Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu Szczegóły
2023-01-24 Usługi geodezyjne z podziałem na 3 zadania: zad. 1 – wykonanie podziałów 71 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne zad. 2 – wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych zad. 3 – wykonanie maksymalnie 100 wycen nieruchomości gruntowych, w tym: 80 niezabudowanych (min. 50) i 20 zabudowanych (min.10) dla celów obrotu nieruchomościami. 2023-02-02 Pokaż
2023-01-20 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2023-01-31 Pokaż
2023-01-04 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku 2023-01-30 Pokaż
2022-12-30 Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2022-02-01 Pokaż
2022-12-28 Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Rozbudowa ulicy Kardynała Kominka wraz z parkingami. Zad. 2: Budowa łącznika ulicy Kominka z ulica Orzepowicką. Zad. 3: Przebudowa skrzyżowania ulic Poligonowa-Rycerska. 2023-02-02 Pokaż
2022-12-27 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku „Juliusz” zabytkowego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z opracowaniem dokumentacji docelowej aranżacji wystawienniczej w obiekcie. 2023-01-05 Pokaż
2022-12-27 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2023-01-25 Pokaż
2022-12-15 Utrzymanie w należytym stanie technicznym wyznaczonych urządzeń odwadniających oraz odcinków rzeki Rudy i cieku Nacyna na terenie miasta Rybnika z podziałem na cztery zadania 2022-12-29 Pokaż
2022-12-12 Wykonanie projektu budowlanego dla budowy parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dzielnicy Śródmieście w Rybniku 2023-01-17 Pokaż
2022-11-09 Rozgraniczenie nieruchomości 2022-11-18 Pokaż
2022-11-09 Wsparcie techniczne systemu MyQ 2022-11-18 Pokaż
2022-10-10 Zapewnienie wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Rybnika 2022-10-20 Pokaż
2022-10-10 Projekt przebudowy obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską 2022-10-19 Pokaż
2022-10-07 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy i rozbudowy ulicy Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) 2022-11-04 Pokaż
2022-09-27 Usługa dostępu do systemu zarządzania pracami Rady Miasta Rybnika 2022-10-05 Pokaż
2022-09-27 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy wiaduktu i budowy mostu w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku 2022-10-26 Pokaż
2022-09-13 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika 2022-10-13 Pokaż
2022-09-09 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej 2022-09-22 Pokaż
2022-09-09 Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, dz. Północ - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania dawnego kompleksu SOS-W do bieżących potrzeb. 2022-09-26 Pokaż
2022-08-18 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej w Rybniku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2022-08-30 Pokaż
2022-08-12 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w ZS-P nr 14, dz. Popielów 2022-08-24 Pokaż
2022-08-04 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania : ZSEU, dzielnica Maroko-Nowiny – budowa zewnętrznych urządzeń i sieci ppoż. 2022-08-17 Pokaż
2022-08-03 Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41. Zad. 2: Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego. 2022-09-05 Pokaż
2022-07-20 Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym minimum trzynastoma autobusami do placówek szkolno-oświatowych 2022-08-18 Pokaż
2022-07-15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare 2022-07-29 Pokaż
2022-07-13 Usługa udostępnienia i wdrożenia systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-07-21 Pokaż
2022-07-05 Wykonanie maksymalnie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach 2022-07-14 Pokaż
2022-06-15 Opracowanie projektów budowlano-technicznych dla ulic na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania 2022-07-11 Pokaż
2022-06-08 Opracowanie projektów budowlano-technicznych: Zadanie 1) budowy drogi na ulicy Wilczej Zadanie 2) przebudowy ulicy Śniadeckiego 2022-07-04 Pokaż
2022-06-01 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Klasztornej w Rybniku 2022-06-27 Pokaż
2022-04-20 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ul. Grota Roweckiego w Rybniku 2022-05-17 Pokaż
2022-04-12 Usługa dostępu do systemu informacji prawnej 2022-04-29 Pokaż
2022-03-25 Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych 2022-04-06 Pokaż
2022-02-17 Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2022-03-03 Pokaż
2022-02-09 Usługi geodezyjne z podziałem na 5 zadań 2022-02-25 Pokaż
2021-12-30 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w dzielnicy Popielów 2022-01-18 Pokaż
2021-12-30 Usługa dostępu do platformy budżet obywatelski 2022-01-20 Pokaż
2021-12-29 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2022 roku 2022-01-12 Pokaż
2021-12-28 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta 2022-01-12 Pokaż
2021-12-21 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej w Rybniku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2021-12-29 Pokaż
2021-12-09 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w dzielnicy Popielów 2021-12-17 Pokaż
2021-12-08 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika, obejmujący dwa projekty graficzne (2 projekty x 72 gabloty) 2021-12-16 Pokaż
2021-12-06 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku 2021-12-15 Pokaż
2021-12-02 Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich jednostek oświatowych na lata szkolne 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 w podziale na zadania (3 zadania) 2021-12-21 Pokaż
