Tabela zawiera 1080 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer uchwały Data sesji Dotyczy
175/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
174/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
171/XII/2019 2019-06-27 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa Cyrana Pokaż
166/XII/2019 2019-06-27 Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Pokaż
165/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
162/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
161/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
160/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
150/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika Pokaż
137/XI/2019 2019-05-23 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
136/XI/2019 2019-05-23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
132/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
131/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
130/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
129/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
128/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
119/X/2019 2019-05-09 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
116/VIII/2019 2019-04-11 Budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Pokaż
112/VIII/2019 2019-04-11 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
107/VI/2019 2019-03-21 Zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowa Pokaż
101/VI/2019 2019-03-21 Zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła Pokaż
67/V/2019 2019-02-28 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2019 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
66/V/2019 2019-02-28 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną Pokaż
65/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku Pokaż
64/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
61/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
58/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1) Pokaż
57/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
56/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
55/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
47/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika Pokaż
46/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika Pokaż
45/IV/2019 2019-01-24 Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” Pokaż
39/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Pokaż
38/IV/2019 2019-01-24 zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
37/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023 Pokaż
36/IV/2019 2019-01-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i ich wydzierżawiania Pokaż
30/III/2018 2018-12-13 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Pokaż
29/III/2018 2018-12-13 Uchwalenia Statutu Miasta Rybnika Pokaż
28/III/2018 2018-12-13 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
20/III/2018 2018-12-13 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek e szkole i w domu" na lata 2019-2023. Pokaż
859/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika" Pokaż
858/LII/2018 2018-11-08 Uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
857/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku. Pokaż
854/LII/2018 2018-11-08 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków” Pokaż
853/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
850/LI/2018 2018-10-11 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Pokaż
849/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia Statutu Miasta Rybnika Pokaż
848/LI/2018 2018-10-11 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku Pokaż
847/LI/2018 2018-10-11 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku Pokaż
844/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Józefa Poloka Pokaż
843/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków” Pokaż
842/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
841/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
840/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
839/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
835/LI/2018 2018-10-11 Podatku od środków transportowych na 2019 rok Pokaż
834/LI/2018 2018-10-11 Podatku od nieruchomości na 2019 rok Pokaż
828/L/2018 2018-09-13 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Pokaż
812/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 744/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
805/L/2018 2018-09-13 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Pokaż
804/L/2018 2018-09-13 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
802/L/2018 2018-09-13 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
800/L/2018 2018-09-13 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
798/L/2018 2018-09-13 Zniesienia nazwy skrzyżowania "Rondo Mikołowskie" Pokaż
797/L/2018 2018-09-13 Przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023” Pokaż
791/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
790/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
789/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
786/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
785/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
782/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku Pokaż
780/XLIX/2018 2018-06-27 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
777/XLIX/2018 2018-06-27 Uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
776/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
775/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
774/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
773/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
767/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany Uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
766/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny Pokaż
765/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Pokaż
764/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
761/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jabłoniowa - Olszycka i nadania nazwy ulicy (ul. Jabłoniowa) Pokaż
760/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jankowicka - Młyńska i nadania nazwy ulicy (ul. Parkingowa) Pokaż
759/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy (ul. Handlowa) Pokaż
756/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
755/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rybnika Pokaż
746/XLVII/2018 2018-04-19 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
744/XLVII/2018 2018-04-19 Regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
742/XLVII/2018 2018-04-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej Pokaż
741/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
740/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
