Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł
2019-04-17 Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. Pokaż
2019-04-15 ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Pokaż
2019-04-04 Zamówienie z wolnej ręki: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu Pokaż
2019-04-03 ZWR Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych Pokaż
2019-03-26 ZWR UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH Pokaż
2019-01-23 ZWR_Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymi Pokaż
2018-12-04 ZWR Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych” Pokaż
2018-11-27 ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku” wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym, oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiego. Pokaż
2018-09-21 ZWR Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
2018-09-21 ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP-12 dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj Pokaż
2018-09-21 ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP-5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj Pokaż
2018-09-20 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika Pokaż
2018-09-13 Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Pokaż
2018-09-10 ZOC_Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Pokaż
2018-07-27 ZWR_Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzielnicy Północ Pokaż
2018-07-18 ZWR_Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej – Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiego Pokaż
2018-06-14 ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Pokaż
2018-04-10 Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni marmurowych Pokaż
2018-03-20 Zapytanie o cenę: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczone urządzenia odwadniające na terenie Miasta Rybnika w 2018 roku. 2) Konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul. Reymonta do ul. Wierzbowej. 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700. Pokaż
2018-01-25 ZWR_Opieka autorska nad systemami firmy Rekord Pokaż
2017-12-19 ZWR - Budowa torów do mini-golfa w dzielnicy Popielów Pokaż
2017-12-13 ZWR_Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów Pokaż
2017-11-30 Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2017-11-22 Budowa nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dla Skateparku przy ul. Barbary, w dzielnicy Niedobczyce (ZWR) Pokaż
2017-05-22 Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Pokaż
2017-05-09 Zapytanie o cenę: Zadanie 1. Koszenie terenów komunalnych, Zadanie 2. Konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul. Reymonta do ul. Wierzbowej Pokaż
2017-03-27 Zapytanie o cenę_Uzupełnienie stanu kopert, papierów firmowych i wizytówek Urzędu Miasta Rybnika Pokaż
2017-03-14 Zapytanie o cenę na zakup specjalistycznych środków do czyszczenia Pokaż
2017-03-09 Zapytanie o cenę_Zad. 1: Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie Miasta Rybnika w 2017 roku Zad. 2. Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700 Pokaż
2017-02-09 Zakup specjalistycznych środków do czyszczenia Pokaż
2017-01-04 Opieka autorska nad systemami firmy Rekord (ZWR) Pokaż
2016-09-14 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Pokaż
2016-09-01 Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek. Pokaż
2016-07-20 Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP2 w Rybniku dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52 Pokaż
2016-07-07 Zamówienie dodatkowe polegające na wykonaniu pali wierconych w stalowych rurach osłonowych dla zadania „budowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku”. Pokaż
2016-04-28 Uzupełnienie stanu kopert i papierów firmowych oraz wizytówek na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika Pokaż
2016-02-17 Zakup specjalistycznych środków do czyszczenia (koncentraty, wosk do marmurów, olej do podłóg drewnianych) Pokaż
2016-02-16 Zapytanie o cenę: Zadanie 1. Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika w 2016 roku. Zadanie 2. Koszenie terenów komunalnych. Zadanie 3. Likwidacja zachwaszczeń. Zadanie 4. Konserwac Pokaż
2016-01-12 Opieka autorska nad systemami firmy Rekord Pokaż
2015-11-26 Usługi zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT Miasta Rybnik Pokaż
2015-11-24 Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja” Pokaż
2015-11-10 Promocja Miasta Rybnika podczas „Koncertu Finałowego XX Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa” w Teatrze Ziemi Rybnickiej Pokaż
2015-10-21 ZOC_ Wydruk broszury dotyczącej powszechnej samoobrony Pokaż
2015-10-20 Zamówienie dodatkowe polegające na wzmocnieniu podłoża poprzez stabilizację gruntu dla zadania Budowa łącznika ulic Prosta - Świerklańska Pokaż
2015-10-02 Zapytanie o cenę: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek. Pokaż
2015-09-14 Zapytanie o cenę: druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Pokaż
2015-07-10 ZOC_Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Pokaż
2015-06-09 Zapytanie o cenę: Likwidacja zachwaszczeń Pokaż
2015-05-27 Zapytanie o cenę: Uzupełnienie stanu kopert i papierów firmowych oraz wizytówek na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika Pokaż
2015-05-22 Zamówienie dodatkowe polegające na przebudowie kabla energetycznego PKP, robotach rozbiórkowych, przebudowie kabli teletechnicznych, montażu rury ochronnej dwudzielnej, regulacji studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Pokaż
2015-03-19 Zapytanie o cenę_Druk 1 200 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Pokaż
2015-02-27 Zapytanie o cenę: Zadanie 1. Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika w 2015 roku. Zadanie 2. Koszenie terenów komunalnych. Zadanie 3. Likwidacja zachwaszczeń. Zadanie 4. Konserwac Pokaż
2015-02-10 Zlecenie zarządzania nieruchomościami Gminy Miasta Rybnika zlokalizowanymi przy ul. Podmiejskiej, objętymi obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pokaż
2015-01-19 Opieka autorska nad systemami firmy Rekord Pokaż
2014-11-07 Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2014-10-28 Promocja Miasta Rybnika podczas Koncertu Finałowego XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa w Rybnickim Centrum Kultury. Pokaż
