Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Termin Dotyczy
2020-03-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
2020-03-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekły Pokaż
2020-03-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2020-03-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2020-03-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Pokaż
2020-03-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Pokaż
2020-03-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2020-03-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum w Rybniku Pokaż
2020-03-09 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok Pokaż
2020-03-08 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
2020-03-08 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2020-02-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Pokaż
2020-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
2020-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich Pokaż
2020-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku Pokaż
2020-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
2020-02-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2020 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
2020-02-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Rybniku Pokaż
2020-02-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina” Pokaż
2020-02-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Pokaż
2020-02-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Pokaż
2020-01-29 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
2020-01-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domu Dziecka Pokaż
2020-01-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Pokaż
2020-01-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych Pokaż
2020-01-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w Rybniku Pokaż
2019-12-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej Pokaż
2019-12-10 Konsultacje w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-12-10 Konsultacje uchwały w sprawie nadania nazw nowo wybudowanym odcinkom dróg powstałych w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna Pokaż
2019-12-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw skrzyżowaniom wielopoziomowym (węzłom drogowym) powstałym w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna Pokaż
2019-12-09 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
2019-11-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku Pokaż
2019-11-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku Pokaż
2019-11-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku Pokaż
2019-11-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
2019-11-20 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik Pokaż
2019-11-15 Konsultacje w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku Pokaż
2019-11-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 703/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-11-14 Projekt uchwały w sprawie usunięcia nazw ulic Pokaż
2019-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 roku Pokaż
2019-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2019-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2019-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Pokaż
2019-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2019-10-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
2019-10-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka nr 2 w Rybniku Pokaż
2019-10-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka nr 3 w Rybniku Pokaż
2019-10-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2019-10-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Pokaż
2019-10-16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 Pokaż
2019-10-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 rok Pokaż
2019-10-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2019-09-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Pokaż
2019-09-20 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne. Pokaż
2019-09-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
2019-09-16 Konsultacje w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku Pokaż
2019-09-16 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miasta nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
2019-09-13 Konsultacje w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Tkoczów Pokaż
2019-09-13 Konsultacje w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Pocztowej Pokaż
2019-09-13 Konsultacje w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Rzecznej Pokaż
2019-09-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wisławy Szymborskiej Pokaż
2019-09-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Imbirowej Pokaż
2019-09-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Laurowej Pokaż
2019-09-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy Kaktusowa Pokaż
2019-07-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2019-07-23 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
2019-06-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Pokaż
2019-06-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
2019-06-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika Pokaż
2019-05-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2019-05-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2019-05-20 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa Cyrana Pokaż
2019-05-08 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2019-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
2019-04-08 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
2019-04-05 Konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Pokaż
2019-03-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Pokaż
2019-03-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła Pokaż
2019-03-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowa. Pokaż
2019-03-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Pokaż
2019-02-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
2019-02-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Pokaż
2019-02-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
2019-02-22 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną Pokaż
2019-02-19 Konsultacje projektu zmiany do uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku Pokaż
2019-02-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok Pokaż
2019-01-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
2019-01-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023 Pokaż
2019-01-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
2019-01-21 konsultacji projektu uchwały w sprawie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”. Pokaż
2019-01-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Pokaż
2019-01-04 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika Pokaż
2019-01-04 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika Pokaż
2019-01-04 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika Pokaż
2018-12-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Rybnika Pokaż
2018-12-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Pokaż
2018-12-12 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2018-12-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Pokaż
2018-11-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2018-11-07 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny Machoczków Pokaż
2018-11-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika” Pokaż
2018-11-02 Konsultacje Planu adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku i o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
2018-10-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Pokaż
2018-10-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku Pokaż
2018-10-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” Pokaż
2018-10-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Rybnika Pokaż
2018-10-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Pokaż
2018-10-09 Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz podatku od środków transportowych na 2019 rok Pokaż
