Rejestr
Numer uchwały Data Dotyczy Szczegóły
791/XLVI/2021 2021-12-16 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2022Pokaż
790/XLVI/2021 2021-12-16 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w RybnikuPokaż
789/XLVI/2021 2021-12-16 Rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Rybnika w przedmiocie szczepień przeciwko COVID-19Pokaż
788/XLVI/2021 2021-12-16 Rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Rybnika uchwały w sprawie ochrony dzieci oraz ludzi przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie promieniowania mikrofalowegoPokaż
787/XLVI/2021 2021-12-16 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
786/XLVI/2021 2021-12-16 Diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnymPokaż
785/XLVI/2021 2021-12-16 Powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady MiastaPokaż
784/XLVI/2021 2021-12-16 Odwołania Przewodniczących stałych Komisji Rady MiastaPokaż
783/XLVI/2021 2021-12-16 Przyjęcia "Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2023"Pokaż
782/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w RybnikuPokaż
781/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w RybnikuPokaż
780/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
779/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
778/XLVI/2021 2021-12-16 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych przy ul. Zebrzydowickiej 2 ma okres 10 latPokaż
777/XLVI/2021 2021-12-16 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
776/XLVI/2021 2021-12-16 Zawarcia porozumienia z Gminą Świerklany w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkołyPokaż
775/XLVI/2021 2021-12-16 Zawarcia porozumienia z gminą Pilchowice na wykonywanie zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej łączącej gminę Pilchowice z gminą RybnikPokaż
774/XLVI/2021 2021-12-16 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 638/XXXVIII/2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
773/XLVI/2021 2021-12-16 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
772/XLVI/2021 2021-12-16 Przyjęcia Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji.Pokaż
771/XLVI/2021 2021-12-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
770/XLVI/2021 2021-12-16 Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutuPokaż
769/XLVI/2021 2021-12-16 Ustanowienia roku 2022 w Rybniku - Rokiem Początków Górnictwa Węglowego na ziemi rybnickiejPokaż
768/XLVI/2021 2021-12-16 Budżetu Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
767/XLVI/2021 2021-12-16 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
766/XLVI/2021 2021-12-16 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
765/XLVI/2021 2021-12-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
764/XLVI/2021 2021-12-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
763/XLV/2021 2021-11-18 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
761/XLV/2021 2021-11-18 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
760/XLV/2021 2021-11-18 Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026Pokaż
759/XLV/2021 2021-11-18 Przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rokPokaż
758/XLV/2021 2021-11-18 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rokPokaż
757/XLV/2021 2021-11-18 Zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
756/XLV/2021 2021-11-18 Zmiany Uchwały Nr 304/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
755/XLV/2021 2021-11-18 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
754/XLV/2021 2021-11-18 Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028Pokaż
753/XLV/2021 2021-11-18 Przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025" dla miasta RybnikaPokaż
752/XLV/2021 2021-11-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Szybowcowej (MPZP 54-18)Pokaż
751/XLV/2021 2021-11-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
750/XLV/2021 2021-11-18 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej i Radziejowskiej (MPZP 66)Pokaż
749/XLV/2021 2021-11-18 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
748/XLV/2021 2021-11-18 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
747/XLV/2021 2021-11-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
746/XLV/2021 2021-11-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
745/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany uchwały nr 534/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2021Pokaż
744/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany uchwały w sprawie przedmiotu działania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
743/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
742/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany składu osobowego Komisji RewizyjnejPokaż
741/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
740/XLIV/2021 2021-10-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego przejęcia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w granicach administracyjnych Miasta ŻoryPokaż
739/XLIV/2021 2021-10-21 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
738/XLIV/2021 2021-10-21 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026 S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
737/XLIV/2021 2021-10-21 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 rokuPokaż
736/XLIV/2021 2021-10-21 Pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
735/XLIV/2021 2021-10-21 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rokPokaż
734/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2021Pokaż
733/XLIV/2021 2021-10-21 Zamiaru likwidacji Przedszkola nr 15 w RybnikuPokaż
732/XLIV/2021 2021-10-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
731/XLIV/2021 2021-10-21 Przyznania środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachPokaż
730/XLIV/2021 2021-10-21 Uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
729/XLIV/2021 2021-10-21 Podatku od środków transportowych na 2022 rokPokaż
728/XLIV/2021 2021-10-21 Podatku od nieruchomości na 2022 rokPokaż
727/XLIV/2021 2021-10-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
726/XLIV/2021 2021-10-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
725/XLIII/2021 2021-09-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
724/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
723/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
722/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
721/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawaniaPokaż
720/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
719/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
718/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
717/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany statutu Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
716/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 174/XII/2015 w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
715/XLIII/2021 2021-09-23 Przyjęcia Lokalnego Programu Opieki Wytchnieniowej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2025Pokaż
714/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
713/XLIII/2021 2021-09-23 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy ŁukowejPokaż
712/XLIII/2021 2021-09-23 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180483 S ulicy WrębowejPokaż
711/XLIII/2021 2021-09-23 Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta RybnikaPokaż
710/XLIII/2021 2021-09-23 Uchylenia uchwały nr 687/XLI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II".Pokaż
709/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiana uchwały nr 258/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
708/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiana uchwały nr 241/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu nr 3 w RybnikuPokaż
707/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
706/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi "Wesoła Rybka" w RybnikuPokaż
705/XLIII/2021 2021-09-23 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Mikołaja Reja i Dworek (MPZP 65)Pokaż
704/XLIII/2021 2021-09-23 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
703/XLIII/2021 2021-09-23 Nabycia nieruchomościPokaż
702/XLIII/2021 2021-09-23 Zbycia nieruchomości (w drodze przetargu)Pokaż
701/XLIII/2021 2021-09-23 Zbycia nieruchomości (w drodze bezprzetargowej)Pokaż
700/XLIII/2021 2021-09-23 Darowizny nieruchomości na rzecz tworzonej Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w RybnikuPokaż
699/XLIII/2021 2021-09-23 Oddania nieruchomości w użytkowaniePokaż
698/XLIII/2021 2021-09-23 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
697/XLIII/2021 2021-09-23 Wyrażenia stanowiska wobec planowanych zmian w ustawie - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)Pokaż
696/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
695/XLIII/2021 2021-09-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
694/XLIII/2021 2021-09-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
693/XLII/2021 2021-09-09 Przystąpienia do programu „Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.Pokaż
692/XLII/2021 2021-09-09 Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 1 (ul. Sztolniowa)Pokaż
691/XLII/2021 2021-09-09 Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 1 (ul. Okulickiego)Pokaż
690/XLII/2021 2021-09-09 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
689/XLII/2021 2021-09-09 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
688/XLI/2021 2021-08-05 Zmiany uchwały nr 534/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2021Pokaż
687/XLI/2021 2021-08-05 Uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Pokaż
686/XL/2021 2021-07-08 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
685/XL/2021 2021-07-08 Przekazania skargi według właściwościPokaż
684/XL/2021 2021-07-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Modrzewiowej, Gotartowickiej, Skowronków, Jodłowej i Przemysłowej (MPZP 54-21)Pokaż
683/XL/2021 2021-07-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
682/XL/2021 2021-07-08 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cichej (MPZP 63)Pokaż
681/XL/2021 2021-07-08 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
680/XL/2021 2021-07-08 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
679/XXXIX/2021 2021-06-24 Rozpatrzenia skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w RybnikuPokaż
678/XXXIX/2021 2021-06-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy KłokocinPokaż
677/XXXIX/2021 2021-06-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy GolejówPokaż
676/XXXIX/2021 2021-06-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy OchojecPokaż
675/XXXIX/2021 2021-06-24 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
674/XXXIX/2021 2021-06-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-BrzezińskaPokaż
673/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
672/XXXIX/2021 2021-06-24 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
671/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 257/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
670/XXXIX/2021 2021-06-24 Utworzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku i nadania jej statutuPokaż
669/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 238/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w RybnikuPokaż
668/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
667/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
666/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
665/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
664/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
663/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Raciborska - Rzeczna i nadania nazwy ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
662/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Obwiednia PółnocnaPokaż
661/XXXIX/2021 2021-06-24 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180201 S ulicy LektorskiejPokaż
660/XXXIX/2021 2021-06-24 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180318 S ulicy PogodnejPokaż
659/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy BratkówPokaż
658/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Droga RegionalnaPokaż
657/XXXIX/2021 2021-06-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej nr 180080 S ul. Jerzego Giedroycia poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
656/XXXIX/2021 2021-06-24 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Żory i Miastem Rybnik dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka Drogi Regionalnej w km 0+072,59 - km 1+490,00Pokaż
655/XXXIX/2021 2021-06-24 Przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta RybnikaPokaż
654/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
653/XXXIX/2021 2021-06-24 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory, w zakresie przejęcia przez Miasto Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta ŻoryPokaż
652/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 292/XVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Rybnik przyjazny Seniorom"Pokaż
651/XXXIX/2021 2021-06-24 Zbycia nieruchomościPokaż
650/XXXIX/2021 2021-06-24 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
649/XXXIX/2021 2021-06-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 62)Pokaż
648/XXXIX/2021 2021-06-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Tkoczów (MPZP 61)Pokaż
647/XXXIX/2021 2021-06-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 56)Pokaż
646/XXXIX/2021 2021-06-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej MPZP 52-2Pokaż
645/XXXIX/2021 2021-06-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1)Pokaż
644/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
643/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
642/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
641/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
640/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
639/XXXVIII/2021 2021-05-27 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
638/XXXVIII/2021 2021-05-27 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
637/XXXVIII/2021 2021-05-27 Uchylenia uchwały Nr 193/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
636/XXXVIII/2021 2021-05-27 Uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033Pokaż
635/XXXVIII/2021 2021-05-27 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "HOSSA" Sp. z o.o. w Rybniku orz podwyższenia wartości kapitału zakładowegoPokaż
634/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybnik przy ul. Gliwickiej 1Pokaż
633/XXXVIII/2021 2021-05-27 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rybniku przy ul. Hallera oraz podwyższenia kapitału zakładowegoPokaż
632/XXXVIII/2021 2021-05-27 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oraz podwyższenia kapitału zakładowegoPokaż
631/XXXVIII/2021 2021-05-27 Wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegoPokaż
630/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie KazachstanuPokaż
629/XXXVIII/2021 2021-05-27 Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiącym własności gminyPokaż
628/XXXVIII/2021 2021-05-27 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
627/XXXVIII/2021 2021-05-27 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
626/XXXVIII/2021 2021-05-27 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
625/XXXVIII/2021 2021-05-27 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, Dyrektora Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku, Dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku, Dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. Franciszka Blachnickiego w Rybniku, Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku, Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku, Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Kondrata Szwedy w Rybniku, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku, Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku, Dyrektora Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w RybnikuPokaż
624/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
623/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
622/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
621/XXXVIII/2021 2021-05-27 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2020 rokPokaż
620/XXXVIII/2021 2021-05-27 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2020 rokPokaż
619/XXXVIII/2021 2021-05-27 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufaniaPokaż
618/XXXVII/2021 2021-04-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
617/XXXVII/2021 2021-04-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiskaPokaż
616/XXXVII/2021 2021-04-22 Zmiany w Statucie Dzielnicy KłokocinPokaż
615/XXXVII/2021 2021-04-22 Utworzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 i nadania jej statutuPokaż
614/XXXVII/2021 2021-04-22 Likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
613/XXXVII/2021 2021-04-22 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
612/XXXVII/2021 2021-04-22 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
611/XXXVII/2021 2021-04-22 Wyrażenia pozytywnego stanowiska dotyczącego procedury zmierzającej do darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13 - budynek "C" wraz z aulą, na rzecz tworzonej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Medycznej w RybnikuPokaż
610/XXXVII/2021 2021-04-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
609/XXXVII/2021 2021-04-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza (MPZP 54-20)Pokaż
608/XXXVII/2021 2021-04-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
607/XXXVII/2021 2021-04-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
606/XXXVII/2021 2021-04-22 Podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w RybnikuPokaż
605/XXXVI/2021 2021-04-08 Rozpatrzenia petycji Teresy Garland w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta Rybnika uchwały o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu KonstytucyjnegoPokaż
604/XXXVI/2021 2021-04-08 Rozpatrzenia petycji Teresy Garland w przedmiocie podjęcia opinii o przeprowadzenie referendum ludowegoPokaż
603/XXXVI/2021 2021-04-08 Zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w RybnikuPokaż
602/XXXVI/2021 2021-04-08 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
601/XXXVI/2021 2021-04-08 Podziału instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
600/XXXVI/2021 2021-04-08 Wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Jejkowice porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Jejkowice, na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
599/XXXVI/2021 2021-04-08 Uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Pokaż
598/XXXVI/2021 2021-04-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)Pokaż
597/XXXV/2021 2021-03-25 Przekazania skargi według właściwościPokaż
596/XXXV/2021 2021-03-25 Rozpatrzenia petycji Teresy Garland w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta Rybnika w trybie pilnym uchwały pod nazwą „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”Pokaż
595/XXXV/2021 2021-03-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława KonarskiegoPokaż
594/XXXV/2021 2021-03-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda StaffaPokaż
593/XXXV/2021 2021-03-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LawendowejPokaż
592/XXXV/2021 2021-03-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego WorynyPokaż
591/XXXV/2021 2021-03-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga ŚródmiejskaPokaż
590/XXXV/2021 2021-03-25 Ustanowienia roku 2021 w Rybniku - Rokiem Powstań ŚląskichPokaż
589/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybniku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-BrzezińskaPokaż
588/XXXV/2021 2021-03-25 Przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2035Pokaż
587/XXXV/2021 2021-03-25 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rokPokaż
586/XXXV/2021 2021-03-25 Uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego „Meandry rzeki Rudy”Pokaż
585/XXXV/2021 2021-03-25 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem RydułtowyPokaż
584/XXXV/2021 2021-03-25 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem RydułtowyPokaż
583/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
582/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 174/XII/2015 w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015 - 2023Pokaż
581/XXXV/2021 2021-03-25 Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
580/XXXV/2021 2021-03-25 Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
579/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
578/XXXV/2021 2021-03-25 Utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w RybnikuPokaż
577/XXXV/2021 2021-03-25 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2021Pokaż
576/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
575/XXXV/2021 2021-03-25 Wyrażenia pozytywnego stanowiska dotyczącego procedury zmierzającej do wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o. o. w organizacji w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rybniku przy ul. HalleraPokaż
574/XXXV/2021 2021-03-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
573/XXXV/2021 2021-03-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
572/XXXV/2021 2021-03-25 Oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika w 2020 roku.Pokaż
571/XXXV/2021 2021-03-25 Przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2020 rokuPokaż
570/XXXIV/2021 2021-02-25 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika oraz Straży Miejskiej w RybnikuPokaż
569/XXXIV/2021 2021-02-25 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika oraz Rybnickich Służb KomunalnychPokaż
568/XXXIV/2021 2021-02-25 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
567/XXXIV/2021 2021-02-25 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
566/XXXIV/2021 2021-02-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
565/XXXIV/2021 2021-02-25 Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia RybnikPokaż
564/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
563/XXXIV/2021 2021-02-25 Powierzenia przez Miasto Rybnik zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o nr 194 i 195 w granicach administracyjnych Miasta RybnikaPokaż
562/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i nadania statutu Zabytkowej Kopalni IgnacyPokaż
561/XXXIV/2021 2021-02-25 Podziału instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
560/XXXIV/2021 2021-02-25 Zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Rybnika za rok 2021Pokaż
559/XXXIV/2021 2021-02-25 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
558/XXXIV/2021 2021-02-25 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2021 rokuPokaż
557/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rokPokaż
556/XXXIV/2021 2021-02-25 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
555/XXXIV/2021 2021-02-25 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Błękitnej (MPZP 54-17)Pokaż
554/XXXIV/2021 2021-02-25 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
553/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
552/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
551/XXXIII/2021 2021-02-25 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
550/XXXIII/2021 2021-02-25 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
549/XXXII/2021 2021-02-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
548/XXXI/2021 2021-01-28 Powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rybnika przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniającychPokaż
547/XXXI/2021 2021-01-28 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPokaż
546/XXXI/2021 2021-01-28 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
545/XXXI/2021 2021-01-28 Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymiPokaż
544/XXXI/2021 2021-01-28 Zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
543/XXXI/2021 2021-01-28 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
542/XXXI/2021 2021-01-28 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
541/XXXI/2021 2021-01-28 Uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia Miejskiej Systemu InformacjiPokaż
540/XXXI/2021 2021-01-28 Przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Miasta RybnikaPokaż
539/XXXI/2021 2021-01-28 Zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rokPokaż
538/XXXI/2021 2021-01-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
537/XXXI/2021 2021-01-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 58)Pokaż
536/XXXI/2021 2021-01-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
535/XXXI/2021 2021-01-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
534/XXX/2020 2020-12-17 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2021Pokaż
533/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 308/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2020Pokaż
532/XXX/2020 2020-12-17 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
531/XXX/2020 2020-12-17 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w RybnikuPokaż
530/XXX/2020 2020-12-17 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
529/XXX/2020 2020-12-17 Przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt. „Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2022"Pokaż
528/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 199/XIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020Pokaż
527/XXX/2020 2020-12-17 Uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 i 2 w RybnikuPokaż
