Rejestr
Data publikacji Dotyczy Szczegóły
2024-05-09 Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w RybnikuPokaż
2024-04-12 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Rybnika za okres od 1 stycznia 2019 r. do 19 grudnia 2023 r.Pokaż
2024-03-27 Kontrola PIP w zakresie prawnej ochrony pracy zatrudnianych pracownikówPokaż
2023-10-17 Kontrola przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu "Dostępna Szkoła-innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem uczniów oraz otoczenia"Pokaż
2023-08-23 Realizacja dochodów budżetowychPokaż
2023-06-27 Stosowanie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie realizowania zadań administracji architektoniczno- budowlanej szczebla powiatowego.Pokaż
2023-06-21 Kontrola projektu "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"Pokaż
2023-05-17 Kontrola projektu "Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne"Pokaż
2023-04-13 Informacja pokontrolna z przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"Pokaż
2023-01-17 Kontrola trwałości projektu "Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"Pokaż
2022-12-27 Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrzaPokaż
2022-12-07 Kontrola projektu "Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku"Pokaż
2022-11-15 Kontrola trwałości projektu zrealizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2017Pokaż
2022-10-14 Kontrola realizacji projektu Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w RybnikuPokaż
2022-07-21 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychPokaż
2022-07-07 Kontrola projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku:Pokaż
2022-07-07 Kontrola realizacji projektu "Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku"Pokaż
2022-02-14 Rozwój efektywnych systemów ciepłowniczychPokaż
2021-11-05 Kontrola projektu pn. "OZE w budynkach MOSiR w Rybniku"Pokaż
2021-10-28 Kontrola projektu pn.: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku- ID0318/19Pokaż
2021-10-06 Kontrola projektu pn. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w RybnikuPokaż
2021-10-04 Ochrona zabytków techniki w RybnikuPokaż
2021-09-17 Kontrola projektu "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I"Pokaż
2021-08-12 Kontrola przeciwpożarowa pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta Rybnika w budynku Domu Handlowego "Hermes" ul. Chrobrego 6Pokaż
2021-06-23 Kontrola zasobu geodezyjnegoPokaż
2021-06-09 Kontrola sprawdzająca trwałość projektu "Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika"Pokaż
2021-05-12 Realizacja kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem"Pokaż
2021-04-26 Kontrola projektu "OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II."Pokaż
2021-04-12 Kontrola sprawdzająca w ramach nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.Pokaż
2021-03-25 Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
2021-01-28 Kontrola projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Spawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w RybnikuPokaż
2021-01-12 Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymiPokaż
2021-01-07 Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymiPokaż
2020-12-23 Kontrola projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku"Pokaż
2020-10-28 Kontrola prawnej ochrony pracy zatrudnianych pracowników w zakresie "Działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracujacym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii"Pokaż
2020-10-22 Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachPokaż
2020-09-08 Kontrola projektu: Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku.Pokaż
2020-08-18 Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II"Pokaż
2020-06-18 Kontrola projektu pn. "Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSIR przy u. Powstańców Śląskicj 42 w Rybniku"Pokaż
2020-05-13 Kontrola projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku"Pokaż
2020-05-13 Kontrola rejestru wyborców w GminiePokaż
2020-03-19 Kontrola projektu pn. "OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika-etap II"Pokaż
2020-03-04 Kontrola w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Pokaż
2020-02-28 Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dotyczący postępowania z dokumentacją Urzędu Stanu Cywilnego w RybnikuPokaż
2020-01-03 Kontrola projektu "Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG"Pokaż
2019-12-16 Kontrola projektu "Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne"Pokaż
2019-12-04 Kontrola realizacji projektu"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku"Pokaż
2019-11-07 Kontrola projektu „Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności”Pokaż
2019-11-07 "Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku" - program SOWAPokaż
2019-10-16 Kontrola projektu "Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych”Pokaż
2019-09-17 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta RybnikaPokaż
2019-09-12 Kontrola projektu pn."Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne"Pokaż
2019-08-23 Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika-etap II"Pokaż
2019-08-12 Kontrola przeciwpożarowa budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2Pokaż
2019-07-10 Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich na realizację projektu "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I"Pokaż
2019-06-19 Kontrola projektu Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap 1Pokaż
2019-05-20 Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacja Bazy Szefa OC Arcus 2005.Pokaż
2019-04-16 Pomoc państwa realizowana w formie środowiskowych domów samopomocy udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymiPokaż
2019-04-08 Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanychPokaż
2019-04-08 Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanychPokaż
2019-04-08 Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych w zakresie odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowychPokaż
2019-03-27 Kontrola realizacji projektu -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
2019-03-01 Kontrola projektu "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika"Pokaż
