W związku z realizacją wymogów rozporządzenia art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane "RODO", informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika Panią Iwoną Kowalską-Nawrocką  pod adresem iod@um.rybnik.pl ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do jej udzielenia.
 3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Miasta Rybnik oraz realizacji umów zawartych z jej kontrahentami. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO:
  - w związku z art. 3 ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), celem określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - art. 89 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz art. 2 ust.2 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1549) celem kontroli wyposażenia aglomeracji w kanalizację sanitarną oraz indywidualne systemy oczyszczania ścieków.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Referat Gospodarki Komunalnej - dodatek dla podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku paliw.

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane "RODO", informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 , 44-200 Rybnik.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika Panią Iwoną Kowalską-Nawrocką pod adresem iod@um.rybnik.pl ze wskazaniem formy w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do jej udzielenia.

3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zapisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie dotyczącym podmiotów wrażliwych w celu wypłaty dodatków dla tych podmiotów.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:

a).organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b). inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.

5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających  z przepisów RODO.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
 
Odsłon strony: 2287 Metryka
Redaktor: Grzegorz Wengerski (Inspektor GM-VI)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-10-25 Aktualizacja treściGrzegorz Wengerski (Podinspektor GM-V)
2022-10-25 Aktualizacja treściGrzegorz Wengerski (Podinspektor GM-V)
2022-10-17 Aktualizacja treściGrzegorz Wengerski (Podinspektor GM-V)
2022-08-30 Publikacja stronyPrzemysław Szulc (Główny Specjalista Inf)