Rejestr
Numer uchwały Data sesji Dotyczy Szczegóły
53/IV/2024 2024-06-13 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
49/IV/2024 2024-06-13 Zmiana uchwały Nr 1291/LXXV/2024 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy „Centrum Starego Rybnika”Pokaż
40/IV/2024 2024-06-13 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
34/III/2024 2024-05-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
31/III/2024 2024-05-23 Zmiany Uchwały Nr 364/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-BoguszowicachPokaż
29/III/2024 2024-05-23 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
24/III/2024 2024-05-23 Zmiany uchwały Nr 1047/LXI/2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.Pokaż
16/III/2024 2024-05-23 Nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrodyPokaż
15/III/2024 2024-05-23 Ustanowienia pomnikami przyrody pięciu drzew rosnących na terenie kompleksu leśnego Las Paruszowiec w RybnikuPokaż
1316/LXXVI/2024 2024-03-21 Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznychusług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowychwarunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ichpobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich,wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takichusługPokaż
1314/LXXVI/2024 2024-03-21 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2024 oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego.Pokaż
1312/LXXVI/2024 2024-03-21 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024 rokPokaż
1310/LXXVI/2024 2024-03-21 Zmiany uchwały Nr 636/XXXVIII/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021 - 2033Pokaż
1294/LXXV/2024 2024-02-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Strefowej (MPZP 71)Pokaż
1293/LXXV/2024 2024-02-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Wolnej (MPZP 54-49)Pokaż
1292/LXXV/2024 2024-02-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48)Pokaż
1291/LXXV/2024 2024-02-22 Utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy "Centrum Starego Rybnika"Pokaż
1286/LXXV/2024 2024-02-22 Zmiany uchwały nr 803/XLVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
1285/LXXV/2024 2024-02-22 Zmiany uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
1284/LXXV/2024 2024-02-22 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta RybnikaPokaż
1282/LXXV/2024 2024-02-22 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta RybnikaPokaż
1267/LXXII/2023 2023-12-21 Określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychPokaż
1266/LXXII/2023 2023-12-21 Ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychPokaż
1265/LXXII/2023 2023-12-21 Nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w RybnikuPokaż
1252/LXXI/2023 2023-11-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Dożynkowej i Strzeleckiej (MPZP 69-4)Pokaż
1251/LXXI/2023 2023-11-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-53)Pokaż
1250/LXXI/2023 2023-11-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)Pokaż
1244/LXXI/2023 2023-11-30 Zmiany Uchwały Nr XVII/47/79 Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku z dnia 28 grudnia 1979 r. w sprawie: nadania nazw nowym ulicom.Pokaż
1243/LXXI/2023 2023-11-30 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Marysieńki SobieskiejPokaż
1242/LXXI/2023 2023-11-30 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica KoguciaPokaż
1240/LXXI/2023 2023-11-30 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
1234/LXXI/2023 2023-11-30 Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych trzech pomników przyrody - dwóch zlokalizowanych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" i jednego znajdującego się w Parku nad Nacyną przy ul. Raciborskiej.Pokaż
1233/LXXI/2023 2023-11-30 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028Pokaż
1232/LXXI/2023 2023-11-30 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2024 rokuPokaż
1231/LXXI/2023 2023-11-30 Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rokPokaż
1226/LXX/2023 2023-10-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
1224/LXX/2023 2023-10-26 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w RybnikuPokaż
1223/LXX/2023 2023-10-26 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2024-2028Pokaż
1219/LXX/2023 2023-10-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Oskara Kolberga (MPZP 67)Pokaż
1218/LXX/2023 2023-10-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)Pokaż
1217/LXX/2023 2023-10-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
1212/LXX/2023 2023-10-26 Podatku od środków transportowych na 2024 rokPokaż
1211/LXX/2023 2023-10-26 Podatku od nieruchomości na 2024 rokPokaż
1204/LXIX/2023 2023-09-21 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
1195/LXIX/2023 2023-09-21 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kłokocińskiej (MPZP 68)Pokaż
1194/LXIX/2023 2023-09-21 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonach ulic Przemysłowej, Złotej, Mglistej i Rybackiej (MPZP 54-39)Pokaż
1191/LXIX/2023 2023-09-21 Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta RybnikaPokaż
1190/LXIX/2023 2023-09-21 Regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
1188/LXIX/2023 2023-09-21 Zmiana uchwały Nr 1146/LXVI/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
1187/LXIX/2023 2023-09-21 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 roku.Pokaż
1186/LXIX/2023 2023-09-21 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi gminnejPokaż
1184/LXIX/2023 2023-09-21 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
1183/LXIX/2023 2023-09-21 Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w RybnikuPokaż
1176/LXVIII/2023 2023-08-21 Nadania statutu Domowi Kultury Niedobczyce w RybnikuPokaż
1171/LXVII/2023 2023-07-27 Zmiany Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
1169/LXVII/2023 2023-07-27 Zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1168/LXVII/2023 2023-07-27 Zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1162/LXVI/2023 2023-06-22 Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w RybnikuPokaż
1161/LXVI/2023 2023-06-22 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
1160/LXVI/2023 2023-06-22 Wprowadzenia zmian do Uchwały nr 565/XXXIV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia RybnikPokaż
1156/LXVI/2023 2023-06-22 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta RybnikaPokaż
1155/LXVI/2023 2023-06-22 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
1154/LXVI/2023 2023-06-22 Zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
1153/LXVI/2023 2023-06-22 Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście RybnikPokaż
1152/LXVI/2023 2023-06-22 Nadania statutu Domowi Kultury Niedobczyce w RybnikuPokaż
1151/LXVI/2023 2023-06-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Jana Kotucza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Stanisława Reymonta do skrzyżowania z ulicą RaciborskąPokaż
1150/LXVI/2023 2023-06-22 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180387 S ulicy Nikodema SobikaPokaż
1149/LXVI/2023 2023-06-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy GolejowskiejPokaż
1148/LXVI/2023 2023-06-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy MorwowejPokaż
1147/LXVI/2023 2023-06-22 Zmiany uchwały nr 416/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto RybnikPokaż
1146/LXVI/2023 2023-06-22 Sposobu ustalenia opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
1145/LXVI/2023 2023-06-22 Uchylenia uchwały nr 480/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik.Pokaż
1125/LXV/2023 2023-05-25 w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Pokaż
1122/LXV/2023 2023-05-25 Zmiany uchwały nr 803/XLVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
1121/LXV/2023 2023-05-25 Zmiany uchwały nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej.Pokaż
1120/LXV/2023 2023-05-25 Zmiany uchwały nr 1068/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionychPokaż
1104/LXIV/2023 2023-04-27 Zmiany uchwały nr 946/LIII/2022 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
1095/LXIII/2023 2023-03-23 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2023 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
1094/LXIII/2023 2023-03-23 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rokPokaż
1092/LXIII/2023 2023-03-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej, i Radziejowskiej (MPZP 66)Pokaż
1091/LXIII/2023 2023-03-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
1088/LXIII/2023 2023-03-23 Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjiPokaż
1087/LXIII/2023 2023-03-23 Oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2022 rokPokaż
1086/LXIII/2023 2023-03-23 Przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2022 rokuPokaż
1078/LXII/2023 2023-02-23 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
1075/LXII/2023 2023-02-23 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta RybnikaPokaż
1072/LXII/2023 2023-02-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
1068/LXII/2023 2023-02-23 Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionychPokaż
1061/LXI/2023 2023-01-26 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Pokaż
1060/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały Nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychPokaż
1059/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1058/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
1057/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany obszaru i granic Aglomeracji RybnikPokaż
1056/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały nr 1016/LVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023Pokaż
1053/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej JuliuszPokaż
1052/LXI/2023 2023-01-26 Regulaminu użytkowania Parku Rowerowego Wiśniowiec w RybnikuPokaż
1051/LXI/2023 2023-01-26 Regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjny-sportowego przy ul. Szramka w Rybniku StodołachPokaż
1050/LXI/2023 2023-01-26 Regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego „Grzybówka” w Rybniku GolejowiePokaż
1049/LXI/2023 2023-01-26 Regulaminu korzystania ze skweru z zapleczem rekreacyjno-sportowym Rajzapunkt w Rybniku ZamysłowiePokaż
1048/LXI/2023 2023-01-26 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
1047/LXI/2023 2023-01-26 Określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
1046/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
1036/LVIII/2022 2022-12-15 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
1033/LVIII/2022 2022-12-15 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Mikołaja Reja i Dworek (MPZP 65)Pokaż
1032/LVIII/2022 2022-12-15 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ignacego Mościckiego (MPZP 54-42)Pokaż
1031/LVIII/2022 2022-12-15 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bratków, Cisowej i Skowronków (MPZP 54-36)Pokaż
1028/LVIII/2022 2022-12-15 Uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w RybnikuPokaż
1018/LVII/2022 2022-11-24 Zmiany uchwały nr 753/XXXVI/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
1017/LVII/2022 2022-11-24 Zmiany uchwały 972/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobytPokaż
1016/LVII/2022 2022-11-24 Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023Pokaż
1013/LVII/2022 2022-11-24 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
1012/LVII/2022 2022-11-24 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
1011/LVII/2022 2022-11-24 Zmiany uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
1009/LVII/2022 2022-11-24 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2023 rokuPokaż
1007/LVII/2022 2022-11-24 Zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1004/LVII/2022 2022-11-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6)Pokaż
1003/LVII/2022 2022-11-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19)Pokaż
995/LVI/2022 2022-10-20 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rokPokaż
994/LVI/2022 2022-10-20 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
993/LVI/2022 2022-10-20 Zmiany uchwały nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w RybnikuPokaż
990/LVI/2022 2022-10-20 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-40)Pokaż
989/LVI/2022 2022-10-20 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31)Pokaż
988/LVI/2022 2022-10-20 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)Pokaż
987/LVI/2022 2022-10-20 Podatku od środków transportowych na 2023 rokPokaż
986/LVI/2022 2022-10-20 Podatku od nieruchomości na 2023 rokPokaż
982/LV/2022 2022-09-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy RybackiejPokaż
981/LV/2022 2022-09-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy ks. Piotra SkargiPokaż
980/LV/2022 2022-09-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Dworek - RaciborskaPokaż
979/LV/2022 2022-09-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
978/LV/2022 2022-09-22 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7026 S ulicy Oskara Kolberga z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebieguPokaż
977/LV/2022 2022-09-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 rokuPokaż
976/LV/2022 2022-09-22 Zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
975/LV/2022 2022-09-22 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
974/LV/2022 2022-09-22 Zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
973/LV/2022 2022-09-22 Zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
972/LV/2022 2022-09-22 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobytPokaż
971/LV/2022 2022-09-22 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
970/LV/2022 2022-09-22 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
968/LV/2022 2022-09-22 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
967/LV/2022 2022-09-22 Przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i MłodzieżyPokaż
966/LV/2022 2022-09-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
957/LIV/2022 2022-07-28 Zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
955/LIV/2022 2022-07-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Poligonowej i Granicznej (MPZP 54-43)Pokaż
954/LIV/2022 2022-07-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32)Pokaż
953/LIV/2022 2022-07-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 27-2)Pokaż
950/LIII/2022 2022-06-30 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7005 S ulicy Leszczyńskiej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebieguPokaż
949/LIII/2022 2022-06-30 Pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej nr 180104 S ulicy Golejowskiej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
948/LIII/2022 2022-06-30 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy EkonomicznejPokaż
947/LIII/2022 2022-06-30 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od istniejącej ulicy Zygmunta Starego i nadania nazwy ulicy Zygmunta StaregoPokaż
946/LIII/2022 2022-06-30 Ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
945/LIII/2022 2022-06-30 Zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutuPokaż
944/LIII/2022 2022-06-30 Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionychPokaż
943/LIII/2022 2022-06-30 Zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
942/LIII/2022 2022-06-30 Zmiany uchwały nr 841/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
939/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Brzezińskiej (MPZP 37-5)Pokaż
938/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
937/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonach ulic: Racławickiej, Obwiedni Południowej, Kolejowej i Strąkowskiej (MPZP 54-24)Pokaż
936/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cichej (MPZP 63)Pokaż
935/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 62)Pokaż
931/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
930/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy ZamysłówPokaż
929/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy WielopolePokaż
928/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy ŚródmieściePokaż
927/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy StodołyPokaż
926/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy SmolnaPokaż
925/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
924/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
923/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy RadziejówPokaż
922/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy PopielówPokaż
921/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Paruszowiec-PiaskiPokaż
920/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy OrzepowicePokaż
919/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy OchojecPokaż
918/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy NiewiadomPokaż
917/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy NiedobczycePokaż
916/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy MeksykPokaż
915/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
914/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Ligota-Ligocka KuźniaPokaż
913/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy KłokocinPokaż
912/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy KamieńPokaż
911/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy GrabowniaPokaż
910/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy GotartowicePokaż
