Sesja
XLII (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
16-11-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 października 2017 r.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Poparcie działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 199 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 199 KB]
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 311 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 58 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 313 KB]
 • 6.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 395 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 54 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 395 KB]
 • 7.
  Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
 • 8.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 472 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 467 KB]
 • 9.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 943 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 937 KB]
 • 10.
  Zmiana uchwały nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 103 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
 • 11.
  Zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 112 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 36 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 104 KB]
 • 12.
  Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 111 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 116 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 107 KB]
 • 13.
  Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 215 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 116 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 215 KB]
 • 14.
  Nadanie statutu Domowi Dziecka w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 215 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 116 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 215 KB]
 • 15.
  Powierzenie prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 113 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 116 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 106 KB]
 • 16.
  Przyjęcie "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 453 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 119 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 476 KB]
 • 17.
  Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 107 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 74 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 99 KB]
 • 18.
  Uchylenie dotychczasowego imienia Lucjana Szenwalda Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 99 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 91 KB]
 • 19.
  Uchylenie dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 97 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 90 KB]
 • 20.
  Uchylenie uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 72 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 21.
  Nadanie skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego nazwy im. Generała Stefana Witkowskiego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 498 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 73 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 494 KB]
 • 22.
  Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (BEST-EKO).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 11 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 11 MB]
 • 23.
  Zmiany odnośnie roku 2018 do "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 340 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 334 KB]
 • 24.
  Wyrażenie zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 35 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
 • 25.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 68 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 26.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 27.
  Zakończenie sesji.
Opublikował