Rejestr
Termin Dotyczy Szczegóły
2024-05-22 Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały Nr 1047/LXI/2023 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
2024-05-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2024-05-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 364/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-BoguszowicachPokaż
2024-05-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrodyPokaż
2024-04-29 Konsultacje projektu uchwały w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia 5 nowych pomników przyrody na terenie Lasu ParuszowiecPokaż
2024-04-29 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2024-03-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usługPokaż
2024-03-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2024 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
2024-03-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 636/XXXVIII/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021 - 2033Pokaż
2024-02-29 Konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
2024-02-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 803/XLVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
2024-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta RybnikPokaż
2024-02-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta RybnikaPokaż
2024-02-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy „Centrum Starego Rybnika”Pokaż
2024-02-08 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024 rokPokaż
2024-02-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2023-12-20 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w RybnikuPokaż
2023-12-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychPokaż
2023-12-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychPokaż
2023-11-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych trzech pomników przyrody – dwóch zlokalizowanych na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” i jednego znajdującego się w Parku nad Nacyną przy ul. Raciborskiej.Pokaż
2023-11-27 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Marysieńki SobieskiejPokaż
2023-11-27 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XVII/47/79 Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku z dnia 28 grudnia 1979 roku w sprawie: nadania nazw nowym ulicomPokaż
2023-11-27 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica KoguciaPokaż
2023-11-26 Konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2023-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2024 rokuPokaż
2023-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028Pokaż
2023-11-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rokPokaż
2023-10-23 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2024 - 2028Pokaż
2023-10-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2024 rokPokaż
2023-10-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2023-10-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rokPokaż
2023-09-19 Konsultacji w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 rokuPokaż
2023-09-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2023-09-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
2023-09-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
2023-09-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skateparków na terenie Miasta RybnikaPokaż
2023-09-18 Konsultacji społecznych uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w RybnikuPokaż
2023-09-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi gminnejPokaż
2023-08-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2023-08-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w RybnikuPokaż
2023-08-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury Niedobczyce w RybnikuPokaż
2023-08-03 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez grupę radnychPokaż
2023-07-26 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2023-07-26 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2023-07-25 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
2023-06-21 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2023-06-21 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
2023-06-21 Konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia RybnikPokaż
2023-06-20 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury Niedobczyce w RybnikuPokaż
2023-06-20 Konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w RybnikuPokaż
2023-06-20 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2023-06-20 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta RybnikaPokaż
2023-06-20 Konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta RybnikaPokaż
2023-06-16 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście RybnikPokaż
2023-06-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta RybnikaPokaż
2023-06-06 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Jana Kotucza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Stanisława Reymonta do skrzyżowania z ulicą RaciborskąPokaż
2023-06-01 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy GolejowskiejPokaż
2023-06-01 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy MorwowejPokaż
2023-05-25 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180387 S ulicy Nikodema SobikaPokaż
2023-05-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Pokaż
2023-05-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
2023-05-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 803/XLVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
2023-05-23 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1068/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionychPokaż
2023-04-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 946/LIII/2022 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
2023-04-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto RybnikPokaż
2023-03-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto RybnikPokaż
2023-03-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Dom Kultury Niedobczyce w RybnikuPokaż
2023-03-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2023 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
2023-02-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionychPokaż
2023-02-22 Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rokPokaż
2023-02-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2023-01-25 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
2023-01-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 1016/LVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023Pokaż
2023-01-24 Konsultacje projektu uchwały wprowadzającej regulamin korzystania ze skweru z zapleczem rekreacyjno-sportowym Rajzapunkt w Rybniku ZamysłowiePokaż
2023-01-24 Konsultacji projektu uchwały wprowadzającej regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szramka w Rybniku StodołachPokaż
2023-01-24 Konsultacji projektu uchwały wprowadzającej nowy regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego „Grzybówka” w Rybniku GolejowiePokaż
2023-01-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu użytkowania Parku Rowerowego Wiśniowiec w RybnikuPokaż
2023-01-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Pokaż
2023-01-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta RybnikaPokaż
2023-01-23 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej JuliuszPokaż
2023-01-23 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2023-01-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Rybnik.Pokaż
2023-01-20 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychPokaż
2023-01-20 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2023-01-20 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2023-01-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2022-12-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Golejów złożonego przez Komitet Obywatelski Inicjatywy Uchwałodawczej „Forum Rad Dzielnic”Pokaż
2022-12-14 Konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2022-12-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.Pokaż
2022-11-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.Pokaż
2022-11-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2022-11-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 972/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobytPokaż
2022-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 753/XXXVI/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
