W związku z reorganizacją Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Rybnika (SZJ) Prezydent Miasta
w kwietniu 2016 r. podjął decyzję o utrzymaniu SZJ tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej i nie przystępowaniu do kolejnej certyfikacji SZJ wg normy ISO 9001:2008.

[Zakładka[Benchmarking]]

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RYBNIKA

W maju 2012 roku na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju samorządności lokalnej, w Urzędzie Miasta Rybnika przeprowadzone zostało badanie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania urzędu oraz wybranych aspektów życia związanych z dostarczaniem usług publicznych. Badania były kontynuowane w latach 2013 i 2014 na terenie 19 jednostek samorządu terytorialnego, w tym w naszym mieście w formie wywiadu ankietowego.

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2012

Metryka Wyniki ankiety [doc - 49 KB]

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2013

Metryka Wyniki ankiety [doc - 50 KB]

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2014

Metryka Wyniki ankiety [rtf - 38 KB]

Dziękujemy Państwu za udział w badaniach. Pozyskane w wywiadach informacje wspomogą zarządzanie urzędami i wybranymi zadaniami analizowanymi w ramach wymiany doświadczeń i identyfikacji dobrych praktyk w urzędach administracji publicznej uczestniczących w projekcie Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych, koordynowanym przez stowarzyszenie.

Badanie opinii publicznej były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej https://benchmarking.silesia.org.pl/.

POROZUMIENIE BENCHMARKINGOWE

W dniu 30 maja 2011 roku pomiędzy Urzędem Miasta Rybnika a Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zostało zawarte porozumienie dotyczące współudziału w realizacji projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” w ramach konkursu: „Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking”.

W fazie testowej projektu w roku 2012 udział wzięło 19 jednostek samorządowych; oprócz Rybnika były to: Bielsko-Biała, Sosnowiec, Żory, Tychy, Bytom, Dąbrowa Górnicza Częstochowa, Gliwice, Chorzów, Krosno, Tarnów, Kalisz, Lubliniec Radlin, Jaworze, Piotrków Trybunalski oraz Starostwo Powiatowe w Zawierciu i Piotrkowie Trybunalskim.  W dalszych fazach projektu brało udział 40 jednostek samorządu terytorialnego.

Poniżej zaprezentowano zestawienie kluczowych procesów zidentyfikowanych przez grupę urzędów uczestniczących w projekcie, które zostały objęte benchmarkingiem testowym.

 1. Postępowanie administracyjne
  1. wydawanie decyzji pozwolenia na budowę
  2. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
  3. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  4. uzyskanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów
 2. Utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia
 3. Gospodarka odpadami
 4. Monitorowanie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości
 5. Egzekwowanie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości
 6. Organizacja sieci szkół publicznych w zakresie dotyczącym kształcenia obowiązkowego
 7. Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 8. Opieka nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun)
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 10. Organizacja pracy urzędu

Każdy obszar badawczy został zbadany na podstawie wskaźników ogólnych, obrazujących ilość dokonanych czynności oraz wskaźników dodatkowych, które pozwoliły na dokonanie porównania z innymi uczestnikami projektu pod kątem:

 1. celu ogólnego,
 2. celu operacyjnego dla potrzeb benchmarkingu,
 3. wskaźnika efektywności,
 4. wskaźnika skuteczności.

„Benchmarking–Kontynuacja”

W dniu 15 kwietnia 2015 r. pomiędzy Urzędem Miasta Rybnika a Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zostało zawarte porozumienie dotyczące współudziału w realizacji przedsięwzięcia „Benchmarking–Kontynuacja”, które stanowiło pomost pomiędzy projektem „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”, a kolejnym projektem współfinansowanym ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Koordynatorami benchmarkingu w Urzędzie Miasta Rybnika były kolejno Pani Angelika Naczyńska-Lyp oraz od kwietnia 2016 roku Pani Agnieszka Merkel. Funkcję zastępcy koordynatora benchmarkingu pełniła Pani Anna Starnawska.