2021-11-15 Usługa dostępu do programu zgłaszania naruszeń 2021-11-26 Pokaż
2021-11-08 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zwanych dalej jednostkami oświatowymi. 2021-11-17 Pokaż
2021-11-04 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji budynków przy ulicy Rudzkiej 13C w Rybniku 2021-11-17 Pokaż
2021-11-02 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku 2021-11-10 Pokaż
2021-10-29 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2021-11-16 Pokaż
2021-10-25 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową możliwości zabezpieczenia i utrzymania zabytkowej wieży ciśnień w dzielnicy Zamysłów 2021-11-04 Pokaż
2021-10-25 Wycinka drzew wzdłuż planowanej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2021-11-03 Pokaż
2021-10-08 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zwanych dalej jednostkami oświatowymi. 2021-10-21 Pokaż
2021-09-22 Zabytkowa Kopalnia Ignacy: rewaloryzacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej) 2021-10-06 Pokaż
2021-09-14 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW 2021-09-30 Pokaż
2021-09-08 Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2022 rok 2021-09-29 Pokaż
2021-08-31 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego,obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie MiastaRybnika 2021-09-08 Pokaż
2021-08-16 SOS-W dz. Północ – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku m.in. poprzez adaptację pomieszczeń internatu 2021-08-24 Pokaż
2021-08-09 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej – modernizacja budynku zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja budynku 2021-08-18 Pokaż
2021-08-03 Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika 2021-08-13 Pokaż
2021-07-19 Zarządzanie projektem Stop Smog na terenie Miasta Rybnika 2021-08-11 Pokaż
2021-07-07 Opracowanie projektów budowlano-technicznych z podziałem na zadania: Zadanie 1) Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Janiego w Rybniku Zadanie 2) Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku 2021-08-02 Pokaż
2021-07-02 Opracowanie projektu budowlano-technicznego budowy łącznika ulic 3 Maja – Chwałowicka w Rybniku 2021-07-30 Pokaż
2021-07-02 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Kilińskiego w Rybniku 2021-07-29 Pokaż
2021-07-01 Opracowanie projektów budowlano-technicznych z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa ulicy Czecha w Rybniku; zadanie 2) rozbudowa ulicy Ujejskiego w Rybniku 2021-07-27 Pokaż
2021-06-14 Rozbudowa ulicy Świętego Józefa na odcinku od ulicy Góreckiego do ulicy Borki - opracowanie dokumentacji projektowej 2021-07-27 Pokaż
2021-05-25 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (z podziałem na 2 zadania) 2021-06-08 Pokaż
2021-05-11 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Rybnika 2021-05-19 Pokaż
2021-05-05 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2021-05-13 Pokaż
2021-04-20 Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-04-30 Pokaż
2021-04-14 Wykonanie audytów energetycznych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika. 2021-04-27 Pokaż
2021-04-06 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwałęcice i Niewiadom Dolny 2021-04-15 Pokaż
2021-03-31 Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, z podziałem na trzy zadania: zad. 1: Wykonanie maksymalnie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2: Potwierdzenie na mapach z projektem podziału stanu faktycznego nieruchomości drogowej, maksymalnie 50 potwierdzeń. zad. 3: Wykonanie maksymalnie 100 map sytuacyjnych do celów prawnych. 2021-04-13 Pokaż
2021-03-30 Utrzymanie zbiorników retencyjnych 2021-04-12 Pokaż
2021-03-23 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Kulturalny Zamysłów 2021 – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę. Zadanie 2: Zintegrowane Wielopole 2021. Zadanie 3: Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna. Zadanie 4: Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku Zadanie 5: Każde pokolenie ma swój czas… . Zadanie 6: Dzielnica razem. Zadanie 7: Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy 2021-04-12 Pokaż
2021-03-08 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zagospodarowanie terenu zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku, w dzielnicy Śródmieście. 2021-03-18 Pokaż
2020-12-30 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejenie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2021 roku 2021-01-11 Pokaż
2020-12-29 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul. Władysława Reymonta w Rybniku, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym 2021-01-13 Pokaż
2020-12-29 Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, wznowienie granic nieruchomości, w podziale na 4 zadania Zadanie nr 1 – Wykonanie podziałów 53 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie nr 2 – Wykonanie podziałów 52 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie nr 3 – Wykonanie maksymalnie 30 map sytuacyjnych do celów prawnych. Zadanie nr 4 – Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych. 2021-01-11 Pokaż
2020-12-29 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania. 2021-01-11 Pokaż
2020-12-23 Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2021-02-04 Pokaż
2020-12-17 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej 2021-01-20 Pokaż
2020-12-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drugiego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w dz. Chwałowice 2020-12-28 Pokaż