2014-10-23 Zamówienie dodatkowe dla zadania Przebudowa mostu na ulicy Robotniczej w Rybniku polegające na montażu i demontażu ścianek szczelnych. Pokaż
2014-10-21 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek. Pokaż
2014-10-20 Zapytanie o cenę_druk kart wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Pokaż
2014-10-02 Zapytanie o cenę: Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.: 1) Druk 1500 sztuk obwieszczeń Prezydenta Pokaż
2014-09-15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pokaż
2014-09-04 Zapytanie o cenę: Druk 500 sztuk broszury informacyjnej w ramach projektu pn. Dni kultury i sportu w 10. rocznicę współpracy partnerskiej Rybnika i Karwiny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu pań Pokaż
2014-09-02 Zapytanie o cenę: druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta Rybnika o podziale Miasta Rybnika na okręgi wyborcze, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad Pokaż
2014-07-17 Zapytanie o cenę na druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta Rybnika o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 wrześni Pokaż
2014-07-17 Zapytanie o cenę na druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta Rybnika o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 wrześni Pokaż
2014-06-26 Zamówienie dodatkowe dla zadania pn. Przebudowa ulicy Jastrzębskiej w Rybniku, polegające na wykonaniu stabilizacji gruntów, drenażu, demontażu kanału betonowego. Pokaż
2014-06-17 Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku polegające na wykonaniu dojazdów do nieruchomości, umocnieniu skarp, remoncie nawierzchni ulicy Prostej na odcinku 75 m, przedłużeniu przepustu. Pokaż
2014-05-23 Druk 200 plakatów w ramach projektu pn. Dni kultury i sportu w 10. rocznicę współpracy partnerskiej Rybnika i Karwiny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Pokaż
2014-05-22 Roboty dodatkowe dla zadania "Przebudowa ulicy Pod Lasem w Rybniku" polegające na wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, demontażu płyt drogowych oraz regulacji elementów uzbrojenia podziemnego Pokaż
2014-04-30 Serwis systemu CZD Pokaż
2014-04-15 Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta Rybnika o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Pokaż
2014-04-07 Zapytanie o cenę: druk 800 szt. obwieszczeń Prezydenta Miasta Rybnika o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Pokaż
2014-02-24 Zapytanie o cenę: Zad. 1. Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających (…).Zad. 2. Koszenie terenów komunalnych. Zad. 3. Likwidacja zachwaszczeń. Zad. 4. Konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny (…) Pokaż
2014-01-31 Zamówienie dodatkowe dla zadania pn. Przebudowa ulicy Niepodległości w Rybniku na odcinku km 1+522 -2+251 wraz z obiektem mostowym polegające na wykonaniu pali prefabrykowanych. Pokaż
2014-01-10 Opieka autorska nad systemami firmy Rekord Pokaż
2014-01-09 Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. Konserwacja i utrzymanie oświetlenia stanowiącego własność Miasta Rybnik polegające na przebudowie zasilania oświetlenia ulicy Kościuszki i Piłsudskiego. Pokaż
2013-10-18 Zlecenie zarządzania nieruchomościami Gminy Miasta Rybnika zlokalizowanymi przy ul. Podmiejskiej, objętymi obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pokaż
2013-10-03 Zamówienie dodatkowe dla zadania pn. Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku polegające na wywozie i utylizacji materiałów niebezpiecznych. Pokaż
2013-07-10 Świadczenie usługi dystrybucji - przesyłu energii elektrycznej do pomieszczeń Urzędu Miasta w budynku przy ul. Rzecznej 8. Pokaż
2013-07-03 Dostawa spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych. Pokaż
2013-05-06 Wynajem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania targów nieruchomości EXPO REAL 2013 w Monachium (Niemcy) Pokaż
2013-03-29 Zad. 1. Koszenie terenów komunalnych. Zad. 2. Likwidacja zachwaszczeń. Zad. 3.Konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul. Wierzbowej do ul. Reymonta. Pokaż
2013-03-06 Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika w 2013 roku. Pokaż
2012-12-27 Opieka autorska nad systemami firmy Rekord. Pokaż
2012-12-06 Wynajem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania targów nieruchomości MIPIM 2013 odbywających się w dniach 12-15 marca 2013 r. w Cannes (Francja) w związku z realizacją projektu "Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych" Pokaż
2012-11-21 Roboty dodatkowe dla zadania „Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w Rybniku w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną (tereny za OSP) polegające na wykonaniu stabilizacji podłoża” Pokaż
2012-11-20 Usługi prawnicze polegające na zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi oraz usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed innymi organami orzekającymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku VAT Miasta Rybnik. Pokaż
2012-11-19 Zamówienie dodatkowe dla zadania pn. Przebudowa ul. Budowlanych na odcinku od ronda przy stacji Shell do ronda Zebrzydowickiego polegające na wykonaniu stabilizacji podłoża gruntowego. Pokaż
2012-11-19 Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika w latach 2012 - 2014. Pokaż
2012-10-16 Roboty dodatkowe dla zadania "Przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Mikołowskiej do ul. K. Miarki" polegające na wykonaniu nowych pokryw żelbetowych oraz wykonaniu stabilizacji gruntu. Pokaż
2012-08-02 Roboty uzupełniające dla zadania „Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta Rybnika” polegające na wykonaniu nasypu drogowego Pokaż
2012-07-31 Roboty dodatkowe konieczne dla zadania "Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronada Boguszowickiego do granic Miasta Rybnika polegające na a)przebudowie wodociągu, b)przebudowie słupa nN Pokaż
2012-07-10 Zamówienia uzupełniające dla zadania pn.: Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 - przebudowa ulicy Wodzisławskiej. Pokaż
2012-07-10 Roboty dodatkowe na zadaniu: Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 - przebudowa ulicy Wodzisławskiej polegające na naprawie studni kanalizacji. Pokaż
