PETYCJE

PODSTAWA PRAWNA 

Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa dział VIII art. 221- art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego, zaś  sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w  ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzeniu 626/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Miasta Rybnika.

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 WARUNKI FORMALNE PETYCJI

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014r. poz.1182 t.j. ze zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję. 

Petycje można składać:

  • listownie na adres: URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK;
  • doręczyć osobiście: Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, w godzinach:
    od pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-18.00, pt. 7.30-13.00;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres rybnik@um.rybnik.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI

Każda petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2015 roku. [rtf - 29 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2016 roku. [rtf - 24 KB]

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data wpływu Dotyczy Organ
2017-10-05 Ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla weteranów walki o niepodległość 1956-1989 Rada Miasta Rybnika Pokaż
2017-09-28 Rozmieszczenie wypożyczalni rowerowych na terenie Miasta Rybnika. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-09-20 Poprawa bezpieczeństwa w Dzielnicy Popielów w Rybniku przez zmianę organizacji ruchu, modyfikację konstrukcji jezdni, zmianę oznaczenia dróg. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-06-10 Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców-Mikroporady.pl Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-05-28 Utwardzenia i naprawy drogi ziemnej należącej do Urzędu Miasta. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-02-21 Petycja dotycząca przyłączenia pozostałych budynków do kanalizacji sanitarnej przy ul. Stawowej w Rybniku Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-02-06 Darmowa Komunikacja miejska w okresie zimowym. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-01-04 Petycja Wspólnoty Mieszkaniowej "Osiedle Migdałowe" Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-11-15 Petycja przedstawicieli lokatorów nieruchomości przy ul. Reymonta 65 w zasobach SM"RYF" w Rybniku. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-11-09 Petycja Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku do Rady Miasta Rybnika. Rada Miasta Rybnika Pokaż
2016-11-03 Inicjatywa-Czystsze Powietrze-Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-10-31 Scalanie gruntów- zagrożenia Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-10-29 Inicjatywa-Dbajmy o Najmłodszych-czyste-wzorowe łazienki w szkołach. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-04-23 Poprawa efektywności energetycznej Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-04-21 Inicjatywa-Usprawniajmy Administrację Publiczną-Stop bylejakości. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-03-18 Inicjatywa- Dbajmy o Najmłodszych- Plac Zabaw Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-03-15 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 - przeniesienie dzieci do "zerówki" w szkole. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-03-14 Osiedlowe targowisko dzielnica Maroko-Nowiny Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-12-15 Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-11-17 Kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-11-04 Wspieranie aktywności fizycznej. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-10-14 Remont elewacji oraz schodów wejściowych - Przedszkole nr 10 "Wesoła Dzieciąteczka". Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-09-25 Budowa osłon torów kolejowych - ulica Za Torem. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-09-10 Poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie ulicy Boguszowickiej. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
 
 
Odsłon strony: 9816 Metryka
Redaktor: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-02-16 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-02-16 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-01-19 Aktualizacja rejestru Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) Pokaż
2018-01-04 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-12-19 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2017-11-27 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-11-17 Aktualizacja rejestru Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) Pokaż
2017-11-17 Aktualizacja rejestru
2017-10-19 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-10-19 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-10-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2017-10-17 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2017-10-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2017-10-17 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2017-10-17 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2017-10-17 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2017-10-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2017-10-17 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2017-10-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2017-10-05 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-10-05 Usunięcie pozycji Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-10-05 Usunięcie pozycji Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-10-05 Usunięcie pozycji Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2017-10-05 Usunięcie pozycji Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2017-10-05 Usunięcie pozycji Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-10-05 Usunięcie pozycji Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-10-05 Usunięcie pozycji Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-08-29 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-08-29 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-08-29 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-07-11 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-06-29 Aktualizacja treści Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2017-06-29 Aktualizacja treści Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2017-06-20 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-06-06 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-06-06 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-06-06 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-05-10 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-03-30 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-03-30 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-03-30 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-03-30 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-03-30 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-03-30 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-03-30 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-03-15 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-03-08 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-02-15 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-02-15 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
2017-02-09 Aktualizacja rejestru Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.