Alfabetyczny wykaz usług

 Poniżej zaprezentowane zostały usługi realizowane przez Urząd Miasta Rybnika.

Usługi pozostałych jednostek znajdują się na stronie oskar.rybnik.eu

Macie Państwo możliwość ich załatwienia korzystając z drogi: 

  • tradycyjnej - oznaczonej hasłem "Formularz". W takim przypadku należy wydrukować formularz lub opis. Wypełniony druk należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Rybnika lub dostarczyć osobiście do Kancelarii UM.
  • elektronicznej - oznaczonej hasłem "e-formularz".Zasady postępowania znajdziesz TUTAJ
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
e-Usługa Nazwa Komórka prowadząca
Nie Aktualizacja informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Tak Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Deklaracja na podatek od nieruchomości WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Tak Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Nie Dzierżawa nieruchomości gminnych WYDZIAŁ MIENIA Pokaż
Tak Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Tak Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody) URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Nie Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Nie Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych). WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji) . WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Nie Lokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych WYDZIAŁ MIENIA Pokaż
Tak Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Nie Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Nie Nadanie/zmiana numeru PESEL WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż
Tak Organizacja praktyk uczniowskich i studenckich WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż
Tak Oświadczenie o uznaniu ojcostwa URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Nie Podział nieruchomości WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Tak Ponowne wykorzystanie informacji publicznej WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż
Nie Poświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach stwierdzających istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą o emeryturach i rentach z FUS WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż
Nie Poświadczenie własnoręczności podpisu na deklaracjach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż
Tak Pozwolenie na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Tak Pozwolenie na rozbiórkę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Tak Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Nie Przedłużenie umowy najmu WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH Pokaż
Tak Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Nie Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości WYDZIAŁ MIENIA Pokaż
Tak Przeniesienie pozwolenia na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Nie Przydział lokalu mieszkalnego WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH Pokaż
Tak Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Przyjmowanie i załatwianie petycji WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY Pokaż
Tak Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Nie Rozgraniczenie nieruchomości WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Tak Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu WYDZIAŁ DRÓG Pokaż
Tak Skargi i wnioski WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY Pokaż
Tak Sprostowanie aktu stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Nie Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gminnych WYDZIAŁ MIENIA Pokaż
Nie Sprzedaż mieszkań WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH Pokaż
Tak Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu cywilnego) URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Nie Udostępnianie informacji o środowisku WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Nie Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Tak Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym WYDZIAŁ INFORMATYKI Pokaż
Tak Udostępnienie informacji publicznej WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Pokaż
Nie Udostępnienie miejsca pochówku zwłok w "Alei Zasłużonych dla Miasta Rybnika" WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Tak Udostępnienie rejestru wyborców WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Nie Udzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rybnika / udział Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym. WYDZIAŁ KULTURY Pokaż
Tak Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Nie Udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż
Tak Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Nie Udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Tak Udzielenie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Nie Udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń. WYDZIAŁ KULTURY Pokaż
Nie Ustalenie numeru porządkowego. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Nie Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Nie Uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Tak Uzgodnienia konserwatorskie WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Miejski Konserwator Zabytków Pokaż
Tak Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Nie Wdrożenie procedury egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Nie Wniosek podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej WYDZIAŁ KULTURY Pokaż
Tak Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat). WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia , których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Pokaż
Nie Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż
Tak Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Nie Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Nie Wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Nie Wpis władz uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Tak Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r. URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydanie decyzji na nadanie oraz wybicie numeru identyfikującego podwozia/nadwozia WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Nie Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Tak Wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Nie Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnika WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Tak Wydanie lub zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydanie lub zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydanie międzynarodowego prawa jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Nie Wydanie nowego aktu mianowania na skutek uzyskania wyższego poziomu wykształcenia przez nauczyciela WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Tak Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Wydanie pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Nie Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż
Tak Wydanie prawa jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydanie tablic(y) rejestracyjnych WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież, zniszczenie) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Nie Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Nie Wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Tak Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Tak Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Nie Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Tak Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą) URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Nie Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej WYDZIAŁ DRÓG Pokaż
Nie Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, linii i urządzeń energetycznych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. WYDZIAŁ DRÓG Pokaż
Nie Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym tablic reklamowych. WYDZIAŁ DRÓG Pokaż
Tak Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż
Tak Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Tak Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Tak Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż
Tak Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydanie/zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Tak Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny/na odbycie imprezy w drogach publicznych WYDZIAŁ DRÓG Pokaż
Nie Wykreślenie szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Nie Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Tak Wymeldowanie decyzją administracyjną. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Nie Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące z jednoczesnym zameldowaniem w nowym miejscu pobytu. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Wymiana dowodu osobistego z powodu utraty jego ważności WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Nie Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Wymiana prawa jazdy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Wyrejestrowanie pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Nie Zamiana mieszkania z kontrahentem WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH Pokaż
Nie Zastrzeganie dokumentów WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Nie Zaświadczenie o stanie majątkowym WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Zaświadczenie o wysokości zapłaconych podatków WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Zaświadczenie w sprawie zaległości podatkowych WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Zatwierdzenie projektów robót geologicznych WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Nie Zawarcie umowy najmu WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH Pokaż
Tak Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny) URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy) URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Nie Zawiadamianie o wykonaniu prac geodezyjnych i prac kartograficznych. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Nie Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej WYDZIAŁ KULTURY Pokaż
Tak Zawiadomienie o sprzedaży (zbyciu) pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Nie Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Zbiórki publiczne WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Zezwolenie na organizację imprezy masowej WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Pokaż
Tak Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Tak Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Tak Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż
Nie Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego WYDZIAŁ DRÓG Pokaż
Nie Zgłaszanie prac geodezyjnych i prac kartograficznych. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Nie Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Tak Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Tak Zgłoszenie (rejestracja) zgonu URZĄD STANU CYWILNEGO Pokaż
Nie Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. WYDZIAŁ EKOLOGII Referat Geologii i Ochrony Środowiska Pokaż
Tak Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych. WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Zgłoszenie rozbiórki budynku, obiektów lub urządzeń budowlanych WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Tak Zgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Tak Zgłoszenie utraty dowodu osobistego WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Tak Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych. WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Tak Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Tak Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na terenach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Tak Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Tak Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Nie Zgłoszenie zmiany we wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Nie Zgoda na czasowe lub stałe zajęcie gruntów Gminy Miasta Rybnik i Skarbu Państwa. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Pokaż
Tak Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Nie Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Pokaż
Tak Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Zmiana lub wydanie karty wędkarskiej WYDZIAŁ EKOLOGII Pokaż
Nie Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA Pokaż
Nie Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA Pokaż
Tak Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pokaż
Nie Zmiana wymiaru podatku WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Zmiana zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Tak Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Pokaż
Nie Zmiany w Ustawie o dowodach osobistych. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Pokaż
Nie Zmiany we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta WYDZIAŁ EDUKACJI Pokaż
Nie Zwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Pokaż
Nie Zwrot nadpłaty podatku WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Tak Zwrot opłaty skarbowej. WYDZIAŁ PODATKÓW Pokaż
Nie Zwroty wywłaszczonych nieruchomości WYDZIAŁ MIENIA Pokaż
 
