawicieli Pracowników w celu zawarcia porozumienia w sprawie wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-02-21 Pokaż
144/2018 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2018-02-20 Pokaż
143/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dzielnica Północ - roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie I piętra segmentu B 2018-02-20 Pokaż
142/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-02-19 Pokaż
141/2018 zmiany Zarządzenia Nr 171/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.03.2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2018-02-19 Pokaż
140/2018 zbycia lokalu mieszkalnego 2018-02-19 Pokaż
137/2018 powołania komisji przetargowej- Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego, podręcznika i wykonania pomocy dydaktycznych do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2018-02-15 Pokaż
136/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2018-02-15 Pokaż
135/2018 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2018-02-15 Pokaż
134/2018 konsultacji projektów uchwał w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania 2018-02-14 Pokaż
133/2018 udzielenia Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 257, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-14 Pokaż
132/2018 udzielenia Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w Katowicach przy ul. Cichej 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-14 Pokaż
131/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy Osiedlu Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-14 Pokaż
130/2018 udzielenia Zborowi ,,Kościół dla Miasta” w Rybniku Kościoła Zielonoświątkowego z siedzibą przy ul. św. Józefa 87A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-14 Pokaż
129/2018 udzielenia Stowarzyszeniu ,,17-tka” z siedzibą w Rybniku przy Osiedlu Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-13 Pokaż
128/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów oświatowych, z podziałem na zadania:Zadanie 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dzielnica Północ - przebudowa parteru szkoły na potrzeby przedszkolaZadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 22, dzielnica Niedobczyce - utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2018-02-13 Pokaż
127/2018 służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-02-13 Pokaż
126/2018 udzielenia Fundacji Kumak z siedzibą w Suminie przy ul. Dworcowej 26/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-13 Pokaż
125/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa parkingów na terenie miasta Rybnika:zadanie 1) ulica Morcinkazadanie 2) ulica Racławickazadanie 3) ulica Hutnicza 2018-02-12 Pokaż
124/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, ul. Cmentarna 1, dzielnica Śródmieście – modernizacja szatni; roboty instalacyjne w zakresie monitoringu wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi 2018-02-12 Pokaż
123/2018 udzielenia Klubowi Sportowemu Kyokushin Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Rejtana 18 G, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego 2018 roku 2018-02-09 Pokaż
122/2018 nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2018-02-09 Pokaż
121/2018 ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta na okres 6.02.2018 – 5.04.2019 2018-02-08 Pokaż
120/2018 powołania komisji przetargowej- Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania:zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach.zadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej 2018-02-08 Pokaż
119/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” 2018-02-08 Pokaż
118/2018 zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miasta 2018-02-08 Pokaż
117/2018 udzielenia Fundacji Kumak z siedzibą w Suminie przy ul. Dworcowej 26/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-08 Pokaż
116/2018 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach z siedzibą w Rybniku przy ul. Wołodyjowskiego 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-07 Pokaż
115/2018 powołania komisji przetargowej- Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2018-02-07 Pokaż
114/2018 udzielenia Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 257, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-07 Pokaż
113/2018 udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-07 Pokaż
112/2018 udzielenia Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 26, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-07 Pokaż
111/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku 2018-02-06 Pokaż
110/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020” 2018-02-06 Pokaż
109/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2018-02-06 Pokaż
108/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- „Pniowiec”, dzielnica Chwałęcice; zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – oświetlenie terenu, monitoring wizyjny 2018-02-06 Pokaż
107/2018 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika 2018-02-06 Pokaż
106/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-02-05 Pokaż
105/2018 udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-05 Pokaż
104/2018 udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-05 Pokaż
103/2018 udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie Gmina Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-05 Pokaż
102/2018 udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-05 Pokaż
101/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-02-02 Pokaż
100/2018 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Abstynenckiemu ,,Zgoda” z siedzibą w Rybniku przy ul. Saint Vallier 4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-01 Pokaż
99/2018 udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku - Popielowie z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 1/1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-01 Pokaż
98/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-02-01 Pokaż
97/2018 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2018-01-31 Pokaż
96/2018 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2018-01-31 Pokaż
95/2018 organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 2018-01-31 Pokaż
94/2018 powołania komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyboru organizatora Jarmarku Wielkanocnego w Rybniku w 2018 r. 2018-01-31 Pokaż
93/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2018-01-30 Pokaż
92/2018 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne 2018-01-30 Pokaż
91/2018 zmiany zarządzenia nr 48/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-01-30 Pokaż
90/2018 udzielenia Fundacji Piłkarska Pasja z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle Dąbrówki 12B/10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
89/2018 wyznaczenia kolejnych budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży 2018-01-30 Pokaż
88/2018 udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
87/2018 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
86/2018 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
85/2018 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
84/2018 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
83/2018 powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2018-01-30 Pokaż
82/2018 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe 2018-01-30 Pokaż
81/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-01-30 Pokaż
80/2018 przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2018-01-29 Pokaż
79/2018 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydata na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-01-29 Pokaż
78/2018 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-01-29 Pokaż
77/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2018-01-29 Pokaż
76/2018 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bloku kuchennego w Przedszkolu nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ 2018-01-29 Pokaż
75/2018 powołania komisji przetargowej- Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych 2018-01-29 Pokaż
74/2018 racjonalnej gospodarki pieniężnej jednostek budżetowych Miasta 2018-01-29 Pokaż
73/2018 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok 2018-01-29 Pokaż
72/2018 udzielenia Fundacji Dziecięcy Sen z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 22a/40, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-29 Pokaż
71/2018 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach z siedzibą w Rybniku przy ul. Wołodyjowskiego 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-29 Pokaż
70/2018 udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C/3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-29 Pokaż
69/2018 konsultacji projektów uchwał dotyczących zmian statutów dzielnic: Boguszowice Stare, Gotartowice, Kamień, Maroko-Nowiny, Niewiadom, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Zamysłów, Zebrzydowice 2018-01-26 Pokaż
68/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Kościuszki w dzielnicy Śródmieście 2018-01-26 Pokaż
67/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-01-25 Pokaż
66/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-01-25 Pokaż
65/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-01-25 Pokaż
64/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-01-25 Pokaż
63/2018 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2018-01-25 Pokaż
62/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługi doradztwa zawodowego z podziałem na zadania:zad. 1 Doradztwo zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”zad. 2 Organizacja doradztwa zawodowego w formie warsztatów grupowych dla uczniów w ramach projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych” 2018-01-25 Pokaż
61/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Os. Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-24 Pokaż
60/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice - Dzieciom” w Rybniku z siedzibą przy ul. Św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-24 Pokaż
59/2018 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-24 Pokaż
58/2018 zbycia nieruchomości 2018-01-24 Pokaż
57/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22, w dzielnicy Niedobczyce, do wymogów przeciwpożarowych 2018-01-24 Pokaż
56/2018 powołania Jury konkursu na nazwę Miejskiego Żłobka w Rybniku 2018-01-24 Pokaż
55/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-01-24 Pokaż
54/2018 wprowadzenia Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-01-24 Pokaż
53/2018 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-01-23 Pokaż
52/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-01-23 Pokaż
51/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2018-01-22 Pokaż
50/2018 powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-01-22 Pokaż
49/2018 zmiany zarządzenia nr 787/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 grudnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-01-22 Pokaż
48/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-01-19 Pokaż
47/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-01-19 Pokaż
46/2018 nabycia nieruchomości 2018-01-19 Pokaż
45/2018 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutu dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2018-01-19 Pokaż
44/2018 udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-18 Pokaż
43/2018 zmiany Kalendarzowego planu realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2018 roku stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta z dnia 3 stycznia 2018 r. 2018-01-18 Pokaż
42/2018 wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie zawierających informacje niejawne oraz ich brakowania 2018-01-18 Pokaż
41/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego na I piętrze 2018-01-18 Pokaż
40/2018 zmiany składu komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2018-01-18 Pokaż
39/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Chwałowice 2018-01-17 Pokaż
38/2018 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-17 Pokaż
37/2018 udzielenia Bractwu Kurkowemu Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-17 Pokaż
36/2018 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia ,,Razem” z siedzibą w Rybniku przy ul. Piasta 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-16 Pokaż
35/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice w trybuny dla widzów (realizacja projektu budżetu obywatelskiego) 2018-01-16 Pokaż
34/2018 powołania Jury konkursu polegającego na wykonaniu graffiti na przejeździe pod mostem na bulwarach nad Nacyną w Rybniku 2018-01-16 Pokaż
33/2018 zmiany Zarządzenia 693/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rybnika 2018-01-16 Pokaż
32/2018 powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad realizacji budynku senioralnego przy ul. 3 Maja 2018-01-16 Pokaż
31/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą "Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!" 2018-01-15 Pokaż
30/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-01-15 Pokaż
29/2018 udzielenia Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 257, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-12 Pokaż
28/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 2018-01-11 Pokaż
27/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-01-11 Pokaż
26/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2018-01-11 Pokaż
25/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-01-11 Pokaż
24/2018 onsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród 2018-01-09 Pokaż
23/2018 powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 2018-01-09 Pokaż
22/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-01-09 Pokaż
21/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-01-09 Pokaż
20/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2018-01-09 Pokaż
19/2018 przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2017 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia 2018-01-09 Pokaż
18/2018 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2018 2018-01-08 Pokaż
17/2018 powołania Zespołu do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2018-01-08 Pokaż
16/2018 zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2018-01-08 Pokaż
15/2018 udzielenia wsparcia i pomocy psychologicznej w związku z wystąpieniem zdarzenia kryzysowego – wypadku masowego lub katastrofy 2018-01-08 Pokaż
14/2018 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z zakupem usług szkoleniowych za pośrednictwem platformy szkoleniowej 2018-01-08 Pokaż
13/2018 zmiany zarządzenia 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty niepodatkowych należności mających charakter publicznoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych 2018-01-08 Pokaż
12/2018 wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2018-01-08 Pokaż
11/2018 powierzenia Pani Aleksandrze Rewer – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2018-01-05 Pokaż
10/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2018-01-05 Pokaż
9/2018 planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok 2018-01-05 Pokaż
8/2018 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutów dzielnic: Boguszowice Stare, Gotartowice, Kamień, Maroko-Nowiny, Niewiadom, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Zamysłów, Zebrzydowice 2018-01-04 Pokaż
7/2018 przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2018-01-03 Pokaż
6/2018 realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-01-03 Pokaż
5/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-01-02 Pokaż
4/2018 szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-01-02 Pokaż
3/2018 powołania zespołu roboczego dla realizacji "Porozumienia dotyczącego współpracy dla zapewnienia ciągłości zasilania w ciepło systemowe Miasta Rybnika z dnia 18.12.2017 r. " 2018-01-02 Pokaż
2/2018 szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2018-01-02 Pokaż
1/2018 przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2018 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2018-01-02 Pokaż
833/2017 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2017-12-29 Pokaż
832/2017 zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2017-12-29 Pokaż
831/2017 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2017-12-29 Pokaż
830/2017 zmiany Zarządzenia Nr 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-12-28 Pokaż
829/2017 udzielenia Klubowi Sportowemu „RYFAMA” w Rybniku z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2017-12-28 Pokaż
828/2017 przekazania spraw prowadzonych w Biurze Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej 2017-12-28 Pokaż
827/2017 przekazania spraw dotyczących analiz ekonomicznych oraz planowania strategicznego prowadzonych w Wydziale Rozwoju 2017-12-28 Pokaż
826/2017 przekazania spraw prowadzonych w Biurze Obsługi Inwestora 2017-12-28 Pokaż
825/2017 powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2017-12-28 Pokaż
824/2017 wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku w 2018 roku 2017-12-28 Pokaż
823/2017 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-12-28 Pokaż
822/2017 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2017-12-28 Pokaż
821/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2017-12-28 Pokaż
820/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice w trybuny dla widzów (realizacja projektu budżetu obywatelskiego) 2017-12-28 Pokaż
819/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-12-28 Pokaż
818/2017 wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów związanych z nieruchomościami znajdującymi się na stanie Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika 2017-12-28 Pokaż
817/2017 udzielenia Centrum Promocji Sportu ,,ACTIVE” z siedzibą w Rybniku przy ul. Braci Nalazków 119, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2017-12-28 Pokaż
816/2017 zmiany zarządzenia 625/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 2017-12-27 Pokaż
815/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą "Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!" 2017-12-27 Pokaż
814/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2013 r. 2017-12-27 Pokaż
813/2017 użyczenia Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1 w Rybniku 2017-12-22 Pokaż
812/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2017-12-22 Pokaż
811/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku (dz. Golejów) 2017-12-21 Pokaż
810/2017 udzielenia dotacji na finansowanie zadania publicznego realizowanego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2017-12-21 Pokaż
809/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień 2017-12-20 Pokaż
808/2017 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2017 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2017-12-20 Pokaż
807/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku 2017-12-20 Pokaż
806/2017 udzielenia dotacji na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2017-12-20 Pokaż
805/2017 powołania komisji przetargowej- Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2017-12-20 Pokaż
804/2017 zmiany zarządzenia nr 777/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. 2017-12-19 Pokaż
803/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-12-19 Pokaż
802/2017 zbycia nieruchomości 2017-12-19 Pokaż
801/2017 określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2017-12-19 Pokaż
800/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce 2017-12-19 Pokaż
799/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2017-12-19 Pokaż
798/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Chwałowice 2017-12-18 Pokaż
797/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego na I piętrze 2017-12-18 Pokaż
796/2017 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2017-12-14 Pokaż
795/2017 zmiany Zarządzenia nr 49/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia w Urzędzie Miasta stanowisk, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych 2017-12-14 Pokaż
794/2017 zmiany załączenia do Zarządzenia Nr 276/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przygotowania zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika 2017-12-14 Pokaż
793/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-12-14 Pokaż
792/2017 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-12-14 Pokaż
791/2017 ustalenia wymiaru czasu pracy w 2018 roku 2017-12-13 Pokaż
790/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wyposażenie nowego żłobka w meble, krzesełka, krzesełka do karmienia, komody z przewijakiem, leżaczki, łóżeczka, stoliki, regały, półki, dziecięce garderoby uruchamianego w ramach projektu "Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" 2017-12-12 Pokaż
789/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2017-12-12 Pokaż
788/2017 zbycia nieruchomości 2017-12-08 Pokaż
787/2017 powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku 2017-12-07 Pokaż
786/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2017-12-07 Pokaż
785/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-12-07 Pokaż
784/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2017-12-07 Pokaż
783/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-12-07 Pokaż
782/2017 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w 2018 r. 2017-12-07 Pokaż
781/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt 2017-12-07 Pokaż
780/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2017-12-06 Pokaż
779/2017 zmiany składy osobowego komisji przetargowej- Dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemów bezpieczeństwa do gromadzenia i analizy logów 2017-12-05 Pokaż
778/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku (dz. Golejów) 2017-12-05 Pokaż
777/2017 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2017-12-05 Pokaż
776/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce 2017-12-05 Pokaż
775/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2017-12-05 Pokaż
774/2017 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) - wyłożenie do publicznego wglądu od 16.10.2017 roku do 14.11.2017 roku, zbieranie uwag do 28.11.2017 roku 2017-12-05 Pokaż