2020-12-15 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2021-01-27 Pokaż
2020-12-15 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka 2021-01-25 Pokaż
2020-12-07 Wsparcie systemu MyQ 2020-12-15 Pokaż
2020-12-07 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 cm x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2020-12-16 Pokaż
2020-12-04 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2020-12-29 Pokaż
2020-11-23 Wsparcie systemu MyQ 2020-12-03 Pokaż
2020-10-28 Wsparcie systemu MyQ 2020-11-10 Pokaż
2020-10-22 Zapewnienie wyłapywania oraz opieki na bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Rybnika 2020-11-02 Pokaż
2020-10-06 Druk plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących segregacji śmieci 2020-10-14 Pokaż
2020-10-05 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2020-10-13 Pokaż
2020-10-01 Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2021 rok 2020-10-12 Pokaż
2020-09-30 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Za Komendą w Rybniku 2020-11-03 Pokaż
2020-09-28 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Rybnika 2020-11-09 Pokaż
2020-09-24 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Chwałowice – zlewnia wylotu przy ul. Składowej. 2020-10-05 Pokaż
2020-09-18 Zadanie 1. Usługa udostępnienia aplikacji Adobe w chmurze Zadanie 2. Wsparcie systemu MyQ 2020-09-28 Pokaż
2020-09-17 Drukowanie broszur z zakresu powszechnej samoobrony 2020-09-25 Pokaż
2020-09-08 Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem przewodnika rewitalizacji opracowanego w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2020-09-17 Pokaż
2020-08-14 Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie do 16 marca 2021 r. do 15 marca 2026 r. 2020-10-01 Pokaż
2020-08-10 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku 2020-09-21 Pokaż
2020-08-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej 2020-08-14 Pokaż
2020-08-03 Dokończenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zlewni „Meksyk” 2020-08-12 Pokaż
2020-07-22 Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach 2020-08-19 Pokaż
2020-06-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice – rozbudowa budynku 2020-06-24 Pokaż
2020-05-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 2020-06-08 Pokaż
2020-05-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej 2020-06-08 Pokaż
2020-05-20 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2020-05-29 Pokaż
2020-04-17 Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej 2020-05-05 Pokaż
2020-04-09 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Chwałęcice 2020: piknik, spotkanie, festyn – integracja poprzez wspólna zabawę. Zadanie 2: Maroko-Nowiny dzielnica razem. Zadanie 3: Zintegrowane Wielopole. Zadanie 4: Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę. Zadanie 5: „Każde pokolenie ma swój czas…”. 2020-04-20 Pokaż
2020-03-13 Ubezpieczenie nowozakupionych jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych 2020-04-16 Pokaż
2020-03-11 Wydruk i dostawa 40 000 folderów dotyczących smogu w mieście oraz 10 000 zakładek do książek 2020-06-02 Pokaż
2020-03-11 Przeprowadzenie przeglądów technicznych obiektów na terenie miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej, zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania, w zakresie (...) 2020-03-19 Pokaż
2020-03-09 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2020-04-28 Pokaż
2020-03-09 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Industrialne Centrum Kultury, dz. Niewiadom ... 2020-04-28 Pokaż
2020-02-10 Konserwacja oświetlenia będącego własnością miasta 2020-03-12 Pokaż
2020-02-06 Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzonego projektu budowlanego inwestycji pn: „Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY”; dzielnica Niewiadom 2020-02-24 Pokaż
2020-01-21 Usługa udostępnienia systemu do zarządzania oświatą 2020-02-05 Pokaż
2020-01-14 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania. 2020-01-27 Pokaż
2020-01-10 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2020 roku 2020-01-20 Pokaż
2019-12-31 Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2020-01-14 Pokaż
2019-12-31 Budżet obywatelski - „Bo rodzina jest ważna" – ogólnomiejski - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w projektu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 r. 2020-01-14 Pokaż
2019-12-31 Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania 2020-01-09 Pokaż
2019-12-27 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2020-01-28 Pokaż
2019-12-06 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika 2019-12-19 Pokaż
2019-12-03 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-12-11 Pokaż
2019-12-02 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz ze stabilizacją punktów granicznych z podziałem na dwa zadania 2019-12-10 Pokaż
2019-12-02 Ubezpieczenie AC wyznaczonych pojazdów pożarniczych 2020-01-08 Pokaż
2019-11-20 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Rudzkiej etap II w Rybniku Zadanie nr 2: przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w Rybniku 2019-11-28 Pokaż
2019-11-18 Wykonanie dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania: zad.1: Rozbudowa ulicy Teofila Brzozy. zad. 2:Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Energetyków do ulicy Góreckiego wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa-Góreckiego 2019-11-28 Pokaż
2019-11-13 Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja” 2019-11-21 Pokaż