909/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy GolejówPokaż
908/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy ChwałowicePokaż
907/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy ChwałęcicePokaż
906/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
905/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
904/LIII/2022 2022-06-30 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2022 roku.Pokaż
897/LII/2022 2022-05-26 Zmiany w Statucie dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
895/LII/2022 2022-05-26 Zmiany uchwały nr 395/XXVI/2004 w sprawie nadania Statutu Zarządowi Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
894/LII/2022 2022-05-26 Powierzenia zadania własnego Miasta Rybnika z zakresu lokalnego transportu zbiorowegoPokaż
891/LII/2022 2022-05-26 Zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rybnik przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie Aglomeracji Rybnik oraz zmianie wielkości, obszaru i granic Aglomeracji RybnikPokaż
889/LII/2022 2022-05-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Jesiennej i Stanisława Małachowskiego (MPZP 54-44)Pokaż
888/LII/2022 2022-05-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Wyzwolenia, Budowlanych i Wawelskiej (MPZP 54-37)Pokaż
887/LII/2022 2022-05-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jabłoniowej (MPZP 54-16)Pokaż
886/LII/2022 2022-05-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Tkoczów (MPZP 61)Pokaż
883/LII/2022 2022-05-26 Uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowejPokaż
882/LII/2022 2022-05-26 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
867/LI/2022 2022-04-28 Zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
865/LI/2022 2022-04-28 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2022 rokuPokaż
864/LI/2022 2022-04-28 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2022 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
863/LI/2022 2022-04-28 Zmiany uchwały nr 855/L/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPokaż
860/LI/2022 2022-04-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32)Pokaż
859/LI/2022 2022-04-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Wiktora Poloczka, Komisji Edukacji Narodowej, Morwowej, Podhalańskiej, Podleśnej, Hotelowej (MPZP 54-29)Pokaż
856/L/2022 2022-04-11 Zmiany uchwały Nr 480/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ze zm.Pokaż
855/L/2022 2022-04-11 Określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPokaż
851/XLIX/2022 2022-03-24 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rokPokaż
850/XLIX/2022 2022-03-24 Nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
849/XLIX/2022 2022-03-24 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePokaż
848/XLIX/2022 2022-03-24 Zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
847/XLIX/2022 2022-03-24 Zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
845/XLIX/2022 2022-03-24 Budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
841/XLIX/2022 2022-03-24 Zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika - Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
838/XLIX/2022 2022-03-24 Ustanowienia pomnikami przyrody dwóch drzew rosnących przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
837/XLIX/2022 2022-03-24 Zmiany uchwały nr 423/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta RybnikaPokaż
834/XLIX/2022 2022-03-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Adolfa Dygasińskiego, Uroczej, Kłokocińskiej, Zadumy (MPZP 54-33)Pokaż
833/XLIX/2022 2022-03-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Osiedle Krakusa, Św. Józefa, Smolnej, Karola Miarki, Żorskiej, Pogodnej (MPZP 54-30)Pokaż
832/XLIX/2022 2022-03-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rudzkiej, Bronisława Czecha, Bratków, Majątkowej, Lipowej (MPZP 54-28)Pokaż
831/XLIX/2022 2022-03-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bolesława Krzywoustego, Poligonowej i Długiej (MPZP 54-25)Pokaż
823/XLVIII/2022 2022-02-24 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180506 S ulicy ZamysłowskiejPokaż
822/XLVIII/2022 2022-02-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy FabrycznejPokaż
821/XLVIII/2022 2022-02-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika istniejących ulic Górnośląska - Wrębowa i nadania nazwy ulicy GórnośląskaPokaż
818/XLVIII/2022 2022-02-24 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
816/XLVIII/2022 2022-02-24 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.Pokaż
815/XLVIII/2022 2022-02-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23 etap II)Pokaż
803/XLVII/2022 2022-01-20 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
802/XLVII/2022 2022-01-20 Upoważnienia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowegoPokaż
801/XLVII/2022 2022-01-20 Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta RybnikaPokaż
800/XLVII/2022 2022-01-20 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 rokuPokaż
782/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w RybnikuPokaż
781/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w RybnikuPokaż
780/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
779/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
777/XLVI/2021 2021-12-16 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
774/XLVI/2021 2021-12-16 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 638/XXXVIII/2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
771/XLVI/2021 2021-12-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
770/XLVI/2021 2021-12-16 Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutuPokaż
757/XLV/2021 2021-11-18 Zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
756/XLV/2021 2021-11-18 Zmiany Uchwały Nr 304/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
755/XLV/2021 2021-11-18 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
752/XLV/2021 2021-11-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Szybowcowej (MPZP 54-18)Pokaż
751/XLV/2021 2021-11-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
748/XLV/2021 2021-11-18 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
739/XLIV/2021 2021-10-21 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
738/XLIV/2021 2021-10-21 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026 S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
737/XLIV/2021 2021-10-21 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 rokuPokaż
735/XLIV/2021 2021-10-21 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rokPokaż
729/XLIV/2021 2021-10-21 Podatku od środków transportowych na 2022 rokPokaż
728/XLIV/2021 2021-10-21 Podatku od nieruchomości na 2022 rokPokaż
717/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany statutu Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
714/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
713/XLIII/2021 2021-09-23 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy ŁukowejPokaż
712/XLIII/2021 2021-09-23 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180483 S ulicy WrębowejPokaż
711/XLIII/2021 2021-09-23 Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta RybnikaPokaż
710/XLIII/2021 2021-09-23 Uchylenia uchwały nr 687/XLI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II".Pokaż
709/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiana uchwały nr 258/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
708/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiana uchwały nr 241/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu nr 3 w RybnikuPokaż
707/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
706/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi "Wesoła Rybka" w RybnikuPokaż
696/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
687/XLI/2021 2021-08-05 Uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Pokaż
684/XL/2021 2021-07-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Modrzewiowej, Gotartowickiej, Skowronków, Jodłowej i Przemysłowej (MPZP 54-21)Pokaż
683/XL/2021 2021-07-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
672/XXXIX/2021 2021-06-24 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
668/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
667/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
666/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
665/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
664/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
663/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Raciborska - Rzeczna i nadania nazwy ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
662/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Obwiednia PółnocnaPokaż
661/XXXIX/2021 2021-06-24 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180201 S ulicy LektorskiejPokaż
660/XXXIX/2021 2021-06-24 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180318 S ulicy PogodnejPokaż
659/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy BratkówPokaż
658/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Droga RegionalnaPokaż
657/XXXIX/2021 2021-06-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej nr 180080 S ul. Jerzego Giedroycia poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
654/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
647/XXXIX/2021 2021-06-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 56)Pokaż
646/XXXIX/2021 2021-06-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej MPZP 52-2Pokaż
645/XXXIX/2021 2021-06-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1)Pokaż
641/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
640/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
639/XXXVIII/2021 2021-05-27 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
638/XXXVIII/2021 2021-05-27 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
637/XXXVIII/2021 2021-05-27 Uchylenia uchwały Nr 193/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
636/XXXVIII/2021 2021-05-27 Uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033Pokaż
631/XXXVIII/2021 2021-05-27 Wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegoPokaż
624/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
616/XXXVII/2021 2021-04-22 Zmiany w Statucie Dzielnicy KłokocinPokaż
613/XXXVII/2021 2021-04-22 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
612/XXXVII/2021 2021-04-22 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
610/XXXVII/2021 2021-04-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
609/XXXVII/2021 2021-04-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza (MPZP 54-20)Pokaż
603/XXXVI/2021 2021-04-08 Zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w RybnikuPokaż
602/XXXVI/2021 2021-04-08 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
599/XXXVI/2021 2021-04-08 Uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Pokaż
598/XXXVI/2021 2021-04-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)Pokaż
589/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybniku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-BrzezińskaPokaż
587/XXXV/2021 2021-03-25 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rokPokaż
583/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
579/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
576/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
565/XXXIV/2021 2021-02-25 Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia RybnikPokaż
564/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
562/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i nadania statutu Zabytkowej Kopalni IgnacyPokaż
561/XXXIV/2021 2021-02-25 Podziału instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
560/XXXIV/2021 2021-02-25 Zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Rybnika za rok 2021Pokaż
559/XXXIV/2021 2021-02-25 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
558/XXXIV/2021 2021-02-25 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2021 rokuPokaż
556/XXXIV/2021 2021-02-25 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
555/XXXIV/2021 2021-02-25 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Błękitnej (MPZP 54-17)Pokaż
549/XXXII/2021 2021-02-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
543/XXXI/2021 2021-01-28 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
542/XXXI/2021 2021-01-28 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
538/XXXI/2021 2021-01-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
537/XXXI/2021 2021-01-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 58)Pokaż
525/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 469/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
524/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 468/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w RybnikuPokaż
523/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
519/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany statutu Teatru Ziemi RybnickiejPokaż
518/XXX/2020 2020-12-17 Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
510/XXIX/2020 2020-12-03 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 435/XXVII/2016 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
509/XXIX/2020 2020-12-03 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePokaż
507/XXIX/2020 2020-12-03 Wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji RybnikPokaż
499/XXVIII/2020 2020-11-19 Zmiany uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
497/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchylenia Uchwały nr 507/XXXII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących w zakresie sprawienia pogrzebu przez gminęPokaż
496/XXVIII/2020 2020-11-19 Zmiany uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawaniaPokaż
495/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
494/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
493/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
492/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 58)Pokaż
479/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 437/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława KonarskiegoPokaż
478/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 436/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda StaffaPokaż
477/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 435/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LawendowejPokaż
476/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 434/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego WorynyPokaż
475/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga ŚródmiejskaPokaż
474/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-BrzezińskaPokaż
473/XXVI/2020 2020-10-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 rokuPokaż
469/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
468/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
467/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
461/XXVI/2020 2020-10-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
460/XXVI/2020 2020-10-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
458/XXVI/2020 2020-10-22 Podatku od środków transportowych na 2021 rokPokaż
457/XXVI/2020 2020-10-22 Podatku od nieruchomości na 2021 rokPokaż
446/XXV/2020 2020-09-24 Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
445/XXV/2020 2020-09-24 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
441/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany statutu Teatru Ziemi RybnickiejPokaż
440/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
438/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
437/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława KonarskiegoPokaż
436/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda StaffaPokaż
435/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LawendowejPokaż
434/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego WorynyPokaż
433/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga ŚródmiejskaPokaż
432/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia - BrzezińskaPokaż
431/XXV/2020 2020-09-24 Pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - PszczynaPokaż
430/XXV/2020 2020-09-24 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej) z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiejPokaż
429/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
428/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
427/XXV/2020 2020-09-24 Powierzenia Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zadań własnych Miasta Rybnika z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymiPokaż
424/XXV/2020 2020-09-24 Określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez Beneficjenta u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" oraz wysokości tego wkładuPokaż
423/XXV/2020 2020-09-24 Przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta RybnikaPokaż
410/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany w Statucie Dzielnicy OchojecPokaż
409/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany w Statucie Dzielnicy GolejówPokaż
407/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany uchwały nr 375/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
406/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
404/XXIV/2020 2020-06-25 Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta RybnikaPokaż
403/XXIV/2020 2020-06-25 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 rokuPokaż