2018-10-09 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku Pokaż
2018-10-08 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny Machoczków Pokaż
2018-10-08 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do parkingu miejskiego przy ul. Brudnioka od ul. Rybnickiego Pokaż
2018-10-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku Pokaż
2018-09-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023”. Pokaż
2018-09-11 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
2018-09-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2018-09-07 Konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Pokaż
2018-08-29 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia nazwy skrzyżowania „Rondo Mikołowskie” Pokaż
2018-08-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Pokaż
2018-08-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu ,,Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
2018-08-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Pokaż
2018-06-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku Pokaż
2018-06-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja” Pokaż
2018-06-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
2018-06-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
2018-06-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
2018-06-19 Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny Pokaż
2018-06-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
2018-06-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2018-06-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2018-06-12 Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz w sprawie zmiany uchwały nr 725/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania. Pokaż
2018-05-18 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy Pokaż
2018-05-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
2018-05-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2018-05-08 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ul. Jankowicka – Młyńska i nadania nazwy ulicy Pokaż
2018-05-07 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ul. Jabłoniowa – Olszycka i nadania nazwy ulicy Pokaż
2018-04-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
2018-04-18 Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy – „Mieszkania dla rodzin” Pokaż
2018-04-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
2018-04-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
2018-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej Pokaż
2018-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
2018-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
2018-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
2018-04-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku Pokaż
2018-03-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
2018-03-21 Konsultacje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2018-03-20 Konsultacje projektów uchwał w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania Pokaż
2018-02-22 Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok Pokaż
2018-02-21 Konsultacje projektów uchwał w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania Pokaż
2018-02-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Pokaż
2018-02-13 Konsultacje w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-02-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
2018-02-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020” Pokaż
2018-02-05 Konsultacje projektów uchwał dotyczących zmian statutów dzielnic: Boguszowice Stare, Gotartowice, Kamień, Maroko-Nowiny, Niewiadom, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Zamysłów, Zebrzydowice Pokaż
2018-01-17 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2018-01-17 Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2018-01-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2018-01-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
2018-01-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
2017-12-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2017-12-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
2017-12-13 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
2017-12-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
2017-12-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
2017-12-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
2017-12-04 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
2017-11-29 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
2017-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Pokaż
2017-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
2017-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018 Pokaż
2017-11-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
2017-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
2017-11-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Pokaż
2017-11-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". Pokaż
2017-10-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2017-10-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2017-10-16 Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2018 rok, podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych Pokaż
2017-10-10 konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". Pokaż
2017-10-04 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku Pokaż
2017-09-07 konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku Pokaż
2017-08-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
2017-08-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz projektu uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Pokaż
2017-06-22 Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Pokaż
2017-06-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku Pokaż
2017-06-11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
2017-06-08 Konsultacje projektu w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
2017-05-11 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
2017-05-08 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2017-04-13 konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowa i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
2017-04-07 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032 Pokaż
2017-03-27 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
2017-03-27 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
2017-02-26 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany nazwy drogi publicznej z „Władysława Hibnera” na „ks. Henryka Jośki” Pokaż
2017-02-21 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Pokaż
2017-02-19 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Lawendowa Pokaż
2017-02-15 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2017-02-15 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2017-01-11 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2017-01-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
2017-01-09 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
2017-01-09 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawy zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania Pokaż
2017-01-04 konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” Pokaż
2016-12-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
2016-12-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
2016-12-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej Pokaż
2016-12-02 Konsultacje projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy Smolna Pokaż
2016-11-28 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrody Pokaż
2016-11-16 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
2016-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-11-15 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika Pokaż
2016-11-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania Pokaż
2016-11-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
2016-11-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina” Pokaż
2016-11-09 Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2017 rok, podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
2016-11-04 Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2016-11-03 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” Pokaż
