Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer uchwały Data sesji Dotyczy
31/III/2018 2018-12-13 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
30/III/2018 2018-12-13 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Pokaż
29/III/2018 2018-12-13 Uchwalenia Statutu Miasta Rybnika Pokaż
28/III/2018 2018-12-13 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
27/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym Pokaż
26/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
25/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
24/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
23/III/2018 2018-12-13 Zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
22/III/2018 2018-12-13 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
21/III/2018 2018-12-13 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok Pokaż
20/III/2018 2018-12-13 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek e szkole i w domu" na lata 2019-2023. Pokaż
19/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku Pokaż
18/III/2018 2018-12-13 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
17/III/2018 2018-12-13 Budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
16/III/2018 2018-12-13 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
15/III/2018 2018-12-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
14/III/2018 2018-12-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
13/II/2018 2018-11-29 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
12/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
11/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Rewizyjnej Pokaż
10/II/2018 2018-11-29 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
9/II/2018 2018-11-29 Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
8/II/2018 2018-11-29 Ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
7/II/2018 2018-11-29 Powołania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
6/II/2018 2018-11-29 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
5/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
4/II/2018 2018-11-29 Ustalenia sposobu głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
3/I/2018 2018-11-22 Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
2/I/2018 2018-11-22 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
1/I/2018 2018-11-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
860/LII/2018 2018-11-08 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
859/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika" Pokaż
858/LII/2018 2018-11-08 Uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
857/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku. Pokaż
856/LII/2018 2018-11-08 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
855/LII/2018 2018-11-08 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Pokaż
854/LII/2018 2018-11-08 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków” Pokaż
853/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
852/LII/2018 2018-11-08 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
851/LII/2018 2018-11-08 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
850/LI/2018 2018-10-11 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Pokaż
849/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia Statutu Miasta Rybnika Pokaż
848/LI/2018 2018-10-11 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku Pokaż
847/LI/2018 2018-10-11 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku Pokaż
846/LI/2018 2018-10-11 Wskazania osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów Pokaż
845/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) Pokaż
844/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Józefa Poloka Pokaż
843/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków” Pokaż
842/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
841/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
840/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
839/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
838/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku - Ochojcu dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
837/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
836/LI/2018 2018-10-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
835/LI/2018 2018-10-11 Podatku od środków transportowych na 2019 rok Pokaż
834/LI/2018 2018-10-11 Podatku od nieruchomości na 2019 rok Pokaż
833/LI/2018 2018-10-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
832/LI/2018 2018-10-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
831/L/2018 2018-09-13 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
830/L/2018 2018-09-13 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
829/L/2018 2018-09-13 Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Pokaż
828/L/2018 2018-09-13 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Pokaż
827/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
826/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
825/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
824/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
823/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
822/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Zamysłów Pokaż
821/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnik Północ Pokaż
820/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
819/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Radziejów Pokaż
818/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Popielów Pokaż
817/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Niewiadom Pokaż
816/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
815/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Kamień Pokaż
814/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Gotartowice Pokaż
813/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
812/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 744/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
811/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
810/L/2018 2018-09-13 Założenia Zespołu Edukacyjno - Artystycznego Przygoda w Rybniku Pokaż
809/L/2018 2018-09-13 Założenia Przedszkola nr 51 w Rybniku Pokaż
808/L/2018 2018-09-13 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Pokaż
807/L/2018 2018-09-13 Zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
806/L/2018 2018-09-13 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
805/L/2018 2018-09-13 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Pokaż
804/L/2018 2018-09-13 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
803/L/2018 2018-09-13 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta Pokaż
802/L/2018 2018-09-13 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
801/L/2018 2018-09-13 Nadania boisku piłkarskiemu w Rybniku imienia Andrzeja Frydeckiego Pokaż
800/L/2018 2018-09-13 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
799/L/2018 2018-09-13 Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
798/L/2018 2018-09-13 Zniesienia nazwy skrzyżowania "Rondo Mikołowskie" Pokaż
797/L/2018 2018-09-13 Przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023” Pokaż
796/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym Pokaż
795/L/2018 2018-09-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
794/L/2018 2018-09-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
793/XLIX/2018 2018-06-27 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku Pokaż
792/XLIX/2018 2018-06-27 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice” Pokaż
791/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
790/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
789/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
788/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok Pokaż
787/XLIX/2018 2018-06-27 Przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pokaż
786/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
785/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
784/XLIX/2018 2018-06-27 Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Pokaż
783/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja” Pokaż
782/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku Pokaż
781/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
780/XLIX/2018 2018-06-27 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
779/XLIX/2018 2018-06-27 Utworzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Rybniku, nadania jej statutu oraz włączenia w strukturę organizacyjną Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku Pokaż
778/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
777/XLIX/2018 2018-06-27 Uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
776/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
775/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
774/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
773/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
772/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r . w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
771/XLIX/2018 2018-06-27 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego nr VII położonego przy ul. Kościelnej 7 Pokaż
770/XLIX/2018 2018-06-27 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
769/XLIX/2018 2018-06-27 Nabycia nieruchomości Pokaż
768/XLIX/2018 2018-06-27 Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Pokaż
767/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany Uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
766/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny Pokaż
765/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Pokaż
764/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
763/XLIX/2018 2018-06-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
762/XLIX/2018 2018-06-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
761/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jabłoniowa - Olszycka i nadania nazwy ulicy (ul. Jabłoniowa) Pokaż
760/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jankowicka - Młyńska i nadania nazwy ulicy (ul. Parkingowa) Pokaż
759/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy (ul. Handlowa) Pokaż
758/XLVIII/2018 2018-05-24 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Karola i Antoniego Szafranków Pokaż
757/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
756/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
755/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rybnika Pokaż
754/XLVIII/2018 2018-05-24 Nadania obiektowi miniżużlowemu w Rybniku imienia Andrzeja Skulskiego Pokaż
753/XLVIII/2018 2018-05-24 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Spółdzielni Socjalnej SZKRABKOWO Pokaż
752/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
751/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
750/XLVIII/2018 2018-05-24 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2017 rok Pokaż
749/XLVIII/2018 2018-05-24 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2017 rok Pokaż
748/XLVII/2018 2018-04-19 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku Pokaż
747/XLVII/2018 2018-04-19 Powołania Komisji Statutowej Pokaż
746/XLVII/2018 2018-04-19 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
745/XLVII/2018 2018-04-19 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego Pokaż
744/XLVII/2018 2018-04-19 Regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
743/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku Pokaż
742/XLVII/2018 2018-04-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej Pokaż
741/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
740/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
739/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
738/XLVII/2018 2018-04-19 Powierzenia prowadzenia obsługi Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
737/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
736/XLVII/2018 2018-04-19 Utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
735/XLVII/2018 2018-04-19 Likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku Pokaż
734/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
733/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkalnego zasobu gminy - "Mieszkania dla rodzin" Pokaż
732/XLVII/2018 2018-04-19 zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
731/XLVII/2018 2018-04-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54) Pokaż
730/XLVII/2018 2018-04-19 Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
729/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia "Planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy" Pokaż
728/XLVII/2018 2018-04-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
727/XLVII/2018 2018-04-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
726/XLVI/2018 2018-03-22 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
725/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
724/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
723/XLVI/2018 2018-03-22 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok Pokaż
722/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
721/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
720/XLVI/2018 2018-03-22 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2018 Pokaż
719/XLVI/2018 2018-03-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
718/XLVI/2018 2018-03-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
717/XLV/2018 2018-02-15 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku Pokaż
716/XLV/2018 2018-02-15 Przekazania według właściwości skargi Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
715/XLV/2018 2018-02-15 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
714/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
713/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Zamysłów Pokaż
712/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
711/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
710/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Radziejów Pokaż
709/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Popielów Pokaż
708/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Niewiadom Pokaż
707/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
706/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Kamień Pokaż
705/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Gotartowice Pokaż
704/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
703/XLV/2018 2018-02-15 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
702/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Pokaż
701/XLV/2018 2018-02-15 Przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020” Pokaż
700/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 666/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok” Pokaż
699/XLV/2018 2018-02-15 Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
698/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 271/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
697/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 173/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015–2023 Pokaż
696/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 175/XII/2015 z dnia 17 września 2015 r., w sprawie Przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
695/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 174/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
694/XLV/2018 2018-02-15 Wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika zmierzających do budowy hospicjum stacjonarnego na działkach numer 1289/53 i 3225/51, należących do Gminy Rybnik, położonych przy ulicy Barbórki w Rybniku Pokaż
693/XLV/2018 2018-02-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
692/XLV/2018 2018-02-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
691/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym Pokaż
690/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnka Pokaż
689/XLIV/2018 2018-01-18 Przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Pokaż
688/XLIV/2018 2018-01-18 Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Pokaż
687/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
686/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
685/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
684/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
683/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
682/XLIV/2018 2018-01-18 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku Pokaż
681/XLIV/2018 2018-01-18 Rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku Pokaż
680/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 268/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Pokaż
679/XLIV/2018 2018-01-18 Oddania nieruchomości w najem Pokaż
678/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
677/XLIV/2018 2018-01-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
676/XLIV/2018 2018-01-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
675/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany w składach osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
674/XLIII/2017 2017-12-14 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z siedzibą w Warszawie Pokaż
673/XLIII/2017 2017-12-14 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022. Pokaż
672/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
671/XLIII/2017 2017-12-14 Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Pokaż
670/XLIII/2017 2017-12-14 Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Pokaż
669/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
668/XLIII/2017 2017-12-14 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
667/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
666/XLIII/2017 2017-12-14 Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok" Pokaż
665/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy Pokaż
664/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy Pokaż
663/XLIII/2017 2017-12-14 Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy w Rybniku Pokaż
662/XLIII/2017 2017-12-14 Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
661/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) Pokaż
660/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
659/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
658/XLIII/2017 2017-12-14 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
657/XLIII/2017 2017-12-14 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
656/XLIII/2017 2017-12-14 Budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
655/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
654/XLIII/2017 2017-12-14 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
653/XLII/2017 2017-11-16 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna Pokaż
652/XLII/2017 2017-11-16 Wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Pokaż
651/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany odnośnie roku 2018 do "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Pokaż