739/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
737/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
734/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
733/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkalnego zasobu gminy - "Mieszkania dla rodzin" Pokaż
732/XLVII/2018 2018-04-19 zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
725/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
724/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
721/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
714/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
713/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Zamysłów Pokaż
712/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
711/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
710/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Radziejów Pokaż
709/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Popielów Pokaż
708/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Niewiadom Pokaż
707/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
706/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Kamień Pokaż
705/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Gotartowice Pokaż
704/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
703/XLV/2018 2018-02-15 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
702/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Pokaż
701/XLV/2018 2018-02-15 Przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020” Pokaż
699/XLV/2018 2018-02-15 Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
690/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnka Pokaż
687/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
686/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
685/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
684/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
683/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
678/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
669/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
668/XLIII/2017 2017-12-14 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
667/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
663/XLIII/2017 2017-12-14 Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy w Rybniku Pokaż
661/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) Pokaż
660/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
659/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
658/XLIII/2017 2017-12-14 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
648/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
645/XLII/2017 2017-11-16 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - Pokaż
644/XLII/2017 2017-11-16 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Pokaż
642/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
641/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Pokaż
639/XLII/2017 2017-11-16 Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
638/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018 Pokaż
634/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
629/XLI/2017 2017-10-19 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku Pokaż
628/XLI/2017 2017-10-19 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
585/XLI/2017 2017-10-19 Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
584/XLI/2017 2017-10-19 Uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych Pokaż
583/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od środków transportowych na 2018 rok Pokaż
582/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
579/XL/2017 2017-09-21 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
578/XL/2017 2017-09-21 Nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
576/XL/2017 2017-09-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku Pokaż
568/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
567/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
565/XXXIX/2017 2017-08-24 Wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowej Pokaż
564/XXXIX/2017 2017-08-24 Zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Pokaż
557/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statut Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
556/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Powstańców Śląskich) Pokaż
550/XXXVIII/2017 2017-06-22 Utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Pokaż
549/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
536/XXXVI/2017 2017-05-18 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
535/XXXVI/2017 2017-05-18 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
525/XXXV/2017 2017-04-27 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowa i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
519/XXXV/2017 2017-04-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27-1) Pokaż
513/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
512/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
504/XXXII/2017 2017-03-16 Zmiany nazwy drogi publicznej z "Władysława Hibnera" na "ks. Henryka Jośki" Pokaż
503/XXXII/2017 2017-03-16 Nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Lawendowa Pokaż
500/XXXII/2017 2017-03-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35-1) Pokaż
493/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
492/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
489/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
488/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
480/XXX/2017 2017-01-12 Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
479/XXX/2017 2017-01-12 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
473/XXX/2017 2017-01-12 Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
466/XXX/2017 2017-01-12 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
458/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Smolna Pokaż
457/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
455/XXIX/2016 2016-12-15 Zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrody Pokaż
452/XXIX/2016 2016-12-15 Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej Pokaż
451/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
437/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy Prostej Pokaż
436/XXVII/2016 2016-11-17 Uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory Pokaż
435/XXVII/2016 2016-11-17 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
434/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
432/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska Pokaż
430/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
425/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
422/XXVII/2016 2016-11-17 Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
421/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od środków transportowych na 2017 rok Pokaż