2016-11-02 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Prostej Pokaż
2016-11-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory Pokaż
2016-11-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
2016-10-19 Projekt uchwały dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku Pokaż
2016-10-14 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” Pokaż
2016-09-26 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
2016-09-14 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
2016-09-14 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
2016-09-12 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę 208/XIV/2015 z dnia 22.10.2015 r. Rady Miasta Rybnika w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2016-09-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowania Pokaż
2016-08-23 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-08-19 Projekt uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
2016-08-19 Projekt uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
2016-06-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-06-21 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2016-06-20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
2016-06-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
2016-06-14 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania Pokaż
2016-05-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach Pokaż
2016-04-20 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2016-04-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-04-08 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
2016-03-08 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-03-08 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-02-05 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok Pokaż
2016-01-27 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku Pokaż
2016-01-27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
2016-01-25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika Pokaż
2016-01-19 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
2016-01-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
2016-01-18 Konsultacjie projektu uchwały dotyczącej opłaty prolongacyjnej Pokaż
2016-01-18 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej -Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 Pokaż
2016-01-18 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2015-12-16 konsultacji projektu uchwały dotyczącej założenia Przedszkola nr 50 w Rybniku Pokaż
2015-12-16 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2015-12-16 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2015-12-16 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy Pokaż
2015-12-15 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
2015-12-15 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2015-12-10 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
2015-12-10 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pokaż
2015-11-26 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2015-11-26 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2015-11-17 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
2015-11-17 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku Pokaż
2015-11-17 konsultacji projektu uchwały dotyczącej likwidacji w 2016 roku szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2015-11-16 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
2015-11-10 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury Pokaż
2015-11-10 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości na 2016 rok Pokaż
2015-11-10 konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2016 rok, podatku od środków transportowych na 2016 rok, wzorów formularzy na podatek leśny oraz wzorów formularzy na podatek rolny Pokaż
2015-11-06 Wieloletni program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 Pokaż
2015-11-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Pokaż
2015-11-06 konsultacje projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
2015-10-21 konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2015-10-21 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" Pokaż
2015-10-20 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
2015-10-20 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
2015-10-20 konsultacji projektu uchwały dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2015-10-20 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2015-10-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku Pokaż
2015-10-12 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
2015-10-12 konsultacje projektu uchwały w sprawie opłaty targowej Pokaż
2015-10-07 Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
2015-10-07 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
2015-10-05 W sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
2015-09-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2015-09-10 konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2015-09-01 Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku Pokaż
2015-08-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2015-08-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2015-08-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Pokaż
2015-08-28 Konsultacje projektu uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2015-08-18 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicy Pokaż
2015-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku Pokaż
2015-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
2015-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
2015-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutu Pokaż
2015-06-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku Pokaż
2015-06-10 Konsultacja projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście Pokaż
2015-06-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Pokaż
2015-06-10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Pokaż
2015-06-08 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
2015-05-15 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2015-05-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
2015-05-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich Pokaż
2015-04-17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich. Pokaż
2015-03-13 konsultacji projektu uchwały w sprawie określania kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określania dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2015-02-24 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 15 października 2014 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
2015-02-23 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Pokaż
2015-02-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2015-02-18 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
2015-02-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
2015-02-16 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
2015-02-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2015-02-02 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Bukowej Pokaż
2015-02-02 konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Platanowej Pokaż
2015-02-02 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Mahoniowej i nadania nazwy ulicy Pokaż
2015-01-21 projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2015-01-16 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2015-01-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej Pokaż
2015-01-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej Pokaż
2014-11-21 projektu uchwały w sprawie likwidacji w roku 2015 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2014-11-21 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Pokaż
2014-11-05 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Pokaż
2014-10-27 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
2014-10-23 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
2014-10-23 projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem Pokaż
2014-10-21 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku. Pokaż