526/XXX/2020 2020-12-17 Przyjęcia Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rokPokaż
525/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 469/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
524/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 468/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w RybnikuPokaż
523/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
522/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 466/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
521/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 464/XXVI/2020 w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
520/XXX/2020 2020-12-17 Ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku w części dotyczącej lokalizacjiPokaż
519/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany statutu Teatru Ziemi RybnickiejPokaż
518/XXX/2020 2020-12-17 Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
517/XXX/2020 2020-12-17 Nadania nazwy drodze – ulica CzekoladowaPokaż
516/XXX/2020 2020-12-17 Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta RybnikaPokaż
515/XXX/2020 2020-12-17 Określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030", w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwojuPokaż
514/XXX/2020 2020-12-17 Budżetu Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
513/XXX/2020 2020-12-17 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
512/XXX/2020 2020-12-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
511/XXX/2020 2020-12-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
510/XXIX/2020 2020-12-03 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 435/XXVII/2016 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
509/XXIX/2020 2020-12-03 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePokaż
508/XXIX/2020 2020-12-03 Przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2025" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w RybnikuPokaż
507/XXIX/2020 2020-12-03 Wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji RybnikPokaż
506/XXVIII/2020 2020-11-19 Rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Rybnika w przedmiocie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomościPokaż
505/XXVIII/2020 2020-11-19 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w RybnikuPokaż
504/XXVIII/2020 2020-11-19 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
503/XXVIII/2020 2020-11-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
502/XXVIII/2020 2020-11-19 Przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rokPokaż
501/XXVIII/2020 2020-11-19 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Żory, z przeznaczeniem na wsparcie Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.Pokaż
500/XXVIII/2020 2020-11-19 Powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
499/XXVIII/2020 2020-11-19 Zmiany uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
498/XXVIII/2020 2020-11-19 Sprawienia przez Gminę Rybnik pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciążyPokaż
497/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchylenia Uchwały nr 507/XXXII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących w zakresie sprawienia pogrzebu przez gminęPokaż
496/XXVIII/2020 2020-11-19 Zmiany uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawaniaPokaż
495/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
494/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
493/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
492/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 58)Pokaż
491/XXVIII/2020 2020-11-19 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomościPokaż
490/XXVIII/2020 2020-11-19 Ustanowienia prawa użytkowania nieruchomościPokaż
489/XXVIII/2020 2020-11-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego przejęcia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w granicach administracyjnych Miasta ŻoryPokaż
488/XXVIII/2020 2020-11-19 Wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu między innymi obniżenia stawek podatku dochodowego od osób fizycznychPokaż
487/XXVIII/2020 2020-11-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
486/XXVIII/2020 2020-11-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
485/XXVII/2020 2020-10-29 Wyboru ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniającychPokaż
484/XXVII/2020 2020-10-29 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na ławników sądowych ana kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniającychPokaż
483/XXVII/2020 2020-10-29 Ustalenia sposobu głosowania na ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniającychPokaż
482/XXVII/2020 2020-10-29 Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających, które nie spełniają wymagań formalnychPokaż
481/XXVI/2020 2020-10-22 Zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroliPokaż
480/XXVI/2020 2020-10-22 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie budowy drogi dojazdowej bocznej od Ronda Rybnickiego w Żorach w granicach administracyjnych Miasta Rybnik oraz zarządzania wybudowanym odcinkiem drogiPokaż
479/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 437/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława KonarskiegoPokaż
478/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 436/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda StaffaPokaż
477/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 435/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LawendowejPokaż
476/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 434/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego WorynyPokaż
475/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga ŚródmiejskaPokaż
474/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-BrzezińskaPokaż
473/XXVI/2020 2020-10-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 rokuPokaż
472/XXVI/2020 2020-10-22 Przyjęcia "Aktualizacji Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022" będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o.Pokaż
471/XXVI/2020 2020-10-22 Przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023" będących w posiadaniu HYDROINSTAL Sp. z o.o.Pokaż
470/XXVI/2020 2020-10-22 Utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w RybnikuPokaż
469/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
468/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
467/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
466/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
465/XXVI/2020 2020-10-22 Powierzenia prowadzenia obsługi Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
464/XXVI/2020 2020-10-22 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
463/XXVI/2020 2020-10-22 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
462/XXVI/2020 2020-10-22 Zamiaru dokonania podziału samorządowej instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
461/XXVI/2020 2020-10-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
460/XXVI/2020 2020-10-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
459/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 775/LI/2014 w sprawie nadania nazwy placowi (Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza)Pokaż
458/XXVI/2020 2020-10-22 Podatku od środków transportowych na 2021 rokPokaż
457/XXVI/2020 2020-10-22 Podatku od nieruchomości na 2021 rokPokaż
456/XXVI/2020 2020-10-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
455/XXVI/2020 2020-10-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
454/XXV/2020 2020-09-24 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
453/XXV/2020 2020-09-24 Przekazania skargi według właściwościPokaż
452/XXV/2020 2020-09-24 Pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w RybnikuPokaż
451/XXV/2020 2020-09-24 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniającychPokaż
450/XXV/2020 2020-09-24 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
449/XXV/2020 2020-09-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
448/XXV/2020 2020-09-24 Wskazania osoby w skład Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
447/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2020Pokaż
446/XXV/2020 2020-09-24 Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
445/XXV/2020 2020-09-24 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
444/XXV/2020 2020-09-24 Przyznania środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachPokaż
443/XXV/2020 2020-09-24 Organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
442/XXV/2020 2020-09-24 Statutu Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
441/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany statutu Teatru Ziemi RybnickiejPokaż
440/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
439/XXV/2020 2020-09-24 Ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki im. Konstantego Prusa w Rybniku w części dotyczącej przedmiotu działaniaPokaż
438/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
437/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława KonarskiegoPokaż
436/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda StaffaPokaż
435/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LawendowejPokaż
434/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego WorynyPokaż
433/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga ŚródmiejskaPokaż
432/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia - BrzezińskaPokaż
431/XXV/2020 2020-09-24 Pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - PszczynaPokaż
430/XXV/2020 2020-09-24 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej) z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiejPokaż
429/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
428/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
427/XXV/2020 2020-09-24 Powierzenia Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zadań własnych Miasta Rybnika z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymiPokaż
426/XXV/2020 2020-09-24 Uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
425/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany uchwały nr 328/XIX/2020 z dnia 20.02.2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa ŚląskiegoPokaż
424/XXV/2020 2020-09-24 Określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez Beneficjenta u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" oraz wysokości tego wkładuPokaż
423/XXV/2020 2020-09-24 Przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta RybnikaPokaż
422/XXV/2020 2020-09-24 Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika”Pokaż
421/XXV/2020 2020-09-24 Uchylenia uchwały nr 729/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy”Pokaż
420/XXV/2020 2020-09-24 Zbycia nieruchomości (ul. Orzepowicka)Pokaż
419/XXV/2020 2020-09-24 Zbycia nieruchomości (Ochojec, Niewiadom, Rybnik)Pokaż
418/XXV/2020 2020-09-24 Zbycia nieruchomości (obręb Rybnik)Pokaż
417/XXV/2020 2020-09-24 Zbycia nieruchomości (obręb Wielopole)Pokaż
416/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
415/XXV/2020 2020-09-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
414/XXV/2020 2020-09-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
413/XXIV/2020 2020-06-25 Rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Rybnika w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomościPokaż
412/XXIV/2020 2020-06-25 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w RybnikuPokaż
411/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
410/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany w Statucie Dzielnicy OchojecPokaż
409/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany w Statucie Dzielnicy GolejówPokaż
408/XXIV/2020 2020-06-25 Zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rybnik przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji RybnikPokaż
407/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany uchwały nr 375/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
406/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
405/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
404/XXIV/2020 2020-06-25 Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta RybnikaPokaż
403/XXIV/2020 2020-06-25 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 rokuPokaż
402/XXIV/2020 2020-06-25 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
401/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany Uchwały Nr 187/XIV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście Rybnik na lata 2019-2021 pt. "Pakiet opieki wytchnieniowej"Pokaż
400/XXIV/2020 2020-06-25 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta na 2020 rok na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
399/XXIV/2020 2020-06-25 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2020 r. Nr IFIII.4131.1.15.2020Pokaż
398/XXIV/2020 2020-06-25 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
397/XXIV/2020 2020-06-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
396/XXIV/2020 2020-06-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
395/XXIII/2020 2020-05-28 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2019 rokPokaż
394/XXIII/2020 2020-05-28 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2019 rokPokaż
393/XXIII/2020 2020-05-28 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufaniaPokaż
392/XXII/2020 2020-05-21 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Grupa Działamy na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
391/XXII/2020 2020-05-21 Pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów – Koalicja Polska Wolna od 5G bez rozpatrzeniaPokaż
390/XXII/2020 2020-05-21 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
389/XXII/2020 2020-05-21 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych w wyborach uzupełniających kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
388/XXII/2020 2020-05-21 Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymPokaż
387/XXII/2020 2020-05-21 Zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia od Miasta Rydułtowy zadania zarządzania nieruchomościami zajętymi pod ulicę NiewiadomskąPokaż
386/XXII/2020 2020-05-21 Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera (MPZP 60)Pokaż
385/XXII/2020 2020-05-21 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie (MPZP 59)Pokaż
384/XXII/2020 2020-05-21 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)Pokaż
383/XXII/2020 2020-05-21 Zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
382/XXII/2020 2020-05-21 Przyjęcia Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
381/XXII/2020 2020-05-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
380/XXII/2020 2020-05-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
379/XXI/2020 2020-04-23 Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
378/XXI/2020 2020-04-23 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
377/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
376/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
375/XXI/2020 2020-04-23 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
374/XXI/2020 2020-04-23 Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychPokaż
373/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
372/XXI/2020 2020-04-23 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2020 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
371/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
370/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 276/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie założenia Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w miejsce obecnej Szkoły Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym-Szkoły Życia” w Rybniku przy ul. Hibnera 41 oraz włączenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rybniku do zespołuPokaż
369/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 348/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rybniku oraz nadania mu statutuPokaż
368/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 345/XX/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku z Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
367/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 322/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
366/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 320/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
365/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
364/XXI/2020 2020-04-23 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2020Pokaż
363/XXI/2020 2020-04-23 Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 340/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
362/XXI/2020 2020-04-23 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w zakresie działania Oddziału ZakaźnegoPokaż
361/XXI/2020 2020-04-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
360/XXI/2020 2020-04-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
359/XXI/2020 2020-04-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
358/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody drzewa z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica rosnącego na terenie Miasta Rybnik na Józefowcu w dzielnicy WielopolePokaż
357/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Stawy w Dolinie Rudy” i użytku ekologicznego „Łęg w dolinie Rudy”Pokaż
356/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Głębokie Doły”Pokaż
355/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody pięciu drzew w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w dolinie RudyPokaż
354/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody ośmiu drzew z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica rosnących na terenie Miasta Rybnik w lesie ParuszowiecPokaż
353/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody drzewa z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica rosnącego na terenie Miasta Rybnik w rejonie Głębokich DołówPokaż
352/XX/2020 2020-03-12 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2020 rokPokaż
351/XX/2020 2020-03-12 Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rokPokaż
350/XX/2020 2020-03-12 Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
349/XX/2020 2020-03-12 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
348/XX/2020 2020-03-12 Utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego w Rybniku oraz nadania mu statutuPokaż
347/XX/2020 2020-03-12 Zmiany uchwały nr 594/XXV/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie założenia placówki Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej oraz zmiany innej uchwałyPokaż
346/XX/2020 2020-03-12 Likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
345/XX/2020 2020-03-12 Wyłączenia Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku z Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
344/XX/2020 2020-03-12 Rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku oraz likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w RybnikuPokaż
343/XX/2020 2020-03-12 Likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
342/XX/2020 2020-03-12 Wyłączenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
341/XX/2020 2020-03-12 Zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta RybnikaPokaż
340/XX/2020 2020-03-12 Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
339/XX/2020 2020-03-12 zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
338/XX/2020 2020-03-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
337/XX/2020 2020-03-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
336/XX/2020 2020-03-12 Oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika w 2019 rokuPokaż
335/XX/2020 2020-03-12 Przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2019 rokuPokaż
334/XX/2020 2020-03-12 Nadania nazwy: Park im. Adama FudalegoPokaż
333/XIX/2020 2020-02-20 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
332/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany składu osobowego komisji Rady MiastaPokaż
331/XIX/2020 2020-02-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"Pokaż
330/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
329/XIX/2020 2020-02-20 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rokPokaż
328/XIX/2020 2020-02-20 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa ŚląskiegoPokaż
327/XIX/2020 2020-02-20 Ustalenia Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w RybnikuPokaż
326/XIX/2020 2020-02-20 Przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina"Pokaż
325/XIX/2020 2020-02-20 Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina"Pokaż
324/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”Pokaż
323/XIX/2020 2020-02-20 Włączenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku w strukturę Zespołu Szkół nr 6 w RybnikuPokaż
322/XIX/2020 2020-02-20 Utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
321/XIX/2020 2020-02-20 Włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku w strukturę Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w RybnikuPokaż
320/XIX/2020 2020-02-20 Utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
319/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
318/XIX/2020 2020-02-20 Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków MiejskichPokaż
317/XIX/2020 2020-02-20 Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miasta nr 257/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
316/XIX/2020 2020-02-20 Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
315/XIX/2020 2020-02-20 Ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku w części dotyczącej lokalizacjiPokaż
314/XIX/2020 2020-02-20 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Tragedii GórnośląskiejPokaż
313/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały nr 62/V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku"Pokaż
312/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
311/XIX/2020 2020-02-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
310/XIX/2020 2020-02-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
309/XIX/2020 2020-02-20 Przystąpienia do stowarzyszenia „Samorządy dla Żużla"Pokaż
308/XVIII/2020 2020-01-30 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2020Pokaż
307/XVIII/2020 2020-01-30 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
306/XVIII/2020 2020-01-30 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
305/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rydułtowy dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy części drogi publicznej w km 0+000 ÷ km 0+450 położonej w granicach terytorialnych Miasta Rydułtowy, w ramach wykonywanej przez Miasto Rybnik inwestycji pn. „Przebudowa odcinka ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnika”Pokaż
304/XVIII/2020 2020-01-30 Zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
303/XVIII/2020 2020-01-30 Powierzenia prowadzenia obsługi Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w Rybniku Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
302/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w RybnikuPokaż
301/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
300/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
299/XVIII/2020 2020-01-30 Przystąpienia Miasta Rybnika do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020Pokaż
298/XVIII/2020 2020-01-30 Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rybnika na lata 2020-2022Pokaż
297/XVIII/2020 2020-01-30 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyPokaż
296/XVIII/2020 2020-01-30 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla bezdomnychPokaż
295/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory, w zakresie przejęcia przez Miasto Żory realizacji zadania publicznego, dotyczącego zapewnienia schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Miasta RybnikaPokaż
294/XVIII/2020 2020-01-30 Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2020Pokaż
293/XVIII/2020 2020-01-30 Zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
292/XVIII/2020 2020-01-30 Zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych w RybnikuPokaż
291/XVIII/2020 2020-01-30 Zamiaru likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
290/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik na dzieci będące mieszkańcami Gminy Lyski, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Miasta RybnikaPokaż
289/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik na dzieci będące mieszkańcami gminy Żory, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Miasta RybnikaPokaż
288/XVIII/2020 2020-01-30 Powołania członków Rady MuzeumPokaż
287/XVIII/2020 2020-01-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
286/XVIII/2020 2020-01-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)Pokaż
285/XVIII/2020 2020-01-30 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
284/XVIII/2020 2020-01-30 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
283/XVII/2019 2019-12-12 Powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rybnika przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
282/XVII/2019 2019-12-12 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
281/XVII/2019 2019-12-12 Nadania nazw skrzyżowaniom wielopoziomowym (węzłom drogowym) powstałym w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (Węzeł Gotartowicka, Węzeł Świerklańska, Węzeł Chwałowicka, Węzeł Śródmiejska, Węzeł Wodzisławska)Pokaż
280/XVII/2019 2019-12-12 Nadania nazw nowo wybudowanym odcinkom dróg powstałych w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-PszczynaPokaż
279/XVII/2019 2019-12-12 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