420/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od nieruchomości na 2017 rok Pokaż
408/XXVI/2016 2016-10-20 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
405/XXVI/2016 2016-10-20 Uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku Pokaż
393/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowania Pokaż
392/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
391/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
390/XXIV/2016 2016-09-22 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
380/XXIV/2016 2016-09-22 Zmiany uchwały nr 208/XIV/2015 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
366/XXII/2016 2016-06-23 Ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania Pokaż
365/XXII/2016 2016-06-23 Przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Pokaż
364/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
362/XXII/2016 2016-06-23 Zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
361/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
360/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
354/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
343/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
342/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) Pokaż
341/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12 Pokaż
335/XX/2016 2016-04-21 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
333/XX/2016 2016-04-21 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
331/XX/2016 2016-04-21 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
319/XIX/2016 2016-03-10 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska Pokaż
308/XIX/2016 2016-03-10 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika Pokaż
291/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
290/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
289/XVII/2016 2016-01-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
288/XVII/2016 2016-01-21 Przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2. Pokaż
287/XVII/2016 2016-01-21 Opłaty prolongacyjnej Pokaż
280/XVI/2015 2015-12-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
279/XVI/2015 2015-12-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
276/XVI/2015 2015-12-17 Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
272/XVI/2015 2015-12-17 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy Pokaż
270/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pokaż
269/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
267/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
266/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
265/XVI/2015 2015-12-17 Założenia Przedszkola nr 50 w Rybniku Pokaż
263/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
247/XV/2015 2015-11-19 Likwidacji w roku 2016 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
245/XV/2015 2015-11-19 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
243/XV/2015 2015-11-19 Zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
242/XV/2015 2015-11-19 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
241/XV/2015 2015-11-19 Nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Pokaż
240/XV/2015 2015-11-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
236/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek leśny Pokaż
235/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek rolny Pokaż
234/XV/2015 2015-11-19 Podatku od środków transportowych na 2016 rok Pokaż
233/XV/2015 2015-11-19 W sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok Pokaż
227/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
226/XIV/2015 2015-10-22 Opłaty targowej Pokaż
225/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
217/XIV/2015 2015-10-22 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" Pokaż
214/XIV/2015 2015-10-22 Określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
213/XIV/2015 2015-10-22 Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku Pokaż
212/XIV/2015 2015-10-22 Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
210/XIV/2015 2015-10-22 Określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
209/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
208/XIV/2015 2015-10-22 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
206/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna , zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów dziennych) Pokaż
201/XIII/2015 2015-10-01 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
193/XII/2015 2015-09-17 Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Pokaż
192/XII/2015 2015-09-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
191/XII/2015 2015-09-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
190/XII/2015 2015-09-17 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicy Pokaż
184/XII/2015 2015-09-17 Wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny. Pokaż
163/XI/2015 2015-06-18 Zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście Pokaż
161/XI/2015 2015-06-18 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
157/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 19 Pokaż
156/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13 Pokaż
155/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 Pokaż
147/XI/2015 2015-06-18 Zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutu Pokaż
146/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
142/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
138/XI/2015 2015-06-18 Zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Pokaż
128/X/2015 2015-05-21 Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich Pokaż
127/X/2015 2015-05-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
99/VIII/2015 2015-03-19 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
91/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Bukowej Pokaż
90/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Platanowej Pokaż
89/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Mahoniowej i nadania nazwy ulicy Pokaż
88/VII/2015 2015-02-26 Opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi Pokaż
86/VII/2015 2015-02-26 Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
81/VII/2015 2015-02-26 Zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Pokaż
79/VII/2015 2015-02-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
78/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 14 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
76/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
39/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 19 Pokaż
38/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 17 Pokaż
37/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 16 Pokaż
36/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 11 Pokaż
35/VI/2015 2015-01-22 Regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika Pokaż