2019-02-04 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
2019-02-04 Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowejPokaż
2019-02-01 Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. - Wykorzystanie przez Urząd dotacji celowych z budżetu państwa na zadania wynikające: z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , z ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołachPokaż
2019-01-22 Kontrola realizacji projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap IIPokaż
2019-01-22 Kontrola realizacji projektu pn. Budowa instalacji pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w RybnikuPokaż
2018-10-24 Kontrola projektu"Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych"Pokaż
2018-10-16 Kontrola realizacji umowy na dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku.Pokaż
2018-09-17 Kontrola realizacji projektu "Przebudowa ul. Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do łącznika Tkoczów - MałachowskiegoPokaż
2018-07-31 Kontrola gospodarowania wodamiPokaż
2018-07-18 Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - projekt nr 0293/16Pokaż
2018-07-16 Prawna ochrona stosunku pracy, w tym sposób udzielania urlopów wypoczynkowychPokaż
2018-07-03 Kontrola projektu- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika- etap IIPokaż
2018-05-24 Kontrola projektu :"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku"Pokaż
2018-05-17 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
2018-02-21 Prawidłowość wydatkowania środków PFRON otrzymanych na dofinansowanie robót budowlanych na realizację zadania pn."Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25".Pokaż
2018-02-01 Kontrola projektu "Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG"Pokaż
2018-01-25 Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika"Pokaż
2018-01-19 Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowychPokaż
2017-12-22 Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczejPokaż
2017-12-15 Ocena prawidłowości wprowadzania zmian danych ewidencyjnych, zgodnie z posiadaną przez organ ewidencyjny dokumentacją w zakresie oznaczenia użytku gruntowego „dr”(drogi) i jego powierzchni dla działki nr 982/4 oraz działek sąsiednich, położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Rybnik w obrębie Zamysłów.Pokaż
2017-11-28 Prawna ochrona pracy z uwzględnieniem czasu pracy i wynagrodzeńPokaż
2017-11-09 Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika"Pokaż
2017-11-09 Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dotyczący postępowania z dokumentacją Urzędu Stanu Cywilnego w RybnikaPokaż
2017-10-27 Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta RybnikPokaż
2017-10-27 Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dotyczący postępowania z dokumentacją Urzędu Miasta RybnikaPokaż
2017-10-17 Kontrola projektu "Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika"Pokaż
2017-09-14 Kontrola projektu "Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika"Pokaż
2017-09-01 Podatek od towarów i usług za okresy od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r.Pokaż
2017-08-23 Kontrola Projektu "Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku"Pokaż
2017-07-18 Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPokaż
2017-06-29 Kontrola projektu "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku"Pokaż
2017-06-08 Protokół kontroli podatkowej za okres 02/2013-01/2014Pokaż
2017-06-08 Protokół kontroli podatkowej za okres 12/2011-01/2013Pokaż
2017-05-26 Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika"Pokaż
2017-04-05 Kontrola projektu: Dostosowanie OSP Chwałowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRGPokaż
2017-03-29 Stosowanie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych poprzez ocenę prawidłowości wybranych postępowań odszkodowawczychPokaż
2017-03-29 Kontrola projektu:Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w RybnikuPokaż
2017-02-24 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ustalaniem i wypłatą odszkodowań w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publicznąPokaż
2016-12-21 Kontrola projektu "Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnik"Pokaż
2016-10-24 Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w RybnikuPokaż
2016-10-05 Kontrola Projektu "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego "Pokaż
2016-08-29 Stosowanie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznychPokaż
2016-08-29 Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskimPokaż
2016-06-21 Kontrola kompleksowa Miasta RybnikaPokaż
2016-02-22 Kontrola projektu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej"Pokaż
2016-02-02 Kontrola dokumentów na zakończenie realizacji projektu "Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych"Pokaż
2015-12-23 Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.Pokaż
2015-12-09 Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnegoPokaż
2015-10-09 Kontrola oceny działań podejmowanych przez grupę roboczą powołaną przez Zespół Interdyscyplinarny RybnikuPokaż
2015-09-24 Kontrola dokumentów na zakończenie realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku, łączącej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka)-Etap IPokaż
2015-09-11 Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo geodezyjne ikartograficznePokaż
2015-07-27 Kontrola projektu "Kultura.rybnik.eu"Pokaż
2015-07-16 Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Mieście RybnikPokaż
2015-06-30 Budowa parku tematycznego przy ul.Rudzkiej/Kotucza w RybnikuPokaż
2015-05-28 Kontrola projektu "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku"Pokaż
2015-04-09 Kontrola projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości" w SP 12Pokaż
2015-04-09 Kontrola projektu "Lekcja nieograniczonych możliwości"Pokaż
2015-04-08 Kontrola projektu "Rybnicka szkoła przyszłości"Pokaż
2015-04-01 Kontrola projektu pod nazwą Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowejPokaż
2015-03-20 Kontrola na zakończenie projektu "Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od Ronda Boguszowskiego do granic miastaPokaż
2015-03-18 Opracowanie mapy akustycznej miasta RybnikaPokaż
2015-03-11 Kontrola realizacji projektu Miejska sieć szerokopasmowa w RybnikuPokaż