773/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 756/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2017-12-04 Pokaż
772/2017 składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zakazu wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych 2017-12-04 Pokaż
771/2017 nabycia nieruchomości 2017-12-04 Pokaż
770/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 2017-12-04 Pokaż
769/2017 powierzenia Pani Aleksandrze Rewer – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-12-01 Pokaż
768/2017 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2017-12-01 Pokaż
767/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej: 2017-11-30 Pokaż
766/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2017 2017-11-30 Pokaż
765/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2017 2017-11-30 Pokaż
764/2017 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2017-11-30 Pokaż
763/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2017-11-30 Pokaż
762/2017 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-11-30 Pokaż
761/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-11-30 Pokaż
760/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2017-11-30 Pokaż
759/2017 zmiany Zarządzenia Nr 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-11-30 Pokaż
758/2017 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-11-30 Pokaż
757/2017 powołania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku Zespołu do spraw oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rybniku 2017-11-29 Pokaż
756/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-11-29 Pokaż
755/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego (Szkoła Życia) 2017-11-29 Pokaż
754/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2013 r. 2017-11-29 Pokaż
753/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik 2017-11-24 Pokaż
752/2017 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2017-11-24 Pokaż
751/2017 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-11-24 Pokaż
750/2017 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok.2, na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-11-24 Pokaż
749/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego na I piętrze 2017-11-22 Pokaż
748/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku 2017-11-22 Pokaż
747/2017 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-11-22 Pokaż
746/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-11-21 Pokaż
745/2017 zmiany zarządzenia nr 714/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemów bezpieczeństwa do gromadzenia i analizy logów 2017-11-21 Pokaż
744/2017 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) - wyłożenie do publicznego wglądu od 22.09.2017 roku do 20.10.2017 roku, zbieranie uwag do 3.11.2017 roku 2017-11-20 Pokaż
743/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-11-20 Pokaż
742/2017 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-11-20 Pokaż
741/2017 zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2017-11-17 Pokaż
740/2017 zmiany zarządzenia nr 706/2017 z dnia 31 października 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zakup i dostawa oprogramowania 2017-11-17 Pokaż
739/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy Północ 2017-11-17 Pokaż
738/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-11-17 Pokaż
737/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich 2017-11-17 Pokaż
736/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2017-11-17 Pokaż
735/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji", z podziałem na zadania 2017-11-16 Pokaż
734/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości oraz wznowienie znaków granicznych z podziałem na zadania:zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 opracowańzad. 2: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej przy ul Górnośląskiej 108.zad. 3: Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 70 znaków granicznych 2017-11-16 Pokaż
733/2017 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2017-11-16 Pokaż
732/2017 zasad realizacji Projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz” w ramach Poddziałania 11.2.2 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020" 2017-11-16 Pokaż
731/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2017-11-16 Pokaż
730/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień 2017-11-16 Pokaż
729/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa oprogramowania 2017-11-15 Pokaż
728/2017 projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2018 rok 2017-11-14 Pokaż
727/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2017-11-13 Pokaż
726/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-11-13 Pokaż
725/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-11-13 Pokaż
724/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Józefa Cyrana w Rybniku 2017-11-13 Pokaż
723/2017 wprowadzenia procedury postępowania przy umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty niepodatkowych należności mających charakter publicznoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych 2017-11-13 Pokaż
722/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dzielnica Grabownia Zadanie 2) dzielnica Ochojec 2017-11-10 Pokaż
721/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-11-10 Pokaż
720/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2013 r. 2017-11-08 Pokaż
719/2017 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2017 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2017-11-08 Pokaż
718/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 2017-11-08 Pokaż
717/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018 2017-11-08 Pokaż
716/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat 2017-11-08 Pokaż
715/2017 powołania komisji przetargowej- Wydruk i dostawa kalendarzy na 2018 r. 2017-11-07 Pokaż
714/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemu bezpieczeństwa do gromadzenia i analizy logów 2017-11-07 Pokaż
713/2017 wyrażenia zgody na pochówek w Alei Zasłużonych dla miasta Rybnika 2017-11-07 Pokaż
712/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania:Zadanie 1) Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Rybniku, dzielnica Radziejów (dawne G13) - roboty remontowe ogólnobudowlane; remont komina dymowego kotłowni oraz pokrycia dachu z blachy trapezowej (wymiana na dachówkę bitumiczną)Zadanie 2) Przedszkole nr 25 w Rybniku dzielnicy Niedobczyce; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej od strony północnej oraz muru oporowego przy tarasie 2017-11-06 Pokaż
711/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku 2017-11-06 Pokaż
710/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku 2017-11-06 Pokaż
709/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2017-11-06 Pokaż
708/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych-Placówka Wsparcia Dziennego w Rybniku,dzielnica Maroko –Nowiny, ul. Floriańska 24 2017-11-06 Pokaż
707/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce 2017-11-02 Pokaż
706/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zakup i dostawa oprogramowania 2017-10-31 Pokaż
705/2017 wprowadzenia Regulaminu terenu imprezy masowej pod nazwą „IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2017-10-31 Pokaż
704/2017 wprowadzenia Regulaminu imprezy masowej pod nazwą „IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2017-10-31 Pokaż
703/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Industrialne Centrum Kultury w dzielnicy Niewiadom – roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: 2017-10-30 Pokaż
702/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja” 2017-10-30 Pokaż
701/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-10-30 Pokaż
700/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe ogólnobudowlane w Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy Północ 2017-10-30 Pokaż
699/2017 zmiany Zarządzenia nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-10-30 Pokaż
698/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-30 Pokaż
697/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie Budowa sceny na terenie parku "Wiśniowiec" w dzielnicy Północ 2017-10-30 Pokaż
696/2017 podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-10-27 Pokaż
695/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki na zamówienie publiczne: Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika 2017-10-26 Pokaż
694/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-10-25 Pokaż
693/2017 wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-25 Pokaż
692/2017 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-25 Pokaż
691/2017 powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Górnośląskiej – zadanie realizowane w systemie projektuj i buduj 2017-10-25 Pokaż
690/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” 2017-10-25 Pokaż
689/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-10-25 Pokaż
688/2017 udzielenia Międzyprzedszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SMERFY” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Stanisława Moniuszki 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-10-24 Pokaż
687/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w budynku OSP Gotartowice w Rybniku, ul. Gotartowicka 21c - izolacja ścian piwnicznych budynku, wymiana drzwi, kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna 2017-10-24 Pokaż
686/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Konserwacja cieków wodnych i rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadania: 2017-10-24 Pokaż
685/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-10-24 Pokaż
684/2017 zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2017 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2017-10-23 Pokaż
683/2017 powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 2017-10-23 Pokaż
682/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w dzielnicach miasta Rybnika 2017-10-20 Pokaż
681/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-10-20 Pokaż
680/2017 przyznania dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2017 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2017-10-20 Pokaż
679/2017 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku 2017-10-19 Pokaż
678/2017 podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-10-19 Pokaż
677/2017 zmiany Zarządzenia Nr 676/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad realizacji inwestycji pn. : Rybnicki Ośrodek Geriatryczny ROGER 2017-10-19 Pokaż
676/2017 powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad realizacji inwestycji pn.: Rybnicki Ośrodek Geriatryczny ROGER 2017-10-19 Pokaż
675/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Straż Miejska w Rybniku; roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-10-18 Pokaż
674/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadania 2017-10-18 Pokaż
673/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych 2017-10-18 Pokaż
672/2017 zmiany zarządzenia nr 594/2017 z dnia 11 września 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia”, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-10-18 Pokaż
671/2017 udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku, Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-10-17 Pokaż
670/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Street Workout w dzielnicy Kamień 2017-10-17 Pokaż
669/2017 zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014 - 2017 2017-10-16 Pokaż
668/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ – remont pomieszczeń piwnicznych segmentów B i C 2017-10-16 Pokaż
667/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Ochotniczych Straży Pożarnych, z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty remontowe w OSP Boguszowicezad. 2: Roboty remontowe w OSP Kłokocin 2017-10-16 Pokaż
666/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko – Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) 2017-10-13 Pokaż
665/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej -Przedszkole nr 3, dzielnica Paruszowiec-Piaski; remont elewacji 2017-10-13 Pokaż
664/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych oraz wznowienie granic nieruchomości, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wycen 27 nieruchomości gruntowychzad. 2: Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych w celu zamianyzad. 3: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnymzad. 4: Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 70 znaków granicznych 2017-10-13 Pokaż
663/2017 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2017-10-13 Pokaż
662/2017 zbycia nieruchomości 2017-10-13 Pokaż
661/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów placówek miejskich, z podziałem na zadania:zadanie 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Chwałowicezadanie 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocinzadanie 3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sanitariatu na III piętrze Zespołu Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście 2017-10-12 Pokaż
660/2017 zmiany zarządzenia nr 590/2017 z dnia 7 września 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – II etap 2017-10-12 Pokaż
659/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby punktu przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Sportowej (SP23), w dzielnicy Niewiadom 2017-10-12 Pokaż
658/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2017-10-11 Pokaż
657/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ul. Barbary 22 C, dzielnica Niedobczyce – roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-10-11 Pokaż
656/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Rybnika 2017-10-11 Pokaż
655/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku 2017-10-11 Pokaż
654/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2017-10-11 Pokaż
653/2017 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne (w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz kanalizacji zewnętrznej) w Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście 2017-10-11 Pokaż
652/2017 powołania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku Komisji Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania, tj. druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń 2017-10-11 Pokaż
651/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup serwera 2017-10-10 Pokaż
650/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-10 Pokaż
649/2017 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) 2017-10-10 Pokaż
648/2017 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2017-10-10 Pokaż
647/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12) przy ulicy Sportowej w dzielnicy Niewiadom 2017-10-10 Pokaż
646/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-09 Pokaż
645/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej 2017-10-09 Pokaż
644/2017 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-10-06 Pokaż
643/2017 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2018 rok, podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych 2017-10-06 Pokaż
642/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Siłownia na wolnym powietrzu w dzielnicy Kłokocin 2017-10-05 Pokaż
641/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-10-05 Pokaż
640/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej 2017-10-04 Pokaż
639/2017 nabycia nieruchomości 2017-10-04 Pokaż
638/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-10-04 Pokaż
637/2017 regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 2017-10-04 Pokaż
636/2017 wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 2017-10-04 Pokaż
635/2017 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2017-10-04 Pokaż
634/2017 wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Instrukcji dokonywania operacji za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny i za pomocą usługi WebPOS Paybynet oraz w sprawie depozytów 2017-10-03 Pokaż
633/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” 2017-10-03 Pokaż
632/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-09-28 Pokaż
631/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa torów do mini-golfa w dzielnicy Popielów 2017-09-28 Pokaż
630/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania:Zadanie 1: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla strefy przemysłowej w Kłokocinie. Zadanie 2: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie lotniska w Gotartowicach. Zadanie 3: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Rybackiej-Lipowej. 2017-09-28 Pokaż
629/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego:Zadanie 1) przebudowy ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w RybnikuZadanie 2) budowy łącznika ul. Brzezińska-Drzymały w Rybniku 2017-09-28 Pokaż
628/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-09-28 Pokaż
627/2017 zmiany Zarządzenia 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-09-28 Pokaż
626/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-28 Pokaż
625/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Popielów 2017-09-27 Pokaż
624/2017 określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu jej udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2017-09-27 Pokaż
623/2017 zmiany zarządzenia w sprawie przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-27 Pokaż
622/2017 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2017-09-27 Pokaż
621/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa nawierzchni na terenach rekreacyjno-sportowych dla inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: 2017-09-26 Pokaż
620/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów 2017-09-26 Pokaż
619/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice; roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-09-26 Pokaż
618/2017 sprawie zmiany zarządzenia nr 531/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2017-09-25 Pokaż
617/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku 2017-09-25 Pokaż
616/2017 wprowadzenia procedury postępowania przy umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty niepodatkowych należności mających charakter publicznoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych 2017-09-22 Pokaż
615/2017 zbycia lokalu mieszkalnego 2017-09-22 Pokaż
614/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-09-22 Pokaż
613/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-21 Pokaż
612/2017 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2017-09-21 Pokaż
611/2017 powołania komisji przetargowej- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48; dz. Północ - remont pomieszczeń 2017-09-20 Pokaż
610/2017 powołania komisji przetargowej- Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-09-20 Pokaż
609/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa Sprzętu sprzątającego 2017-09-19 Pokaż
608/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nowej w systemie „zaprojektuj i buduj” 2017-09-19 Pokaż
607/2017 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2017-09-19 Pokaż
606/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont dachu 2017-09-19 Pokaż
605/2017 wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsc postojowych na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-19 Pokaż
604/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-09-18 Pokaż
603/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-09-15 Pokaż
602/2017 powołania składu komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ – remont pomieszczeń piwnicznych segmentów B i C 2017-09-14 Pokaż
601/2017 powołania składu komisji przetargowej- Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko – Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) 2017-09-14 Pokaż
600/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej-Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2017-09-14 Pokaż
599/2017 powołania komisji przetargowej- Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-14 Pokaż
598/2017 powołania komisji przetargowej- Wymiana instalacji wodnej i hydrantowej w budynku OSP Kłokocin 2017-09-14 Pokaż
597/2017 powołania komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-13 Pokaż
596/2017 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) 2017-09-13 Pokaż
595/2017 powołania komisji przetargowej- „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przy ulicy Miejskiej 13b w dzielnicy Śródmieście 2017-09-12 Pokaż
594/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia”, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-09-11 Pokaż
593/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej 2017-09-11 Pokaż
592/2017 powołania komisji przetargowej- Straż Miejska w Rybniku; roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-09-08 Pokaż
591/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2017-09-07 Pokaż
590/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – II etap 2017-09-07 Pokaż
589/2017 powołania komisji przetargowej- Roboty inwestycyjne i remontowe w zakresie elewacji budynków placówek miejskich, z podziałem na zadania:zad. 1: Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku (etap I)zad. 2: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań”, dz. Śródmieście; termomodernizacja budynkuzad. 3: Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny; remont elewacji 2017-09-07 Pokaż
588/2017 powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2017-09-07 Pokaż
587/2017 zarządzenia nr 562/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku zmiany 2017-09-07 Pokaż
586/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- OSP Kłokocin; remont instalacji elektrycznej w garażu 2017-09-07 Pokaż
585/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi 2017-09-07 Pokaż
584/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A 2017-09-07 Pokaż
583/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania:zad. 1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowegozad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego „Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy”zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2017-09-06 Pokaż
