Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Rybnika w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę. Obecnie funkcję tę sprawują:

 1. Janusz Koper
 2. Wojciech Świerkosz

Do zadań każdego z Zastępców Prezydenta Miasta należy w szczególności:

 1. współpraca z Prezydentem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Miasta,
 2. składanie oświadczeń woli i wiedzy, wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta w granicach upoważnienia oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez podległych pracowników, posiadających upoważnienia Prezydenta,
 3. podejmowanie czynności w celu skutecznego wykonywania przydzielonych zadań,
 4. zapewnianie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały,
 5. nadzór nad realizacją obowiązków przez naczelników podległych wydziałów oraz osoby kierujące nadzorowanymi jednostkami Miasta,
 6. przyjmowanie i podpisywanie korespondencji w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Prezydenta,
 7. organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Rady, jej komisji i Prezydenta,
 8. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i realizacja budżetu w zakresie wynikającym z podziału zadań,
 9. efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu Miasta i składnikami mienia komunalnego,
 10. nadzór nad podległymi wydziałami i podległymi jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie:
  a) pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych oraz udzielanie informacji w tym zakresie (w tym również opracowywanie i udostępnianie Zastępcy Prezydenta nadzorującemu Wydział Rozwoju oraz Skarbnikowi materiałów i informacji w tym zakresie),
  b) podejmowania działań mających na celu zapewnienie ciągłości finansowania realizowanych przez nich zadań, w tym w szczególności zleconych z administracji rządowej (w tym również w zakresie wydatków nie ujętych w planie finansowym danego wydziału a związanych z realizowanymi przez niego zadaniami, których dysponentem jest inny wydział),
 11. zabieganie o należne Miastu i możliwe do otrzymania: dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszów celowych, pożyczki i kredyty preferencyjne, granty i środki finansowe z innych źródeł (w uzgodnieniu ze Skarbnikiem),
 12. wnioskowanie do Prezydenta o dokonanie zmian w przydzielonym do realizacji części budżetu Miasta lub ich dokonywanie stosownie do posiadanych upoważnień, 
 13. przekazywanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu w porozumieniu z Prezydentem.

Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 , pokój 104
tel. 32 43 92 104 fax. 32 42 24 124

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez wydziały Urzędu:
  1. Centrum Inwestycji:
   - Referat Zarządzania Inwestycjami,
   - Referat Zarządzania Remontami,
   - Referat Planowania, Kontroli i Rozliczeń,
  2. Wydział Dróg
  3. Wydział Komunikacji
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
  1. Rybnickie Służby Komunalnej
  2. Zarząd Transportu Zbiorowego
 3. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku” (MAO).

 4. Pełnienie zastępstwa za Prezydenta Miasta w czasie jego nieobecności spowodowanej urlopem, delegacją służbową lub chorobą trwającą nie dłużej niż 30 dni, na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 5. Pełnienie zastępstwa za Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.

Wojciech Świerkosz - Zastępca Prezydenta Miasta

Urząd Miasta Rybnika, ul.Zamkowa 5 , pokój 12
tel. 32 43 92 169 fax. 32 42 24 124

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez wydziały Urzędu:
  1. Centrum Edukacji i Kultury:
   - Referat Oświaty,
   - Referat Analiz i Planowania,
   - Referat Projektów Edukacyjnych,
   - Referat Kultury,
  2. Wydział Spraw Obywatelskich
  3. Urząd Stanu Cywilnego
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
  1. jednostki oświatowe
  2. Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku
  3. Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
  4. Zarząd Zieleni Miejskiej
  5. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku
  6. Teatr Ziemi Rybnickiej
  7. Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
  8. Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
  9. Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
  10. Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku
  11. Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku
  12. Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. Św. Jana Pawła II.

 3. Nadzór nad realizacją porozumienia dotyczącego działalności Powiatowego Rzecznika Ochrony Konsumentów.

 4. Pełnienie, na podstawie i zakresie udzielonego pełnomocnictwa, zastępstwa za Prezydenta w czasie równoczesnej nieobecności w pracy Prezydenta oraz Zastępcy Prezydenta Pana Janusza Kopera, spowodowanej wyjazdem służbowym, chorobą, urlopem lub inną przyczyną.

 
 
Odsłon strony: 50527 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-10-27 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-10-27 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-07-03 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-06-12 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2022-07-26 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-06-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2022-04-28 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2022-01-03 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-05-19 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-04-19 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-12-11 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-12-10 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-26 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-06-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-09-20 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2017-09-20 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2017-09-04 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2017-09-04 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.