33/VI/2015 2015-01-22 Likwidacji w roku 2015 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
31/VI/2015 2015-01-22 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
30/VI/2015 2015-01-22 Zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej Pokaż
29/VI/2015 2015-01-22 Wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej Pokaż
790/LII/2014 2014-11-12 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 14 Pokaż
786/LII/2014 2014-11-12 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
785/LII/2014 2014-11-12 Zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem Pokaż
783/LII/2014 2014-11-12 Przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Pokaż
782/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 10 Pokaż
781/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 15 Pokaż
780/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 9 Pokaż
779/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 8 Pokaż
778/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 7 Pokaż
777/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 6 Pokaż
776/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4 Pokaż
774/LI/2014 2014-10-29 Zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
762/L/2014 2014-10-15 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
761/L/2014 2014-10-15 Ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Rybnika Pokaż
760/L/2014 2014-10-15 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
759/L/2014 2014-10-15 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym Pokaż
756/L/2014 2014-10-15 Podatku od środków transportowych na 2015 rok Pokaż
755/L/2014 2014-10-15 Zwolnień od podatku od nieruchomości Pokaż
754/L/2014 2014-10-15 Podatku od nieruchomości na 2015 rok Pokaż
745/XLIX/2014 2014-09-17 Pozbawienia kategorii dróg gminnych oznaczonych nr 180135 S ul. św. Jana, 180386 S ul. Jana III Sobieskiego, 180332 S ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Tadeusza Kościuszki) i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych Pokaż
737/XLIX/2014 2014-09-17 Przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Pokaż
729/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
728/XLVIII/2014 2014-07-23 Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
722/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy placowi (plac Teatralny) Pokaż
721/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Antoniego Woryny) Pokaż
720/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Wisławy Szymborskiej) Pokaż
714/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
712/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. Pokaż
711/XLVII/2014 2014-06-25 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
707/XLVI/2014 2014-05-28 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
706/XLVI/2014 2014-05-28 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej Pokaż
695/XLV/2014 2014-04-30 Nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
684/XLIV/2014 2014-03-26 Wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
679/XLIV/2014 2014-03-26 Określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
678/XLIV/2014 2014-03-26 Określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
677/XLIV/2014 2014-03-26 Przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych "Mieszkania dla młodych" oraz zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
667/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów Pokaż
665/XLIII/2014 2014-02-26 Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
664/XLIII/2014 2014-02-26 Uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024 Pokaż
662/XLIII/2014 2014-02-26 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pokaż
661/XLIII/2014 2014-02-26 Nazwy skrzyżowania typu rondo (Rondo Wawok) Pokaż
654/XLIII/2014 2014-02-26 Określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Pokaż
653/XLIII/2014 2014-02-26 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Pokaż
652/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku Pokaż
651/XLIII/2014 2014-02-26 Nadania statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
649/XLIII/2014 2014-02-26 Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
645/XLII/2014 2014-01-15 Zmiany statutu Dzielnicy Niewiadom Pokaż
644/XLII/2014 2014-01-15 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
643/XLII/2014 2014-01-15 Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
637/XLI/2013 2013-12-18 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
627/XLI/2013 2013-12-18 Likwidacji w roku 2014 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
624/XLI/2013 2013-12-18 upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego Pokaż
623/XLI/2013 2013-12-18 Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego Pokaż
622/XLI/2013 2013-12-18 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
609/XL/2013 2013-11-27 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
608/XL/2013 2013-11-27 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
607/XL/2013 2013-11-27 Przyjęcia Statutu Rybnickich Służb Komunalnych. Pokaż
606/XL/2013 2013-11-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
602/XL/2013 2013-11-27 Zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
586/XL/2013 2013-11-27 Podatku od środków transportowych na rok 2014 Pokaż
585/XL/2013 2013-11-27 Podatku od nieruchomości na rok 2014 Pokaż
579/XXXIX/2013 2013-10-23 Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
576/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
575/XXXIX/2013 2013-10-23 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018 Pokaż
567/XXXVIII/2013 2013-09-25 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
556/XXXVIII/2013 2013-09-25 Przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika" Pokaż
551/XXXVIII/2013 2013-09-25 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
538/XXXVI/2013 2013-06-26 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Józefa Cyrana) Pokaż
531/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
530/XXXVI/2013 2013-06-26 Zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
521/XXXV/2013 2013-05-22 Ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 180332 S ulicy Powstańców Śląskich Pokaż
520/XXXV/2013 2013-05-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Na Okrzeszyńcu Pokaż
519/XXXV/2013 2013-05-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych Pokaż
512/XXXV/2013 2013-05-22 Zmian w statucie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
511/XXXV/2013 2013-05-22 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
499/XXXIV/2013 2013-04-24 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. Pokaż
465/XXXIII/2013 2013-03-20 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
