Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego uregulowane zostało w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: ustawa).

Każdy ma prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Jest to więc każda informacja jaką ma instytucja publiczna. Może mieć dowolną postać np. papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, audiowizualną.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1. Udostępnianych w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego,
 • portalu danych,
 • innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

2. Przekazywanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.


Warunki i opłaty z tytułu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) Urzędu Miasta Rybnika


1. Wnioskodawca wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:

 • poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,
 • udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformować o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

2. Urząd Miasta Rybnika nie ponosi odpowiedzialności:

 • cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonej w BIP, chyba, że ustawa stanowi inaczej,
 • za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej Urzędowi Miasta Rybnika.

3. Informacje sektora publicznego udostępniane na stronie bip.um.rybnik.eu są udostępniane w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Ogólne zasady dotyczące ponownego wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek określone zostały w art. 39 - 43 ustawy. 

Urząd Miasta Rybnika:

 • udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie,
 • zgodnie z art. 18 ustawy jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania. Ustalając wysokość takiej opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Koszty mogą również obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Wniosek powinien zawierać w szczególności (art. 39 ust. 3 ustawy):

 • nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
 • imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
 • adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) - ePUAP);
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług; wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, pamięć USB, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie: sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie), albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39. ust . 2

Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej:

Rozpatrzenie wniosku:

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku).

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu:

Prawo do sprzeciwu od oferty
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

W stosunku do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub, wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 
 
Odsłon strony: 9855 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-12-08 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2021-12-08 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-24 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-24 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2016-07-15 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2016-07-15 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2016-07-15 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2015-06-03 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2012-10-09 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-02-01 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-01-11 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Młodszy Referent Or)