2015-03-11 Kontrola realizacji projektu Miejska sieć szerokopasmowa w RybnikuPokaż
2015-02-06 Kontrola projektu "Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych"Pokaż
2015-01-22 Realizacja zadań programu ochrony powietrza przez Urząd Miasta RybnikaPokaż
2014-12-11 Przebudowa wiaduktu na ul. Żorsklej w ciągu DW 935Pokaż
2014-11-25 Częściowa weryfikacja zwrotu podatku od towarów i usług za 07/2014Pokaż
2014-10-07 Częściowa weryfikacja zwrotu podatku od towarów i usług - sprawdzenia podstaw złożenia korekt deklaracji podatkowychPokaż
2014-08-21 Kontrola projektu "Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku". Pokaż
2014-06-10 Kontrola projektu "Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR"Pokaż
2014-04-23 Kontrola realizacji projektu - Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935Pokaż
2014-04-15 Kontrola projektu - Promocja terenów inwestycyjnych w RybnikuPokaż
2014-04-09 Kontrola Powiatowej Komisji LekarskiejPokaż
2013-11-25 Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnejPokaż
2013-11-15 Kontrola projektu POKL.09.01.01-24-065/12-00 Przedszkolak to brzmi dumniePokaż
2013-07-01 Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. JastrzębskiejPokaż
2013-06-26 Kontrola realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności urzędów stanu cywilnego oraz z zakresu przepisów dotyczących zmiany imienia i nazwiskaPokaż
2013-06-26 Kontrola postępowania z dokumentacją Urzędu Stanu Cywilnego w RybnikuPokaż
2013-06-25 Wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42Pokaż
2013-06-24 Kontrola archiwum zakładowegoPokaż
2013-05-07 Prowadzenie ewidencji gruntów i budynkówPokaż
2013-04-25 Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKARPokaż
2013-04-17 Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiejPokaż
2013-04-17 Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od Ronda Boguszowickiego do granic miastaPokaż
2013-04-04 Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 1 w Rybniku z adaptacją na cele gospodarczePokaż
2013-02-28 Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. JastrzębskiejPokaż
2013-02-14 Postępowanie z dokumentacją tworzącą państwowy zasób geodezyjny i kartograficznyPokaż
2013-02-05 Realizacja projektu Rybnicki System Informacji PrzestrzennejPokaż
2013-01-22 Nowowybudowane składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - kwatera II etap IIIPokaż
2012-12-20 Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. JastrzębskiejPokaż
2012-10-26 Czas pracy pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz poprawność procedur związanych ze zwalnianiem pracowników Urzędu Miasta RybnikaPokaż
2012-09-21 Kontrola projektu pn." Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku- Kamieniu"Pokaż
2012-07-25 Realizacja przez Prezydenta Miasta Rybnika niektórych zadań organów Gminy określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej PolskiejPokaż
2012-07-20 Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i PodmiejskiejPokaż
2012-07-11 Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowania sprzętem obrony cywlnej, Baza Szefa OC ArcusPokaż
2012-07-05 Realizacja projektu Miejska Sieć Szerokopasmowa w RybnikuPokaż
2012-05-31 Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu: Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku- Kamieniu"Pokaż
2012-05-24 Dochody utracone z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomościPokaż
2012-05-23 Modernizacja źrodeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Rybnika-etap IPokaż
2012-05-08 Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej dotyczącej sposobu przyjmowania do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznychPokaż
2012-04-20 Kontrola problemowa w zakresie stosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drróg publicznychPokaż
2012-04-19 Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w RybnikuPokaż
2012-04-17 Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i PodmiejskiejPokaż
2012-04-16 Przestrzeganie przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska w związku z zamiarem oddania do użytkowania kwatery II etap II składowiska odpadówPokaż
2012-04-13 Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w RybnikuPokaż
2012-04-13 Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowaniu projektu pn. Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935.Pokaż
2012-04-06 Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów iwestycyjnychPokaż
2012-04-05 Kontrola przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odnośnie projektu : "TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W RYBNIKU"Pokaż
2012-04-02 Powiązania budżetu Miasta Rybnika z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r.Pokaż
2012-03-15 Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.04.03.00-00-025.10 dot. projektu pn. "II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013Pokaż
2012-03-01 Kontrola kompleksowa całokształtu gospodarki finansowej miastaPokaż
2012-02-24 Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - etap I ( nr projektu 733 )Pokaż
2012-02-15 Kontrola projektu Rybnicki System Informacji PrzestrzennejPokaż
2012-02-14 Kontrola projektu "Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku"Pokaż
2012-02-07 Kontrola projektu pn. Sieć Tablic Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik - dostawa wraz z montażem, współfinansowanego z RPO WŚ na lata 2007-2013 - w szczególności ocena prawidłowości przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonegoPokaż
2012-01-30 Informacja pokontrolna dot. projektu "Rybnik-Inwestujesz-Zyskujesz" - Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w dniach 15-18 listopada 2011 r.Pokaż
2011-12-27 Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.09.2011 r. do 09.11.2011 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie projektu pn: "Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych"Pokaż
2011-12-27 Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 01.08.2011 r. do 26.08.2011 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie projektu pn: "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego"Pokaż
2011-12-27 Informacja pokontrolna - "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego"Pokaż
