Uwaga !

W związku z aktualizacją od 01.01.2018r. cennika w ODGiK, aplikacja i.KERG nie będzie działać od godziny 10:00 dnia 29.12.2017 do dnia 02.01.2018r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga !

Informacja dotycząca planowanego dojazdu do nowo wydzielanych działek.

Metryka Informacja dla geodetów.pdf [pdf - 558 KB]

Uwaga !

Informujemy, że w związku z konwersją danych w systemie GPUE w dniach 24-26.11.2017r  tj. od piątku od godziny 12:00 do niedzieli, nie będzie działała aplikacja i.KERG. 
Przepraszamy za utrudnienia. 

Uwaga ! 

Informujemy, że od dnia 09.11.2017r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, obowiązują nowe wzory wniosków o udostępnienie materiałów. Nowe wnioski zamieszczone zostały w zakładce "Druki i mapy przeglądowe". 

Informujemy, że w operatach technicznych będących wynikiem prac zgłoszonych po dniu 1 września 2017 r. należy zamieszczać następujące dokumenty:

1. w operatach sytuacyjnych powinny znaleźć się:

a) wykaz współrzędnych zawierający wszystkie dane z pomiaru z odpowiednimi kodami obiektów;

b) wykaz współrzędnych będący odzwierciedleniem przekazywanej roboczej bazy danych, zawierający współrzędne punktów do wprowadzenia na mapę (bez pikiet, których położenie było jedynie kontrolowane) wraz z kodami obiektów;

2. w operatach prawnych, lub zawierających dane dotyczące punktów granicznych, powinny znaleźć się:

a) w przypadku pomiaru punktów granicznych :

i. wykaz współrzędnych zawierający wszystkie dane z pomiaru z odpowiednimi kodami obiektów,

ii. porównanie współrzędnych i atrybutów punktów granicznych z bazy danych pzgik i z pomiaru,

iii. wykaz współrzędnych będący roboczą bazą danych, zawierającą dane do wprowadzenia – współrzędne i wszystkie atrybuty, przy czym w bazie mogą znaleźć się jedynie te punkty graniczne, których współrzędne się zmieniają (różnica współrzędnych pomiędzy bazą a danymi z pomiaru przekraczająca 15 cm dla punktów stabilizowanych i 25 cm dla niestabilizowanych, lub punkt był pomierzony na nieaktualną osnowę);

b) w przypadku gdy punkty graniczne nie były pomierzone a zmieniły się jedynie atrybuty (np. ZRD z 2 na 1):

i. współrzędne punktu nie są umieszczane w wykazie współrzędnych,

ii. punkt nie jest zamieszczany w porównaniu współrzędnych i atrybutów punktów granicznych,

iii. wykaz współrzędnych będący roboczą bazą danych, zawierającą dane do wprowadzenia – współrzędne z bazy danych pzgik i wszystkie atrybuty (zmieniane i pozostające bez zmian).

UWAGA !

W dniu 26.05.2017r. tj. piątek od godziny 13:00 do 15:00 planowana jest aktualizacja Geo-Info Mapa i Geo-Info Ośrodek, w związku z czym mogą pojawić się problemy z dostępem do aplikacji Geo-Info i.KERG. Przepraszamy za utrudniania.

UWAGA !

W związku ze stanowiskami Głównego Geodety Kraju oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące zasad zgłaszania prac geodezyjnych obejmujących powierzchnię całego miasta informujemy, że każda praca geodezyjna winna być zgłaszana oddzielnie. Określanie obszaru, celu i rodzaju zgłaszanych prac powinno być zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz nie może służyć obejściu przepisów art. 40d ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami). Ponad to Główny Geodeta Kraju wskazuje, że „zgłoszenie uzupełniające” nie może być wykorzystywane do rozszerzania obszaru opracowania czy też do dodawania nowego celu lub rezultatu zgłoszonych prac. W związku z powyższym informujemy, że w naszej jednostce przyjmujemy wyżej opisaną interpretację przepisów prawa. Prace, które są realizowane w formie „zgłoszenia otwartego na obszarze całego miasta” nie mogą być kontynuowane jeśli nie dotyczą jednej pracy geodezyjnej.

UWAGA ! Dotyczy wysokości opłaty za udostępnianie zbiorów danych bazy danych EGiB.

Przypominamy, że jednostką rozliczeniową dla ustalenia opłaty za udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB jest powierzchnia liczona w „ha” zgodnie z tabelą nr 9 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami). W przypadku wskazania obszaru udostępnienia danych poprzez określenie konkretnego zakresu, opłata jest ustalana zgodnie z powierzchnią zakresu. W przypadku, gdy jako zakres udostępnienia określono działki, opłata jest ustalana zgodnie z powierzchnią tych działek. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że w przypadku udostępniania zbioru danych bazy danych EGiB (tabela nr 9, poz. 1) opłata naliczana jest za wszystkie obiekty EGiB znajdujące się na wskazanej działce, przy czym, gdy którykolwiek z obiektów EGiB (np. budynek) położony jest na kilku działkach (przedmiotowej i sąsiednich) opłata zostanie naliczona również za powierzchnię obiektów sąsiednich – do ustalenia opłaty system sumuje powierzchnię działki przedmiotowej i sąsiednich.