2019-11-13 Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz 71 jednostek obsługiwanych 2019-11-25 Pokaż
2019-11-13 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2019-11-25 Pokaż
2019-11-05 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2019-12-06 Pokaż
2019-10-29 Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2020 rok 2019-11-07 Pokaż
2019-10-23 Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego i podręcznika do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-11-04 Pokaż
2019-10-04 Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej 2019-10-15 Pokaż
2019-09-10 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW 2019-10-07 Pokaż
2019-09-06 Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne” 2019-10-28 Pokaż
2019-09-03 Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6. 2019-09-11 Pokaż
2019-09-02 Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej. 2019-09-10 Pokaż
2019-09-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.: „Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury, dz. Maroko Nowiny” 2019-10-07 Pokaż
2019-08-28 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika 2019-10-10 Pokaż
2019-08-06 Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6. 2019-08-14 Pokaż
2019-08-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2019-09-09 Pokaż
2019-08-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk 2019-09-06 Pokaż
2019-08-02 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2019-08-21 Pokaż
2019-07-11 Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne” 2019-08-26 Pokaż
2019-07-10 Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6. 2019-07-22 Pokaż
2019-07-10 Udostępnienie i wdrożenie Systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-18 Pokaż
2019-06-18 Usługa dostępu do systemu generatora wniosków 2019-06-26 Pokaż
2019-06-14 Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnych Zadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych 2019-06-25 Pokaż
2019-06-04 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania 2019-07-01 Pokaż
2019-05-28 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-06-05 Pokaż
2019-05-24 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-06-03 Pokaż
2019-05-20 Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem: zad. 1) przewodnika rewitalizacji, zad. 2) widokówek 2019-05-28 Pokaż
2019-04-19 Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2019-05-23 Pokaż
2019-04-15 Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2019-04-23 Pokaż
2019-04-09 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: 2019-04-17 Pokaż
2019-04-05 Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej. 2019-04-16 Pokaż
2019-04-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk 2019-05-15 Pokaż
2019-04-01 Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2019-04-09 Pokaż
2019-03-15 Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2019-04-02 Pokaż
2019-03-11 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popiel 2019-04-18 Pokaż
2019-03-05 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-03-14 Pokaż
2019-02-11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom 2019-02-20 Pokaż
2019-02-07 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice 2019-03-14 Pokaż
2019-02-05 Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich placówek oświatowych na lat szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w podziale na zadania 2019-02-14 Pokaż
2019-01-29 Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów 2019-03-05 Pokaż
2019-01-08 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika z podziałem zamówienia na dwa zadania 2019-02-14 Pokaż
2019-01-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-11 Pokaż
2018-12-21 Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej. 2019-01-08 Pokaż
2018-12-17 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2018-12-28 Pokaż
2018-12-12 Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania (8 zadań) 2018-12-20 Pokaż
2018-12-11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia. 2018-12-20 Pokaż
2018-11-16 Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych 2018-11-27 Pokaż
2018-11-09 Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków „Rafał” i „Juliusz” na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-11-20 Pokaż
2018-10-31 Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku 2018-11-13 Pokaż
2018-10-26 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2018-11-05 Pokaż
2018-10-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2018-11-29 Pokaż
2018-10-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dzielnicy Śródmieście 2018-11-21 Pokaż
2018-10-10 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” z podziałem na zadania 2018-10-25 Pokaż
2018-10-02 Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-10-10 Pokaż
2018-09-18 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2018-09-27 Pokaż
2018-09-13 Druk plakatów i nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych 2018-09-26 Pokaż
2018-08-28 Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie 1: Wydruk i dostawa folderów promocyjnych. zadanie 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok. zadanie 3: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych. 2018-09-11 Pokaż
2018-08-17 Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-08-29 Pokaż
2018-08-10 Wykonanie teczek firmowych na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika. Zadanie 1 – Wykonanie 1000 szt. teczek reprezentacyjnych. Zadanie 2 – Wykonanie 2000 szt. teczek biurowych 2018-08-24 Pokaż