2011-11-18 Informacja pokontrolna projektu pn. "Budowa systemu monitoringu wizyjnego maista Rybnika - II etap" przeprowadzona w dniach od 26-28 stycznia 2011r. przez Urząd Marszałkowski.Pokaż
2011-11-17 Kontroli utrzymania przez gminę czystości i porządku w miejscach publicznych w latach 2009-2011(I półrocze) przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę KontroliPokaż
2011-11-17 Wystąpienie pokontrolne - kwalifikacja wojskowa 2011r.Pokaż
2011-11-17 Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.09.2011 r. do 15.11.2011 r. w zakresie projektu pn.: Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku- Boguszowicach ( I etap)- nr 733Pokaż
2011-11-07 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeprowadzona z dniach 13,17,19,20.10.2011 r.Pokaż
2011-08-11 Kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w zakresie oceny stanu sanitarno - higienicznego Urzędu Miasta RybnikaPokaż
2011-07-06 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w dniach 22,29.06 i 1.07.2011r. w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, prawidłowości rozwiązywania stosunków pracy oraz poprawności wypłaty należnych świadczeń byłym pracownikom.Pokaż
2011-06-29 Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 12.05.2011 do 22.06.2011 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie projektu pn. Modernizacja hali widowiskowo- sportowej w Rybniku- Boguszowicach II etapPokaż
2011-04-04 Raport pokontrolny projekt "Dodajcie nam skrzydeł"Pokaż
2011-03-31 Kontroli realizacji projektu "Zakup mebli dla Filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku"Pokaż
2011-03-31 Kontroli realizacji projektu "Zakup książek dla Filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku"Pokaż
2011-02-16 Protokół kontroli realizacji projektu "Bezpiecznie jak w domu - podróżuję komunikacją miejską".Pokaż
2011-02-03 usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości należących do Miasta Rybnika - protokół z kontroli NIKPokaż
2011-01-31 Informacja pokontrolna - projekt "Promocja inwestycyjna Miasta: Aktywny Rybnik - Miasto z Ikrą"Pokaż
2011-01-19 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 5-29.10.2010 r. przez ŚWINGiKPokaż
2011-01-07 Zalecenia pokontrolne będące wynikiem kontroli problemowej przeprowadzonej przez ŚWINGiK w dniach 5.10-29.10.2010 r.Pokaż
2011-01-03 Zalecenia pokontrolne w ramach kontroli przeprowadzonej przez NFOŚiGW w dniach 25.10-29.10.2010 r.Pokaż
2010-12-21 Protokół kontroli zbiornika wodnego ParuszowiecPokaż
2010-12-20 Kontrola nowowybudowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku przy ul. KolbergaPokaż
2010-12-17 Informacja pokontrolna projektu nr 555 pn."Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku współfinansowanego z RPO WŚ na lata 2007-2013Pokaż
2010-12-17 "Rybnik to dobry adres" RPO WSL 2007-2013Pokaż
2010-12-13 Protokół z kontroli Urzędu Skarbowego w Rybniku w zakresie roliczenia podatku VAT za sierpień 2010 r. przeprowadzonej w dn.od 9 listopada do 6 grudnia 2010 r. W protokole dokonano wyłączeń na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [t.j. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.]Pokaż
2010-12-09 Informacja pokontrolna z kontroli planowanej NFOŚiGW przeprowadzonej w dniach 25-29.10.2010 r. dotyczącej Projektu ISPA/FS "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku"Pokaż
2010-11-29 Informacja pokontrolna projektu: " Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku - Boguszowicach II etapPokaż
2010-11-24 Przygotowania oraz stopnia realizacji zadańzwiązanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w mieście Rybnik w latach 2008-2009 r.Pokaż
2010-09-23 Protokół kontroli w przedmiocie realizacji zadań w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami z wydobycia węgla kamiennego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.Pokaż
2010-08-23 Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta RybnikaPokaż
2010-08-20 Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii WęglowychPokaż
2010-08-05 Protokół z kontroli Projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PE/025 "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach w okresie 12.01.2010-23.07.2010Pokaż
2010-07-23 informacji pokontrolnej z przeprowadzonej w dniach 23-25 czerwca 2010 r. kontroli projektu "Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie", współfinansowanego z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013Pokaż
2010-07-02 Projekt "Rybnik to dobry adres" RPO WSL 2007-2013Pokaż
2010-05-25 Protokół z kontroli "Rozliczenie podatku od towarów i usług za sierpień 2006 r." przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 9-22 marca oraz 23 i 29 kwietnia 2010 r. W protokole dokonano wyłączeń na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)Pokaż
2010-05-14 Protokół kontroli przeprowadzonej przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 19-20,22,26-29 kwietnia 2010 r. W protokole dokonano wyłączeń, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Pokaż
2010-05-05 Protokół nr 8/2010 z dnia 28.04.2010 r. - WFOŚiGWPokaż
2010-04-08 Protokół kontroli GIODO Systemu Karty MiejskiejPokaż
2010-04-07 Protokół z kontroli "Podatek od towarów i usług za listopad 2009 r." przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 26 stycznia – 23 lutego 2010 r. W protokole dokonano wyłączeń na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)Pokaż
2010-03-11 Opinia na podstawie kontroli przeprowadzonej przez kontrolera Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 19, 22 lutego 2010 r. W opinii dokonano wyłączeń, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Pokaż
2010-02-26 Protokół z kontroli "Podatek od towarów i usług za październik 2009 r." przeprowadzonej przez st. komisarzy skarbowych Urzędu Skarbowego w Rybniku w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 7 grudnia 2009 r.- 25 stycznia 2010 r. W protokole dokonano wyłączeń na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)Pokaż
2010-02-25 Protokół z kontroli przeprowadzonej przez kontrolera Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 19, 22 lutego 2010 r. W protokole dokonano wyłączeń, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Pokaż
