W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane "RODO", informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rybnika jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miasta Rybnika p. Iwoną Kowalską - Nawrocką pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.

3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarza się w celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Miasta Rybnik;
2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasta Rybnik;
3) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3. odbiorcami danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

8. Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prezydent Miasta Rybnika ( - ) Piotr Kuczera

 
 
Odsłon strony: 20875 Metryka
Redaktor: Iwona Kowalska-Nawrocka (Inspektor Ochrony Danych IOD)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-04-05 Aktualizacja treściIwona Kowalska-Nawrocka (Inspektor Ochrony Danych IOD)
2020-09-09 Aktualizacja treściAnita Zynek (Specjalista IOD)
2019-11-07 Aktualizacja treściAnita Zynek (Referent IOD)
2019-04-01 Zmiana adresu emailMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2018-06-28 Dodanie stronyPrzemysław Szulc (Podinspektor Inf-II)