2022-11-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2022-11-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2022-11-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji RybnikPokaż
2022-11-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
2022-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023.Pokaż
2022-11-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rokPokaż
2022-11-14 konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2023 rokuPokaż
2022-10-21 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
2022-10-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w RybnikuPokaż
2022-10-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2022-10-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rokPokaż
2022-10-11 Konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz podatku od środków transportowych na 2023 rokPokaż
2022-09-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
2022-09-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
2022-09-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
2022-09-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
2022-09-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości i opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2022-09-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobytPokaż
2022-09-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2022-09-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i MłodzieżyPokaż
2022-09-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
2022-09-16 Konsultacje w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 rokuPokaż
2022-08-31 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy ks. Piotra SkargiPokaż
2022-08-31 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy RybackiejPokaż
2022-08-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na 2022 rokPokaż
2022-08-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
2022-08-23 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Dworek - RaciborskaPokaż
2022-07-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
2022-06-28 Konsultacji projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta RybnikaPokaż
2022-06-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionychPokaż
2022-06-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
2022-06-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutuPokaż
2022-06-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2022 r.Pokaż
2022-06-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 841/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
2022-06-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
2022-06-07 Konsultacje projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta RybnikaPokaż
2022-05-26 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od istniejącej ulicy Zygmunta Starego i nadania nazwy ulicy Zygmunta StaregoPokaż
2022-05-26 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy EkonomicznejPokaż
2022-05-26 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej nr 180104 S ulicy Golejowskiej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
2022-05-26 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7026 S ulicy Oskara Kolberga z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebieguPokaż
2022-05-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
2022-05-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Zarządu Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
2022-05-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2022-05-23 Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu targowiskPokaż
2022-05-17 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
2022-05-13 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały nr 565/XXXIX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowejPokaż
2022-04-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku.Pokaż
2022-04-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 855/L/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPokaż
2022-04-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2022 rokuPokaż
2022-04-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto RybnikPokaż
2022-04-08 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7005 S ulicy Leszczyńskiej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebieguPokaż
2022-04-08 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPokaż
2022-03-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
2022-03-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta RybnikaPokaż
2022-03-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2022 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
2022-03-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
2022-03-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rokPokaż
2022-02-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2022-02-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2022-02-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePokaż
2022-02-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2022-02-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2022-02-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2022-02-14 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domownikówPokaż
2022-01-27 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180506 S ulicy ZamysłowskiejPokaż
2022-01-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody dwóch drzew rosnących przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
2022-01-20 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika istniejących ulic Górnośląska - Wrębowa i nadania nazwy ulicy GórnośląskaPokaż
2022-01-20 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy FabrycznejPokaż
2022-01-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowegoPokaż
2022-01-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
2022-01-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 rokuPokaż
2022-01-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta RybnikaPokaż
2021-12-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
2021-12-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 302/XVIII/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w RybnikuPokaż
2021-12-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 740/XLVII/2018 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
2021-12-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 739/XLVII/2018 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.Pokaż
2021-12-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 741/XLVII/2018 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Przystań w RybnikuPokaż
2021-12-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2021-12-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutuPokaż
2021-12-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 638/XXXVIII/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
2021-11-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
2021-11-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023Pokaż
2021-11-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2021-11-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028".Pokaż
2021-11-12 Konsultacje dotyczących uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 dla miasta Rybnika"Pokaż
2021-11-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026Pokaż
2021-11-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
2021-10-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rokPokaż
2021-10-21 Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 rokuPokaż
2021-10-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2021-10-18 Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz podatku od środków transportowych na 2022 rokPokaż
2021-10-05 Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2021-09-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rokPokaż
2021-09-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 687/XLI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II".Pokaż
2021-09-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
2021-09-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
2021-09-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
2021-09-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
2021-09-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
2021-09-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta RybnikaPokaż
