Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Rybnika w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę. Obecnie funkcję tę sprawują:

 1. Janusz Koper
 2. Piotr Masłowski
 3. Wojciech Świerkosz

Do zadań każdego z Zastępców Prezydenta Miasta należy w szczególności:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta w granicach upoważnienia oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez podległych pracowników, posiadających upoważnienia Prezydenta Miasta,
 2. zapewnianie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu,
 3. organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Rady Miasta, jej komisji i Prezydenta Miasta,
 4. podejmowanie czynności w celu skutecznego wykonywania przydzielonych zadań,
 5. efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta i składnikami mienia komunalnego,
 6. przyjmowanie i podpisywanie korespondencji w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Prezydenta,
 7. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i realizację budżetu w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta,
 8. sprawowanie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
 9. opracowywanie i udostępnianie Zastępcy Prezydenta nadzorującemu Wydział Rozwoju oraz Skarbnikowi materiałów i informacji w zakresie pozyskiwania środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych o których mowa w pkt. 8,
 10. zabieganie o należne miastu i możliwe do otrzymania: dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszów celowych, pożyczki i kredyty preferencyjne, granty i środki finansowe z innych źródeł (w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta),
 11. sprawowanie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta i podległymi jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie podejmowania działań mających na celu zapewnienie ciągłości finansowania zadań, w tym w szczególności zleconych z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 12. wnioskowanie do Prezydenta Miasta o dokonanie zmian w przydzielonym do realizacji wycinku budżetu Miasta lub ich dokonywanie stosownie do posiadanych upoważnień,
 13. przekazywanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu w porozumieniu z Prezydentem Miasta.

Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 , pokój 104
tel. 32 43 92 104 fax. 32 42 24 124

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
  1. Wydział Dróg
  2. Wydział Gospodarki Komunalnej
  3. Wydział Inwestycji
  4. Wydział Komunikacji
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
  1. Rybnickie Służby Komunalne
  2. Zarząd Transportu Zbiorowego
 3. Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku, poprzez udział w Zgromadzeniach Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.
  Reprezentacja Miasta w kontaktach merytorycznych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku, w zakresie związanym z przedmiotem działalności spółki, polegającego w szczególności na:
  1) współpracy ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
  2) koordynowaniu spójności działalności spółki z planami rozwojowymi Miasta.

  Współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w sposób i w zakresie umożliwiającym efektywną realizację przez Miasto zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego.

 4. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku” (MAO).
 5. Pełnienie zastępstwa za Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.

Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 ,pokój 102
tel. 32 43 92 102 fax. 32 42 24 124

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
  1. Wydział Ekologii
  2. Wydział Polityki Społecznej
  3. Wydział Rozwoju
  4. Wydział Spraw Mieszkaniowych
  5. Biuro Działalności Gospodarczej
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
  3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
  5. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku
  6. Dom Dziecka w Rybniku
  7. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rybniku
  8. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku
  9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku
  10. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku
  11. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku
  12. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań w Rybniku
  13. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
  14. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
  15. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
  16. Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku
  17. Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 3. Nadzór nad realizacją porozumienia dotyczącego działalności Powiatowego Rzecznika Ochrony Konsumentów.
 4. Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółce „HOSSA” Sp. z o.o., poprzez udział w Zgromadzeniach Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.
  Reprezentacja Miasta w kontaktach merytorycznych z „HOSSA” Sp. z o.o.  w zakresie związanym z przedmiotem działalności spółki, polegających w szczególności na:
  1) współpracy ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
  2) koordynowaniu spójności działalności spółki z planami rozwojowymi Miasta.

  Współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w sposób i w zakresie umożliwiającym efektywną realizację przez Miasto zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego.

 5. Pełnienie zastępstwa w przypadku wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy Zastępcy Prezydenta Miasta – Pana Wojciecha Świerkosza.

Wojciech Świerkosz - Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5 , pokój 12
tel. 32 43 92 169 fax. 32 42 24 124

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
  1. Wydział Edukacji
  2. Wydział Spraw Obywatelskich
  3. Urząd Stanu Cywilnego
  4. Wydział Promocji
  5. Wydział Kultury
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
  1. jednostki oświatowe
  2. Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku
  3. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
  4. Zarząd Zieleni Miejskiej
  5. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
  6. Teatr Ziemi Rybnickiej
  7. Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
  8. Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
  9. Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
  10. Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
  11. Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
  12. Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku
 3. Pełnienie zastępstwa za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Piotra Masłowskiego w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy 
 
 
Odsłon strony: 43365 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-01-03 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2022-01-03 Aktualizacja treści
2021-05-19 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-05-19 Aktualizacja treści
2021-04-19 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-04-19 Aktualizacja treści
2021-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-01-04 Aktualizacja treści
2020-12-11 Aktualizacja treści
2020-12-11 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-12-10 Aktualizacja treści
2020-12-10 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-26 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-03-26 Formatowanie tekstu
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treści
2020-02-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-06 Aktualizacja treści
2020-01-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-02 Aktualizacja treści
2019-06-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-06-03 Aktualizacja treści
2019-04-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-30 Aktualizacja treści
2018-07-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-09-20 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2017-09-20 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2017-09-04 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2017-09-04 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.