Rada Miasta Rybnika 2024-2029

Wspólne zdjęcie radnych

Rada Miasta jest organem uchwałodawczym, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne, wybieranym na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta.

Rada Miejska Rybnika liczy w 25 radnych. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Rada Miasta wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących. Rada Miasta Rybnika liczy 3 wiceprzewodniczących (zobacz: Skład Rady Miasta).

W trakcie sesji, Rada Miasta decyduje o sprawach dotyczących funkcjonowania miasta, do wyłącznej właściwości rady należy:

 1. uchwalanie statutu gminy;
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
 5. rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
 6. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. uchwalanie programów gospodarczych;
 8. przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 9. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 10. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 11. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;
 12. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym;
 14. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 15. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 16. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników;
 17. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 18. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 19. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Więcej na temat funkcjonowania Rady Miasta Rybnika można znaleźć w Statucie Miasta.

 
 
Odsłon strony: 220386 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-01-10 Korekta redaktorskaPrzemysław Szulc (Główny Specjalista Inf)
2021-02-15 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2020-03-26 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2018-12-03 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2018-11-19 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2018-11-19 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-04-22 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-02-06 Korekta redaktorskaKlaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)
2014-02-06 Korekta redaktorskaKlaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)
2010-04-26 zmiana redaktoraPyszny Agnieszka (Referent Or)
2010-01-18 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or)