278/XVII/2019 2019-12-12 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
277/XVII/2019 2019-12-12 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rokPokaż
276/XVII/2019 2019-12-12 Przejęcia przez Miasto Rybnik zadania Wojewody Śląskiego związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowejPokaż
275/XVII/2019 2019-12-12 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
274/XVII/2019 2019-12-12 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
273/XVII/2019 2019-12-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
272/XVII/2019 2019-12-12 Zamiany nieruchomościPokaż
271/XVII/2019 2019-12-12 Budżetu Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
270/XVII/2019 2019-12-12 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
269/XVII/2019 2019-12-12 Wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PITPokaż
268/XVII/2019 2019-12-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
267/XVII/2019 2019-12-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
266/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
265/XVI/2019 2019-11-21 Stanowiska Rady Miasta Rybnika dotyczącego podjęcia działań zmierzających do wyeliminowaniu z używania w Urzędzie Miasta Rybnika i jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika opakowań i naczyń plastikowychPokaż
264/XVI/2019 2019-11-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 rokuPokaż
263/XVI/2019 2019-11-21 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
262/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
261/XVI/2019 2019-11-21 Stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Zespole Szkół nr 2 w RybnikuPokaż
260/XVI/2019 2019-11-21 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
259/XVI/2019 2019-11-21 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
258/XVI/2019 2019-11-21 Nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
257/XVI/2019 2019-11-21 Utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
256/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
255/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
254/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 240/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 3 w RybnikuPokaż
253/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 238/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w RybnikuPokaż
252/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
251/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
250/XVI/2019 2019-11-21 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
249/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
248/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 703/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
247/XVI/2019 2019-11-21 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 rokuPokaż
246/XVI/2019 2019-11-21 Usunięcia nazw ulic (ul. Azaliowa, ul. Begonii, ul. Gerberów, ul. Jaskrów, ul. Stokrotki)Pokaż
245/XVI/2019 2019-11-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
244/XVI/2019 2019-11-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
243/XV/2019 2019-10-24 Pozostawienia petycji bez rozpatrzeniaPokaż
242/XV/2019 2019-10-24 Powołania Komisji ds. statutów dzielnicPokaż
241/XV/2019 2019-10-24 Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
240/XV/2019 2019-10-24 Utworzenia Miejskiego Żłobka nr 3 w RybnikuPokaż
239/XV/2019 2019-10-24 Nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
238/XV/2019 2019-10-24 Utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w RybnikuPokaż
237/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rybniku w Zespole Szkół nr 6 w RybnikuPokaż
236/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Rybniku w Zespole Szkół Sportowych w RybnikuPokaż
235/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
234/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku w Zespole Szkół nr 3 w RybnikuPokaż
233/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w RybnikuPokaż
232/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 5 w Rybniku w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
231/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Rybniku w Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuPokaż
230/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Rybniku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w RybnikuPokaż
229/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 w Rybniku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w RybnikuPokaż
228/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku w Zespole Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
227/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku w II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w RybnikuPokaż
226/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku w I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
225/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoPokaż
224/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzących w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz zmiany innych uchwałPokaż
223/XV/2019 2019-10-24 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
222/XV/2019 2019-10-24 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
221/XV/2019 2019-10-24 przyjęcia stanowiska w przedmiocie finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznejPokaż
220/XV/2019 2019-10-24 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
219/XV/2019 2019-10-24 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023.Pokaż
218/XV/2019 2019-10-24 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"Pokaż
217/XV/2019 2019-10-24 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „HOSSA” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oraz podwyższenia wartości dotychczasowych udziałówPokaż
216/XV/2019 2019-10-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56)Pokaż
215/XV/2019 2019-10-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)Pokaż
214/XV/2019 2019-10-24 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika, nie stanowiących własności gminyPokaż
213/XV/2019 2019-10-24 Podatku od środków transportowych na 2020 rokPokaż
212/XV/2019 2019-10-24 Podatku od nieruchomości na 2020 rokPokaż
211/XV/2019 2019-10-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
210/XV/2019 2019-10-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
209/XIV/2019 2019-09-26 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2019Pokaż
208/XIV/2019 2019-09-26 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
207/XIV/2019 2019-09-26 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 9 w RybnikuPokaż
206/XIV/2019 2019-09-26 Pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargiPokaż
205/XIV/2019 2019-09-26 Wyboru ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
204/XIV/2019 2019-09-26 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na ławników sądowych na kadencję 2020-2023Pokaż
203/XIV/2019 2019-09-26 Ustalenia sposobu głosowania na ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
202/XIV/2019 2019-09-26 Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023, które nie spełnia wymagań formalnychPokaż
201/XIV/2019 2019-09-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
200/XIV/2019 2019-09-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
199/XIV/2019 2019-09-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
198/XIV/2019 2019-09-26 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Nieobczyce-Paryż)Pokaż
197/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy RzecznejPokaż
196/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy PocztowejPokaż
195/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy TkoczówPokaż
194/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LaurowejPokaż
193/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy ImbirowejPokaż
192/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wisławy SzymborskiejPokaż
191/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy KaktusowaPokaż
190/XIV/2019 2019-09-26 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaPokaż
189/XIV/2019 2019-09-26 Przyznania środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachPokaż
188/XIV/2019 2019-09-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
187/XIV/2019 2019-09-26 Przyjęcia Programu osłonowego w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście Rybnik na lata 2019-2021 pt.„Pakiet opieki wytchnieniowej"Pokaż
186/XIV/2019 2019-09-26 Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetycznePokaż
185/XIV/2019 2019-09-26 Wyrażenia zgody na podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-ŚląskiegoPokaż
184/XIV/2019 2019-09-26 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
183/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
182/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10)Pokaż
181/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
180/XIV/2019 2019-09-26 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoPokaż
179/XIV/2019 2019-09-26 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika, nie stanowiących własności gminyPokaż
178/XIV/2019 2019-09-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
177/XIV/2019 2019-09-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
176/XIII/2019 2019-07-24 Wystąpienia z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian w polskim prawie nakazujących magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętychPokaż
175/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
174/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
173/XII/2019 2019-06-27 Przekazania petycji zgodnie z właściwościąPokaż
172/XII/2019 2019-06-27 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
171/XII/2019 2019-06-27 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa CyranaPokaż
170/XII/2019 2019-06-27 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościelnej 2 w RybnikuPokaż
169/XII/2019 2019-06-27 Przyjęcie „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022”Pokaż
168/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 174/XII/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
167/XII/2019 2019-06-27 Uchylenia uchwały nr 173/XII/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023, ze zmianamiPokaż
166/XII/2019 2019-06-27 Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoPokaż
165/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
164/XII/2019 2019-06-27 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Władysława WeberaPokaż
163/XII/2019 2019-06-27 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego (MPZP 55)Pokaż
162/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)Pokaż
161/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)Pokaż
160/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)Pokaż
159/XII/2019 2019-06-27 Zbycia nieruchomości na rzecz kościelnej osoby prawnejPokaż
158/XII/2019 2019-06-27 Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowejPokaż
157/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
156/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Rybnik z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Rybnika prowadzonych przez inne organy prowadzącePokaż
155/XII/2019 2019-06-27 Dostosowania nazwy Szkoły Policealna dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
154/XII/2019 2019-06-27 Dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybniku, wchodzącej w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego i PraktycznegoPokaż
153/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 rokuPokaż
152/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
151/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 111/VIII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019Pokaż
150/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta RybnikaPokaż
149/XII/2019 2019-06-27 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
148/XII/2019 2019-06-27 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowejPokaż
147/XII/2019 2019-06-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
146/XII/2019 2019-06-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
145/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie stosowania przez Radę Miasta, Urząd Miasta czy też Prezydenta formy petycji, w przypadku formułowania żądań wprowadzenia zmian ustawowych, a nie apelu czy innej formy bezskutecznejPokaż
144/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia komisji Rady Miasta Rybnika do spraw walki z niską emisjąPokaż
143/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały w sprawie przedmiotu działania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
142/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
141/XI/2019 2019-05-23 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
140/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu wyborczego przez Komisję Samorządu i BezpieczeństwaPokaż
139/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
138/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
137/XI/2019 2019-05-23 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
136/XI/2019 2019-05-23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
135/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 104/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
134/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 103/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
133/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 102/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w RybnikuPokaż
132/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
131/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)Pokaż
130/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)Pokaż
129/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)Pokaż
128/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)Pokaż
127/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oświęcim, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Miasta RybnikaPokaż
126/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenia poparcia dla przedłużenia umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie budowy sali koncertowej w RybnikuPokaż
125/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec"Pokaż
124/XI/2019 2019-05-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
123/XI/2019 2019-05-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
122/XI/2019 2019-05-23 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2018 rokPokaż
121/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rokPokaż
120/XI/2019 2019-05-23 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufaniaPokaż
119/X/2019 2019-05-09 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
118/IX/2019 2019-04-25 Stanowiska Rady Miasta Rybnika dotyczącego wynagrodzenia lub innej gratyfikacji za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświatyPokaż
117/VIII/2019 2019-04-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
116/VIII/2019 2019-04-11 Budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
115/VIII/2019 2019-04-11 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7Pokaż
114/VIII/2019 2019-04-11 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianiaPokaż
113/VIII/2019 2019-04-11 Wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 925Pokaż
112/VIII/2019 2019-04-11 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
111/VIII/2019 2019-04-11 Doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019Pokaż
110/VIII/2019 2019-04-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
109/VIII/2019 2019-04-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
108/VII/2019 2019-04-02 Stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia i zarządzenia ponownych wyborówPokaż
107/VI/2019 2019-03-21 Zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowaPokaż
106/VI/2019 2019-03-21 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatriantaPokaż
105/VI/2019 2019-03-21 Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2019-2021Pokaż
104/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
103/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
102/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w RybnikuPokaż
101/VI/2019 2019-03-21 Zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepłaPokaż
100/VI/2019 2019-03-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
99/VI/2019 2019-03-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
98/VI/2019 2019-03-21 Przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030"Pokaż
97/VI/2019 2019-03-21 Ustanowienia roku 2019 w Rybniku - Rokiem EuropyPokaż
96/V/2019 2019-02-28 Zmiany składu osobowego komisji Rady MiastaPokaż
95/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
94/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ZamysłówPokaż
93/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy WielopolePokaż
92/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ŚródmieściePokaż
91/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy StodołyPokaż
90/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy SmolnaPokaż
89/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
88/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
87/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy RadziejówPokaż
86/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy PopielówPokaż
85/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec-PiaskiPokaż
84/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy OrzepowicePokaż
83/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy OchojecPokaż
82/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy NiewiadomPokaż
81/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy NiedobczycePokaż
80/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy MeksykPokaż
79/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
78/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka KuźniaPokaż
77/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy KłokocinPokaż
76/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy KamieńPokaż
75/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GrabowniaPokaż
74/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GotartowicePokaż
73/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GolejówPokaż
72/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ChwałowicePokaż
71/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ChwałęcicePokaż
70/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
69/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
68/V/2019 2019-02-28 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rokPokaż
67/V/2019 2019-02-28 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2019 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
66/V/2019 2019-02-28 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
65/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 rokuPokaż
64/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
63/V/2019 2019-02-28 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa ŚląskiegoPokaż
62/V/2019 2019-02-28 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku"Pokaż
61/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
60/V/2019 2019-02-28 Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2019Pokaż
59/V/2019 2019-02-28 Rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w RybnikuPokaż
58/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1)Pokaż
57/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)Pokaż
56/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50)Pokaż
55/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)Pokaż
54/V/2019 2019-02-28 Podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w PolscePokaż
53/V/2019 2019-02-28 Postulatu zmiany uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwPokaż
52/V/2019 2019-02-28 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w RybnikuPokaż
51/V/2019 2019-02-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
50/V/2019 2019-02-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
49/IV/2019 2019-01-24 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
48/IV/2019 2019-01-24 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta RybnikaPokaż
47/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
46/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
45/IV/2019 2019-01-24 Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”Pokaż
44/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia „Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022"Pokaż
43/IV/2019 2019-01-24 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w RybnikuPokaż
42/IV/2019 2019-01-24 Wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Strategia elektromobilności dla Miasta Rybnika na lata 2019-2030" w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"Pokaż
41/IV/2019 2019-01-24 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Oleskim w zakresie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuPokaż
40/IV/2019 2019-01-24 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
39/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej JuliuszPokaż
38/IV/2019 2019-01-24 Zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
37/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023Pokaż
36/IV/2019 2019-01-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i ich wydzierżawianiaPokaż
35/IV/2019 2019-01-24 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
34/IV/2019 2019-01-24 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7Pokaż
33/IV/2019 2019-01-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
32/IV/2019 2019-01-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
31/III/2018 2018-12-13 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPokaż
30/III/2018 2018-12-13 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejPokaż
29/III/2018 2018-12-13 Uchwalenia Statutu Miasta RybnikaPokaż
28/III/2018 2018-12-13 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
27/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącymPokaż
26/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuPokaż
25/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
24/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
23/III/2018 2018-12-13 Zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
22/III/2018 2018-12-13 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
21/III/2018 2018-12-13 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rokPokaż
20/III/2018 2018-12-13 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek e szkole i w domu" na lata 2019-2023.Pokaż
19/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Górnośląskiej 108 w RybnikuPokaż
18/III/2018 2018-12-13 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
17/III/2018 2018-12-13 Budżetu Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
16/III/2018 2018-12-13 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
15/III/2018 2018-12-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
14/III/2018 2018-12-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
13/II/2018 2018-11-29 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
12/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiPokaż
11/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji RewizyjnejPokaż
10/II/2018 2018-11-29 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady MiastaPokaż
9/II/2018 2018-11-29 Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady MiastaPokaż
8/II/2018 2018-11-29 Ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
7/II/2018 2018-11-29 Powołania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
6/II/2018 2018-11-29 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
5/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
4/II/2018 2018-11-29 Ustalenia sposobu głosowania na Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
3/I/2018 2018-11-22 Wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
2/I/2018 2018-11-22 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
1/I/2018 2018-11-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
860/LII/2018 2018-11-08 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
859/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika"Pokaż
858/LII/2018 2018-11-08 Uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
857/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.Pokaż
856/LII/2018 2018-11-08 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
855/LII/2018 2018-11-08 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"Pokaż
854/LII/2018 2018-11-08 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”Pokaż
853/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)Pokaż
852/LII/2018 2018-11-08 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
851/LII/2018 2018-11-08 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
850/LI/2018 2018-10-11 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejPokaż
849/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia Statutu Miasta RybnikaPokaż
848/LI/2018 2018-10-11 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 rokuPokaż
847/LI/2018 2018-10-11 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 rokuPokaż
846/LI/2018 2018-10-11 Wskazania osób w skład Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
845/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS)Pokaż
844/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Józefa PolokaPokaż
843/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”Pokaż
842/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
841/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)Pokaż
840/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)Pokaż
839/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