650/XLII/2017 2017-11-16 Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Pokaż
649/XLII/2017 2017-11-16 Nadania skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego nazwy imienia Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
648/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
647/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Pokaż
646/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia dotychczasowego imienia Lucjana Szenwalda Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Pokaż
645/XLII/2017 2017-11-16 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - Pokaż
644/XLII/2017 2017-11-16 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Pokaż
643/XLII/2017 2017-11-16 Powierzenia prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
642/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
641/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Pokaż
640/XLII/2017 2017-11-16 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Pokaż
639/XLII/2017 2017-11-16 Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
638/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018 Pokaż
637/XLII/2017 2017-11-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
636/XLII/2017 2017-11-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52) Pokaż
635/XLII/2017 2017-11-16 Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Pokaż
634/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
633/XLII/2017 2017-11-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
632/XLII/2017 2017-11-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
631/XLII/2017 2017-11-16 Poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci Pokaż
630/XLI/2017 2017-10-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
629/XLI/2017 2017-10-19 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku Pokaż
628/XLI/2017 2017-10-19 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
627/XLI/2017 2017-10-19 Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
626/XLI/2017 2017-10-19 Zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i zmiany nazwy jednostki Pokaż
625/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku Pokaż
624/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
623/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 6 Rybniku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Pokaż
622/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Pokaż
621/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
620/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Pokaż
619/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku Pokaż
618/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
617/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku Pokaż
616/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
615/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Pokaż
614/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku Pokaż
613/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku Pokaż
612/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku Pokaż
611/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku Pokaż
610/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku Pokaż
609/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku Pokaż
608/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Pokaż
607/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku Pokaż
606/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Pokaż
605/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Pokaż
604/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 w Rybniku Pokaż
603/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku Pokaż
602/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Pokaż
601/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku Pokaż
600/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku Pokaż
599/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku Pokaż
598/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku Pokaż
597/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Pokaż
596/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku Pokaż
595/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku Pokaż
594/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku Pokaż
593/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku Pokaż
592/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku Pokaż
591/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku Pokaż
590/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
589/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Gliwice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
588/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
587/XLI/2017 2017-10-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51) Pokaż
586/XLI/2017 2017-10-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
585/XLI/2017 2017-10-19 Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
584/XLI/2017 2017-10-19 Uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych Pokaż
583/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od środków transportowych na 2018 rok Pokaż
582/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
581/XLI/2017 2017-10-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
580/XLI/2017 2017-10-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
579/XL/2017 2017-09-21 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
578/XL/2017 2017-09-21 Nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
577/XL/2017 2017-09-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym Pokaż
576/XL/2017 2017-09-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku Pokaż
575/XL/2017 2017-09-21 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pokaż
574/XL/2017 2017-09-21 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pokaż
573/XL/2017 2017-09-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
572/XL/2017 2017-09-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
571/XL/2017 2017-09-21 Nadania medalu pamiątkowego "Beneficii Grata Civitas Rybnik" Pokaż
570/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
569/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
568/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
567/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
566/XXXIX/2017 2017-08-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49) Pokaż
565/XXXIX/2017 2017-08-24 Wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowej Pokaż
564/XXXIX/2017 2017-08-24 Zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Pokaż
563/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
562/XXXIX/2017 2017-08-24 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno Pokaż
561/XXXIX/2017 2017-08-24 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy Pokaż
560/XXXVIII/2017 2017-06-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
559/XXXVIII/2017 2017-06-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Pokaż
558/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o. o. Pokaż
557/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statut Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
556/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Powstańców Śląskich) Pokaż
555/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
554/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
553/XXXVIII/2017 2017-06-22 Założenia Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku Pokaż
552/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutów szkołom podstawowym Pokaż
551/XXXVIII/2017 2017-06-22 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
550/XXXVIII/2017 2017-06-22 Utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Pokaż
549/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
548/XXXVIII/2017 2017-06-22 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
547/XXXVIII/2017 2017-06-22 Ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości Pokaż
546/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zamiany nieruchomości Pokaż
545/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zbycia nieruchomości Pokaż
544/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48) Pokaż
543/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
542/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
541/XXXVIII/2017 2017-06-22 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
540/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
539/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
538/XXXVII/2017 2017-05-25 Poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 r. dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności Pokaż
537/XXXVI/2017 2017-05-18 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr NPII.4131.1.259.2017 Pokaż
536/XXXVI/2017 2017-05-18 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
535/XXXVI/2017 2017-05-18 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
534/XXXVI/2017 2017-05-18 Założenia Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” z siedzibą w Rybniku Pokaż
533/XXXVI/2017 2017-05-18 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rzecznej (MPZP 45) Pokaż
532/XXXVI/2017 2017-05-18 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
531/XXXVI/2017 2017-05-18 Powołania Skarbnika Miasta Rybnika Pokaż
530/XXXVI/2017 2017-05-18 Odwołania Skarbnika Miasta Rybnika Pokaż
529/XXXVI/2017 2017-05-18 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2016 rok Pokaż
528/XXXVI/2017 2017-05-18 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2016 rok Pokaż
527/XXXV/2017 2017-04-27 Rozpatrzenia skargi Restauracji „Przy Kominku” Spółka z o.o. na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
526/XXXV/2017 2017-04-27 Przyjęcia przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu Miasta Rybnika na lata 2016-2032 Pokaż
525/XXXV/2017 2017-04-27 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowa i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
524/XXXV/2017 2017-04-27 Zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika przyjętego uchwałą nr 137/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r., zaktualizowanego uchwałą nr 320/XIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 marca 2016 r. Pokaż
523/XXXV/2017 2017-04-27 Wyrażenia woli założenia Spółdzielni Socjalnej "Z IKRĄ" siedzibą w Rybniku Pokaż
522/XXXV/2017 2017-04-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
521/XXXV/2017 2017-04-27 Zbycia nieruchomości Pokaż
520/XXXV/2017 2017-04-27 Nabycia nieruchomości Pokaż
519/XXXV/2017 2017-04-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27-1) Pokaż
518/XXXV/2017 2017-04-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
517/XXXV/2017 2017-04-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
516/XXXIII/2017 2017-03-30 Przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+ Pokaż
515/XXXIII/2017 2017-03-30 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
514/XXXIII/2017 2017-03-30 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
513/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
512/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
511/XXXII/2017 2017-03-16 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NPII.4131.1.98.2017 Pokaż
510/XXXII/2017 2017-03-16 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NPII.4131.1.99.2017 Pokaż
509/XXXII/2017 2017-03-16 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017 Pokaż
508/XXXII/2017 2017-03-16 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2017 Pokaż
507/XXXII/2017 2017-03-16 Przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika na lata 2017-2023” Pokaż
506/XXXII/2017 2017-03-16 Wydzierżawiania nieruchomości Pokaż
505/XXXII/2017 2017-03-16 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pokaż
504/XXXII/2017 2017-03-16 Zmiany nazwy drogi publicznej z "Władysława Hibnera" na "ks. Henryka Jośki" Pokaż
503/XXXII/2017 2017-03-16 Nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Lawendowa Pokaż
502/XXXII/2017 2017-03-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43) Pokaż
501/XXXII/2017 2017-03-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
500/XXXII/2017 2017-03-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35-1) Pokaż
499/XXXII/2017 2017-03-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
498/XXXII/2017 2017-03-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
497/XXXII/2017 2017-03-16 Nadania Pani Lidii Grychtołównie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika" Pokaż
496/XXXI/2017 2017-02-16 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
495/XXXI/2017 2017-02-16 Przyjęcia "Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 - 2020" Pokaż
494/XXXI/2017 2017-02-16 Zmiany Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018 Pokaż
493/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
492/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
491/XXXI/2017 2017-02-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
490/XXXI/2017 2017-02-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
489/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
488/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
487/XXXI/2017 2017-02-16 Projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Pokaż
486/XXXI/2017 2017-02-16 Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Pokaż
485/XXXI/2017 2017-02-16 Założenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Rybniku Pokaż
484/XXXI/2017 2017-02-16 Podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce Pokaż
483/XXXI/2017 2017-02-16 Przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika” Pokaż
482/XXX/2017 2017-01-12 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
481/XXX/2017 2017-01-12 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku Pokaż
480/XXX/2017 2017-01-12 Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
479/XXX/2017 2017-01-12 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
478/XXX/2017 2017-01-12 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
477/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" Pokaż
476/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
475/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany uchwały nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
474/XXX/2017 2017-01-12 Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Pokaż
473/XXX/2017 2017-01-12 Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
472/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
471/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
470/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
469/XXX/2017 2017-01-12 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Pokaż
468/XXX/2017 2017-01-12 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
467/XXX/2017 2017-01-12 Zbycia nieruchomości Pokaż
466/XXX/2017 2017-01-12 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
465/XXX/2017 2017-01-12 Aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika" Pokaż
464/XXX/2017 2017-01-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
463/XXX/2017 2017-01-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
462/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia Miasta Rybnika do Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd ,,Pro Silesia" z siedzibą w Katowicach Pokaż
461/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
460/XXIX/2016 2016-12-15 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
459/XXIX/2016 2016-12-15 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
458/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Smolna Pokaż
457/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
456/XXIX/2016 2016-12-15 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory na wspólną realizację zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna etap II Pokaż
455/XXIX/2016 2016-12-15 Zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrody Pokaż
454/XXIX/2016 2016-12-15 Ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pokaż
453/XXIX/2016 2016-12-15 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok Pokaż
452/XXIX/2016 2016-12-15 Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej Pokaż
451/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
450/XXIX/2016 2016-12-15 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
449/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
448/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
447/XXIX/2016 2016-12-15 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
446/XXIX/2016 2016-12-15 Uchylenia uchwały nr 98/VIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Pokaż
445/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Opatów Pokaż
444/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Wojkowice Pokaż
443/XXIX/2016 2016-12-15 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
442/XXIX/2016 2016-12-15 Budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
441/XXIX/2016 2016-12-15 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
440/XXIX/2016 2016-12-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
439/XXIX/2016 2016-12-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
438/XXVII/2016 2016-11-17 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
437/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy Prostej Pokaż
436/XXVII/2016 2016-11-17 Uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory Pokaż
435/XXVII/2016 2016-11-17 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
434/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
433/XXVII/2016 2016-11-17 Zmiany odnośnie lat 2017-2018 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Pokaż
432/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska Pokaż
431/XXVII/2016 2016-11-17 Wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem gliwickim porozumienia dotyczącego korzystania przez ucznia rybnickiej placówki oświatowej z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Knurowie Pokaż
430/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
429/XXVII/2016 2016-11-17 Powierzenia spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Informacji Miejskiej Halo! Rybnik Pokaż
428/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+ Pokaż
427/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina" Pokaż
426/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" Pokaż
425/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
424/XXVII/2016 2016-11-17 Darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Pokaż
423/XXVII/2016 2016-11-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Pokaż
422/XXVII/2016 2016-11-17 Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
421/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od środków transportowych na 2017 rok Pokaż
420/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od nieruchomości na 2017 rok Pokaż
419/XXVII/2016 2016-11-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