2012-07-02 Roboty dodatkowe konieczne dla prawidłowego wykonania zadania pn. Przebudowa ulicy Podmiejskiej na odcinku od ul. Gliwickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (km 3+540 – 2+900), polegające na przebudowie sieci teletechnicznej. Pokaż
2012-06-13 Zadanie 1. Koszenie terenów komunalnych. Zadanie 2. Likwidacja zachwaszczeń. Pokaż
2012-05-23 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pokaż
2012-05-23 Serwis pogwarancyjny systemu CZD. Pokaż
2012-05-08 Wynajem powierzchni wystawienniczej o metrażu 4 0m2 w czasie trwania nieruchomości EXPO REAL 2012 odbywających się w dniach 08-10 października 2012 r. w Monachium (Niemcy) Pokaż
2012-02-10 Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika w 2012 roku Pokaż
2012-01-27 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z prowadzeniem składowiska odpadów. Pokaż
2012-01-12 Zlecenie zarządzania nieruchomościami Gminy Miasta Rybnika zlokalizowanymi przy ul. Podmiejskiej, objętymi obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pokaż
2011-12-21 Opieka autorska nad systemami firmy Rekord. Pokaż
2011-12-06 Budowa chodników przy III etapie Obwodnicy na odcinku od ul. Borki do ronda przy ul. Storczyków oraz wzdłuż ul. Długiej w Orzepowicach. Pokaż
2011-12-05 Wynajem powierzchni wystawienniczej o metrażu 43,098 m2 w czasie trwania targów nieruchomości MIPIM 2012 odbywających się w dniach 06-09 marca 2012 w Cannes. Pokaż
2011-11-16 Roboty uzupełniające na zadaniu dotyczącym “Przebudowy ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta Rybnika” polegające na przełożeniu nawierzchni zjazdów z kostki betonowej oraz bloczków betonowych (...) Pokaż
2011-10-04 Roboty uzupełniające dla zadania „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika..." Pokaż
2011-09-30 Zabezpieczenie ciepłociągu na skrzyżowaniu ulic Budowlanych i Kominka oraz remont studni kanalizacyjnych w ciągu ul. Budowlanych - roboty dodatkowe. Pokaż
2011-09-29 Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów. Pokaż
2011-09-12 Roboty dodatkowe dla zadania „Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku na ulicy Gliwickiej, Reymonta i Kotucza” – ulica Kotucza Pokaż
2011-08-24 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Pokaż
2011-08-23 Zabudowanie studni rewizyjnej oraz zmiana średnicy rękawa do przeprowadzenia renowacji kanalizacji deszczowej w ramach robót dodatkowych na zadaniu: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej. Pokaż
2011-08-19 Przekładka sieci wodociągowej i sieci gazowej oraz likwidacja przepustów w ramach robót dodatkowych na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Nadbrzeżnej. Pokaż
2011-08-19 Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zebrzydowickiej oraz remont chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Kotucza - Zebrzydowicka - roboty uzupełniające dla zadania „Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 (...) Pokaż
2011-08-19 Roboty budowlane związane z Przebudową ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic miasta Rybnika polegające na regulacji istniejących studni kanalizacji sanitarnych, przekładce istniejących gazociągów (...) Pokaż
2011-07-26 Promocja miasta Rybnika w ogólnopolskim dodatku do dziennika Rzeczpospolita pt. „Ranking Samorządów”. Pokaż
2011-07-05 Przebudowa studni teletechnicznych oraz renowacja studni kanalizacyjnych - roboty dodatkowe dla zadania "Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę DK78 w Rybniku na ul. Gliwickiej, Reymonta i Kotucza". Pokaż
2011-06-28 Promocja miasta Rybnika poprzez zamieszczenie reklamy w dodatku "Kocham Rybnik" Polski Dziennika Zachodniego, m.in. harmonogramu imprez i przybliżenia miejsc wartych odwiedzenia podczas Dni Rybnika 2011 Pokaż
2011-06-27 Przebudowa ul. Wodzisławskiej na odcinku 41 m wraz z chodnikami w rejonie ronda Wodzisławskiego – roboty uzupełniające dla zadania „Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku Pokaż
2011-06-07 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek. Pokaż
2011-05-31 Promocja miasta w specjalnym dodatku do Tygodnika Regionalnego Nowiny pt. „Nowiny na koncert Bryana Adamsa”. Pokaż
2011-02-28 Promocja miasta w dodatku do Gazety Wyborczej „Śląskie. Tu warto studiować”. Pokaż
2011-02-15 Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika w 2011 roku. Pokaż
2011-02-08 Wzmocnienie konstrukcji dachów i stropu oraz usunięcie uszkodzeń konstrukcji budynku powstałych w wyniku szkód górniczych w budynku Domu Kultury w Niedobczycach – roboty dodatkowe do umowy IMI-342/00038/10. Pokaż
2011-02-07 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Pokaż
2011-01-28 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP m. Rybnika. Pokaż
2011-01-26 Wykonanie chodnika na ulicy Willowej - Bieli w ramach robót uzupełniających dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej-Szewczyka-Bieli-Brzozy w Rybniku na rondo”. Pokaż
2011-01-18 Usługa gastronomiczna podczas spotkania noworocznego z Prezydentem Miasta Rybnika w Muzeum w Rybniku. Pokaż
2011-01-17 Zorganizowanie noworocznego koncertu kolęd Rodziny Pospieszalskich podczas trwania projektu pn.: "II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pokaż
2011-01-12 Zorganizowanie noworocznego koncertu Filharmonii Rybnickiej im.Braci Szafranków z udziałem Ewy Urygi podczas trwania projektu pn.II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pokaż
2011-01-11 Zorganizowanie noworocznego koncertu Roberta Janowskiego podczas trwania projektu pn. II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie, współfinansowanego przez Unię Europejskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Pokaż
2010-12-30 Usługa dostępu do Centrum SMS (SMS-C) przy pomocy Systemu SMS. Pokaż
2010-12-30 Usługa gastronomiczna podczas spotkania noworocznego z Prezydentem Miasta Rybnika w Rybnicki Centrum Kultury Pokaż
2010-12-29 Rozbiórka podbudowy betonowej wraz z wymianą gruntu na ul. Raciborskiej km 3+880 do 4+340 - roboty dodatkowe. Pokaż
2010-12-28 Wzmocnienie konstrukcji stropodachu oraz naprawa stropu międzykondygnacyjnego w budynku OSP Popielów. Pokaż
2010-12-21 Zorganizowanie koncertu zespołu Sienna Gospel Choir oraz występu Katarzyny Skrzyneckiej. Pokaż