838/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku - Ochojcu dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
837/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
836/LI/2018 2018-10-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
835/LI/2018 2018-10-11 Podatku od środków transportowych na 2019 rokPokaż
834/LI/2018 2018-10-11 Podatku od nieruchomości na 2019 rokPokaż
833/LI/2018 2018-10-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
832/LI/2018 2018-10-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
831/L/2018 2018-09-13 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
830/L/2018 2018-09-13 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
829/L/2018 2018-09-13 Zmiany składu osobowego Komisji RewizyjnejPokaż
828/L/2018 2018-09-13 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Pokaż
827/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
826/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborczePokaż
825/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
824/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
823/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
822/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy ZamysłówPokaż
821/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnik PółnocPokaż
820/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
819/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy RadziejówPokaż
818/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy PopielówPokaż
817/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy NiewiadomPokaż
816/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
815/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy KamieńPokaż
814/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy GotartowicePokaż
813/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
812/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 744/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
811/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
810/L/2018 2018-09-13 Założenia Zespołu Edukacyjno - Artystycznego Przygoda w RybnikuPokaż
809/L/2018 2018-09-13 Założenia Przedszkola nr 51 w RybnikuPokaż
808/L/2018 2018-09-13 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w RybnikuPokaż
807/L/2018 2018-09-13 Zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
806/L/2018 2018-09-13 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
805/L/2018 2018-09-13 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychPokaż
804/L/2018 2018-09-13 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
803/L/2018 2018-09-13 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatriantaPokaż
802/L/2018 2018-09-13 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
801/L/2018 2018-09-13 Nadania boisku piłkarskiemu w Rybniku imienia Andrzeja FrydeckiegoPokaż
800/L/2018 2018-09-13 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
799/L/2018 2018-09-13 Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku"Pokaż
798/L/2018 2018-09-13 Zniesienia nazwy skrzyżowania "Rondo Mikołowskie"Pokaż
797/L/2018 2018-09-13 Przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023”Pokaż
796/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
795/L/2018 2018-09-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
794/L/2018 2018-09-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
793/XLIX/2018 2018-06-27 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w RybnikuPokaż
792/XLIX/2018 2018-06-27 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”Pokaż
791/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
790/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborczePokaż
789/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
788/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rokPokaż
787/XLIX/2018 2018-06-27 Przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówPokaż
786/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
785/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
784/XLIX/2018 2018-06-27 Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta RybnikaPokaż
783/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja”Pokaż
782/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w RybnikuPokaż
781/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
780/XLIX/2018 2018-06-27 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
779/XLIX/2018 2018-06-27 Utworzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Rybniku, nadania jej statutu oraz włączenia w strukturę organizacyjną Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w RybnikuPokaż
778/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
777/XLIX/2018 2018-06-27 Uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
776/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
775/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
774/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
773/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1)Pokaż
772/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r . w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
771/XLIX/2018 2018-06-27 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego nr VII położonego przy ul. Kościelnej 7Pokaż
770/XLIX/2018 2018-06-27 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
769/XLIX/2018 2018-06-27 Nabycia nieruchomościPokaż
768/XLIX/2018 2018-06-27 Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowejPokaż
767/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany Uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
766/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśnyPokaż
765/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolnyPokaż
764/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
763/XLIX/2018 2018-06-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
762/XLIX/2018 2018-06-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
761/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jabłoniowa - Olszycka i nadania nazwy ulicy (ul. Jabłoniowa)Pokaż
760/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jankowicka - Młyńska i nadania nazwy ulicy (ul. Parkingowa)Pokaż
759/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy (ul. Handlowa)Pokaż
758/XLVIII/2018 2018-05-24 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Karola i Antoniego SzafrankówPokaż
757/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
756/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
755/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta RybnikaPokaż
754/XLVIII/2018 2018-05-24 Nadania obiektowi miniżużlowemu w Rybniku imienia Andrzeja SkulskiegoPokaż
753/XLVIII/2018 2018-05-24 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Spółdzielni Socjalnej SZKRABKOWOPokaż
752/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
751/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
750/XLVIII/2018 2018-05-24 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2017 rokPokaż
749/XLVIII/2018 2018-05-24 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2017 rokPokaż
748/XLVII/2018 2018-04-19 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w RybnikuPokaż
747/XLVII/2018 2018-04-19 Powołania Komisji StatutowejPokaż
746/XLVII/2018 2018-04-19 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
745/XLVII/2018 2018-04-19 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa ŚląskiegoPokaż
744/XLVII/2018 2018-04-19 Regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
743/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w RybnikuPokaż
742/XLVII/2018 2018-04-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowejPokaż
741/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w RybnikuPokaż
740/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
739/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
738/XLVII/2018 2018-04-19 Powierzenia prowadzenia obsługi Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
737/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
736/XLVII/2018 2018-04-19 Utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
735/XLVII/2018 2018-04-19 Likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych w RybnikuPokaż
734/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
733/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkalnego zasobu gminy - "Mieszkania dla rodzin"Pokaż
732/XLVII/2018 2018-04-19 zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
731/XLVII/2018 2018-04-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54)Pokaż
730/XLVII/2018 2018-04-19 Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
729/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia "Planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy"Pokaż
728/XLVII/2018 2018-04-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
727/XLVII/2018 2018-04-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
726/XLVI/2018 2018-03-22 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
725/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
724/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborczePokaż
723/XLVI/2018 2018-03-22 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rokPokaż
722/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
721/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
720/XLVI/2018 2018-03-22 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2018Pokaż
719/XLVI/2018 2018-03-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
718/XLVI/2018 2018-03-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
717/XLV/2018 2018-02-15 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w RybnikuPokaż
716/XLV/2018 2018-02-15 Przekazania według właściwości skargi Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
715/XLV/2018 2018-02-15 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPokaż
714/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
713/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy ZamysłówPokaż
712/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
711/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
710/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy RadziejówPokaż
709/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy PopielówPokaż
708/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy NiewiadomPokaż
707/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
706/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy KamieńPokaż
705/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy GotartowicePokaż
704/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
703/XLV/2018 2018-02-15 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
702/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w RybnikuPokaż
701/XLV/2018 2018-02-15 Przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020”Pokaż
700/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 666/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok”Pokaż
699/XLV/2018 2018-02-15 Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
698/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 271/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
697/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 173/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015–2023Pokaż
696/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 175/XII/2015 z dnia 17 września 2015 r., w sprawie Przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
695/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 174/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
694/XLV/2018 2018-02-15 Wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika zmierzających do budowy hospicjum stacjonarnego na działkach numer 1289/53 i 3225/51, należących do Gminy Rybnik, położonych przy ulicy Barbórki w RybnikuPokaż
693/XLV/2018 2018-02-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
692/XLV/2018 2018-02-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
691/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
690/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnkaPokaż
689/XLIV/2018 2018-01-18 Przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.Pokaż
688/XLIV/2018 2018-01-18 Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018Pokaż
687/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
686/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
685/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
684/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
683/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
682/XLIV/2018 2018-01-18 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w RybnikuPokaż
681/XLIV/2018 2018-01-18 Rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w RybnikuPokaż
680/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 268/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady MuzeumPokaż
679/XLIV/2018 2018-01-18 Oddania nieruchomości w najemPokaż
678/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianiaPokaż
677/XLIV/2018 2018-01-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
676/XLIV/2018 2018-01-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
675/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany w składach osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
674/XLIII/2017 2017-12-14 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z siedzibą w WarszawiePokaż
673/XLIII/2017 2017-12-14 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022.Pokaż
672/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
671/XLIII/2017 2017-12-14 Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w RybnikuPokaż
670/XLIII/2017 2017-12-14 Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w RybnikuPokaż
669/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
668/XLIII/2017 2017-12-14 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
667/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
666/XLIII/2017 2017-12-14 Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok"Pokaż
665/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy Pokaż
664/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy Pokaż
663/XLIII/2017 2017-12-14 Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy w RybnikuPokaż
662/XLIII/2017 2017-12-14 Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 rokuPokaż
661/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33)Pokaż
660/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
659/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
658/XLIII/2017 2017-12-14 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
657/XLIII/2017 2017-12-14 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
656/XLIII/2017 2017-12-14 Budżetu Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
655/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
654/XLIII/2017 2017-12-14 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
653/XLII/2017 2017-11-16 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy SmolnaPokaż
652/XLII/2017 2017-11-16 Wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatuPokaż
651/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany odnośnie roku 2018 do "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w RybnikuPokaż
650/XLII/2017 2017-11-16 Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ściekówPokaż
649/XLII/2017 2017-11-16 Nadania skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego nazwy imienia Generała Stefana WitkowskiegoPokaż
648/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana WitkowskiegoPokaż
647/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w RybnikuPokaż
646/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia dotychczasowego imienia Lucjana Szenwalda Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w RybnikuPokaż
645/XLII/2017 2017-11-16 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - Pokaż
644/XLII/2017 2017-11-16 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”Pokaż
643/XLII/2017 2017-11-16 Powierzenia prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
642/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
641/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w RybnikuPokaż
640/XLII/2017 2017-11-16 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w RybnikuPokaż
639/XLII/2017 2017-11-16 Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
638/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018 Pokaż
637/XLII/2017 2017-11-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
636/XLII/2017 2017-11-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52)Pokaż
635/XLII/2017 2017-11-16 Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówPokaż
634/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
633/XLII/2017 2017-11-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
632/XLII/2017 2017-11-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
631/XLII/2017 2017-11-16 Poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla DzieciPokaż
630/XLI/2017 2017-10-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
629/XLI/2017 2017-10-19 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 rokuPokaż
628/XLI/2017 2017-10-19 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
627/XLI/2017 2017-10-19 Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek OświatowychPokaż
626/XLI/2017 2017-10-19 Zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i zmiany nazwy jednostkiPokaż
625/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w RybnikuPokaż
624/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
623/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 6 Rybniku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół nr 6 w RybnikuPokaż
622/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Zespole Szkół nr 6 w RybnikuPokaż
621/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
620/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w RybnikuPokaż
619/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w RybnikuPokaż
618/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
617/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w RybnikuPokaż
616/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
615/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w RybnikuPokaż
614/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w RybnikuPokaż
613/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w RybnikuPokaż
612/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w RybnikuPokaż
611/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Alojzego Szewczyka w RybnikuPokaż
610/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w RybnikuPokaż
609/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w RybnikuPokaż
608/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w RybnikuPokaż
607/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Juliusza Słowackiego w RybnikuPokaż
606/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Karola Miarki w RybnikuPokaż
605/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuPokaż
604/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 w RybnikuPokaż
603/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w RybnikuPokaż
602/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuPokaż
601/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w RybnikuPokaż
600/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w RybnikuPokaż
599/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w RybnikuPokaż
598/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w RybnikuPokaż
597/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w RybnikuPokaż
596/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w RybnikuPokaż
595/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w RybnikuPokaż
594/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w RybnikuPokaż
593/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Stanisława Kostki w RybnikuPokaż
592/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w RybnikuPokaż
591/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w RybnikuPokaż
590/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
589/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Gliwice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
588/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
587/XLI/2017 2017-10-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51)Pokaż
586/XLI/2017 2017-10-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50)Pokaż
585/XLI/2017 2017-10-19 Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
584/XLI/2017 2017-10-19 Uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznychPokaż
583/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od środków transportowych na 2018 rokPokaż
582/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
581/XLI/2017 2017-10-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
580/XLI/2017 2017-10-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
579/XL/2017 2017-09-21 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
578/XL/2017 2017-09-21 Nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana WitkowskiegoPokaż
577/XL/2017 2017-09-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącymPokaż
576/XL/2017 2017-09-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 rokuPokaż
575/XL/2017 2017-09-21 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomościPokaż
574/XL/2017 2017-09-21 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.Pokaż
573/XL/2017 2017-09-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
572/XL/2017 2017-09-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
571/XL/2017 2017-09-21 Nadania medalu pamiątkowego "Beneficii Grata Civitas Rybnik"Pokaż
570/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
569/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
568/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
567/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)Pokaż
566/XXXIX/2017 2017-08-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
565/XXXIX/2017 2017-08-24 Wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowej Pokaż
564/XXXIX/2017 2017-08-24 Zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Pokaż
563/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
562/XXXIX/2017 2017-08-24 Udzielenia pomocy finansowej Gminie SulęczynoPokaż
561/XXXIX/2017 2017-08-24 Udzielenia pomocy finansowej Gminie BrusyPokaż
560/XXXVIII/2017 2017-06-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
559/XXXVIII/2017 2017-06-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w RybnikuPokaż
558/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o. o. Pokaż
557/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statut Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
556/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Powstańców Śląskich)Pokaż
555/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
554/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
553/XXXVIII/2017 2017-06-22 Założenia Zespołu Szkół Sportowych w RybnikuPokaż
552/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutów szkołom podstawowymPokaż
551/XXXVIII/2017 2017-06-22 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
550/XXXVIII/2017 2017-06-22 Utworzenia Miejskiego Żłobka w RybnikuPokaż
549/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
548/XXXVIII/2017 2017-06-22 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
547/XXXVIII/2017 2017-06-22 Ustanowienia prawa użytkowania nieruchomościPokaż
546/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zamiany nieruchomościPokaż
545/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zbycia nieruchomościPokaż
544/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48)Pokaż
543/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)Pokaż
542/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
541/XXXVIII/2017 2017-06-22 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
540/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
539/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
538/XXXVII/2017 2017-05-25 Poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 r. dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności Pokaż
537/XXXVI/2017 2017-05-18 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr NPII.4131.1.259.2017 Pokaż
536/XXXVI/2017 2017-05-18 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
535/XXXVI/2017 2017-05-18 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
534/XXXVI/2017 2017-05-18 Założenia Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” z siedzibą w Rybniku Pokaż
533/XXXVI/2017 2017-05-18 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rzecznej (MPZP 45)Pokaż
532/XXXVI/2017 2017-05-18 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
531/XXXVI/2017 2017-05-18 Powołania Skarbnika Miasta RybnikaPokaż
530/XXXVI/2017 2017-05-18 Odwołania Skarbnika Miasta RybnikaPokaż
529/XXXVI/2017 2017-05-18 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2016 rokPokaż
528/XXXVI/2017 2017-05-18 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2016 rokPokaż
527/XXXV/2017 2017-04-27 Rozpatrzenia skargi Restauracji „Przy Kominku” Spółka z o.o. na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
526/XXXV/2017 2017-04-27 Przyjęcia przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu Miasta Rybnika na lata 2016-2032Pokaż
525/XXXV/2017 2017-04-27 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowa i zaliczenia jej do dróg wewnętrznychPokaż
524/XXXV/2017 2017-04-27 Zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika przyjętego uchwałą nr 137/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r., zaktualizowanego uchwałą nr 320/XIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 marca 2016 r.Pokaż