 
Odsłon strony: 561001 Metryka
Redaktor: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja usługi:Udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie opłat za go Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja usługi:Udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie opłat za go Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja usługi:Udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie opłat za go Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja usługi:Udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie opłat za go Pokaż
2020-02-20 Aktualizacja usługi:Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzysty Pokaż
2020-02-20 Aktualizacja usługi:Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzysty Pokaż
2020-02-20 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-20 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-20 Aktualizacja usługi:Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzysty Pokaż
2020-02-20 Aktualizacja usługi:Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzysty Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja usługi:Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja usługi:Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja usługi:Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja usługi:Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja usługi:Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja usługi:Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja usługi:Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzysty Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja usługi:Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzysty Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja usługi:Udostępnianie informacji o środowisku Pokaż
2020-02-19 Aktualizacja usługi:Udostępnianie informacji o środowisku Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Zgłoszenie utraty dowodu osobistego Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Zgłoszenie utraty dowodu osobistego Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat. Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat. Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wymiana dowodu osobistego z powodu utraty jego ważności Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wymiana dowodu osobistego z powodu utraty jego ważności Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wymiana dowodu osobistego z powodu utraty jego ważności Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja usługi:Wymiana dowodu osobistego z powodu utraty jego ważności Pokaż
2020-01-10 Aktualizacja usługi:Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego Pokaż
2020-01-10 Aktualizacja usługi:Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.