402/XXIV/2020 2020-06-25 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
398/XXIV/2020 2020-06-25 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
388/XXII/2020 2020-05-21 Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymPokaż
383/XXII/2020 2020-05-21 Zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
382/XXII/2020 2020-05-21 Przyjęcia Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
379/XXI/2020 2020-04-23 Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
378/XXI/2020 2020-04-23 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
377/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
376/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
375/XXI/2020 2020-04-23 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
374/XXI/2020 2020-04-23 Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychPokaż
373/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
372/XXI/2020 2020-04-23 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2020 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
371/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
365/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
361/XXI/2020 2020-04-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
352/XX/2020 2020-03-12 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2020 rokPokaż
350/XX/2020 2020-03-12 Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
349/XX/2020 2020-03-12 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
339/XX/2020 2020-03-12 zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
330/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
327/XIX/2020 2020-02-20 Ustalenia Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w RybnikuPokaż
326/XIX/2020 2020-02-20 Przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina"Pokaż
319/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
318/XIX/2020 2020-02-20 Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków MiejskichPokaż
316/XIX/2020 2020-02-20 Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
304/XVIII/2020 2020-01-30 Zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
302/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w RybnikuPokaż
301/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
297/XVIII/2020 2020-01-30 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyPokaż
296/XVIII/2020 2020-01-30 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla bezdomnychPokaż
287/XVIII/2020 2020-01-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
286/XVIII/2020 2020-01-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)Pokaż
281/XVII/2019 2019-12-12 Nadania nazw skrzyżowaniom wielopoziomowym (węzłom drogowym) powstałym w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (Węzeł Gotartowicka, Węzeł Świerklańska, Węzeł Chwałowicka, Węzeł Śródmiejska, Węzeł Wodzisławska)Pokaż
279/XVII/2019 2019-12-12 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
278/XVII/2019 2019-12-12 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
275/XVII/2019 2019-12-12 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
264/XVI/2019 2019-11-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 rokuPokaż
263/XVI/2019 2019-11-21 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
259/XVI/2019 2019-11-21 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
258/XVI/2019 2019-11-21 Nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
256/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
255/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
252/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
251/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
250/XVI/2019 2019-11-21 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
249/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
248/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 703/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
247/XVI/2019 2019-11-21 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 rokuPokaż
246/XVI/2019 2019-11-21 Usunięcia nazw ulic (ul. Azaliowa, ul. Begonii, ul. Gerberów, ul. Jaskrów, ul. Stokrotki)Pokaż
241/XV/2019 2019-10-24 Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
239/XV/2019 2019-10-24 Nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
223/XV/2019 2019-10-24 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
222/XV/2019 2019-10-24 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
220/XV/2019 2019-10-24 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
219/XV/2019 2019-10-24 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023.Pokaż
215/XV/2019 2019-10-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)Pokaż
213/XV/2019 2019-10-24 Podatku od środków transportowych na 2020 rokPokaż
212/XV/2019 2019-10-24 Podatku od nieruchomości na 2020 rokPokaż
198/XIV/2019 2019-09-26 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Nieobczyce-Paryż)Pokaż
197/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy RzecznejPokaż
196/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy PocztowejPokaż
195/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy TkoczówPokaż
194/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LaurowejPokaż
193/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy ImbirowejPokaż
192/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wisławy SzymborskiejPokaż
191/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy KaktusowaPokaż
190/XIV/2019 2019-09-26 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaPokaż
188/XIV/2019 2019-09-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
186/XIV/2019 2019-09-26 Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetycznePokaż
184/XIV/2019 2019-09-26 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
183/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
182/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10)Pokaż
181/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
175/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
174/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
171/XII/2019 2019-06-27 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa CyranaPokaż
166/XII/2019 2019-06-27 Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoPokaż
165/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
162/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)Pokaż
161/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)Pokaż
160/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)Pokaż
150/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta RybnikaPokaż
137/XI/2019 2019-05-23 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
136/XI/2019 2019-05-23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
132/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
131/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)Pokaż
130/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)Pokaż
129/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)Pokaż
128/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)Pokaż
119/X/2019 2019-05-09 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
116/VIII/2019 2019-04-11 Budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
114/VIII/2019 2019-04-11 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianiaPokaż
112/VIII/2019 2019-04-11 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
107/VI/2019 2019-03-21 Zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowaPokaż
101/VI/2019 2019-03-21 Zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepłaPokaż
67/V/2019 2019-02-28 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2019 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
66/V/2019 2019-02-28 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
65/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 rokuPokaż
64/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
61/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
58/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1)Pokaż
57/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)Pokaż
56/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50)Pokaż
55/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)Pokaż
47/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
46/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
45/IV/2019 2019-01-24 Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”Pokaż
39/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej JuliuszPokaż
38/IV/2019 2019-01-24 Zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
37/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023Pokaż
30/III/2018 2018-12-13 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejPokaż
29/III/2018 2018-12-13 Uchwalenia Statutu Miasta RybnikaPokaż
28/III/2018 2018-12-13 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
20/III/2018 2018-12-13 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek e szkole i w domu" na lata 2019-2023.Pokaż
859/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika"Pokaż
858/LII/2018 2018-11-08 Uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
857/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.Pokaż
854/LII/2018 2018-11-08 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”Pokaż
853/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)Pokaż
850/LI/2018 2018-10-11 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejPokaż
849/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia Statutu Miasta RybnikaPokaż
848/LI/2018 2018-10-11 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 rokuPokaż
847/LI/2018 2018-10-11 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 rokuPokaż
844/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Józefa PolokaPokaż
843/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”Pokaż
842/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
841/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)Pokaż
840/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)Pokaż
839/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
835/LI/2018 2018-10-11 Podatku od środków transportowych na 2019 rokPokaż
834/LI/2018 2018-10-11 Podatku od nieruchomości na 2019 rokPokaż
828/L/2018 2018-09-13 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Pokaż
812/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 744/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
805/L/2018 2018-09-13 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychPokaż
804/L/2018 2018-09-13 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
802/L/2018 2018-09-13 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
800/L/2018 2018-09-13 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
798/L/2018 2018-09-13 Zniesienia nazwy skrzyżowania "Rondo Mikołowskie"Pokaż
797/L/2018 2018-09-13 Przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023”Pokaż
791/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
790/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborczePokaż
789/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
786/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
785/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
782/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w RybnikuPokaż
780/XLIX/2018 2018-06-27 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
777/XLIX/2018 2018-06-27 Uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
776/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
775/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
774/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
773/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1)Pokaż
767/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany Uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
766/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśnyPokaż
765/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolnyPokaż
764/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
761/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jabłoniowa - Olszycka i nadania nazwy ulicy (ul. Jabłoniowa)Pokaż
760/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jankowicka - Młyńska i nadania nazwy ulicy (ul. Parkingowa)Pokaż
759/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy (ul. Handlowa)Pokaż
756/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
755/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta RybnikaPokaż
746/XLVII/2018 2018-04-19 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
744/XLVII/2018 2018-04-19 Regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
742/XLVII/2018 2018-04-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowejPokaż
741/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w RybnikuPokaż
740/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
739/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
737/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
734/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
733/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkalnego zasobu gminy - "Mieszkania dla rodzin"Pokaż
732/XLVII/2018 2018-04-19 zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
725/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
724/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborczePokaż
721/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
714/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
713/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy ZamysłówPokaż
712/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
711/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
710/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy RadziejówPokaż
709/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy PopielówPokaż
708/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy NiewiadomPokaż
707/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
706/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy KamieńPokaż
705/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy GotartowicePokaż
704/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
703/XLV/2018 2018-02-15 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
702/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w RybnikuPokaż
701/XLV/2018 2018-02-15 Przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020”Pokaż
699/XLV/2018 2018-02-15 Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
690/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnkaPokaż
687/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
686/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
685/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
684/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
683/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
678/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianiaPokaż
669/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
668/XLIII/2017 2017-12-14 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
667/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
663/XLIII/2017 2017-12-14 Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy w RybnikuPokaż
661/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33)Pokaż
660/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
659/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
658/XLIII/2017 2017-12-14 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
648/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana WitkowskiegoPokaż
645/XLII/2017 2017-11-16 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - Pokaż
644/XLII/2017 2017-11-16 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”Pokaż
642/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
641/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w RybnikuPokaż
639/XLII/2017 2017-11-16 Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
638/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018 Pokaż
634/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
629/XLI/2017 2017-10-19 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 rokuPokaż
628/XLI/2017 2017-10-19 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
585/XLI/2017 2017-10-19 Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
584/XLI/2017 2017-10-19 Uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznychPokaż
583/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od środków transportowych na 2018 rokPokaż
582/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
579/XL/2017 2017-09-21 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
578/XL/2017 2017-09-21 Nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana WitkowskiegoPokaż
576/XL/2017 2017-09-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 rokuPokaż
568/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
567/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)Pokaż
565/XXXIX/2017 2017-08-24 Wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowej Pokaż
564/XXXIX/2017 2017-08-24 Zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Pokaż
557/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statut Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
556/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Powstańców Śląskich)Pokaż
550/XXXVIII/2017 2017-06-22 Utworzenia Miejskiego Żłobka w RybnikuPokaż
549/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
536/XXXVI/2017 2017-05-18 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
535/XXXVI/2017 2017-05-18 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
