Rejestr
Nazwa Nazwa komórki prowadzącej Szczegóły
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowyWydział ArchitekturyPokaż
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnymWydział ArchitekturyPokaż
Rejestr wydanych decyzji o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektówWydział ArchitekturyPokaż
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektówWydział ArchitekturyPokaż
Rejestr zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3. przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlaneWydział ArchitekturyPokaż
Ewidencja dróg i obiektów mostowychWydział DrógPokaż
Ewidencja opłat dodatkowych w związku z brakiem opłaty parkingowejWydział DrógPokaż
Rejestr Dyrektorów Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Rejestr uczniów stypendystów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnychCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Rejestr Uczniowskich Klubów SportowychCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Rejestr niepublicznych szkół i placówek oświatowychCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Rejestr uczniów podlegających obowiązkowi naukiCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Rejestr nauczycieli mianowanychCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Rejestr Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Księga rejestrowa instytucji kultury w RybnikuCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Rejestr niepublicznych żłobków i klubów dziecięcychCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Rejestr Żłobków i Klubów DziecięcychCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Wykaz dziennych opiekunówCentrum Edukacji i KulturyPokaż
Ewidencja gruntów i budynkówWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Numeracja porządkowa nieruchomościWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Rozgraniczenia i podziały nieruchomościWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Gleboznawcza klasyfikacja gruntuWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Rejestr cen nieruchomości (RCN)Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA)Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
Ewidencja materiałów i zasobuWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznychWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobuWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Wykaz Ośrodków Szkolenia KierowcówWydział KomunikacjiPokaż
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie miasta RybnikaWydział KomunikacjiPokaż
Ewidencja Podatkowa NieruchomościWydział PodatkówPokaż
Ewidencja tytułów wykonawczychWydział PodatkówPokaż
Ewidencja podatników podatku od środków transportowychWydział PodatkówPokaż
Ewidencja podatników opłat lokalnych i opłaty skarbowejWydział PodatkówPokaż
Rejestr zaświadczeńWydział PodatkówPokaż
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskieWydział Polityki SpołecznejPokaż
Ewidencja klubów sportowych, działajacych w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczejWydział Polityki SpołecznejPokaż
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowychWydział Spraw ObywatelskichPokaż
Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obronyWydział Spraw ObywatelskichPokaż
System Obsługi Obywatela - znaki diakrytyczneWydział Spraw ObywatelskichPokaż
Ewidencja ludnościWydział Spraw ObywatelskichPokaż
System Obsługi ObywatelaWydział Spraw ObywatelskichPokaż
Rejestr osób objętych rejestracjąWydział Spraw ObywatelskichPokaż
Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowejWydział Spraw ObywatelskichPokaż
Stały rejestr wyborcówWydział Spraw ObywatelskichPokaż
Rejestr Stanu CywilnegoUrząd Stanu CywilnegoPokaż
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowychMiejska Pracownia UrbanistycznaPokaż
Rejestr planów miejscowychMiejska Pracownia UrbanistycznaPokaż
Oświadczenia Majątkowe pracowników Urzędu i pracowników jednostek organizacyjnychCentrum Systemów Kontrolno - ZarządczychPokaż
Rejestr posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadówCentrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
Spis Kart Informacyjnych wykazu danych o środowisku i jego ochronieCentrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
Rejestr zwierząt należacych do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejCentrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
Ewidencja przydomowych oczyszczalni ściekówCentrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
Ewidencja zbiorników bezodpływowychCentrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówCentrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
Ewidencja udzielonych oraz cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta RybnikaCentrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
Ewidencja udzielonych oraz cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta RybnikaCentrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
Ewidencja udzielonych oraz cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta RybnikaCentrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
Ewidencja użytkowników Programu Karta Mieszkańca - RybkaWydział Marketingu i MediówPokaż
Ewidencja wniosków o wydanie Rybnickiej Karty Mieszkańca oraz kart MieszkańcaWydział Marketingu i MediówPokaż
Gminna ewidencja zabytków Miasta RybnikaBiuro Miejskiego Konserwatora ZabytkówPokaż
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictwCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta RybnikaCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Rejestr Uchwał Zarządu MiastaCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminęCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Rejestr protokołów kontroli zewnętrznychCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Interpelacje i zapytania radnychCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Petycje skierowane do Rady MiastaCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Uchwały Rady MiastaCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Protokoły z sesji Rady MiastaCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Wyniki głosowań radnychCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Oświadczenia majątkowe radnychCentrum Organizacji UrzęduPokaż
Akty prawa miejscowegoCentrum Organizacji UrzęduPokaż
 
 
Odsłon strony: 115261 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Inspektor C)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.