418/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika Pokaż
417/XXVII/2016 2016-11-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
416/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanej zmiany systemu oświaty w Polsce Pokaż
415/XXVII/2016 2016-11-17 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego "Paruszowiec" i zrealizowaniu projektu inwestycyjnego pod nazwą Bapro Energy Complex przez Bapro Sp. z o.o. Pokaż
414/XXVI/2016 2016-10-20 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
413/XXVI/2016 2016-10-20 Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Pokaż
412/XXVI/2016 2016-10-20 Powołania Przewodniczących Komisji Rady Miasta Pokaż
411/XXVI/2016 2016-10-20 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
410/XXVI/2016 2016-10-20 Odwołania Przewodniczących Komisji Rady Miasta Pokaż
409/XXVI/2016 2016-10-20 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta Rybnika Pokaż
408/XXVI/2016 2016-10-20 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
407/XXVI/2016 2016-10-20 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
406/XXVI/2016 2016-10-20 Nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
405/XXVI/2016 2016-10-20 Uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku Pokaż
404/XXVI/2016 2016-10-20 Organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
403/XXVI/2016 2016-10-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
402/XXVI/2016 2016-10-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
401/XXV/2016 2016-10-06 Wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
400/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania na dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
399/XXV/2016 2016-10-06 Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
398/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
397/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
396/XXV/2016 2016-10-06 Odwołania dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
395/XXV/2016 2016-10-06 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pokaż
394/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
393/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowania Pokaż
392/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
391/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
390/XXIV/2016 2016-09-22 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
389/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
388/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37) Pokaż
387/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
386/XXIV/2016 2016-09-22 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
385/XXIV/2016 2016-09-22 Ustanowienia służebności gruntowych Pokaż
384/XXIV/2016 2016-09-22 Zbycia nieruchomości Pokaż
383/XXIV/2016 2016-09-22 Nabycia nieruchomości Pokaż
382/XXIV/2016 2016-09-22 Wszczęcia procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny. Pokaż
381/XXIV/2016 2016-09-22 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
380/XXIV/2016 2016-09-22 Zmiany uchwały nr 208/XIV/2015 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
379/XXIV/2016 2016-09-22 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski Pokaż
378/XXIV/2016 2016-09-22 Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Pokaż
377/XXIV/2016 2016-09-22 Zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego W rzeczypospolitej Polskiej Pokaż
376/XXIV/2016 2016-09-22 Zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia zamieszkałych w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta Rybnika Pokaż
375/XXIV/2016 2016-09-22 Powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
374/XXIV/2016 2016-09-22 Opinii o lokalizacji kasyna gry Pokaż
373/XXIV/2016 2016-09-22 Zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym Pokaż
372/XXIV/2016 2016-09-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
371/XXIV/2016 2016-09-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
370/XXIII/2016 2016-06-30 Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
369/XXIII/2016 2016-06-30 Wszczęcia procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą Świerklany Pokaż
368/XXIII/2016 2016-06-30 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
367/XXII/2016 2016-06-23 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
366/XXII/2016 2016-06-23 Ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania Pokaż
365/XXII/2016 2016-06-23 Przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Pokaż
364/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
363/XXII/2016 2016-06-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Pokaż
362/XXII/2016 2016-06-23 Zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
361/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
360/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
359/XXII/2016 2016-06-23 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
358/XXII/2016 2016-06-23 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
357/XXII/2016 2016-06-23 Zamiany nieruchomości Pokaż
356/XXII/2016 2016-06-23 Zbycia nieruchomości Pokaż
355/XXII/2016 2016-06-23 Nabycia nieruchomości Pokaż
354/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
353/XXII/2016 2016-06-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
352/XXII/2016 2016-06-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów kl. II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach, dla którego Miasto Żory jest organem prowadzącym. Pokaż
351/XXII/2016 2016-06-23 Ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Pokaż
350/XXII/2016 2016-06-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
349/XXII/2016 2016-06-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
348/XXII/2016 2016-06-23 Poparcia działań mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji prawnych pozwalających samorządom na walkę z niską emisją Pokaż
347/XXI/2016 2016-05-19 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
346/XXI/2016 2016-05-19 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2016-2020 Pokaż
345/XXI/2016 2016-05-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Śródmieście Pokaż
344/XXI/2016 2016-05-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP 35) Pokaż
343/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
342/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) Pokaż
341/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12 Pokaż
340/XXI/2016 2016-05-19 Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Rybnika Pokaż
339/XXI/2016 2016-05-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
338/XXI/2016 2016-05-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
337/XXI/2016 2016-05-19 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2015 rok Pokaż
336/XXI/2016 2016-05-19 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2015 rok Pokaż
335/XX/2016 2016-04-21 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
334/XX/2016 2016-04-21 Przyjęcia Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018 Pokaż
333/XX/2016 2016-04-21 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
332/XX/2016 2016-04-21 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku Pokaż
331/XX/2016 2016-04-21 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
330/XX/2016 2016-04-21 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
329/XX/2016 2016-04-21 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
328/XX/2016 2016-04-21 Oddania nieruchomości w użytkowanie Pokaż
327/XX/2016 2016-04-21 Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste Pokaż
326/XX/2016 2016-04-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
325/XX/2016 2016-04-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
324/XX/2016 2016-04-21 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
323/XX/2016 2016-04-21 Poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii Pokaż
322/XX/2016 2016-04-21 Udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Rydułtowy Pokaż
321/XIX/2016 2016-03-10 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
320/XIX/2016 2016-03-10 Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Pokaż
319/XIX/2016 2016-03-10 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska Pokaż
318/XIX/2016 2016-03-10 Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018 Pokaż
317/XIX/2016 2016-03-10 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2016 Pokaż
316/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34) Pokaż
315/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) Pokaż
314/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
313/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) Pokaż
312/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
311/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29) Pokaż
310/XIX/2016 2016-03-10 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
309/XIX/2016 2016-03-10 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
308/XIX/2016 2016-03-10 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika Pokaż
307/XVIII/2016 2016-02-11 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok Pokaż
306/XVIII/2016 2016-02-11 Powierzenia Spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
305/XVIII/2016 2016-02-11 Komunalizacji nieruchomości Pokaż
304/XVIII/2016 2016-02-11 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
303/XVIII/2016 2016-02-11 Zmiany uchwały nr 177/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. Pokaż
302/XVIII/2016 2016-02-11 Wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publiczną Pokaż
301/XVIII/2016 2016-02-11 Zbycia nieruchomości Pokaż
300/XVIII/2016 2016-02-11 Nabycia nieruchomości Pokaż
299/XVIII/2016 2016-02-11 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku Pokaż
298/XVIII/2016 2016-02-11 Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016 Pokaż
297/XVIII/2016 2016-02-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
296/XVIII/2016 2016-02-11 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Pokaż
295/XVIII/2016 2016-02-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
294/XVIII/2016 2016-02-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
293/XVII/2016 2016-01-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna w granicach administracyjnych Miasta Żory Pokaż
292/XVII/2016 2016-01-21 Wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Rybnik przyjazny Seniorom" Pokaż
291/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
290/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
289/XVII/2016 2016-01-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
288/XVII/2016 2016-01-21 Przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2. Pokaż
287/XVII/2016 2016-01-21 Opłaty prolongacyjnej Pokaż
286/XVII/2016 2016-01-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
285/XVII/2016 2016-01-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
284/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
283/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku Pokaż
282/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku Pokaż
281/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
280/XVI/2015 2015-12-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
279/XVI/2015 2015-12-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
278/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia "Strategii rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku" Pokaż
277/XVI/2015 2015-12-17 Upoważnienia Prezydenta Miasta do określania sposobu ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
276/XVI/2015 2015-12-17 Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
275/XVI/2015 2015-12-17 Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" Pokaż
274/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 Pokaż
273/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok Pokaż
272/XVI/2015 2015-12-17 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy Pokaż
271/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
270/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pokaż
269/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
268/XVI/2015 2015-12-17 Powołania członków Rady Muzeum w Rybniku Pokaż
267/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
266/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
265/XVI/2015 2015-12-17 Założenia Przedszkola nr 50 w Rybniku Pokaż
264/XVI/2015 2015-12-17 Zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku Pokaż
263/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
262/XVI/2015 2015-12-17 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
261/XVI/2015 2015-12-17 Obciążenia nieruchomości służebnością gruntową Pokaż
260/XVI/2015 2015-12-17 Zbycia nieruchomości Pokaż
259/XVI/2015 2015-12-17 Nabycia nieruchomości Pokaż
258/XVI/2015 2015-12-17 Ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w obszarze śródmieścia Miasta Rybnika Pokaż
257/XVI/2015 2015-12-17 Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Niegowa Pokaż
256/XVI/2015 2015-12-17 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
255/XVI/2015 2015-12-17 Budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
254/XVI/2015 2015-12-17 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
253/XVI/2015 2015-12-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
252/XVI/2015 2015-12-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
251/XV/2015 2015-11-19 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
250/XV/2015 2015-11-19 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2016-2018. Pokaż
249/XV/2015 2015-11-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
248/XV/2015 2015-11-19 Wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przyjęcia realizacji zadań innych gmin i powiatów w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Pokaż
247/XV/2015 2015-11-19 Likwidacji w roku 2016 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
246/XV/2015 2015-11-19 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
245/XV/2015 2015-11-19 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
244/XV/2015 2015-11-19 Nawiązania współpracy partnerskiej z okręgiem Antrim i Newtownabbey w Irlandii Północnej Pokaż
243/XV/2015 2015-11-19 Zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
242/XV/2015 2015-11-19 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
241/XV/2015 2015-11-19 Nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Pokaż
240/XV/2015 2015-11-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
239/XV/2015 2015-11-19 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" Pokaż
238/XV/2015 2015-11-19 Przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020" Pokaż
237/XV/2015 2015-11-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
236/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek leśny Pokaż
235/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek rolny Pokaż
234/XV/2015 2015-11-19 Podatku od środków transportowych na 2016 rok Pokaż
233/XV/2015 2015-11-19 W sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok Pokaż
232/XV/2015 2015-11-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
231/XV/2015 2015-11-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
230/XV/2015 2015-11-19 Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Pokaż
229/XIV/2015 2015-10-22 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
228/XIV/2015 2015-10-22 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
227/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
226/XIV/2015 2015-10-22 Opłaty targowej Pokaż
225/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
224/XIV/2015 2015-10-22 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Orzepowickiej 8D Pokaż
223/XIV/2015 2015-10-22 Nabycia nieruchomości Pokaż
222/XIV/2015 2015-10-22 Zbycia nieruchomości Pokaż
221/XIV/2015 2015-10-22 Zamiany nieruchomości Pokaż
220/XIV/2015 2015-10-22 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
219/XIV/2015 2015-10-22 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
218/XIV/2015 2015-10-22 Oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
217/XIV/2015 2015-10-22 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" Pokaż
216/XIV/2015 2015-10-22 Likwidacji Rodzinnego Domu Nr 2 w Rybniku Pokaż
215/XIV/2015 2015-10-22 Likwidacji Rodzinnego Domu Nr 1 w Rybniku Pokaż
214/XIV/2015 2015-10-22 Określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
213/XIV/2015 2015-10-22 Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku Pokaż
212/XIV/2015 2015-10-22 Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
211/XIV/2015 2015-10-22 Zamiaru likwidacji w 2016 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
210/XIV/2015 2015-10-22 Określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
209/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
208/XIV/2015 2015-10-22 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
207/XIV/2015 2015-10-22 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
206/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna , zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów dziennych) Pokaż
205/XIV/2015 2015-10-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
204/XIV/2015 2015-10-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
203/XIII/2015 2015-10-01 Wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Pokaż
202/XIII/2015 2015-10-01 Wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika, zmierzających do przejęcia i zagospodarowania nieruchomości byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera Pokaż
201/XIII/2015 2015-10-01 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
200/XIII/2015 2015-10-01 Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku Pokaż
199/XIII/2015 2015-10-01 Przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 Pokaż
198/XIII/2015 2015-10-01 Wyrażenia zgody na wystąpienie z Rady Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga Pokaż
197/XIII/2015 2015-10-01 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
196/XII/2015 2015-09-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
195/XII/2015 2015-09-17 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Pokaż
194/XII/2015 2015-09-17 Zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Rybnik Pokaż
193/XII/2015 2015-09-17 Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Pokaż
192/XII/2015 2015-09-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
191/XII/2015 2015-09-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
190/XII/2015 2015-09-17 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicy Pokaż
189/XII/2015 2015-09-17 Przygotowania przez Prezydenta Miasta Rybnika projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Pokaż
188/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
187/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) Pokaż
186/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
185/XII/2015 2015-09-17 Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika Pokaż
