Rada Miasta jest organem uchwałodawczym, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne, wybieranym na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta.

Rada Miejska Rybnika liczy w 25 radnych. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Rada Miasta wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących. Rada Miasta Rybnika liczy 3 wiceprzewodniczących (zobacz: Skład Rady Miasta).

W trakcie sesji, Rada Miasta decyduje o sprawach dotyczących funkcjonowania miasta, do wyłącznej właściwości rady należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a Ustawy o samorządzie gminnym,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Oprócz określonych ustawą o samorządzie gminnym i powiatowym oraz przepisami szczególnymi do wyłącznej kompetencji Rady Miasta należy także:

 1. nadawanie miana "Honorowego obywatela Miasta Rybnika",
 2. przyznawanie pamiątkowego medalu Beneficii grata civitas Rybnik.  

Więcej na temat funkcjonowania Rady Miasta Rybnika można znaleźć w Statucie Miasta.

 
 
Odsłon strony: 109226 Metryka
Redaktor: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-22 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-02-06 Korekta redaktorska Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or) Pokaż
2014-02-06 Korekta redaktorska Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or) Pokaż
2010-04-26 zmiana redaktora Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2010-01-18 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or) Pokaż
2010-01-13 Korekta redakcyjna Pokaż
2009-11-25 Dodano Pokaż