523/XXXV/2017 2017-04-27 Wyrażenia woli założenia Spółdzielni Socjalnej "Z IKRĄ" siedzibą w RybnikuPokaż
522/XXXV/2017 2017-04-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
521/XXXV/2017 2017-04-27 Zbycia nieruchomościPokaż
520/XXXV/2017 2017-04-27 Nabycia nieruchomościPokaż
519/XXXV/2017 2017-04-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27-1)Pokaż
518/XXXV/2017 2017-04-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
517/XXXV/2017 2017-04-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
516/XXXIII/2017 2017-03-30 Przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+Pokaż
515/XXXIII/2017 2017-03-30 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
514/XXXIII/2017 2017-03-30 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
513/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
512/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.Pokaż
511/XXXII/2017 2017-03-16 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NPII.4131.1.98.2017 Pokaż
510/XXXII/2017 2017-03-16 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NPII.4131.1.99.2017 Pokaż
509/XXXII/2017 2017-03-16 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017Pokaż
508/XXXII/2017 2017-03-16 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2017 Pokaż
507/XXXII/2017 2017-03-16 Przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika na lata 2017-2023”Pokaż
506/XXXII/2017 2017-03-16 Wydzierżawiania nieruchomościPokaż
505/XXXII/2017 2017-03-16 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pokaż
504/XXXII/2017 2017-03-16 Zmiany nazwy drogi publicznej z "Władysława Hibnera" na "ks. Henryka Jośki"Pokaż
503/XXXII/2017 2017-03-16 Nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica LawendowaPokaż
502/XXXII/2017 2017-03-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
501/XXXII/2017 2017-03-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)Pokaż
500/XXXII/2017 2017-03-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35-1)Pokaż
499/XXXII/2017 2017-03-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
498/XXXII/2017 2017-03-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
497/XXXII/2017 2017-03-16 Nadania Pani Lidii Grychtołównie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika"Pokaż
496/XXXI/2017 2017-02-16 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
495/XXXI/2017 2017-02-16 Przyjęcia "Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 - 2020"Pokaż
494/XXXI/2017 2017-02-16 Zmiany Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018Pokaż
493/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28)Pokaż
492/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26)Pokaż
491/XXXI/2017 2017-02-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
490/XXXI/2017 2017-02-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
489/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
488/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
487/XXXI/2017 2017-02-16 Projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnychPokaż
486/XXXI/2017 2017-02-16 Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoPokaż
485/XXXI/2017 2017-02-16 Założenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w RybnikuPokaż
484/XXXI/2017 2017-02-16 Podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w PolscePokaż
483/XXXI/2017 2017-02-16 Przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika”Pokaż
482/XXX/2017 2017-01-12 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
481/XXX/2017 2017-01-12 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w RybnikuPokaż
480/XXX/2017 2017-01-12 Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
479/XXX/2017 2017-01-12 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
478/XXX/2017 2017-01-12 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowePokaż
477/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"Pokaż
476/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
475/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany uchwały nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek OświatowychPokaż
474/XXX/2017 2017-01-12 Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017Pokaż
473/XXX/2017 2017-01-12 Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
472/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)Pokaż
471/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)Pokaż
470/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
469/XXX/2017 2017-01-12 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościPokaż
468/XXX/2017 2017-01-12 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
467/XXX/2017 2017-01-12 Zbycia nieruchomościPokaż
466/XXX/2017 2017-01-12 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
465/XXX/2017 2017-01-12 Aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika"Pokaż
464/XXX/2017 2017-01-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
463/XXX/2017 2017-01-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
462/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia Miasta Rybnika do Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd ,,Pro Silesia" z siedzibą w KatowicachPokaż
461/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
460/XXIX/2016 2016-12-15 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
459/XXIX/2016 2016-12-15 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
458/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany w statucie Dzielnicy SmolnaPokaż
457/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
456/XXIX/2016 2016-12-15 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory na wspólną realizację zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna etap IIPokaż
455/XXIX/2016 2016-12-15 Zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrodyPokaż
454/XXIX/2016 2016-12-15 Ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPokaż
453/XXIX/2016 2016-12-15 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rokPokaż
452/XXIX/2016 2016-12-15 Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej Pokaż
451/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
450/XXIX/2016 2016-12-15 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
449/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
448/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
447/XXIX/2016 2016-12-15 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
446/XXIX/2016 2016-12-15 Uchylenia uchwały nr 98/VIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Pokaż
445/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie OpatówPokaż
444/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia pomocy rzeczowej Miastu WojkowicePokaż
443/XXIX/2016 2016-12-15 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
442/XXIX/2016 2016-12-15 Budżetu Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
441/XXIX/2016 2016-12-15 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
440/XXIX/2016 2016-12-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
439/XXIX/2016 2016-12-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
438/XXVII/2016 2016-11-17 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
437/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy ProstejPokaż
436/XXVII/2016 2016-11-17 Uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektoryPokaż
435/XXVII/2016 2016-11-17 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
434/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
433/XXVII/2016 2016-11-17 Zmiany odnośnie lat 2017-2018 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w RybnikuPokaż
432/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiskaPokaż
431/XXVII/2016 2016-11-17 Wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem gliwickim porozumienia dotyczącego korzystania przez ucznia rybnickiej placówki oświatowej z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w KnurowiePokaż
430/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
429/XXVII/2016 2016-11-17 Powierzenia spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Informacji Miejskiej Halo! Rybnik Pokaż
428/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+Pokaż
427/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina"Pokaż
426/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"Pokaż
425/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
424/XXVII/2016 2016-11-17 Darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu PaństwaPokaż
423/XXVII/2016 2016-11-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - PszczynaPokaż
422/XXVII/2016 2016-11-17 Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
421/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od środków transportowych na 2017 rokPokaż
420/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od nieruchomości na 2017 rokPokaż
419/XXVII/2016 2016-11-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
418/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta RybnikaPokaż
417/XXVII/2016 2016-11-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
416/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanej zmiany systemu oświaty w PolscePokaż
415/XXVII/2016 2016-11-17 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego "Paruszowiec" i zrealizowaniu projektu inwestycyjnego pod nazwą Bapro Energy Complex przez Bapro Sp. z o.o.Pokaż
414/XXVI/2016 2016-10-20 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
413/XXVI/2016 2016-10-20 Zmiany składu osobowego Komisji RewizyjnejPokaż
412/XXVI/2016 2016-10-20 Powołania Przewodniczących Komisji Rady MiastaPokaż
411/XXVI/2016 2016-10-20 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
410/XXVI/2016 2016-10-20 Odwołania Przewodniczących Komisji Rady MiastaPokaż
409/XXVI/2016 2016-10-20 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta Rybnika Pokaż
408/XXVI/2016 2016-10-20 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
407/XXVI/2016 2016-10-20 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
406/XXVI/2016 2016-10-20 Nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek OświatowychPokaż
405/XXVI/2016 2016-10-20 Uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w RybnikuPokaż
404/XXVI/2016 2016-10-20 Organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
403/XXVI/2016 2016-10-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
402/XXVI/2016 2016-10-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
401/XXV/2016 2016-10-06 Wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
400/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania na dwóch Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
399/XXV/2016 2016-10-06 Wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
398/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
397/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
396/XXV/2016 2016-10-06 Odwołania dwóch Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
395/XXV/2016 2016-10-06 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczącego Rady MiastaPokaż
394/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem dwóch Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
393/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowaniaPokaż
392/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznychPokaż
391/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznychPokaż
390/XXIV/2016 2016-09-22 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
389/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
388/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37)Pokaż
387/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
386/XXIV/2016 2016-09-22 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
385/XXIV/2016 2016-09-22 Ustanowienia służebności gruntowychPokaż
384/XXIV/2016 2016-09-22 Zbycia nieruchomościPokaż
383/XXIV/2016 2016-09-22 Nabycia nieruchomościPokaż
382/XXIV/2016 2016-09-22 Wszczęcia procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.Pokaż
381/XXIV/2016 2016-09-22 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
380/XXIV/2016 2016-09-22 Zmiany uchwały nr 208/XIV/2015 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
379/XXIV/2016 2016-09-22 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat WodzisławskiPokaż
378/XXIV/2016 2016-09-22 Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w RybnikuPokaż
377/XXIV/2016 2016-09-22 Zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego W rzeczypospolitej PolskiejPokaż
376/XXIV/2016 2016-09-22 Zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia zamieszkałych w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta RybnikaPokaż
375/XXIV/2016 2016-09-22 Powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
374/XXIV/2016 2016-09-22 Opinii o lokalizacji kasyna gryPokaż
373/XXIV/2016 2016-09-22 Zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
372/XXIV/2016 2016-09-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
371/XXIV/2016 2016-09-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
370/XXIII/2016 2016-06-30 Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
369/XXIII/2016 2016-06-30 Wszczęcia procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą ŚwierklanyPokaż
368/XXIII/2016 2016-06-30 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
367/XXII/2016 2016-06-23 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
366/XXII/2016 2016-06-23 Ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używaniaPokaż
365/XXII/2016 2016-06-23 Przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ściekówPokaż
364/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
363/XXII/2016 2016-06-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiPokaż
362/XXII/2016 2016-06-23 Zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
361/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25)Pokaż
360/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24)Pokaż
359/XXII/2016 2016-06-23 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
358/XXII/2016 2016-06-23 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
357/XXII/2016 2016-06-23 Zamiany nieruchomościPokaż
356/XXII/2016 2016-06-23 Zbycia nieruchomościPokaż
355/XXII/2016 2016-06-23 Nabycia nieruchomościPokaż
354/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
353/XXII/2016 2016-06-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
352/XXII/2016 2016-06-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów kl. II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach, dla którego Miasto Żory jest organem prowadzącym.Pokaż
351/XXII/2016 2016-06-23 Ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półroczePokaż
350/XXII/2016 2016-06-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
349/XXII/2016 2016-06-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
348/XXII/2016 2016-06-23 Poparcia działań mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji prawnych pozwalających samorządom na walkę z niską emisjąPokaż
347/XXI/2016 2016-05-19 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
346/XXI/2016 2016-05-19 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2016-2020Pokaż
345/XXI/2016 2016-05-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy ŚródmieściePokaż
344/XXI/2016 2016-05-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP 35)Pokaż
343/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23)Pokaż
342/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21)Pokaż
341/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12Pokaż
340/XXI/2016 2016-05-19 Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta RybnikaPokaż
339/XXI/2016 2016-05-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
338/XXI/2016 2016-05-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
337/XXI/2016 2016-05-19 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2015 rokPokaż
336/XXI/2016 2016-05-19 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2015 rokPokaż
335/XX/2016 2016-04-21 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
334/XX/2016 2016-04-21 Przyjęcia Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018Pokaż
333/XX/2016 2016-04-21 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
332/XX/2016 2016-04-21 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w RybnikuPokaż
331/XX/2016 2016-04-21 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
330/XX/2016 2016-04-21 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
329/XX/2016 2016-04-21 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
328/XX/2016 2016-04-21 Oddania nieruchomości w użytkowaniePokaż
327/XX/2016 2016-04-21 Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczystePokaż
326/XX/2016 2016-04-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
325/XX/2016 2016-04-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
324/XX/2016 2016-04-21 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
323/XX/2016 2016-04-21 Poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu OnkologiiPokaż
322/XX/2016 2016-04-21 Udzielenia pomocy rzeczowej Miastu RydułtowyPokaż
321/XIX/2016 2016-03-10 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
320/XIX/2016 2016-03-10 Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta RybnikaPokaż
319/XIX/2016 2016-03-10 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiskaPokaż
318/XIX/2016 2016-03-10 Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018Pokaż
317/XIX/2016 2016-03-10 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2016 Pokaż
316/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34) Pokaż
315/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33)Pokaż
314/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
313/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
312/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
311/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29)Pokaż
310/XIX/2016 2016-03-10 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
309/XIX/2016 2016-03-10 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
308/XIX/2016 2016-03-10 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika Pokaż
307/XVIII/2016 2016-02-11 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rokPokaż
306/XVIII/2016 2016-02-11 Powierzenia Spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
305/XVIII/2016 2016-02-11 Komunalizacji nieruchomościPokaż
304/XVIII/2016 2016-02-11 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
303/XVIII/2016 2016-02-11 Zmiany uchwały nr 177/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r.Pokaż
302/XVIII/2016 2016-02-11 Wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publicznąPokaż
301/XVIII/2016 2016-02-11 Zbycia nieruchomościPokaż
300/XVIII/2016 2016-02-11 Nabycia nieruchomościPokaż
299/XVIII/2016 2016-02-11 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w RybnikuPokaż
298/XVIII/2016 2016-02-11 Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016Pokaż
297/XVIII/2016 2016-02-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
296/XVIII/2016 2016-02-11 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejPokaż
295/XVIII/2016 2016-02-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
294/XVIII/2016 2016-02-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
293/XVII/2016 2016-01-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna w granicach administracyjnych Miasta ŻoryPokaż
292/XVII/2016 2016-01-21 Wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Rybnik przyjazny Seniorom"Pokaż
291/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
290/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
289/XVII/2016 2016-01-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
288/XVII/2016 2016-01-21 Przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2.Pokaż
287/XVII/2016 2016-01-21 Opłaty prolongacyjnejPokaż
286/XVII/2016 2016-01-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
285/XVII/2016 2016-01-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
284/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
283/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
282/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w RybnikuPokaż
281/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
280/XVI/2015 2015-12-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
279/XVI/2015 2015-12-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
278/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia "Strategii rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku"Pokaż
277/XVI/2015 2015-12-17 Upoważnienia Prezydenta Miasta do określania sposobu ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
276/XVI/2015 2015-12-17 Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
275/XVI/2015 2015-12-17 Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"Pokaż
274/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021Pokaż
273/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rokPokaż
272/XVI/2015 2015-12-17 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy Pokaż
271/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
270/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPokaż
269/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
268/XVI/2015 2015-12-17 Powołania członków Rady Muzeum w RybnikuPokaż
267/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
266/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
265/XVI/2015 2015-12-17 Założenia Przedszkola nr 50 w RybnikuPokaż
264/XVI/2015 2015-12-17 Zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w RybnikuPokaż
263/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
262/XVI/2015 2015-12-17 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
261/XVI/2015 2015-12-17 Obciążenia nieruchomości służebnością gruntowąPokaż
260/XVI/2015 2015-12-17 Zbycia nieruchomościPokaż
259/XVI/2015 2015-12-17 Nabycia nieruchomościPokaż
258/XVI/2015 2015-12-17 Ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w obszarze śródmieścia Miasta RybnikaPokaż
257/XVI/2015 2015-12-17 Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie NiegowaPokaż
256/XVI/2015 2015-12-17 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
255/XVI/2015 2015-12-17 Budżetu Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
254/XVI/2015 2015-12-17 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
253/XVI/2015 2015-12-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
252/XVI/2015 2015-12-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
251/XV/2015 2015-11-19 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
250/XV/2015 2015-11-19 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2016-2018.Pokaż
249/XV/2015 2015-11-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
248/XV/2015 2015-11-19 Wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przyjęcia realizacji zadań innych gmin i powiatów w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowychPokaż
247/XV/2015 2015-11-19 Likwidacji w roku 2016 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
246/XV/2015 2015-11-19 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
245/XV/2015 2015-11-19 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
244/XV/2015 2015-11-19 Nawiązania współpracy partnerskiej z okręgiem Antrim i Newtownabbey w Irlandii PółnocnejPokaż
243/XV/2015 2015-11-19 Zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
242/XV/2015 2015-11-19 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
241/XV/2015 2015-11-19 Nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w RybnikuPokaż
240/XV/2015 2015-11-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowePokaż
239/XV/2015 2015-11-19 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"Pokaż
238/XV/2015 2015-11-19 Przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020"Pokaż
237/XV/2015 2015-11-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
236/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek leśnyPokaż
235/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek rolnyPokaż
234/XV/2015 2015-11-19 Podatku od środków transportowych na 2016 rokPokaż
233/XV/2015 2015-11-19 W sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rokPokaż
232/XV/2015 2015-11-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
231/XV/2015 2015-11-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
230/XV/2015 2015-11-19 Zmiany składu osobowego Komisji RewizyjnejPokaż
229/XIV/2015 2015-10-22 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
228/XIV/2015 2015-10-22 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
227/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
226/XIV/2015 2015-10-22 Opłaty targowejPokaż
225/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
224/XIV/2015 2015-10-22 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Orzepowickiej 8DPokaż
223/XIV/2015 2015-10-22 Nabycia nieruchomościPokaż
222/XIV/2015 2015-10-22 Zbycia nieruchomościPokaż
221/XIV/2015 2015-10-22 Zamiany nieruchomościPokaż
220/XIV/2015 2015-10-22 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
219/XIV/2015 2015-10-22 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
218/XIV/2015 2015-10-22 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
217/XIV/2015 2015-10-22 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR"Pokaż
216/XIV/2015 2015-10-22 Likwidacji Rodzinnego Domu Nr 2 w RybnikuPokaż
215/XIV/2015 2015-10-22 Likwidacji Rodzinnego Domu Nr 1 w RybnikuPokaż
214/XIV/2015 2015-10-22 Określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
213/XIV/2015 2015-10-22 Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w RybnikuPokaż
212/XIV/2015 2015-10-22 Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