2010-01-29 Informacja pokontrolna projektu „Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w mieście Rybnik”Pokaż
2009-12-04 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rybnika w zakresie oceny prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.Pokaż
2009-10-23 Protokół z kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 20 października 2009 r. W protokole dokonano wyłączeń, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Pokaż
2009-10-05 Raport pokontrolny z kontorli przeprowadzonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniach 18-20 sierpnia br. kontrolą doraźną w zakresie:  - prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz przyjmowania opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; - prowadzenia operatu geodezyjnego oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do rozporzadzenia MRRiB z dnai 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; - naliczenia opłat na fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.Pokaż
2009-09-29 Informacja pokontrolna z kontroli inwestycji budowy boiska piłkarskiego w Rybniku przy ul. Gliwickiej, przeprowadzonej przez kontrolerów WIOŚ w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 24-25 września 2009 r.Pokaż
2009-07-28 Informacja pokontrolna z kontroli planowanej dotyczącej realizacji Projektu ISPA/FS "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku", przeprowadzonej przez kontrolerów NFOŚiGW w Warszawie, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 22-26 czerwca 2009 r.Pokaż
2009-06-18 Protokół z kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie realizacji umowy nr 213/2006/66/OW/ot/ip/P, przeprowadzonej przez kontrolera WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 8-9 czerwca 2009 r.Pokaż
2009-06-18 Protokół z kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie realizacji umowy nr 289/2006/66/OW/ot/ip/P, przeprowadzonej przez kontrolera WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 19-20 maja 2009 r.Pokaż
2009-06-18 Protokół z kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie realizacji umowy nr 38/2007/66/OW/ot/ip/P, przeprowadzonej przez kontrolera WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 11-12 maja 2009 rPokaż
2009-06-18 Protokół z kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie realizacji umowy nr 70/2007/66/OW/ot/ip/P, przeprowadzonej przez kontrolera WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 20-21 kwietnia 2009 r.Pokaż
2009-06-17 Protokół z kontroli problemowej dotyczącej prawidłowości wykorzystania środków budżetowych w 2008 roku przez samorządy gminne i powiatowe realizujące resortowy "Program Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną" oraz rządowy "Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży", przeprowadzonej przez inspektora Biura Kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 25 maja - 3 czerwca 2009 r. W protokole dokonano wyłączeń, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Pokaż
2009-06-04 Protokół z kontroli w zakresie gromadzenia i podziału środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowania środkami powiatowego i gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeprowadzonej przez kontrolera Najwyższej Izby Kontroli - delegatura w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 7 kwietnia - 18 maja 2009 rPokaż
2009-05-28 Protokół z kontroli kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej przez inspektorów Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 29 kwietnia 2009 r.Pokaż
2009-05-25 Protokół z kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 20-24 kwietnia 2009 r. W protokole dokonano wyłączeń, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)Pokaż
2009-05-25 Raport z kontroli "Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w roku 2008", przeprowadzonej przez inspektora skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 7 kwietnia - 5 maja 2009 r. W protokole dokonano wyłączeń, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) oraz art. 293 § 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 6 poz. 60 z późn. zm.). Organ, który dokonał wyłączenia: Prezydent Miasta Rybnika.Pokaż
2009-04-16 Raport pokontrolny z wizytacji obiektu dofinansowanego z funduszu rozwoju kultury fizycznej - Basen w Boguszowicach.Pokaż
2009-04-07 Raport pokontrolny z realizacji projektu SPO RZL 2.1 "Równy start w przyszłość- wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku", kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Edukacji NarodowejPokaż
2008-12-17 Protokół z kontroli sprawdzajacej realizację wniosku dotyczącego ustalenia wymiaru czasu pracy pracownikom samorządowym, przeprowadzonej przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 11-12 listopada 2008 r.Pokaż
2008-11-12 Protokół z planowej kontroli prawidłowości stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz KPA w postępowaniach obejmujących zadania administracji architektoniczno-budowlanej organu I instancji, przeprowadzonej przez kontrolerów Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 20-21 marca 2008 r. Zmiana protokołu (z protokołu zostały usunięte wybrane informacje na podstawie art. 23.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych)Pokaż
2008-10-28 Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji projektu: "Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 1 w Rybniku wraz z adaptacją na cele gospodarcze", przeprowadzonej przez kontrolerów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w dniach 1-4 września 2008 r.Pokaż
2008-10-28 Ocena stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego "Pojazd i Kierowca", przeprowadzona przez Departament Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 11 października 2008 r.Pokaż
2008-10-28 Analiza prawna w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego oraz wspólnotowych dyrektyw środowiskowych przez beneficjentów relizujących projekty w ramach SPOT, sporządzona na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 17 marca 2008 r.Pokaż
2008-10-16 Protokół z kontroli na zakończenie realizacji Projektu SPOT/2.2/65/04 "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik", przeprowadzonej przez kontrolerów Departamentu Kontroli Ministerstwa Infrastruktury, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 21-25 kwietnia 2008 r.Pokaż