2010-12-16 Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na odcinku 881 m – roboty uzupełniające w ramach zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych”. Pokaż
2010-12-15 Wymiana podłoża na ul. Raciborskiej roboty dodatkowe – dla zadania pn. „Remont ulicy Raciborskiej w Rybniku”. Pokaż
2010-12-15 Wymiana podłoża w ciągu ul. Poligonowej (km 0+000 do 0+230) – roboty dodatkowe w ramach zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych” Pokaż
2010-12-15 Promocja miasta Rybnika w specjalnym wydaniu miesięcznika społeczno – kulturalnego Śląsk, poprzez zamieszczenie materiału poświęconego Rybnikowi pt. Zwiad kulturalny. Pokaż
2010-12-10 Przebudowa otworów okiennych oraz likwidacja azbestu w pomieszczeniach piwnicznych Zespołu Szkół nr 3 przy ulicy Orzepowickiej 15a. Pokaż
2010-11-16 Naprawa przerwanego drenażu – roboty dodatkowe dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Raciborskiej – Ujejskiego”. Pokaż
2010-11-09 Naprawa kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica – roboty dodatkowe dla zadania pn. „Remont ul. Staszica w Rybniku” Pokaż
2010-11-08 Naprawa uszkodzonego przepustu oraz obniżenie kanalizacji teletechnicznej na zatoce autobusowej – roboty dodatkowe dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Willowa-Szewczyka-Bieli w Rybniku na rondo”. Pokaż
2010-11-05 Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Niepodległości – odcinek od km 0+604 do 0+923 – roboty uzupełniające dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Niepodległości w Rybniku – odcinek od km 0+00 do 0+923”. Pokaż
2010-10-21 Wynajem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania targów nieruchomości MIPIM 2011 w Cannes (Francja) Pokaż
2010-10-21 Wykonanie dodatkowej konstrukcji dla zabudowania ekranów akustycznych przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 wzdłuż ul. Chrobrego na długości 39 mb. - roboty dodatkowe Pokaż
2010-10-12 Roboty dodatkowe - przełożenie niezinwentaryzowanego kabla teletechnicznego Pokaż
2010-09-01 Serwis i nadzór autorski nad programami podatkowo-księgowymi firmy REKORD (2010/2011). Pokaż
2010-08-19 Wzmocnienie stropów oraz izolacje ścian piwnic – roboty dodatkowe dla zadania „Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 10 w Rybniku przy ul. Św. Józefa ”. Pokaż
2010-08-18 Naprawa przeciekającego tarasu nad Ł-1 w Szkole Podstawowej nr 34, w Rybniku przy ul. Reymonta 69 – roboty dodatkowe dla zadania „Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku”. Pokaż
2010-08-12 Promocja terenów inwestycyjnych w miesięczniku "Murator" w dodatku regionalnym „Murator Południowy”. Pokaż
2010-07-28 Promocja Miasta Rybnika przez Sekcję Żeglarską TS Kuźnia Rybnik podczas żeglarskich Mistrzostw Europy klasy Laser 4.7 odbywających się we francuskiej miejscowości Hourtin oraz w regatach krajowych Pokaż
2010-07-19 Rozbiórka i wykonanie nowych filarów podpory środkowej od strony Rybnika oraz roboty naprawcze powierzchni betonowych filara od strony Raciborza i korpusu filara od strony Rybnika Pokaż
2010-07-15 Promocja miasta Rybnika w ogólnopolskim dodatku do dziennika Rzeczpospolita pt. „Ranking Samorządów”. Pokaż
2010-07-02 Promocja Miasta Rybnika przez Towarzystwo Sportowe „Volley” Rybnik podczas rozgrywek II ligi siatkówki mężczyzn. i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2010-06-29 Promocja Miasta Rybnika przez Klub Koszykarski ROW Rybnik podczas rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2010-06-29 Występ zespołu lokalnego The October Leaves w ranach projektu pn. "Promocja kultury ziemi raciborsko - rybnickiej". Pokaż
2010-06-18 Występ lokalnego zespołu pn. Sari Ska Band podczas imprezy plenerowej pn. Śląska Scena Muzyczna Młodych Pokaż
2010-06-18 Występ lokalnego zespołu pn. Sekcja z Włoch podczas imprezy plenerowej pn. Śląska Scena Muzyczna Młodych Pokaż
2010-06-18 Występ lokalnego zespołu pn. Kurczat podczas imprezy plenerowej pn. Śląska Scena Muzyczna Młodych Pokaż
2010-06-18 Koncert zespołu KULT podczas imprezy plenerowej pn. „Śląska Scena Muzyczna Młodych” Pokaż
2010-06-09 Zamieszczenie w specjalnym dodatku Polska Dziennik Zachodni m.in. harmonogramu imprez i atrakcji oraz innych informacji w ramach realizacji projektu pn. „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” Pokaż
2010-06-08 Doładowanie e-karty przez internet Pokaż
2010-05-27 Promocja miasta Rybnika m.in. poprzez umieszczenie logo miasta na zaproszeniach, reklamach Kongresu, materiałach promocyjnych i planszach z logotypami podczas II Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Pokaż
2010-05-19 Wymiana przykanalików i ciągów kanalizacyjnych wokół budynku hali, aż do punktu włączenia do sieci zewnętrznej o większej średnicy – roboty dodatkowe w ramach zadania: „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Boguszowicach, etap II”. Pokaż
2010-05-19 Promocja miasta Rybnika w dodatku specjalnym Tygodnika Regionalnego Nowiny pt. „ABC Regionu” Pokaż
2010-05-18 Wynajem powierzchni wystawienniczej w czasie targów nieruchomości EXPO REAL 2010 w Monachium w dniach 4 – 6 października 2010 r. Pokaż
2010-05-13 Przesunięcie linii teletechnicznej z wycinką drzew, zabezpieczeniem separatora, umocnieniem skarp zbiornika odparowującego – roboty dodatkowe przy przebudowie ulicy Świerklańskiej. Pokaż
2010-05-07 Wykonanie rowu odwadniającego na ulicy Poligonowej – roboty dodatkowe dla zadania „Budowa łącznika ulic Poligonowej i Rycerskiej w Rybniku”. Pokaż
2010-04-21 Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika w 2010 r. Pokaż
2010-04-19 Promocja Miasta Rybnika przez Klub Sportowy POLONIA RYBNIK podczas międzynarodowych i krajowych zawodów w judo. Pokaż
2010-04-19 Promocja Miasta Rybnika przez Klub Sportowy „Energetyk ROW Rybnik” podczas rozgrywek III ligi grupy śląsko-opolskiej piłki nożnej mężczyzn, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2010-04-09 Roboty izolacyjne budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25 Pokaż
2010-03-11 Zlecenie zarządzania nieruchomościami Gminy Miasta Rybnika zlokalizowanymi przy ul. Podmiejskiej, objętymi obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pokaż
