Informacje ogólne

Tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2022. 1389) zgodnie, z którą zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu na nr 32 42 24 124, ustnie do protokołu lub za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej: obywatelski@um.rybnik.pl w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zgodnie z art. 10 cytowanej ustawy w zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

  1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
  2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia w celu wyposażenia przez organ gminy przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne lub jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Organ gminy po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia udostępnia ją na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji zawiadamia o zamiarze jego zorganizowania właściwe centrum zarządzania kryzysowego telefonicznie pod nr telefonu: 32 42-21-000 lub na adres poczty elektronicznej pczk@rybnik.kmpsp.gov.pl nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając zgodnie z art. 22 w/w ustawy odpowiednie dane.

Zgromadzenia organizowane cyklicznie

Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. We wniosku, o którym mowa organizator podaje uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji. Organizator składa wniosek do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Zgromadzenia spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

 
 
Odsłon strony: 8585 Metryka
Redaktor: Beata Paulus (Starszy Inspektor SO-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-07-14 Korekta redaktorskaBeata Paulus (Inspektor SO-I)
2022-07-07 Korekta redaktorskaBeata Paulus (Inspektor SO-I)
2019-11-26 Korekta redaktorskaBeata Paulus (Starszy Specjalista SO-I)
2018-04-17 Korekta redaktorskaBeata Paulus (Starszy Specjalista SO-I)
2018-04-17 Korekta redaktorskaBeata Paulus (27 SO-I)
2017-05-11 Korekta redaktorskaBeata Paulus (Starszy Specjalista SO-I)
2017-05-11 Korekta redaktorskaBeata Paulus (Starszy Specjalista SO-I)
2017-05-11 Korekta redaktorskaBeata Paulus (Starszy Specjalista SO-I)
2017-05-11 Korekta redaktorskaBeata Paulus (Starszy Specjalista SO-I)
2017-05-11 Korekta redaktorskaBeata Paulus (Starszy Specjalista SO-I)
2017-05-11 Korekta redaktorskaBeata Paulus (Starszy Specjalista SO-I)
2016-03-11 Aktualizacja treściAndrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)
2016-03-11 Aktualizacja treściAndrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)