2008-10-01 Protokół z kontroli stanu przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, przeprowadzonej przez kontrolera Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 22 września 2008 r.Pokaż
2008-09-04 Protokół z kontroli archiwum zakładowego, przeprowadzonej przez kontrolera Oddziału w Raciborzu Archiwum Państwowego w Katowicach, w Urzędzie Stanu Cywilnego w dniu 15 lipca 2008 r.Pokaż
2008-08-19 Protokół z kontroli przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp przeprowadzonej przez kontrolerów Okręgowego inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 29 maja - 24 czerwca 2008 r.Pokaż
2008-05-21 Protokół z kontroli problemowej dot. określenia stopnia realizacji i prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonych na zadania ustawowo zlecone gminie Rybnik w 2007 r., przeprowadzonej przez kontrolerów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 22 lutego 2008 r.Pokaż
2008-04-23 Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym, budowa kotłowni gazowej i modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz termomodernizacja budynku Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach" przeprowadzonej przez kontrolerów WFOŚiGW, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 15 kwietnia 2008 r.Pokaż
2008-04-22 Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Rybnik za okres od 1 stycznia 1999 r. do 11 kwietnia 20088 r. przeprowadzonej przez kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 13 lutego - 11 kwietnia 2008 r.Pokaż
2008-04-03 Protokół z kontroli zgodności działania organu realizującego zadania z zakresu administracji rządowej z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzonej przez kontrolerów Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 1-22 października 2008 r.Pokaż
2008-03-26 Protokół z kontroli problemowej w zakresie przeprowadzania poboru przeprowadzonej przez kontrolerów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 20 marca 2008 r.Pokaż
2008-02-14 Protokół z kontroli doraźnej w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych Miasta Rybnik przeprowadzonej przez kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 5-7 lutego 2008 r.Pokaż
2008-02-14 Protokół z kontroli realizacji projektu budowy kanalizacji w Rybniku przeprowadzonej przez kontrolerów Departamentu kontroli Funduszu Spójności NFOŚiGW, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 5-8 lutego 2008 r. Załączniki do protokołu są do wglądu w Urzędzie MiastaPokaż
2008-01-31 Protokół z kontroli realizacji projektu pn. "Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku" przeprowadzonej przez kontrolerów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 14-17 stycznia 2008 r.Pokaż
2007-11-06 Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa przenaczonych w roku 2005 na realizację kontraktu wojewódzkiego pn. "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku" przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 16 maja - 18 czerwca 2007 r.Pokaż
2007-10-31 Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisławskiej na odcinku od ul. Sławików do ul. Łanowej w Rybniku" przeprowadzonej przez kontrolera WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 30 października 2007 r.Pokaż
2007-09-13 Protokół z kontroli realizacji projektu "Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do internetu w Mieście Rybnik" przeprowadzonej przez kontrolerów Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 23-30 lipca 2007 r.Pokaż
2007-09-12 Protokół z kontroli oceny realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Rybnika przeprowadzonej przez kontrolerów Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 4-6 sierpnia 2007 r.Pokaż
2007-08-07 Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w ramach umowy nr 182/2006/66/OZ/uk/P na zadanie "Budowa pryzmowej kompostowni odpadów roślinnych na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku" przeprowadzonej przez pracownika WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 1 sierpnia 2007 r.Pokaż
2007-07-31 Zarządzenie pokontrolne nr 10/2007 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotyczące kontroli utrzymania urządzeń wodnych na rzece Rudzie, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 6 czerwca 2007 r.Pokaż
2007-07-31 Informacja pokontrolna z kontroli prawidłowości wykorzystania środków EFRR dla projektu: "Zamknięcie i rekultywacja kwatery I składowiska odpadów komunalnychw Rybniku", przeprowadzonej przez kontrolerów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 5-19 marca 2007 r.Pokaż
2007-06-06 Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta Rybnika, przeprowadzonej przez pracownika Archiwum Państwowego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 26 kwietnia 2007 r.Pokaż
2007-05-28 Protokół z kontroli w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu: "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik", przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 14 lutego - 20 kwietnia 2007Pokaż
2007-05-28 Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminach: Rybnik, Gaszowice, Jejkowice (...)", przeprowadzonej przez inspektora WFOŚiGW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 21-22 maja 2007 r.Pokaż
2007-04-23 Protokół z kontroli prawidłowości przeprowadzenia poboru na terenie miasta Rybnika, przeprowadzonej przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 1 marca 2007 r.Pokaż
2007-04-03 Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy na "Budowę kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski w Rybniku", przeprowadzonej przez inspektora WFOŚiGW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 2-3 kwietnia 2007 r.Pokaż
2007-03-29 Informacja pokontrolna z kontroli w zakresie stanu realizacji i wydatkowania środków projektu: "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik", przeprowadzonej przez pracowników Ministerstwa Transportu w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach sierpniu 2006 rPokaż