2010-03-08 Promocja miasta Rybnika m.in. poprzez umieszczenie logo miasta na zaproszeniach, reklamach Kongresu, materiałach promocyjnych i planszach z logotypami podczas II Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Pokaż
2010-03-08 Zakwaterowanie uczestników projektu pt. „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” realizowanego z ramach RPO WSL 2007-2013 – noclegi dla 27osób. Pokaż
2010-02-26 Zakwaterowanie uczestników projektu pt. „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” realizowanego z ramach RPO WSL 2007-2013 – noclegi dla 44 osób. Pokaż
2010-02-11 Zakwaterowanie uczestników projektu pt. „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” realizowanego z ramach RPO WSL 2007-2013 – noclegi dla artystów - 68 osób. Pokaż
2010-02-09 Zakwaterowanie uczestników projektu pt. „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” realizowanego z ramach RPO WSL 2007-2013 – noclegi dla artystów - 126 osób. Pokaż
2010-02-09 Zakwaterowanie uczestników projektu pt. „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” realizowanego z ramach RPO WSL 2007-2013 – noclegi dla 28 osób. Pokaż
2010-02-09 Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie uczestników projektu pt. „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” realizowanego z ramach RPO WSL 2007-2013 – noclegi dla artystów - 20 osób. Pokaż
2010-02-09 Przedmiotem zamówienia zakwaterowanie uczestników projektu pt. „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” realizowanego z ramach RPO WSL 2007-2013 – noclegi dla artystów - 84 osoby Pokaż
2010-02-08 Zakwaterowanie uczestników projektu pt. „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” realizowanego z ramach RPO WSL 2007-2013 – noclegi dla 20 osób. Pokaż
2010-02-08 Zakwaterowanie uczestników projektu pt. „Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” realizowanego z ramach RPO WSL 2007-2013 – noclegi dla artystów - 127 osób. Pokaż
2010-02-04 Catering podczas konferencji w ramach projektu „Zawodowiec – przyszłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku” (100 osób) Pokaż
2010-02-04 Promocja Miasta Rybnika przez Rybnicki Klub Motorowy podczas rozgrywek drużynowych mistrzostw I ligi żużlowej, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2010-02-04 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych (segment basenowy) przy ul. Świerklańskiej w dzielnicy Meksyk – roboty dodatkowe Pokaż
2010-01-21 Catering podczas I seminarium dla przedsiębiorców w dniu 27 stycznia 2010 r. w ramach projektu „Dodajcie nam skrzydeł” Pokaż
2010-01-18 Roboty związane z odwodnieniem terenu boiska przy ul. Gliwickiej, dz. Północ - częściowa wymiana drenażu i warstw filtracyjnych. Pokaż
2010-01-08 Koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej podczas imprezy pn. Zakończenie Jarmarku Bożonarodzeniowego Pokaż
2009-12-29 Koncert Marii Sadowskiej „GWIAZDA DLA KAŻDEGO” podczas imprezy pn. Zakończenie Jarmarku Bożonarodzeniowego Pokaż
2009-12-17 Zmiana sposobu posadowienia kanalizacji sanitarnej - kanał N w dzielnicy Niewiadom w Rybniku Pokaż
2009-12-10 Realizacja w Portalu Interia.pl kampanii promocyjnej dotyczącej projektu realizowanego przez Miasto Rybnik pn. "Rybnik to dobry adres", w ramach Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Pokaż
2009-12-08 Naprawa kinet w studniach kanalizacyjnych w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare w Rybniku. Pokaż
2009-12-08 Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku - Boguszowicach (etap I) – roboty dodatkowe. Pokaż
2009-12-01 Świadczenie obsługi prawnej projektu „Dodajcie nam skrzydeł” Pokaż
2009-12-01 Koncert kolęd zespołu "GOLEC ORKIESTRA" w związku z organizacją projektu pn.: "Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie" współfinasowanego przez Unię Europejską Pokaż
2009-11-20 Wykonanie i demontaż nasypów oraz nawierzchni dróg montażowych Pokaż
2009-11-17 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicy Gliwickiej od ronda Gliwickiego do ulicy Karłowicza. Pokaż
2009-11-09 Promocja terenów sportowo-rekreacyjnych w dzienniku Rzeczpospolita Pokaż
2009-11-05 Promocja terenów sportowo-rekreacyjnych w sekcji Lokale i Grunty w dzienniku Puls Biznesu Pokaż
2009-11-05 Promocja terenów sportowo-rekreacyjnych w dzienniku Gazeta Wyborcza Pokaż
2009-11-03 Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej – lodowisko na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku Pokaż
2009-10-23 Realizacja kampanii promocyjnej w portalu Onet.pl w związku z realizacją projektu Pokaż
2009-10-14 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej i Leszczyńskiego w dzielnicy Niedobczyce oraz w ul. Janasa i Torowej w dzielnicy Niewiadom w Rybniku Pokaż
2009-09-23 Wynajem powierzchni wystawienniczej o metrażu 36 m2 w czasie targów nieruchomości MIPIM 2010 odbywających się w dniach 16 - 19 marca 2010 r. w Cannes (Francja). Pokaż
2009-09-11 Konserwacja centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta Rybnika Pokaż
2009-09-04 Aktualizacja programu LEX Pokaż
2009-09-03 Świadczenie pomocy prawnej przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miasta Rybnika w tym wykonywania zastępstwa procesowego w sprawach Miasta. Pokaż
2009-07-23 Serwis i nadzór autorski nad programami podatkowo - księgowymi firmy REKORD (2009/2010). Pokaż
2009-06-25 Promocja Miasta Rybnika przez Klub Koszykarski ROW Rybnik Sp. z o. o. podczas rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2009-06-24 Obsługa imprezy w Rybniku obejmującej występ Andrzeja Rybińskiego w dniu 13 czerwca 2009r. o godzinie 17.30. Pokaż
2009-06-22 Wymiana systemów podatkowych z wersji DOS na WINDOWS z uwzględnieniem rozszerzenia funkcjonalności dotychczas użytkowanych modułów. Pokaż
2009-06-19 Zakwaterowanie i wyżywienie grupy młodzieży z Dorsten i Newtownabbey Pokaż
2009-06-19 Dostawa spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń, znaków, tablic i praw jazdy. Pokaż
2009-06-19 Roboty dodatkowe: Modernizacja trybun - Stadion MKS Rymer w Rybniku Niedobczycach Pokaż
2009-06-16 Występ zespołu Tri State Corner Pokaż
2009-06-15 Doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe Pokaż
2009-06-12 Zagospodarowanie terenu - roboty dodatkowe na budowie " Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku - Boguszowicach". Pokaż