443/XXXII/2013 2013-02-27 Likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
433/XXXI/2013 2013-01-23 Likwidacji w 2013 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
430/XXXI/2013 2013-01-23 Nadania statutu Muzeum w Rybniku Pokaż
427/XXX/2013 2013-01-09 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
423/XXIX/2012 2012-12-19 Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
416/XXIX/2012 2012-12-19 Określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik Pokaż
415/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zm. Pokaż
414/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 780/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. Pokaż
413/XXIX/2012 2012-12-19 Zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku, przyjętym Uchwałą Nr 781/XLVII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2006 r. Pokaż
412/XXIX/2012 2012-12-19 Zapłaty kartą płatniczą podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika Pokaż
406/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Orzepowice Pokaż
405/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Kamień Pokaż
404/XXVIII/2012 2012-11-28 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
403/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany treści uchwały Nr 352/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
402/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany treści uchwały 350/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
394/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany uchwały nr 208/XVI/2011 z 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Pokaż
392/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
390/XXVIII/2012 2012-11-28 Szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pokaż
389/XXVIII/2012 2012-11-28 Zmiany w uchwale o wyznaczeniu inkasentów opłaty skarbowej Pokaż
388/XXVIII/2012 2012-11-28 Uchylenia uchwały nr 172/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości Pokaż
387/XXVIII/2012 2012-11-28 Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok Pokaż
386/XXVIII/2012 2012-11-28 Podatku od środków transportowych na rok 2013 Pokaż
385/XXVIII/2012 2012-11-28 Podatku od nieruchomości na rok 2013 Pokaż
379/XXVII/2012 2012-10-24 Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
378/XXVII/2012 2012-10-24 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
373/XXVII/2012 2012-10-24 Określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik Pokaż
370/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku Pokaż
369/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Rybnickiemu Centrum Kultury Pokaż
368/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
367/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
366/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
365/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
364/XXVII/2012 2012-10-24 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
354/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w Statucie Miasta Rybnika Pokaż
352/XXVI/2012 2012-09-12 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
351/XXVI/2012 2012-09-12 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
350/XXVI/2012 2012-09-12 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
349/XXVI/2012 2012-09-12 Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
348/XXVI/2012 2012-09-12 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Pokaż
347/XXVI/2012 2012-09-12 Podziału gminy na sektory Pokaż
340/XXVI/2012 2012-09-12 Nadnia nazwy drodze wewnętrznej (Za Komendą) Pokaż
338/XXVI/2012 2012-09-12 Zmian w cenniku opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organziacyjną Miasta Rybnika Pokaż
337/XXVI/2012 2012-09-12 Ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierzat oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
319/XXIII/2012 2012-06-20 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
318/XXIII/2012 2012-06-20 Nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
315/XXIII/2012 2012-06-20 Zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Pokaż
314/XXIII/2012 2012-06-20 Ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy loklanej na terenie Miasta Rybnika Pokaż
304/XXII/2012 2012-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1 Pokaż
302/XXII/2012 2012-05-23 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
288/XXI/2012 2012-04-24 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
282/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Śródmieście Pokaż
281/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Smolna Pokaż
280/XX/2012 2012-03-28 Zmiany w statucie Dzielnicy Paruszowiec-Piaski Pokaż
276/XX/2012 2012-03-28 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Krajobrazowa) Pokaż
272/XX/2012 2012-03-28 Sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 208/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
259/XIX/2012 2012-02-22 Nadania nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik ulic: Budowlanych-Rudzka Pokaż
258/XIX/2012 2012-02-22 Zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg powiatowych Pokaż
244/XVIII/2012 2012-01-25 Zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
227/XVII/2011 2011-12-28 Zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Hallera oraz uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w Rybniku Pokaż
216/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg gminnych Pokaż
215/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Poligonowa - Rycerska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Pokaż
214/XVI/2011 2011-11-30 Zaliczenia łącznika ulic: Chrobrego - Żorska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Pokaż
208/XVI/2011 2011-11-30 Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Pokaż
206/XVI/2011 2011-11-30 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
205/XVI/2011 2011-11-30 Zmiana w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. Zm Pokaż
203/XVI/2011 2011-11-30 Przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania Pokaż
202/XVI/2011 2011-11-30 Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Pokaż
197/XVI/2011 2011-11-30 Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok Pokaż
196/XVI/2011 2011-11-30 Podatku od środków transportowych na rok 2012 Pokaż
195/XVI/2011 2011-11-30 Podatku od nieruchomości na rok 2012 Pokaż
188/XV/2011 2011-10-26 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
187/XV/2011 2011-10-26 Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Rybnika Pokaż
186/XV/2011 2011-10-26 Dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Pokaż
185/XV/2011 2011-10-26 Zmiany regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
184/XV/2011 2011-10-26 Opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika Pokaż
182/XV/2011 2011-10-26 Nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku" Pokaż