582/2017 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Ochotniczych Straży Pożarnych, z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty remontowe w OSP Boguszowicezad. 2: Roboty remontowe w OSP Kłokocin 2017-09-06 Pokaż
581/2017 powołania komisji przetargowej- Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2017-09-06 Pokaż
580/2017 zmiany Zarządzenia Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego 2017-09-06 Pokaż
579/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania:zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 6 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9), dzielnica Zamysłów. zad. 2: Przedszkole nr 37 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13), dzielnica Rybnicka Kuźnia 2017-09-06 Pokaż
578/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-09-06 Pokaż
577/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wymiana instalacji i kotła centralnego ogrzewania w budynku OSP Chwałowice 2017-09-05 Pokaż
576/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania:zad. 1 Wymiana stolarki drzwiowejzad. 2 Wymiana nawierzchni placu i chodnikówzad. 3 Wymiana ogrodzenia 2017-09-05 Pokaż
575/2017 zmiany zarządzenia nr 515/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przedszkole nr 22 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Gotartowicka 24 - remont ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z drenażem 2017-09-04 Pokaż
574/2017 zmiany zarządzenia nr 520/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-09-04 Pokaż
573/2017 zmiany zarządzenia nr 559/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Ochojec 2017-09-04 Pokaż
572/2017 zmiany zarządzenia nr 521/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1, dz. Śródmieście w Rybniku 2017-09-04 Pokaż
571/2017 zmiany składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne dotyczące: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów placówek miejskich, z podziałem na zadania: 2017-09-04 Pokaż
570/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: 2017-09-04 Pokaż
569/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-09-01 Pokaż
568/2017 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2017-09-01 Pokaż
567/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku 2017-08-30 Pokaż
566/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na wsparciu klubów sportowych, poprzez dofinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników klubów 2017-08-30 Pokaż
565/2017 udzielenia Stowarzyszeniu „Jarmark Kultury” z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Olejniczaka 11/3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-08-30 Pokaż
564/2017 powołania komisji przetargowej- Przedszkole nr 3, dzielnica Paruszowiec-Piaski; remont elewacji 2017-08-28 Pokaż
563/2017 powołania komisji przetargowej- Boisko MOSiR przy ul. 1 Maja, dzielnica Chwałowice; wymiana ogrodzenia i budowa piłkochwytu 2017-08-28 Pokaż
562/2017 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku 2017-08-28 Pokaż
561/2017 powołania komisji przetargowej - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: Zadanie: 1) przebudowy ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku. Zadanie 2) budowy łącznika ul. Brzezińska-Drzymały w Rybniku 2017-08-25 Pokaż
560/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: 2017-08-25 Pokaż
559/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Ochojec 2017-08-25 Pokaż
558/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-08-25 Pokaż
557/2017 zmiany Zarządzenia nr 430/2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji 2017-08-24 Pokaż
556/2017 powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-08-24 Pokaż
555/2017 zmiany wewnętrznej polityki antymobbingowej Urzędu Miasta Rybnika 2017-08-24 Pokaż
554/2017 zmiany instrukcji organizacji i przeprowadzania szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2017-08-24 Pokaż
553/2017 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-08-24 Pokaż
552/2017 powołania komisji przetargowej- Zakup i dostawa programów komputerowych 2017-08-23 Pokaż
551/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-08-23 Pokaż
550/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2017-08-23 Pokaż
549/2017 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-08-23 Pokaż
548/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2017-08-23 Pokaż
547/2017 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2017-08-22 Pokaż
546/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-08-21 Pokaż
545/2017 powołania komisji przetargowej- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi 2017-08-18 Pokaż
544/2017 prac nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku” 2017-08-18 Pokaż
543/2017 sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A 2017-08-17 Pokaż
542/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów placówek miejskich, z podziałem na zadania: 2017-08-17 Pokaż
541/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-08-17 Pokaż
540/2017 użyczenia Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach lokali użytkowych przy ul. Plac Pokoju 3 2017-08-17 Pokaż
539/2017 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rybnika 2017-08-17 Pokaż
538/2017 powołania komisji przetargowej- Ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków mieszkalnych 2017-08-16 Pokaż
537/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków 2017-08-16 Pokaż
536/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-08-11 Pokaż
535/2017 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37) 2017-08-11 Pokaż
534/2017 użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Jankowickiej 1 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybnik 2017-08-11 Pokaż
533/2017 powołania komisji przetargowej- OSP Kłokocin; remont instalacji elektrycznej w garażu 2017-08-11 Pokaż
532/2017 powołania komisji przetargowej- Wymiana instalacji i kotła centralnego ogrzewania w budynku OSP Chwałowice 2017-08-11 Pokaż
531/2017 powołania komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2017-08-11 Pokaż
530/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Sportowychw Rybniku 2017-08-11 Pokaż
529/2017 rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 12.06.2017 r. do 11.07.2017 r., zbieranie uwag do 25.07.2017 r. 2017-08-10 Pokaż
528/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny 2017-08-10 Pokaż
527/2017 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2017-08-09 Pokaż
526/2017 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2017 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2017-08-09 Pokaż
525/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-08-09 Pokaż
524/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – II etap 2017-08-08 Pokaż
523/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania:Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości.Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp.Zadanie nr 3 – zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych. Zadanie nr 4 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych 2017-08-08 Pokaż
522/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień 2017-08-08 Pokaż
521/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1, dz. Śródmieście w Rybniku 2017-08-07 Pokaż
520/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-08-04 Pokaż
519/2017 zmiany zarządzenia nr 485/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa licencji MyQ do kserokopiarek 2017-08-04 Pokaż
518/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania 2017-08-03 Pokaż
517/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z podziałem na zadania: 2017-08-03 Pokaż
516/2017 aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika 2017-08-03 Pokaż
515/2017 powołania komisji przetargowej- Przedszkole nr 22 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Gotartowicka 24 - remont ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z drenażem 2017-08-02 Pokaż
514/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych 2017-08-02 Pokaż
513/2017 w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-08-02 Pokaż
512/2017 użyczenia Domowi Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1 2017-08-01 Pokaż
511/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. 2017-08-01 Pokaż
510/2017 powołania komisji przetargowej- Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-08-01 Pokaż
509/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-07-31 Pokaż
508/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-07-31 Pokaż
507/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz projektu uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2017-07-31 Pokaż
506/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2017-07-27 Pokaż
505/2017 powołania komisji przetargowej- Wymiana nawierzchni na ulicy Podmiejskiej w Rybniku 2017-07-27 Pokaż
504/2017 powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania:zad.1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego.zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego „Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy”.zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2017-07-27 Pokaż
503/2017 zbycia nieruchomości 2017-07-27 Pokaż
502/2017 powołania komisji przetargowej- Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania:Zadanie 1) Zespół Szkól Mechaniczno – Elektrycznych w Rybniku dz. Śródmieście, ul. Tadeusza Kościuszki 23 – roboty remontowe ogólnobudowlaneZadanie 2) Gimnazjum nr 13 w dzielnicy Radziejów - roboty remontowe ogólnobudowlaneZadanie 3) Przedszkole nr 25 w dzielnicy Niedobczyce - roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-07-26 Pokaż
501/2017 powołania komisji przetargowej- Remont pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w budynku byłej biblioteki w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-07-26 Pokaż
500/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Rybniku. 2017-07-26 Pokaż
499/2017 zmiany Zarządzania 479/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku, szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury 2017-07-26 Pokaż
498/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika oraz ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim, zmienionego zarządzeniami: nr 240/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2016 roku oraz nr 273/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 kwietnia 2017 roku 2017-07-25 Pokaż
497/2017 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; remont nawierzchni chodników 2017-07-25 Pokaż
496/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-07-25 Pokaż
495/2017 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rybnik na lata 2017-2019 2017-07-25 Pokaż
494/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-07-21 Pokaż
493/2017 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ulicy 2017-07-21 Pokaż
492/2017 w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny 2017-07-20 Pokaż
491/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2017-07-20 Pokaż
490/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe z podziałem na zadania. 2017-07-20 Pokaż
489/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania 2017-07-20 Pokaż
488/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-07-20 Pokaż
487/2017 zmiany Zarządzenia nr 478/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2017 i 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika. 2017-07-20 Pokaż
486/2017 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na nadanie i aktualizację ratingu krajowego Miastu Rybnik 2017-07-20 Pokaż
485/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa licencji MyQ do kserokopiarek 2017-07-19 Pokaż
484/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2017-07-18 Pokaż
483/2017 zmiany zarządzenia nr 294/2017 z dnia 5 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych 2017-07-18 Pokaż
482/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków 2017-07-18 Pokaż
481/2017 przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 2017-07-17 Pokaż
480/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia”, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-07-17 Pokaż
479/2017 określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury 2017-07-14 Pokaż
478/2017 udzielenia dotacji na powierzenie w 2017 i 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika. 2017-07-14 Pokaż
477/2017 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-07-14 Pokaż
476/2017 odwołania konkursu na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-07-14 Pokaż
475/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
474/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
473/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
472/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
471/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
470/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
469/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
468/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2017 Pana 2017-07-13 Pokaż
467/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
466/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2017 Pana 2017-07-13 Pokaż
465/2017 komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
464/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2017 Pana 2017-07-13 Pokaż
463/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
462/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2017 2017-07-13 Pokaż
461/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2017 2017-07-13 Pokaż
460/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
459/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
458/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
457/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
456/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
455/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
454/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2017 Pana 2017-07-13 Pokaż
453/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
452/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
451/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
450/2017 udzielenia Rybnickiemu Uniwersytetowi Dziecięcemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Ogrodowej 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-07-13 Pokaż
449/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi. 2017-07-13 Pokaż
448/2017 zmiany zarządzenia nr 433/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień 2017-07-13 Pokaż
447/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 4 zadania: 2017-07-13 Pokaż
446/2017 Zarządzenie Prezydenta Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2017-07-13 Pokaż
445/2017 przyznania nieruchomości zamiennej 2017-07-11 Pokaż
444/2017 nabycia nieruchomości 2017-07-11 Pokaż
443/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-07-10 Pokaż
442/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty naprawcze obiektów mostowych z podziałem na 2 zadania 2017-07-10 Pokaż
441/2017 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 8.1.3 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2017-07-10 Pokaż
440/2017 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 11.2.2 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2017-07-10 Pokaż
439/2017 użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Rybniku przy ul. Basisty 6, lokalu przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku 2017-07-07 Pokaż
438/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-07-07 Pokaż
437/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku 2017-07-06 Pokaż
436/2017 ogłoszenia informacji o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-07-06 Pokaż
435/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-07-06 Pokaż
434/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.43.2016 2017-07-05 Pokaż
433/2017 powołania komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień 2017-07-04 Pokaż
432/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektów kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania:Zadanie 1: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicach Willowa i Arki Bożka.Zadanie 2: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Jankowickiej.Zadanie 3: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rycerskiej.Zadanie 4: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Łącznej i ulicy Bratków 2017-07-04 Pokaż
431/2017 określenia składu osobowego Zespołu do Spraw Nadzoru Właścicielskiego Spółek Komunalnych Miasta Rybnika 2017-07-04 Pokaż
430/2017 powołania Zespołu do spraw rewitalizacji oraz komunikacji społecznej 2017-07-03 Pokaż
429/2017 zmiany Zarządzenia 44/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia2016 roku w sprawie prowadzenia rybnickiej infrastruktury informacji przestrzennej za pomocą Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2017-07-03 Pokaż
428/2017 zmiany zarządzenia nr 37/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-07-03 Pokaż
427/2017 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-06-30 Pokaż
426/2017 zbycia lokali mieszkalnych 2017-06-30 Pokaż
425/2017 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2017-06-30 Pokaż
424/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-06-30 Pokaż
423/2017 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania:zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice.zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów 2017-06-30 Pokaż
422/2017 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-06-29 Pokaż
421/2017 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2017-06-29 Pokaż
420/2017 powołania komisji przetargowej- Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A 2017-06-29 Pokaż
419/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-06-29 Pokaż
418/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-06-28 Pokaż
417/2017 zmiany zarządzenia nr 367/2017 z dnia 26 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-06-28 Pokaż
416/2017 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-06-28 Pokaż
415/2017 przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Rozwoju 2017-06-28 Pokaż
414/2017 przekazania części spraw prowadzonych przez Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Piotra Masłowskiego 2017-06-28 Pokaż
413/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-06-28 Pokaż
412/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Rybnika, realizowana w systemie „projektuj i buduj” 2017-06-27 Pokaż
411/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego 2017-06-27 Pokaż
410/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Budowa dróg bocznych od ulicy Bratków 2017-06-27 Pokaż
409/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 756/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2017-06-27 Pokaż
408/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-06-27 Pokaż
407/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-06-27 Pokaż
406/2017 powołania komisji przetargowej- Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2017-06-26 Pokaż
405/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wycen 27 nieruchomości gruntowych zad. 2: Wykonanie wycen 32 nieruchomości gruntowych 2017-06-26 Pokaż
404/2017 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2017-06-26 Pokaż
403/2017 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2017-06-23 Pokaż
402/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-06-23 Pokaż
401/2017 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-06-23 Pokaż
400/2017 zmiany składu komisji przetargowej- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku „Hermes” 2017-06-21 Pokaż
399/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku 2017-06-20 Pokaż
398/2017 zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2017-06-16 Pokaż
397/2017 wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika 2017-06-14 Pokaż
396/2017 powołania komisji przetargowej- Przygotowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym wiaty oraz jej dostawa i montaż na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta Rybnika 2017-06-14 Pokaż
395/2017 organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-06-14 Pokaż
394/2017 powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania:zad.1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego.zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego „Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy”.zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2017-06-14 Pokaż
393/2017 powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadania:Zadanie 1 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle i Ligota – Ligocka Kuźnia, Rybnik – Północ oraz Paruszowiec – Piaski. Zadanie 2 Konserwacja rowów odwadniających dzielnicach: Ochojec, Golejów, Grabownia.Zadanie 3 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Wielopole, Chwałęcice, Orzepowice, Radziejów, Popielów oraz rowu R-4 w dzielnicy Niedobczyce 2017-06-14 Pokaż
392/2017 udzielenia Towarzystwu Sportowemu „Kuźnia” z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-06-12 Pokaż
391/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-06-12 Pokaż
390/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2017-06-09 Pokaż
389/2017 odwołania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2017-06-09 Pokaż
388/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku 2017-06-09 Pokaż
387/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne w Gimnazjum nr 4 w Rybniku, ul. Rybacka 55, dzielnica Rybnicka Kuźnia 2017-06-08 Pokaż
386/2017 prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2018 rok i wieloletnią prognozą finansową 2017-06-08 Pokaż
385/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-06-08 Pokaż
384/2017 powołania komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości. Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp. Zadanie nr 3 – zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych. Zadanie nr 4 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych 2017-06-07 Pokaż
383/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-06-07 Pokaż