2007-03-29 Informacja pokontrolna z kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków ZPORR dla projektu "Nowe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej - przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku", przeprowadzonej przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 18-29 września 2006 r.Pokaż
2007-03-29 Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach umowy na "Budowę kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku", przeprowadzonej przez inspektora WFOŚiGW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 26-27 marca 2007 r.Pokaż
2007-02-15 Protokół z kontroli prawidłowości postępowań obejmujących zadania administracji architektoniczno-budowlanej i instancji, przeprowadzonej przez inspektorów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 9-10 stycznia 2007 r.Pokaż
2007-02-15 Protokół z kontroli realizacji zadań administracji rządowej przez organy samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przeprowadzonej przez starszego inspektora wojewódzkiego w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 14-25 lutego 2005 r.Pokaż
2006-12-22 Protokół z kontroli oceny stopnia realizacji inwestycji w Mieście Rybniku w ramach tworzenia nowych miejsc pracy, dotyczącej inwestycji: "Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Podmiejskiej" oraz "Przebudowa Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach", przeprowadzonej przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 21 grudnia 2006 r.Pokaż
2006-12-14 Protokół z kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy z w/w środków w ramach Funduszu Spójności - Projekt nr 2001/PL/16/P/PE/025 - Budowa kanalizacji w gminach Rybnik, Gaszowice, Jejkowice przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 13 września - 17 listopada 2006 r.Pokaż
2006-12-14 Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych (z EFRR) dla projektu: Kompleksowa modernizacja Rybnickiego Centrum Kultury na potrzeby mieszkańców regionu, przeprowadzonej przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 23 października - 6 listopada 2006 r.Pokaż
2006-12-05 Protokół z kontroli oceny stopnia realizacji w Mieście Rybniku w ramach tworzeia nowych miejsc pracy przeprowadzonej przez pracowników Ministerstwa Gospodarki i ARP w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 30 sierpnia 2006 r.Pokaż
2006-12-05 Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW na zadanie "Budowa źródła ciepła dla Sali gimnastycznej przy hotelu OLIMPIA w Rybniku Kamieniu" przeprowadzonej przez pracownika WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 22 lutego 2006 r.Pokaż
2006-12-05 Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW na zadanie "Modernizacja kotłowni węglowej na gazową i instalacji c.o. w Przedszkolu nr 4 w Rybniku" przeprowadzonej przez pracownika WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 27 września 2005 r.Pokaż
2006-12-05 Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW na zadanie "Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku" przeprowadzonej przez pracownika WFOŚiGW w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 5 lipca 2005 r.Pokaż
2006-12-05 Protokół z kontroli realizacji programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami" przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Śląskiego PFRON w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 3 kwietnia 2006 r.Pokaż
2006-12-05 Protokół z kontroli archiwum zakładowego przeprowadzonej przez pracowników Archiwum Państwowego w Katowicach - Oddział w Raciborzu, w Urzędzie Stanu Cywilnego w dniu 13 grudnia 2005 rPokaż
2006-10-26 Protokół z kontroli dotyczącej zgromadzeń publicznych przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji ŚUW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 25 maja 2006 r.Pokaż
2006-10-26 Protokół z kontroli problemowej na temat funkcjonalności lokalu dla potrzeb przeprowadzenia poboru oraz sporządzenia i prowadzenia dokumentacji dotyczącej poboru przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji ŚUW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 3 kwietnia 2006 r.Pokaż
2006-10-26 Informacja pokontrolna z kontroli dotyczącej projektu pod nazwą "Rozbudowa układu komunikacyjnego Rybnika przez przebudowę skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 920" przeprowadzonej przez zespół kontrolny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 11 stycznia - 6 lutego 2006 r.Pokaż
2006-10-26 Protokół z kontroli doraźnej obejmującej budowę Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku przeprowadzonej przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Miasta Rybnika w 2005 r.Pokaż
2006-10-10 Protokół z kontroli doraźnej w zakresie realizacji Oczyszczalni Ścieków w Rybniku-Orzepowicach przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 5-9.10.2006.Pokaż
2006-10-05 Protokół z kontroli oceny stopnia realizacji inwestycji w Mieście Rybnik w ramach tworzenia nowych miejsc pracy, przeprowadzonej przez kontrolerów Ministerstwa Gospodarki oraz Agencji Rozwoju Przemysłu w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 30.08.2006.Pokaż
2006-07-06 Protokół z kontroli inwestycji pn.: "Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu Zachodniego - modernizacja hotelu "Speedway" w Rybniku II etap - zagospodarowanie terenu przy hotelu" przeprowadzonej przez kontrolerów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 29.11-31.12.2005.Pokaż
2006-03-08 Protokół z kontroli realizacji projektu ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025 - "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" przeprowadzonej przez eksperta DTZ-NFOŚiGW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 27.02-03.03.2006. Załączniki do protokołu są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta.Pokaż
2006-02-17 Protokół z kontroli problemowej w zakresie przygotowania i realizacji zadania ptn: "Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku" przeprowadzonej przez kontrolerów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniu 23.09.2005.Pokaż
2005-12-27 Protokół z kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań konwojowych przez Straż Miejską w Rybniku przeprowadzonej przez kontrolerów KWP w Katowicach w dniach 04, 06 i 15.05.2005. Załączniki do protokołu oraz odpowiedzi Straży Miejskiej są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta.Pokaż
