Nagrywanie rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Rybnika

Obowiązek informacyjny

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane "RODO", informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rybnika jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
  3. Przetwarzanie odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów IT, na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Czas przechowywania nagrań z rozmów telefonicznych wynosi 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończeniu postępowania. Po upływie tego czasu nagrania są usuwane.
  7. Zapisy rozmów telefonicznych mogą być udostępniane wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Rybnika lub Sekretarza Miasta uprawnionym instytucjom, jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa, w zakresie prowadzonych przez nie postępowań czy czynności prawnych.
  8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 
 
Odsłon strony: 1476 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-04-26 Zmiana nazwy wydziałuPrzemysław Szulc (Główny Specjalista C)
2022-05-10 Dodanie stronyEwa Maciąg (Starszy Informatyk Inf-I)