Szanowni Państwo,

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Urząd Miasta Rybnika informuje o tymczasowej zmianie zasad w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta. Do odwołania porady prawne i obywatelskie będą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie lub mailowo. Zapisy na porady odbywają się w godzinach pracy urzędu pod numerem: 32 43 92 239 bądź mailowo: pomocprawna@um.rybnik.pl.

Uwaga w związku z rozpoczęciem od dnia 26 października 2020 r. przez Urząd Miasta Rybnika pracy w trybie dwuzmianowym, telefoniczne zapisy na porady będą możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 13:00 oraz 14:00 - 20:00.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku i złożą stosowne oświadczenie.
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • Sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
  • Nieodpłatną mediację;
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
  • Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości w zakresie przysługujących uprawnień lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.
Na czym polega nieodpłatna mediacja?
  • Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Uwaga!!! Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, a także takich, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Zarządzenie nr 613/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu.

Zarządzenie nr 694/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 613/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu

Od stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem:     

32 43 92 239

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mailowo na adres: pomocprawna@um.rybnik.pl

Istnieje również możliwość osobistego umówienia terminu wizyty. W tym celu należy zgłosić się do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 pok. 209.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz godziny pracy


Punkt 1

Budynek Urzędu Miasta Rybnika
ul. Rzeczna 8
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 8.30-12.30 (specjalizacja: prawo rodzinne)
Wtorek: 8.30-12.30
Środa: 8.30-12.30
Czwartek: 8.30-12.30
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługują Radcy Prawni
wyznaczeni przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Katowicach


Punkt 2

Budynek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul.  Bolesława Chrobrego 39
44-210 Rybnik

Harmonogram pracy: 
Poniedziałek: 8.30-12.30
Wtorek: 8.30-12.30 (specjalizacja: mediacje)
Środa: 8.30-12.30
Czwartek: 8.30-12.30
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługują Adwokaci
wyznaczeni przez Okręgową Radę
Adwokacką w Katowicach


Punkt 3 
Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"
ul. Floriańska 1  
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 14.00-18.00
Wtorek: 14.00-18.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 14.00-18.00  (specjalizacja: prawo karne - dotyczy tygodni parzystych)

Punkt obsługują Radcy Prawni
wyznaczeni przez Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Katowicach
oraz Adwokaci wyznaczeni przez
Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach


Punkt 4
Budynek Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2
ul. Patriotów 32  
44-253 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 9.00-13.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 9.00-13.00
Czwartek: 12.00-16.00
Piątek: 8.00-12.00


Punkt obsługuje  Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy 
oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Lokalizacja punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz godziny pracy


Punkt 5
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 1 Maja 59
44-206 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 13.00-17.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 13.30-17.30 (specjalizacja: mediacje)
Czwartek: 9.00-13.00
Piątek: 9.00-13.00 

Punkt obsługuje Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy
oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)


Punkt 6
Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 
ul. Bolesława Chrobrego 16
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 8.30-12.30
Wtorek:14.00-18.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługuje  Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy 
oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Metryka Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Miasta Rybnika [doc - 1654 KB]

Metryka Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem [doc - 198 KB]

 
 
Odsłon strony: 25224 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-10-21 Aktualizacja treści
2020-10-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-10-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-10-21 Aktualizacja treści
2020-08-14 Aktualizacja treści
2020-08-14 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-05-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-05-21 Aktualizacja treści
2020-05-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-05-21 Aktualizacja treści
2020-05-20 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-05-20 Aktualizacja treści
2020-03-19 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-19 Aktualizacja treści
2020-03-19 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-19 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-19 Aktualizacja treści
2020-03-19 Aktualizacja treści
2020-03-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-03-17 Aktualizacja treści
2020-03-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-16 Aktualizacja treści
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treści
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treści
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treści
2020-02-13 Aktualizacja treści
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treści
2020-02-13 Aktualizacja treści
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treści
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treści
2020-01-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-02 Aktualizacja treści
2020-01-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-02 Aktualizacja treści
2019-12-18 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-12-18 Aktualizacja treści
2019-12-18 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-12-18 Aktualizacja treści
2019-12-18 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-12-18 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-12-18 Aktualizacja treści
2019-12-18 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.