Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika (aktualne dane kontaktowe na stronie BIP) ze wskazaniem formy w jakiej oczekuje się odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
  3. Przetwarzanie odbywa się w na podstawie art. 7 i/lub 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa w szczególności w celu:
    • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
    • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
    • wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
    • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
    • naliczenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
    • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
    • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
    • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
    Inne dane osobowe podane przez Państwa – nie w oparciu o przepis prawa, są podane dobrowolnie, zaś brak ich podania może skutkować ograniczoną formą komunikacji.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
  7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
  8. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Miasta Rybnika opatrzoną własnoręcznym podpisem.
  9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
  11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

 
 
Odsłon strony: 4430 Metryka
Redaktor: Ewa Kołodziej (Zastępca Skarbnika Miasta Pd)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-10-16 Aktualizacja treściPrzemysław Szulc (Główny Specjalista Inf)
2020-03-16 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-11-08 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)