2014-10-13 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2014-10-13 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
2014-10-13 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
2014-10-10 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym Pokaż
2014-10-08 projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Pokaż
2014-10-06 konsultacji 3 projektów uchwał: w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok, w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Pokaż
2014-09-11 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Pokaż
2014-09-08 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych oznaczonych nr 180135 S ul. św. Jana, 180386 ul. Jana III Sobieskiego, 180332 S ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Tadeusza Kościuszki) i zaliczenia ich jako dróg wewnętrznych) Pokaż
2014-07-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
2014-07-10 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
2014-06-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
2014-06-23 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. Pokaż
2014-06-18 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
2014-06-13 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi Pokaż
2014-05-26 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu. Pokaż
2014-04-28 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - Antoniego Woryny Pokaż
2014-04-28 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - Wisławy Szymborskiej" Pokaż
2014-04-25 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nazwy skrzyżowań typu rondo. Pokaż
2014-03-25 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2014-03-25 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2014-03-21 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych „Mieszkania dla młodych” oraz zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
2014-03-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2014-02-24 Konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku oraz w sprawie cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
2014-02-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
2014-02-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku Pokaż
2014-02-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Pokaż
2014-02-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Pokaż
2014-02-21 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nazwy skrzyżowania typu rondo Pokaż
2014-02-21 Konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
2014-02-11 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Pokaż
2014-01-29 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów Pokaż
2014-01-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pokaż
2014-01-15 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
2014-01-15 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
2014-01-03 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Niewiadom. Pokaż
2013-12-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów. Pokaż
2013-12-16 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
2013-12-16 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego Pokaż
2013-12-16 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego Pokaż
2013-12-16 Konsultacji projektu uchwały w sprawie likwidacji w roku 2014 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2013-12-05 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Pokaż
2013-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pokaż
2013-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
2013-11-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2013-11-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pokaż
2013-11-14 Konsultacje dwóch projektów uchwał: w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014 i w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014 Pokaż
2013-10-21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskie organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
2013-10-18 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018 Pokaż
2013-10-18 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” Pokaż
2013-10-09 Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2013-09-19 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
2013-09-02 Konsultacji projetku uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2013-08-22 projektu uchwały w sprawie przyjecia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika" Pokaż
2013-07-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych Pokaż
2013-06-24 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przez hałasem dla Miasta Rybnika" Pokaż
2013-06-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
2013-06-24 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. Pokaż
2013-05-20 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej Pokaż
2013-05-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
2013-05-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2013-05-02 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Na Okrzeszyńcu Pokaż
2013-05-02 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 180332 S ulicy Powstańców Śląskich Pokaż
2013-04-02 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku Pokaż
2013-03-18 Konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych i zaliczenia jej do dróg powiatowych Pokaż
2013-02-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
2013-02-12 konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnetrznej Pokaż
2013-01-21 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
2013-01-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie likwidacji w roku 2013 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2013-01-11 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Muzeum w Rybniku Pokaż
2013-01-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Pokaż
2012-12-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
2012-12-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm. Pokaż
2012-12-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. Pokaż
2012-12-17 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. Pokaż
2012-12-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika Pokaż
2012-12-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2012-12-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik Pokaż
2012-11-27 Konsultacji projektu w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
2012-11-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Pokaż
2012-11-20 konsultacji projektu uchwały w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pokaż
2012-11-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2012-11-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2012-11-15 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr 352/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pokaż
2012-11-14 Konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian w statucie Dzielnicy Orzepowice oraz statucie Dzielnicy Kamień Pokaż
2012-11-09 konsultacji projektów uchwał Pokaż
2012-10-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
2012-10-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik Pokaż
2012-10-11 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
2012-10-10 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku Pokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi KUltury w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi KUltury w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi KUltury w RYbniku - Niewiadomiu Pokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku Pokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Rybnickiemu Centrum Kultury Pokaż
2012-10-07 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku Pokaż
2012-09-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik Pokaż
2012-09-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku Pokaż
2012-09-10 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w cenniku opłat komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
2012-09-04 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Rybnika Pokaż
2012-08-31 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok". Pokaż
