Alfabetyczny wykaz usług

Poniżej zaprezentowane zostały usługi realizowane przez Urząd Miasta Rybnika.

Informacje na temat usług realizowanych przez inne jednostki publikowane są na ich stronach.

Macie Państwo możliwość ich załatwienia korzystając z drogi: 

  • tradycyjnej - oznaczonej hasłem "Formularz". W takim przypadku należy wydrukować formularz lub opis. Wypełniony druk należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Rybnika lub dostarczyć osobiście do Kancelarii UM.
  • elektronicznej - oznaczonej hasłem "e-formularz". Zasady postępowania znajdziesz TUTAJ
 
Rejestr
e-Usługa Nazwa Komórka prowadząca Szczegóły
NieBank Zamiany Mieszkań Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
NieCzasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział KomunikacjiPokaż
NieDeklaracja o źródłach ogrzewania budynków. Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieDokonanie zmiany imienia (imion) dziecka Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieDzierżawa nieruchomości gminnych Wydział MieniaPokaż
NieJednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieJubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody) Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieKoordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
NieLokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych Wydział MieniaPokaż
NieNadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieNadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
NieNadanie/zmiana numeru PESEL Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieOdtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieOdtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieOpłata skarbowa Wydział PodatkówPokaż
NieOpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieOrganizacja praktyk uczniowskich i studenckich Centrum Organizacji UrzęduPokaż
NieOświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NiePismo dotyczące aktu planowania przestrzennego. Miejska Pracownia UrbanistycznaPokaż
NiePodział nieruchomości Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
NiePonowne wykorzystywanie informacji publicznej Centrum Organizacji UrzęduPokaż
NiePoświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach stwierdzających istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą o emeryturach i rentach z FUS Centrum Organizacji UrzęduPokaż
NiePoświadczenie własnoręczności podpisu na deklaracjach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych Centrum Organizacji UrzęduPokaż
NiePozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NiePozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NiePrzedłużenie umowy najmu Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
NiePrzedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników Wydział KomunikacjiPokaż
NiePrzeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział ArchitekturyPokaż
NiePrzyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NiePrzyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków. Centrum Organizacji UrzęduPokaż
NiePrzyjmowanie i załatwianie petycji Centrum Organizacji UrzęduPokaż
NiePrzyznanie mieszkania Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
NieRejestracja fabrycznie nowego pojazdu Wydział KomunikacjiPokaż
NieRejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Wydział KomunikacjiPokaż
NieRejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie. Wydział KomunikacjiPokaż
NieRejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie. Wydział KomunikacjiPokaż
NieReklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieReklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieRozgraniczenie nieruchomości Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
NieRozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu Wydział DrógPokaż
NieSprostowanie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieSprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gminnych Wydział MieniaPokaż
NieSprzedaż mieszkań Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
NieTranskrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego) Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieUdostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieUdostępnianie informacji o środowisku Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieUdostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
TakUdostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym Wydział InformatykiPokaż
NieUdostępnienie informacji publicznej Centrum Organizacji UrzęduPokaż
NieUdostępnienie kanału technologicznego Wydział DrógPokaż
NieUdostępnienie rejestru wyborców Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieUdzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział KomunikacjiPokaż
NieUdzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wydział KomunikacjiPokaż
NieUdzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rybnika lub udział Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym. Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieUdzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieUdzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. Wydział KomunikacjiPokaż
NieUdzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. Wydział KomunikacjiPokaż
NieUdzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieUdzielenie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieUdzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń. Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieUjęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieUzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWdrożenie procedury egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieWniosek podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieWnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat). Wydział PodatkówPokaż
NieWpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych Wydział Polityki SpołecznejPokaż
NieWpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy Wydział KomunikacjiPokaż
NieWpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia , których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Wydział Polityki SpołecznejPokaż
NieWpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieWpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydział KomunikacjiPokaż
NieWpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Wydział KomunikacjiPokaż
NieWpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieWpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieWpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieWpis władz uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieWpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach państw obcych (poza UE) po 01 lipca 2009 r. Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r. Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWydanie decyzji na nadanie oraz wybicie numeru identyfikującego podwozia/nadwozia Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieWydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnika Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie dowodu osobistego. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieWydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie lub zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie nowego aktu mianowania na skutek uzyskania wyższego poziomu wykształcenia przez nauczyciela Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieWydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWydanie pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieWydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora ZabytkówPokaż
NieWydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, badań restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora ZabytkówPokaż
NieWydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora ZabytkówPokaż
NieWydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora ZabytkówPokaż
NieWydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, napisów Biuro Miejskiego Konserwatora ZabytkówPokaż
NieWydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieWydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia lub zmianę sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków Biuro Miejskiego Konserwatora ZabytkówPokaż
NieWydanie prawa jazdy Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie tablic(y) rejestracyjnych Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej. Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieWydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież, zniszczenie) Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich) Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
NieWydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie zaleceń konserwatorskich Biuro Miejskiego Konserwatora ZabytkówPokaż
NieWydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą) Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej Wydział DrógPokaż
NieWydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym tablic reklamowych. Wydział DrógPokaż
NieWydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych. Wydział DrógPokaż
NieWydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieWydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieWydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieWydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieWydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieWydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny/na odbycie imprezy w drogach publicznych Wydział DrógPokaż
NieWykreślenie szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieWymeldowanie osoby z miejsca pobytu stałego decyzją administracyjną Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieWymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące z jednoczesnym zameldowaniem w nowym miejscu pobytu. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieWymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieWymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego Wydział KomunikacjiPokaż
NieWymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela Wydział KomunikacjiPokaż
NieWymiana prawa jazdy Wydział KomunikacjiPokaż
NieWyrejestrowanie pojazdu Wydział KomunikacjiPokaż
NieZameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZamiana mieszkania z kontrahentem Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
NieZastrzeganie dokumentów Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składane w organie gminy. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Wydział PodatkówPokaż
NieZaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem zdegradowanym, obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji. Wydział RozwojuPokaż
NieZaświadczenie o stanie majątkowym Wydział PodatkówPokaż
NieZaświadczenie o wysokości zapłaconych podatków Wydział PodatkówPokaż
NieZatwierdzenie projektów robót geologicznych Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieZawarcie umowy najmu Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
NieZawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny) Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieZawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy) Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieZawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieZawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
NieZawiadomienie o sprzedaży (zbyciu) pojazdu Wydział KomunikacjiPokaż
NieZawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym Wydział KomunikacjiPokaż
NieZawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZezwolenie na organizację imprezy masowej Wydział Polityki SpołecznejPokaż
NieZezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieZezwolenie na zajęcie pasa drogowego Wydział DrógPokaż
NieZezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieZgłaszanie prac geodezyjnych. Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
NieZgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieZgłoszenie (rejestracja) zgonu Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieZgłoszenie budowy lub robót budowlanych lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział ArchitekturyPokaż
NieZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieZgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Wydział PodatkówPokaż
NieZgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego od nieruchomości osób prawnych - Deklaracja na podatek od nieruchomości Wydział PodatkówPokaż
NieZgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku leśnym osób fizycznych - Informacja o lasach Wydział PodatkówPokaż
NieZgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku leśnym osób prawnych - Deklaracja na podatek leśny Wydział PodatkówPokaż
NieZgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych - Deklaracja na podatek od środków transportowych Wydział PodatkówPokaż
NieZgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku rolnym osób fizycznych - Informacja o gruntach Wydział PodatkówPokaż
NieZgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku rolnym osób prawnych - Deklaracja na podatek rolny Wydział PodatkówPokaż
NieZgłoszenie rozbiórki budynku, obiektów lub urządzeń budowlanych Wydział ArchitekturyPokaż
NieZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZgłoszenie właścicieli nieruchomości z terenu miasta Rybnika do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieZgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na terenach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieZgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział ArchitekturyPokaż
NieZgłoszenie zmiany we wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieZmiana danych w dowodzie rejestracyjnym Wydział KomunikacjiPokaż
TakZmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział ArchitekturyPokaż
NieZmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wydział KomunikacjiPokaż
NieZmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydział KomunikacjiPokaż
NieZmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wydział KomunikacjiPokaż
NieZmiana lub wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieZmiana miejsca głosowania. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZmiana zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy Wydział KomunikacjiPokaż
NieZmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób Wydział KomunikacjiPokaż
NieZmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy Wydział KomunikacjiPokaż
NieZmiany w Ustawie o dowodach osobistych. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZmiany we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Centrum Edukacji i KulturyPokaż
NieZwrot / zaliczenie nadpłaty podatku Wydział PodatkówPokaż
NieZwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Centrum Zrównoważonej Gospodarki MiejskiejPokaż
NieZwrot opłaty skarbowej Wydział PodatkówPokaż
NieZwroty wywłaszczonych nieruchomości Wydział MieniaPokaż
 
 
Odsłon strony: 903074 Metryka
Redaktor: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-04-05 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-04-05 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-04-05 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-04-05 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-03-12 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-03-12 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-03-12 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-03-11 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-03-11 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-03-11 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-03-11 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-02-07 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-02-07 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-02-07 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-02-01 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-25 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-25 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-25 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-25 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-25 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-25 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2024-01-04 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-29 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-29 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-29 Usunięcie pozycjiŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-29 Usunięcie pozycjiŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-27 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-27 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-27 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-03 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-03 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-03 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-03 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-03 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-03 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-03 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
2023-11-03 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.