525/XXXV/2017 2017-04-27 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowa i zaliczenia jej do dróg wewnętrznychPokaż
519/XXXV/2017 2017-04-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27-1)Pokaż
513/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
512/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.Pokaż
504/XXXII/2017 2017-03-16 Zmiany nazwy drogi publicznej z "Władysława Hibnera" na "ks. Henryka Jośki"Pokaż
503/XXXII/2017 2017-03-16 Nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica LawendowaPokaż
500/XXXII/2017 2017-03-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35-1)Pokaż
493/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28)Pokaż
492/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26)Pokaż
489/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
488/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
480/XXX/2017 2017-01-12 Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
479/XXX/2017 2017-01-12 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
473/XXX/2017 2017-01-12 Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
466/XXX/2017 2017-01-12 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
458/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany w statucie Dzielnicy SmolnaPokaż
457/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
455/XXIX/2016 2016-12-15 Zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrodyPokaż
452/XXIX/2016 2016-12-15 Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej Pokaż
451/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
437/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy ProstejPokaż
436/XXVII/2016 2016-11-17 Uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektoryPokaż
435/XXVII/2016 2016-11-17 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
434/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
432/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiskaPokaż
430/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
425/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
422/XXVII/2016 2016-11-17 Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
421/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od środków transportowych na 2017 rokPokaż
420/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od nieruchomości na 2017 rokPokaż
408/XXVI/2016 2016-10-20 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
405/XXVI/2016 2016-10-20 Uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w RybnikuPokaż
393/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowaniaPokaż
392/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznychPokaż
391/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznychPokaż
390/XXIV/2016 2016-09-22 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
380/XXIV/2016 2016-09-22 Zmiany uchwały nr 208/XIV/2015 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
366/XXII/2016 2016-06-23 Ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używaniaPokaż
365/XXII/2016 2016-06-23 Przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ściekówPokaż
364/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
362/XXII/2016 2016-06-23 Zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
361/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25)Pokaż
360/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24)Pokaż
354/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
343/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23)Pokaż
342/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21)Pokaż
341/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12Pokaż
335/XX/2016 2016-04-21 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
333/XX/2016 2016-04-21 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
331/XX/2016 2016-04-21 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
319/XIX/2016 2016-03-10 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiskaPokaż
308/XIX/2016 2016-03-10 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta RybnikaPokaż
291/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
290/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
289/XVII/2016 2016-01-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
288/XVII/2016 2016-01-21 Przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2.Pokaż
287/XVII/2016 2016-01-21 Opłaty prolongacyjnejPokaż
280/XVI/2015 2015-12-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
279/XVI/2015 2015-12-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
276/XVI/2015 2015-12-17 Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
272/XVI/2015 2015-12-17 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy Pokaż
270/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPokaż
269/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
267/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
266/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
265/XVI/2015 2015-12-17 Założenia Przedszkola nr 50 w RybnikuPokaż
263/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
247/XV/2015 2015-11-19 Likwidacji w roku 2016 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
245/XV/2015 2015-11-19 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
243/XV/2015 2015-11-19 Zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
242/XV/2015 2015-11-19 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
241/XV/2015 2015-11-19 Nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w RybnikuPokaż
240/XV/2015 2015-11-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowePokaż
236/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek leśnyPokaż
235/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek rolnyPokaż
234/XV/2015 2015-11-19 Podatku od środków transportowych na 2016 rokPokaż
233/XV/2015 2015-11-19 W sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rokPokaż
227/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
226/XIV/2015 2015-10-22 Opłaty targowejPokaż
225/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
217/XIV/2015 2015-10-22 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR"Pokaż
214/XIV/2015 2015-10-22 Określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
213/XIV/2015 2015-10-22 Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w RybnikuPokaż
212/XIV/2015 2015-10-22 Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
210/XIV/2015 2015-10-22 Określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
209/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
208/XIV/2015 2015-10-22 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
206/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna , zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów dziennych)Pokaż
201/XIII/2015 2015-10-01 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
193/XII/2015 2015-09-17 Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Pokaż
192/XII/2015 2015-09-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
191/XII/2015 2015-09-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
190/XII/2015 2015-09-17 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicyPokaż
184/XII/2015 2015-09-17 Wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.Pokaż
163/XI/2015 2015-06-18 Zmiany statutu Dzielnicy ŚródmieściePokaż
161/XI/2015 2015-06-18 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
157/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 19Pokaż
156/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13Pokaż
155/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 Pokaż
147/XI/2015 2015-06-18 Zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutuPokaż
146/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
142/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
138/XI/2015 2015-06-18 Zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiPokaż
128/X/2015 2015-05-21 Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskichPokaż
127/X/2015 2015-05-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
99/VIII/2015 2015-03-19 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
91/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy BukowejPokaż
90/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. PlatanowejPokaż
89/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Mahoniowej i nadania nazwy ulicyPokaż
88/VII/2015 2015-02-26 Opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymiPokaż
86/VII/2015 2015-02-26 Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
81/VII/2015 2015-02-26 Zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejPokaż
79/VII/2015 2015-02-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
78/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 14 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
76/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
39/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 19Pokaż
38/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 17Pokaż
37/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 16Pokaż
36/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 11Pokaż
35/VI/2015 2015-01-22 Regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
33/VI/2015 2015-01-22 Likwidacji w roku 2015 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
31/VI/2015 2015-01-22 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
30/VI/2015 2015-01-22 Zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
29/VI/2015 2015-01-22 Wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowejPokaż
790/LII/2014 2014-11-12 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 14Pokaż
786/LII/2014 2014-11-12 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
785/LII/2014 2014-11-12 Zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajemPokaż
783/LII/2014 2014-11-12 Przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w RybnikuPokaż
782/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 10Pokaż
781/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 15Pokaż
780/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 9Pokaż
779/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 8Pokaż
778/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 7Pokaż
777/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 6Pokaż
776/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4Pokaż
774/LI/2014 2014-10-29 Zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
762/L/2014 2014-10-15 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
761/L/2014 2014-10-15 Ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta RybnikaPokaż
760/L/2014 2014-10-15 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
759/L/2014 2014-10-15 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnymPokaż
756/L/2014 2014-10-15 Podatku od środków transportowych na 2015 rokPokaż
755/L/2014 2014-10-15 Zwolnień od podatku od nieruchomościPokaż
754/L/2014 2014-10-15 Podatku od nieruchomości na 2015 rokPokaż
745/XLIX/2014 2014-09-17 Pozbawienia kategorii dróg gminnych oznaczonych nr 180135 S ul. św. Jana, 180386 S ul. Jana III Sobieskiego, 180332 S ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Tadeusza Kościuszki) i zaliczenia ich do dróg wewnętrznychPokaż
737/XLIX/2014 2014-09-17 Przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w RybnikuPokaż
729/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
728/XLVIII/2014 2014-07-23 Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
722/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy placowi (plac Teatralny)Pokaż
721/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Antoniego Woryny)Pokaż
720/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Wisławy Szymborskiej)Pokaż
714/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
712/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r.Pokaż
711/XLVII/2014 2014-06-25 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
707/XLVI/2014 2014-05-28 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
706/XLVI/2014 2014-05-28 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy MikołowskiejPokaż
695/XLV/2014 2014-04-30 Nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
684/XLIV/2014 2014-03-26 Wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
679/XLIV/2014 2014-03-26 Określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
678/XLIV/2014 2014-03-26 Określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
677/XLIV/2014 2014-03-26 Przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych "Mieszkania dla młodych" oraz zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
667/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Rybnickiej Radzie SeniorówPokaż
665/XLIII/2014 2014-02-26 Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
664/XLIII/2014 2014-02-26 Uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024Pokaż
662/XLIII/2014 2014-02-26 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Pokaż
661/XLIII/2014 2014-02-26 Nazwy skrzyżowania typu rondo (Rondo Wawok)Pokaż
654/XLIII/2014 2014-02-26 Określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020Pokaż
653/XLIII/2014 2014-02-26 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020Pokaż
652/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w RybnikuPokaż
651/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
649/XLIII/2014 2014-02-26 Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
645/XLII/2014 2014-01-15 Zmiany statutu Dzielnicy NiewiadomPokaż
644/XLII/2014 2014-01-15 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
643/XLII/2014 2014-01-15 Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
637/XLI/2013 2013-12-18 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
627/XLI/2013 2013-12-18 Likwidacji w roku 2014 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
624/XLI/2013 2013-12-18 upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznegoPokaż
623/XLI/2013 2013-12-18 Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznegoPokaż
622/XLI/2013 2013-12-18 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
609/XL/2013 2013-11-27 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
608/XL/2013 2013-11-27 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
607/XL/2013 2013-11-27 Przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.Pokaż
606/XL/2013 2013-11-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenówPokaż
602/XL/2013 2013-11-27 Zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
586/XL/2013 2013-11-27 Podatku od środków transportowych na rok 2014Pokaż
585/XL/2013 2013-11-27 Podatku od nieruchomości na rok 2014Pokaż
579/XXXIX/2013 2013-10-23 Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
576/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
575/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018Pokaż
567/XXXVIII/2013 2013-09-25 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
556/XXXVIII/2013 2013-09-25 Przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika"Pokaż
551/XXXVIII/2013 2013-09-25 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
538/XXXVI/2013 2013-06-26 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana)Pokaż
531/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
530/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
521/XXXV/2013 2013-05-22 Ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 180332 S ulicy Powstańców ŚląskichPokaż
520/XXXV/2013 2013-05-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Na OkrzeszyńcuPokaż
519/XXXV/2013 2013-05-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowychPokaż
512/XXXV/2013 2013-05-22 Zmian w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
511/XXXV/2013 2013-05-22 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
499/XXXIV/2013 2013-04-24 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.Pokaż
465/XXXIII/2013 2013-03-20 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenówPokaż
443/XXXII/2013 2013-02-27 Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
433/XXXI/2013 2013-01-23 Likwidacji w 2013 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
430/XXXI/2013 2013-01-23 Nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
427/XXX/2013 2013-01-09 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
423/XXIX/2012 2012-12-19 Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
416/XXIX/2012 2012-12-19 Określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto RybnikPokaż
415/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm.Pokaż
414/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.Pokaż
413/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.Pokaż
412/XXIX/2012 2012-12-19 Zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta RybnikaPokaż
406/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w statucie Dzielnicy OrzepowicePokaż
405/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w statucie Dzielnicy KamieńPokaż
404/XXVIII/2012 2012-11-28 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
403/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany treści uchwały Nr 352/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
402/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany treści uchwały 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta RybnikaPokaż
394/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.Pokaż
392/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
390/XXVIII/2012 2012-11-28 Szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPokaż
389/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w uchwale o wyznaczeniu inkasentów opłaty skarbowejPokaż
388/XXVIII/2012 2012-11-28 Uchylenia uchwały nr 172/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomościPokaż
387/XXVIII/2012 2012-11-28 Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rokPokaż
386/XXVIII/2012 2012-11-28 Podatku od środków transportowych na rok 2013Pokaż
385/XXVIII/2012 2012-11-28 Podatku od nieruchomości na rok 2013Pokaż
379/XXVII/2012 2012-10-24 Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
378/XXVII/2012 2012-10-24 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
373/XXVII/2012 2012-10-24 Określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto RybnikPokaż
370/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w RybnikuPokaż
369/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Rybnickiemu Centrum KulturyPokaż
368/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
367/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - NiedobczycachPokaż
366/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
365/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - ChwałowicachPokaż
364/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - BoguszowicachPokaż
354/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w Statucie Miasta RybnikaPokaż
352/XXVI/2012 2012-09-12 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
351/XXVI/2012 2012-09-12 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
350/XXVI/2012 2012-09-12 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta RybnikaPokaż
349/XXVI/2012 2012-09-12 Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
348/XXVI/2012 2012-09-12 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePokaż
347/XXVI/2012 2012-09-12 Podziału gminy na sektoryPokaż
340/XXVI/2012 2012-09-12 Nadnia nazwy drodze wewnętrznej (Za Komendą)Pokaż
338/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w cenniku opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organziacyjną Miasta RybnikaPokaż
337/XXVI/2012 2012-09-12 Ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierzat oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
319/XXIII/2012 2012-06-20 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta RybnikaPokaż
318/XXIII/2012 2012-06-20 Nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
315/XXIII/2012 2012-06-20 Zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.Pokaż
314/XXIII/2012 2012-06-20 Ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy loklanej na terenie Miasta RybnikaPokaż
304/XXII/2012 2012-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1Pokaż
302/XXII/2012 2012-05-23 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
288/XXI/2012 2012-04-24 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
282/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy ŚródmieściePokaż
281/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy SmolnaPokaż
280/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Paruszowiec-PiaskiPokaż
276/XX/2012 2012-03-28 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Krajobrazowa)Pokaż
272/XX/2012 2012-03-28 Sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 208/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
259/XIX/2012 2012-02-22 Nadania nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik ulic: Budowlanych-RudzkaPokaż
258/XIX/2012 2012-02-22 Zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg powiatowychPokaż
244/XVIII/2012 2012-01-25 Zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
227/XVII/2011 2011-12-28 Zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Hallera oraz uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w RybnikuPokaż
216/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg gminnych Pokaż
215/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Poligonowa - Rycerska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Pokaż
214/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Chrobrego - Żorska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Pokaż
208/XVI/2011 2011-11-30 Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.Pokaż
206/XVI/2011 2011-11-30 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
205/XVI/2011 2011-11-30 Zmiana w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. ZmPokaż
203/XVI/2011 2011-11-30 Przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania Pokaż
202/XVI/2011 2011-11-30 Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejPokaż
197/XVI/2011 2011-11-30 Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok Pokaż
196/XVI/2011 2011-11-30 Podatku od środków transportowych na rok 2012 Pokaż
195/XVI/2011 2011-11-30 Podatku od nieruchomości na rok 2012 Pokaż
188/XV/2011 2011-10-26 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
187/XV/2011 2011-10-26 Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika Pokaż
186/XV/2011 2011-10-26 Dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Pokaż
185/XV/2011 2011-10-26 Zmiany regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
184/XV/2011 2011-10-26 Opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika Pokaż
182/XV/2011 2011-10-26 Nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku" Pokaż
168/XIV/2011 2011-09-28 Zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.Pokaż
162/XIII/2011 2011-08-31 Zmiany uchwały nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
155/XI/2011 2011-06-29 Nazwy skrzyżowania typu rondo "Rondo Pod Zegarem" Pokaż
153/XI/2011 2011-06-29 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Wilcza) Pokaż
147/XI/2011 2011-06-29 Zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.Pokaż
146/XI/2011 2011-06-29 Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
145/XI/2011 2011-06-29 Zmiany uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.Pokaż
142/XI/2011 2011-06-29 Zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych Pokaż
139/XI/2011 2011-06-29 Zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
138/XI/2011 2011-06-29 Zmiany uchwały nr 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 Pokaż
137/XI/2011 2011-06-29 Szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście RybnikuPokaż
133/X/2011 2011-06-08 Ustanowienia insygnium Miasta Rybnika oraz zasad jego używania Pokaż
132/X/2011 2011-06-08 Ustanowienia Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta Rybnika" Pokaż
130/X/2011 2011-06-08 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Pokaż
117/IX/2011 2011-05-04 Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
115/IX/2011 2011-05-04 Wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 210/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2007 r.Pokaż
104/VIII/2011 2011-03-30 Uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
101/VIII/2011 2011-03-30 Zmiany w uchwale nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika.Pokaż
100/VIII/2011 2011-03-30 Opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika Pokaż
99/VIII/2011 2011-03-30 Zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.Pokaż
98/VIII/2011 2011-03-30 Określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
93/VIII/2011 2011-03-30 Wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 349/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r.Pokaż
78/VII/2011 2011-02-23 Uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
77/VII/2011 2011-02-23 Zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
76/VII/2011 2011-02-23 Zmian cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
75/VII/2011 2011-02-23 Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
71/VII/2011 2011-02-23 Szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Pokaż
70/VII/2011 2011-02-23 Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Pokaż
35/VI/2011 2011-01-26 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
33/VI/2011 2011-01-26 Określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
31/VI/2011 2011-01-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
23/IV/2010 2010-12-29 Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ul.Sezamkowa) Pokaż
15/III/2010 2010-12-10 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
814/LVII/2010 2010-11-10 Określenia liczby nowych licencji na wykonywanie trasportu drogowego taksówką na obszarze miasta Rybnika w 2011 roku Pokaż
812/LVII/2010 2010-11-10 Przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
811/LVII/2010 2010-11-10 Inkasa podatku rolnego od osób fizycznych Pokaż
810/LVII/2010 2010-11-10 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
809/LVII/2010 2010-11-10 Zmian w uchwale w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych wzdłuż pierzei ulic znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Rybnika, w których dokonano remontu fasadyPokaż
798/LVI/2010 2010-10-20 Podatku od środków transportowych na rok 2011 Pokaż
797/LVI/2010 2010-10-20 Podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
796/LVI/2010 2010-10-20 Opłaty od posiadania psów Pokaż
774/LV/2010 2010-09-29 Nazwy skrzyżowania typu rondo Pokaż
772/LV/2010 2010-09-29 Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Rybnika w 2010 r. Pokaż
769/LV/2010 2010-09-29 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
767/LV/2010 2010-09-29 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.Pokaż
766/LV/2010 2010-09-29 Trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Rybnika podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Rybnika innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadaniaPokaż
764/LIV/2010 2010-08-19 Zmiany uchwały nr 218/XV/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
762/LIII/2010 2010-07-21 Nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
754/LII/2010 2010-06-23 Nadania nazwy skwerowi imienia ks. dr Marka Drogosza Pokaż
753/LII/2010 2010-06-23 Zmiany uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
746/LII/2010 2010-06-23 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
745/LII/2010 2010-06-23 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwlok zwierzęcych i ich części.Pokaż
741/LII/2010 2010-06-23 Zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do[]wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty NauczycielaPokaż
732/LI/2010 2010-04-28 Zmian w uchwale dotyczącej podziału miasta na obwody głosowaniaPokaż
731/LI/2010 2010-04-28 Zmiany uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
729/LI/2010 2010-04-28 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika dla określonych terenówPokaż
728/LI/2010 2010-04-28 Określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkolaPokaż
727/LI/2010 2010-04-28 Zmiany statut Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 699/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r.Pokaż
726/LI/2010 2010-04-28 Zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Pokaż
717/XLIX/2010 2010-03-24 Sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom w sprawie: zmiany uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
706/XLVIII/2010 2010-02-10 Zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikat.Pokaż
702/XLVIII/2010 2010-02-10 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Pokaż
701/XLVIII/2010 2010-02-10 Wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwlok zwierzęcych i ich części.Pokaż
699/XLVIII/2010 2010-02-10 zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 252/XVIII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego uchwałą Nr 470/XXX/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r.Pokaż
698/XLVIII/2010 2010-02-10 Uchwała w sprawie zaplaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika kartą płatnicząPokaż
695/XLVII/2010 2010-01-04 Nadanie nazwy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wolnej w RybnikuPokaż
694/XLVII/2010 2010-01-04 Nadanie nazwy drodze wewnętrznej Pokaż
693/XLVII/2010 2010-01-04 Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
666/XLV/2009 2009-11-25 Określenie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu taksówką na obszarze miasta Rybnika w 2010 roku.Pokaż
665/XLV/2009 2009-11-25 Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
661/XLV/2009 2009-11-25 Podatek od środków transportowych na rok 2010. Pokaż
660/XLV/2009 2009-11-25 Podatek od nieruchomości na rok 2010 Pokaż
656/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Zebrzydowice. Pokaż
655/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Zamysłów. Pokaż
654/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Wielopole. Pokaż
653/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Śródmieście. Pokaż
652/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Stodoły. Pokaż
651/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Smolna. Pokaż
650/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnik-Północ. Pokaż
649/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnicka Kuźnia. Pokaż
648/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Radziejów. Pokaż
647/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Popielów. Pokaż
646/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Pokaż
645/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Orzepowice. Pokaż
644/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Ochojec. Pokaż
643/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Niewiadom. Pokaż
642/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Niedobczyce. Pokaż
641/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Meksyk. Pokaż
640/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Maroko-Nowiny. Pokaż
639/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia. Pokaż
638/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Kłokocin. Pokaż
637/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Kamień. Pokaż
636/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Grabownia. Pokaż
635/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Gotartowice. Pokaż
634/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Golejów. Pokaż
633/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Chwałowice. Pokaż
632/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Chwałęcice. Pokaż
631/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Boguszowice Stare. Pokaż
630/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiany w statucie Dzielnicy Boguszowice Osiedle. Pokaż
602/XLIV/2009 2009-10-21 Zniesienie formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) rosnącego przy ul. Gminnej w Rybniku.Pokaż
599/XLIV/2009 2009-10-21 Zasady najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Rybnika.Pokaż
598/XLIV/2009 2009-10-21 Zmiana Uchwały nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
590/XLIII/2009 2009-09-30 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenów Śródmieścia.Pokaż
589/XLIII/2009 2009-09-30 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu przemysłowego przy ul. PodmiejskiejPokaż
588/XLIII/2009 2009-09-30 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu położonego przy Elektrowni Rybnik.Pokaż
587/XLIII/2009 2009-09-30 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu dzielnicy Orzepowice.Pokaż
582/XLII/2009 2009-09-16 Zmiana uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom.Pokaż
579/XLII/2009 2009-09-16 Zmiana statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
578/XLII/2009 2009-09-16 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.Pokaż
577/XLII/2009 2009-09-16 Zmiana uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów , wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.Pokaż
574/XLII/2009 2009-09-16 Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej. Pokaż
550/XLI/2009 2009-06-17 Utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania dla drogi krajowej nr 78 od km 31+889 do km 39+969 wzdłuż ulicy Gliwickiej i Rybnickiej w Rybniku.Pokaż
548/XLI/2009 2009-06-17 Zmiana Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.Pokaż
546/XLI/2009 2009-06-17 Zmiany w statucie Domu Dziecka w Rybniku. Pokaż
542/XLI/2009 2009-06-17 Zmiana Uchwały Nr 758/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasady i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, zmienionej uchwałami Rady Miasta Rybnika nr 39/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz nr 334/XXVII/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ((Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. nr 72 poz. 2068, z 2007 r. nr 22 poz. 479 i z 2008 r. nr 131 poz. 2565)Pokaż
538/XXXIX/2009 2009-04-22 Zmiana w statucie Miasta Rybnika. Pokaż
535/XXXIX/2009 2009-04-22 Przyznanie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych. Pokaż
532/XXXIX/2009 2009-04-22 Ustalenie na terenie Miasta Rybnika miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego.Pokaż
524/XXXVIII/2009 2009-03-18 Zmiany w uchwale dotyczącej podziału Miasta na obwody głosowaniaPokaż
516/XXXVIII/2009 2009-03-18 Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych wzdłuż pierzei ulic znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Rybnika, w których dokonano remontu fasadyPokaż
509/XXXVII/2009 2009-02-18 Zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.Pokaż
507/XXXVII/2009 2009-02-18 Zmiana statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
499/XXXVI/2009 2009-02-02 Ustalenie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty NauczycielaPokaż
492/XXXV/2009 2009-01-21 Zasady bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcomPokaż
490/XXXV/2009 2009-01-21 Opłata targowa Pokaż