382/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2017-06-07 Pokaż
381/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku „Hermes” 2017-06-05 Pokaż
380/2017 powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości 2017-06-05 Pokaż
379/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-06-01 Pokaż
378/2017 powołania komisji przetargowej- Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1, dz. Śródmieście w Rybniku 2017-06-01 Pokaż
377/2017 zasad realizacji zadań w zakresie spraw budżetowych i finansowych oraz odpowiedzialności za realizację planów finansowych w Urzędzie Miasta 2017-06-01 Pokaż
376/2017 ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości 2017-06-01 Pokaż
375/2017 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2017-06-01 Pokaż
374/2017 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania:Zadanie 1) Gimnazjum nr 10 w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia; remont sanitariatów uczniowskich,Zadanie 2) Zespół Szkół nr 2 w dzielnicy Północ; remont posadzki w korytarzach parteru i I piętra wraz z robotami towarzyszącymi,Zadanie 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w dzielnicy Golejów; roboty malarskie wewnętrzne 2017-05-31 Pokaż
373/2017 określenia trybu rozpatrywania, kryteriów oceny oraz minimalnej wysokości wkładu wymaganego od podmiotu składającego ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-05-30 Pokaż
372/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-05-30 Pokaż
371/2017 w sprawie udzielenia Aeroklubowi Rybnickiego Okręgu Węglowego z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 332, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-05-29 Pokaż
370/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-05-29 Pokaż
369/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty budowlano-montażowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego. Zadanie 2)Roboty remontowo-budowlane zaplecza MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego. Zadanie 3) Roboty remontowe ogólnobudowlane (remont pokrycia dachu, wymiana instalacji wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi) w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej 2017-05-26 Pokaż
368/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe z podziałem na zadania: zadanie 1)Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane posadzkarskie i malarskie zadanie 2)Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów - wymiana wykładzin PVC na korytarzach budynku Szkoły Podstawowej nr 24. Zadanie 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice – wymiana nawierzchni boiska wraz z robotami towarzyszącymi 2017-05-26 Pokaż
367/2017 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-05-26 Pokaż
366/2017 przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku 2017-05-26 Pokaż
365/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie projektów kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania:Zadanie 1: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicach Willowa i Arki BożkaZadanie 2: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy JankowickiejZadanie 3: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy RycerskiejZadanie 4: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Łącznej i ulicy Bratków 2017-05-26 Pokaż
364/2017 powołania komisji przetargowej- Modernizacja instalacji elektrycznej na scenie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku 2017-05-26 Pokaż
363/2017 zmiany zarządzenia nr 340/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-05-26 Pokaż
362/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2017-05-26 Pokaż
361/2017 zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2017-05-26 Pokaż
360/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-05-26 Pokaż
359/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-05-26 Pokaż
358/2017 powołania komisji przetargowej - Roboty ogólnobudowlane w placówkach miasta Rybnika, z podziałem na zadania:Zadanie 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście. Zadanie 2) Przebudowa bloku kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w dzielnicy Chwałęcice 2017-05-25 Pokaż
357/2017 zmiany zarządzenia nr 316/2017 z dnia 11 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne 2017-05-25 Pokaż
356/2017 użytkowania pojazdów przekazanych do dyspozycji Urzędu Miasta Rybnika w związku z budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2017-05-25 Pokaż
355/2017 zmian w składzie osobowym komisji przetargowej- Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu w zakresie infrastruktury towarzyszącej – „Grzybówka”, dzielnica Golejów 2017-05-24 Pokaż
354/2017 zmiany zarządzenia nr 181/2017 z dnia 17 marca 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: 2017-05-23 Pokaż
353/2017 zmiany zarządzenia nr 233/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne. 2017-05-23 Pokaż
352/2017 powołania Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Rybnika ds. Ochotniczych Straży Pożarnych 2017-05-23 Pokaż
351/2017 odwołania Pani Janiny Czaji ze stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2017-05-22 Pokaż
350/2017 powierzenia stanowiska dyrektorów rybnickich szkół 2017-05-22 Pokaż
349/2017 powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2017 2017-05-22 Pokaż
348/2017 zmiany zarządzenia nr 300/2017 z dnia 9 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne 2017-05-22 Pokaż
347/2017 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zabytków „R-GAW” z siedzibą w Rybniku przy ul. Głogowej 24, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-05-22 Pokaż
346/2017 Zarządzenie Prezydenta_ Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 2017-05-22 Pokaż
345/2017 zmiany zarządzenia nr 287/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne 2017-05-22 Pokaż
344/2017 Przekazanie obowiązków przez Naczelnika Wydziału Podatków 2017-05-22 Pokaż
343/2017 Przekazanie obowiązków przez Zastępcę Skarbnika Miasta 2017-05-22 Pokaż
342/2017 Przekazanie obowiązków przez Skarbnika Miasta 2017-05-22 Pokaż
341/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-05-22 Pokaż
340/2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-05-18 Pokaż
339/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-05-18 Pokaż
338/2017 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego Miasta Rybnika w 2017 i 2018 roku w zakresie stworzenia i wdrożenia Programu animacyjno-partycypacyjnego na obszarach rewitalizacji objętych działaniami projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2017-05-17 Pokaż
337/2017 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 29/8 2017-05-16 Pokaż
336/2017 zmiany zarządzenia nr 275/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-05-16 Pokaż
335/2017 w sprawie unieważnienia ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-05-16 Pokaż
334/2017 zbycia nieruchomości 2017-05-16 Pokaż
333/2017 nabycia nieruchomości 2017-05-16 Pokaż
332/2017 zamiany nieruchomości 2017-05-16 Pokaż
331/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-05-16 Pokaż
330/2017 powołania Zespołu Ewaluacyjnego do przeprowadzania ewaluacji Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020 2017-05-16 Pokaż
329/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
328/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
327/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
326/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoIndustrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
325/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
324/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
323/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
322/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa dróg bocznych od ulicy Bratków 2017-05-15 Pokaż
321/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2017-05-15 Pokaż
320/2017 powołania komisji przetargowej- Instalacja sieci teleinformatycznej 2017-05-12 Pokaż
319/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
318/2017 powołania komisji przetargowej- Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
317/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości 2017-05-11 Pokaż
316/2017 powołania komisji przetargowej- Zakup wyposażenia do budynków OSP z podziałem na zadania:Zad. 1) Dzielnica Gotartowice; zakup wyposażenia sali spotkań w budynku OSPZad. 2) Dzielnica Boguszowice Stare; zakup wyposażenia sali spotkań w budynku OSP 2017-05-11 Pokaż
315/2017 zmiany zarządzenia nr 173/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2017-05-11 Pokaż
314/2017 wysokości stawki dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe 2017-05-11 Pokaż
313/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
312/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
311/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
310/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
309/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
308/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
307/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
306/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
305/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
304/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
303/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
302/2017 powołania Komisji ds zniszczenia druków ścisłego zarachowania (formularzy) służących do wydawania dowodów osobistych 2017-05-10 Pokaż
301/2017 powołania komisji przetargowej- Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2017-05-10 Pokaż
300/2017 powołania komisji przetargowej-Zadanie 1) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grota-Roweckiego w systemie „projektuj i buduj”Zadanie 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Leszczyńskiego w systemie „projektuj i buduj”Zadanie 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Hetmańskiej w systemie „projektuj i buduj” 2017-05-09 Pokaż
299/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu w zakresie infrastruktury towarzyszącej – „Grzybówka”, dzielnica Golejów 2017-05-09 Pokaż
298/2017 przekazania obowiązków przez Kierownika Biura Kultury 2017-05-09 Pokaż
297/2017 przyznania nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku 2017-05-08 Pokaż
296/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-05-08 Pokaż
295/2017 powołania komisji przetargowej- Analiza potrzeb mieszkaniowych miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych wraz z rekomendacjami i montażem finansowym 2017-05-05 Pokaż
294/2017 powołania komisji przetargowej- Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych 2017-05-05 Pokaż
293/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2017-05-05 Pokaż
292/2017 zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB) 2017-05-05 Pokaż
291/2017 wielkości kalkulacyjnych etatów i wynagrodzeń dla jednostek budżetowych, zasad wnioskowania o ich zmiany oraz obowiązków sprawozdawczych 2017-05-05 Pokaż
290/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-05-04 Pokaż
289/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika 2017-04-28 Pokaż
288/2017 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w 2017 r. 2017-04-28 Pokaż
287/2017 powołania komisji przetargowej - Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2017-04-28 Pokaż
286/2017 zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2017-04-28 Pokaż
285/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-04-28 Pokaż
284/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-04-28 Pokaż
283/2017 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika 2017-04-27 Pokaż
282/2017 powołania komisji przetargowej- Boiska sportowe w dzielnicach Niewiadom i Ligota-Ligocka Kuźnia; zakup szafek ubraniowych z siedziskami 2017-04-26 Pokaż
281/2017 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2017-04-25 Pokaż
280/2017 powołania komisji przetargowej - Uzupełnienie umeblowania w budynkach Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-25 Pokaż
279/2017 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-25 Pokaż
278/2017 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. 2017-04-25 Pokaż
277/2017 przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2017-04-25 Pokaż
276/2017 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dzielnica Smolna – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 2017-04-24 Pokaż
275/2017 zmiany w składzie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2017-04-24 Pokaż
274/2017 powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku 2017-04-20 Pokaż
273/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika oraz ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim, zmienionego zarządzeniem nr 240/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2016 roku 2017-04-20 Pokaż
272/2017 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach 2017-04-18 Pokaż
271/2017 w sprawie nabycia nieruchomości 2017-04-18 Pokaż
270/2017 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r 2017-04-18 Pokaż
269/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
268/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
267/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
266/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
265/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
264/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
263/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
262/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
261/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
260/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
259/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
258/2017 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2017-04-14 Pokaż
257/2017 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-04-14 Pokaż
256/2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-04-13 Pokaż
255/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2017-04-13 Pokaż
254/2017 powołania komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień 2017-04-13 Pokaż
253/2017 zbycia nieruchomości 2017-04-13 Pokaż
252/2017 powołania komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego 2017-04-12 Pokaż
251/2017 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego 2017-04-12 Pokaż
250/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2017-04-12 Pokaż
249/2017 powołania komisji przetargowej- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych: albumów, broszur informacyjnych, ulotek oraz widokówek 2017-04-12 Pokaż
248/2017 upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do działania w imieniu Miasta Rybnika w sprawach zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców przed dniem 12 listopada 1994 r. 2017-04-12 Pokaż
247/2017 przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Biurze Skarbnika Miasta oraz w Wydziałach Finansów, Podatków i Księgowości Urzędu Miasta 2017-04-12 Pokaż
246/2017 zmiany zarządzenia nr 582/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 września 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2017-04-12 Pokaż
245/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 756/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2017-04-12 Pokaż
244/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-12 Pokaż
243/2017 zmiany Zarządzenia nr 49/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia w Urzędzie Miasta stanowisk, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych 2017-04-11 Pokaż
242/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
241/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
240/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
239/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
238/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
237/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
236/2017 wprowadzenia zasad udzielania pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownikom Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-11 Pokaż
235/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-04-07 Pokaż
234/2017 powołania komisji przetargowej - Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2017-04-07 Pokaż
233/2017 powołania komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania 2017-04-07 Pokaż
232/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie ortofotomapy 2017-04-07 Pokaż
231/2017 powołania komisji przetargowej - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2017-04-06 Pokaż
230/2017 wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-04-06 Pokaż
229/2017 Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowej i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych. 2017-04-05 Pokaż
228/2017 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2017-04-05 Pokaż
227/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-04-05 Pokaż
226/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku, w dzielnicy Stodoły; realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-03-31 Pokaż
225/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Rewitalizacja torów kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta Rybnika do stacji przesiadkowej Stodoły –w formie projektuj i buduj 2017-03-31 Pokaż
224/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Rudzka – Raciborska oraz przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego 2017-03-31 Pokaż
223/2017 udzielenia Miejskiemu Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu ,,RYBNIK” w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-31 Pokaż
222/2017 zmiany zarządzenia nr 714/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234, na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-03-31 Pokaż
221/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-03-31 Pokaż
220/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032 2017-03-30 Pokaż
219/2017 zmiany zarządzenia nr 149/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. 2017-03-29 Pokaż
218/2017 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-29 Pokaż
217/2017 udzielenia Regionalnemu Towarzystwu Oświaty Zdrowotnej w Rybniku z siedzibą przy ul. kpt. L. Janiego 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-29 Pokaż
216/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2017-03-29 Pokaż
215/2017 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2016 rok 2017-03-29 Pokaż
214/2017 wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika 2017-03-28 Pokaż
213/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-03-28 Pokaż
212/2017 zmiany zarządzenia Nr 751/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania 2017-03-24 Pokaż
211/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 2017-03-24 Pokaż
210/2017 odwołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-03-24 Pokaż
209/2017 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2017-03-24 Pokaż
208/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ 2017-03-23 Pokaż
207/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2017-03-23 Pokaż
206/2017 powołania Zespołu do spraw koordynacji przejazdu przez Miasto Rybnik wyścigu kolarskiego Tour de Pologne oraz organizacji Premii Lotnej 2017-03-23 Pokaż
205/2017 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2017-03-23 Pokaż
204/2017 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2017 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2017-03-23 Pokaż
203/2017 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-03-23 Pokaż
202/2017 powołania komisji przetargowej-Roboty drogowe z podziałem na zadania:Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta RybnikaZad. 2: Przebudowa ul. Piownik 2017-03-23 Pokaż
201/2017 udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „Kontrapunkt”, z siedzibą w Żorach, przy ul. Dolne Przedmieście 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-22 Pokaż
200/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty brukarskie z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika. zad. 2: Naprawa chodników na ul. Lompy, dz. Boguszowice Osiedle - budżet obywatelski 2017-03-22 Pokaż
199/2017 przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kamień 2017-03-22 Pokaż
198/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-21 Pokaż
197/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-21 Pokaż
196/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
195/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
194/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
193/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
192/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
191/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
190/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
189/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
188/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
187/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
186/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
185/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
184/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
183/2017 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-20 Pokaż
182/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2017-03-20 Pokaż
181/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła 2017-03-17 Pokaż
180/2017 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielopole, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi 2017-03-17 Pokaż
179/2017 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzelskiej w dzielnicy Chwałęcice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. Zadanie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” 2017-03-17 Pokaż
178/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-03-17 Pokaż
177/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” w Rybniku, z siedzibą przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-17 Pokaż
176/2017 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2017-03-17 Pokaż
175/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2017-03-16 Pokaż
174/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ 2017-03-16 Pokaż
173/2017 określenia trybu postępowania w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2017-03-16 Pokaż