211/XIV/2015 2015-10-22 Zamiaru likwidacji w 2016 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
210/XIV/2015 2015-10-22 Określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
209/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
208/XIV/2015 2015-10-22 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
207/XIV/2015 2015-10-22 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
206/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna , zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów dziennych)Pokaż
205/XIV/2015 2015-10-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
204/XIV/2015 2015-10-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
203/XIII/2015 2015-10-01 Wyboru ławników na kadencję 2016-2019Pokaż
202/XIII/2015 2015-10-01 Wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika, zmierzających do przejęcia i zagospodarowania nieruchomości byłego szpitala miejskiego im. Juliusza RogeraPokaż
201/XIII/2015 2015-10-01 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
200/XIII/2015 2015-10-01 Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół nr 3 w RybnikuPokaż
199/XIII/2015 2015-10-01 Przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020Pokaż
198/XIII/2015 2015-10-01 Wyrażenia zgody na wystąpienie z Rady Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza FitelbergaPokaż
197/XIII/2015 2015-10-01 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
196/XII/2015 2015-09-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
195/XII/2015 2015-09-17 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.Pokaż
194/XII/2015 2015-09-17 Zaopiniowania propozycji planu aglomeracji RybnikPokaż
193/XII/2015 2015-09-17 Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Pokaż
192/XII/2015 2015-09-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
191/XII/2015 2015-09-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
190/XII/2015 2015-09-17 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicyPokaż
189/XII/2015 2015-09-17 Przygotowania przez Prezydenta Miasta Rybnika projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)Pokaż
188/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28)Pokaż
187/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27)Pokaż
186/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26)Pokaż
185/XII/2015 2015-09-17 Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika Pokaż
184/XII/2015 2015-09-17 Wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.Pokaż
183/XII/2015 2015-09-17 Nabycia nieruchomościPokaż
182/XII/2015 2015-09-17 Zbycia nieruchomościPokaż
181/XII/2015 2015-09-17 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
180/XII/2015 2015-09-17 Wystąpienia wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
179/XII/2015 2015-09-17 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
178/XII/2015 2015-09-17 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
177/XII/2015 2015-09-17 Wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publicznąPokaż
176/XII/2015 2015-09-17 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
175/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
174/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
173/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
172/XII/2015 2015-09-17 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowejPokaż
171/XII/2015 2015-09-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - PszczynaPokaż
170/XII/2015 2015-09-17 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
169/XII/2015 2015-09-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
168/XII/2015 2015-09-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
167/XII/2015 2015-09-17 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
166/XI/2015 2015-06-18 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
165/XI/2015 2015-06-18 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta RybnikaPokaż
164/XI/2015 2015-06-18 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019Pokaż
163/XI/2015 2015-06-18 Zmiany statutu Dzielnicy ŚródmieściePokaż
162/XI/2015 2015-06-18 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
161/XI/2015 2015-06-18 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
160/XI/2015 2015-06-18 Zmiany uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
159/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015 roku Pokaż
158/XI/2015 2015-06-18 Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 18Pokaż
157/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 19Pokaż
156/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13Pokaż
155/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 Pokaż
154/XI/2015 2015-06-18 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
153/XI/2015 2015-06-18 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
152/XI/2015 2015-06-18 Nabycia nieruchomościPokaż
151/XI/2015 2015-06-18 Zbycia nieruchomościPokaż
150/XI/2015 2015-06-18 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
149/XI/2015 2015-06-18 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
148/XI/2015 2015-06-18 Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiPokaż
147/XI/2015 2015-06-18 Zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutuPokaż
146/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
145/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
144/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
143/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
142/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
141/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w RybnikuPokaż
140/XI/2015 2015-06-18 Przyjęcia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020Pokaż
139/XI/2015 2015-06-18 Zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Pokaż
138/XI/2015 2015-06-18 Zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiPokaż
137/XI/2015 2015-06-18 Przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnejPokaż
136/XI/2015 2015-06-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
135/XI/2015 2015-06-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
134/XI/2015 2015-06-18 Nadania Panu Adamowi Makowiczowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika"Pokaż
133/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny przez Komisję Samorządu i BezpieczeństwaPokaż
132/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do Rady Dzielnicy Meksyk przez Komisję Samorządu i BezpieczeństwaPokaż
131/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
130/X/2015 2015-05-21 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25)Pokaż
129/X/2015 2015-05-21 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019Pokaż
128/X/2015 2015-05-21 Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskichPokaż
127/X/2015 2015-05-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
126/X/2015 2015-05-21 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany §12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
125/X/2015 2015-05-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
124/X/2015 2015-05-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
123/X/2015 2015-05-21 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2014 rokPokaż
122/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2014 rokPokaż
121/IX/2015 2015-04-23 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
120/IX/2015 2015-04-23 Zamiany nieruchomościPokaż
119/IX/2015 2015-04-23 Zbycia nieruchomościPokaż
118/IX/2015 2015-04-23 Nabycia nieruchomościPokaż
117/IX/2015 2015-04-23 Zmian w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, powołanej Uchwałą Nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012 r.Pokaż
116/IX/2015 2015-04-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
115/IX/2015 2015-04-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
114/VIII/2015 2015-03-19 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia im. Św. Jana Pawła II Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
113/VIII/2015 2015-03-19 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
112/VIII/2015 2015-03-19 Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
111/VIII/2015 2015-03-19 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rokuPokaż
110/VIII/2015 2015-03-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
109/VIII/2015 2015-03-19 Upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich.Pokaż
108/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24)Pokaż
107/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23)Pokaż
106/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22)Pokaż
105/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21)Pokaż
104/VIII/2015 2015-03-19 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnik na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
103/VIII/2015 2015-03-19 Nabycia nieruchomościPokaż
102/VIII/2015 2015-03-19 Zbycia nieruchomościPokaż
101/VIII/2015 2015-03-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
100/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienie do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika"Pokaż
99/VIII/2015 2015-03-19 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
98/VIII/2015 2015-03-19 Określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzaniaPokaż
97/VIII/2015 2015-03-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
96/VIII/2015 2015-03-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
95/VII/2015 2015-02-26 Zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroliPokaż
94/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GolejówPokaż
93/VII/2015 2015-02-26 Delegowania przedstawiciela Miasta Rybnika do Związku Miasta PolskichPokaż
92/VII/2015 2015-02-26 Utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1Pokaż
91/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy BukowejPokaż
90/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. PlatanowejPokaż
89/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Mahoniowej i nadania nazwy ulicyPokaż
88/VII/2015 2015-02-26 Opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymiPokaż
87/VII/2015 2015-02-26 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątPokaż
86/VII/2015 2015-02-26 Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
85/VII/2015 2015-02-26 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
84/VII/2015 2015-02-26 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
83/VII/2015 2015-02-26 Zbycia nieruchomościPokaż
82/VII/2015 2015-02-26 Nabycia nieruchomościPokaż
81/VII/2015 2015-02-26 Zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejPokaż
80/VII/2015 2015-02-26 Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2015Pokaż
79/VII/2015 2015-02-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
78/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 14 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
77/VII/2015 2015-02-26 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami, w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
76/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
75/VII/2015 2015-02-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
74/VII/2015 2015-02-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
73/VI/2015 2015-01-22 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
72/VI/2015 2015-01-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy NiewiadomPokaż
71/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
70/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ZamysłówPokaż
69/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy WielopolePokaż
68/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ŚródmieściePokaż
67/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy StodołyPokaż
66/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy SmolnaPokaż
65/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
64/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
63/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy RadziejówPokaż
62/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy PopielówPokaż
61/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec - PiaskiPokaż
60/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy OrzepowicePokaż
59/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy OchojecPokaż
58/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy NiewiadomPokaż
57/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy NiedobczycePokaż
56/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy MeksykPokaż
55/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
54/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota - Ligocka KuźniaPokaż
53/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy KłokocinPokaż
52/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy KamieńPokaż
51/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GrabowniaPokaż
50/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GotartowicePokaż
49/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GolejówPokaż
48/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ChwałowicePokaż
47/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ChwałęcicePokaż
46/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
45/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
44/VI/2015 2015-01-22 Uchwała w sprawie zezwolenia na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez spółkę KLP Rybnik Sp. z o.o.Pokaż
43/VI/2015 2015-01-22 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
42/VI/2015 2015-01-22 Nabycia nieruchomościPokaż
41/VI/2015 2015-01-22 Zbycia nieruchomościPokaż
40/VI/2015 2015-01-22 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
39/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 19Pokaż
38/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 17Pokaż
37/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 16Pokaż
36/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 11Pokaż
35/VI/2015 2015-01-22 Regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
34/VI/2015 2015-01-22 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w RybnikuPokaż
33/VI/2015 2015-01-22 Likwidacji w roku 2015 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
32/VI/2015 2015-01-22 Ustalenia na rok 2015 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczonePokaż
31/VI/2015 2015-01-22 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
30/VI/2015 2015-01-22 Zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
29/VI/2015 2015-01-22 Wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowejPokaż
28/VI/2015 2015-01-22 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
27/VI/2015 2015-01-22 Budżetu Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
26/V/2014 2014-12-31 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
25/V/2014 2014-12-31 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
24/IV/2014 2014-12-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
23/IV/2014 2014-12-22 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPokaż
22/IV/2014 2014-12-22 Zmiany uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Rybnika", zmienionej uchwałą nr 730/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r.Pokaż
21/IV/2014 2014-12-22 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
20/IV/2014 2014-12-22 Ustalenia limitu zobowiązań w 2015 roku oraz upoważnień dla Prezydenta MiastaPokaż
19/IV/2014 2014-12-22 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
18/IV/2014 2014-12-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
17/IV/2014 2014-12-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
16/III/2014 2014-12-10 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
15/III/2014 2014-12-10 Powołania Komisji RewizyjnejPokaż
14/III/2014 2014-12-10 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady MiastaPokaż
13/III/2014 2014-12-10 Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady MiastaPokaż
12/III/2014 2014-12-10 Przedmiotu działania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
11/III/2014 2014-12-10 Ustalenia ilości i rodzaju stałych Komisji Rady MiastaPokaż
10/III/2014 2014-12-10 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
9/III/2014 2014-12-10 Przyjęcia zasad głosowania na Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
8/III/2014 2014-12-10 Wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
7/III/2014 2014-12-10 Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
6/III/2014 2014-12-10 Odwołania Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
5/III/2014 2014-12-10 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz powołania Wiceprzewodniczących Rady Miasta.Pokaż
4/III/2014 2014-12-10 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
3/I/2014 2014-12-01 Wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
2/I/2014 2014-12-01 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
1/I/2014 2014-12-01 Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
790/LII/2014 2014-11-12 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 14Pokaż
789/LII/2014 2014-11-12 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
788/LII/2014 2014-11-12 Nabycia nieruchomościPokaż
787/LII/2014 2014-11-12 Zbycia nieruchomościPokaż
786/LII/2014 2014-11-12 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
785/LII/2014 2014-11-12 Zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajemPokaż
784/LII/2014 2014-11-12 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
783/LII/2014 2014-11-12 Przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w RybnikuPokaż
782/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 10Pokaż
781/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 15Pokaż
780/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 9Pokaż
779/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 8Pokaż
778/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 7Pokaż
777/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 6Pokaż
776/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4Pokaż
775/LI/2014 2014-10-29 Nadania nazwy placowi - plac TeatralnyPokaż
774/LI/2014 2014-10-29 Zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
773/LI/2014 2014-10-29 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
772/LI/2014 2014-10-29 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
771/L/2014 2014-10-15 Wyznaczenia osób w skład Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
770/L/2014 2014-10-15 Zmiany odnośnie roku 2015 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w RybnikuPokaż
769/L/2014 2014-10-15 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
768/L/2014 2014-10-15 Nabycia nieruchomościPokaż
767/L/2014 2014-10-15 Zbycia nieruchomościPokaż
766/L/2014 2014-10-15 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
765/L/2014 2014-10-15 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
764/L/2014 2014-10-15 Zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w RybnikuPokaż
763/L/2014 2014-10-15 Zamiaru likwidacji w 2015 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
762/L/2014 2014-10-15 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
761/L/2014 2014-10-15 Ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta RybnikaPokaż
760/L/2014 2014-10-15 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
759/L/2014 2014-10-15 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnymPokaż
758/L/2014 2014-10-15 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 r.Pokaż
757/L/2014 2014-10-15 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”Pokaż
756/L/2014 2014-10-15 Podatku od środków transportowych na 2015 rokPokaż
755/L/2014 2014-10-15 Zwolnień od podatku od nieruchomościPokaż
754/L/2014 2014-10-15 Podatku od nieruchomości na 2015 rokPokaż
753/L/2014 2014-10-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
752/L/2014 2014-10-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
751/XLIX/2014 2014-09-17 Niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnymPokaż
750/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców ulicy 1 Maja w Rybniku na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
749/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
748/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Rybniku na Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w RybnikuPokaż
747/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora II LO w Zespole Szkół nr 2 w RybnikuPokaż
746/XLIX/2014 2014-09-17 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Pokaż
745/XLIX/2014 2014-09-17 Pozbawienia kategorii dróg gminnych oznaczonych nr 180135 S ul. św. Jana, 180386 S ul. Jana III Sobieskiego, 180332 S ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Tadeusza Kościuszki) i zaliczenia ich do dróg wewnętrznychPokaż
744/XLIX/2014 2014-09-17 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
743/XLIX/2014 2014-09-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - PszczynaPokaż
742/XLIX/2014 2014-09-17 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
741/XLIX/2014 2014-09-17 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
740/XLIX/2014 2014-09-17 Nabycia nieruchomościPokaż
739/XLIX/2014 2014-09-17 Zbycia nieruchomościPokaż
738/XLIX/2014 2014-09-17 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
737/XLIX/2014 2014-09-17 Przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w RybnikuPokaż
736/XLIX/2014 2014-09-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
735/XLIX/2014 2014-09-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
734/XLVIII/2014 2014-07-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
733/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
732/XLVIII/2014 2014-07-23 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 rokuPokaż
731/XLVIII/2014 2014-07-23 Przyjęcia środków Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnejPokaż
730/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika"Pokaż
729/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
728/XLVIII/2014 2014-07-23 Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
727/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
726/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
725/XLVII/2014 2014-06-25 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Oświatowego "Rodzice-Dzieciom" na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
724/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany Uchwały nr 353/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
723/XLVII/2014 2014-06-25 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Hydroinstal” Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2015-2017Pokaż
722/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy placowi (plac Teatralny)Pokaż
721/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Antoniego Woryny)Pokaż
720/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Wisławy Szymborskiej)Pokaż
719/XLVII/2014 2014-06-25 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcyPokaż
718/XLVII/2014 2014-06-25 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
717/XLVII/2014 2014-06-25 Ustanowienia służebności przesyłuPokaż
716/XLVII/2014 2014-06-25 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
715/XLVII/2014 2014-06-25 Zbycia i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomościPokaż
714/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
713/XLVII/2014 2014-06-25 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
712/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r.Pokaż
711/XLVII/2014 2014-06-25 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
710/XLVII/2014 2014-06-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
709/XLVII/2014 2014-06-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
708/XLVI/2014 2014-05-28 Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa ŚląskiegoPokaż
707/XLVI/2014 2014-05-28 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
706/XLVI/2014 2014-05-28 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy MikołowskiejPokaż
705/XLVI/2014 2014-05-28 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
704/XLVI/2014 2014-05-28 Wystąpienia ze Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu ŚląskiegoPokaż
703/XLVI/2014 2014-05-28 Uchylenia Uchwały Nr 675/XLIV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
702/XLVI/2014 2014-05-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Pokaż
701/XLVI/2014 2014-05-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
700/XLVI/2014 2014-05-28 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2013 rokPokaż
699/XLVI/2014 2014-05-28 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2013 rokPokaż
698/XLV/2014 2014-04-30 Wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracyPokaż
697/XLV/2014 2014-04-30 Poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699)Pokaż
696/XLV/2014 2014-04-30 Udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r."Pokaż
695/XLV/2014 2014-04-30 Nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
694/XLV/2014 2014-04-30 Zbycia nieruchomościPokaż
693/XLV/2014 2014-04-30 Nabycia nieruchomościPokaż
692/XLV/2014 2014-04-30 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
691/XLV/2014 2014-04-30 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
690/XLV/2014 2014-04-30 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
689/XLV/2014 2014-04-30 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
688/XLV/2014 2014-04-30 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
687/XLIV/2014 2014-03-26 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.Pokaż
686/XLIV/2014 2014-03-26 Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.Pokaż
685/XLIV/2014 2014-03-26 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
