Alfabetyczny wykaz usług

 Poniżej zaprezentowane zostały usługi realizowane przez Urząd Miasta Rybnika.

Usługi pozostałych jednostek znajdują się na stronie oskar.rybnik.eu

Macie Państwo możliwość ich załatwienia korzystając z drogi: 

  • tradycyjnej - oznaczonej hasłem "Formularz". W takim przypadku należy wydrukować formularz lub opis. Wypełniony druk należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Rybnika lub dostarczyć osobiście do Kancelarii UM.
  • elektronicznej - oznaczonej hasłem "e-formularz".Zasady postępowania znajdziesz TUTAJ
 
Rejestr
e-Usługa Nazwa Komórka prowadząca Szczegóły
NieCzasowe wycofanie pojazdu z ruchu Wydział KomunikacjiPokaż
TakDeklaracja na podatek od nieruchomości Wydział PodatkówPokaż
TakDokonanie zmiany imienia (imion) dziecka Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakDokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Biuro Działalności GospodarczejPokaż
TakDopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakDopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieDzierżawa nieruchomości gminnych Wydział MieniaPokaż
TakInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Wydział PodatkówPokaż
TakJednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Biuro Działalności GospodarczejPokaż
TakJubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody) Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych). Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieKoordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
TakKorekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji) . Wydział PodatkówPokaż
NieLokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych Wydział MieniaPokaż
TakNadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieNadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
NieNadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej Wydział EdukacjiPokaż
NieNadanie/zmiana numeru PESEL Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakOdtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakOdtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakOpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki KomunalnejPokaż
TakOrganizacja praktyk uczniowskich i studenckich Wydział OrganizacyjnyPokaż
TakOświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NiePodział nieruchomości Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
TakPonowne wykorzystanie informacji publicznej Wydział OrganizacyjnyPokaż
NiePoświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach stwierdzających istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą o emeryturach i rentach z FUS Wydział OrganizacyjnyPokaż
NiePoświadczenie własnoręczności podpisu na deklaracjach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych Wydział OrganizacyjnyPokaż
TakPozwolenie na budowę Wydział ArchitekturyPokaż
TakPozwolenie na rozbiórkę Wydział ArchitekturyPokaż
TakPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Wydział EkologiiPokaż
NiePrzedłużenie umowy najmu Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
TakPrzedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników Wydział KomunikacjiPokaż
TakPrzeniesienie pozwolenia na budowę Wydział ArchitekturyPokaż
NiePrzydział lokalu mieszkalnego Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
TakPrzyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakPrzyjmowanie i załatwianie petycji Wydział AdministracyjnyPokaż
TakRejestracja fabrycznie nowego pojazdu Wydział KomunikacjiPokaż
TakRejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Wydział KomunikacjiPokaż
TakRejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie. Wydział KomunikacjiPokaż
TakRejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie. Wydział KomunikacjiPokaż
TakReklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakReklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieRozgraniczenie nieruchomości Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
TakRozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu Wydział DrógPokaż
TakSkargi i wnioski Wydział AdministracyjnyPokaż
TakSprostowanie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieSprzedaż bezprzetargowa nieruchomości gminnych Wydział MieniaPokaż
NieSprzedaż mieszkań Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
TakTranskrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu cywilnego) Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakUdostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieUdostępnianie informacji o środowisku Wydział EkologiiPokaż
NieUdostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
TakUdostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym Wydział InformatykiPokaż
TakUdostępnienie informacji publicznej Wydział OrganizacyjnyPokaż
NieUdostępnienie miejsca pochówku zwłok w Alei Zasłużonych dla Miasta Rybnika Wydział EkologiiPokaż
TakUdostępnienie rejestru wyborców Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakUdzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział KomunikacjiPokaż
TakUdzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wydział KomunikacjiPokaż
NieUdzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rybnika / udział Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym. Wydział KulturyPokaż
TakUdzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieUdzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki KomunalnejPokaż
TakUdzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób Wydział KomunikacjiPokaż
TakUdzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. Wydział KomunikacjiPokaż
NieUdzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną Wydział EdukacjiPokaż
TakUdzielenie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości Wydział EkologiiPokaż
NieUdzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń. Wydział KulturyPokaż
TakUzgodnienia konserwatorskieWydział Architektury Miejski Konserwator ZabytkówPokaż
TakUzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWdrożenie procedury egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Wydział EdukacjiPokaż
NieWniosek podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej Wydział KulturyPokaż
TakWnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat). Wydział PodatkówPokaż
TakWpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy Wydział KomunikacjiPokaż
TakWpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia , których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Wydział Polityki SpołecznejPokaż
NieWpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wydział Gospodarki KomunalnejPokaż
TakWpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wydział KomunikacjiPokaż
TakWpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Wydział KomunikacjiPokaż
TakWpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE Wydział EkologiiPokaż
NieWpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydział EdukacjiPokaż
NieWpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wydział EdukacjiPokaż
NieWpis władz uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wydział EdukacjiPokaż
TakWpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakWpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakWpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r. Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakWydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydanie decyzji na nadanie oraz wybicie numeru identyfikującego podwozia/nadwozia Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wydział EkologiiPokaż
TakWydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnika Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakWydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakWydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakWydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia Biuro Działalności GospodarczejPokaż
TakWydanie lub zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydanie lub zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydanie międzynarodowego prawa jazdy Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie nowego aktu mianowania na skutek uzyskania wyższego poziomu wykształcenia przez nauczyciela Wydział EdukacjiPokaż
TakWydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakWydanie pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych Wydział EkologiiPokaż
NieWydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Wydział EkologiiPokaż
TakWydanie prawa jazdy Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydanie tablic(y) rejestracyjnych Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież, zniszczenie) Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich) Wydział KomunikacjiPokaż
NieWydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
NieWydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
TakWydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieWydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
TakWydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
NieWydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Wydział ArchitekturyPokaż
TakWydanie zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą) Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakWydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieWydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej Wydział DrógPokaż
NieWydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, linii i urządzeń energetycznych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wydział DrógPokaż
NieWydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym tablic reklamowych. Wydział DrógPokaż
TakWydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Wydział EkologiiPokaż
TakWydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakWydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę Biuro Działalności GospodarczejPokaż
TakWydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych Biuro Działalności GospodarczejPokaż
TakWydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Wydział EkologiiPokaż
TakWydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej. Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydanie/zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów Wydział KomunikacjiPokaż
TakWydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej Biuro Działalności GospodarczejPokaż
TakWydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny/na odbycie imprezy w drogach publicznych Wydział DrógPokaż
NieWykreślenie szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydział EdukacjiPokaż
NieWykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wydział EdukacjiPokaż
TakWymeldowanie decyzją administracyjną. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieWymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące z jednoczesnym zameldowaniem w nowym miejscu pobytu. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakWymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakWymiana dowodu osobistego z powodu utraty jego ważności Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakWymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieWymiana i unieważnianie dowodów osobistych. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakWymiana prawa jazdy Wydział KomunikacjiPokaż
TakWyrejestrowanie pojazdu Wydział KomunikacjiPokaż
TakZameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZamiana mieszkania z kontrahentem Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
NieZastrzeganie dokumentów Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Wydział PodatkówPokaż
NieZaświadczenie o stanie majątkowym Wydział PodatkówPokaż
TakZaświadczenie o wysokości zapłaconych podatków Wydział PodatkówPokaż
TakZaświadczenie w sprawie zaległości podatkowych Wydział PodatkówPokaż
TakZatwierdzenie projektów robót geologicznych Wydział EkologiiPokaż
NieZawarcie umowy najmu Wydział Spraw MieszkaniowychPokaż
TakZawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny) Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakZawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy) Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieZawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej Wydział KulturyPokaż
NieZawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
TakZawiadomienie o sprzedaży (zbyciu) pojazdu Wydział KomunikacjiPokaż
TakZawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej Biuro Działalności GospodarczejPokaż
NieZawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu Wydział KomunikacjiPokaż
TakZbiórki publiczne Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych. Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
TakZezwolenie na organizację imprezy masowej Wydział Polityki SpołecznejPokaż
TakZezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy Wydział EkologiiPokaż
TakZezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Biuro Działalności GospodarczejPokaż
TakZezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Wydział Gospodarki KomunalnejPokaż
NieZezwolenie na zajęcie pasa drogowego Wydział DrógPokaż
NieZgłaszanie prac geodezyjnych. Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
NieZgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wydział ArchitekturyPokaż
TakZgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka Urząd Stanu CywilnegoPokaż
TakZgłoszenie (rejestracja) zgonu Urząd Stanu CywilnegoPokaż
NieZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony ŚrodowiskaPokaż
TakZgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego Wydział PodatkówPokaż
TakZgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych. Wydział PodatkówPokaż
TakZgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego Wydział PodatkówPokaż
TakZgłoszenie rozbiórki budynku, obiektów lub urządzeń budowlanych Wydział ArchitekturyPokaż
TakZgłoszenie rozpoczęcia budowy / wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę Wydział ArchitekturyPokaż
TakZgłoszenie utraty dowodu osobistego Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakZgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Biuro Działalności GospodarczejPokaż
TakZgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych. Wydział PodatkówPokaż
TakZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
TakZgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej Biuro Działalności GospodarczejPokaż
TakZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na terenach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wydział EkologiiPokaż
TakZgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Biuro Działalności GospodarczejPokaż
TakZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wydział ArchitekturyPokaż
NieZgłoszenie zmiany we wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydział EdukacjiPokaż
TakZgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Wydział ArchitekturyPokaż
NieZmiana danych w dowodzie rejestracyjnym Wydział KomunikacjiPokaż
TakZmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział ArchitekturyPokaż
TakZmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wydział KomunikacjiPokaż
TakZmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydział KomunikacjiPokaż
TakZmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Wydział KomunikacjiPokaż
TakZmiana lub wydanie karty wędkarskiej Wydział EkologiiPokaż
NieZmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Miejska Pracownia UrbanistycznaPokaż
NieZmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. Miejska Pracownia UrbanistycznaPokaż
TakZmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Biuro Działalności GospodarczejPokaż
NieZmiana wymiaru podatku Wydział PodatkówPokaż
TakZmiana zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy Wydział KomunikacjiPokaż
TakZmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. Wydział KomunikacjiPokaż
TakZmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy Wydział KomunikacjiPokaż
NieZmiany w Ustawie o dowodach osobistych. Wydział Spraw ObywatelskichPokaż
NieZmiany we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wydział EdukacjiPokaż
NieZwrot nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki KomunalnejPokaż
NieZwrot nadpłaty podatku Wydział PodatkówPokaż
TakZwrot opłaty skarbowej. Wydział PodatkówPokaż
NieZwroty wywłaszczonych nieruchomości Wydział MieniaPokaż
 