184/XII/2015 2015-09-17 Wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny. Pokaż
183/XII/2015 2015-09-17 Nabycia nieruchomości Pokaż
182/XII/2015 2015-09-17 Zbycia nieruchomości Pokaż
181/XII/2015 2015-09-17 Oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
180/XII/2015 2015-09-17 Wystąpienia wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
179/XII/2015 2015-09-17 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
178/XII/2015 2015-09-17 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
177/XII/2015 2015-09-17 Wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publiczną Pokaż
176/XII/2015 2015-09-17 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
175/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
174/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
173/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
172/XII/2015 2015-09-17 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Pokaż
171/XII/2015 2015-09-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Pokaż
170/XII/2015 2015-09-17 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
169/XII/2015 2015-09-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
168/XII/2015 2015-09-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
167/XII/2015 2015-09-17 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
166/XI/2015 2015-06-18 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
165/XI/2015 2015-06-18 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika Pokaż
164/XI/2015 2015-06-18 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019 Pokaż
163/XI/2015 2015-06-18 Zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście Pokaż
162/XI/2015 2015-06-18 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
161/XI/2015 2015-06-18 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
160/XI/2015 2015-06-18 Zmiany uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
159/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015 roku Pokaż
158/XI/2015 2015-06-18 Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 18 Pokaż
157/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 19 Pokaż
156/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13 Pokaż
155/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 Pokaż
154/XI/2015 2015-06-18 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
153/XI/2015 2015-06-18 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
152/XI/2015 2015-06-18 Nabycia nieruchomości Pokaż
151/XI/2015 2015-06-18 Zbycia nieruchomości Pokaż
150/XI/2015 2015-06-18 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
149/XI/2015 2015-06-18 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
148/XI/2015 2015-06-18 Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Pokaż
147/XI/2015 2015-06-18 Zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutu Pokaż
146/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
145/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
144/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
143/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
142/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
141/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
140/XI/2015 2015-06-18 Przyjęcia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 Pokaż
139/XI/2015 2015-06-18 Zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Pokaż
138/XI/2015 2015-06-18 Zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Pokaż
137/XI/2015 2015-06-18 Przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Pokaż
136/XI/2015 2015-06-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
135/XI/2015 2015-06-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
134/XI/2015 2015-06-18 Nadania Panu Adamowi Makowiczowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika" Pokaż
133/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
132/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do Rady Dzielnicy Meksyk przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
131/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
130/X/2015 2015-05-21 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
129/X/2015 2015-05-21 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 Pokaż
128/X/2015 2015-05-21 Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich Pokaż
127/X/2015 2015-05-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
126/X/2015 2015-05-21 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany §12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
125/X/2015 2015-05-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
124/X/2015 2015-05-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
123/X/2015 2015-05-21 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2014 rok Pokaż
122/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2014 rok Pokaż
121/IX/2015 2015-04-23 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
120/IX/2015 2015-04-23 Zamiany nieruchomości Pokaż
119/IX/2015 2015-04-23 Zbycia nieruchomości Pokaż
118/IX/2015 2015-04-23 Nabycia nieruchomości Pokaż
117/IX/2015 2015-04-23 Zmian w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, powołanej Uchwałą Nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012 r. Pokaż
116/IX/2015 2015-04-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
115/IX/2015 2015-04-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
114/VIII/2015 2015-03-19 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia im. Św. Jana Pawła II Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
113/VIII/2015 2015-03-19 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
112/VIII/2015 2015-03-19 Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
111/VIII/2015 2015-03-19 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Pokaż
110/VIII/2015 2015-03-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
109/VIII/2015 2015-03-19 Upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich. Pokaż
108/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
107/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
106/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22) Pokaż
105/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) Pokaż
104/VIII/2015 2015-03-19 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnik na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
103/VIII/2015 2015-03-19 Nabycia nieruchomości Pokaż
102/VIII/2015 2015-03-19 Zbycia nieruchomości Pokaż
101/VIII/2015 2015-03-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
100/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienie do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika" Pokaż
99/VIII/2015 2015-03-19 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
98/VIII/2015 2015-03-19 Określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania Pokaż
97/VIII/2015 2015-03-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
96/VIII/2015 2015-03-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
95/VII/2015 2015-02-26 Zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli Pokaż
94/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów Pokaż
93/VII/2015 2015-02-26 Delegowania przedstawiciela Miasta Rybnika do Związku Miasta Polskich Pokaż
92/VII/2015 2015-02-26 Utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1 Pokaż
91/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Bukowej Pokaż
90/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Platanowej Pokaż
89/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Mahoniowej i nadania nazwy ulicy Pokaż
88/VII/2015 2015-02-26 Opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi Pokaż
87/VII/2015 2015-02-26 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Pokaż
86/VII/2015 2015-02-26 Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
85/VII/2015 2015-02-26 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
84/VII/2015 2015-02-26 Oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
83/VII/2015 2015-02-26 Zbycia nieruchomości Pokaż
82/VII/2015 2015-02-26 Nabycia nieruchomości Pokaż
81/VII/2015 2015-02-26 Zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Pokaż
80/VII/2015 2015-02-26 Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2015 Pokaż
79/VII/2015 2015-02-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
78/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 14 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
77/VII/2015 2015-02-26 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami, w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
76/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
75/VII/2015 2015-02-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
74/VII/2015 2015-02-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
73/VI/2015 2015-01-22 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
72/VI/2015 2015-01-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Niewiadom Pokaż
71/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
70/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Zamysłów Pokaż
69/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wielopole Pokaż
68/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Śródmieście Pokaż
67/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Stodoły Pokaż
66/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Smolna Pokaż
65/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
64/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
63/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Radziejów Pokaż
62/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Popielów Pokaż
61/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec - Piaski Pokaż
60/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Orzepowice Pokaż
59/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ochojec Pokaż
58/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niewiadom Pokaż
57/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niedobczyce Pokaż
56/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Meksyk Pokaż
55/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
54/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia Pokaż
53/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kłokocin Pokaż
52/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamień Pokaż
51/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Grabownia Pokaż
50/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Gotartowice Pokaż
49/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów Pokaż
48/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Chwałowice Pokaż
47/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Chwałęcice Pokaż
46/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
45/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle Pokaż
44/VI/2015 2015-01-22 Uchwała w sprawie zezwolenia na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez spółkę KLP Rybnik Sp. z o.o. Pokaż
43/VI/2015 2015-01-22 Oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
42/VI/2015 2015-01-22 Nabycia nieruchomości Pokaż
41/VI/2015 2015-01-22 Zbycia nieruchomości Pokaż
40/VI/2015 2015-01-22 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
39/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 19 Pokaż
38/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 17 Pokaż
37/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 16 Pokaż
36/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 11 Pokaż
35/VI/2015 2015-01-22 Regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika Pokaż
34/VI/2015 2015-01-22 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Pokaż
33/VI/2015 2015-01-22 Likwidacji w roku 2015 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
32/VI/2015 2015-01-22 Ustalenia na rok 2015 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone Pokaż
31/VI/2015 2015-01-22 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
30/VI/2015 2015-01-22 Zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej Pokaż
29/VI/2015 2015-01-22 Wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej Pokaż
28/VI/2015 2015-01-22 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
27/VI/2015 2015-01-22 Budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
26/V/2014 2014-12-31 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
25/V/2014 2014-12-31 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
24/IV/2014 2014-12-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
23/IV/2014 2014-12-22 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
22/IV/2014 2014-12-22 Zmiany uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Rybnika", zmienionej uchwałą nr 730/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. Pokaż
21/IV/2014 2014-12-22 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
20/IV/2014 2014-12-22 Ustalenia limitu zobowiązań w 2015 roku oraz upoważnień dla Prezydenta Miasta Pokaż
19/IV/2014 2014-12-22 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
18/IV/2014 2014-12-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
17/IV/2014 2014-12-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
16/III/2014 2014-12-10 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
15/III/2014 2014-12-10 Powołania Komisji Rewizyjnej Pokaż
14/III/2014 2014-12-10 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
13/III/2014 2014-12-10 Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
12/III/2014 2014-12-10 Przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
11/III/2014 2014-12-10 Ustalenia ilości i rodzaju stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
10/III/2014 2014-12-10 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
9/III/2014 2014-12-10 Przyjęcia zasad głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
8/III/2014 2014-12-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
7/III/2014 2014-12-10 Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
6/III/2014 2014-12-10 Odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
5/III/2014 2014-12-10 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz powołania Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Pokaż
4/III/2014 2014-12-10 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
3/I/2014 2014-12-01 Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
2/I/2014 2014-12-01 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
1/I/2014 2014-12-01 Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
790/LII/2014 2014-11-12 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 14 Pokaż
789/LII/2014 2014-11-12 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
788/LII/2014 2014-11-12 Nabycia nieruchomości Pokaż
787/LII/2014 2014-11-12 Zbycia nieruchomości Pokaż
786/LII/2014 2014-11-12 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
785/LII/2014 2014-11-12 Zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem Pokaż
784/LII/2014 2014-11-12 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
783/LII/2014 2014-11-12 Przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Pokaż
782/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 10 Pokaż
781/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 15 Pokaż
780/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 9 Pokaż
779/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 8 Pokaż
778/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 7 Pokaż
777/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 6 Pokaż
776/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4 Pokaż
775/LI/2014 2014-10-29 Nadania nazwy placowi - plac Teatralny Pokaż
774/LI/2014 2014-10-29 Zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
773/LI/2014 2014-10-29 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
772/LI/2014 2014-10-29 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
771/L/2014 2014-10-15 Wyznaczenia osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów Pokaż
770/L/2014 2014-10-15 Zmiany odnośnie roku 2015 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Pokaż
769/L/2014 2014-10-15 Oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
768/L/2014 2014-10-15 Nabycia nieruchomości Pokaż
767/L/2014 2014-10-15 Zbycia nieruchomości Pokaż
766/L/2014 2014-10-15 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
765/L/2014 2014-10-15 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
764/L/2014 2014-10-15 Zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Pokaż
763/L/2014 2014-10-15 Zamiaru likwidacji w 2015 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
762/L/2014 2014-10-15 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
761/L/2014 2014-10-15 Ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Rybnika Pokaż
760/L/2014 2014-10-15 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
759/L/2014 2014-10-15 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym Pokaż
758/L/2014 2014-10-15 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 r. Pokaż
757/L/2014 2014-10-15 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Pokaż
756/L/2014 2014-10-15 Podatku od środków transportowych na 2015 rok Pokaż
755/L/2014 2014-10-15 Zwolnień od podatku od nieruchomości Pokaż
754/L/2014 2014-10-15 Podatku od nieruchomości na 2015 rok Pokaż
753/L/2014 2014-10-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
752/L/2014 2014-10-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
751/XLIX/2014 2014-09-17 Niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Pokaż
750/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców ulicy 1 Maja w Rybniku na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
749/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
748/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Rybniku na Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku Pokaż
747/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora II LO w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku Pokaż
746/XLIX/2014 2014-09-17 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Pokaż
745/XLIX/2014 2014-09-17 Pozbawienia kategorii dróg gminnych oznaczonych nr 180135 S ul. św. Jana, 180386 S ul. Jana III Sobieskiego, 180332 S ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Tadeusza Kościuszki) i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych Pokaż
744/XLIX/2014 2014-09-17 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
743/XLIX/2014 2014-09-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Pokaż
742/XLIX/2014 2014-09-17 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
741/XLIX/2014 2014-09-17 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
740/XLIX/2014 2014-09-17 Nabycia nieruchomości Pokaż
739/XLIX/2014 2014-09-17 Zbycia nieruchomości Pokaż
738/XLIX/2014 2014-09-17 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
737/XLIX/2014 2014-09-17 Przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Pokaż
736/XLIX/2014 2014-09-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
735/XLIX/2014 2014-09-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