Z końcem grudnia 2016 r. wygasło porozumienie zawarte w dniu 15 kwietnia 2015 r. pomiędzy Urzędem Miasta Rybnika a Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów dotyczące współudziału w realizacji przedsięwzięcia „Benchmarking – Kontynuacja”. Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika Urząd Miasta Rybnika nie będzie brał udziału w kolejnej edycji projektu „Benchmarking – Kontynuacja” na lata 2017 – 2018.

[Zakładka[CAF]]

CAF - Wspólna Metoda Oceny (ang.Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparte na założeniu, że osiągnięcie pożąda­nych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i ca­łych społeczeństw zależy od jakości przywódz­twa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zaso­by i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Metoda samooceny CAF realizowana jest w ramach projektu "Od aministracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST".

I samoocena CAF w 2012 roku.

Dokumenty do projektu:

 1. Metryka Wdrażanie metody CAF 2006 w Urzędzie Miasta Rybnika [doc - 651 KB]
 2. Metryka Zarzadzenie w sprawie powołania koordynatora CAF [doc - 980 KB]
 3. Metryka Zarządzenie w sprawie powołania zespołu samooceny CAF [doc - 998 KB]
 4. Metryka Wyniki samooceny przeprowadzonej w oparciu o metodę CAF 2006 [doc - 823 KB]
 5. Metryka Informacja na temat przyjętego planu doskonalenia [doc - 628 KB]
 6. Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników samooceny CAF
 7. Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem samooceny CAF

II samoocena CAF w 2013 roku

Dokumenty do projektu:

 1. Metryka Zastosowanie metody CAF 2006 w UM Rybnika [doc - 668 KB]
 2. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora CAF dla dokonania II samooceny CAF
 3. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu II samooceny CAF
 4. Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu komunikacji Projektu II samooceny CAF
 5. Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników II samooceny CAF
 6. Metryka Wyniki II samooceny przeprowadzonej w UM metodą CAF 2006 [doc - 806 KB]
 7. Zarządzenie w sprawie przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem II samooceny CAF
 8. Metryka Informacja na temat przyjętego planu doskonalenia [doc - 638 KB]
 9. Metryka Raport końcowy z przeprowadzenia I i II samooceny CAF 2006 [doc - 1002 KB]

[koniec]

 
 
Odsłon strony: 55284 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-03-20 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2017-03-20 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2017-03-20 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2017-03-20 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2016-05-27 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-05-27 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-04-13 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-04-13 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-04-13 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-04-13 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-11-19 Aktualizacja treści
2015-11-19 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-10-13 Publikacja dokumentu Nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-06-11 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-04-27 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-23 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-04-01 Publikacja dokumentu Zwroty wywłaszczonych nieruchomości Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Sprzedaż nieruchomości będących własnością Miasta w trybie bezprzetargowym Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnychKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Zatwierdzanie projektu organizacji ruchuKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Wydawanie praw jazdyKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Wydawanie decyzji administracyjnychKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Rejestracja pojazdówKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Rejestracja pojazdówKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojówKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-03-31 Publikacja dokumentu Wydawanie zaświadczeńKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-03-31 Publikacja dokumentu Wydawanie decyzji administracyjnychKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-03-31 Publikacja dokumentu Zameldowanie Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-03-31 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-03-31 Publikacja dokumentu Zameldowanie - wersja 10Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-03-31 Publikacja dokumentu Zameldowanie - wersja 10Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V)Pokaż
2015-03-10 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-01-13 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2014-04-07 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2014-03-17 Publikacja dokumentu Wymiar i pobór podatków lokalnychKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Zatwierdzanie projektu organizacji ruchuKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu drogowego rzKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Wydawanie praw jazdyKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Rejestracja pojazdówKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Wydawanie zaświadczeńKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Wydawanie decyzji administracyjnychKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2013-08-23 Publikacja dokumentu Nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoMendrys Izabela (Inspektor Or-I)Pokaż
2013-08-14 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
2013-08-14 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
2013-08-14 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
2013-08-14 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
2013-06-18 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
2013-06-18 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.