PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Instytucja prawa pomocy wprowadzona została ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (teksy jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 2325 ze zmianami).

Prawo pomocy obejmuje:  

  • zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz
  • bezpłatne ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Zakres prawa pomocy może być całkowity lub częściowy. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

Prawo pomocy może zostać przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem lub w toku postępowania. Wniosek taki powinien zawierać: oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, dodatkowo dokładne dane o stanie rodzinnym, jak również oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym czy też rzecznikiem patentowym. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych i powinien zostać złożony na urzędowym formularzu, zgodnie z wzorem określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. 2015 r.poz. 1257 ze zmianami). Bez rozpoznania pozostawia się wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w określonym terminie.
Sądem właściwym do rozpoznawania wniosków jest wojewódzki sąd administracyjny, w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy.

WZORY FORMULARZY

Metryka formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej [pdf - 176 KB]

Metryka formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej [pdf - 172 KB]

 
 
Odsłon strony: 8226 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-05-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-05-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (S Or)
2016-08-10 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2016-08-10 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2016-01-13 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-01-13 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-01-13 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-01-13 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-01-13 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-01-13 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-01-13 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)