734/XLVIII/2014 2014-07-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
733/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
732/XLVIII/2014 2014-07-23 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku Pokaż
731/XLVIII/2014 2014-07-23 Przyjęcia środków Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Pokaż
730/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika" Pokaż
729/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
728/XLVIII/2014 2014-07-23 Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
727/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
726/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
725/XLVII/2014 2014-06-25 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Oświatowego "Rodzice-Dzieciom" na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
724/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany Uchwały nr 353/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
723/XLVII/2014 2014-06-25 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Hydroinstal” Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2015-2017 Pokaż
722/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy placowi (plac Teatralny) Pokaż
721/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Antoniego Woryny) Pokaż
720/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Wisławy Szymborskiej) Pokaż
719/XLVII/2014 2014-06-25 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
718/XLVII/2014 2014-06-25 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
717/XLVII/2014 2014-06-25 Ustanowienia służebności przesyłu Pokaż
716/XLVII/2014 2014-06-25 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
715/XLVII/2014 2014-06-25 Zbycia i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Pokaż
714/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
713/XLVII/2014 2014-06-25 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
712/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. Pokaż
711/XLVII/2014 2014-06-25 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
710/XLVII/2014 2014-06-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
709/XLVII/2014 2014-06-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
708/XLVI/2014 2014-05-28 Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego Pokaż
707/XLVI/2014 2014-05-28 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
706/XLVI/2014 2014-05-28 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej Pokaż
705/XLVI/2014 2014-05-28 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
704/XLVI/2014 2014-05-28 Wystąpienia ze Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego Pokaż
703/XLVI/2014 2014-05-28 Uchylenia Uchwały Nr 675/XLIV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
702/XLVI/2014 2014-05-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Pokaż
701/XLVI/2014 2014-05-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
700/XLVI/2014 2014-05-28 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2013 rok Pokaż
699/XLVI/2014 2014-05-28 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2013 rok Pokaż
698/XLV/2014 2014-04-30 Wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy Pokaż
697/XLV/2014 2014-04-30 Poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699) Pokaż
696/XLV/2014 2014-04-30 Udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r." Pokaż
695/XLV/2014 2014-04-30 Nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
694/XLV/2014 2014-04-30 Zbycia nieruchomości Pokaż
693/XLV/2014 2014-04-30 Nabycia nieruchomości Pokaż
692/XLV/2014 2014-04-30 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
691/XLV/2014 2014-04-30 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
690/XLV/2014 2014-04-30 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
689/XLV/2014 2014-04-30 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
688/XLV/2014 2014-04-30 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
687/XLIV/2014 2014-03-26 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Pokaż
686/XLIV/2014 2014-03-26 Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania. Pokaż
685/XLIV/2014 2014-03-26 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
684/XLIV/2014 2014-03-26 Wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
683/XLIV/2014 2014-03-26 Zmiany uchwały nr 437/XXXI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację trzeciej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika". Pokaż
682/XLIV/2014 2014-03-26 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
681/XLIV/2014 2014-03-26 Nabycia nieruchomości Pokaż
680/XLIV/2014 2014-03-26 Zbycia oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Pokaż
679/XLIV/2014 2014-03-26 Określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
678/XLIV/2014 2014-03-26 Określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
677/XLIV/2014 2014-03-26 Przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych "Mieszkania dla młodych" oraz zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
676/XLIV/2014 2014-03-26 Zmiany w składzie Rady Muzeum w Rybniku Pokaż
675/XLIV/2014 2014-03-26 Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
674/XLIV/2014 2014-03-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
673/XLIV/2014 2014-03-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
672/XLIV/2014 2014-03-26 Nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika" Pokaż
671/XLIII/2014 2014-02-26 Rozpatrzenia skarg Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego KOMART" Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
670/XLIII/2014 2014-02-26 Rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektor Przedszkola Nr 13 w Rybniku Pokaż
669/XLIII/2014 2014-02-26 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rybniku Pokaż
668/XLIII/2014 2014-02-26 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obrońcy Praw Lokatorów na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
667/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów Pokaż
666/XLIII/2014 2014-02-26 Cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
665/XLIII/2014 2014-02-26 Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
664/XLIII/2014 2014-02-26 Uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024 Pokaż
663/XLIII/2014 2014-02-26 Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Pokaż
662/XLIII/2014 2014-02-26 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pokaż
661/XLIII/2014 2014-02-26 Nazwy skrzyżowania typu rondo (Rondo Wawok) Pokaż
660/XLIII/2014 2014-02-26 Nabycia nieruchomości Pokaż
659/XLIII/2014 2014-02-26 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
658/XLIII/2014 2014-02-26 Zbycia nieruchomości Pokaż
657/XLIII/2014 2014-02-26 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 19 Pokaż
656/XLIII/2014 2014-02-26 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2014 Pokaż
655/XLIII/2014 2014-02-26 Przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku na lata 2014-2016” Pokaż
654/XLIII/2014 2014-02-26 Określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Pokaż
653/XLIII/2014 2014-02-26 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Pokaż
652/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku Pokaż
651/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
650/XLIII/2014 2014-02-26 Zmiany Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika Pokaż
649/XLIII/2014 2014-02-26 Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
648/XLIII/2014 2014-02-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
647/XLIII/2014 2014-02-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
646/XLII/2014 2014-01-15 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obrońcy Praw Lokatorów na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
645/XLII/2014 2014-01-15 Zmiany statutu Dzielnicy Niewiadom Pokaż
644/XLII/2014 2014-01-15 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
643/XLII/2014 2014-01-15 Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
642/XLII/2014 2014-01-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
641/XLII/2014 2014-01-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
640/XLII/2014 2014-01-15 Wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy Pokaż
639/XLII/2014 2014-01-15 Apelu do Ministra Gospodarki Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną Kompanii Węglowej Pokaż
638/XLI/2013 2013-12-18 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
637/XLI/2013 2013-12-18 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
636/XLI/2013 2013-12-18 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika" Pokaż
635/XLI/2013 2013-12-18 Apelu do Sejmiku Województwa Śląskiego o podjęcie bezzwłocznych działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza Pokaż
634/XLI/2013 2013-12-18 Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie prac w zakresie ochrony przyrody Pokaż
633/XLI/2013 2013-12-18 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
632/XLI/2013 2013-12-18 Zbycia nieruchomości Pokaż
631/XLI/2013 2013-12-18 Nabycia nieruchomości Pokaż
630/XLI/2013 2013-12-18 Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika” Pokaż
629/XLI/2013 2013-12-18 Upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Pokaż
628/XLI/2013 2013-12-18 Powołania Rybnickiej Rady Seniorów Pokaż
627/XLI/2013 2013-12-18 Likwidacji w roku 2014 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
626/XLI/2013 2013-12-18 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
625/XLI/2013 2013-12-18 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta Pokaż
624/XLI/2013 2013-12-18 upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego Pokaż
623/XLI/2013 2013-12-18 Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego Pokaż
622/XLI/2013 2013-12-18 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
621/XLI/2013 2013-12-18 Udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?" przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenie Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie "INTEGRUM" w Rybniku Pokaż
620/XLI/2013 2013-12-18 Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015 Pokaż
619/XLI/2013 2013-12-18 Przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015 Pokaż
618/XLI/2013 2013-12-18 Zmiany Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013 Pokaż
617/XLI/2013 2013-12-18 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
616/XLI/2013 2013-12-18 Budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
615/XLI/2013 2013-12-18 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
614/XLI/2013 2013-12-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
613/XLI/2013 2013-12-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
612/XLI/2013 2013-12-18 Solidarności z Ukraińcami biorącymi udział w pokojowych, proeuropejskich demonstracjach Pokaż
611/XLI/2013 2013-12-18 Nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika" Pokaż
610/XL/2013 2013-11-27 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
609/XL/2013 2013-11-27 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
608/XL/2013 2013-11-27 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
607/XL/2013 2013-11-27 Przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych. Pokaż
606/XL/2013 2013-11-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
605/XL/2013 2013-11-27 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 18 Pokaż
604/XL/2013 2013-11-27 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 17 Pokaż
603/XL/2013 2013-11-27 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 16 Pokaż
602/XL/2013 2013-11-27 Zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
601/XL/2013 2013-11-27 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „HOSSA" Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów Pokaż
600/XL/2013 2013-11-27 Zbycia nieruchomości Pokaż
599/XL/2013 2013-11-27 Nabycia nieruchomości Pokaż
598/XL/2013 2013-11-27 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
597/XL/2013 2013-11-27 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
596/XL/2013 2013-11-27 Ustalenia na rok 2014 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone Pokaż
595/XL/2013 2013-11-27 Wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 października 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 980/13 Pokaż
594/XL/2013 2013-11-27 Planu sieci publicznych przedszkoli Pokaż
593/XL/2013 2013-11-27 Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych Pokaż
592/XL/2013 2013-11-27 Planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Pokaż
591/XL/2013 2013-11-27 Zamiaru likwidacji w roku 2014 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
590/XL/2013 2013-11-27 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
589/XL/2013 2013-11-27 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Rybniku Pokaż
588/XL/2013 2013-11-27 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku Pokaż
587/XL/2013 2013-11-27 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej Pokaż
586/XL/2013 2013-11-27 Podatku od środków transportowych na rok 2014 Pokaż
585/XL/2013 2013-11-27 Podatku od nieruchomości na rok 2014 Pokaż
584/XL/2013 2013-11-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
583/XL/2013 2013-11-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
582/XL/2013 2013-11-27 Obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta w okręgu wyborczym nr 2 Pokaż
581/XXXIX/2013 2013-10-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku Pokaż
580/XXXIX/2013 2013-10-23 Zmian odnośnie roku 2014-2015 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Rybniku. Pokaż
579/XXXIX/2013 2013-10-23 Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
578/XXXIX/2013 2013-10-23 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 15 Pokaż
577/XXXIX/2013 2013-10-23 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
576/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
575/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018 Pokaż
574/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok Pokaż
573/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” Pokaż
572/XXXIX/2013 2013-10-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
571/XXXIX/2013 2013-10-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
570/XXXIX/2013 2013-10-23 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pokaż
569/XXXVIII/2013 2013-09-25 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" w Rybniku Pokaż
568/XXXVIII/2013 2013-09-25 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
567/XXXVIII/2013 2013-09-25 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
566/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Pokaż
565/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
564/XXXVIII/2013 2013-09-25 Wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Pokaż
563/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmiany uchwały nr 377/XXVII/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8". Pokaż
562/XXXVIII/2013 2013-09-25 Wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez Gminę Miasta Rybnik w spółce "PRInż-1" Sp. z o.o. Pokaż
561/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zamiany nieruchomości Pokaż
560/XXXVIII/2013 2013-09-25 Ustanowienia służebności drogowej Pokaż
559/XXXVIII/2013 2013-09-25 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
558/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zbycia nieruchomości Pokaż
557/XXXVIII/2013 2013-09-25 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
556/XXXVIII/2013 2013-09-25 Przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika" Pokaż
555/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zawarcia porozumienia komunalnego dla realizacji lokalnego transportu zbiorowego Pokaż
554/XXXVIII/2013 2013-09-25 Przystąpienia Miasta Rybnika - Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku do projektu pod nazwą "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III (POKL) Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Pokaż
553/XXXVIII/2013 2013-09-25 Przyjęcia planu nadzoru nad dziennymi opiekunami Pokaż
552/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmiany Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013 Pokaż
551/XXXVIII/2013 2013-09-25 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
550/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
549/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
548/XXXVII/2013 2013-07-17 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
547/XXXVII/2013 2013-07-17 Nabycia nieruchomości Pokaż
546/XXXVII/2013 2013-07-17 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
545/XXXVII/2013 2013-07-17 Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków MFEOG oraz w sprawie zabezpieczenia środków na realizację w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej "Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika, tj.: Szkoły Podstawowej nr 11 i Zespołu Szkół nr 6" Pokaż
544/XXXVII/2013 2013-07-17 Określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania Pokaż
543/XXXVII/2013 2013-07-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
542/XXXVII/2013 2013-07-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
541/XXXVI/2013 2013-06-26 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku Pokaż
540/XXXVI/2013 2013-06-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Rybnika Pokaż
539/XXXVI/2013 2013-06-26 Zezwolenia na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez Śląską Kompanię Przemysłowo-Handlową STEF-POL Sp. z o.o. 44-273 Rybnik, ul. Sportowa 54. Pokaż
538/XXXVI/2013 2013-06-26 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana) Pokaż
537/XXXVI/2013 2013-06-26 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
536/XXXVI/2013 2013-06-26 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
535/XXXVI/2013 2013-06-26 Przyjęcia darowizny nieruchomości Pokaż
534/XXXVI/2013 2013-06-26 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
533/XXXVI/2013 2013-06-26 Zbycia nieruchomości Pokaż
532/XXXVI/2013 2013-06-26 Przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
531/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
530/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
529/XXXVI/2013 2013-06-26 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku Pokaż
528/XXXVI/2013 2013-06-26 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Pokaż
527/XXXVI/2013 2013-06-26 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach Pokaż
526/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?" przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie "INTEGRUM" w Rybniku Pokaż
525/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
524/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
523/XXXV/2013 2013-05-22 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
522/XXXV/2013 2013-05-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