2021-09-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
2021-09-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2021-09-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
2021-09-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180483 S ulicy WrębowejPokaż
2021-09-06 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy ŁukowejPokaż
2021-08-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznejPokaż
2021-08-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomościPokaż
2021-08-04 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Pokaż
2021-08-03 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej ulicy Oskara Kolberga i wyłączenie z użytkowaniaPokaż
2021-06-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
2021-06-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
2021-06-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
2021-06-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
2021-06-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
2021-06-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
2021-06-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
2021-05-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegoPokaż
2021-05-24 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Obwiednia PółnocnaPokaż
2021-05-24 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180201 S ulicy LektorskiejPokaż
2021-05-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Raciborska - Rzeczna i nadania nazwy ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
2021-05-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Droga RegionalnaPokaż
2021-05-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy BratkówPokaż
2021-05-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180318 S ulicy PogodnejPokaż
2021-05-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033Pokaż
2021-05-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2021-05-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 193/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
2021-05-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2021-05-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2021-05-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
2021-05-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2021-05-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2021-05-07 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej numerem 180080 S ulicy Jerzego Giedroycia poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
2021-04-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033Pokaż
2021-04-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
2021-04-15 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmian statutu dzielnicy KłokocinPokaż
2021-04-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
2021-04-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
2021-04-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
2021-04-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w RybnikuPokaż
2021-03-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Pokaż
2021-03-29 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
2021-03-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze - konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) - formuła grantowaPokaż
2021-03-22 Konsultacje w projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2021-03-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
2021-03-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
2021-03-15 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-BrzezińskaPokaż
2021-03-05 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
2021-02-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Rybnika za rok 2021Pokaż
2021-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2021-02-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w RybnikuPokaż
2021-02-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
2021-02-04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rokPokaż
2021-02-04 Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2021 rokuPokaż
2021-02-02 Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rokPokaż
2021-01-29 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
2021-01-20 Uchwała w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2021-01-20 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2021-01-19 konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rokPokaż
2021-01-14 konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznejPokaż
2021-01-14 konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomościPokaż
2020-12-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia RybnikPokaż
2020-12-16 Konsultacji społecznych uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.Pokaż
2020-12-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku.Pokaż
2020-12-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
2020-12-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w RybnikuPokaż
2020-12-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi RybnickiejPokaż
2020-11-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji RybnikPokaż
2020-11-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePokaż
2020-11-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 435/XXVII/2016 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2020-11-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawaniaPokaż
2020-11-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 507/XXXII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących w zakresie sprawienia pogrzebu przez gminęPokaż
2020-11-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikaPokaż
2020-11-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji RybnikPokaż
2020-10-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 437/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława KonarskiegoPokaż
2020-10-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-BrzezińskaPokaż
2020-10-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 434/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego WorynyPokaż
2020-10-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 435/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LawendowejPokaż
2020-10-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga ŚródmiejskaPokaż
2020-10-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 436/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda StaffaPokaż
2020-10-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.Pokaż
2020-10-18 Konsultacje w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 rokuPokaż
2020-10-16 Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz podatku od środków transportowych na 2021 rokPokaż
2020-10-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku.Pokaż
2020-10-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku.Pokaż
2020-10-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
2020-09-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
2020-09-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
2020-09-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2020-09-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2020-09-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie powierzenia Hossa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zadań własnych Miasta Rybnika z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymiPokaż
2020-09-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
2020-09-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława KonarskiegoPokaż
2020-09-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta RybnikaPokaż
2020-09-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez Beneficjenta u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" oraz wysokości tego wkładuPokaż
2020-09-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
2020-09-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi RybnickiejPokaż
2020-09-07 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda StaffaPokaż
2020-09-04 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg ulicy LawendowejPokaż
2020-08-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia - BrzezińskaPokaż
2020-08-17 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga ŚródmiejskaPokaż
2020-08-17 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - PszczynaPokaż
2020-07-31 Projekt uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego WorynyPokaż
