Rady dzielnic

Jednostką pomocniczą Miasta jest dzielnica.

Miasto Rybnik tworzy 27 dzielnic (zobacz: Mapa).

Wykaz dzielnic Miasta stanowi załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Rybnika.

Organizację i zakres działania dzielnic określają Statuty tych dzielnic.

Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach przydzielonych im środków budżetowych przez Radę Miasta.

Zadaniem Dzielnicy jest tworzenie warunków dla uczestnictwa jej mieszkańców w realizacji zadań Miasta oraz harmonijnego jej rozwoju. Do zakresu działania Dzielnicy należy także:

 • zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania,
 • organizowanie wspólnych prac i samopomocy mieszkańców,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z innymi podmiotami,
 • działanie na rzecz rozwoju samorządności jej mieszkańców.

 Organami Dzielnicy są:

 • Rada Dzielnicy – organ uchwałodawczy,
 • Zarząd Dzielnicy – organ wykonawczy.

Do właściwości Rady należy:

 • wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
 • wybór i odwoływanie Zarządu, Przewodniczącego i jego zastępcy,
 • opracowywanie i uchwalanie programów działalności oraz planów finansowo – rzeczowych,
 • organizowanie i przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Dzielnicy,
 • współpraca z Komisjami Rady Miasta,
 • sprawowanie nadzoru społecznego nad prowadzoną na jej terenie samorządową działalnością inwestycyjną,
 • współdziałanie z Radnymi Rady Miasta,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach ważnych dla społeczności Dzielnicy,
 • ustalanie sposobu zwoływania posiedzeń Rady i Zarządu oraz trybu przedkładania przez Zarząd Przewodniczącemu Rady projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady,
 • ustalanie trybu i sposobu usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniu Rady oraz na posiedzeniu Zarządu.

Rada może wydawać opinie dotyczące Dzielnicy w zakresie:

 • planu zagospodarowania przestrzennego,
 • lokalizacji obiektów (urządzeń) usługowych oraz miejsc parkowania samochodów,
 • prac konserwacyjno – porządkowych w tym remontów dróg,
 • wykorzystania środków przeznaczonych na opiekę społeczną, działalność kulturalno – oświatową i sportową,
 • lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,
 • pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych oraz zmian dotyczących wymienionej infrastruktury,
 • przebiegu przez teren Dzielnicy tras linii komunikacji miejskiej i rozmieszczenia przystanków,
 • projektów uchwał Rady Miasta dotyczących wyłącznie Dzielnicy,
 • tworzenia lub likwidacji placówek oświatowych, instytucji kultury znajdujących się na terenie Dzielnicy,
 • zmiany przeznaczenia budynków stanowiących mienie Miasta a znajdujących się na terenie Dzielnicy,
 • utrzymania czystości i odśnieżania dróg,
 • nadania nazw ulicy, parku lub innego obiektu znajdującego się na terenie Dzielnicy.
 • Strategie rozwoju tworzone przez Miasto w zakresie dotyczącym dzielnicy Rada konsultuje z Prezydentem Miasta .

Do zadań Zarządu należy:

 • przygotowanie posiedzeń Rady i zebrań mieszkańców (wyborczych i sprawozdawczych),
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 • wykonywanie uchwał Rady,
 • zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców dotyczących Dzielnicy,
 • sporządzanie wystąpień do Prezydenta Miasta w sprawach przekraczających możliwości realizacyjne Dzielnicy,
 • inicjowanie zadań społecznie użytecznych,
 • informowanie na bieżąco mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących ich Dzielnicy i Miasta,
 • wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Dzielnicy,
 • organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych na terenie Dzielnicy,
 • występowanie do Prezydenta Miasta z wnioskami dotyczącymi potrzeb Dzielnicy,
 • organizowanie współpracy Rady z Radą Miasta, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi podmiotami,
 • organizowanie programów zamierzeń w ramach Strategii Rozwoju Dzielnicy,
 • uczestnictwo w odbiorze robót zlecanych przez Miasto na terenie Dzielnicy.

 

 • Drukuj stronę
 • Wstecz
 • Przewiń do góry
Odsłon strony: 25971
 
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik tel. 32 43 92 000, fax 32 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, NIP, REGON