521/XXXV/2013 2013-05-22 Ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 180332 S ulicy Powstańców Śląskich Pokaż
520/XXXV/2013 2013-05-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Na Okrzeszyńcu Pokaż
519/XXXV/2013 2013-05-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych Pokaż
518/XXXV/2013 2013-05-22 Przyjęcia darowizny nieruchomości Pokaż
517/XXXV/2013 2013-05-22 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
516/XXXV/2013 2013-05-22 Nabycia nieruchomości Pokaż
515/XXXV/2013 2013-05-22 Zbycia nieruchomości Pokaż
514/XXXV/2013 2013-05-22 Przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego Pokaż
513/XXXV/2013 2013-05-22 Przyjęcia raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2011-2012 Pokaż
512/XXXV/2013 2013-05-22 Zmian w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
511/XXXV/2013 2013-05-22 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
510/XXXV/2013 2013-05-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
509/XXXV/2013 2013-05-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
508/XXXV/2013 2013-05-22 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2012 rok Pokaż
507/XXXV/2013 2013-05-22 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2012 r. Pokaż
506/XXXIV/2013 2013-04-24 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
505/XXXIV/2013 2013-04-24 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
504/XXXIV/2013 2013-04-24 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
503/XXXIV/2013 2013-04-24 Zbycia nieruchomości Pokaż
502/XXXIV/2013 2013-04-24 Nabycia nieruchomości Pokaż
501/XXXIV/2013 2013-04-24 Wystapienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
500/XXXIV/2013 2013-04-24 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Pokaż
499/XXXIV/2013 2013-04-24 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. Pokaż
498/XXXIV/2013 2013-04-24 Ustalenia na rok 2013 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz w sprawie specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone Pokaż
497/XXXIV/2013 2013-04-24 Udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?" przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie "INTEGRUM" w Rybniku. Pokaż
496/XXXIV/2013 2013-04-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
495/XXXIV/2013 2013-04-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
494/XXXIII/2013 2013-03-20 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
493/XXXIII/2013 2013-03-20 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
492/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
491/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Zamysłów Pokaż
490/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Wielopole Pokaż
489/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Śródmieście Pokaż
488/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Stodoły Pokaż
487/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna Pokaż
486/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
485/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
484/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Radziejów Pokaż
483/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Popielów Pokaż
482/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Paruszowiec-Piaski Pokaż
481/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Orzepowice Pokaż
480/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Ochojec Pokaż
479/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Niewiadom Pokaż
478/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Niedobczyce Pokaż
477/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Meksyk Pokaż
476/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
475/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia Pokaż
474/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Kłokocin Pokaż
473/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Kamień Pokaż
472/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Grabownia Pokaż
471/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Gotartowice Pokaż
470/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Golejów Pokaż
469/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Chwałowice Pokaż
468/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Chwałęcice Pokaż
467/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
466/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice Osiedle Pokaż
465/XXXIII/2013 2013-03-20 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
464/XXXIII/2013 2013-03-20 Zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste oraz nabycia nieruchomości Pokaż
463/XXXIII/2013 2013-03-20 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
462/XXXIII/2013 2013-03-20 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
461/XXXIII/2013 2013-03-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
460/XXXIII/2013 2013-03-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
459/XXXII/2013 2013-02-27 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
458/XXXII/2013 2013-02-27 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r. Pokaż
457/XXXII/2013 2013-02-27 Zmiany uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
456/XXXII/2013 2013-02-27 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Pokaż
455/XXXII/2013 2013-02-27 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
454/XXXII/2013 2013-02-27 Zbycia nieruchomości Pokaż
453/XXXII/2013 2013-02-27 Wystąpienia w wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
452/XXXII/2013 2013-02-27 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
451/XXXII/2013 2013-02-27 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
450/XXXII/2013 2013-02-27 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
449/XXXII/2013 2013-02-27 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji  Pokaż
448/XXXII/2013 2013-02-27 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach Pokaż
447/XXXII/2013 2013-02-27 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku Pokaż
446/XXXII/2013 2013-02-27 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku Pokaż
445/XXXII/2013 2013-02-27 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku Pokaż
444/XXXII/2013 2013-02-27 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku Pokaż
443/XXXII/2013 2013-02-27 Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
442/XXXII/2013 2013-02-27 Wyłączenia z Zespołu Szkół nr 5 i m. Józefa Rymera Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 w Rybniku Pokaż
441/XXXII/2013 2013-02-27 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2013 Pokaż
440/XXXII/2013 2013-02-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
439/XXXII/2013 2013-02-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
438/XXXI/2013 2013-01-23 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
437/XXXI/2013 2013-01-23 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację trzeciej edycji zadania pod nazwą: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika" Pokaż
436/XXXI/2013 2013-01-23 Zmiany Uchwały Nr 243/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realziację drugiej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika" Pokaż
435/XXXI/2013 2013-01-23 Zbycia nieruchomości Pokaż
434/XXXI/2013 2013-01-23 Zamiaru likwidacji w 2013 roku Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera, którego organem Pokaż
433/XXXI/2013 2013-01-23 Likwidacji w 2013 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
432/XXXI/2013 2013-01-23 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowdazącym jest Miasto Rybnik Pokaż
431/XXXI/2013 2013-01-23 Cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
430/XXXI/2013 2013-01-23 Nadania statutu Muzeum w Rybniku Pokaż
429/XXXI/2013 2013-01-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
428/XXXI/2013 2013-01-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
427/XXX/2013 2013-01-09 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
426/XXX/2013 2013-01-09 Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika (Janusz Piechociński - Wiceprezes Rady Ministrów) Pokaż
425/XXX/2013 2013-01-09 Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika (Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów) Pokaż
424/XXX/2013 2013-01-09 Apelu do Komisji Europejskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika Pokaż
423/XXIX/2012 2012-12-19 Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
422/XXIX/2012 2012-12-19 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna Pokaż
421/XXIX/2012 2012-12-19 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego za zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
420/XXIX/2012 2012-12-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art.. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
419/XXIX/2012 2012-12-19 Zbycia nieruchomości Pokaż
418/XXIX/2012 2012-12-19 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
417/XXIX/2012 2012-12-19 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
416/XXIX/2012 2012-12-19 Określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik Pokaż
415/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm. Pokaż
414/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. Pokaż
413/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. Pokaż
412/XXIX/2012 2012-12-19 Zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika Pokaż
411/XXIX/2012 2012-12-19 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
410/XXIX/2012 2012-12-19 Budżetu Miasta Rybnika na 2013 rok Pokaż
409/XXIX/2012 2012-12-19 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
408/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
407/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
406/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Orzepowice Pokaż
405/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Kamień Pokaż
404/XXVIII/2012 2012-11-28 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
403/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany treści uchwały Nr 352/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
402/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany treści uchwały 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
401/XXVIII/2012 2012-11-28 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Rybniku na lata 2013-2015 Pokaż
400/XXVIII/2012 2012-11-28 Udzielenia upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika, tj. Zespołu Szkół nr 6 i Przedszkola nr 19" w ramach IV Konkursu Prgramu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod tytułem: "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" Pokaż
399/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany Uchwały Nr 359/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
398/XXVIII/2012 2012-11-28 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
397/XXVIII/2012 2012-11-28 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
396/XXVIII/2012 2012-11-28 Przyjęcia darowizny nieruchomości Pokaż
395/XXVIII/2012 2012-11-28 Zbycia nieruchomości Pokaż
394/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Pokaż
393/XXVIII/2012 2012-11-28 Zamiaru likwidacji w 2013 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
392/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
391/XXVIII/2012 2012-11-28 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika Pokaż
390/XXVIII/2012 2012-11-28 Szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pokaż
389/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w uchwale o wyznaczeniu inkasentów opłaty skarbowej Pokaż
388/XXVIII/2012 2012-11-28 Uchylenia uchwały nr 172/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości Pokaż
387/XXVIII/2012 2012-11-28 Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok Pokaż
386/XXVIII/2012 2012-11-28 Podatku od środków transportowych na rok 2013 Pokaż
385/XXVIII/2012 2012-11-28 Podatku od nieruchomości na rok 2013 Pokaż
384/XXVIII/2012 2012-11-28 Poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurowa skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich Pokaż
383/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rybnika Pokaż
382/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok. Pokaż
381/XXVII/2012 2012-10-24 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Pokaż
380/XXVII/2012 2012-10-24 Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
379/XXVII/2012 2012-10-24 Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
378/XXVII/2012 2012-10-24 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
377/XXVII/2012 2012-10-24 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "termomodernizacja budynku przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8" Pokaż
376/XXVII/2012 2012-10-24 Zmiany uchwały nr 263/XIX/2012 w zdnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19" Pokaż
375/XXVII/2012 2012-10-24 Zmiany uchwały nr 264/XIX/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42" Pokaż
374/XXVII/2012 2012-10-24 Zmian w cenniku opłat komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
373/XXVII/2012 2012-10-24 Określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik Pokaż
372/XXVII/2012 2012-10-24 Zatwierdzenia projektu pn. "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pokaż
371/XXVII/2012 2012-10-24 Zmiany składu osobowego Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawała II w Rybniku Pokaż
370/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku Pokaż
369/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Rybnickiemu Centrum Kultury Pokaż
368/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
367/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
366/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
365/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
364/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
363/XXVII/2012 2012-10-24 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
362/XXVII/2012 2012-10-24 Stanowiska odnośnie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realiazji części budżetu Miasta Rybnika w formie budżetu obywatelskiego Pokaż
361/XXVII/2012 2012-10-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
360/XXVII/2012 2012-10-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
359/XXVII/2012 2012-10-24 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
358/XXVII/2012 2012-10-24 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
357/XXVII/2012 2012-10-24 Nabycia oraz przyjęcia darowizny nieruchomości Pokaż
356/XXVII/2012 2012-10-24 Zbycia nieruchomości Pokaż
355/XXVII/2012 2012-10-24 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
354/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w Statucie Miasta Rybnika Pokaż
353/XXVI/2012 2012-09-12 Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
352/XXVI/2012 2012-09-12 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
351/XXVI/2012 2012-09-12 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
350/XXVI/2012 2012-09-12 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
349/XXVI/2012 2012-09-12 Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
348/XXVI/2012 2012-09-12 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Pokaż
347/XXVI/2012 2012-09-12 Podziału gminy na sektory Pokaż
346/XXVI/2012 2012-09-12 Zmiany Uchwały Nr 243/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację drugiej edycji zadania pod nazwą: "Progarm Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika". Pokaż
345/XXVI/2012 2012-09-12 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
344/XXVI/2012 2012-09-12 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
343/XXVI/2012 2012-09-12 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
342/XXVI/2012 2012-09-12 Zbycia nieruchomości Pokaż
341/XXVI/2012 2012-09-12 Zbycia i nabycia nieruchomości Pokaż
340/XXVI/2012 2012-09-12 Nadnia nazwy drodze wewnętrznej (Za Komendą) Pokaż
339/XXVI/2012 2012-09-12 Wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Rybnika. Pokaż
338/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w cenniku opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organziacyjną Miasta Rybnika Pokaż
337/XXVI/2012 2012-09-12 Ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierzat oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
336/XXVI/2012 2012-09-12 Zmiany uchwały nr 170/XIV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania Pokaż
335/XXVI/2012 2012-09-12 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok Pokaż
334/XXVI/2012 2012-09-12 Zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
333/XXVI/2012 2012-09-12 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" Pokaż
332/XXVI/2012 2012-09-12 Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 Pokaż
331/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
330/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
329/XXVI/2012 2012-09-12 Obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta w Okręgu Wyborczym Nr 1 Pokaż
328/XXV/2012 2012-09-06 Odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Rybniku Pokaż
327/XXV/2012 2012-09-06 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pokaż
326/XXIV/2012 2012-08-14 Powołania Komisji do sprawdzenia poprawności złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Rybniku Pokaż
325/XXIV/2012 2012-08-14 Likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
324/XXIV/2012 2012-08-14 Przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
323/XXIV/2012 2012-08-14 Stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Pokaż
322/XXIV/2012 2012-08-14 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
321/XXIII/2012 2012-06-20 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obrońcy Praw Lokatorów na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
320/XXIII/2012 2012-06-20 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 1 czerwca 2012r. Nr NPII.4131.1.204.2012 Pokaż
319/XXIII/2012 2012-06-20 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
318/XXIII/2012 2012-06-20 Nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
317/XXIII/2012 2012-06-20 Nabycia, zbycia, zamiany oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
316/XXIII/2012 2012-06-20 Likwidacji Spółki Obrotu Energią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku Pokaż
315/XXIII/2012 2012-06-20 Zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Pokaż
314/XXIII/2012 2012-06-20 Ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy loklanej na terenie Miasta Rybnika Pokaż
313/XXIII/2012 2012-06-20 Wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina" Pokaż
312/XXIII/2012 2012-06-20 Zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta Rybnika Pokaż
311/XXIII/2012 2012-06-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
310/XXIII/2012 2012-06-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
309/XXIII/2012 2012-06-20 Przyjęcia oświadczenia w związku 90. rocznicą odrodzenia polskiej państwowości na Górnym Śląsku Pokaż