168/XIV/2011 2011-09-28 Zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela. Pokaż
162/XIII/2011 2011-08-31 Zmiany uchwały nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
155/XI/2011 2011-06-29 Nazwy skrzyżowania typu rondo "Rondo Pod Zegarem" Pokaż
153/XI/2011 2011-06-29 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Wilcza) Pokaż
147/XI/2011 2011-06-29 Zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Pokaż
146/XI/2011 2011-06-29 Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
145/XI/2011 2011-06-29 Zmiany uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela. Pokaż
142/XI/2011 2011-06-29 Zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych Pokaż
139/XI/2011 2011-06-29 Zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
138/XI/2011 2011-06-29 Zmiany uchwały nr 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 Pokaż
137/XI/2011 2011-06-29 Szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Rybniku Pokaż
133/X/2011 2011-06-08 Ustanowienia insygnium Miasta Rybnika oraz zasad jego używania Pokaż
132/X/2011 2011-06-08 Ustanowienia Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta Rybnika" Pokaż
130/X/2011 2011-06-08 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Pokaż
117/IX/2011 2011-05-04 Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
115/IX/2011 2011-05-04 Wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 210/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2007 r. Pokaż
104/VIII/2011 2011-03-30 Uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
101/VIII/2011 2011-03-30 Zmiany w uchwale nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika. Pokaż
100/VIII/2011 2011-03-30 Opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika Pokaż
99/VIII/2011 2011-03-30 Zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika. Pokaż
98/VIII/2011 2011-03-30 Określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
93/VIII/2011 2011-03-30 Wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 349/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. Pokaż
78/VII/2011 2011-02-23 Uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
77/VII/2011 2011-02-23 Zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
76/VII/2011 2011-02-23 Zmian cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
75/VII/2011 2011-02-23 Zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika Pokaż
71/VII/2011 2011-02-23 Szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Pokaż
70/VII/2011 2011-02-23 Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Pokaż
35/VI/2011 2011-01-26 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
33/VI/2011 2011-01-26 Określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
31/VI/2011 2011-01-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
23/IV/2010 2010-12-29 Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (ul.Sezamkowa) Pokaż
15/III/2010 2010-12-10 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
814/LVII/2010 2010-11-10 Określenia liczby nowych licencji na wykonywanie trasportu drogowego taksówką na obszarze miasta Rybnika w 2011 roku Pokaż
812/LVII/2010 2010-11-10 Przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
811/LVII/2010 2010-11-10 Inkasa podatku rolnego od osób fizycznych Pokaż
810/LVII/2010 2010-11-10 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
809/LVII/2010 2010-11-10 Zmian w uchwale w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych wzdłuż pierzei ulic znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Rybnika, w których dokonano remontu fasady Pokaż
798/LVI/2010 2010-10-20 Podatku od środków transportowych na rok 2011 Pokaż
797/LVI/2010 2010-10-20 Podatku od nieruchomości na rok 2011 Pokaż
796/LVI/2010 2010-10-20 Opłaty od posiadania psów Pokaż
774/LV/2010 2010-09-29 Nazwy skrzyżowania typu rondo Pokaż
772/LV/2010 2010-09-29 Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Rybnika w 2010 r. Pokaż
769/LV/2010 2010-09-29 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
767/LV/2010 2010-09-29 Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Pokaż
766/LV/2010 2010-09-29 Trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Rybnika podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Rybnika innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania Pokaż
764/LIV/2010 2010-08-19 Zmiany uchwały nr 218/XV/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
762/LIII/2010 2010-07-21 Nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
754/LII/2010 2010-06-23 Nadania nazwy skwerowi imienia ks. dr Marka Drogosza Pokaż
753/LII/2010 2010-06-23 Zmiany uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
746/LII/2010 2010-06-23 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pokaż
745/LII/2010 2010-06-23 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwlok zwierzęcych i ich części. Pokaż
741/LII/2010 2010-06-23 Zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do[]wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela Pokaż
732/LI/2010 2010-04-28 Zmian w uchwale dotyczącej podziału miasta na obwody głosowania Pokaż
731/LI/2010 2010-04-28 Zmiany uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
729/LI/2010 2010-04-28 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
728/LI/2010 2010-04-28 Określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola Pokaż
727/LI/2010 2010-04-28 Zmiany statut Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 699/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. Pokaż
726/LI/2010 2010-04-28 Zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Pokaż
717/XLIX/2010 2010-03-24 Sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom w sprawie: zmiany uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
706/XLVIII/2010 2010-02-10 Zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikat. Pokaż
702/XLVIII/2010 2010-02-10 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Pokaż
701/XLVIII/2010 2010-02-10 Wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwlok zwierzęcych i ich części. Pokaż
699/XLVIII/2010 2010-02-10 zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 252/XVIII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego uchwałą Nr 470/XXX/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r. Pokaż
698/XLVIII/2010 2010-02-10 Uchwała w sprawie zaplaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika kartą płatniczą Pokaż
695/XLVII/2010 2010-01-04 Nadanie nazwy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wolnej w Rybniku Pokaż
 
 
Odsłon strony: 299718 Metryka
Redaktor: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2012-04-10 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2012-03-21 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2012-03-13 Aktualizacja treści Hałacz Ksenia (Referent Or)