172/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie maksymalnie do 24 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2017-03-16 Pokaż
171/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka w dzielnicy Stodoły 2017-03-16 Pokaż
170/2017 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-15 Pokaż
169/2017 zmiany zarządzenia nr 179/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2017-03-15 Pokaż
168/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa sprzętu informatycznego 2017-03-15 Pokaż
167/2017 udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku, Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-15 Pokaż
166/2017 obsługi Systemu „akcja-reakcja”, służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w obszarze przestrzeni publicznej miasta Rybnika 2017-03-14 Pokaż
165/2017 Zmiana zarządzenia 756/2016 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2017-03-14 Pokaż
164/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-03-14 Pokaż
163/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-03-14 Pokaż
162/2017 przekazania obowiązków przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2017-03-14 Pokaż
161/2017 udzielenia Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 66, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-10 Pokaż
160/2017 udzielenia Rybnickiemu Towarzystwu Tenisowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-09 Pokaż
159/2017 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-09 Pokaż
158/2017 wprowadzenia regulaminu Systemu „akcja – reakcja” 2017-03-09 Pokaż
157/2017 udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Rybniku, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-09 Pokaż
156/2017 określenia zadań poszczególnych jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem Portalu "Rachunki" 2017-03-08 Pokaż
155/2017 wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki” 2017-03-08 Pokaż
154/2017 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2017-03-07 Pokaż
153/2017 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-07 Pokaż
152/2017 powołania komisji przetargowej- Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2017-03-06 Pokaż
151/2017 organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 2017-03-06 Pokaż
150/2017 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2017-03-06 Pokaż
149/2017 średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2017 roku 2017-03-06 Pokaż
148/2017 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2017 2017-03-06 Pokaż
147/2017 zmiany zarządzenia nr 94/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. 2017-03-06 Pokaż
146/2017 powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2017-03-06 Pokaż
145/2017 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Piasta 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-03 Pokaż
144/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-03-02 Pokaż
143/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-03-02 Pokaż
142/2017 w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny 2017-03-02 Pokaż
141/2017 przyjęcia kwot budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2018 rok 2017-03-02 Pokaż
140/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
139/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
138/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
137/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
136/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
135/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
134/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
133/2017 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Abstynenckiemu „Zgoda”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Saint Vallier 4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-01 Pokaż
132/2017 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku przy ul. PowstańcówŚląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-01 Pokaż
131/2017 udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie Gmina Rybnik przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-01 Pokaż
130/2017 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-03-01 Pokaż
129/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-02-28 Pokaż
128/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-28 Pokaż
127/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl, z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-28 Pokaż
126/2017 udzielenia Klubowi Sportów Walki „Baca” K-1 Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Zbożowej 9, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-28 Pokaż
125/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-02-28 Pokaż
124/2017 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2017-02-27 Pokaż
123/2017 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2017-03-27 Pokaż
122/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przedszkole nr 20 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego 2017-02-27 Pokaż
121/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV) 2017-02-27 Pokaż
120/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM”w Rybniku przy ul. Lompy 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-27 Pokaż
119/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM” w Rybniku przy ul. Lompy 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-24 Pokaż
118/2017 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wołodyjowskiego 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-24 Pokaż
117/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-24 Pokaż
116/2017 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-24 Pokaż
115/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-24 Pokaż
114/2017 powołania zespołu miejskiego do spraw opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu 2017-02-23 Pokaż
113/2017 udzielenia Strefie WZW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 64f, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-23 Pokaż
112/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym. 2017-02-20 Pokaż
111/2017 zmiany zarządzenia nr 75/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych z podziałem na zadania:Zadanie 1: Opracowanie koncepcji zagospodarowania strefy wejściowej oraz trybuny krytej Stadionu MOSiR przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Zadanie 2: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Rybniku.Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz koncepcji architektonicznej adaptacji budynku przy ulicy Mościckiego 5 w Rybniku-Niewiadomiu.Zadanie 4: Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej, obejmującej obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich, Mikołowskiej 2017-02-20 Pokaż
110/2017 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2017-02-20 Pokaż
109/2017 zmiany zarządzenia nr 71/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2017-02-20 Pokaż
108/2017 rozwiązania zespołów zadaniowych 2017-02-20 Pokaż
107/2017 użyczenia lokalu Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Ślady” w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku 2017-02-20 Pokaż
106/2017 udzielenia Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice w Rybniku, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-20 Pokaż
105/2017 zasad organizacji, realizacji i finansowania szkoleń obronnych prowadzonych w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-02-20 Pokaż
104/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2017-02-20 Pokaż
103/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2017-02-20 Pokaż
102/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-02-20 Pokaż
101/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-02-20 Pokaż
100/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej ,,Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-20 Pokaż
99/2017 ustalenia cennika opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2017-02-20 Pokaż
98/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-02-20 Pokaż
97/2017 powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2017-02-20 Pokaż
96/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-02-17 Pokaż
95/2017 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej od ul. Kotucza do ul. Budowlanych - projekt techniczny i roboty budowlane 2017-02-17 Pokaż
94/2017 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy:Zadanie 1) ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+278 – 6+850 (Etap IV)Zadanie 2) ulicy Podmiejskiej na odcinku w km 0+693 – 1+354 2017-02-17 Pokaż
93/2017 udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-17 Pokaż
92/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-02-16 Pokaż
91/2017 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz krzewienia abstynencji i promocji zdrowego stylu życia „Pro-Vita” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 21, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-15 Pokaż
90/2017 zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" w ramach Działania 8.1.3 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 2017-02-15 Pokaż
89/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Kryta pływalnia MOSiR przy ul. Jastrzębskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; wymiana folii basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi 2017-02-14 Pokaż
88/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-14 Pokaż
87/2017 udzielenia Rybnickiemu Towarzystwu Tenisowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-14 Pokaż
86/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Rybniku przy ul. Maksymiliana Basisty 6, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-13 Pokaż
85/2017 zmiany zarządzenia nr 59/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2017 roku 2017-02-13 Pokaż
84/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku 2017-02-13 Pokaż
83/2017 udzielenia Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-13 Pokaż
82/2017 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2017 2017-02-09 Pokaż
81/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-09 Pokaż
80/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-09 Pokaż
79/2017 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-09 Pokaż
78/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki 2017-02-09 Pokaż
77/2017 udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C/3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-09 Pokaż
76/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Amazonek „Odnowa” z siedzibą w Rybniku, przy ul. J. i F. Białych 7/109, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-09 Pokaż
75/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych 2017-02-08 Pokaż
74/2017 wykonania Uchwały nr 474/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 2017-02-08 Pokaż
73/2017 zbycia nieruchomości 2017-02-07 Pokaż
72/2017 nabycia nieruchomości 2017-02-07 Pokaż
71/2017 powołania komisji przetargowej- Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2017-02-07 Pokaż
70/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Góreckiego, Wielopolskie, i Mikołowskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika 2017-02-07 Pokaż
69/2017 powołania komisji przetargowej: Roboty remontowe na terenie Urzędu Miasta Rybnika: odnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta, remont ogrodzenia, remont garażu 2017-02-07 Pokaż
68/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Lawendowa 2017-02-07 Pokaż
67/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany nazwy drogi publicznej z „Władysława Hibnera” na „ks. Henryka Jośki” 2017-02-07 Pokaż
66/2017 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-07 Pokaż
65/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” w Rybniku, z siedzibą przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-07 Pokaż
64/2017 w sprawie udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-06 Pokaż
63/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” Rybniku, z siedzibą przy ul. Św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-03 Pokaż
62/2017 zatwierdzenia „Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Miasta Rybnika, na lata 2017-2026” 2017-02-02 Pokaż
61/2017 udzielenia Rybnickiemu Towarzystwu Tenisowemu z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-02 Pokaż
60/2017 udzielenia Klubowi Piłkarskiemu „Kamień” z siedzibą w Rybniku przy ul. Hotelowej 12, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-02 Pokaż
59/2017 udzielenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku przy ul. Kościuszki 55, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-02 Pokaż
58/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej (bocznej ulicy Podmiejskiej) w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2017-02-01 Pokaż
57/2017 udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-01 Pokaż
56/2017 udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-01 Pokaż
55/2017 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczneprowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2017-01-31 Pokaż
54/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-01-31 Pokaż
53/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-01-31 Pokaż
52/2017 udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku-Popielowie z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 1/1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-30 Pokaż
51/2017 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-30 Pokaż
50/2017 powołania komisji przetargowej- Koordynacja przygotowania inwestycji i pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego - w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika 2017-01-26 Pokaż
49/2017 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2017-01-26 Pokaż
48/2017 udzielenia Fundacji Piłkarska Pasja z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle Dąbrówki 12B/10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-26 Pokaż
47/2017 udzielenia Klubowi Sportowemu „Sygnały” Gotartowice z siedzibą w Rybniku przy ul. Sygnały 62, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-26 Pokaż
46/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2017-01-26 Pokaż
45/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-01-26 Pokaż
44/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2017-01-26 Pokaż
43/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-01-26 Pokaż
42/2017 powołania Koordynatora współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz ustalenia podziału obowiązków przy realizacji umowy finansowej 2017-01-26 Pokaż
41/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej ,,Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-26 Pokaż
40/2017 udzielenia Zborowi ,,Kościół dla Miasta” w Rybniku Kościoła Zielonoświątkowego z siedzibą przy ul. św. Józefa 87A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-26 Pokaż
39/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-26 Pokaż
38/2017 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-01-26 Pokaż
37/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-01-25 Pokaż
36/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-01-25 Pokaż
35/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki 2017-01-23 Pokaż
34/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty w zakresie nawierzchni 2017-01-23 Pokaż
33/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu i budowy tężni solankowej w rejonie ul. Mikołowskiej i Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-01-23 Pokaż
32/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania:Zad. 1: Przebudowa skrzyżowania ulic Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej.Zad.2: Budowa łącznika ulic Pocztowa – Hallera 2017-01-23 Pokaż
31/2017 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na wyznaczenie Podmiotu do usuwania z dróg na terenie Miasta Rybnika pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t usuniętych na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 2017-01-23 Pokaż
30/2017 udzielenia Klubowi Sportowemu "Ryfama” z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-20 Pokaż
29/2017 udzielenia Śląskiemu Centrum Muzycznemu – Muzyka i Ruch z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 2B/4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-20 Pokaż
28/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania:zad. 1) Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kamień zad. 2) Remont budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności, w dzielnicy Śródmieście 2017-01-20 Pokaż
27/2017 realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2017 roku 2017-01-20 Pokaż
26/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości, podziałów działek i nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami 2017-01-17 Pokaż
25/2017 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 397/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2016 r. 2017-01-17 Pokaż
24/2017 przekazania obowiązków przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2017-01-17 Pokaż
23/2017 zmiany zarządzenia nr 446/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie umów najmu i użyczenia zawieranych przez dyrektorów miejskich placówek oświatowych 2017-01-16 Pokaż
22/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-01-16 Pokaż
21/2017 zmiany zarządzenia nr 768/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki 2017-01-12 Pokaż
20/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; dobudowa segmentu przedszkolnego wraz z adaptacją budynku SP 27 na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej 2017-01-12 Pokaż
19/2017 udzielenia dotacji na powierzenie w 2017 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2017-01-11 Pokaż
18/2017 zmiany zarządzenia nr 769/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszychnad bramą południową Kopalni Chwałowice przy ulicy Zwycięstwa 2017-01-11 Pokaż
17/2017 określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miasta Rybnika przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2017-01-09 Pokaż
16/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-01-05 Pokaż
15/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-01-05 Pokaż
14/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2017-01-04 Pokaż
13/2017 przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2017 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2017-01-04 Pokaż
12/2017 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2017-01-03 Pokaż
11/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2017-01-03 Pokaż
10/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2017-01-03 Pokaż
9/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych 2017-01-03 Pokaż
8/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2017-01-03 Pokaż
7/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych 2017-01-03 Pokaż
6/2017 udzielenia Centrum Promocji Sportu ,,ACTIVE” z siedzibą w Rybniku przy ul. Braci Nalazków 119, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-01-03 Pokaż
5/2017 zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2017-01-03 Pokaż
4/2017 przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2016 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia 2017-01-03 Pokaż
3/2017 szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2017-01-03 Pokaż
2/2017 przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2017 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2017-01-03 Pokaż
1/2017 zmiany Zarządzenia 167/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 r. ws. wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie obsługi Systemu Karty Miejskiej dla pracowników Urzędu Miasta i Jednostek Miejskich oraz zmiany regulaminu użytkowania elektronicznej karty miejskiej 2017-01-02 Pokaż
796/2016 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2016-12-30 Pokaż
795/2016 powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2016-12-30 Pokaż
794/2016 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2016-12-30 Pokaż
793/2016 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-12-29 Pokaż
792/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-12-29 Pokaż
791/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-12-29 Pokaż
790/2016 zmiany zarządzenia nr 169/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia trybu rozpatrywania, kryteriów oceny oraz minimalnej wysokości wkładu wymaganego od podmiotu składającego ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-12-29 Pokaż
789/2016 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2016-12-29 Pokaż
788/2016 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2016 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2016-12-29 Pokaż
787/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania 2016-12-29 Pokaż
786/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” 2016-12-29 Pokaż
785/2016 wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku w 2017 roku 2016-12-28 Pokaż
784/2016 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-12-28 Pokaż
783/2016 zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik 2016-12-28 Pokaż
782/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-12-28 Pokaż
781/2016 planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 rok 2016-12-23 Pokaż
780/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-12-22 Pokaż
779/2016 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2016-12-22 Pokaż
778/2016 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w 2017 r. 2016-12-22 Pokaż
777/2016 określenia procedury przygotowania wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz sposobie realizacji wydanego zezwolenia 2016-12-21 Pokaż
776/2016 zmiany Zarządzenia Nr 631/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku 2016-12-21 Pokaż
775/2016 zmiany zarządzenia nr 362/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru umów Urzędu Miasta Rybnika podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2016-12-21 Pokaż
774/2016 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 2016-12-21 Pokaż
773/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia 2016-12-20 Pokaż
772/2016 wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych 2016-12-20 Pokaż