Płatności internetowe w Systemie GPUE (Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych).

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach Geoinformacyjnej Platformy Usług Elektronicznych (opartej na oprogramowaniu Geo-Info) w Urzędzie Miasta Rybnika od dnia 15.12.2016r. zostaną udostępnione płatności internetowe, pozwalające na szybkie i wygodne opłacanie on-line należności z tytułu udostępniania materiałów zasobu w ramach zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Usługa elektronicznego wnoszenia opłat będzie dostępna w aplikacji i.KERG przez system Paybynet, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

System Paybynet działa w schemacie bezpośredniego przelewu z potwierdzeniem, czyli z rachunku bankowego Geodety na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika - co zapewnia spełnienie obowiązków związanych z opłatami publiczno-prawnymi.

Jako pierwsi z usługi bezpośrednich płatności internetowych mogą korzystać klienci następujących banków:                                         http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

Więcej informacji na temat płatności znajdziecie Państwo na stronach dostawcy rozwiązania: www.paybynet.pl

 

UWAGA !!!

Informujemy, że począwszy od 16 marca br., przez okres 5 lat, kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Rybnika prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. W związku z powyższym ulega zmianie numer rachunku bankowego dla innych dochodów Urzędu Miasta m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, sporządzenia map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, dokumentów do przewłaszczenia oraz wglądu do dokumentacji ewidencji gruntów i budynków.

UWAGA !!!

W zakładce "Druki i mapy przeglądowe" został zmieniony wykaz zmian danych baz danych ewidencji gruntów i budynków dotyczący budynku.

UWAGA !!!

W nawiązaniu do zapisów § 61 i § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. z 2015 r, poz. 542) informujemy, że na terenie Miasta Rybnika w grudniu 2009 r. zostały zakończone prace geodezyjne dotyczące modernizacji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy w związku z czym, punktami granicznymi spełniającymi warunek określony w § 61 („… położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m ..”) mogą być jedynie punkty graniczne, dla których dane o ich położeniu zostały pozyskane w oparciu o punkty zmodernizowanej osnowy (pomierzone po 2009 r.) lub pomierzone techniką RTK w systemie ASG-EUPOS.

UWAGA !!!

W związku z częstymi pytaniami wykonawców prac geodezyjnych, w zakładce "Druki i mapy przeglądowe" opublikowana została tabela przekodowań obiektów dla rejestrów PRPOG, BDSOG, EGiB, BDOT500, GESUT wg rozporządzeń na kody w SIP GEO-INFO.  Link do tabeli TUTAJ

UWAGA !!!

W związku z trwającą aktualizacją informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w obrębie Niedobczyce, na obszarze tego obrębu ewidencyjnego mogą wystąpić braki w danych w zakresie budynków. Sytuacja ta może potrwać do końca pierwszego kwartału 2016 r. W związku z powyższym, w przypadku prac geodezyjnych wykonywanych w obrębie Niedobczyce, proszę o potwierdzanie w ODGiK w Rybniku kompletności danych pobieranych poprzez aplikację i.KERG do zgłoszeń.

Link do GEO-INFO i.KERG: https://geodeta.gpue.rybnik.eu

UWAGA !!!

Wydział Geodezji i Kartografii informuje, że mapa zasadnicza prowadzona jest według uchylonego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. W związku z powyższym mapy powykonawcze powinny być opracowywane zgodnie z rozporządzeniem.

UWAGA !!!

Przypominamy, że materiały przygotowywane do zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych  i wniosków,  odebrać może osoba podpisująca zgłoszenie/wniosek lub osoba posiadająca upoważnienie do odbioru dokumentów. Upoważnienie podlega opłacie zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

 Wykaz terenów zamkniętych

Metryka Wykaz terenów zamkniętych MON_stan na 04.03.2016 r [xls - 16 KB]
Wykaz terenów zamkniętych PKP_stan na 15.10.2015 r [xls - 111 KB]

 
 
Odsłon strony: 42271 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Kierownik Referatu G-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-12-27 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-12-27 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-12-27 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-12-27 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-11-20 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-11-20 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-11-09 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-11-09 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-08-17 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2017-08-17 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2017-05-24 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-05-24 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-05-22 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-05-22 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-05-09 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-05-09 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-03-15 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-15 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-11 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-11 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-04 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-03-04 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-02-08 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-02-08 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-01-14 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-01-14 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-12-30 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-12-30 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-12-22 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-12-22 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2015-09-28 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-28 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2015-09-18 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2015-09-18 Aktualizacja treści Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.