2005-10-11 Korekta protokołu z kontroli realizacji projektu ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025 - "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" przeprowadzonej przez eksperta DTZ-NFOŚiGW w  Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 08-12.08.2005.Pokaż
2005-10-04 Protokół z kontroli umowy pożyczki nr 245/2004/66/OA/no/P - "Modernizacja kotłowni węglowej na gazową i instalacji c.o. w Przedszkolu nr 4 w Rybniku" przeprowadzonej przez pracowników WFOŚiGW w  Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 27.09.2005.Pokaż
2005-09-30 Dokumenty z kontroli realizacji projektu FS nr CCI  2001/PL/16/P/PE/025 - "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" w zakresie organizacji postępowań o zamówienie publiczne oraz zawierania umów, przeprowadzonej przez eksperta Wydziału Przetargów NFOŚiGW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 28-29.09.2005.Pokaż
2005-09-22 Protokół z kontroli realizacji projektu ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025 - "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" przeprowadzonej przez eksperta DTZ-NFOŚiGW w  Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 08-12.08.2005.Pokaż
2005-07-08 Protokół z kontroli wykorzystania środków WFOŚiGW przeprowadzonej przez pracowników WFOŚiGW w Katowicach, w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika w dniu 05.07.2005.Pokaż
2005-01-12 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika w dniach 25-27.10.2004.Pokaż
2005-01-06 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Rybniku w dniach od 14.10.2004 do 19.10.2004 r. Temat kontroli: prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.Pokaż
2004-12-16 Protokół z kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie: Prawidłowość gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach projektu PHARE PL 9903.01.01 "Małe projekty infrastrukturalne" w okresie od 01.10.2000 do 31.12.2003, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach od 27.07 - 19.10.2004 r.Pokaż
2004-10-15 Protokół kontroli Realizacji Projektu ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025, przeprowadzonej w dniach od 11 do 15 października 2004 r. przez inspektorów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Pokaż
2004-06-29 Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Rybnika, przeprowadzonej przez kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 6 listopada 2003 r. - 19 stycznia 2004 r.Pokaż
2004-05-31 Protokół z kontroli prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych w okresie od stycznia do 31 grudnia 2003 r., przeprowadzonej przez kontrolerów Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 23 kwietnia 2004 r.Pokaż
2004-05-19 Protokół z kontroli Realizacji Projektu ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025 "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku", przeprowadzonej przez kontrolerów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 26-30 kwietnia 2004 r.Pokaż
 
 
Odsłon strony: 269208 Metryka
Redaktor: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-05-09 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-04-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-04-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-04-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-04-12 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-03-27 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-02-07 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2023-10-17 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2023-08-23 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2023-08-23 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2023-06-27 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2023-06-27 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2023-06-21 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2023-05-17 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2023-04-13 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-12-27 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-12-27 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-12-27 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-12-07 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-11-15 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-10-14 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-07-21 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-07-21 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-07-07 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-07-07 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-07-07 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2022-02-14 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-11-05 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-11-05 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-10-28 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-10-06 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-10-04 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-10-04 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-09-17 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-08-12 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-06-23 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-06-23 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-06-09 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-05-12 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-04-26 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-04-12 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-03-25 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-01-28 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-01-12 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2021-01-07 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2020-12-23 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2020-10-28 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2020-10-22 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
2020-10-22 Opublikowano dokument: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.