771/2016 wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED 2016-12-20 Pokaż
770/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-12-20 Pokaż
769/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad bramą południową Kopalni Chwałowice przy ulicy Zwycięstwa 2016-12-19 Pokaż
768/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki 2016-12-19 Pokaż
767/2016 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-12-19 Pokaż
766/2016 organizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej na terenie Miasta Rybnika 2016-12-19 Pokaż
765/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35) 2016-12-19 Pokaż
764/2016 ustalenia wymiaru czasu pracy w 2017 roku 2016-12-16 Pokaż
763/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-12-16 Pokaż
762/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania:zad. 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki 55 w dzielnicy Śródmieście; wymiana drzwi wejściowych, roboty malarskie, instalacja monitoringu, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych.zad. 2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; remont pomieszczeń piwnicznych 2016-12-15 Pokaż
761/2016 powołania komisji przetargowej- Remont sanitariatów i kuchni w OSP Ochojec 2016-12-15 Pokaż
760/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku 2016-12-15 Pokaż
759/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych 2016-12-15 Pokaż
758/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1: Przebudowa skrzyżowania ulic Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej.Zad.2: Budowa łącznika ulic Pocztowa – Hallera 2016-12-15 Pokaż
757/2016 ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta 2016-12-15 Pokaż
756/2016 szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-12-15 Pokaż
755/2016 podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-12-15 Pokaż
754/2016 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-12-15 Pokaż
753/2016 zasad realizacji Projektu „Przedszkole równych szans” w ramach Poddziałania 11.1.2 „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-12-15 Pokaż
752/2016 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-12-15 Pokaż
751/2016 organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania 2016-12-14 Pokaż
750/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-12-14 Pokaż
749/2016 przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Mieście Rybniku 2016-12-14 Pokaż
748/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-12-14 Pokaż
747/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-12-13 Pokaż
746/2016 powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2017 roku 2016-12-13 Pokaż
745/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2016-12-13 Pokaż
744/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 719/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta 2016-12-13 Pokaż
743/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2016-12-13 Pokaż
742/2016 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orla 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-12-12 Pokaż
741/2016 zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia zgrywającego dla formacji Systemu Wykrywania i Alarmowania 2016-12-09 Pokaż
740/2016 zmiany zarządzenia nr 711/2016 z dnia 21.11.2016 2016-12-07 Pokaż
739/2016 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na wykonanie sztandaru Miasta Rybnika 2016-12-07 Pokaż
738/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2016-12-07 Pokaż
737/2016 zmiany Zarządzenia 522/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta, nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (ze zmianami) 2016-12-06 Pokaż
736/2016 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice; przebudowa segmentu sportowego w zakresie dostosowania klatki schodowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej, pomieszczenia nieczynnego basenu na salę gimnastyczną oraz pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego 2016-12-01 Pokaż
735/2016 powołania komisji przetargowej- Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2016-12-01 Pokaż
734/2016 powołania komisji przetargowej- Dostosowanie lokali wyborczych w placówkach oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych 2016-12-01 Pokaż
733/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w ramach projektu Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-12-01 Pokaż
732/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-11-30 Pokaż
731/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-11-30 Pokaż
730/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej 2016-11-30 Pokaż
729/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2016-11-29 Pokaż
728/2016 zmiany Zarządzenia 522/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta, nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (ze zmianami) 2016-11-29 Pokaż
727/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2016 2016-11-28 Pokaż
726/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2016 2016-11-28 Pokaż
725/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.40.2016 2016-11-28 Pokaż
724/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2016 2016-11-28 Pokaż
723/2016 zmiany zarządzenia nr 669/2016 z dnia 28 października 2016 r 2016-11-28 Pokaż
722/2016 powołania komisji przetargowej-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania:Zadanie nr 1: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów.Zadanie nr 2: Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Zadanie nr 3: Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2016-11-28 Pokaż
721/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2016-11-28 Pokaż
720/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2019 zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2016-11-28 Pokaż
719/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich 2016-11-28 Pokaż
718/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy Smolna 2016-11-25 Pokaż
717/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-11-25 Pokaż
716/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-11-24 Pokaż
715/2016 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert złożonych w konkursach na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-11-23 Pokaż
714/2016 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234, na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2016-11-23 Pokaż
713/2016 zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 547/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2014 r. 2016-11-22 Pokaż
712/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane - malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ przy ul. Żużlowej 25 2016-11-21 Pokaż
711/2016 powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2016 r. 2016-11-21 Pokaż
710/2016 powołania zespołu zadaniowego do spraw nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych Miasta Rybnika 2016-11-21 Pokaż
709/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości 2016-11-21 Pokaż
708/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych w Rybniku 2016-11-21 Pokaż
707/2016 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-11-21 Pokaż
706/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2016-11-21 Pokaż
705/2016 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2017 roku w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-11-21 Pokaż
704/2016 wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2016-11-21 Pokaż
703/2016 powołania komisji przetargowej- Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku istniejącym 2016-11-18 Pokaż
702/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-11-18 Pokaż
701/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2016-11-17 Pokaż
700/2016 wprowadzenia „Standardów Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Rybnika” 2016-11-17 Pokaż
699/2016 zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrody 2016-11-17 Pokaż
698/2016 powołania komisji przetargowej- Utwardzenie terenu działki przy ulicy Oskara Kolberga w ramach poprawy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2016-11-16 Pokaż
697/2016 powołania komisji przetargowej- Wydruk materiałów z podziałem na zadania: Zad. 1: Wydruk i dostawa materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja”Zad. 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2017 r.Zad. 3: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika przez okres 12 miesięcy 2016-11-16 Pokaż
696/2016 udzielenia Fundacji Cylinder, z siedzibą w Stanicy przy ul. Leśnej 6, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-11-16 Pokaż
695/2016 wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2016-11-15 Pokaż
694/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-11-10 Pokaż
693/2016 projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2017 rok 2016-11-14 Pokaż
692/2016 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej wraz z dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej 2016-11-10 Pokaż
691/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, w dzielnicy Ochojec 2016-11-10 Pokaż
690/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty w zakresie nawierzchni 2016-11-10 Pokaż
689/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 2016-11-10 Pokaż
688/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) 2016-11-10 Pokaż
687/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Chwałowicach, z podziałem na zadania 2016-11-09 Pokaż
686/2016 zmiany Zarządzenia nr 640/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2016-11-09 Pokaż
685/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-11-08 Pokaż
684/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-11-08 Pokaż
683/2016 powołania komisji przetargowej- Podłączenie budynku przy ulicy L. Okulickiego 14 do kanalizacji sanitarnej 2016-11-08 Pokaż
682/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika 2016-11-08 Pokaż
681/2016 wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia rozliczeń Miasta Rybnika z tytułu podatku od towarów i usług 2016-11-08 Pokaż
680/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-11-07 Pokaż
679/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego 2016-11-07 Pokaż
678/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania 2016-11-07 Pokaż
677/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-11-04 Pokaż
676/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż 18 playerów/kompaktowych komputerów wraz z aktualizacją oprogramowania 2016-11-03 Pokaż
675/2016 dofinansowania w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-11-02 Pokaż
674/2016 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2016 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2016-10-31 Pokaż
673/2016 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2017 rok, podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2016-10-31 Pokaż
672/2016 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-10-31 Pokaż
671/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-10-28 Pokaż
670/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowo-budowlane w obiektach na terenie Rybnika 2016-10-28 Pokaż
669/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście Rybniku 2016-10-28 Pokaż
668/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i budowa widowni na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2016-10-28 Pokaż
667/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2016-10-28 Pokaż
666/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-10-28 Pokaż
665/2016 udzielenia Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-10-28 Pokaż
664/2016 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutu Dzielnicy Smolna 2016-10-27 Pokaż
663/2016 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-10-27 Pokaż
662/2016 zmiany zarządzenia nr 718/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2016-10-27 Pokaż
661/2016 zasad zarządzania projektem "Przedszkole równych szans" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Poddziałanie 11.1.2 „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” RPO WSL 2014-2020 (RPO 11.1.2) 2016-10-27 Pokaż
660/2016 zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik 2016-10-27 Pokaż
659/2016 zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2016 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2016-10-27 Pokaż
658/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2016-10-27 Pokaż
657/2016 powołania komisji przetargowej- Rozbudowa i serwis macierzy dyskowych 2016-10-27 Pokaż
656/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” 2016-10-27 Pokaż
655/2016 powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy bieżni, placu zabaw oraz parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w dzielnicy Golejów 2016-10-25 Pokaż
654/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-10-24 Pokaż
653/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory 2016-10-24 Pokaż
652/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2016-10-24 Pokaż
651/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2016-10-24 Pokaż
650/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-10-21 Pokaż
649/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Prostej 2016-10-21 Pokaż
648/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Powiatowy Urząd Pracy, dzielnica Śródmieście – roboty remontowe ogólnobudowlane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 2016-10-20 Pokaż
647/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane pomieszczeń pralni i elementów małej architektury na terenie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku przy ul. W. Hibnera 55 2016-10-20 Pokaż
646/2016 zmiany składu Rybnickiej Rady Sportu 2016-10-19 Pokaż
645/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej wraz z dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej 2016-10-19 Pokaż
644/2016 zmiany Zarządzenia Nr 530/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki 2016-10-19 Pokaż
643/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ– roboty remontowe ogólnobudowlane 2016-10-17 Pokaż
642/2016 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-10-17 Pokaż
641/2016 zmiany Zarządzenia 522/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta, nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-10-17 Pokaż
640/2016 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2016-10-14 Pokaż
639/2016 powierzenia Pani Joannie Porszke stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku 2016-10-14 Pokaż
638/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-10-14 Pokaż
637/2016 powołania komisji przetargowej- Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2016-10-14 Pokaż
636/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-10-12 Pokaż
635/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont muru oporowego na parkingu przy ulicy 3 maja (od strony parkingu PSS „Społem”) 2016-10-10 Pokaż
634/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-10-07 Pokaż
633/2016 wprowadzenia procedur do Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-10-06 Pokaż
632/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” 2016-10-06 Pokaż
631/2016 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku 2016-10-06 Pokaż
630/2016 udzielenia Rybnickiemu Uniwersytetowi Dziecięcemu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Ogrodowej 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-10-06 Pokaż
629/2016 zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-10-05 Pokaż
628/2016 systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika 2016-10-05 Pokaż
627/2016 systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-10-05 Pokaż
626/2016 określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu jej udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2016-10-05 Pokaż
625/2016 zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-10-05 Pokaż
624/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa kontenerowych zapleczy socjalnych na boiskach na terenie Miasta Rybnika 2016-10-03 Pokaż
623/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu pawilonu „Rafał” wraz z oceną stanu technicznego obiektu, w ramach adaptacji kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera 2016-10-03 Pokaż
622/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl, z siedzibą w Rybniku przy ulicy Osiedle Południe nr 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-10-03 Pokaż
621/2016 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Przedszkole równych szans" w ramach Poddziałania 11.1.2 „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-10-03 Pokaż
620/2016 zmiany Regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 188/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu Rybnickiej Rady Sportu 2016-09-30 Pokaż
619/2016 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku „Kozie Góry” w Rybniku 2016-09-29 Pokaż
618/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i ŻorachZadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku 2016-09-28 Pokaż
617/2016 zmiany składu komisji przetargowej- Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-09-28 Pokaż
616/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-09-28 Pokaż
615/2016 zmiany Zarządzenia 593/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu jej udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2016-09-28 Pokaż
614/2016 zmiany Zarządzenia nr 582/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 września 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2016-09-28 Pokaż
613/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-09-28 Pokaż
612/2016 zmiany składu komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 10 w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-09-28 Pokaż
611/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-09-28 Pokaż
610/2016 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2016-09-28 Pokaż
609/2016 zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Budowa ulicy Szymborskiej 2016-09-26 Pokaż
608/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach 2016-09-23 Pokaż
607/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-09-23 Pokaż
606/2016 konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku i prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rewitalizacji 2016-09-22 Pokaż
605/2016 powołania Jury konkursu „Rybnik – Tobie znany, Innym nieznany” 2016-09-22 Pokaż
604/2016 wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-09-21 Pokaż
603/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Braci Nalazków w dzielnicy Boguszowice Stare 2016-09-20 Pokaż
602/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach 2016-09-20 Pokaż
601/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa ulicy Szymborskiej 2016-09-20 Pokaż
600/2016 powołania komisji przetargowej- Promocja Miasta Rybnika podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej 2016-09-19 Pokaż
599/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont muru oporowego na parkingu przy ulicy 3 Maja (od strony parkingu PSS „Społem”) 2016-09-15 Pokaż
598/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ– roboty remontowe ogólnobudowlane 2016-09-15 Pokaż
597/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu „Rymer” Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Górnośląskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-09-15 Pokaż
596/2016 udzielenia Międzyprzedszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Smerfy”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Stanisława Moniuszki 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-09-15 Pokaż
595/2016 udzielenia Klubowi Rekreacyjno-Sportowemu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zuch” Orzepowice, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 55, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-09-15 Pokaż
594/2016 udzielenia Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „32” Radziejów-Popielów, z siedzibą w Rybniku przy ul. Szyb Marcin, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-09-15 Pokaż
593/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu „Polonia” Niewiadom, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sportowej 88, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-09-15 Pokaż
592/2016 powołania komisji przetargowej- Prowadzenie punktów kasowych – przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych – w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 i ul. Rzecznej 8 2016-09-13 Pokaż
591/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia scentralizowanej ewidencji i rozliczeń Miasta z tytułu VAT wraz z wdrożeniem w 95 Jednostkach Organizacyjnych Miasta 2016-09-13 Pokaż
590/2016 zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-09-13 Pokaż
589/2016 powołania komisji przetargowej- Powiatowy Urząd Pracy, dzielnica Śródmieście – roboty remontowe ogólnobudowlane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 2016-09-12 Pokaż
588/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-09-12 Pokaż
587/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 2016-09-12 Pokaż
586/2016 wprowadzenia regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-09-12 Pokaż
585/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-09-09 Pokaż
584/2016 powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2016-09-08 Pokaż
583/2016 organizacji i przeprowadzenia miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik- 2016” 2016-09-08 Pokaż
582/2016 określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2016-09-08 Pokaż
581/2016 zmiany zarządzenia nr 275/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-09-08 Pokaż
580/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż 10 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rybnika wraz z wdrożeniem i obsługą systemu mobilnych płatności 2016-09-08 Pokaż
579/2016 powołania komisji przetargowej- Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetlenia w Rybniku 2016-09-08 Pokaż
578/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych 2016-09-08 Pokaż
577/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych 2016-09-08 Pokaż