2018-08-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1. Termomodernizacja budynku OSP Gotartowice, Zad. 2. Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul. Rudzkiej 451 w dz. Stodoły 2018-09-11 Pokaż
2018-07-27 Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku 2018-09-06 Pokaż
2018-07-27 Serwis systemu WZDR 2018-08-07 Pokaż
2018-07-13 Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz” na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-09-03 Pokaż
2018-07-11 Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska, Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-07-30 Pokaż
2018-07-06 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-07-18 Pokaż
2018-06-18 Wykonanie maksymalnie 100 opracowań wycen nieruchomości lokalowych 2018-06-26 Pokaż
2018-06-14 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania pn.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia” 2018-07-23 Pokaż
2018-06-06 Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej. 2018-06-14 Pokaż
2018-05-21 Wykonanie wycen nieruchomości lokalowych, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 125 opracowań. zad. 2 -Wykonanie maksymalnie 70 opracowań. zad. 3 -Wykonanie maksymalnie 100 opracowań. 2018-05-30 Pokaż
2018-04-30 Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej, zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy 2018-05-10 Pokaż
2018-04-13 Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania: zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach. zadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej. 2018-04-23 Pokaż
2018-03-30 Przebudowa ulicy Wielopolskiej na odcinku od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ulicą Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowej 2018-04-12 Pokaż
2018-03-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Domu Kultury przy ul. Placu Pokoju 1 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2018-05-07 Pokaż
2018-03-28 Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej, zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy 2018-04-05 Pokaż
2018-03-16 Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży, 2) przebudowy mostu na ul. gen. Leopolda Okulickiego 2018-03-26 Pokaż
2018-03-15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-23 Pokaż
2018-03-14 Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2018-03-22 Pokaż
2018-03-09 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania (15 zadań) 2018-03-20 Pokaż
2018-03-01 Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego, podręcznika i wykonania pomocy dydaktycznych do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z podziałem na zadania (3 zadania) 2018-03-09 Pokaż
2018-02-23 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów oświatowych, z podziałem na zadania 2018-04-03 Pokaż
2018-02-16 Usługi doradztwa zawodowego z podziałem na zadania 2018-02-27 Pokaż
2018-02-15 Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania (2 zadania) 2018-02-26 Pokaż
2018-02-07 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bloku kuchennego w Przedszkolu nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ 2018-03-20 Pokaż
2018-02-02 Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2018-02-13 Pokaż
2018-02-02 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych, z podziałem na zadania 2018-02-15 Pokaż
2018-01-05 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta Rybnika 2018-01-17 Pokaż
2017-12-05 Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu „Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji”, z podziałem na zadania. (6 zadań) 2017-12-20 Pokaż
2017-08-17 Ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków mieszkalnych 2017-08-29 Pokaż
2017-05-31 Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych 2017-06-20 Pokaż
2017-05-12 Analiza potrzeb mieszkaniowych miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizacji wraz z rekomendacjami i montażem finansowym 2017-05-24 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 1094673 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-01-24 Opublikowano dokument: Usługi geodezyjne z podziałem na 3 zadania: zad. 1 – wykonanie podziałów 71 nieruchomości w celu wydBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2023-01-20 Opublikowano dokument: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach infoŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-01-04 Opublikowano dokument: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi RacibŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-12-30 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im.Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-12-28 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Rozbudowa ulicy Kardynała KominŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-12-27 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu użyBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-12-27 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta RybnikaBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-12-27 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta RybnikaBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-12-15 Opublikowano dokument: Utrzymanie w należytym stanie technicznym wyznaczonych urządzeń odwadniających oraz odcinków rzeki RAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-12-15 Opublikowano dokument: Utrzymanie w należytym stanie technicznym wyznaczonych urządzeń odwadniających oraz odcinków rzeki RAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-12-12 