 
Odsłon strony: 677701 Metryka
Redaktor: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-09-02 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-09-02 Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaPokaż
2021-09-02 Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaPokaż
2021-09-02 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-09-02 Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniamiPokaż
2021-09-02 Aktualizacja usługi:Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniamiPokaż
2021-09-01 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-09-01 Aktualizacja usługi:Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomościPokaż
2021-09-01 Aktualizacja usługi:Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomościPokaż
2021-09-01 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-09-01 Aktualizacja usługi:Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomościPokaż
2021-09-01 Aktualizacja usługi:Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomościPokaż
2021-09-01 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-09-01 Aktualizacja usługi:Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomościPokaż
2021-09-01 Aktualizacja usługi:Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomościPokaż
2021-09-01 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-09-01 Aktualizacja usługi:Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomościPokaż
2021-09-01 Aktualizacja usługi:Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomościPokaż
2021-08-17 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2021-08-17 Aktualizacja usługi:Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z liPokaż
2021-08-17 Aktualizacja usługi:Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z liPokaż
2021-07-20 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Przedłużenie umowy najmuPokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Przedłużenie umowy najmuPokaż
2021-07-20 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zamiana mieszkania z kontrahentemPokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zamiana mieszkania z kontrahentemPokaż
2021-07-20 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zawarcie umowy najmuPokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zawarcie umowy najmuPokaż
2021-07-20 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zawarcie umowy najmuPokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zawarcie umowy najmuPokaż
2021-07-20 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Przedłużenie umowy najmuPokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Przedłużenie umowy najmuPokaż
2021-07-20 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Przedłużenie umowy najmuPokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Przedłużenie umowy najmuPokaż
2021-07-20 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zamiana mieszkania z kontrahentemPokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zamiana mieszkania z kontrahentemPokaż
2021-07-20 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zamiana mieszkania z kontrahentemPokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zamiana mieszkania z kontrahentemPokaż
2021-07-20 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zamiana mieszkania z kontrahentemPokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Zamiana mieszkania z kontrahentemPokaż
2021-07-20 Aktualizacja rejestruŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)Pokaż
2021-07-20 Aktualizacja usługi:Przydział lokalu mieszkalnegoPokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.