576/2016 zmiany Zarządzenia 522/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta, nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-09-08 Pokaż
575/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejących obiektów Kampusu przy ul. Rudzkiej dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" 2016-09-06 Pokaż
574/2016 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-09-06 Pokaż
573/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej 72 rybnickich placówek oświatowych oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-09-06 Pokaż
572/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane pomieszczeń pralni i elementów małej architektury na terenie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku przy ul. W. Hibnera 55 2016-09-06 Pokaż
571/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości, opracowań oraz wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych 2016-09-06 Pokaż
570/2016 konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę 208/XIV/2015 z dnia 22.10.2015 r. Rady Miasta Rybnika w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik 2016-09-05 Pokaż
569/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-09-01 Pokaż
568/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 10 w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-09-01 Pokaż
567/2016 powołania komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ – roboty remontowe ogólnobudowlane 2016-09-01 Pokaż
566/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-09-01 Pokaż
565/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa i remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2016-09-01 Pokaż
564/2016 zmiany Zarządzenia 299/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Rybnickich Dni Literatury 2016-09-01 Pokaż
563/2016 przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Dróg 2016-08-31 Pokaż
562/2016 powierzenia Pani Celinie Dyrcz – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku 2016-08-31 Pokaż
561/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-08-31 Pokaż
560/2016 wprowadzenia Regulaminu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-08-31 Pokaż
559/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-08-31 Pokaż
558/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-08-30 Pokaż
557/2016 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-08-30 Pokaż
556/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejących obiektów Kampusu przy ul. Rudzkiej dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" 2016-08-25 Pokaż
555/2016 wysokości stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na wyznaczonych, niestrzeżonych miejscach postojowych w dniu 28.08.2016 r. 2016-08-25 Pokaż
554/2016 powołania komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla:Zadanie nr 1: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i ŻorachZadanie nr 2: Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku 2016-08-24 Pokaż
553/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2016-08-24 Pokaż
552/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-08-24 Pokaż
551/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia, z siedzibą w Rybniku przy ul. Maksymiliana Basisty 6, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-08-23 Pokaż
550/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia, z siedzibą w Rybniku przy ul. Maksymiliana Basisty 6, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-08-23 Pokaż
549/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia scentralizowanej ewidencji i rozliczeń Miasta z tytułu VAT wraz z wdrożeniem w 95 Jednostkach Organizacyjnych Miasta 2016-08-22 Pokaż
548/2016 powołania komisji przetargowej- Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej 72 rybnickich placówek oświatowych oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-08-22 Pokaż
547/2016 tworzenia i aktualizacji kart usług i formularzy wniosków publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika 2016-08-22 Pokaż
546/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowania 2016-08-22 Pokaż
545/2016 powołania komisji przetargowej- Remont muru oporowego na parkingu przy ulicy 3 maja (od strony parkingu PSS „Społem”) 2016-08-19 Pokaż
544/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-08-19 Pokaż
543/2016 postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom 2016-08-17 Pokaż
542/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-08-17 Pokaż
541/2016 zarządokreślenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2016 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2016-08-17 Pokaż
540/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-08-17 Pokaż
539/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-08-17 Pokaż
538/2016 zmiany Zarządzenia Nr 447/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie dofinansowania, w formie dotacji kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-08-12 Pokaż
537/2016 zmiany zarządzenia nr 577/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia miejskich jednostek oświatowych, które prowadzą we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową oraz miejskich jednostek oświatowych, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-08-11 Pokaż
536/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa parkingu dla samochodów osobowych do obsługi Gimnazjum nr 7 i Przedszkola nr 50 w dzielnicy Boguszowice Stare.Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-08-11 Pokaż
535/2016 zmiany zarządzenia nr 245/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązków w zakresie ewidencji i windykacji należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 2016-08-11 Pokaż
534/2016 zasad i trybu funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika 2016-08-10 Pokaż
533/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych 2016-08-10 Pokaż
532/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych 2016-08-10 Pokaż
531/2016 zmiany zarządzenia Nr 434/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2016-08-09 Pokaż
530/2016 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki 2016-08-09 Pokaż
529/2016 udzielenia Strefie WZW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 64f, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-08-08 Pokaż
528/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-08-08 Pokaż
527/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w ramach projektu Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-08-05 Pokaż
526/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-08-02 Pokaż
525/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-29 Pokaż
524/2016 powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Uzupełniającej Uczestników do udziału w projekcie „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w roku 2016 2016-07-29 Pokaż
523/2016 ustalenia miejskich jednostek oświatowych, które prowadzą we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową oraz miejskich jednostek oświatowych, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-07-28 Pokaż
522/2016 powołania Zespołu koordynującego do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-07-27 Pokaż
521/2016 powołania Zespołu ds. rewitalizacji do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2016-07-27 Pokaż
520/2016 zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2016 2016-07-27 Pokaż
519/2016 zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2016 2016-07-27 Pokaż
518/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-27 Pokaż
517/2016 powołania komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ; wymiana windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych 2016-07-27 Pokaż
516/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia 599/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu oraz powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2016-07-26 Pokaż
515/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013r. 2016-07-26 Pokaż
514/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup wyprawki dla uczniów pierwszych klas rybnickich szkół podstawowych 2016-07-25 Pokaż
513/2016 zmiany zarządzenia nr 368/2016 z dnia 31 maja 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Udostępnienie serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2016-07-25 Pokaż
512/2016 zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2016 2016-07-25 Pokaż
511/2016 zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2016 2016-07-25 Pokaż
510/2016 zmiany składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2016 2016-07-25 Pokaż
509/2016 wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 2016-07-25 Pokaż
508/2016 zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 399/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2016-07-25 Pokaż
507/2016 zmiany zarządzenia nr 500/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika 2016-07-22 Pokaż
506/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-22 Pokaż
505/2016 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: budowy amfiteatru w parku za DK w dzielnicy Chwałowice , budowy sceny plenerowej w parku przy ul. G. Morcinka w dzielnicy Niewiadom 2016-07-21 Pokaż
504/2016 wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej Urzędu Miasta Rybnika 2016-07-21 Pokaż
503/2016 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania 2016-07-19 Pokaż
502/2016 zmiany zarządzenia nr 404/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na zadania 2016-07-19 Pokaż
501/2016 zmiany zarządzenia nr 459/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Obsługa serwisowa systemu WZDR 2016-07-19 Pokaż
500/2016 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika 2016-07-19 Pokaż
499/2016 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-07-18 Pokaż
498/2016 przekazania spraw prowadzonych w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Rybnika 2016-07-18 Pokaż
497/2016 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-18 Pokaż
496/2016 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2 2016-07-15 Pokaż
495/2016 przekazania obowiązków przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej 2016-07-15 Pokaż
494/2016 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-15 Pokaż
493/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-07-15 Pokaż
492/2016 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-07-14 Pokaż
491/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1: Budowa parkingu przy ul. Morcinka - opracowanie dokumentacji Zadanie 2: Budowa parkingu przy ul. Racławickiej - opracowanie dokumentacji Zadanie 3: Budowa parkingu przy ul. Hutniczej - opracowanie dokumentacji 2016-07-14 Pokaż
490/2016 realizacji wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016-07-12 Pokaż
489/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2016 2016-07-12 Pokaż
488/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2016 2016-07-12 Pokaż
487/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2016 2016-07-12 Pokaż
486/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2016 2016-07-12 Pokaż
485/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2016 2016-07-12 Pokaż
484/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2016 2016-07-12 Pokaż
483/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2016 2016-07-12 Pokaż
482/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2016 2016-07-12 Pokaż
481/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2016 2016-07-12 Pokaż
480/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2016 2016-07-12 Pokaż
479/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2016 2016-07-12 Pokaż
478/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2016 2016-07-12 Pokaż
477/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2016 2016-07-12 Pokaż
476/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2016 2016-07-12 Pokaż
475/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2016 2016-07-12 Pokaż
474/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2016 2016-07-12 Pokaż
473/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2016 2016-07-12 Pokaż
472/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2016 2016-07-12 Pokaż
471/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2016 2016-07-12 Pokaż
470/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2016 2016-07-12 Pokaż
469/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2016 2016-07-12 Pokaż
468/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2016 2016-07-12 Pokaż
467/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2016 2016-07-12 Pokaż
466/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2016 2016-07-12 Pokaż
465/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2016 2016-07-12 Pokaż
464/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2016 2016-07-12 Pokaż
463/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2016 2016-07-12 Pokaż
462/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2016 2016-07-12 Pokaż
461/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2016 2016-07-12 Pokaż
460/2016 zmiany Zarządzenia nr 205/2016 z dnia 23.03.2016 r. powołującego skład osobowy Społecznej Rady ds. Dziedzictwa Kulturowego Miasta Rybnika oraz wprowadzenia zaktualizowanego regulaminu 2016-07-12 Pokaż
459/2016 powołania komisji przetargowej- Obsługa serwisowa systemu WZDR 2016-07-11 Pokaż
458/2016 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika 2016-07-11 Pokaż
457/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-07-11 Pokaż
456/2016 zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-07-07 Pokaż
455/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2016 2016-07-07 Pokaż
454/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2016 2016-07-07 Pokaż
453/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2016 2016-07-07 Pokaż
452/2016 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2016 2016-07-07 Pokaż
451/2016 powołania komisji przetargowej- Zakup wyprawki dla uczniów pierwszych klas rybnickich szkół podstawowych 2016-07-07 Pokaż
450/2016 powołania komisji przetargowej- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych w dzielnicach: Orzepowice, Kłokocin, Boguszowice Stare, Wielopole i Chwałowice 2016-07-07 Pokaż
449/2016 udzielenia Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice w Rybniku, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-07-06 Pokaż
448/2016 ustalenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji ekologicznych 2016-07-06 Pokaż
447/2016 dofinansowania w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-07-06 Pokaż
446/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni” z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 22B, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-07-06 Pokaż
445/2016 prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2017 rok i wieloletnią prognozą finansową 2016-07-05 Pokaż
444/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 345/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2016-07-04 Pokaż
443/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Reymonta, Sportowej, Za Torem, Partyzantów, Gliwickiej, Obwiedni Północnej, Włościańskiej, Wodzisławskiej, Obwiedni Południowej, Janasa, Hallera, Górnośląskiej, Sygnały, Zamenhofa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Nadbrzeżnej i Pod Wałem 2016-07-04 Pokaż
442/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 38 rybnickich przedszkolach oraz dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją 2016-07-04 Pokaż
441/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Udostępnienie serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2016-07-04 Pokaż
440/2016 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja i malowanie elewacji w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-07-01 Pokaż
439/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w ramach projektu Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-07-01 Pokaż
438/2016 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-07-01 Pokaż
437/2016 udzielenia Towarzystwu Lekkoatletycznemu „ROW” Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-07-01 Pokaż
436/2016 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-06-30 Pokaż
435/2016 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2016-06-30 Pokaż
434/2016 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2016-06-30 Pokaż
433/2016 powołania komisji przetargowej- Klub Kultury “Harcówka” dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia – przebudowa i modernizacja budynku 2016-06-30 Pokaż
432/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2016-06-29 Pokaż
431/2016 udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-06-29 Pokaż
430/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-06-29 Pokaż
429/2016 powołania komisji przetargowej- Remont zmywalni w Przedszkolu nr 25 w Rybniku 2016-06-28 Pokaż
428/2016 powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2016 roku 2016-06-28 Pokaż
427/2016 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-06-28 Pokaż
426/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Reymonta 2016-06-27 Pokaż
425/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Mikołowską (w dz. Paruszowiec-Piaski) z ul. Żużlowa (w dz. Północ) wraz z przejściem podziemnym w nasypie kolejowym 2016-06-27 Pokaż
424/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej – opracowanie dokumentacji projektowej 2016-06-27 Pokaż
423/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej, z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 28A/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-06-27 Pokaż
422/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości „INTEGRUM” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Lompy 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-06-27 Pokaż
421/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-06-27 Pokaż
420/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty budowlane z podziałem na zadania:Zadanie 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta RybnikaZadanie 2: Remont zatoki autobusowej przy ulicy PiłsudskiegoZadanie 3: Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym przy ulicy Sygnały 2016-06-27 Pokaż
419/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-06-27 Pokaż
418/2016 powołania komisji przetargowej- Udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 38 rybnickich przedszkolach oraz dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją 2016-06-22 Pokaż
417/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. ks. Józefa Szafranka wraz z opracowaniem projektu aranżacji pomieszczeń (wiatrołap, hol, szatnia) na poziomie przyziemia. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-06-22 Pokaż
416/2016 określenia terminu obowiązywania biletu rodzinnego 2016-06-22 Pokaż
415/2016 udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-06-22 Pokaż
414/2016 powołania komisji przetargowej- Remont pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika 2016-06-17 Pokaż
413/2016 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika 2016-06-17 Pokaż
412/2016 powołania komisji przetargowej- Wymiana parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Józefa Rymera 24a, dzielnica Niedobczyce 2016-06-17 Pokaż
411/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-06-17 Pokaż
410/2016 zmiany Zarządzenia Nr 288/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania, w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-06-16 Pokaż
409/2016 powołania komisji przetargowej- Remont chodnika na dojściu do budynku filii Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Winklera w Rybniku, dzielnica Maroko-Nowiny 2016-06-16 Pokaż
408/2016 powołania komisji przetargowej- Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP2 w Rybniku, dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52 2016-06-16 Pokaż
407/2016 zmiany zarządzenia nr 718/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2016-06-16 Pokaż
406/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika 2016-06-15 Pokaż
405/2016 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Ogrodowskiego 17/22, dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2016 roku 2016-06-15 Pokaż
404/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości 2016-06-15 Pokaż
403/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Reymonta, Sportowej, Za Torem, Partyzantów, Gliwickiej, Obwiedni Północnej, Włościańskiej, Wodzisławskiej, Obwiedni Południowej, Janasa, Hallera, Górnośląskiej, Sygnały, Zamenhofa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Nadbrzeżnej i Pod Wałem 2016-06-15 Pokaż
402/2016 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2016 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-06-15 Pokaż
401/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w dz. Orzepowice 2016-06-13 Pokaż
400/2016 powierzenia funkcji doradcy metodycznego z przedmiotu wychowanie fizyczne 2016-06-13 Pokaż
399/2016 powierzenia stanowiska dyrektora placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2016-06-13 Pokaż
398/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-06-13 Pokaż
397/2016 wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-06-10 Pokaż
396/2016 powołania komisji przetargowej- Wydruk materiałów promocyjnych (paszporty, ulotki, naklejki, widokówki) 2016-06-09 Pokaż
395/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2016-06-09 Pokaż
394/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2016-06-09 Pokaż
393/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-06-09 Pokaż
392/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej – opracowanie dokumentacji projektowej 2016-06-08 Pokaż
391/2016 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dzielnica Chwałęcice; wymiana wykładziny podłogowej PCV z naprawą podłoża, robotami malarskimi i towarzyszącymi w korytarzu I piętra 2016-06-08 Pokaż
390/2016 powołania komisji przetargowej- Remont pomieszczeń przyziemia w budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na potrzeby utworzenia dodatkowego punktu przedszkolnego w Rybniku przy ul. Barbary 22, dzielnica Niedobczyce 2016-06-08 Pokaż
