Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł
2020-01-09 ZOC Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni marmurowych Pokaż
2019-11-12 Zamówienie z wolnej ręki: Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego. Pokaż
2019-09-04 Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Pokaż
2019-08-20 ZOC_Uzupełnienie stanu teczek, papieru, kopert firmowych i wizytówek, z podziałem na zadania: Zad. 1: Uzupełnienie stanu kopert firmowych. Zad. 2: Uzupełnienie stanu papierów firmowych oraz teczek. Zad. 3:Uzupełnienie stanu wizytówek. Pokaż
2019-08-19 Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2019 r. – 800 sztuk o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach parlamentarnych Pokaż
2019-07-22 Zamówienie z wolnej ręki pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy (plac zabaw) Pokaż
2019-07-18 ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających, 2) Utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka koryta rzeki Nacyny od stopnia w km 1+210 do km 3+795, 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700 Pokaż
2019-04-17 Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. Pokaż
2019-04-15 ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Pokaż
2019-04-04 Zamówienie z wolnej ręki: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu Pokaż
2019-04-03 ZWR Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych Pokaż
2019-03-26 ZWR UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH Pokaż
2019-01-23 ZWR_Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymi Pokaż
2018-12-04 ZWR Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych” Pokaż
2018-11-27 ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku” wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym, oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiego. Pokaż
2018-09-21 ZWR Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
2018-09-21 ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP-12 dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj Pokaż
2018-09-21 ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP-5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj Pokaż
2018-09-20 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika Pokaż
2018-09-13 Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Pokaż
2018-09-10 ZOC_Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Pokaż
2018-07-27 ZWR_Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzielnicy Północ Pokaż
2018-07-18 ZWR_Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej – Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiego Pokaż
2018-06-14 ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Pokaż
2018-04-10 Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni marmurowych Pokaż
2018-03-20 Zapytanie o cenę: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczone urządzenia odwadniające na terenie Miasta Rybnika w 2018 roku. 2) Konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul. Reymonta do ul. Wierzbowej. 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700. Pokaż
2018-01-25 ZWR_Opieka autorska nad systemami firmy Rekord Pokaż
 
 
Odsłon strony: 209726 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-01-09 Opublikowano dokument: ZOC Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni marmurowych Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-11-12 Opublikowano dokument: Zamówienie z wolnej ręki: Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego. Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-11 Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-04 Opublikowano dokument: Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwo Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-08-20 Opublikowano dokument: ZOC_Uzupełnienie stanu teczek, papieru, kopert firmowych i wizytówek, z podziałem na zadania: Zad. Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-08-20 Opublikowano dokument: Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-08-19 Opublikowano dokument: Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 20 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-07-22 Opublikowano dokument: Zamówienie z wolnej ręki pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; O Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-07-18 Opublikowano dokument: ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających, 2) Utrz Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-17 Opublikowano dokument: Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedziba Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-15 Opublikowano dokument: ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Zamówienie z wolnej ręki: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-03 Opublikowano dokument: ZWR Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-26 Opublikowano dokument: ZWR UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-23 Opublikowano dokument: ZWR_Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymi Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-04 Opublikowano dokument: ZWR Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-04 Opublikowano dokument: ZWR Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-04 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa war Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-27 Opublikowano dokument: ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwesty Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: ZWR Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na po Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-20 Opublikowano dokument: Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-13 Opublikowano dokument: Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-10 Opublikowano dokument: ZOC_Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójt Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-27 Publikacja dokumentu ZWR_Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzi Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-20 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-18 Publikacja dokumentu ZWR_Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kub Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-26 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-05-18 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-04-23 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-04-18 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-04-10 Publikacja dokumentu Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni marmurowych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-04-04 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-03-20 Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczone urządzenia odwadniające Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-03-20 Publikacja dokumentu 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczone urządzenia odwadniające na terenie Miasta Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-01-25 Publikacja dokumentu ZWR_Opieka autorska nad systemami firmy Rekord Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2017-12-19 Publikacja dokumentu ZWR - Budowa torów do mini-golfa w dzielnicy Popielów Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2017-12-13 Publikacja dokumentu ZWR_Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2017-11-30 Publikacja dokumentu Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika. Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-11-22 Publikacja dokumentu Budowa nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dla Skateparku przy ul. Barbary, w dzielnicy N Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2017-06-20 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.50.2017 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-06-16 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.46.2017 Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2017-06-02 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.50.2017 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-06-02 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.46.2017 Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2017-05-22 Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2017-05-09 Publikacja dokumentu Zapytanie o cenę: Zadanie 1. Koszenie terenów komunalnych, Zadanie 2. Konserwacja odcinka koryta rz Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2017-04-28 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.19.2017 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.