Alfabetyczny wykaz usług
Rejestr zmian
Aktualizacja treści: 2013-08-01
Redaktor: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
  • Wstecz
  • Drukuj stronę
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Zwiększ rozmiar czcionki

Alfabetyczny wykaz usług

 Poniżej zaprezentowane zostały usługi realizowane przez Urząd Miasta Rybnika.

Macie Państwo możliwość ich załatwienia korzystając z drogi: 

  • tradycyjnej - oznaczonej hasłem "Formularz". W takim przypadku należy wydrukować formularz lub opis. Wypełniony druk należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Rybnika lub dostarczyć osobiście do Kancelarii UM.
  • elektronicznej - oznaczonej hasłem "e-formularz".Zasady postępowania znajdziesz TUTAJ

e-UsługaNazwaKomórka prowadząca
Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Aktualizacja informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Deklaracja na podatek od nieruchomości WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych WYDZIAŁ ROZWOJUPokaż szczegóły
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Dzierżawa nieruchomości gminnych WYDZIAŁ MIENIA Pokaż szczegóły
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPokaż szczegóły
Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji) . WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Lokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych WYDZIAŁ MIENIA Pokaż szczegóły
Nadanie dziecku nazwiska męża matki URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Nadanie/zmiana numeru PESEL WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż szczegóły
Organizacja praktyk uczniowskich i studenckich WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż szczegóły
Podział nieruchomości WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż szczegóły
Poświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach stwierdzających istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą o emeryturach i rentach z FUS WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż szczegóły
Poświadczenie własnoręczności podpisu na deklaracjach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż szczegóły
Powrót osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Pozwolenie na rozbiórkę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Pozwolenie na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości WYDZIAŁ MIENIA Pokaż szczegóły
Przeniesienie pozwolenia na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Rozgraniczenie nieruchomości WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu WYDZIAŁ DRÓG Pokaż szczegóły
Skargi i wnioski WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNYPokaż szczegóły
Sprostowanie aktu stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gminnych WYDZIAŁ MIENIA Pokaż szczegóły
Sprzedaż mieszkań WYDZIAŁ MIENIA Pokaż szczegóły
Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Udostępnianie informacji o środowisku WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym WYDZIAŁ INFORMATYKI Pokaż szczegóły
Udostępnienie informacji publicznej WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż szczegóły
Udostępnienie miejsca pochówku zwłok w "Alei Zasłużonych dla Miasta Rybnika" WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Udostępnienie rejestru wyborców WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Udzielenie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Ustalenie numeru porządkowego. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Uzgodnienia konserwatorskie BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓWPokaż szczegóły
Uznanie ojcostwa URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Wdrożenie procedury egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat). WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia , których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Pokaż szczegóły
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż szczegóły
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Wpis władz uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie decyzji na nadanie oraz wybicie numeru identyfikującego podwozia/nadwozia WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia WYDZIAŁ ROZWOJUPokaż szczegóły
Wydanie lub zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie lub zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie nowego aktu mianowania na skutek uzyskania wyższego poziomu wykształcenia przez nauczyciela WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie pozwolenia na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Wydanie prawa jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie tablic(y) rejestracyjnych WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież, zniszczenie) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPokaż szczegóły
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych WYDZIAŁ ROZWOJUPokaż szczegóły
Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydanie/zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej WYDZIAŁ ROZWOJUPokaż szczegóły
Wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny/na odbycie imprezy w drogach publicznych WYDZIAŁ DRÓG Pokaż szczegóły
Wykreślenie szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Wymeldowanie decyzją administracyjną. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące z jednoczesnym zameldowaniem w nowym miejscu pobytu. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Wymiana prawa jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Wyrejestrowanie pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zalesienie gruntu WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Zastrzeganie dokumentów WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Zaświadczenie o stanie majątkowym WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Zaświadczenie o wysokości zapłaconych podatków WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Zaświadczenie w sprawie zaległości podatkowych WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Zatwierdzenie projektów robót geologicznych WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Zawacie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Zawiadamianie o wykonaniu prac geodezyjnych i prac kartograficznych. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Pokaż szczegóły
Zawiadomienie o sprzedaży (zbyciu) pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej WYDZIAŁ ROZWOJUPokaż szczegóły
Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zbiórki publiczne WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej WYDZIAŁ DRÓG Pokaż szczegóły
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (za wyjątkiem lini i urządzeń energetycznych). WYDZIAŁ DRÓG Pokaż szczegóły
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, linii i urządzeń energetycznych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. WYDZIAŁ DRÓG Pokaż szczegóły
Zezwolenie na organizację imprezy masowej WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Pokaż szczegóły
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPokaż szczegóły
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż szczegóły
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego WYDZIAŁ DRÓG Pokaż szczegóły
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Zgłaszanie prac geodezyjnych i prac kartograficznych. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Zgłoszenie budowy ogrodzenia WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Zgłoszenie narodzin dziecka URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych. WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Zgłoszenie rozbiórki budynku, obiektów lub urządzeń budowlanych WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. WYDZIAŁ ROZWOJUPokaż szczegóły
Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych. WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej WYDZIAŁ ROZWOJUPokaż szczegóły
Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej WYDZIAŁ ROZWOJUPokaż szczegóły
Zgłoszenie zgonu URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Zgłoszenie zmiany we wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Zgoda na czasowe lub stałe zajęcie gruntów Gminy Miasta Rybnik i Skarbu Państwa. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż szczegóły
Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Zmiana imienia i nazwiska URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż szczegóły
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zmiana lub wydanie karty wędkarskiej WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż szczegóły
Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż szczegóły
Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej WYDZIAŁ ROZWOJUPokaż szczegóły
Zmiana wymiaru podatku WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Zmiana zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zmiany w Ustawie o dowodach osobistych. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż szczegóły
Zmiany we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż szczegóły
Zwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż szczegóły
Zwrot nadpłaty podatku WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż szczegóły
Zwrot opłaty skarbowej. WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż szczegóły
Zwroty wywłaszczonych nieruchomości WYDZIAŁ MIENIA Pokaż szczegóły
  • Drukuj stronę
  • Wstecz
  • Przewiń do góry
Odsłon strony: 270987
 
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik tel. 32 43 92 000, fax 32 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, NIP, REGON