684/XLIV/2014 2014-03-26 Wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
683/XLIV/2014 2014-03-26 Zmiany uchwały nr 437/XXXI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację trzeciej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika".Pokaż
682/XLIV/2014 2014-03-26 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
681/XLIV/2014 2014-03-26 Nabycia nieruchomościPokaż
680/XLIV/2014 2014-03-26 Zbycia oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomościPokaż
679/XLIV/2014 2014-03-26 Określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
678/XLIV/2014 2014-03-26 Określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
677/XLIV/2014 2014-03-26 Przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych "Mieszkania dla młodych" oraz zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
676/XLIV/2014 2014-03-26 Zmiany w składzie Rady Muzeum w RybnikuPokaż
675/XLIV/2014 2014-03-26 Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
674/XLIV/2014 2014-03-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
673/XLIV/2014 2014-03-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
672/XLIV/2014 2014-03-26 Nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika"Pokaż
671/XLIII/2014 2014-02-26 Rozpatrzenia skarg Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego KOMART" Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
670/XLIII/2014 2014-02-26 Rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektor Przedszkola Nr 13 w RybnikuPokaż
669/XLIII/2014 2014-02-26 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w RybnikuPokaż
668/XLIII/2014 2014-02-26 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obrońcy Praw Lokatorów na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
667/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Rybnickiej Radzie SeniorówPokaż
666/XLIII/2014 2014-02-26 Cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
665/XLIII/2014 2014-02-26 Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
664/XLIII/2014 2014-02-26 Uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024Pokaż
663/XLIII/2014 2014-02-26 Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątPokaż
662/XLIII/2014 2014-02-26 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Pokaż
661/XLIII/2014 2014-02-26 Nazwy skrzyżowania typu rondo (Rondo Wawok)Pokaż
660/XLIII/2014 2014-02-26 Nabycia nieruchomościPokaż
659/XLIII/2014 2014-02-26 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
658/XLIII/2014 2014-02-26 Zbycia nieruchomościPokaż
657/XLIII/2014 2014-02-26 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 19Pokaż
656/XLIII/2014 2014-02-26 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2014Pokaż
655/XLIII/2014 2014-02-26 Przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku na lata 2014-2016”Pokaż
654/XLIII/2014 2014-02-26 Określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020Pokaż
653/XLIII/2014 2014-02-26 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020Pokaż
652/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w RybnikuPokaż
651/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
650/XLIII/2014 2014-02-26 Zmiany Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta RybnikaPokaż
649/XLIII/2014 2014-02-26 Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
648/XLIII/2014 2014-02-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
647/XLIII/2014 2014-02-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
646/XLII/2014 2014-01-15 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obrońcy Praw Lokatorów na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
645/XLII/2014 2014-01-15 Zmiany statutu Dzielnicy NiewiadomPokaż
644/XLII/2014 2014-01-15 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
643/XLII/2014 2014-01-15 Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
642/XLII/2014 2014-01-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
641/XLII/2014 2014-01-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
640/XLII/2014 2014-01-15 Wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracyPokaż
639/XLII/2014 2014-01-15 Apelu do Ministra Gospodarki Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną Kompanii WęglowejPokaż
638/XLI/2013 2013-12-18 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
637/XLI/2013 2013-12-18 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
636/XLI/2013 2013-12-18 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika"Pokaż
635/XLI/2013 2013-12-18 Apelu do Sejmiku Województwa Śląskiego o podjęcie bezzwłocznych działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrzaPokaż
634/XLI/2013 2013-12-18 Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie prac w zakresie ochrony przyrodyPokaż
633/XLI/2013 2013-12-18 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
632/XLI/2013 2013-12-18 Zbycia nieruchomościPokaż
631/XLI/2013 2013-12-18 Nabycia nieruchomościPokaż
630/XLI/2013 2013-12-18 Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika”Pokaż
629/XLI/2013 2013-12-18 Upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPokaż
628/XLI/2013 2013-12-18 Powołania Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
627/XLI/2013 2013-12-18 Likwidacji w roku 2014 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
626/XLI/2013 2013-12-18 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
625/XLI/2013 2013-12-18 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatriantaPokaż
624/XLI/2013 2013-12-18 upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznegoPokaż
623/XLI/2013 2013-12-18 Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznegoPokaż
622/XLI/2013 2013-12-18 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
621/XLI/2013 2013-12-18 Udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?" przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenie Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie "INTEGRUM" w RybnikuPokaż
620/XLI/2013 2013-12-18 Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015Pokaż
619/XLI/2013 2013-12-18 Przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015Pokaż
618/XLI/2013 2013-12-18 Zmiany Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013Pokaż
617/XLI/2013 2013-12-18 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
616/XLI/2013 2013-12-18 Budżetu Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
615/XLI/2013 2013-12-18 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
614/XLI/2013 2013-12-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
613/XLI/2013 2013-12-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
612/XLI/2013 2013-12-18 Solidarności z Ukraińcami biorącymi udział w pokojowych, proeuropejskich demonstracjachPokaż
611/XLI/2013 2013-12-18 Nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika"Pokaż
610/XL/2013 2013-11-27 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
609/XL/2013 2013-11-27 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
608/XL/2013 2013-11-27 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
607/XL/2013 2013-11-27 Przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych.Pokaż
606/XL/2013 2013-11-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenówPokaż
605/XL/2013 2013-11-27 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 18Pokaż
604/XL/2013 2013-11-27 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 17Pokaż
603/XL/2013 2013-11-27 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 16Pokaż
602/XL/2013 2013-11-27 Zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
601/XL/2013 2013-11-27 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „HOSSA" Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałówPokaż
600/XL/2013 2013-11-27 Zbycia nieruchomościPokaż
599/XL/2013 2013-11-27 Nabycia nieruchomościPokaż
598/XL/2013 2013-11-27 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
597/XL/2013 2013-11-27 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
596/XL/2013 2013-11-27 Ustalenia na rok 2014 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczonePokaż
595/XL/2013 2013-11-27 Wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 października 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 980/13Pokaż
594/XL/2013 2013-11-27 Planu sieci publicznych przedszkoliPokaż
593/XL/2013 2013-11-27 Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnychPokaż
592/XL/2013 2013-11-27 Planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnychPokaż
591/XL/2013 2013-11-27 Zamiaru likwidacji w roku 2014 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
590/XL/2013 2013-11-27 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
589/XL/2013 2013-11-27 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w RybnikuPokaż
588/XL/2013 2013-11-27 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w RybnikuPokaż
587/XL/2013 2013-11-27 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowejPokaż
586/XL/2013 2013-11-27 Podatku od środków transportowych na rok 2014Pokaż
585/XL/2013 2013-11-27 Podatku od nieruchomości na rok 2014Pokaż
584/XL/2013 2013-11-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
583/XL/2013 2013-11-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
582/XL/2013 2013-11-27 Obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta w okręgu wyborczym nr 2Pokaż
581/XXXIX/2013 2013-10-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w RybnikuPokaż
580/XXXIX/2013 2013-10-23 Zmian odnośnie roku 2014-2015 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Rybniku.Pokaż
579/XXXIX/2013 2013-10-23 Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
578/XXXIX/2013 2013-10-23 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 15Pokaż
577/XXXIX/2013 2013-10-23 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
576/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
575/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018Pokaż
574/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rokPokaż
573/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”Pokaż
572/XXXIX/2013 2013-10-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
571/XXXIX/2013 2013-10-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
570/XXXIX/2013 2013-10-23 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnegoPokaż
569/XXXVIII/2013 2013-09-25 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" w RybnikuPokaż
568/XXXVIII/2013 2013-09-25 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
567/XXXVIII/2013 2013-09-25 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
566/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - PszczynaPokaż
565/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowymPokaż
564/XXXVIII/2013 2013-09-25 Wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013Pokaż
563/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmiany uchwały nr 377/XXVII/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8".Pokaż
562/XXXVIII/2013 2013-09-25 Wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez Gminę Miasta Rybnik w spółce "PRInż-1" Sp. z o.o.Pokaż
561/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zamiany nieruchomościPokaż
560/XXXVIII/2013 2013-09-25 Ustanowienia służebności drogowejPokaż
559/XXXVIII/2013 2013-09-25 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
558/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zbycia nieruchomościPokaż
557/XXXVIII/2013 2013-09-25 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
556/XXXVIII/2013 2013-09-25 Przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika"Pokaż
555/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zawarcia porozumienia komunalnego dla realizacji lokalnego transportu zbiorowegoPokaż
554/XXXVIII/2013 2013-09-25 Przystąpienia Miasta Rybnika - Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku do projektu pod nazwą "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III (POKL) Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkółPokaż
553/XXXVIII/2013 2013-09-25 Przyjęcia planu nadzoru nad dziennymi opiekunamiPokaż
552/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmiany Uchwały Nr 663/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013Pokaż
551/XXXVIII/2013 2013-09-25 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
550/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
549/XXXVIII/2013 2013-09-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
548/XXXVII/2013 2013-07-17 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
547/XXXVII/2013 2013-07-17 Nabycia nieruchomościPokaż
546/XXXVII/2013 2013-07-17 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
545/XXXVII/2013 2013-07-17 Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków MFEOG oraz w sprawie zabezpieczenia środków na realizację w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej "Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika, tj.: Szkoły Podstawowej nr 11 i Zespołu Szkół nr 6"Pokaż
544/XXXVII/2013 2013-07-17 Określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzaniaPokaż
543/XXXVII/2013 2013-07-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
542/XXXVII/2013 2013-07-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
541/XXXVI/2013 2013-06-26 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
540/XXXVI/2013 2013-06-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta RybnikaPokaż
539/XXXVI/2013 2013-06-26 Zezwolenia na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez Śląską Kompanię Przemysłowo-Handlową STEF-POL Sp. z o.o. 44-273 Rybnik, ul. Sportowa 54.Pokaż
538/XXXVI/2013 2013-06-26 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana)Pokaż
537/XXXVI/2013 2013-06-26 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
536/XXXVI/2013 2013-06-26 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
535/XXXVI/2013 2013-06-26 Przyjęcia darowizny nieruchomościPokaż
534/XXXVI/2013 2013-06-26 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
533/XXXVI/2013 2013-06-26 Zbycia nieruchomościPokaż
532/XXXVI/2013 2013-06-26 Przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
531/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
530/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
529/XXXVI/2013 2013-06-26 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w RybnikuPokaż
528/XXXVI/2013 2013-06-26 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w RybnikuPokaż
527/XXXVI/2013 2013-06-26 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w KatowicachPokaż
526/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?" przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie "INTEGRUM" w RybnikuPokaż
525/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
524/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
523/XXXV/2013 2013-05-22 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
522/XXXV/2013 2013-05-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
521/XXXV/2013 2013-05-22 Ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 180332 S ulicy Powstańców ŚląskichPokaż
520/XXXV/2013 2013-05-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Na OkrzeszyńcuPokaż
519/XXXV/2013 2013-05-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowychPokaż
518/XXXV/2013 2013-05-22 Przyjęcia darowizny nieruchomościPokaż
517/XXXV/2013 2013-05-22 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
516/XXXV/2013 2013-05-22 Nabycia nieruchomościPokaż
515/XXXV/2013 2013-05-22 Zbycia nieruchomościPokaż
514/XXXV/2013 2013-05-22 Przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiegoPokaż
513/XXXV/2013 2013-05-22 Przyjęcia raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2011-2012Pokaż
512/XXXV/2013 2013-05-22 Zmian w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
511/XXXV/2013 2013-05-22 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
510/XXXV/2013 2013-05-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
509/XXXV/2013 2013-05-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
508/XXXV/2013 2013-05-22 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2012 rokPokaż
507/XXXV/2013 2013-05-22 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2012 r.Pokaż
506/XXXIV/2013 2013-04-24 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
505/XXXIV/2013 2013-04-24 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
504/XXXIV/2013 2013-04-24 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
503/XXXIV/2013 2013-04-24 Zbycia nieruchomościPokaż
502/XXXIV/2013 2013-04-24 Nabycia nieruchomościPokaż
501/XXXIV/2013 2013-04-24 Wystapienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
500/XXXIV/2013 2013-04-24 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościPokaż
499/XXXIV/2013 2013-04-24 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.Pokaż
498/XXXIV/2013 2013-04-24 Ustalenia na rok 2013 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz w sprawie specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczonePokaż
497/XXXIV/2013 2013-04-24 Udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego "Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?" przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie "INTEGRUM" w Rybniku.Pokaż
496/XXXIV/2013 2013-04-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
495/XXXIV/2013 2013-04-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
494/XXXIII/2013 2013-03-20 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
493/XXXIII/2013 2013-03-20 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
492/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
491/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy ZamysłówPokaż
490/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy WielopolePokaż
489/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy ŚródmieściePokaż
488/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy StodołyPokaż
487/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy SmolnaPokaż
486/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
485/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
484/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy RadziejówPokaż
483/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy PopielówPokaż
482/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Paruszowiec-PiaskiPokaż
481/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy OrzepowicePokaż
480/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy OchojecPokaż
479/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy NiewiadomPokaż
478/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy NiedobczycePokaż
477/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy MeksykPokaż
476/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
475/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Ligota - Ligocka KuźniaPokaż
474/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy KłokocinPokaż
473/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy KamieńPokaż
472/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy GrabowniaPokaż
471/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy GotartowicePokaż
470/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy GolejówPokaż
469/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy ChwałowicePokaż
468/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy ChwałęcicePokaż
467/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
466/XXXIII/2013 2013-03-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
465/XXXIII/2013 2013-03-20 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenówPokaż
464/XXXIII/2013 2013-03-20 Zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste oraz nabycia nieruchomościPokaż
463/XXXIII/2013 2013-03-20 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
462/XXXIII/2013 2013-03-20 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
461/XXXIII/2013 2013-03-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
460/XXXIII/2013 2013-03-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
459/XXXII/2013 2013-02-27 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
458/XXXII/2013 2013-02-27 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.Pokaż
457/XXXII/2013 2013-02-27 Zmiany uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
456/XXXII/2013 2013-02-27 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątPokaż
455/XXXII/2013 2013-02-27 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
454/XXXII/2013 2013-02-27 Zbycia nieruchomościPokaż
453/XXXII/2013 2013-02-27 Wystąpienia w wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
452/XXXII/2013 2013-02-27 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
451/XXXII/2013 2013-02-27 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcyPokaż
450/XXXII/2013 2013-02-27 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcyPokaż
449/XXXII/2013 2013-02-27 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 208/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
448/XXXII/2013 2013-02-27 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w KatowicachPokaż
447/XXXII/2013 2013-02-27 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w RybnikuPokaż
446/XXXII/2013 2013-02-27 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w RybnikuPokaż
445/XXXII/2013 2013-02-27 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w RybnikuPokaż
444/XXXII/2013 2013-02-27 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w RybnikuPokaż
443/XXXII/2013 2013-02-27 Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
442/XXXII/2013 2013-02-27 Wyłączenia z Zespołu Szkół nr 5 i m. Józefa Rymera Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 w RybnikuPokaż
441/XXXII/2013 2013-02-27 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2013Pokaż
440/XXXII/2013 2013-02-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
439/XXXII/2013 2013-02-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
438/XXXI/2013 2013-01-23 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
437/XXXI/2013 2013-01-23 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację trzeciej edycji zadania pod nazwą: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika"Pokaż
436/XXXI/2013 2013-01-23 Zmiany Uchwały Nr 243/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realziację drugiej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika"Pokaż
435/XXXI/2013 2013-01-23 Zbycia nieruchomościPokaż
434/XXXI/2013 2013-01-23 Zamiaru likwidacji w 2013 roku Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera, którego organemPokaż
433/XXXI/2013 2013-01-23 Likwidacji w 2013 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
432/XXXI/2013 2013-01-23 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowdazącym jest Miasto RybnikPokaż
431/XXXI/2013 2013-01-23 Cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
430/XXXI/2013 2013-01-23 Nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
429/XXXI/2013 2013-01-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
428/XXXI/2013 2013-01-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
427/XXX/2013 2013-01-09 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
426/XXX/2013 2013-01-09 Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika (Janusz Piechociński - Wiceprezes Rady Ministrów)Pokaż
425/XXX/2013 2013-01-09 Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta Rybnika (Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów)Pokaż
424/XXX/2013 2013-01-09 Apelu do Komisji Europejskiej w związku ze wstrzymaniem budowy nowego bloku energetycznego przez EDF na terenie Miasta RybnikaPokaż
423/XXIX/2012 2012-12-19 Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
422/XXIX/2012 2012-12-19 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-PszczynaPokaż
421/XXIX/2012 2012-12-19 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego za zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowymPokaż
420/XXIX/2012 2012-12-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art.. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
419/XXIX/2012 2012-12-19 Zbycia nieruchomościPokaż
418/XXIX/2012 2012-12-19 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
417/XXIX/2012 2012-12-19 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
416/XXIX/2012 2012-12-19 Określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto RybnikPokaż
415/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm.Pokaż
414/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.Pokaż
413/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r.Pokaż
412/XXIX/2012 2012-12-19 Zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta RybnikaPokaż
411/XXIX/2012 2012-12-19 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
410/XXIX/2012 2012-12-19 Budżetu Miasta Rybnika na 2013 rokPokaż
409/XXIX/2012 2012-12-19 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
408/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
407/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rokPokaż
406/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w statucie Dzielnicy OrzepowicePokaż
405/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w statucie Dzielnicy KamieńPokaż
404/XXVIII/2012 2012-11-28 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
403/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany treści uchwały Nr 352/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
402/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany treści uchwały 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta RybnikaPokaż
401/XXVIII/2012 2012-11-28 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Rybniku na lata 2013-2015Pokaż