2020-06-30 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej) z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiejPokaż
2020-06-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
2020-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia RybnikaPokaż
2020-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Pokaż
2020-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2020-06-15 Konsultacje projektów uchwał dotyczących zmian statutów dzielnic Golejów i OchojecPokaż
2020-05-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymPokaż
2020-04-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnik z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
2020-04-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
2020-04-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansownie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
2020-04-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2020-04-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika”Pokaż
2020-04-08 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2020-04-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2020-03-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
2020-03-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłyPokaż
2020-03-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2020-03-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2020-03-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymPokaż
2020-03-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
2020-03-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2020-03-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum w RybnikuPokaż
2020-03-09 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rokPokaż
2020-03-08 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
2020-03-08 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-02-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
2020-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
2020-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków MiejskichPokaż
2020-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
2020-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
2020-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2020 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
2020-02-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w RybnikuPokaż
2020-02-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina”Pokaż
2020-02-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”Pokaż
2020-02-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątPokaż
2020-01-29 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
2020-01-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domu DzieckaPokaż
2020-01-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyPokaż
2020-01-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnychPokaż
2020-01-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w RybnikuPokaż
2019-12-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
2019-12-10 Konsultacje w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-12-10 Konsultacje uchwały w sprawie nadania nazw nowo wybudowanym odcinkom dróg powstałych w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-PszczynaPokaż
2019-12-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw skrzyżowaniom wielopoziomowym (węzłom drogowym) powstałym w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-PszczynaPokaż
2019-12-09 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2019-11-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
2019-11-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
2019-11-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
2019-11-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
2019-11-20 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
2019-11-15 Konsultacje w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 rokuPokaż
2019-11-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 703/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-11-14 Projekt uchwały w sprawie usunięcia nazw ulicPokaż
2019-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 rokuPokaż
2019-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2019-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2019-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
2019-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2019-10-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
2019-10-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka nr 2 w RybnikuPokaż
2019-10-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka nr 3 w RybnikuPokaż
2019-10-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
2019-10-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”Pokaż
2019-10-16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
2019-10-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 rokPokaż
2019-10-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2019-09-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaPokaż
2019-09-20 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne.Pokaż
2019-09-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
2019-09-16 Konsultacje w sprawie nadania nazwy rondu w RybnikuPokaż
2019-09-16 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miasta nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
2019-09-13 Konsultacje w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy TkoczówPokaż
2019-09-13 Konsultacje w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy PocztowejPokaż
2019-09-13 Konsultacje w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy RzecznejPokaż
2019-09-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wisławy SzymborskiejPokaż
2019-09-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy ImbirowejPokaż
2019-09-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LaurowejPokaż
2019-09-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy KaktusowaPokaż
2019-07-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2019-07-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
2019-06-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoPokaż
2019-06-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
2019-06-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta RybnikaPokaż
2019-05-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2019-05-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2019-05-20 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa CyranaPokaż
2019-05-08 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2019-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianiaPokaż
2019-04-08 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
2019-04-05 Konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
2019-03-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
2019-03-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepłaPokaż
2019-03-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowa.Pokaż
2019-03-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
2019-02-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
2019-02-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówPokaż
2019-02-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
2019-02-22 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
2019-02-19 Konsultacje projektu zmiany do uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 rokuPokaż
2019-02-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rokPokaż
2019-01-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
2019-01-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023Pokaż
2019-01-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
2019-01-21 konsultacji projektu uchwały w sprawie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”.Pokaż
2019-01-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej JuliuszPokaż
2019-01-04 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
2019-01-04 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
2019-01-04 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
2018-12-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta RybnikaPokaż
2018-12-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejPokaż
2018-12-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
2018-12-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Pokaż
2018-11-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
2018-11-07 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny MachoczkówPokaż
2018-11-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika”Pokaż
2018-11-02 Konsultacje Planu adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku i o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPokaż
2018-10-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”Pokaż
2018-10-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w RybnikuPokaż
2018-10-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”Pokaż
2018-10-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta RybnikaPokaż
2018-10-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejPokaż
2018-10-09 Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz podatku od środków transportowych na 2019 rokPokaż
2018-10-09 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 rokuPokaż
2018-10-08 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny MachoczkówPokaż
2018-10-08 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do parkingu miejskiego przy ul. Brudnioka od ul. RybnickiegoPokaż
2018-10-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 rokuPokaż
2018-09-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023”.Pokaż
2018-09-11 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
2018-09-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2018-09-07 Konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Pokaż
2018-08-29 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia nazwy skrzyżowania „Rondo Mikołowskie”Pokaż
2018-08-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychPokaż
2018-08-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu ,,Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
2018-08-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Pokaż
2018-06-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: regulaminu Cmentarzy Komunalnych w RybnikuPokaż
2018-06-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja”Pokaż
2018-06-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
2018-06-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
2018-06-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
2018-06-19 Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśnyPokaż
2018-06-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
2018-06-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2018-06-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2018-06-12 Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz w sprawie zmiany uchwały nr 725/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.Pokaż
2018-05-18 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicyPokaż
2018-05-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
2018-05-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2018-05-08 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ul. Jankowicka – Młyńska i nadania nazwy ulicyPokaż
2018-05-07 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ul. Jabłoniowa – Olszycka i nadania nazwy ulicyPokaż
2018-04-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
2018-04-18 Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy – „Mieszkania dla rodzin”Pokaż
2018-04-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
2018-04-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
2018-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowejPokaż
2018-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
2018-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
2018-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
2018-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w RybnikuPokaż
2018-03-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
2018-03-21 Konsultacje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2018-03-20 Konsultacje projektów uchwał w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowaniaPokaż
2018-02-22 Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rokPokaż
2018-02-21 Konsultacje projektów uchwał w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowaniaPokaż
2018-02-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w RybnikuPokaż
2018-02-13 Konsultacje w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-02-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
2018-02-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020”Pokaż
2018-02-05 Konsultacje projektów uchwał dotyczących zmian statutów dzielnic: Boguszowice Stare, Gotartowice, Kamień, Maroko-Nowiny, Niewiadom, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Zamysłów, ZebrzydowicePokaż
2018-01-17 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2018-01-17 Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2018-01-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2018-01-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
2018-01-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
2017-12-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2017-12-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
2017-12-13 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
2017-12-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianiaPokaż
2017-12-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2017-12-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2017-12-04 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
2017-11-29 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 rokuPokaż
2017-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020Pokaż
2017-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
2017-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018Pokaż
2017-11-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
2017-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
2017-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w RybnikuPokaż
2017-11-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".Pokaż
2017-10-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2017-10-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
2017-10-16 Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2018 rok, podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznychPokaż
2017-10-10 konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".Pokaż
2017-10-04 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 rokuPokaż
2017-09-07 konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 rokuPokaż
2017-08-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
2017-08-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz projektu uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektronicznyPokaż
2017-06-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w RybnikuPokaż
2017-06-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w RybnikuPokaż
2017-06-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
2017-06-08 Konsultacje projektu w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
2017-05-11 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2017-05-08 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2017-04-13 konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowa i zaliczenia jej do dróg wewnętrznychPokaż
2017-04-07 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032Pokaż
2017-03-27 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.Pokaż
2017-03-27 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
2017-02-26 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany nazwy drogi publicznej z „Władysława Hibnera” na „ks. Henryka Jośki”Pokaż
2017-02-21 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątPokaż
2017-02-19 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Lawendowa Pokaż
2017-02-15 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2017-02-15 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2017-01-11 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2017-01-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
2017-01-09 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2017-01-09 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawy zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawianiaPokaż
2017-01-04 konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”Pokaż
2016-12-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
2016-12-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
2016-12-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczejPokaż
2016-12-02 Konsultacje projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy SmolnaPokaż
2016-11-28 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrodyPokaż
