Warunki i przysługujące środki prawne

Warunki i opłaty z tytułu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) Urzędu Miasta Rybnika

1. Wnioskodawca wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:

 • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,
 • udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

2. Urząd Miasta Rybnika nie ponosi odpowiedzialności:

 • cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonej w BIP, chyba, że ustawa stanowi inaczej,
 • za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Miasta Rybnika.

Wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie

Urząd Miasta Rybnika:

 • udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie,
 • jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1. Po otrzymaniu oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie Wnioskodawca może w terminie 14 dni:

 • złożyć sprzeciw do Prezydenta Miasta Rybnika z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy lub,
 • zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty (brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku).

2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Rybnika w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

3. Prezydent Miasta Rybnika w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

4. W stosunku do:

 • decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
 • decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub,
 • wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

5. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 1446)

 
 
Odsłon strony: 8326 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treści
2018-07-24 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-24 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2016-07-15 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2016-07-15 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2016-07-15 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2015-06-03 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2012-10-09 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-02-01 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-01-11 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Młodszy Referent Or)