Szanowni Państwo,

Zapisy na nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne porady obywatelskie odbywają się w godzinach pracy urzędu pod numerem: 32 43 92 239 bądź mailowo: pomocprawna@um.rybnik.pl. Poniżej znajduje się wykaz punktów zawierający dokładne adresy oraz godziny ich działania.

Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty życiowe? Do twojej dyspozycji, bezpłatnie pozostają nasi prawnicy i doradcy obywatelscy. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku i złożą stosowne oświadczenie.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • Sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • Nieodpłatną mediację;
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości w zakresie przysługujących uprawnień lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Uwaga!!! Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, a także takich, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Zarządzenie nr 782/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 października 2022 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu

Od stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem:

32 43 92 239

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mailowo na adres: pomocprawna@um.rybnik.pl

Istnieje również możliwość osobistego umówienia terminu wizyty. W tym celu należy zgłosić się do Referatu Ogólnego w Centrum Organizacji Urzędu, ul. Bolesława Chrobrego 2 pok. 213.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis):

Pomoc udzielana osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis, wobec czego osoba ta przed skorzystaniem z ww. pomocy jest zobowiązana do:

 • złożenia oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis (tj. o otrzymaniu lub nie otrzymaniu takiej pomocy w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych) wraz z dołączonymi zaświadczeniami o otrzymaniu takiej pomocy,
 • złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  Dopiero po dostarczeniu poprawnie wypełnionych wyżej wymienionych dokumentów do Referatu Ogólnego w Centrum Organizacji Urzędu Urzędu Miasta Rybnika, pracownik urzędu skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu ustalenia terminu i godziny porady. Po udzielonej poradzie prawnej wydane zostanie beneficjantowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de mininis.

Informujemy, że:

 • pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
 • pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz godziny pracy

Punkt 1

Budynek Urzędu Miasta Rybnika
ul. Rzeczna 8
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 8.30-12.30 (specjalizacja: prawo rodzinne)
Wtorek: 8.30-12.30
Środa: 8.30-12.30
Czwartek: 8.30-12.30 (specjalizacja: mediacje)
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługują Radcy Prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Punkt 2

Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"
ul.Floriańska 1  
44-217 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 14.00-18.00
Wtorek: 14.00-18.00 (specjalizacja: mediacje)
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 14.00-18.00  (specjalizacja: prawo karne)

Punkt obsługują Adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Punkt 3

Budynek Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2
ul. Patriotów 90 
44-253 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 9.00-13.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 9.00-13.00
Czwartek: 12.00-16.00
Piątek: 8.00-12.00

Punkt obsługuje Fundacja Togatus Pro Bono (pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Lokalizacja punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz godziny pracy

Punkt 4

Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 1 Maja 59
44-206 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 13.00-17.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 14.00-18.00 (specjalizacja: mediacje)
Czwartek: 9.00-13.00
Piątek: 10.00-14.00 

Punkt obsługuje Fundacja Togatus Pro Bono
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Punkt 5

Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 
ul. Bolesława Chrobrego 16
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 8.30-12.30
Wtorek:14.00-18.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługuje Fundacja Togatus Pro Bono (pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

 

Informacja na temat dyżurów specjalistycznych na terenie kraju

Metryka Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Miasta Rybnika [doc - 1710 KB]

Metryka Karta informacyjna - pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych [doc - 168 KB]

Lista placówek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rybniku
znajduje się przy ul. Powstańców Śląskich 16a
Tel. 510 497 994

 
 
Odsłon strony: 44621 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-07-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista OU-I)
2023-07-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista OU-I)
2023-07-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista OU-I)
2023-06-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista OU-I)
2023-04-20 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista OU-I)
2023-02-09 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2023-01-26 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2023-01-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2023-01-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-12-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-10-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-05-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-05-10 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-03-07 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-03-07 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-02-22 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-02-22 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-02-22 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-01-19 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-01-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-01-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-12-15 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-02-11 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-01-27 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-01-18 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-01-18 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-01-18 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-01-14 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-01-14 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-01-14 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-12-07 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-11-09 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-10-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-10-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-08-14 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-05-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-05-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-05-20 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-19 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-19 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-19 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-03-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-03-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-13 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.