Opublikowano dokument: Wykonanie projektu budowlanego dla budowy parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-12-12 Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu Do: Urząd Miasta RybnikaBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-11-09 Opublikowano dokument: Rozgraniczenie nieruchomościAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-11-09 Opublikowano dokument: Wsparcie techniczne systemu MyQAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-11-09 Opublikowano dokument: Wsparcie techniczne systemu MyQAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-10-10 Opublikowano dokument: Zapewnienie wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta RybnikaAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-10-10 Opublikowano dokument: Projekt przebudowy obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i ŚląskąŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-10-07 Opublikowano dokument: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy i rozbudowy ulicy Storczyków w RybnŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-28 Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do pAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-28 Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do pAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-28 Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do pAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-28 Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do pAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-27 Opublikowano dokument: Usługa dostępu do systemu zarządzania pracami Rady Miasta RybnikaŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-27 Opublikowano dokument: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy wiaduktu i budowy mostu w ramach zaŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-13 Opublikowano dokument: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-09 Opublikowano dokument: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowejŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-09 Opublikowano dokument: Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, dz. Północ - Opracowanie dokBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-08-18 Opublikowano dokument: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku E na kampuŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-08-12 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w ZS-P nr 14, dz. PopiBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-08-04 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania : ZSEU, dzielnica Maroko-Nowiny – buBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-08-03 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Budowa parkingu przy PrzedszkolŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-08-03 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Budowa parkingu przy PrzedszkolŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-08-03 Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniuŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-07-20 Opublikowano dokument: Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym minimum trzynastoma autobusami do placówek szAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-07-15 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół nr Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-07-13 Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia i wdrożenia systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolacAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-07-05 Opublikowano dokument: Wykonanie maksymalnie 100 podziałów nieruchomości w różnych celachBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-06-15 Opublikowano dokument: Opracowanie projektów budowlano-technicznych dla ulic na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadanŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-06-08 Opublikowano dokument: Opracowanie projektów budowlano-technicznych: Zadanie 1) budowy drogi na ulicy Wilczej Zadanie 2) prŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-06-01 Opublikowano dokument: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Klasztornej w RybnikuŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-04-20 Opublikowano dokument: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ul. Grota Roweckiego w RybnikuŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-04-12 Opublikowano dokument: Usługa dostępu do systemu informacji prawnejAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-03-25 Opublikowano dokument: Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznychAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-02-17 Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-02-09 Opublikowano dokument: Usługi geodezyjne z podziałem na 5 zadańAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2021-12-30 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-PrzeŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2021-12-30 Opublikowano dokument: Usługa dostępu do platformy budżet obywatelskiAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-12-30 Opublikowano dokument: Usługa dostępu do platformy budżet obywatelskiAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-12-29 Opublikowano dokument: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutegAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-12-28 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i MłodzieżowAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.