2009-05-05 Wynajem powierzchni wystawienniczej o metrażu 42m2 w czasie targów nieruchomości EXPO REAL 2009 odbywających się w dniach 5 -7 października 2009 r. w Monachium (Niemcy). Pokaż
2009-04-28 Wykonanie podziału nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z późniejszymi zmianami, dla zadań Pokaż
2009-04-09 Dostawa do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, kwartalnika "Antidotum" z rocznika 2009 r. od numeru 1 do ostatniego sygnowanego rokiem 2009 w ilości po 40 egzemplarzy. Pokaż
2009-03-23 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek Pokaż
2009-03-06 Promocja miasta Rybnika m.in. poprzez umieszczenie logo Miasta na zaproszeniach, reklamach Kongresu, materiałach promocyjnych i planszach z logotypami podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Pokaż
2009-03-06 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w związku z budową kolektora A2. Pokaż
2009-03-03 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej Pokaż
2009-02-26 Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika w 2009 r. Pokaż
2009-02-17 Promocja Miasta Rybnika przez Klub Sportowy "Energetyk ROW Rybnik" podczas rozgrywek III ligi grupy opolsko-śląskiej piłki nożnej mężczyzn, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2009-02-02 Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w Przedszkolu nr 25 w Rybniku przy ul. Weroniki 8. Pokaż
2009-01-30 Promocja Miasta Rybnika przez Rybnicki Klub Motorowy podczas rozgrywek drużynowych mistrzostw I ligi żużlowej, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2009-01-27 Promocja Miasta Rybnika przez Miejski Koszykarski Klub Sportowy "RYBNIK" podczas rozgrywek II ligi koszykówki mężczyzn, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2008-12-19 Remont Domu Dziecka przy ul. Powstańców Śl. w Rybniku - roboty dodatkowe (naprawa murów fundamentowych w celu ich właściwego przygotowania do wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej). Pokaż
2008-12-12 Dostawa aktualizacji i licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika. Pokaż
2008-12-12 Wykonanie przewiązki z rur typu PE-SPIRO o średnicy DN800 na terenie Oczyszczalni ścieków w dzielnicy Orzepowice w Rybniku. Pokaż
2008-11-26 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzezińskiej w Rybniku. Pokaż
2008-11-12 Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2008-11-06 Zabezpieczenie placu budowy oraz jego uporządkowanie i utrzymanie wraz z pilnymi robotami odtworzeniowymi w związku z zerwaniem kontraktu 02.4/I - Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare. Pokaż
2008-10-31 Obniżenie kanałów instalacyjnych oraz związana z tym przeróbka instalacji elektrycznej i c.o. na budowie "Adaptacja łącznika w SP34 na potrzeby filii PiMBP" - roboty dodatkowe. Pokaż
2008-10-31 Awaryjna wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku - Boguszowicach przy ulicy Strażackiej 62. Pokaż
2008-10-27 Wymiana przykanalików w ramach realizacji przedmiotu umowy "Dokończenie krytej pływalni w Rybniku - Boguszowicach". Pokaż
2008-10-13 Promocję Miasta Rybnika przez Miejski Koszykarski Klub Sportowy "RYBNIK" podczas rozgrywek II ligi koszykówki mężczyzn, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2008-10-02 Wykonanie robót dodatkowych - Remont sali gimnastycznej oraz budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Frycza Modrzewskiego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25. Pokaż
2008-10-01 Naprawa skorodowanych płyt korytkowych stropodachu i wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej dla podwieszenia sufitu z płyt G-K w pawilonie JUDO przy ul. Powstańców Śl. Pokaż
2008-10-01 Wzmocnienie konstrukcji stropu w związku z budową dźwigu towarowego w remontowanym bloku żywieniowym w szkole podstawowej nr 18 w dzielnicy Boguszowice przy ul. Lompy - roboty dodatkowe. Pokaż
2008-09-26 Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej - lodowisko na Rynku w Rybniku Pokaż
2008-09-22 Zabezpieczenie sieci gazowej średniego ciśnienia dla budowanego przedszkola z pomieszczeniami dla świetlicy środowiskowej przy ul.Za Torem w Rybniku-Paruszowcu. Pokaż
2008-09-08 Promocja Miasta Rybnika przez Towarzystwo Sportowe "Volley" Rybnik podczas rozgrywek II ligi siatkówki mężczyzn, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2008-09-05 Uzupełnienie i wymiana stali konstrukcji basenu na budowie "Dokończenie krytej pływalni w Rybniku - Boguszowicach". Pokaż
2008-09-02 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek. Pokaż
2008-09-02 Promocja Miasta Rybnika przez Klub Koszykarski ROW Rybnik sp. z o.o. podczas rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2008-08-06 Budowa kanału sanitarnego w ulicy Akacjowej w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku. Pokaż
2008-07-28 Częściowa wymiana fundamentu ogrodzenia wzdłuż ul. Lompy, przy Szkole Podstawowej nr 18 w dz. Boguszowice - roboty dodatkowe. Pokaż
2008-07-09 Serwis i nadzór autorski nad programami podatkowo - księgowymi firmy REKORD. Pokaż
2008-06-16 Szkoła Podstawowa Nr 34 - roboty dodatkowe. Pokaż
2008-06-13 Inżynier Kontraktu i Asysta Techniczna dla PIU/PWiK w Rybniku - dokończenie nadzoru. Pokaż
2008-06-12 Wymiana podłogi wraz z izolacją wewnętrzną i zewnętrzną w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10 w Rybniku. Pokaż
2008-06-05 Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w Gimnazjum nr 11w Rybniku - roboty dodatkowe. Pokaż
2008-05-26 Roboty remontowe - wykonanie podłoża pod posadzkę ze zgrzewanej wykładziny rulonowej w pracowniach komputerowych w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku dz. Śródmieście - roboty dodatkowe. Pokaż
2008-04-21 Roboty awaryjne po zalaniu sali zajęć w budynku żłobka Skrzat w Rybniku ul. Dąbrówki. Pokaż
2008-04-01 Roboty remontowe na obiekcie "BUSHIDO" - roboty dodatkowe. Pokaż
2008-03-18 Promocja Miasta Rybnika przez Klub Sportowy "Energetyk ROW Rybnik" podczas rozgrywek IV ligi piłki nożnej, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2008-03-18 Remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku - roboty dodatkowe. Pokaż