2016-11-16 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
2016-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
2016-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta RybnikaPokaż
2016-11-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawianiaPokaż
2016-11-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana WitkowskiegoPokaż
2016-11-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina”Pokaż
2016-11-09 Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2017 rok, podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
2016-11-04 Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2016-11-03 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”Pokaż
2016-11-02 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. ProstejPokaż
2016-11-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektoryPokaż
2016-11-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
2016-10-19 Projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku Pokaż
2016-10-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” Pokaż
2016-09-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
2016-09-14 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
2016-09-14 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
2016-09-12 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę 208/XIV/2015 z dnia 22.10.2015 r. Rady Miasta Rybnika w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2016-09-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowaniaPokaż
2016-08-23 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-08-19 Projekt uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
2016-08-19 Projekt uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
2016-06-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-06-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2016-06-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
2016-06-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
2016-06-14 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania Pokaż
2016-05-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach Pokaż
2016-04-20 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2016-04-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-04-08 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2016-03-08 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-03-08 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-02-05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rokPokaż
2016-01-27 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku Pokaż
2016-01-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-01-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta RybnikaPokaż
2016-01-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowePokaż
2016-01-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
2016-01-18 Konsultacjie projektu uchwały dotyczącej opłaty prolongacyjnejPokaż
2016-01-18 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej -Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2Pokaż
2016-01-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2015-12-16 konsultacji projektu uchwały dotyczącej założenia Przedszkola nr 50 w RybnikuPokaż
2015-12-16 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2015-12-16 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2015-12-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocyPokaż
2015-12-15 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
2015-12-15 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
2015-12-10 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
2015-12-10 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPokaż
2015-11-26 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2015-11-26 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2015-11-17 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
2015-11-17 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w RybnikuPokaż
2015-11-17 konsultacji projektu uchwały dotyczącej likwidacji w 2016 roku szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2015-11-16 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
2015-11-10 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum KulturyPokaż
2015-11-10 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości na 2016 rokPokaż
2015-11-10 konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2016 rok, podatku od środków transportowych na 2016 rok, wzorów formularzy na podatek leśny oraz wzorów formularzy na podatek rolny Pokaż
2015-11-06 Wieloletni program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020Pokaż
2015-11-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rokPokaż
2015-11-06 konsultacje projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowePokaż
2015-10-21 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2015-10-21 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR"Pokaż
2015-10-20 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
2015-10-20 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
2015-10-20 konsultacji projektu uchwały dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2015-10-20 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2015-10-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w RybnikuPokaż
2015-10-12 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
2015-10-12 konsultacje projektu uchwały w sprawie opłaty targowej Pokaż
2015-10-07 Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
2015-10-07 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
2015-10-05 W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
2015-09-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2015-09-10 konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2015-09-01 Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w RybnikuPokaż
2015-08-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2015-08-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2015-08-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Pokaż
2015-08-28 Konsultacje projektu uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2015-08-18 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicyPokaż
2015-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku Pokaż
2015-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
2015-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
2015-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutuPokaż
2015-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w RybnikuPokaż
2015-06-10 Konsultacja projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy ŚródmieściePokaż
2015-06-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowegoPokaż
2015-06-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Pokaż
2015-06-08 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
2015-05-15 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2015-05-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
2015-05-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskichPokaż
2015-04-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich.Pokaż
2015-03-13 konsultacji projektu uchwały w sprawie określania kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określania dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2015-02-24 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 15 października 2014 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
2015-02-23 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejPokaż
2015-02-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2015-02-18 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2015-02-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
2015-02-16 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
2015-02-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2015-02-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Bukowej Pokaż
2015-02-02 konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. PlatanowejPokaż
2015-02-02 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Mahoniowej i nadania nazwy ulicyPokaż
2015-01-21 projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
2015-01-16 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2015-01-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
2015-01-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowejPokaż
2014-11-21 projektu uchwały w sprawie likwidacji w roku 2015 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2014-11-21 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w RybnikuPokaż