308/XXII/2012 2012-05-23 Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015 Pokaż
307/XXII/2012 2012-05-23 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
306/XXII/2012 2012-05-23 Zbycia, nabycia, przyjęcia darowizny, ustanowienia służebności gruntowej oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
305/XXII/2012 2012-05-23 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
304/XXII/2012 2012-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1 Pokaż
303/XXII/2012 2012-05-23 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach Pokaż
302/XXII/2012 2012-05-23 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
301/XXII/2012 2012-05-23 Powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
300/XXII/2012 2012-05-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
299/XXII/2012 2012-05-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
298/XXII/2012 2012-05-23 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2011 rok Pokaż
297/XXII/2012 2012-05-23 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2011 r. Pokaż
296/XXI/2012 2012-04-24 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015 Pokaż
295/XXI/2012 2012-04-24 Przejęcia pojazdów usuniętych z dróg publicznych na własność Miasta Rybnika Pokaż
294/XXI/2012 2012-04-24 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
293/XXI/2012 2012-04-24 Nabycia, zbycia oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
292/XXI/2012 2012-04-24 Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika Pokaż
291/XXI/2012 2012-04-24 Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika Pokaż
290/XXI/2012 2012-04-24 Nadania Gimnazjum nr 12 w Rybniku imienia "Górniczego Stanu" Pokaż
289/XXI/2012 2012-04-24 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku Pokaż
288/XXI/2012 2012-04-24 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
287/XXI/2012 2012-04-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
286/XXI/2012 2012-04-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
285/XX/2012 2012-03-28 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obrońcy Praw Lokatorów na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
284/XX/2012 2012-03-28 Powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015  Pokaż
283/XX/2012 2012-03-28 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
282/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Śródmieście Pokaż
281/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Smolna Pokaż
280/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Paruszowiec-Piaski Pokaż
279/XX/2012 2012-03-28 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Pokaż
278/XX/2012 2012-03-28 Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Pokaż
277/XX/2012 2012-03-28 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastami na prawach powiatu: Rybnik i Żory Pokaż
276/XX/2012 2012-03-28 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Krajobrazowa) Pokaż
275/XX/2012 2012-03-28 Zbycia oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
274/XX/2012 2012-03-28 Zobowiązania Prezydenta Miasta do podjęcia dalszych działań zmierzających do reorganizacji placówek oświatowych w mieście Pokaż
273/XX/2012 2012-03-28 Uchylenia dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej nr 29 funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku i nadania imienia placówkom oświatowym funkcjonującym w ramach tegoż zespołu Pokaż
272/XX/2012 2012-03-28 Sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 208/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
271/XX/2012 2012-03-28 Określenia zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Refabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2012 Pokaż
270/XX/2012 2012-03-28 Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej "Dzielnica z pomysłem" dla Miasta Rybnika na lata 2012-2013 Pokaż
269/XX/2012 2012-03-28 Zaciągnięcia kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Pokaż
268/XX/2012 2012-03-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
267/XX/2012 2012-03-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
266/XIX/2012 2012-02-22 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika dotyczącej odmowy refundacji wydatków poniesionych za wymianę okien Pokaż
265/XIX/2012 2012-02-22 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznej w Rybniku Pokaż
264/XIX/2012 2012-02-22 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 Pokaż
263/XIX/2012 2012-02-22 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul.Mikołowskiej 19 Pokaż
262/XIX/2012 2012-02-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4 Pokaż
261/XIX/2012 2012-02-22 Zmiany uchwały Nr 150/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
260/XIX/2012 2012-02-22 Nabycia, zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, przyjęcia darowizny, ustanowienia służebności gruntowej oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
259/XIX/2012 2012-02-22 Nadania nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik ulic: Budowlanych-Rudzka Pokaż
258/XIX/2012 2012-02-22 Zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg powiatowych Pokaż
257/XIX/2012 2012-02-22 Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Pokaż
256/XIX/2012 2012-02-22 Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
255/XIX/2012 2012-02-22 Zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Pokaż
254/XIX/2012 2012-02-22 Zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera Pokaż
253/XIX/2012 2012-02-22 Zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
252/XIX/2012 2012-02-22 Zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Pokaż
251/XIX/2012 2012-02-22 Zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku Pokaż
250/XIX/2012 2012-02-22 Zmiany Programu Aktywności Lokalnej Czas na zmiany dla Miasta Rybnika na lata 2011-2013, przyjętego Uchwałą Nr 92/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011 r. Pokaż
249/XIX/2012 2012-02-22 Zmiany Programu Aktywności Lokalnej Moja dzielnica - moje miejsce przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. Pokaż
248/XIX/2012 2012-02-22 Zmiany Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r. ze zmianami Pokaż
247/XIX/2012 2012-02-22 Zajęcia stanowiska w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam Pokaż
246/XIX/2012 2012-02-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
245/XIX/2012 2012-02-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
244/XVIII/2012 2012-01-25 Zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
243/XVIII/2012 2012-01-25 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realziację drugiej edycji zadania pod nazwą: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika Pokaż
242/XVIII/2012 2012-01-25 Zmiany uchwały nr 29/V/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika Pokaż
241/XVIII/2012 2012-01-25 Włączenia Gimnazjum Specjlanego nr 19 w Rybniku do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku Pokaż
240/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Gimnazjum Specjalnego nr 19 w Rybniku Pokaż
239/XVIII/2012 2012-01-25 Włączenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku do Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku Pokaż
238/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku Pokaż
237/XVIII/2012 2012-01-25 Włączenia Gimnazjum nr 11 w Rybniku do Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
236/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku Pokaż
235/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku Pokaż
234/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku Pokaż
233/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku Pokaż
232/XVIII/2012 2012-01-25 Zezwolenia na używanie w znaku towarowym nazwy „Rybnik przez „Silesia-Rybnik Sp. z o. o. w likwidacji. Pokaż
231/XVIII/2012 2012-01-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
230/XVIII/2012 2012-01-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok. Pokaż
229/XVII/2011 2011-12-28 Nabycia, zbycia, przyjęcia darowizny, ustanowienia służebności gruntowej, wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości Pokaż
228/XVII/2011 2011-12-28 Poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego Pokaż
227/XVII/2011 2011-12-28 Zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Hallera oraz uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w Rybniku Pokaż
226/XVII/2011 2011-12-28 Zamiaru likwidacji w 2012 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
225/XVII/2011 2011-12-28 Wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 181/XV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku" Pokaż
224/XVII/2011 2011-12-28 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 13 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
223/XVII/2011 2011-12-28 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
222/XVII/2011 2011-12-28 Budżet Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
221/XVII/2011 2011-12-28 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
220/XVII/2011 2011-12-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
219/XVII/2011 2011-12-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
218/XVI/2011 2011-11-30 Rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Jastrzębowskiego na Prezydenta Miasta Rybnika dotyczącej braku rekompensaty za wydatki poniesione w związku z wymianą stolarki okiennej Pokaż
217/XVI/2011 2011-11-30 Zmian odnośnie roku 2012 w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 - 2012 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Pokaż
216/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg gminnych Pokaż
215/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Poligonowa - Rycerska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Pokaż
214/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Chrobrego - Żorska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Pokaż
213/XVI/2011 2011-11-30 Zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
212/XVI/2011 2011-11-30 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 Pokaż
211/XVI/2011 2011-11-30 Nabycia, zbycia, przyjęcia darowizny oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
210/XVI/2011 2011-11-30 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
209/XVI/2011 2011-11-30 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
208/XVI/2011 2011-11-30 Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Pokaż
207/XVI/2011 2011-11-30 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach Pokaż
206/XVI/2011 2011-11-30 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
205/XVI/2011 2011-11-30 Zmiana w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. Zm Pokaż
204/XVI/2011 2011-11-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Pokaż
203/XVI/2011 2011-11-30 Przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania Pokaż
202/XVI/2011 2011-11-30 Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Pokaż
201/XVI/2011 2011-11-30 Wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej na podmiot organizujący pracę z rodziną Pokaż
200/XVI/2011 2011-11-30 Powołania członków Rady Muzeum w Rybniku Pokaż
199/XVI/2011 2011-11-30 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" Pokaż
198/XVI/2011 2011-11-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko - Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi osób z terenu Gminy Rybnik doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej Pokaż
197/XVI/2011 2011-11-30 Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok Pokaż
196/XVI/2011 2011-11-30 Podatku od środków transportowych na rok 2012 Pokaż
195/XVI/2011 2011-11-30 Podatku od nieruchomości na rok 2012 Pokaż
194/XVI/2011 2011-11-30 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
193/XVI/2011 2011-11-30 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
192/XV/2011 2011-10-26 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów Pokaż
191/XV/2011 2011-10-26 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy (obręb Orzepowice) Pokaż
190/XV/2011 2011-10-26 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy (obręb Ligota) Pokaż
189/XV/2011 2011-10-26 Zbycia oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
188/XV/2011 2011-10-26 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
187/XV/2011 2011-10-26 Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika Pokaż
186/XV/2011 2011-10-26 Dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Pokaż
185/XV/2011 2011-10-26 Zmiany regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
184/XV/2011 2011-10-26 Opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika Pokaż
183/XV/2011 2011-10-26 Wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Rybnika i wskazanych placówek oświatowych do projektu „Mam zawód, mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pokaż
182/XV/2011 2011-10-26 Nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku" Pokaż
181/XV/2011 2011-10-26 Utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku" Pokaż
180/XV/2011 2011-10-26 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok Pokaż
179/XV/2011 2011-10-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
178/XV/2011 2011-10-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
177/XIV/2011 2011-09-28 Rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Łącznej na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
176/XIV/2011 2011-09-28 Rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Jastrzębowskiego na Prezydenta Miasta Rybnika dotyczącej braku rekompensaty za wydatki poniesione w związku z wymianą stolarki okiennej Pokaż
175/XIV/2011 2011-09-28 Wyboru ławników na kadencję lat 2012-2015 Pokaż
174/XIV/2011 2011-09-28 Zgłoszeń kandydatów na ławników ma kadencję 2012-2015, które pozostawia się bez dalszego biegu Pokaż
173/XIV/2011 2011-09-28 Nabycia, zbycia, przyjęcia darowizny, ustanowienia służebności gruntowej, zamiany, wydzierżawienia oraz oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
172/XIV/2011 2011-09-28 Zbycia nieruchomości Pokaż
171/XIV/2011 2011-09-28 Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji "Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE 3x20" Pokaż
170/XIV/2011 2011-09-28 Określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania Pokaż
169/XIV/2011 2011-09-28 Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi Pokaż
168/XIV/2011 2011-09-28 Zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela. Pokaż
167/XIV/2011 2011-09-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
166/XIV/2011 2011-09-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
165/XIII/2011 2011-08-31 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Pokaż
164/XIII/2011 2011-08-31 Przystąpienia do realizacji inwestycji pn.:"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem socjalnym) w Rybniku przy ul. Krzyżowej, na terenie Szkoły Podstawowej nr 34". Pokaż
163/XIII/2011 2011-08-31 Opinii o lokalizacji kasyna gry Pokaż
162/XIII/2011 2011-08-31 Zmiany uchwały nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
161/XIII/2011 2011-08-31 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
160/XIII/2011 2011-08-31 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
159/XII/2011 2011-07-07 Sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 135/XI/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Rybnika na 2011 rok. Pokaż
158/XI/2011 2011-06-29 Wyrażenia zgody na działalność Miasta Rybnika w zakresie telekomunikacji Pokaż
157/XI/2011 2011-06-29 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2012-2015 Pokaż
156/XI/2011 2011-06-29 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "HYDROINSTAL" Sp. z o.o. na lata 2012 - 2014 Pokaż
155/XI/2011 2011-06-29 Nazwy skrzyżowania typu rondo "Rondo Pod Zegarem" Pokaż
154/XI/2011 2011-06-29 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice, Gminą Kuźnia Raciborska, Gminą Pilchowice w celu wykonania wstępnego studium wykonalności dla projektu pn. "Rewitalizacja kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek - Rudy- Rybnik" Pokaż
153/XI/2011 2011-06-29 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Wilcza) Pokaż
152/XI/2011 2011-06-29 Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, w formie dotacji celowej na wykonanie zatorów ziemnych w obrębie odprowadzalnika na użytku ekologicznym "Kencerz" Pokaż
151/XI/2011 2011-06-29 Nabycia, zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, przyjęcia darowizny oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
150/XI/2011 2011-06-29 Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
149/XI/2011 2011-06-29 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży Pokaż
148/XI/2011 2011-06-29 Zmiany uchwały dotyczącej sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przekazywania tych środków Pokaż
147/XI/2011 2011-06-29 Zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Pokaż
146/XI/2011 2011-06-29 Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
145/XI/2011 2011-06-29 Zmiany uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela. Pokaż
144/XI/2011 2011-06-29 Przyjęcia celów Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika oraz wskaźników ich realizacji na lata 2011-2012 Pokaż
143/XI/2011 2011-06-29 Przyjęcia raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2009-2010 Pokaż
142/XI/2011 2011-06-29 Zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych Pokaż
141/XI/2011 2011-06-29 Przyjęcia Lokalnego Program Rozwoju Systemu Pomocy Rodzinie dla Miasta Rybnika na lata 2011-2016 Pokaż
140/XI/2011 2011-06-29 Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
139/XI/2011 2011-06-29 Zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
138/XI/2011 2011-06-29 Zmiany uchwały nr 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 Pokaż
137/XI/2011 2011-06-29 Szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Rybniku Pokaż
136/XI/2011 2011-06-29 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
135/XI/2011 2011-06-29 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
134/X/2011 2011-06-08 Zajęcia stanowiska w przedmiocie udziału Miasta Rybnika w pozwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Infrastruktury Pokaż
133/X/2011 2011-06-08 Ustanowienia insygnium Miasta Rybnika oraz zasad jego używania Pokaż
132/X/2011 2011-06-08 Ustanowienia Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta Rybnika" Pokaż
131/X/2011 2011-06-08 Zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku, zmiany adresu siedziby zespołu oraz szkół wchodzących w skład Zespołu. Pokaż
130/X/2011 2011-06-08 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Pokaż
129/X/2011 2011-06-08 Zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II Pokaż
128/X/2011 2011-06-08 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2010 rok Pokaż
127/X/2011 2011-06-08 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Rybnika wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok Pokaż