467/XXXIV/2008 2008-12-17 Zmiana w statucie Domu Dziecka w Rybniku. Pokaż
456/XXXIII/2008 2008-11-19 Nadanie nazwy terenowi przemysłowemu Pokaż
455/XXXIII/2008 2008-11-19 Regulamin targowisk Pokaż
453/XXXIII/2008 2008-11-19 Określenie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Rybnika w 2009 rokuPokaż
449/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana uchwały nr 200/XIV/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizycznePokaż
448/XXXIII/2008 2008-11-19 Określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych w RybnikuPokaż
447/XXXIII/2008 2008-11-19 Określenie granic obwodów publicznych gimnazjów w RybnikuPokaż
446/XXXIII/2008 2008-11-19 Opłaty za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
445/XXXIII/2008 2008-11-19 Ustalenie regulaminu określającego na 2009 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty NauczycielaPokaż
444/XXXIII/2008 2008-11-19 Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania (cofania) oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowymPokaż
443/XXXIII/2008 2008-11-19 Rodzaje nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sporotwym, ich wysokości oraz zasady i tryb przyznawaniaPokaż
442/XXXIII/2008 2008-11-19 Szczegółowe zasady i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokościPokaż
440/XXXIII/2008 2008-11-19 Opłata od posiadania psów Pokaż
439/XXXIII/2008 2008-11-19 Podatek od środków transportowych na rok 2009 Pokaż
438/XXXIII/2008 2008-11-19 Podatek od nieruchomości na rok 2009 Pokaż
436/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
435/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Zamysłów. Pokaż
434/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Wielopole. Pokaż
433/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Śródmieście. Pokaż
432/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Stodoły. Pokaż
431/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Smolna. Pokaż
430/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Rybnik - Północ. Pokaż
429/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia. Pokaż
428/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Radziejów. Pokaż
427/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Popielów. Pokaż
426/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Paruszowiec - Piaski. Pokaż
425/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Orzepowice. Pokaż
424/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Ochojec. Pokaż
423/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Niewiadom. Pokaż
422/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Niedobczyce. Pokaż
421/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Meksyk. Pokaż
420/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Maroko - Nowiny. Pokaż
419/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu Dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia. Pokaż
418/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu dzielnicy Kłokocin. Pokaż
417/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu dzielnicy Kamień. Pokaż
416/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu dzielnicy Grabownia. Pokaż
415/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu dzielnicy Gotartowice. Pokaż
414/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu dzielnicy Golejów. Pokaż
413/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu dzielnicy Chwałowice. Pokaż
412/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu dzielnicy Chwałęcice. Pokaż
411/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu dzielnicy Boguszowice Stare. Pokaż
410/XXXIII/2008 2008-11-19 Zmiana statutu dzielnicy Boguszowice Osiedle. Pokaż
409/XXXII/2008 2008-10-15 Rozpatrzenie skargi Państwa Urszuli i Ryszarda Borek na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
403/XXXII/2008 2008-10-15 Regulamin cmentarzy komunalnych w Rybniku Pokaż
397/XXXII/2008 2008-10-15 Ogranizacja i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „Cogito Noster” w RybnikuPokaż
391/XXXI/2008 2008-09-10 Nadanie nazw ulicom - Imbirowa, Laurowa, Oliwkowa, Strefowa, Ekonomiczna, Obwiednia Północna,Pokaż
390/XXXI/2008 2008-09-10 Zmiana Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.Pokaż
388/XXXI/2008 2008-09-10 Zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 178/XI/2003 Rdy Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. zm.Pokaż
384/XXX/2008 2008-07-16 Zmiana w uchwale Rady Miasta Rybnika Nr 364/XXIX/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. dotyczącej zmian w regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
383/XXX/2008 2008-07-16 Zmiany w Uchwale Rady Miasta Rybnika Nr 363/XXIX/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
382/XXX/2008 2008-07-16 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu przy ul. Dygasińskiego.Pokaż
372/XXIX/2008 2008-06-26 Zmiana w Uchwale Rady Miasta o opłacie targowej. Pokaż
371/XXIX/2008 2008-06-26 Nadanie nazwy placowi - pl. im. Emila Pawlasa Pokaż
369/XXIX/2008 2008-06-26 Zmiany w Statucie jednostki organizacyjnej Miasta 'Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku'.Pokaż
365/XXIX/2008 2008-06-26 Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.Pokaż
364/XXIX/2008 2008-06-26 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Trasportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną miasta RybnikaPokaż
363/XXIX/2008 2008-06-26 Zmiany cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną miasta Rybnika.Pokaż
360/XXIX/2008 2008-06-26 Zmiany w Uchwale Nr 296/XXVI/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami i rencistami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.Pokaż
358/XXIX/2008 2008-06-26 Ustalenie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Rybnik w roku szkolnym 2008/2009Pokaż
355/XXIX/2008 2008-06-26 Zmiany w statucie Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
352/XXIX/2008 2008-06-26 Organizacja i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla bezdomnych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, a także trybu postępowania w tych sprawachPokaż
350/XXIX/2008 2008-06-26 Zmiany w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 765/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r.Pokaż
349/XXIX/2008 2008-06-26 Zmiany w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. z późn. zm.Pokaż
345/XXVIII/2008 2008-05-19 Zmiana w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.Pokaż
334/XXVII/2008 2008-04-23 Zmiana Uchwały Nr 758/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasady i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, zmienionej uchwałą nr 39/III/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 72 poz. 2068, Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 22 poz. 479)Pokaż
333/XXVII/2008 2008-04-23 Zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimisPokaż
327/XXVI/2008 2008-03-12 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika - tereny w dzielnicy Chwałowice i Radziejów.Pokaż
326/XXVI/2008 2008-03-12 Zmiana miejscowego planu zagospodarowa przestrzennego na obszarze miasta Rybnika - tereny przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Torem, Sosnowa i Ptasia dla terenu przy ul. Sosnowej.Pokaż
325/XXVI/2008 2008-03-12 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika - część terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn.Pokaż
324/XXVI/2008 2008-03-12 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika - teren przy ul. Podmiejskiej w dzielnicy Wielopole.Pokaż
323/XXVI/2008 2008-03-12 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarze miasta Rybnika - dla terenu po południowej stronie nowej drogi łączącej Gliwicką i Rudzką,Pokaż
322/XXVI/2008 2008-03-12 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika - dla terenu po północnej stronie ulicy Edukacji Narodowej w dzielnicy Golejów.Pokaż
321/XXVI/2008 2008-03-12 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika - teren Skotnicy.Pokaż
319/XXVI/2008 2008-03-12 Plan sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.Pokaż
296/XXVI/2008 2008-03-12 Określenie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami i rencistami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.Pokaż
284/XXIII/2008 2008-01-30 Zmiana uchwały Rady Miasta nr 218/XV/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opat z tego tytułuPokaż
279/XXIII/2008 2008-01-30 Ustalenie regulaminu określającego na 2008 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
268/XXI/2007 2007-12-12 Nadanie statutu Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w RybnikuPokaż
255/XX/2007 2007-11-28 Określenie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Rybnika w 2008 rokuPokaż
254/XX/2007 2007-11-28 Zasady używania herbu i flagi Miasta Rybnik Pokaż
247/XX/2007 2007-11-28 Opłata od posiadania psów Pokaż
246/XX/2007 2007-11-28 Podatek od śodków. transportowych na rok 2008 Pokaż
245/XX/2007 2007-11-28 Wzorów formularzy na podatek rolnyPokaż
244/XX/2007 2007-11-28 Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok.Pokaż
243/XX/2007 2007-11-28 Podatek od nieruchomości na rok 2008 Pokaż
226/XVII/2007 2007-10-24 Zwolnienie z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz za wydanie prawa jazdyPokaż
222/XVII/2007 2007-10-24 Utworzenie i nadanie statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku”Pokaż
215/XVI/2007 2007-09-26 Zmiana uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanwiących wlasności gminy.Pokaż
212/XVI/2007 2007-09-26 Nadanie nazwy ulicy Na Okrzeszyńcu Pokaż
211/XVI/2007 2007-09-26 Nadanie statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.Pokaż
210/XVI/2007 2007-09-26 Zmiana nazwy i statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie.Pokaż
208/XVI/2007 2007-09-26 Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej Pokaż
203/XIV/2007 2007-08-29 Zmiany w statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252?XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. z późn. zm.Pokaż
201/XIV/2007 2007-08-29 Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych rybnickich skół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zwanego "Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika".Pokaż
200/XIV/2007 2007-08-29 Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne.Pokaż
198/XIII/2007 2007-08-08 Zmiana statutu Dzielnicy Zamysłów. Pokaż
197/XIII/2007 2007-08-08 Zmiana statutu Dzielnicy Śródmieście. Pokaż
196/XIII/2007 2007-08-08 Zmiana statutu Dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Pokaż
195/XIII/2007 2007-08-08 Zmiana statutu Dzielnicy Niewiadom. Pokaż
194/XIII/2007 2007-08-08 Zmiana statutu Dzielnicy Niedobczyce. Pokaż
193/XIII/2007 2007-08-08 Zmiana statutu Dzielnicy Maroko-Nowiny. Pokaż
192/XIII/2007 2007-08-08 Zmiana statutu Dzielnicy Gotartowice. Pokaż
191/XIII/2007 2007-08-08 Zmiana statutu Dzielnicy Boguszowice Stare. Pokaż
189/XIII/2007 2007-08-08 Przyjęcie Statutu jednostki organizacyjnej Miasta "Zarządu Zieleni Miejskiej" w RybnikuPokaż
188/XIII/2007 2007-08-08 Ustalenie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Rybnik w roku szkolnym 2007/2008.Pokaż
184/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Zebrzydowice. Pokaż
183/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Zamysłów. Pokaż
182/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Wielopole. Pokaż
181/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Śródmieście. Pokaż
180/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Stodoły. Pokaż
179/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Smolna. Pokaż
178/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Rybnik - Północ. Pokaż
177/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Rybnicka Kuźnia. Pokaż
176/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Radziejów. Pokaż
175/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Popielów. Pokaż
174/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Paruszowiec - Piaski. Pokaż
173/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Orzepowice. Pokaż
172/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Ochojec. Pokaż
171/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Niewiadom. Pokaż
170/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Niedobczyce. Pokaż
169/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Meksyk. Pokaż
168/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Maroko - Nowiny. Pokaż
167/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia. Pokaż
166/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Kłokocin. Pokaż
165/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Kamień. Pokaż
164/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Grabownia. Pokaż
163/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Gotartowice. Pokaż
162/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Golejów. Pokaż
161/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Chwałowice. Pokaż
160/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Chwałęcice. Pokaż
159/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Boguszowice Stare. Pokaż
158/XI/2007 2007-06-27 Statut Dzielnicy Boguszowice Osiedle. Pokaż
151/XI/2007 2007-06-27 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
148/XI/2007 2007-06-27 Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rybnik.Pokaż
146/XI/2007 2007-06-27 Zmiany w Uchwale w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.Pokaż
137/X/2007 2007-05-23 Zmiana regulaminu określającego na 2007 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.Pokaż
116/VII/2007 2007-03-28 Zasady bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.Pokaż
114/VII/2007 2007-03-28 Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
113/VII/2007 2007-03-28 W sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla potrzeb zastępczego odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów.Pokaż
110/VII/2007 2007-03-28 Przyjęcie Statutu Rybnickich Służb Komunalnych. Pokaż
109/VII/2007 2007-03-28 Zmiana regulaminu określającego na 2007 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.Pokaż
108/VII/2007 2007-03-28 Nadanie statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku.Pokaż
87/V/2007 2007-02-21 Statut Rybnickiego Centrum Kultury Pokaż
86/V/2007 2007-02-21 Statut Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
85/V/2007 2007-02-21 Statut Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
84/V/2007 2007-02-21 Statut Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
83/V/2007 2007-02-21 Statut Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
50/IV/2007 2007-01-17 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.Pokaż
47/IV/2007 2007-01-17 Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej. Pokaż
40/III/2006 2006-12-28 Zmiana regulaminu określającego na 2007 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
39/III/2006 2006-12-28 Zmiana Uchwały Nr 758/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasady i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.Pokaż
26/II/2006 2006-12-06 Podatek od posiada psów na rok 2007. Pokaż
825/L/2006 2006-10-25 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będącej jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.Pokaż
824/L/2006 2006-10-25 Określenie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Rybnika w 2007 rokuPokaż
821/L/2006 2006-10-25 Ustalenie regulaminu określającego na 2007 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
818/L/2006 2006-10-25 Organizacja i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rybniku przy ul. Karłowicza 48.Pokaż
817/L/2006 2006-10-25 Zmiana w uchwale Nr 511/ XXXII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2005 roku dotyczącej organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt kobiet i kobiet z dziećmi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku.Pokaż
816/L/2006 2006-10-25 Zmiana w uchwale Nr 392/XXVI/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 października 2004 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie w Rybniku – Niedobczycach przy ul. Andersa 6.Pokaż
804/XLIX/2006 2006-09-13 Regulamin przewozu osób i bagażu oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego.Pokaż
799/XLIX/2006 2006-09-13 Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.Pokaż
791/XLVII/2006 2006-06-28 Ustalenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika.Pokaż
790/XLVII/2006 2006-06-28 Ustalenie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2006/2007.Pokaż
784/XLVII/2006 2006-06-28 Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu przy ul. Prostej.Pokaż
783/XLVII/2006 2006-06-28 Utworzenie i nadanie Statutu Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu w Rybniku.Pokaż
781/XLVII/2006 2006-06-28 Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku. Pokaż
780/XLVII/2006 2006-06-28 Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku. Pokaż
769/XLVI/2006 2006-05-31 Ustalenie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2006/2007.Pokaż
765/XLVI/2006 2006-05-31 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w RybnikuPokaż
763/XLVI/2006 2006-05-31 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
762/XLVI/2006 2006-05-31 Regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno - sportowego "Grzybówka".Pokaż
758/XLVI/2006 2006-05-31 Szczegółowe zasady i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.Pokaż
757/XLVI/2006 2006-05-31 Tryb udzielania dotacji z budżetu miasta Rybnika podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzialajacych w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.Pokaż
745/XLIV/2006 2006-03-29 Nadanie nazwy placowi - Plac im. Jana Pawła II Pokaż
725/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Zebrzydowice.Pokaż
724/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Zamysłów.Pokaż
723/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenie statutu Dzielnicy Wielopole.Pokaż
722/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Śródmieście.Pokaż
721/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Stodoły.Pokaż
720/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna.Pokaż
719/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnik-Północ.Pokaż
718/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia.Pokaż
717/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Radziejów.Pokaż
716/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Popielów.Pokaż
715/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Paruszowiec-PiaskiPokaż
714/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Orzepowice.Pokaż
713/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Ochojec.Pokaż
712/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Niewiadom.Pokaż
711/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Niedobczyce.Pokaż
710/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Meksyk.Pokaż
709/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
708/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia.Pokaż
707/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statut Dzielnicy Kłokocin.Pokaż
706/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Kamień.Pokaż
705/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Grabownia.Pokaż
704/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Gotartowice.Pokaż
703/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Golejów.Pokaż
702/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Chwałowice.Pokaż
701/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Chwałęcice.Pokaż
700/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice Stare.Pokaż
699/XLIV/2006 2006-03-29 Uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
685/XLIII/2006 2006-02-22 Określenie warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanymPokaż
684/XLIII/2006 2006-02-22 Uznanie za pomniki przyrody drzew, rosnących na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
659/XLI/2005 2005-12-28 Organizacja i zasady ponoszenia odpłatności usamodzielnianych wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności usamodzielnianych wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionychPokaż
656/XLI/2005 2005-12-28 Zaliczenie ulic do kategorii dróg gminnych i nadanie nazw ulicomPokaż
655/XLI/2005 2005-12-28 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy.Pokaż
644/XL/2005 2005-12-21 Ustanowienie hejnału Miasta Rybnika oraz zmiany w Statucie Miasta Rybnika.Pokaż
640/XXXIX/2005 2005-11-23 Ustalenie regulaminu określającego na 2006 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.Pokaż
638/XXXIX/2005 2005-11-23 Określenie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Rybnika w 2006 roku.Pokaż
637/XXXIX/2005 2005-11-23 Wprowadzenie zakazu użytkowania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na zalewie Elektrowni "Rybnik".Pokaż
633/XXXIX/2005 2005-11-23 Podatek od środków transportowych na rok 2006. Pokaż
632/XXXIX/2005 2005-11-23 Podatek od posiada psów na rok 2006. Pokaż
631/XXXIX/2005 2005-11-23 Podatek od nieruchomości na rok 2006. Pokaż
630/XXXIX/2005 2005-11-23 Opłat targowa. Pokaż
626/XXXVIII/2005 2005-10-19 Zmiany w Uchwale Rady Miasta Rybnika o ustaleniu trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych.Pokaż
625/XXXVIII/2005 2005-10-19 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Rybnika.Pokaż
604/XXXVII/2005 2005-09-07 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów składowiska odpadów komunalnych w Rybniku.Pokaż
603/XXXVII/2005 2005-09-07 Wprowadzenie zmian w statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.Pokaż
585/XXXVI/2005 2005-06-30 Zmiana Uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom.Pokaż
581/XXXVI/2005 2005-06-30 Udzielanie i rozmiar zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.Pokaż
580/XXXVI/2005 2005-06-30 Zmiany w regulaminie wynagradzania na 2005r. nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.Pokaż
578/XXXVI/2005 2005-06-30 Zmiany w statucie OPS w Rybniku. Pokaż
577/XXXVI/2005 2005-06-30 Zmiany w uchwale Nr 511/XXXII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt kobiet i kobiet z dziećmi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku.Pokaż
576/XXXVI/2005 2005-06-30 Zmiana w uchwale Nr 392/XXVI/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 października 2004r. Dotyczącej organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie w Rybniku - Niedobczycach przy ul. Andersa 6.Pokaż
572/XXXVI/2005 2005-06-30 Opis granic obwodów głosowania w mieście. Pokaż
571/XXXVI/2005 2005-06-30 Zmiany w Statucie Miasta Rybnika Pokaż
570/XXXVI/2005 2005-06-30 Regulamin Korzystania z parku "Wiśniowiec". Pokaż
546/XXXV/2005 2005-05-25 Zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Rybnika.Pokaż
545/XXXV/2005 2005-05-25 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
536/XXXIV/2005 2005-04-27 Ustalenie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto.Pokaż
516/XXXII/2005 2005-03-30 Przyjęcie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Rybnika.Pokaż
515/XXXII/2005 2005-03-30 Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły dla nauczycieli i dyrektorów rybnickich szkół i placówek oświatowych w ramach specjalnego funduszu nagród.Pokaż
514/XXXII/2005 2005-03-30 Ustalenie regulaminu określającego na 2005 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.Pokaż
511/XXXII/2005 2005-03-30 Organizacja i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt kobiet i kobiet z dziećmi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku.Pokaż
510/XXXII/2005 2005-03-30 Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Pokaż
508/XXXII/2005 2005-03-30 Ustalenie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.Pokaż
507/XXXII/2005 2005-03-30 Ustalenie zasad obowiązujących w zakresie sprawienia pogrzebu przez gminę.Pokaż
506/XXXII/2005 2005-03-30 Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.Pokaż
494/XXXI/2005 2005-02-23 Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miasta Rybnika.Pokaż
489/XXXI/2005 2005-02-23 Zmiany w granicach obwodów publicznych gimnazjów w Rybniku w zakresie obwodów Gimnazjum nr 11 przy ul. Górnośląskiej 108.Pokaż
482/XXXI/2005 2005-02-23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów śródmieścia miasta Rybnika wraz z otoczeniem.Pokaż
478/XXX/2005 2005-01-26 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Orzepowice w Rybniku.Pokaż
472/XXX/2005 2005-01-26 Zmany w uchawle nr 392/XXVI/2004 Rady Miasta z dnia 13 października 2004r. dotyczącej organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Andersa 6.Pokaż
470/XXX/2005 2005-01-26 Wprowadzenie zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004r.Pokaż
469/XXX/2005 2005-01-26 Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie stanowiącym nr 2 do uchwały Rady Miasta nr 252/XVIII/04 z dnia 25 lutego 2004r.Pokaż
468/XXX/2005 2005-01-26 Wprowadzenie zmian w statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004r.Pokaż
467/XXX/2005 2005-01-26 Wprowadzenie zmian w statutucie Ośrodeka Pomocy Społecznej przyjętego uchwałą nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003r.Pokaż
466/XXX/2005 2005-01-26 Zmiany w statucie Domu Dziecka stanowiąceym załącznik nr 4 do Uchwały nr 252/XVIII/04 Rady Miasta z dnia 25 lutego 2004.Pokaż
464/XXX/2005 2005-01-26 Zmiany w uchwale w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych w ramach pomocy de minimis.Pokaż
451/XXVIII/2004 2004-12-22 Ustalenie zasad opłaty administracyjnej za wyrys i wypis ze studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.Pokaż
444/XXVIII/2004 2004-12-22 Zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielonych w ramach pomocy de minimis.Pokaż
443/XXVIII/2004 2004-12-22 Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2005. Pokaż
442/XXVIII/2004 2004-12-22 Zmiana w uchwale w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005.Pokaż
420/XXVII/2004 2004-11-17 Zasadu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.Pokaż
419/XXVII/2004 2004-11-17 Zmiana uchwały dotyczącej zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom.Pokaż
418/XXVII/2004 2004-11-17 Przyjęcie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
414/XXVII/2004 2004-11-17 Zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Pokaż
411/XXVII/2004 2004-11-17 Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej. Pokaż
410/XXVII/2004 2004-11-17 Podatek od posiadania psów na rok 2005. Pokaż
409/XXVII/2004 2004-11-17 Podatek od środków transportowych na rok 2005. Pokaż
408/XXVII/2004 2004-11-17 Podatek od nieruchomości na rok 2005. Pokaż
397/XXVI/2004 2004-10-13 Zmiana Uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom.Pokaż
395/XXVI/2004 2004-10-13 Nadanie Statutu Zarządowi Transportu Zbiorowego w Rybniku. Pokaż
393/XXVI/2004 2004-10-13 Zmiana Uchwały nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika działających w systemie pomocy społecznej.Pokaż
392/XXVI/2004 2004-10-13 Organizacja i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie w Rybniku - Niedobczycach przy ul. Andersa 6.Pokaż
376/XXIV/2004 2004-09-15 Nadanie Statutu Centrum Rekreacji i Rahabilitacji "Bushido"Pokaż
374/XXIV/2004 2004-09-15 Zmiana Uchwały nr 836/XVIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002r. O utworzenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" położonego między ulicami: Na Niwie, Raciborską, Ujejskiego, Wyboistą, Niedobczycką, Jarzynową w Rybniku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 80 z 2002r. Poz. 2898).Pokaż
367/XXIV/2004 2004-09-15 Zakres i rozmiar zniżek w obowiązkowym wymiarze godzin dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik i innych nauczycieli w tym na stanowiskach kierowniczych w tych placówkach.Pokaż
356/XXII/2004 2004-06-30 Zasady bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom.Pokaż
355/XXII/2004 2004-06-30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części drogi ekspresowej Pszczyna-Racibórz (DEPR) wraz z obszarem lotniska w Rybniku.Pokaż
354/XXII/2004 2004-06-30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Torem, Sosnowa i Ptasia.Pokaż
353/XXII/2004 2004-06-30 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach Wodzisławskiej i Żwirowej w dzielnicy Niedobczyce miasta Rybnika.Pokaż
346/XXII/2004 2004-06-30 Zasady całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Rybnik jako miasto na prawach powiatu.Pokaż
345/XXII/2004 2004-06-30 Zasady całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych.Pokaż
344/XXII/2004 2004-06-30 Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.Pokaż
333/XXII/2004 2004-06-30 Trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Rybnika podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzialajacych w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.Pokaż
322/XXI/2004 2004-05-19 Określenie granic obwodu publicznego Gimnazjum nr 8 w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145.Pokaż
321/XXI/2004 2004-05-19 Ustalenie wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń w przedszkolach prowadzonych przez miasto.Pokaż
306/XX/2004 2004-04-14 Zmiany nazwy ulicy Junaków Pokaż
300/XX/2004 2004-04-14 Określenie granic obwodów publicznych gimnazjów w Rybniku. Pokaż
299/XX/2004 2004-04-14 Określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Rybniku.Pokaż
253/XVIII/2004 2004-02-25 Określenie warunków ustalania opłat za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także zwrotu należności za okres nieobecności osoby w Domu.Pokaż
252/XVIII/2004 2004-02-25 Przyjęcie Statutów jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika działających w systemie pomocy społecznej.Pokaż
251/XVIII/2004 2004-02-25 Przyjęcie programów pomocowych. Pokaż
245/XVII/2004 2004-01-21 Statut Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Pokaż
233/XVI/2003 2003-12-22 Uchylenia regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Rybniku przy ul. Kolberga.Pokaż
232/XVI/2003 2003-12-22 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika.Pokaż
218/XV/2003 2003-12-10 Parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokość opłat z tego tytułu.Pokaż
208/XIV/2003 2003-11-19 Inkasa podatku rolnego od osób fizycznych.Pokaż
207/XIV/2003 2003-11-19 Zwolnienie od podatku rolnego Pokaż
206/XIV/2003 2003-11-19 Podatek od środków transportowych na rok 2004 Pokaż
205/XIV/2003 2003-11-19 Podatek od posiadania psów na rok 2004 Pokaż
204/XIV/2003 2003-11-19 Podatek od nieruchomości na rok 2004 Pokaż
200/XII/2003 2003-10-15 Nadanie nazw ulicom (ul. Zadumy, ul. Św.Wawrzyńca, ul. Przejazdowa)Pokaż
185/XI/2003 2003-09-10 Zmiany w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.Pokaż
178/XI/2003 2003-09-10 Przyjęcie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
176/XI/2003 2003-09-10 Wprowadzenie biletu dla młodzieży na przejazdy autobusami szkolnymi.Pokaż
172/XI/2003 2003-09-10 Zwolnienie z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.Pokaż
166/X/2003 2003-06-25 Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonymi przez osoby prawne bądź fizyczne.Pokaż
164/X/2003 2003-06-25 Określenie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat za te usługi jak również trybu ich pobieraniaPokaż
148/VIII/2003 2003-04-30 Opłata targowa. Pokaż
143/VIII/2003 2003-04-30 Opłata administracyjna za czynności urzędowe związane z zawieraniem umowy o sprawowanie opieki nad spadkodawcąPokaż
140/VIII/2003 2003-04-30 Zasady gospodarownia lokalami użytkowymi i garażami będącymi własnością Miasta lub w jego posiadaniu.Pokaż
116/V/2003 2003-02-19 Zasady usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Pokaż
110/V/2003 2003-02-19 Szczegółowe zasady i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowaPokaż
73/III/2002 2002-12-18 Ustalenie nowego cennika za przejazdy w komunikacji miejskie na linii Rybnik-Żory, będącej załącznikiem do "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik" oraz innych zmian w taryfiePokaż
26/II/2002 2002-12-03 Podatek od nieruchomości na rok 2003 Pokaż
25/II/2002 2002-12-03 Podatek od środków transportowych na rok 2003 Pokaż
24/II/2002 2002-12-03 Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej Pokaż
23/II/2002 2002-12-03 Wzory informacji i deklaracji na podatek leśny Pokaż
22/II/2002 2002-12-03 Zwolnienia od podatku leśnego Pokaż
21/II/2002 2002-12-03 Wzory formularzy na podatek rolny Pokaż
20/II/2002 2002-12-03 Inkaso podatku rolnego od osób fizycznych Pokaż
19/II/2002 2002-12-03 Podatek od posiadania psów na rok 2003 Pokaż
836/XLIII/2002 2002-10-04 Uznanie za użytek ekologiczny części obszaru doliny Okrzeszyniec położonego między ulicami Na Niwie, Raciborską, Ujejskiego, Wyboistą, Niedobczycką, Jarzynową w RybnikuPokaż
834/XLIII/2002 2002-10-04 Uchwalenie Statutu Miasta Rybnika Pokaż
833/XLIII/2002 2002-10-04 Restrukturyzacja niektórych należności od pprzedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód Miasta RybnikaPokaż
829/XLII/2002 2002-09-04 Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze GminyPokaż
815/XL/2002 2002-06-26 Zmiana uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminyPokaż
814/XL/2002 2002-06-26 Ustalenie ujednoliconych opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właścicielaPokaż
812/XL/2002 2002-06-26 Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze GminyPokaż
805/XXXIX/2002 2002-05-15 Ustalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
794/XXXVIII/2002 2002-03-27 Prowadzenie ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie miasta RybnikaPokaż
788/XXXVIII/2002 2002-03-27 Ustalenie wysokości opłaty stałej za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez miastoPokaż
786/XXXVIII/2002 2002-03-27 Przyznawanie nagród dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawczePokaż
785/XXXVIII/2002 2002-03-27 Uchylenia Uchwały Nr 529/XXIII/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2000 w sprawie opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowePokaż
775/XXXVII/2002 2002-02-27 Zmiany uchwały Nr 623/XXVI/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad bezprzetargowego zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność MiastaPokaż
772/XXXVII/2002 2002-02-27 Zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu dożywiania uczniów szkół podstawowych lub gimnazjumPokaż
764/XXXVI/2002 2002-01-30 Zmiana uchwały Nr 623/XXVI/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad bezprzetargowego zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność MiastaPokaż
759/XXXVI/2002 2002-01-30 Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzeniaPokaż
754/XXXVI/2002 2002-01-30 Ustalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
753/XXXVI/2002 2002-01-30 Nazwy skrzyżowań typu rondo Pokaż
752/XXXVI/2002 2002-01-30 Nadanie nazw ulicom Pokaż
730/XXXV/2001 2001-12-19 Zmiany w Regulaminie składowiska odpadów komunalnych w Rybniku przy ul. KolbergaPokaż
729/XXXV/2001 2001-12-19 Zmiany w Statucie Miasta Rybnika Pokaż