2014-11-05 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w RybnikuPokaż
2014-10-27 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
2014-10-23 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
2014-10-23 projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajemPokaż
2014-10-21 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.Pokaż
2014-10-13 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta RybnikaPokaż
2014-10-13 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
2014-10-13 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
2014-10-10 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym Pokaż
2014-10-08 projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rokPokaż
2014-10-06 konsultacji 3 projektów uchwał: w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok, w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomościPokaż
2014-09-11 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Pokaż
2014-09-08 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych oznaczonych nr 180135 S ul. św. Jana, 180386 ul. Jana III Sobieskiego, 180332 S ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Tadeusza Kościuszki) i zaliczenia ich jako dróg wewnętrznych)Pokaż
2014-07-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
2014-07-10 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
2014-06-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
2014-06-23 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r.Pokaż
2014-06-18 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
2014-06-13 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowiPokaż
2014-05-26 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.Pokaż
2014-04-28 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - Antoniego WorynyPokaż
2014-04-28 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - Wisławy Szymborskiej"Pokaż
2014-04-25 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nazwy skrzyżowań typu rondo.Pokaż
2014-03-25 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2014-03-25 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2014-03-21 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych „Mieszkania dla młodych” oraz zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
2014-03-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2014-02-24 Konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku oraz w sprawie cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
2014-02-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2014-02-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w RybnikuPokaż
2014-02-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020Pokaż
2014-02-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020Pokaż
2014-02-21 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nazwy skrzyżowania typu rondoPokaż
2014-02-21 Konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
2014-02-11 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątPokaż
2014-01-29 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Rybnickiej Radzie SeniorówPokaż
2014-01-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Pokaż
2014-01-15 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2014-01-15 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
2014-01-03 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Niewiadom.Pokaż
2013-12-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów.Pokaż
2013-12-16 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2013-12-16 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznegoPokaż
2013-12-16 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznegoPokaż
2013-12-16 Konsultacji projektu uchwały w sprawie likwidacji w roku 2014 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2013-12-05 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.Pokaż
2013-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Pokaż
2013-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
2013-11-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
2013-11-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Pokaż
2013-11-14 Konsultacje dwóch projektów uchwał: w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014 i w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014Pokaż
2013-10-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskie organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
2013-10-18 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018Pokaż
2013-10-18 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”Pokaż
2013-10-09 Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
2013-09-19 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
2013-09-02 Konsultacji projetku uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2013-08-22 projektu uchwały w sprawie przyjecia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika"Pokaż
2013-07-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Rybnickich Służb KomunalnychPokaż
2013-06-24 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przez hałasem dla Miasta Rybnika"Pokaż
2013-06-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
2013-06-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r.Pokaż
2013-05-20 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznejPokaż
2013-05-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
2013-05-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2013-05-02 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Na OkrzeszyńcuPokaż
2013-05-02 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 180332 S ulicy Powstańców ŚląskichPokaż
2013-04-02 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w RybnikuPokaż
2013-03-18 Konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych i zaliczenia jej do dróg powiatowychPokaż
2013-02-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
2013-02-12 konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnetrznejPokaż
2013-01-21 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
2013-01-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie likwidacji w roku 2013 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2013-01-11 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
2013-01-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątPokaż
2012-12-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
2012-12-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm.Pokaż
2012-12-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.Pokaż
2012-12-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.Pokaż
2012-12-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta RybnikaPokaż
2012-12-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2012-12-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto RybnikPokaż
2012-11-27 Konsultacji projektu w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
2012-11-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.Pokaż
2012-11-20 konsultacji projektu uchwały w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPokaż
2012-11-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
2012-11-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
2012-11-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr 352/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Pokaż
2012-11-14 Konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice oraz statucie Dzielnicy KamieńPokaż
2012-11-09 konsultacji projektów uchwałPokaż
2012-10-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
2012-10-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto RybnikPokaż
2012-10-11 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
2012-10-10 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w RybnikuPokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - BoguszowicachPokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi KUltury w Rybniku - ChwałowicachPokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi KUltury w Rybniku - NiedobczycachPokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi KUltury w RYbniku - NiewiadomiuPokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Rybnickiemu Centrum KulturyPokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w RybnikuPokaż
2012-09-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto RybnikPokaż
2012-09-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w RybnikuPokaż