2012-08-30 Konsultacji w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2012-08-30 Konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pokaż
2012-08-30 Konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2012-08-30 Konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału gminy na sektory Pokaż
2012-07-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2012-07-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2012-07-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pokaż
2012-07-27 Konsultacji w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Pokaż
2012-07-27 Konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
2012-07-16 konsutlacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Pokaż
2012-06-25 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastami Rybnik i Żory Pokaż
2012-06-17 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2012-06-12 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. Pokaż
2012-06-06 Konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pokaż
2012-06-06 Konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału gminy na sektory Pokaż
2012-05-16 Konsultacji uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2012-04-16 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
2012-03-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Pokaż
2012-03-01 Konsultacji projektów uchwał dotyczących zmian w statutach dzielnic: Paruszowiec – Piaski, Smolna, Śródmieście Pokaż
2012-02-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Pokaż
2012-02-14 Konsultacji projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik Budowlanych-Rudzka Pokaż
2012-01-19 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. Pokaż
2012-01-18 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg powiatowych. Pokaż
2011-12-07 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Józefa Hallera oraz uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w Rybniku Pokaż
2011-11-24 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
2011-11-22 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Pokaż
2011-11-22 konsultacji projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2012 Pokaż
2011-11-22 konsultacji projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2012 Pokaż
2011-11-22 konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok Pokaż
2011-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych – Rudzka do kategorii dróg gminnych Pokaż
2011-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia łącznika ulic: Chrobrego – Żorska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Pokaż
2011-11-22 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia łącznika ulic: Poligonowa – Rycerska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Pokaż
2011-11-22 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. zm. Pokaż
2011-11-15 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania. Pokaż
2011-11-07 ponownej konsultacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 Pokaż
2011-10-24 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku” Pokaż
2011-10-21 konsutlacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 Pokaż
2011-10-18 konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie: opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2011-10-18 konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
2011-10-14 konsultacji projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Pokaż
2011-10-14 konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2011-10-04 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
2011-08-30 Konsultacji zmiany uchwały nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
2011-06-28 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
2011-06-28 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
2011-06-28 Konsultacji w sprawie zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela Pokaż
2011-06-27 Konsultacji zmiany uchwały 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 Pokaż
2011-06-27 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Rybniku Pokaż
2011-06-16 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miasta Rybnika Pokaż
2011-06-15 Konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
2011-06-15 Konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych Pokaż
2011-06-08 Konsultacji w sprawie NADANIA NAZWY DRODZE WEWNĘTRZNEJ Pokaż
2011-06-08 Konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Pokaż
2011-06-03 Konsultacji w sprawie USTANOWIENIA INSYGNIUM MIASTA RYBNIKA ORAZ ZASAD JEGO UŻYWANIA Pokaż
2011-06-03 Konsultacji w sprawie USTANOWIENIA MEDALU HONOROWEGO „ZASŁUŻONY DLA MIASTA RYBNIKA” Pokaż
2011-04-26 Konsultacji w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 210/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2007 r. Pokaż
2011-04-22 Konsultacji w sprawie zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
2011-03-28 konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2011-03-28 konsultacji w sprawie: zmiany Uchwały nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2011-03-25 konsultacji w sprawie zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
2011-03-25 konsultacji w sprawie: zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
2011-03-24 konsultacji w sprawie zmiany Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 Pokaż
2011-03-10 Konsultacji w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
2011-02-23 Konsultacji w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
2011-02-20 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wysokie wyniki sportowe Pokaż
2011-02-15 Konsultacji w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Pokaż
2011-02-14 Konsultacji w sprawie zmian w CENNIKU OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU BĘDĄCY JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ MIASTA RYBNIKA Pokaż
2011-01-24 Konsultacji w sprawie ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 UST. 4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Pokaż
2011-01-24 Konsultacji w sprawie zmian w REGULAMINIE PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU LUB ZWIERZĄT ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU BĘDĄCY JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ MIASTA RYBNIKA Pokaż
2011-01-24 Konsultacji w sprawie zmian w CENNIKU OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RYBNIKU BĘDĄCY JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ MIASTA RYBNIKA Pokaż
2011-01-21 Konsultacji w sprawie LIKWIDACJI SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W RYBNIKU PRZY UL. MAŁACHOWSKIEGO 145 ORAZ LIKWIDACJI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ Pokaż
2011-01-21 Konsultacji w sprawie ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO RYBNIK Pokaż
2010-11-26 Konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011" Pokaż
 
 
Odsłon strony: 157066 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2011-02-10 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarneg Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-02-09 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie zmian w CENNIKU OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRANS Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA, KTÓRYCH ORGANEM Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI PODMIOT Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA RYBNIKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PR Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie zmian w REGULAMINIE PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU LUB ZWIERZĄT ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT W Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie zmian w CENNIKU OPŁAT W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZARZĄD TRAN Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-02-02 Publikacja dokumentu Konsultacji w sprawie LIKWIDACJI SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. MARII CURIE-SKŁODO Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-02-02 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2011-01-27 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2011-01-27 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)