2008-03-10 Promocja Miasta Rybnika przez Miejski Koszykarski Klub Sportowy "RYBNIK" podczas rozgrywek I ligi koszykówki mężczyzn, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2008-03-10 Promocja Miasta Rybnika przez Rybnicki Klub Motorowy podczas rozgrywek drużynowych mistrzostw I ligi żużlowej, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2008-02-29 Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika w 2008 r. Pokaż
2008-02-25 Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rozstajnej/Niewiadomskiej. Pokaż
2008-02-04 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Pokaż
2008-01-22 Wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową pod ul. Mikołowską - roboty dodatkowe w ramach umowy na "Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika..." Pokaż
2008-01-15 Wymiana systemów FINANSE, Budżet, wdrożenie systemu Dysponent. Pokaż
2008-01-14 Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Zamkowej 5. Pokaż
2007-12-28 Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Powstańców Śl. - roboty dodatkowe. Pokaż
2007-12-18 Remont sanitariatów w hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
2007-12-14 Roboty dodatkowe niezbędne do wykonania w trakcie budowy mostu nad rzeką Ruda w ciągu DK nr 78 w Rybniku. Pokaż
2007-12-11 Roboty remontowe na obiekcie "BUSHIDO" Pokaż
2007-12-06 Wykonanie stabilizacji podłoża na ul. Wodzisławskiej w ramach robót dodatkowych na kontrakcie "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik". Pokaż
2007-11-27 Usługa dostępu do Centrum SMS (SMS-C) przy pomocy SMS. Pokaż
2007-11-19 Remont elewacji Gimnazjum nr 1 - spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym. Pokaż
2007-10-25 Ułożenie betonowych ścieków ulicznych i wykonanie przejścia kanalizacji sanitarnej pod rowami w dzielnicy Ochojec oraz przełożenie kanalizacji deszczowej w dzielnicach Meksyk i Rybnicka Kuźnia w Rybniku. Pokaż
2007-10-05 Wykonanie robót dodatkowych - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku przy ul. Reymonta Pokaż
2007-10-05 Wykonanie dodatkowo wzmocnienia konstrukcji podłogi wraz z odgrzybieniem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku ul. Orzepowicka Pokaż
2007-10-04 Rozbiórka konstrukcji podpór wiaduktu drogowego na ul. Wodzisławskiej w ramach robót dodatkowych na kontrakcie "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik... Pokaż
2007-10-04 Wykonanie wydzielonego prawo skrętu w ul. Łukową na skrzyżowaniu z ul. Rybnicką w ramach robót dodatkowych na kontrakcie "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik... Pokaż
2007-10-03 Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów. Pokaż
2007-09-20 Wykonanie dodatkowej konstrukcji obudowy zbiornika wieży widokowej na terenie byłej kopalni "IGNACY" w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
2007-09-13 Promocja Miasta Rybnika przez Klub Koszykarski ROW Rybnik podczas rozgrywek ekstraklasy kobiet, zarówno w mieście jak i podczas meczy wyjazdowych. Pokaż
2007-09-12 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2007-08-02 Roboty dodatkowe przy realizacji zadania "Rewitalizacja budynku przy ul. Zamkowej 5". Pokaż
2007-07-20 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisławskiej - umocnienie ścian wykopu grodzicami G 62, roboty dodatkowe w ramach umowy IMI-342/00070/06. Pokaż
2007-07-11 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Rybnika. Pokaż
2007-06-26 Obsługa pogwarancyjna Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym WZDR. Pokaż
2007-06-21 Konserwacja systemu USC wraz z dostawą druków. Pokaż
2007-05-29 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Wodzisławskiej-umocnienie ścian wykopu grodzicami stalowymi G 62, roboty dodatkowe w ramach umowy IMI-342/00070/06 Pokaż
2007-05-28 Roczny serwis i nadzór autorski nad programami podatkowo-księgowymi firmy REKORD. Pokaż
2007-05-28 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej ZZM w Rybniku. Pokaż
2007-05-21 Roboty dodatkowe dla zadania TKKF - remont boiska wraz z zapleczem socjalno-piłkarskim. Pokaż
2007-05-11 Przeprowadzenie kompleksowych badań lekarskich pracowników Straży Miejskiej w Rybniku. Pokaż
2007-05-10 Roboty dodatkowe na drodze wewnętrznej Strefy Przemysłowej przy ul. Podmiejskiej Pokaż
2007-05-04 Zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Pokaż
2007-04-30 Wykonanie przezbrojenia konstrukcji przyczółków wiaduktu drogowego na ul. Wodzisławskiej w ramach robót dodatkowych na kontrakcie "usprawnienia ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegajacym przez Miasto Rybnik" Pokaż
2007-04-25 Zakup nagród dla uczestników programu "Kaskada" Pokaż
2007-04-16 Remont i modernizacja Domu Kultury w Boguszowicach - roboty dodatkowe Pokaż
2007-03-05 Dostawa sprzętu poligraficznego i łączności dla Miejsko Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Pokaż
2007-02-26 Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika w 2007r. Pokaż
2007-02-26 Zakup, dostawa aplikacji i szkolenia na potrzeby Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej w ramach RPIC -dostawa aplikacji ESRI ARCVIEW oraz nakładki DATA INTEROPERABILITY Pokaż
2007-02-15 Dostawa mebli do Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Komendzie Miejskiej Państwowej straży pożarnej w Rybniku. Pokaż
2007-02-15 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Rybnika Pokaż
2007-01-22 Wykonanie przebudowy wodociągu i tymczasowej przebudowy linii kablowych przy podporach wiaduktu na ul. Wodzisławskiej w Rybniku w ramach robót dodatkowych na kontrakcie Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 Pokaż
2007-01-18 Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec w Rybniku Pokaż
2007-01-17 Obsługa prawna Urzędu Miasta i wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika Pokaż
2007-01-12 Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnicka-Milenijna-Cystersów w Rybniku w ramach w ramach robót dodatkowych na kontrakcie "usprawnienia ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik" Pokaż
2007-01-12 Wykonanie stabilizacji podłoża na ul. Rybnickiej i Gliwickiej w Rybniku w ramach robót dodatkowych na kontrakcie "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik" Pokaż