126/IX/2011 2011-05-04 Rozpatrzenia skargi Pana Krystiana Pompy i Pana Radosława Kalycioka na działania Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
125/IX/2011 2011-05-04 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa Rady Miasta protestu Henryka Sibili dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do Rady Dzielnicy Meksyk Pokaż
124/IX/2011 2011-05-04 Powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012-2015 Pokaż
123/IX/2011 2011-05-04 Nabycia, zbycia, zniesienia współwłasności, przyjęcia darowizny nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
122/IX/2011 2011-05-04 Zbycia lokali użytkowych Pokaż
121/IX/2011 2011-05-04 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
120/IX/2011 2011-05-04 Przyznania pierwszeństwa w nabywaniu garaży Pokaż
119/IX/2011 2011-05-04 udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnik na rok 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
118/IX/2011 2011-05-04 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnik na rok 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
117/IX/2011 2011-05-04 Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
116/IX/2011 2011-05-04 Likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
115/IX/2011 2011-05-04 Wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 210/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2007 r. Pokaż
114/IX/2011 2011-05-04 Zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II Pokaż
113/IX/2011 2011-05-04 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
112/IX/2011 2011-05-04 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
111/VIII/2011 2011-03-30 Rozpatrzenia skargi Pana Piotra Kufki na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
110/VIII/2011 2011-03-30 Przedmiotu działania komisji stałych Rady Miasta Pokaż
109/VIII/2011 2011-03-30 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
108/VIII/2011 2011-03-30 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
107/VIII/2011 2011-03-30 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
106/VIII/2011 2011-03-30 Zniesienia współwłasności, zbycia, przyjęcia darowizny oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
105/VIII/2011 2011-03-30 Przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
104/VIII/2011 2011-03-30 Uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
103/VIII/2011 2011-03-30 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "BEST-EKO" Sp. z o.o. na lata 2011-2015 Pokaż
102/VIII/2011 2011-03-30 Wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IVC oraz upoważnienie Prezydenta Miasta Rybnika do podpisania Porozumienia o realizacji Projektu „Błękitne miasta piszą przyszłość: w kierunku doskonałości w zrównoważonym zarządzaniu cyklem wody” z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Pokaż
101/VIII/2011 2011-03-30 Zmiany w uchwale nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika. Pokaż
100/VIII/2011 2011-03-30 Opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika Pokaż
99/VIII/2011 2011-03-30 Zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika. Pokaż
98/VIII/2011 2011-03-30 Określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
97/VIII/2011 2011-03-30 Zmiany uchwały nr 32/VI/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145 oraz likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie - Skłodowskiej Pokaż
96/VIII/2011 2011-03-30 Zmiany Uchwały Nr 16/III/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" Pokaż
95/VIII/2011 2011-03-30 Zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pokaż
94/VIII/2011 2011-03-30 Określenia zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2011 Pokaż
93/VIII/2011 2011-03-30 Wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 349/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. Pokaż
92/VIII/2011 2011-03-30 Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej "Czas na zmiany" dla Miasta Rybnika na lata 2011-2013 Pokaż
91/VIII/2011 2011-03-30 Przyjęcia "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika na lata 2011-2015" Pokaż
90/VIII/2011 2011-03-30 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku" Pokaż
89/VIII/2011 2011-03-30 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacje zadania: "Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 12 w Rybniku" Pokaż
88/VIII/2011 2011-03-30 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania:"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25" Pokaż
87/VIII/2011 2011-03-30 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42" Pokaż
86/VIII/2011 2011-03-30 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
85/VIII/2011 2011-03-30 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
84/VII/2011 2011-02-23 Rozpatrzenia skargi Franciszki Krajcarz na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
83/VII/2011 2011-02-23 Rozpatrzenia skargi na działania Komendanta Straży Miejskiej w Rybniku. Pokaż
82/VII/2011 2011-02-23 Rozpatrzenia skargi lokatorów i najemców budynków przy ul. Morcinka 5 i 23 oraz Stowarzyszenia "Obrońcy Praw Lokatorów" na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Pokaż
81/VII/2011 2011-02-23 Rozpatrzenia skargi Pana Antoniego Starzec na sposób rozpoznania przez Prezydenta Miasta Rybnika jego skargi na Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich z dnia 25.06.2010 r. o odmowie wydania kopii kart osobowych Pokaż
80/VII/2011 2011-02-23 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
79/VII/2011 2011-02-23 Nabycia, zbycia oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
78/VII/2011 2011-02-23 Uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
77/VII/2011 2011-02-23 Zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
76/VII/2011 2011-02-23 Zmian cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
75/VII/2011 2011-02-23 Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
74/VII/2011 2011-02-23 Zamiaru likwidacji w 2011 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
73/VII/2011 2011-02-23 Wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
72/VII/2011 2011-02-23 Nadania imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku przy ul. Reymonta 69 Pokaż
71/VII/2011 2011-02-23 Szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Pokaż
70/VII/2011 2011-02-23 Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Pokaż
69/VII/2011 2011-02-23 Zmiany Programu Aktywności Lokalnej "Moja dzielnica - moje miejsce" przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r. Pokaż
68/VII/2011 2011-02-23 Zmiany Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" przyjętego uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r. Pokaż
67/VII/2011 2011-02-23 Zmiany uchwały Nr 169/X/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania Pokaż
66/VII/2011 2011-02-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
65/VII/2011 2011-02-23 Zmian w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
64/VI/2011 2011-01-26 Rozpatrzenia skargi Józefa Wilusza na działalność Dyrektora Domu Dziecka w Rybniku Pokaż
63/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
62/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Zamysłów Pokaż
61/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wielopole Pokaż
60/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Śródmieście Pokaż
59/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Stodoły Pokaż
58/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Smolna Pokaż
57/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik - Północ Pokaż
56/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnicka - Kuźnia Pokaż
55/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Radziejów Pokaż
54/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Popielów Pokaż
53/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec - Piaski Pokaż
52/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Orzepowice Pokaż
51/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ochojec Pokaż
50/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niewiadom Pokaż
49/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niedobczyce Pokaż
48/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Meksyk Pokaż
47/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko - Nowiny Pokaż
46/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia Pokaż
45/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kłokocin Pokaż
44/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamień Pokaż
43/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Grabownia Pokaż
42/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Gotartowice Pokaż
41/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów Pokaż
40/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Chwałowice Pokaż
39/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Chwałęcice Pokaż
38/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
37/VI/2011 2011-01-26 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle Pokaż
36/VI/2011 2011-01-26 Zbycia oraz ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
35/VI/2011 2011-01-26 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
34/VI/2011 2011-01-26 Utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1 Pokaż
33/VI/2011 2011-01-26 Określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
32/VI/2011 2011-01-26 Likwidacji szkół wchodzacych w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145 oraz likwidacji jednostki budżetowej - Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie - Skłodowskiej Pokaż
31/VI/2011 2011-01-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
30/VI/2011 2011-01-26 Zmian w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
29/V/2010 2010-12-30 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika". Pokaż
28/V/2010 2010-12-30 Budżet Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
27/V/2010 2010-12-30 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
26/IV/2010 2010-12-29 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów. Pokaż
25/IV/2010 2010-12-29 Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Pokaż
24/IV/2010 2010-12-29 Nabycia, zbycia, odania w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
23/IV/2010 2010-12-29 Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ul.Sezamkowa) Pokaż
22/IV/2010 2010-12-29 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Tychy prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika Pokaż
21/IV/2010 2010-12-29 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
20/IV/2010 2010-12-29 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
19/IV/2010 2010-12-29 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
18/IV/2010 2010-12-29 Zmian w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2010 rok Pokaż
17/III/2010 2010-12-10 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
16/III/2010 2010-12-10 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2011" Pokaż
15/III/2010 2010-12-10 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
14/III/2010 2010-12-10 Powołania Komisji Rewizyjnej Pokaż
13/III/2010 2010-12-10 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
12/III/2010 2010-12-10 Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
11/III/2010 2010-12-10 Ustalenia ilości i rodzaju stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
10/III/2010 2010-12-10 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
9/III/2010 2010-12-10 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. Wybory Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
8/III/2010 2010-12-10 Przyjęcia zasad głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
7/III/2010 2010-12-10 Obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta w Okręgu Wyborczym nr 4 Pokaż
6/III/2010 2010-12-10 Obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta w Okręgu Wyborczym Nr 1 Pokaż
5/II/2010 2010-12-09 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pokaż
4/II/2010 2010-12-09 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pokaż
3/I/2010 2010-12-01 Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
2/I/2010 2010-12-01 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
1/I/2010 2010-12-01 Przyjęcia zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
814/LVII/2010 2010-11-10 Określenia liczby nowych licencji na wykonywanie trasportu drogowego taksówką na obszarze miasta Rybnika w 2011 roku Pokaż
813/LVII/2010 2010-11-10 Nabycia nieruchomości Pokaż
812/LVII/2010 2010-11-10 Przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
811/LVII/2010 2010-11-10 Inkasa podatku rolnego od osób fizycznych Pokaż
810/LVII/2010 2010-11-10 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
809/LVII/2010 2010-11-10 Zmian w uchwale w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych wzdłuż pierzei ulic znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Rybnika, w których dokonano remontu fasady Pokaż
808/LVII/2010 2010-11-10 Zmian w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2010 rok Pokaż
807/LVI/2010 2010-10-20 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Obrońcy Praw Lokatorów” w Rybniku na Dyrektora Domu Kultury w Boguszowicach. Pokaż
806/LVI/2010 2010-10-20 Rozpatrzenia skargi Barbary i Leszka Moj na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
805/LVI/2010 2010-10-20 Zmian odnośnie roku 2011-2012 w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010-2012 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Pokaż
804/LVI/2010 2010-10-20 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów (urządzenia i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice oraz Gminie Gaszowice). Pokaż
803/LVI/2010 2010-10-20 Nabycia oraz ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
802/LVI/2010 2010-10-20 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
801/LVI/2010 2010-10-20 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: " Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika" Pokaż
800/LVI/2010 2010-10-20 Przekształcenia zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku w jednostkę budżetową Pokaż
799/LVI/2010 2010-10-20 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 r. Pokaż
798/LVI/2010 2010-10-20 Podatku od środków transportowych na rok 2011 Pokaż
797/LVI/2010 2010-10-20 Podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
796/LVI/2010 2010-10-20 Opłaty od posiadania psów Pokaż
795/LVI/2010 2010-10-20 Zmian w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2010 rok Pokaż
794/LVI/2010 2010-10-20 Utworzenia Spółki Obrotu Energią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku Pokaż
793/LV/2010 2010-09-29 Rozpatrzenia skargi Henryka Stańdury na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
792/LV/2010 2010-09-29 Rozpatrzenia skargi Ireny Kaczyńskiej na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
791/LV/2010 2010-09-29 Rozpatrzenia skargi Franciszki Krajcarz działającej przez pełnomocnika – Zdzisława Krajcarz na działalność Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Pokaż
790/LV/2010 2010-09-29 Rozpatrzenia skargi Jacka Wąsiewicza na Komendanta Straży Miejskiej w Rybniku Pokaż
789/LV/2010 2010-09-29 Rozpatrzenia skargi Piotra Kwinta na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
788/LV/2010 2010-09-29 Rozpatrzenia skargi Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
787/LV/2010 2010-09-29 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2010 roku. Pokaż
786/LV/2010 2010-09-29 Przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika" Pokaż
785/LV/2010 2010-09-29 Wyrażenie poparcia dla działalności Stowarzyszenia Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska. Pokaż
784/LV/2010 2010-09-29 Udzielenia dotacji z budżetu miasta Rybnik na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy. Pokaż
783/LV/2010 2010-09-29 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnik na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy. Pokaż
782/LV/2010 2010-09-29 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnik na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy. Pokaż
781/LV/2010 2010-09-29 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy. Pokaż
780/LV/2010 2010-09-29 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy. Pokaż
779/LV/2010 2010-09-29 Zbycia, nabycia, przyjęcia darowizny, ustanowienia służebności gruntowej oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
778/LV/2010 2010-09-29 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów (urządzenia i sieci kanalizacji sanitarnej oraz grunty pod przepompownie ścieków w dzielnicach: Popielów, Radziejów, Meksyk, Rybnicka Kuźnia, Ochojec, Chwałowice, Paruszowiec-Piaski, Niedobczyce). Pokaż
777/LV/2010 2010-09-29 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów (grunty pod przpompowniami ścieków w dzielnicach: Ligota - Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare). Pokaż
776/LV/2010 2010-09-29 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów (kolektor "A"). Pokaż
775/LV/2010 2010-09-29 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo utworzonych udziałów (urządzenia i sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare). Pokaż
774/LV/2010 2010-09-29 Nazwy skrzyżowania typu rondo Pokaż
773/LV/2010 2010-09-29 Zmiany Uchwały nr 739/LII/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia oświatowych zakładów budżetowych w jednostki budżetowe Pokaż
772/LV/2010 2010-09-29 Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Rybnika w 2010 r. Pokaż
771/LV/2010 2010-09-29 Udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego Pokaż
770/LV/2010 2010-09-29 Zaoopiniowania regulaminu organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
769/LV/2010 2010-09-29 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
768/LV/2010 2010-09-29 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 13 Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
767/LV/2010 2010-09-29 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Pokaż
766/LV/2010 2010-09-29 Trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Rybnika podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Rybnika innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania Pokaż
765/LV/2010 2010-09-29 Zmian w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2010 rok Pokaż
764/LIV/2010 2010-08-19 Zmiany uchwały nr 218/XV/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
763/LIV/2010 2010-08-19 Zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Rybnika w latach 2010-2012 Pokaż
762/LIII/2010 2010-07-21 Nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
761/LIII/2010 2010-07-21 Utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1 Pokaż
760/LIII/2010 2010-07-21 Zmiany załącznika do uchwały Nr 749/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów Pokaż
759/LIII/2010 2010-07-21 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów Pokaż
758/LIII/2010 2010-07-21 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów