Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą ze środków państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów i która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Co do zasady pomoc publiczna jest zakazana, ale dopuszcza się ją w konkretnych przypadkach, uregulowanych przepisami UE. 

Pomoc de minimis

Wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą może być udzielone na zasadzie pomocy de minimis, przy czym przepisy szczegółowe, np. ustawa - Ordynacja podatkowa, muszą przewidywać możliwość udzielenia takiego wsparcia. Udzielona pomoc nie może przekroczyć 200.000 euro, a w sektorze transportu drogowego - 100.000 euro. Sumowane są kwoty pomocy (z różnych źródeł i w różnych formach) uzyskanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat.

Przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o przyznanie pomocy de minimis zobowiązany jest do złożenia:

  • wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem i dokumentami,
  • zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (formularz informacji - pomoc de minimis) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 lat obrotowych.

Załączone dokumenty:

Dotyczy pomocy publicznej udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.)

Dotyczy pomocy publicznej udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str. 5)

 
 
Odsłon strony: 12751 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Skarbnik Miasta)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-30 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2014-11-27 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2014-11-27 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2011-12-29 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2011-05-31 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-12-23 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-04-16 Aktualizacja treściDziurok Krystian (Naczelnik Wydziału Pd)
2009-11-25 DodanoPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)