Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Rybnik, siedziba: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 – 200 Rybnik.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem iod@um.rybnik.pl ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.
 3. Przetwarzanie odbywa się w na podstawie art. 7 i/lub 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody. Podanie danych może być wymogiem: ustawowym lub umownym.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.
 8. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Miasta Rybnika opatrzoną własnoręcznym podpisem.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
 10. W zależności od realizowanego zadania podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe lub dobrowolne.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochron

Dostępność do posiedzeń oraz rejestracja i publikacja dźwięku i obrazu przebiegu sesji oraz ochrona danych osób uczestniczących w sesji

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ustawa o samorządzie gminnym, w art. 11b, przesądza, że działalność organów gminy jest jawna, a sposób realizacji tej zasady wynika ze statutów. W celu realizacji zasady jawności, obrady sesji Rady Miasta Rybnika są rejestrowane i transmitowane w Internecie. Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane o wizerunku osób biorących udział w obradach sesji w sali sesyjnej Urzędu Miasta Rybnika oraz treści wypowiedzi. Osoby, które chcą obserwować sesję na żywo na sali obrad powinny wiedzieć, że:

 • zarejestrowany obraz i dźwięk z przebiegu sesji stanowi informację publiczną i jest powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • dane są dostępne bezterminowo, a okres udostępnienia może ulec zmianie tylko gdy przepisy prawa wprowadzą zmianę w tym zakresie,
 • każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania, przy czym podstawą ograniczenie jawności obrad sesji może być tylko przepis rangi ustawowej, stąd osoba korzystająca z uprawnienia czynnego udziału w obradach sesji nie może skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania przez nią głosu,
 • każdy ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika; w sprawach ochrony danych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu) lub korespondencją e-mail iod@um.rybnik.pl z inspektorem ochrony danych,
 • zarejestrowany obraz i dźwięk nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd są dostępne pod adresem: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=349

 
 
Odsłon strony: 2571 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-06-12 zmiana nazwy stronyPrzemysław Szulc (Główny Specjalista C)
2022-10-16 Aktualizacja treściPrzemysław Szulc (Główny Specjalista Inf)
2020-03-17 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)