721/XXXV/2001 2001-12-19 Zmiany w "Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik"Pokaż
702/XXXIII/2001 2001-11-14 Podatek od środków transportowych na rok 2002 Pokaż
701/XXXIII/2001 2001-11-14 Podatek od posiadania psów na rok 2002 Pokaż
700/XXXIII/2001 2001-11-14 Podatek od nieruchomości na rok 2002 Pokaż
697/XXXII/2001 2001-10-10 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na obszarze MiastaPokaż
693/XXXII/2001 2001-10-10 Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminyPokaż
685/XXXII/2001 2001-10-10 Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.Pokaż
684/XXXII/2001 2001-10-10 Udzielenie Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych w zakresie wykonania określonych ustawą o pomocy spolecznej zadań gminy.Pokaż
672/XXXI/2001 2001-09-05 Zmiana w "Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik".Pokaż
663/XXX/2001 2001-07-18 Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPokaż
660/XXX/2001 2001-07-18 Zmiany w Statucie Miasta Pokaż
649/XXVIII/2001 2001-06-20 Zmian w "Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik" Pokaż
643/XXVIII/2001 2001-06-20 Zmian w Regulaminie składowiska odpadów komunalnych w Rybniku przy ul. Kolberga Pokaż
636/XXVII/2001 2001-05-21 Zmian w "Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik"Pokaż
623/XXVI/2001 2001-04-25 Zasad bezprzetargowego zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność MiastaPokaż
612/XXVI/2001 2001-04-25 Ustalenia wysokości opłaty stałej za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez miastoPokaż
604/XXV/2001 2001-03-28 Zmiany w Uchwale Rady Miasta o opłacie targowejPokaż
600/XXV/2001 2001-03-28 Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagosopdarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
597/XXV/2001 2001-03-28 Zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na zalewie Elektrowni "Rybnik"Pokaż
578/XXIV/2001 2001-02-14 Opłata administracyjna Pokaż
574/XXIV/2001 2001-02-14 Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalnePokaż
532/XXIV/2001 2001-02-14 Zmian w Statucie Miasta RybnikaPokaż
531/XXIV/2001 2001-02-14 Utworzenia Dzielnicy Ochojec i nadanie jej statutuPokaż
529/XXIII/2000 2000-12-28 Opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowePokaż
528/XXIII/2000 2000-12-28 Zmiana w "Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik"Pokaż
527/XXIII/2000 2000-12-28 Opłaty targowejPokaż
526/XXIII/2000 2000-12-28 Zmian w Regulaminie targowiskPokaż
519/XXIII/2000 2000-12-28 Zmiany nazw ulicPokaż
515/XXIII/2000 2000-12-28 Podatek od środków transportowych na rok 2001 Pokaż
514/XXIII/2000 2000-12-28 Podatku od posiadania psów rok 2001Pokaż
513/XXIII/2000 2000-12-28 Podatku od nieruchomości na rok 2001Pokaż
495/XXI/2000 2000-10-16 Uchwalenia Statutów DzielnicPokaż
487/XXI/2000 2000-10-16 Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miasta RybnikaPokaż
486/XXI/2000 2000-10-16 Zmian w "Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik"Pokaż
458/XX/2000 2000-09-11 Ustalenia zasad i trybu zasiedlania lokali mieszkalnych przy ul. Borki 37B w RybnikuPokaż
453/XX/2000 2000-09-11 Zmian w Statucie Miasta RybnikaPokaż
452/XX/2000 2000-09-11 Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na zalewie Elektrowni " Rybnik "Pokaż
436/XIX/2000 2000-07-17 Ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Rybnik Pokaż
416/XVIII/2000 2000-06-19 Ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
400/XVII/2000 2000-05-15 Zmian w "Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik"Pokaż
329/XIV/1999 1999-12-27 Ustalenia zasad i trybu zasiedlania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Borki 37A w Rybniku Pokaż
317/XIV/1999 1999-12-27 Podatku od środków transportowych na rok 2000Pokaż
316/XIV/1999 1999-12-27 Podatku od posiadania psów na rok 2000 Pokaż
315/XIV/1999 1999-12-27 Wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2000Pokaż
302/XIII/1999 1999-11-29 Nadania Statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku i upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych o skierowaniu do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
286/XII/1999 1999-10-18 Zmiany w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto RybnikPokaż
252/X/1999 1999-06-21 Nadania nazwy ulicyPokaż
197/X/1999 1999-06-21 Uchwalenia Statutu Miasta RybnikaPokaż
192/X/1999 1999-06-21 Przyjęcia Regulaminu odpłatności za korzystanie z usług Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
188/X/1999 1999-06-21 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji redukcyjno-pomiarowej gazu "Przegędza" w RybnikuPokaż
185/X/1999 1999-06-21 Zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowejPokaż
165/IX/1999 1999-05-10 Zmiany w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto RybnikPokaż
73/VII/1999 1999-03-01 Opłaty targowejPokaż
54/VI/1999 1999-02-08 Reorganizacja gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie, oraz zmiany w statucie tej jednostkiPokaż
34/IV/1998 1998-12-09 Zmiany w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto RybnikPokaż
31/IV/1998 1998-12-09 Wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 1999Pokaż
329/XXXII/1998 1998-02-11 Ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miasto Rybnik oraz zmiany w "Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik"Pokaż
325/XXX/1997 1997-12-17 Zmian w Regulaminie targowiskPokaż
322/XXX/1997 1997-12-17 Zmiany Uchwały Nr 208/XVIII/96 z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowejPokaż
317/XXX/1997 1997-12-17 Podatku od środków transportowych na rok 1998Pokaż
310/XXIX/1997 1997-11-12 Nadania nazw ulicomPokaż
306/XXIX/1997 1997-11-12 Reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku i zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychiczniePokaż
305/XXIX/1997 1997-11-12 Zmiany w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto RybnikPokaż
292/XXVIII/1997 1997-10-08 Ustalenie miejsc i obiektów na terenie miasta Rybnika, w których obowiązuje zakaz podawania i spożywania napojów alkoholowychPokaż
270/XXV/1997 1997-05-28 Jednolite oznakowanie taksówek osobowych, bagażowych i minibusów na terenie miasta RybnikaPokaż
269/XXV/1997 1997-05-28 Ustalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miastaPokaż
267/XXIV/1997 1997-04-23 Utworzenie zieleńca "Park Spełnionych Marzeń" Pokaż
252/XXII/1997 1997-02-12 Zmiana Regulaminu przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez miastoPokaż
251/XXII/1997 1997-02-12 Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia się osób lub rodzin oraz zasad przyznawania i zwrotu pomocy pieniężnej i w naturzePokaż
250/XXII/1997 1997-02-12 Ustalenie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasad odpłatności za te usługiPokaż
249/XXII/1997 1997-02-12 Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy sąsiedzkiej oraz zasad odpłatności za te usługiPokaż
248/XXII/1997 1997-02-12 Przyjęcie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Rybnika oraz powołanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychPokaż
241/XXI/1996 1996-12-18 Zasady ustalania opłat za parkowanie pojazdów Pokaż
240/XXI/1996 1996-12-18 Zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto RybnikPokaż
239/XXI/1996 1996-12-18 Zmiany w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiejPokaż
238/XXI/1996 1996-12-18 Opłata targowa Pokaż
236/XXI/1996 1996-12-18 Podatek od środków transportowych na rok 1997 Pokaż
235/XXI/1996 1996-12-18 Wysokość stawek podatku od posiadania psów na 1997 rokPokaż
234/XXI/1996 1996-12-18 Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 1997 Pokaż
226/XX/1996 1996-11-06 Uchwalenie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
210/XVIII/1996 1996-06-19 Zmiany w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Pokaż
209/XVIII/1996 1996-06-19 Nadania parkowi "Na Górce" imienia Św. JANA SARKANDRA Pokaż
208/XVIII/1996 1996-06-19 Zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Pokaż
206/XVIII/1996 1996-06-19 Opłat za parkowanie pojazdów na nowym parkingu miejskim przy ul. Brudnioka Pokaż
203/XVIII/1996 1996-06-19 Zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Rybnika Pokaż
202/XVIII/1996 1996-06-19 Zawarcia porozumienia komunalnego dla realizacji lokalnego transportu zbiorowego Pokaż
201/XVIII/1996 1996-06-19 Zmiany w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik Pokaż
197/XVIII/1996 1996-06-19 Zmiany zakresu działania i nazwy Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli Pokaż
193/XVIII/1996 1996-06-19 Regulaminu korzystania z posesji szkolnych Pokaż
188/XVI/1996 1996-03-27 Opłat za parkowanie pojazdów na parkingach miejskich Pokaż
187/XVI/1996 1996-03-27 Wprowadzenia zmian w regulaminie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Pokaż
186/XVI/1996 1996-03-27 Zmiany granic obwodów Publicznych Szkół Podstawowych Pokaż
179/XVI/1996 1996-03-27 Zmian w regulaminie korzystania z przystanków i dworców miejskiej komunikacji autobusowej Pokaż
176/XVI/1996 1996-03-27 Zmiany Statutu Rad Dzielnic Pokaż
172/XV/1996 1996-02-14 Ustalenia Regulaminu korzystania z przystanków i dworców miejskiej komunikacji autobusowejPokaż
160/XV/1996 1996-02-14 Uzupełnienia Statutu Rad DzielnicPokaż
159/XV/1996 1996-02-14 Dostosowania Statutu Miasta do zmian wynikających z ustawy z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 124, poz. 601)Pokaż
151/XIII/1995 1995-12-20 Opłata targowa Pokaż
150/XIII/1995 1995-12-20 Wysokości stawek podatku od posiadania psów Pokaż
149/XIII/1995 1995-12-20 Wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 1996Pokaż
148/XIII/1995 1995-12-20 Regulamin przewozu i taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto RybnikPokaż
121/X/1995 1995-06-28 Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy sąsiedzkiej oraz zasady odpłatności za te usługiPokaż
115/X/1995 1995-06-28 Regulamin konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez MiastoPokaż
114/X/1995 1995-06-28 Zmiany w Statucie Rybnickiego Ośrodka Kultury Pokaż
106/IX/1995 1995-05-10 Aktualizacji Załącznika Nr 3 do Statutu Miasta "Wykaz jednostek organizacyjnych miasta" Pokaż
100/IX/1995 1995-05-10 Wprowadzenie innych niż ustawowe zwolnienia od podatku leśnego lasów nie stanowiących własności Skarbu PaństwaPokaż
93/VIII/1995 1995-03-22 Opłaty targowe na targowisku dzielnicy Nowiny Pokaż
91/VIII/1995 1995-03-22 Zmian w regulaminie targowiska w Rybniku Pokaż
90/VIII/1995 1995-03-22 Ochrona terenów zieleni miejskiej Pokaż
89/VIII/1995 1995-03-22 Zmiany Regulaminu odpłatności za korzystanie z Domu Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
78/VII/1995 1995-02-08 Opłaty za parkowanie pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych na drogach i ulicachPokaż
69/VI/1994 1994-12-28 Utworzenia Zespołu Ognisk Wychowawczych i nadania mu Statutu Pokaż
66/VI/1994 1994-12-28 Zmiana Statutu Miasta Rybnika Pokaż
59/VI/1994 1994-12-28 Wysokość stawek podatku od posiadania psów na1995 r. Pokaż
58/VI/1994 1994-12-28 Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1995 r. Pokaż
50/V/1994 1994-11-30 Określenie stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalnePokaż
49/V/1994 1994-11-30 Zasady i tryb zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowejPokaż
33/IV/1994 1994-10-26 Opłaty za parkowanie pojazdów Pokaż
32/IV/1994 1994-10-26 Zmiana opłaty targowej Pokaż
18/III/1994 1994-09-14 Nałożenie na podmioty gospodarcze prowadzące skup złomu żeliwnego i metali kolorowych obowiązku ewidencji ich dostawcówPokaż
13/III/1994 1994-09-14 Regulamin placu zabaw Pokaż
9/III/1994 1994-09-14 Zmiany Statutu Miasta Rybnika Pokaż
371/XLIV/1994 1994-04-27 Zmian w Regulaminie targowiskPokaż
337/XLI/1993 1993-12-29 Utworzenia Miejskiego Zarządu Szkół i PrzedszkoliPokaż
334/XLI/1993 1993-12-29 Opłaty targowejPokaż
333/XLI/1993 1993-12-29 Wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 1994Pokaż
332/XLI/1993 1993-12-29 Wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 1994Pokaż
326/XL/1993 1993-11-17 Ustalenia zakresu pomocy sąsiedzkiej oraz zasad odpłatności za te usługiPokaż
325/XL/1993 1993-11-17 Dokonania zmian w zakresie usług opiekuńczych oraz zasad odpłatności za te usługi na terenie miasta RybnikaPokaż
323/XL/1993 1993-11-17 Wysokości wynagordzenia za inkaso należności podatkowychPokaż
315/XXXIX/1993 1993-09-29 Regulaminu cmentarzy komunalnychPokaż
298/XXXVI/1993 1993-06-16 Uzupełnienia Uchwały Nr 276/XXXV/93 z dnia 5 maja 1993 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
292/XXXVI/1993 1993-06-16 Ustalenia wzorów oznakowania taksówek osobowych bagażowych i minibusów na terenie miasta Rybnika Pokaż
286/XXXV/1993 1993-05-05 Jednolitego oznakowanie taksówek osobowych bagażowych i minibusów na terenie miasta RybnikaPokaż
285/XXXV/1993 1993-05-05 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Domu Pomocy SpołecznejPokaż
282/XXXV/1993 1993-05-05 Podwyższenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przylegającym do placu targowego (wjazd od ul. Młyńskiej)Pokaż
276/XXXV/1993 1993-05-05 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
264/XXXIII/1993 1993-02-10 Zmiany opłaty targowejPokaż
263/XXXIII/1993 1993-02-10 Dokonania zmian w Statucie miastaPokaż
260/XXXII/1992 1992-12-16 Ustalenia zakresu usług opiekuńczych oraz zasad odpłatności za te usługiPokaż
258/XXXII/1992 1992-12-16 Powołania Rady Programowej Gazety RybnickiejPokaż
257/XXXII/1992 1992-12-16 Zmiany statutu MuzeumPokaż
256/XXXII/1992 1992-12-16 Nadania statutów jednostkom organizacyjnymPokaż
255/XXXII/1992 1992-12-16 Odpłatności za wyżywienie w przedszkolachPokaż
254/XXXII/1992 1992-12-16 Opłat za parkowanie pojazdówPokaż
253/XXXII/1992 1992-12-16 Wprowadzenia innych niż ustawowe zwolnień od podatku od środków transportowychPokaż
252/XXXII/1992 1992-12-16 Wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 1993Pokaż
251/XXXII/1992 1992-12-16 Wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 1993Pokaż
247/XXXI/1992 1992-11-04 Zmiany regulaminu parków i zieleńców miejskichPokaż
241/XXXI/1992 1992-11-04 Zasad funkcjonowania Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
235/XXX/1992 1992-09-16 Opłaty administracyjnejPokaż
234/XXX/1992 1992-09-16 Opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy targowisku miejskimPokaż
229/XXX/1992 1992-09-16 Postępowania i obowiązki właścicieli oraz zarządców nieruchomości w Rybniku w celu ochrony środowiska przed odpadamiPokaż
228/XXX/1992 1992-09-16 Regulaminu parków i zieleńców miejskichPokaż
227/XXX/1992 1992-09-16 Regulaminu targowiskPokaż
218/XXVIII/1992 1992-06-10 Zasad rozliczania opłat za wyżywienie w przedszkolachPokaż
215/XXVIII/1992 1992-06-10 Nadania statutów miejskim jednostkom organizacyjnym kulturyPokaż
214/XXVIII/1992 1992-06-10 Utworzenia jednostki organizacyjnej kultury pn. "Mała Scena Rybnicka"Pokaż
201/XXVI/1992 1992-03-27 Nadania nazwy ulicyPokaż
195/XXVI/1992 1992-03-27 Zmiany opłaty targowejPokaż
192/XXV/1992 1992-02-12 Zmiany wysokości wynagrodzenia inkasentów należności podatkowychPokaż
184/XXIV/1991 1991-12-30 Wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowychPokaż
183/XXIV/1991 1991-12-30 Wysokości stawek podatku od posiadania psówPokaż
182/XXIV/1991 1991-12-30 Wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 1992Pokaż
172/XXII/1991 1991-11-06 Przemianowania ulic w mieściePokaż
171/XXII/1991 1991-11-06 Przemianowania skweru "Polonia" na skwer Rozalii BiegeszowejPokaż
165/XXI/1991 1991-10-02 Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu śródmieścia miasta Rybnika w rejonie targowiskaPokaż
163/XXI/1991 1991-10-02 Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy GotartowicePokaż
161/XXI/1991 1991-10-02 Podwyższenia wysokości opłat za parkowanie pojazdówPokaż
137/XVIII/1991 1991-05-29 Przekształcenia komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w jednostki i zakłady budżetowePokaż
135/XVIII/1991 1991-05-29 Świadczenia usług przewozowych taksówkami osobowymiPokaż
125/XV/1991 1991-03-20 Przedłużenia ważności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennegoPokaż
122/XV/1991 1991-03-20 Poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasaPokaż
109/XIV/1991 1991-02-20 Wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. RzecznejPokaż
108/XIV/1991 1991-02-20 Opłaty targowejPokaż
95/XIII/1991 1991-01-30 Wysokości stawek podatku od posiadania psówPokaż
94/XIII/1991 1991-01-30 Wysokości stawek podatku od nieruchomościPokaż
92/XIII/1991 1991-01-30 Statutu Miasta RybnikaPokaż
80/XI/1990 1990-12-17 Ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie miasta Rybnika, wydanych do 22.05.1990 r. przez Miejską Radę Narodową oraz Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
72/X/1990 1990-11-07 Statutu Dzielnic miastaPokaż
70/X/1990 1990-11-07 Podziału miasta na dzielnicePokaż
54/VIII/1990 1990-09-26 Zmiany uchwały nr 56/XII/1990 z dnia 28 lutego 1990 r.Pokaż
52/VIII/1990 1990-09-26 Zmiany tymczasowego statutu Miasta RybnikaPokaż
48/VII/1990 1990-09-05 Zmiany tymczasowego statutuPokaż
38/VII/1990 1990-09-05 Opłaty targowejPokaż
17/IV/1990 1990-06-27 Podwyżki stawek opłaty targowejPokaż
14/IV/1990 1990-06-27 Przyjęcia tymczasowego statutu miasta RybnikaPokaż
 
 
Odsłon strony: 723776 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2012-03-13 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2010-01-05 DodanoSzulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)