2007-01-11 Dostawa wody do budynków Urzędu Miasta Rybnika i Straży Miejskiej Pokaż
2007-01-11 Obsługa prawna Urzędu Miasta i wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika Pokaż
2007-01-05 Dostawa energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnicka -Cystersów - Milenijna w Rybniku. Pokaż
2007-01-03 Przygotowanie przez TVP3 Katowice materiału promocyjnego z koncertu w Rybnickim Centrum Kultury pn. "Rybnicka Barbórka z Telewizją Katowice" w formie płyty DVD Pokaż
2006-12-28 Odgrzybianie I wymiana płytek w trzech kuchenkach w Miejskim Domu Pomocy Społecznej, Rybnik ul. Żużlowa - w trybie awaryjnym. Pokaż
2006-12-27 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego: pn. "Budowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w Rybniku" Pokaż
 
 
Odsłon strony: 191918 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-04-17 Opublikowano dokument: Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedziba Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-15 Opublikowano dokument: ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Zamówienie z wolnej ręki: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-03 Opublikowano dokument: ZWR Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-26 Opublikowano dokument: ZWR UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-23 Opublikowano dokument: ZWR_Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymi Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-04 Opublikowano dokument: ZWR Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-04 Opublikowano dokument: ZWR Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-04 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa war Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-27 Opublikowano dokument: ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwesty Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: ZWR Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na po Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-20 Opublikowano dokument: Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-13 Opublikowano dokument: Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-10 Opublikowano dokument: ZOC_Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójt Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-27 Publikacja dokumentu ZWR_Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzi Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-20 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-18 Publikacja dokumentu ZWR_Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kub Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-26 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-05-18 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-04-23 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-04-18 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-04-10 Publikacja dokumentu Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni marmurowych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-04-04 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-03-20 Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczone urządzenia odwadniające Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-03-20 Publikacja dokumentu 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczone urządzenia odwadniające na terenie Miasta Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-01-25 Publikacja dokumentu ZWR_Opieka autorska nad systemami firmy Rekord Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2017-12-19 Publikacja dokumentu ZWR - Budowa torów do mini-golfa w dzielnicy Popielów Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2017-12-13 Publikacja dokumentu ZWR_Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2017-11-30 Publikacja dokumentu Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika. Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-11-22 Publikacja dokumentu Budowa nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dla Skateparku przy ul. Barbary, w dzielnicy N Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2017-06-20 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.50.2017 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-06-16 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.46.2017 Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2017-06-02 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.50.2017 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-06-02 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.46.2017 Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2017-05-22 Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-05-09 Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę: Zadanie 1. Koszenie terenów komunalnych, Zadanie 2. Konserwacja odcinka koryta rz Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2017-04-28 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.19.2017 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2017-04-27 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.21.2017 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2017-04-07 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.21.2017 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2017-03-31 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.20.2017 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-03-30 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.19.2017 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2017-03-27 Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę_Uzupełnienie stanu kopert, papierów firmowych i wizytówek Urzędu Miasta Rybnika Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2017-03-27 Publikacja dokumentu Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2017-03-20 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.20.2017 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-03-14 Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę na zakup specjalistycznych środków do czyszczenia Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-03-09 Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę_Zad. 1: Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybranych urządzeń Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.