2012-09-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w cenniku opłat komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
2012-09-04 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta RybnikaPokaż
2012-08-31 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok".Pokaż
2012-08-30 Konsultacji w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2012-08-30 Konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Pokaż
2012-08-30 Konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2012-08-30 Konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału gminy na sektoryPokaż
2012-07-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2012-07-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2012-07-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Pokaż
2012-07-27 Konsultacji w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePokaż
2012-07-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
2012-07-16 konsutlacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznejPokaż
2012-06-25 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastami Rybnik i ŻoryPokaż
2012-06-17 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta RybnikaPokaż
2012-06-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r.Pokaż
2012-06-06 Konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
2012-06-06 Konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału gminy na sektoryPokaż
2012-05-16 Konsultacji uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2012-04-16 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
2012-03-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznejPokaż
2012-03-01 Konsultacji projektów uchwał dotyczących zmian w statutach dzielnic: Paruszowiec – Piaski, Smolna, ŚródmieściePokaż
2012-02-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątPokaż
2012-02-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik Budowlanych-RudzkaPokaż
2012-01-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r.Pokaż
2012-01-18 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg powiatowych.Pokaż
2011-12-07 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Józefa Hallera oraz uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w RybnikuPokaż
2011-11-24 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
2011-11-22 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.Pokaż
2011-11-22 konsultacji projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012Pokaż
2011-11-22 konsultacji projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2012Pokaż
2011-11-22 konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rokPokaż
2011-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych – Rudzka do kategorii dróg gminnychPokaż
2011-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia łącznika ulic: Chrobrego – Żorska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicyPokaż
2011-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia łącznika ulic: Poligonowa – Rycerska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicyPokaż
2011-11-22 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. zm.Pokaż
2011-11-15 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania.Pokaż
2011-11-07 ponownej konsultacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012Pokaż
2011-10-24 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku”Pokaż
2011-10-21 konsutlacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012Pokaż
2011-10-18 konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie: opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta RybnikaPokaż
2011-10-18 konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
2011-10-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowychPokaż
2011-10-14 konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta RybnikaPokaż
2011-10-04 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
2011-08-30 Konsultacji zmiany uchwały nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011Pokaż
2011-06-28 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
2011-06-28 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
2011-06-28 Konsultacji w sprawie zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty NauczycielaPokaż
2011-06-27 Konsultacji zmiany uchwały 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010Pokaż
2011-06-27 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście RybnikuPokaż
2011-06-16 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miasta RybnikaPokaż
2011-06-15 Konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku - ChwałowicachPokaż
2011-06-15 Konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnychPokaż
2011-06-08 Konsultacji w sprawie NADANIA NAZWY DRODZE WEWNĘTRZNEJPokaż
2011-06-08 Konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Pokaż
2011-06-03 Konsultacji w sprawie USTANOWIENIA INSYGNIUM MIASTA RYBNIKA ORAZ ZASAD JEGO UŻYWANIAPokaż
2011-06-03 Konsultacji w sprawie USTANOWIENIA MEDALU HONOROWEGO „ZASŁUŻONY DLA MIASTA RYBNIKA”Pokaż
2011-04-26 Konsultacji w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 210/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2007 r.Pokaż
2011-04-22 Konsultacji w sprawie zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
2011-03-28 konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca na terenie Miasta RybnikaPokaż
2011-03-28 konsultacji w sprawie: zmiany Uchwały nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2011-03-25 konsultacji w sprawie zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
2011-03-25 konsultacji w sprawie: zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
2011-03-24 konsultacji w sprawie zmiany Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011Pokaż
2011-03-10 Konsultacji w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2011-02-23 Konsultacji w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
2011-02-20 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowePokaż
2011-02-15 Konsultacji w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaPokaż
2011-02-14 Konsultacji w sprawie zmian w CENNIKU OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU BĘDĄCY JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ MIASTA RYBNIKAPokaż
2011-01-24 Konsultacji w sprawie ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 UST. 4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKAPokaż
2011-01-24 Konsultacji w sprawie zmian w REGULAMINIE PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU LUB ZWIERZĄT ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU BĘDĄCY JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ MIASTA RYBNIKAPokaż
2011-01-24 Konsultacji w sprawie zmian w CENNIKU OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU BĘDĄCY JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ MIASTA RYBNIKAPokaż
2011-01-21 Konsultacji w sprawie LIKWIDACJI SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W RYBNIKU PRZY UL. MAŁACHOWSKIEGO 145 ORAZ LIKWIDACJI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJPokaż
2011-01-21 Konsultacji w sprawie ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RYBNIKPokaż
2010-11-26 Konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011"Pokaż
 
 
Odsłon strony: 415371 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2011-02-10 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu InterdyscyplinarnegAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)Pokaż
2011-02-09 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie zmian w CENNIKU OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA, KTÓRYCH ORGANEM Abrahamowicz Julia (Referent PS-II)Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI PODMIOTAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PRAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie zmian w REGULAMINIE PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU LUB ZWIERZĄT ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT W Abrahamowicz Julia (Referent PS-II)Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie zmian w CENNIKU OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie LIKWIDACJI SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. MARII CURIE-SKŁODOAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)Pokaż
2011-02-02 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2011-01-27 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2011-01-27 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)