389/2016 powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Uczestników do udziału w projekcie „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w roku 2016 2016-06-08 Pokaż
388/2016 zmiany zarządzenia nr 339/2016 z dnia 16 maja 2016 r. 2016-06-08 Pokaż
387/2016 powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2016 2016-06-07 Pokaż
386/2016 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2016-06-07 Pokaż
385/2016 przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa 2016-06-07 Pokaż
384/2016 udzielenia Aeroklubowi Rybnickiego Okręgu Węglowego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 332, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-06-07 Pokaż
383/2016 zmiany Zarządzenia nr 9/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 08 stycznia 2015 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa 2016-06-07 Pokaż
382/2016 zmiany planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 rok. 2016-06-06 Pokaż
381/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania 2016-06-06 Pokaż
380/2016 zasad przygotowania i udziału Urzędu Miasta Rybnika oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w regionalnym ćwiczeniu obronnym - „RĆO - 2016” 2016-06-03 Pokaż
379/2016 powołania komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zamysłów 2016-06-01 Pokaż
378/2016 powołania komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2016-06-01 Pokaż
377/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ulicy Rajskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-06-01 Pokaż
376/2016 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2016-06-01 Pokaż
375/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1) Zespół Szkół nr 2, dzielnica Północ; malowanie pomieszczeń wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi zad. 2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; malowanie pomieszczeń i roboty remontowe ogólnobudowlane 2016-05-31 Pokaż
374/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-31 Pokaż
373/2016 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Piasta 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-31 Pokaż
372/2016 zmiany załącznika do Zarządzenia nr 171/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 marca 2016 r. 2016-05-31 Pokaż
371/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów: 1) Plac zabaw przy ul. Gen. Waltera 5, dzielnica Maroko-Nowiny; zmiana lokalizacji (przeniesienie) urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu nowego placu zabaw2) Budowa toru do gry w BOULES na terenie dzielnicy Zebrzydowice 2016-05-31 Pokaż
370/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku, dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Osiedle Południe 20 2016-05-31 Pokaż
369/2016 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Rybnika 2016-05-31 Pokaż
368/2016 powołania komisji przetargowej- Udostępnienie serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2016-05-31 Pokaż
367/2016 powołania Jury konkursu „Uśmiech Dziecka” zorganizowanego w ramach rybnickich obchodów Dnia Dziecka 2016-05-31 Pokaż
366/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-05-30 Pokaż
365/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-05-30 Pokaż
364/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 281/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-05-27 Pokaż
363/2016 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie opiekuna dziennego w ramach projektu Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-05-27 Pokaż
362/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) 2016-05-27 Pokaż
361/2016 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) 2016-05-27 Pokaż
360/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika 2016-05-25 Pokaż
359/2016 powołania komisji przetargowej - Dostawa i wdrożenie portalu informacyjno-usługowego Klienta Urzędu Miasta Rybnika 2016-05-25 Pokaż
358/2016 realizacji wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016-05-24 Pokaż
357/2016 dofinansowania, w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych 2016-05-24 Pokaż
356/2016 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP2 w Rybniku, dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52 2016-05-24 Pokaż
355/2016 zmiany zarządzenia nr 254/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. 2016-05-23 Pokaż
354/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-05-23 Pokaż
353/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni” z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 22B, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-23 Pokaż
352/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-05-20 Pokaż
351/2016 zarządzenie ws przygotowania miejskiego jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego 2016-05-20 Pokaż
350/2016 wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta, Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2016-05-19 Pokaż
349/2016 zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2016-05-19 Pokaż
348/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-19 Pokaż
347/2016 powołania zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem jakiemu uległ strażak Ochotniczej Straży Pożarnej 2016-05-18 Pokaż
346/2016 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-05-18 Pokaż
345/2016 zmiany zarządzenia nr 577/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia miejskich jednostek oświatowych, które prowadzą we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową oraz miejskich jednostek oświatowych, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-05-17 Pokaż
344/2016 przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku 2016-05-16 Pokaż
343/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2016-05-16 Pokaż
342/2016 powołania komisji przetargowej- Przedszkole nr 32 w dzielnicy Kamień - przebudowa pomieszczeń parteru budynku przedszkola na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i pomieszczeń biurowych 2016-05-16 Pokaż
341/2016 powołania komisji przetargowej- Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2016-05-16 Pokaż
340/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ulicy Żorskiej 2016-05-16 Pokaż
339/2016 powołanie komisji przetargowej- Zadanie 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika. Zadanie 2: Remont zatoki autobusowej przy ulicy Piłsudskiego 2016-05-16 Pokaż
338/2016 przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Zamysłów 2016-05-16 Pokaż
337/2016 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2016-05-13 Pokaż
336/2016 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2016-05-13 Pokaż
335/2016 powołania komisji przetargowej- Remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku, dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Osiedle Południe 20 2016-05-13 Pokaż
334/2016 wprowadzenia warunków korzystania z punktów dostępowych do Internetu uruchomionych przez Miasto Rybnik 2016-05-13 Pokaż
333/2016 wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 2016-05-12 Pokaż
332/2016 podziału zadań związanych z eksploatacją aplikacji Źródło w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-05-12 Pokaż
331/2016 zmiany zarządzenia nr 245/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia obowiązków w zakresie ewidencji i windykacji należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 2016-05-11 Pokaż
330/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ulicy Rajskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-05-11 Pokaż
329/2016 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2016-05-11 Pokaż
328/2016 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2016-05-11 Pokaż
327/2016 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów; przebudowa instalacji wentylacji w kuchni 2016-05-11 Pokaż
326/2016 powołania komisji przetargowej- Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 2016-05-11 Pokaż
325/2016 powołania Zespołu do realizacji zadania dotyczącego opracowania koncepcji oraz wdrożenia portalu informacyjno – usługowego Klienta Urzędu Miasta Rybnika 2016-05-09 Pokaż
324/2016 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) - wyłożenie do publicznego wglądu od 7.03.2016 roku do 5.04.2016 roku, zbieranie uwag do 19.04.2016 roku 2016-05-09 Pokaż
323/2016 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-06 Pokaż
322/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2016-05-06 Pokaż
321/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-05-06 Pokaż
320/2016 udzielenia Miejskiemu Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu „RYBNIK” w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-04 Pokaż
319/2016 udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-05-04 Pokaż
318/2016 trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym, przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika 2016-05-02 Pokaż
317/2016 zmiany zarządzenia nr 577/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia miejskich jednostek oświatowych, które prowadzą we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową oraz miejskich jednostek oświatowych, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-05-02 Pokaż
316/2016 przyznania nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku 2016-05-02 Pokaż
315/2016 utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Prezydenta Miasta Rybnika 2016-05-02 Pokaż
314/2016 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2016-05-02 Pokaż
313/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoIndustrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
312/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoDomu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
311/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoDomu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
310/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoDomu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
309/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoPowiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
308/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoMuzeum za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
307/2016 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoTeatru Ziemi Rybnickiej za 2015 rok 2016-04-29 Pokaż
306/2016 instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika 2016-04-29 Pokaż
305/2016 zmiany zarządzenia nr 126/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 lutego 2016 r. w sprawie wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2016-04-29 Pokaż
304/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-04-29 Pokaż
303/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2016-04-28 Pokaż
302/2016 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach z siedzibą w Rybniku przy ul. Wołodyjowskiego 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-28 Pokaż
301/2016 powołania komisji przetargowej- Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście 2016-04-28 Pokaż
300/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-04-28 Pokaż
299/2016 powołania Jury konkursu fotograficznego „Rybnik w obiektywie" 2016-04-28 Pokaż
298/2016 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) - wyłożenie do publicznego wglądu od 29.02.2016 roku do 29.03.2016 roku, zbieranie uwag do 12.04.2016 roku 2016-04-28 Pokaż
297/2016 zmiany zarządzenia Nr 87/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie powołania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2016-04-28 Pokaż
296/2016 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-04-28 Pokaż
295/2016 zmiany zarządzenia nr 217/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, zmienionego zarządzeniem nr 241/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2016 roku 2016-04-27 Pokaż
294/2016 udzielenia Regionalnemu Towarzystwu Oświaty Zdrowotnej w Rybniku z siedzibą przy ul. Kpt. L. Janiego 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-27 Pokaż
293/2016 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 2016-04-26 Pokaż
292/2016 odwołania Pani Gabrieli Froehlich ze stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2016-04-26 Pokaż
291/2016 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2016-04-26 Pokaż
290/2016 wykonania Uchwały nr 298/XVIII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 r. 2016-04-26 Pokaż
289/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w ramach projektu Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-04-26 Pokaż
288/2016 dofinansowania w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody) 2016-04-26 Pokaż
287/2016 udzielenia Fundacji EDF Polska, z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-25 Pokaż
286/2016 zazmiany zarządzenia Nr 80/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania 2016-04-25 Pokaż
285/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych „Kulturalny Domek” z siedzibą w Rybniku przy ul. Składowej 29, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-25 Pokaż
284/2016 zmiany zarządzenia nr 210/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2015 rok 2016-04-22 Pokaż
283/2016 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-04-22 Pokaż
282/2016 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2016-04-20 Pokaż
281/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2016-04-20 Pokaż
280/2016 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 737/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-04-20 Pokaż
279/2016 zmiany Zarządzenia 348/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2016-04-20 Pokaż
278/2016 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. 2016-04-20 Pokaż
277/2016 udzielenia Fundacji EDF Polska z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-20 Pokaż
276/2016 wprowadzenia zasad i trybu przygotowywania zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika 2016-04-19 Pokaż
275/2016 służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-04-19 Pokaż
274/2016 użyczenia pomieszczeń dla STOWARZYSZENIA „17-tka” w budynku przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku 2016-04-19 Pokaż
273/2016 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Ogrodowskiego 17/22, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-19 Pokaż
272/2016 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-19 Pokaż
271/2016 wprowadzenia instrukcji organizacji i przeprowadzania szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2016-04-19 Pokaż
270/2016 przekazania obowiązków przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2016-04-19 Pokaż
269/2016 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2016-04-18 Pokaż
268/2016 zasad zarządzania projektem "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Poddziałanie 8.1.3 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3” RPO WSL 2014-2020 (RPO 8.1.3) 2016-04-18 Pokaż
267/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero Zadanie 2: Dostawa środków czystości 2016-04-15 Pokaż
266/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Jabłoniowej – projekt techniczny i roboty budowlane 2016-04-15 Pokaż
265/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ulicy Żorskiej 2016-04-15 Pokaż
264/2016 zasad przyznawania dyrektorom placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, limitów kilometrów na przejazdy lokalne samochodem prywatnym do celów służbowych 2016-04-15 Pokaż
263/2016 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2016-04-14 Pokaż
262/2016 powołania komisji przetargowej- Roboty budowlane w placówkach Miasta Rybnika 2016-04-14 Pokaż
261/2016 powołania komisji przetargowej- Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-04-14 Pokaż
260/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie maksymalnie do 50 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2016-04-14 Pokaż
259/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości dla zadania pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna” 2016-04-14 Pokaż
258/2016 ustalenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji ekologicznych 2016-04-14 Pokaż
257/2016 dofinansowania, w formie dotacji, kosztów inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych 2016-04-14 Pokaż
256/2016 powołania komisji przetargowej- Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-04-13 Pokaż
255/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie robót elektrycznych w obiektach OSP 2016-04-13 Pokaż
254/2016 powołania komisji przetargowej- Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika 2016-04-13 Pokaż
253/2016 powołania komisji przetargowej- Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika II etap 2016-04-12 Pokaż
252/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2016-04-12 Pokaż
251/2016 przekazania obowiązków 2016-04-12 Pokaż
250/2016 udzielenia Fundacji EDF Polska, z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-11 Pokaż
249/2016 powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 2016-04-11 Pokaż
248/2016 reorganizacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-04-11 Pokaż
247/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej 2016-04-11 Pokaż
246/2016 powołania komisji przetargowej- Remont piłkochwytu przy boisku piłkarskim MOSiR w dzielnicy Wielopole 2016-04-11 Pokaż
245/2016 ustalenia obowiązków w zakresie ewidencji i windykacji należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 2016-04-11 Pokaż
244/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu „Sport Future” z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95 BH2/215, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-08 Pokaż
243/2016 powołania komisji przetargowej- Wykonanie instalacji klimatyzacji w obiektach MOSiR w Rybniku 2016-04-08 Pokaż
242/2016 udzielenia Fundacji „Byle do Wiosny” z siedzibą w Rybniku przy ul. G. Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-08 Pokaż
241/2016 zmiany zarządzenia nr 217/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2016-04-08 Pokaż
240/2016 zmiany zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika oraz ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim 2016-04-08 Pokaż
239/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-04-08 Pokaż
238/2016 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" w ramach Działania 8.1.3 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2016-04-07 Pokaż
237/2016 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2016-04-07 Pokaż
236/2016 zasad organizacji, realizacji i finansowania szkoleń obronnych prowadzonych w Urzędzie Miasta Rybnika 2016-04-07 Pokaż
235/2016 powołania komisji przetargowej- Dostosowanie obiektów i lokali dla potrzeb świetlic środowiskowych na terenie Miasta Rybnika, w tym do wymagań § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r. 2016-04-07 Pokaż
234/2016 udzielenia Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-07 Pokaż
233/2016 określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes 2016-04-07 Pokaż
232/2016 powołania komisji przetargowej- Wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Boguszowice Stare 2016-04-05 Pokaż
231/2016 zmiany zarządzenia nr 220/2016 z dnia 31 marca 2016 r. 2016-04-05 Pokaż
230/2016 powołania komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych 2016-04-05 Pokaż
229/2016 powołania komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2016-04-05 Pokaż
228/2016 powołania komisji przetargowej- Zadanie 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM RybnikaZadanie 2: Zakup i dostawa oprogramowaniaZadanie 3: Zakup i dostawa kserokopiarki oraz czytników z wdrożeniem logowania kartami 2016-04-05 Pokaż
227/2016 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2016-04-05 Pokaż
226/2016 powołania komisji przetargowej- Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; remont bloku żywieniowego i izolacja przeciwwilgociowa murów budynku; realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2016-04-05 Pokaż
225/2016 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-04-04 Pokaż
224/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu Kyokushin Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Rejtana 18G, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-04-01 Pokaż
223/2016 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2016-04-01 Pokaż
222/2016 powołania komisji przetargowej- Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 2016-03-31 Pokaż
221/2016 powołania komisji przetargowej- Monitoring infrastruktury w dzielnicy Kłokocin (Ochotnicza Straż Pożarna, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19) 2016-03-31 Pokaż
220/2016 powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w dzielnicach Miasta Rybnika realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2016 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-03-31 Pokaż
219/2016 powołania komisji przetargowej- Budowa zatoki na ul. Czecha 2016-03-31 Pokaż
218/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-03-31 Pokaż
217/2016 udzielenia Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, z siedzibą w Katowicach przy ul. Cichej 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-31 Pokaż
216/2016 udzielenia Śląskiemu Klubowi Sportowemu Niesłyszących z siedzibą w Rybniku przy ul. J. i F. Białych 7/306, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-31 Pokaż
215/2016 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2016-03-31 Pokaż
214/2016 przekazania spraw prowadzonych w Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu 2016-03-30 Pokaż
213/2016 udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Rybniku z siedzibą w przy ul. Piłsudskiego 4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-30 Pokaż
212/2016 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2016-03-29 Pokaż
211/2016 udzielenia Klubowi Sportowemu „Yacht Club Rybnik” z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 236B, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2016 roku 2016-03-29 Pokaż
210/2016 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2015 rok 2016-03-29 Pokaż
209/2016 powołania komisji przetargowej- Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2016-03-25 Pokaż
208/2016 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-03-25 Pokaż
207/2016 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Ry