400/XXVIII/2012 2012-11-28 Udzielenia upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika, tj. Zespołu Szkół nr 6 i Przedszkola nr 19" w ramach IV Konkursu Prgramu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod tytułem: "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej"Pokaż
399/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany Uchwały Nr 359/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowejPokaż
398/XXVIII/2012 2012-11-28 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
397/XXVIII/2012 2012-11-28 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
396/XXVIII/2012 2012-11-28 Przyjęcia darowizny nieruchomościPokaż
395/XXVIII/2012 2012-11-28 Zbycia nieruchomościPokaż
394/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.Pokaż
393/XXVIII/2012 2012-11-28 Zamiaru likwidacji w 2013 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
392/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
391/XXVIII/2012 2012-11-28 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta RybnikaPokaż
390/XXVIII/2012 2012-11-28 Szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPokaż
389/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w uchwale o wyznaczeniu inkasentów opłaty skarbowejPokaż
388/XXVIII/2012 2012-11-28 Uchylenia uchwały nr 172/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomościPokaż
387/XXVIII/2012 2012-11-28 Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rokPokaż
386/XXVIII/2012 2012-11-28 Podatku od środków transportowych na rok 2013Pokaż
385/XXVIII/2012 2012-11-28 Podatku od nieruchomości na rok 2013Pokaż
384/XXVIII/2012 2012-11-28 Poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurowa skierowanego do Rzecznika Praw ObywatelskichPokaż
383/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta RybnikaPokaż
382/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.Pokaż
381/XXVII/2012 2012-10-24 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.Pokaż
380/XXVII/2012 2012-10-24 Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
379/XXVII/2012 2012-10-24 Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
378/XXVII/2012 2012-10-24 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
377/XXVII/2012 2012-10-24 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "termomodernizacja budynku przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8"Pokaż
376/XXVII/2012 2012-10-24 Zmiany uchwały nr 263/XIX/2012 w zdnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19"Pokaż
375/XXVII/2012 2012-10-24 Zmiany uchwały nr 264/XIX/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: "termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42"Pokaż
374/XXVII/2012 2012-10-24 Zmian w cenniku opłat komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
373/XXVII/2012 2012-10-24 Określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto RybnikPokaż
372/XXVII/2012 2012-10-24 Zatwierdzenia projektu pn. "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Pokaż
371/XXVII/2012 2012-10-24 Zmiany składu osobowego Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawała II w RybnikuPokaż
370/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w RybnikuPokaż
369/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Rybnickiemu Centrum KulturyPokaż
368/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
367/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - NiedobczycachPokaż
366/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
365/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - ChwałowicachPokaż
364/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - BoguszowicachPokaż
363/XXVII/2012 2012-10-24 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
362/XXVII/2012 2012-10-24 Stanowiska odnośnie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realiazji części budżetu Miasta Rybnika w formie budżetu obywatelskiegoPokaż
361/XXVII/2012 2012-10-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
360/XXVII/2012 2012-10-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rokPokaż
359/XXVII/2012 2012-10-24 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
358/XXVII/2012 2012-10-24 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
357/XXVII/2012 2012-10-24 Nabycia oraz przyjęcia darowizny nieruchomościPokaż
356/XXVII/2012 2012-10-24 Zbycia nieruchomościPokaż
355/XXVII/2012 2012-10-24 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
354/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w Statucie Miasta RybnikaPokaż
353/XXVI/2012 2012-09-12 Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborczePokaż
352/XXVI/2012 2012-09-12 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
351/XXVI/2012 2012-09-12 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
350/XXVI/2012 2012-09-12 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta RybnikaPokaż
349/XXVI/2012 2012-09-12 Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
348/XXVI/2012 2012-09-12 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePokaż
347/XXVI/2012 2012-09-12 Podziału gminy na sektoryPokaż
346/XXVI/2012 2012-09-12 Zmiany Uchwały Nr 243/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację drugiej edycji zadania pod nazwą: "Progarm Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika".Pokaż
345/XXVI/2012 2012-09-12 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
344/XXVI/2012 2012-09-12 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39Pokaż
343/XXVI/2012 2012-09-12 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
342/XXVI/2012 2012-09-12 Zbycia nieruchomościPokaż
341/XXVI/2012 2012-09-12 Zbycia i nabycia nieruchomościPokaż
340/XXVI/2012 2012-09-12 Nadnia nazwy drodze wewnętrznej (Za Komendą)Pokaż
339/XXVI/2012 2012-09-12 Wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Rybnika.Pokaż
338/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w cenniku opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organziacyjną Miasta RybnikaPokaż
337/XXVI/2012 2012-09-12 Ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierzat oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
336/XXVI/2012 2012-09-12 Zmiany uchwały nr 170/XIV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzaniaPokaż
335/XXVI/2012 2012-09-12 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rokPokaż
334/XXVI/2012 2012-09-12 Zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
333/XXVI/2012 2012-09-12 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"Pokaż
332/XXVI/2012 2012-09-12 Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015Pokaż
331/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
330/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rokPokaż
329/XXVI/2012 2012-09-12 Obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta w Okręgu Wyborczym Nr 1Pokaż
328/XXV/2012 2012-09-06 Odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w RybnikuPokaż
327/XXV/2012 2012-09-06 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnegoPokaż
326/XXIV/2012 2012-08-14 Powołania Komisji do sprawdzenia poprawności złożonego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w RybnikuPokaż
325/XXIV/2012 2012-08-14 Likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
324/XXIV/2012 2012-08-14 Przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
323/XXIV/2012 2012-08-14 Stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoPokaż
322/XXIV/2012 2012-08-14 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rokPokaż
321/XXIII/2012 2012-06-20 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obrońcy Praw Lokatorów na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
320/XXIII/2012 2012-06-20 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 1 czerwca 2012r. Nr NPII.4131.1.204.2012Pokaż
319/XXIII/2012 2012-06-20 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta RybnikaPokaż
318/XXIII/2012 2012-06-20 Nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
317/XXIII/2012 2012-06-20 Nabycia, zbycia, zamiany oraz wydzierżawienia nieruchomościPokaż
316/XXIII/2012 2012-06-20 Likwidacji Spółki Obrotu Energią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w RybnikuPokaż
315/XXIII/2012 2012-06-20 Zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.Pokaż
314/XXIII/2012 2012-06-20 Ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy loklanej na terenie Miasta RybnikaPokaż
313/XXIII/2012 2012-06-20 Wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina"Pokaż
312/XXIII/2012 2012-06-20 Zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta RybnikaPokaż
311/XXIII/2012 2012-06-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
310/XXIII/2012 2012-06-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rokPokaż
309/XXIII/2012 2012-06-20 Przyjęcia oświadczenia w związku 90. rocznicą odrodzenia polskiej państwowości na Górnym ŚląskuPokaż
308/XXII/2012 2012-05-23 Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015Pokaż
307/XXII/2012 2012-05-23 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
306/XXII/2012 2012-05-23 Zbycia, nabycia, przyjęcia darowizny, ustanowienia służebności gruntowej oraz wydzierżawienia nieruchomościPokaż
305/XXII/2012 2012-05-23 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2012 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
304/XXII/2012 2012-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1Pokaż
303/XXII/2012 2012-05-23 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w KatowicachPokaż
302/XXII/2012 2012-05-23 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
301/XXII/2012 2012-05-23 Powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
300/XXII/2012 2012-05-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
299/XXII/2012 2012-05-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rokPokaż
298/XXII/2012 2012-05-23 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2011 rokPokaż
297/XXII/2012 2012-05-23 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2011 r.Pokaż
296/XXI/2012 2012-04-24 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015Pokaż
295/XXI/2012 2012-04-24 Przejęcia pojazdów usuniętych z dróg publicznych na własność Miasta RybnikaPokaż
294/XXI/2012 2012-04-24 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
293/XXI/2012 2012-04-24 Nabycia, zbycia oraz wydzierżawienia nieruchomościPokaż
292/XXI/2012 2012-04-24 Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta RybnikaPokaż
291/XXI/2012 2012-04-24 Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta RybnikaPokaż
290/XXI/2012 2012-04-24 Nadania Gimnazjum nr 12 w Rybniku imienia "Górniczego Stanu"Pokaż
289/XXI/2012 2012-04-24 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w RybnikuPokaż
288/XXI/2012 2012-04-24 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
287/XXI/2012 2012-04-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
286/XXI/2012 2012-04-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rokPokaż
285/XX/2012 2012-03-28 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obrońcy Praw Lokatorów na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
284/XX/2012 2012-03-28 Powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2012-2015 Pokaż
283/XX/2012 2012-03-28 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
282/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy ŚródmieściePokaż
281/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy SmolnaPokaż
280/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Paruszowiec-PiaskiPokaż
279/XX/2012 2012-03-28 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątPokaż
278/XX/2012 2012-03-28 Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud WielkichPokaż
277/XX/2012 2012-03-28 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastami na prawach powiatu: Rybnik i ŻoryPokaż
276/XX/2012 2012-03-28 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Krajobrazowa)Pokaż
275/XX/2012 2012-03-28 Zbycia oraz wydzierżawienia nieruchomościPokaż
274/XX/2012 2012-03-28 Zobowiązania Prezydenta Miasta do podjęcia dalszych działań zmierzających do reorganizacji placówek oświatowych w mieściePokaż
273/XX/2012 2012-03-28 Uchylenia dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej nr 29 funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku i nadania imienia placówkom oświatowym funkcjonującym w ramach tegoż zespołuPokaż
272/XX/2012 2012-03-28 Sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 208/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
271/XX/2012 2012-03-28 Określenia zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Refabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2012Pokaż
270/XX/2012 2012-03-28 Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej "Dzielnica z pomysłem" dla Miasta Rybnika na lata 2012-2013Pokaż
269/XX/2012 2012-03-28 Zaciągnięcia kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - PszczynaPokaż
268/XX/2012 2012-03-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
267/XX/2012 2012-03-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rokPokaż
266/XIX/2012 2012-02-22 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika dotyczącej odmowy refundacji wydatków poniesionych za wymianę okienPokaż
265/XIX/2012 2012-02-22 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznej w RybnikuPokaż
264/XIX/2012 2012-02-22 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42Pokaż
263/XIX/2012 2012-02-22 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul.Mikołowskiej 19Pokaż
262/XIX/2012 2012-02-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4Pokaż
261/XIX/2012 2012-02-22 Zmiany uchwały Nr 150/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39Pokaż
260/XIX/2012 2012-02-22 Nabycia, zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, przyjęcia darowizny, ustanowienia służebności gruntowej oraz wydzierżawienia nieruchomościPokaż
259/XIX/2012 2012-02-22 Nadania nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik ulic: Budowlanych-RudzkaPokaż
258/XIX/2012 2012-02-22 Zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg powiatowychPokaż
257/XIX/2012 2012-02-22 Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówPokaż
256/XIX/2012 2012-02-22 Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuPokaż
255/XIX/2012 2012-02-22 Zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 6 w RybnikuPokaż
254/XIX/2012 2012-02-22 Zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa RymeraPokaż
253/XIX/2012 2012-02-22 Zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuPokaż
252/XIX/2012 2012-02-22 Zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w RybnikuPokaż
251/XIX/2012 2012-02-22 Zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w RybnikuPokaż
250/XIX/2012 2012-02-22 Zmiany Programu Aktywności Lokalnej Czas na zmiany dla Miasta Rybnika na lata 2011-2013, przyjętego Uchwałą Nr 92/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011 r.Pokaż
249/XIX/2012 2012-02-22 Zmiany Programu Aktywności Lokalnej Moja dzielnica - moje miejsce przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r.Pokaż
248/XIX/2012 2012-02-22 Zmiany Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r. ze zmianamiPokaż
247/XIX/2012 2012-02-22 Zajęcia stanowiska w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji TrwamPokaż
246/XIX/2012 2012-02-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
245/XIX/2012 2012-02-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rokPokaż
244/XVIII/2012 2012-01-25 Zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
243/XVIII/2012 2012-01-25 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realziację drugiej edycji zadania pod nazwą: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta RybnikaPokaż
242/XVIII/2012 2012-01-25 Zmiany uchwały nr 29/V/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta RybnikaPokaż
241/XVIII/2012 2012-01-25 Włączenia Gimnazjum Specjlanego nr 19 w Rybniku do Zespołu Szkół nr 6 w RybnikuPokaż
240/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Gimnazjum Specjalnego nr 19 w RybnikuPokaż
239/XVIII/2012 2012-01-25 Włączenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku do Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
238/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Przedszkola Specjalnego nr 49 w RybnikuPokaż
237/XVIII/2012 2012-01-25 Włączenia Gimnazjum nr 11 w Rybniku do Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
236/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w RybnikuPokaż
235/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w RybnikuPokaż
234/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w RybnikuPokaż
233/XVIII/2012 2012-01-25 Założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w RybnikuPokaż
232/XVIII/2012 2012-01-25 Zezwolenia na używanie w znaku towarowym nazwy „Rybnik przez „Silesia-Rybnik Sp. z o. o. w likwidacji.Pokaż
231/XVIII/2012 2012-01-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
230/XVIII/2012 2012-01-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.Pokaż
229/XVII/2011 2011-12-28 Nabycia, zbycia, przyjęcia darowizny, ustanowienia służebności gruntowej, wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości Pokaż
228/XVII/2011 2011-12-28 Poparcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego Pokaż
227/XVII/2011 2011-12-28 Zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Hallera oraz uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w RybnikuPokaż
226/XVII/2011 2011-12-28 Zamiaru likwidacji w 2012 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
225/XVII/2011 2011-12-28 Wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 181/XV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku"Pokaż
224/XVII/2011 2011-12-28 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 13 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
223/XVII/2011 2011-12-28 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
222/XVII/2011 2011-12-28 Budżet Miasta Rybnika na 2012 rok Pokaż
221/XVII/2011 2011-12-28 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
220/XVII/2011 2011-12-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
219/XVII/2011 2011-12-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
218/XVI/2011 2011-11-30 Rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Jastrzębowskiego na Prezydenta Miasta Rybnika dotyczącej braku rekompensaty za wydatki poniesione w związku z wymianą stolarki okiennejPokaż
217/XVI/2011 2011-11-30 Zmian odnośnie roku 2012 w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 - 2012 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.Pokaż
216/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg gminnych Pokaż
215/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Poligonowa - Rycerska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Pokaż
214/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Chrobrego - Żorska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Pokaż
213/XVI/2011 2011-11-30 Zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowymPokaż
212/XVI/2011 2011-11-30 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 Pokaż
211/XVI/2011 2011-11-30 Nabycia, zbycia, przyjęcia darowizny oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
210/XVI/2011 2011-11-30 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
209/XVI/2011 2011-11-30 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
208/XVI/2011 2011-11-30 Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.Pokaż
207/XVI/2011 2011-11-30 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach Pokaż
206/XVI/2011 2011-11-30 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
205/XVI/2011 2011-11-30 Zmiana w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. ZmPokaż
204/XVI/2011 2011-11-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiPokaż
203/XVI/2011 2011-11-30 Przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania Pokaż
202/XVI/2011 2011-11-30 Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejPokaż
201/XVI/2011 2011-11-30 Wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej na podmiot organizujący pracę z rodziną Pokaż
200/XVI/2011 2011-11-30 Powołania członków Rady Muzeum w Rybniku Pokaż
199/XVI/2011 2011-11-30 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"Pokaż
198/XVI/2011 2011-11-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko - Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi osób z terenu Gminy Rybnik doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - BiałejPokaż
197/XVI/2011 2011-11-30 Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok Pokaż
196/XVI/2011 2011-11-30 Podatku od środków transportowych na rok 2012 Pokaż
195/XVI/2011 2011-11-30 Podatku od nieruchomości na rok 2012 Pokaż
194/XVI/2011 2011-11-30 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
193/XVI/2011 2011-11-30 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
192/XV/2011 2011-10-26 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów Pokaż
191/XV/2011 2011-10-26 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy (obręb Orzepowice) Pokaż
190/XV/2011 2011-10-26 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy (obręb Ligota) Pokaż
189/XV/2011 2011-10-26 Zbycia oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
188/XV/2011 2011-10-26 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
187/XV/2011 2011-10-26 Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika Pokaż
186/XV/2011 2011-10-26 Dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Pokaż
185/XV/2011 2011-10-26 Zmiany regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta RybnikaPokaż
184/XV/2011 2011-10-26 Opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika Pokaż
183/XV/2011 2011-10-26 Wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Rybnika i wskazanych placówek oświatowych do projektu „Mam zawód, mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPokaż
182/XV/2011 2011-10-26 Nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku" Pokaż
181/XV/2011 2011-10-26 Utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku" Pokaż
180/XV/2011 2011-10-26 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok Pokaż
179/XV/2011 2011-10-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
178/XV/2011 2011-10-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
177/XIV/2011 2011-09-28 Rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Łącznej na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
176/XIV/2011 2011-09-28 Rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Jastrzębowskiego na Prezydenta Miasta Rybnika dotyczącej braku rekompensaty za wydatki poniesione w związku z wymianą stolarki okiennejPokaż
175/XIV/2011 2011-09-28 Wyboru ławników na kadencję lat 2012-2015 Pokaż
174/XIV/2011 2011-09-28 Zgłoszeń kandydatów na ławników ma kadencję 2012-2015, które pozostawia się bez dalszego biegu Pokaż
173/XIV/2011 2011-09-28 Nabycia, zbycia, przyjęcia darowizny, ustanowienia służebności gruntowej, zamiany, wydzierżawienia oraz oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
172/XIV/2011 2011-09-28 Zbycia nieruchomości Pokaż
171/XIV/2011 2011-09-28 Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji "Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE 3x20" Pokaż
170/XIV/2011 2011-09-28 Określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzaniaPokaż
169/XIV/2011 2011-09-28 Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi Pokaż
168/XIV/2011 2011-09-28 Zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.Pokaż
167/XIV/2011 2011-09-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
166/XIV/2011 2011-09-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
165/XIII/2011 2011-08-31 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.Pokaż
164/XIII/2011 2011-08-31 Przystąpienia do realizacji inwestycji pn.:"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem socjalnym) w Rybniku przy ul. Krzyżowej, na terenie Szkoły Podstawowej nr 34".Pokaż
163/XIII/2011 2011-08-31 Opinii o lokalizacji kasyna gry Pokaż
162/XIII/2011 2011-08-31 Zmiany uchwały nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
161/XIII/2011 2011-08-31 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
160/XIII/2011 2011-08-31 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok Pokaż
159/XII/2011 2011-07-07 Sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 135/XI/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta Rybnika na 2011 rok. Pokaż
158/XI/2011 2011-06-29 Wyrażenia zgody na działalność Miasta Rybnika w zakresie telekomunikacji Pokaż
157/XI/2011 2011-06-29 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2012-2015Pokaż
156/XI/2011 2011-06-29 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "HYDROINSTAL" Sp. z o.o. na lata 2012 - 2014Pokaż
155/XI/2011 2011-06-29 Nazwy skrzyżowania typu rondo "Rondo Pod Zegarem" Pokaż
154/XI/2011 2011-06-29 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice, Gminą Kuźnia Raciborska, Gminą Pilchowice w celu wykonania wstępnego studium wykonalności dla projektu pn. "Rewitalizacja kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek - Rudy- Rybnik"Pokaż
153/XI/2011 2011-06-29 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Wilcza) Pokaż
152/XI/2011 2011-06-29 Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, w formie dotacji celowej na wykonanie zatorów ziemnych w obrębie odprowadzalnika na użytku ekologicznym "Kencerz"Pokaż
151/XI/2011 2011-06-29 Nabycia, zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, przyjęcia darowizny oraz wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
150/XI/2011 2011-06-29 Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
149/XI/2011 2011-06-29 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży Pokaż