Podstawa prawna 

Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa dział VIII art. 221- art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego, zaś  sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w  ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzeniu 557/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie zasad rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Miasta Rybnika.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 Warunki formalne petycji

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję). 

Petycje można składać:

  • listownie na adres: URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK;
  • doręczyć osobiście: Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, w godzinach bezpośredniej obsługi klienta:
    od pon.-śr. 8.00-15.00, czw. 8.00-17.30, pt. 8.00-12.30;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres rybnik@um.rybnik.pl

Termin załatwienia petycji

Każda petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2015 roku. [rtf - 29 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2016 roku. [rtf - 24 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2017 roku. [rtf - 20 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2018 roku. [rtf - 114 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2019 roku. [rtf - 52 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2020 roku. [rtf - 193 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2021 roku. [rtf - 192 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2022 roku. [rtf - 189 KB]

 
Rejestr
Data wpływu Dotyczy Organ Szczegóły
2024-03-13 Budowa biogazowni na terenie dzielnicy Niewiadom.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2024-02-26 Udostępnienia części muru znajdującego się od strony zachodniej oraz południowej Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2024-02-26 Udostępnienia wszystkich umów wraz z wszystkimi załącznikami, zawartych pomiędzy Urzędem Miasta Rybnika a spółką Komunikacji Miejskiej w Rybniku.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2024-02-12 Montaż oświetlenia Rybnik ul. Krzywa pomiędzy numerami 66 a 107.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2024-02-08 Wdrożenia nowej kultury w ochronie, pielęgnacji zieleni i zarządzaniu zasobami przyrodniczymi w granicach administracyjnych miasta Rybnika i utworzenia w tym celu stanowiska koordynatora miejskiego do spraw zieleni.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2024-01-08 Wykonania nawierzchni drogowej przy ulicy Morwowej w dzielnicy Rybnik - Golejów.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2023-11-30 Podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej sanitarnej.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2023-11-27 Jawność Transparentność- wszyscy zmieniajmy Administrację na lepsze.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2023-11-13 Wstrzymania budowy instalacji do fermentacji odpadów biodegradowalnych na terenie Chwałowic.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2023-10-31 W zakresie nawiązania współpracy z Miastem Żory w przedmiocie możliwości korzystania z żorskiej bezpłatnej komunikacji miejskiej przez mieszkańców Rybnika.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2023-09-11 Przekazania środków zarezerwowanych w budżecie na 12 Rad Dzielnic, które nie zostały powołane.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2023-09-11 Wstrzymania budowy osady rybackiej pod nazwą "Osada Rybniki"Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2023-09-08 Niebudowania biogazowni przy ul. Zwycięstwa i Tkoczów.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2023-01-18 Zwiększenie świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2022-10-14 Inicjatywa - ułatwiajmy proces inwestycyjny- dbajmy o inwestorów - Zmieniajmy Gminy na LepszePrezydent Miasta RybnikaPokaż
2022-09-06 Utworzenie oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminy i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2022-07-18 Inicjatywa Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Termomodernizacja i Gospodarka Odpadami.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2022-05-04 Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacji - Troską nas Wszystkich.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2022-01-27 Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja 57Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2022-01-27 Zmianę nazwy skweru przed Szkołą Podstawową SP 13 przy ulicy 1 Maja 51Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-12-02 Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" dla dzielnicy Radziejów ora PopielówPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-09-21 Ekranów akustycznych droga Pszczyna -RacibórzPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-08-29 Połączeń kolejowych i autobusowychPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-08-25 Zdalnego nauczania i reżimu sanitarnego w szkołachPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-08-25 Zdalnego nauczania i reżimu sanitarnego w szkołach.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-08-16 Program edukacyjny "Przygotujmy lepszy świat"Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-07-12 Połączeń kolejowych i autobusowych.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-07-05 Remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 35 dla klas wczesnoszkolnych oraz przedszkola.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-06-02 Niełączenia obecnych klas VI-tych w przyszłym roku szkolnym 2021/2022Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-06-02 Niełączenia obecnych klas VI-tych w przyszłym roku szkolnym 2021/2022Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-04-14 Uruchomienia basenu w dzielnicy ChwałowicePrezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-03-17 Stanu nawierzchni ul. Karola ChodkiewiczaPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-02-07 Petycja w sprawie drogi na ulicy Małej w RybnikuPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-02-06 P2021.32365 - PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy (Od: Krzychu )Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-02-06 Pakietu profilaktycznego suplementacji wit. D.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2021-01-25 Zagrożenie i brak porządku na ulicy Wiejskiej w związku z DYSKOTEKĄ FACE2FACEPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-11-30 Odstąpienia od zwolnień pracowników w oświaciePrezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-11-13 Likwidacja stanowiska pracy "pomoc nauczyciela"Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-11-13 Likwidacja stanowiska pracy "pomoc nauczyciela"Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-10-26 Poprawa warunków świetlicPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-08-08 Płyny do dezynfekcjiPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-07-10 Petycja o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działkiPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-07-10 Petycja w sprawie przebudowy drogi ulicy PrzyjemnejPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-05-15 Wymiana nawierzchni na ul. KonwaliiPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-05-08 Wyznaczenie i realizacja przejścia dla pieszychPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2020-04-21 Pozostawienie budynku PiMBP w służbie kultury i niezmieniania jego przeznaczeniaPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-11-25 Zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy w zakresie postanowień obowiązującej uchwały antysmogowej dla terenu województwa śląskiego.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-11-14 Utworzenie strony dotyczącej postępu prac nad gazyfikacja miasta.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-11-14 Przywrócenie dofinansowania prywatnych żłobkówPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-10-23 Zwiększanie bezpieczeństwa i przyczynianie się do ograniczenia ilości wypadków drogowych z udziałem uczniów.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-10-15 Wdrożenie w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-08-26 Inicjatywa - Wszyscy mamy obowiązek pytać o sprawy publiczne - optymalizacja kosztów.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-07-29 Wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem InteresówPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-06-26 Rezygnacja z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-06-25 Likwidacja progu zwalniającego na ul. Jodłowej.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-06-19 Wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi 29KDW.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-06-06 Zainicjowanie akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-05-28 Redukcja kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-04-12 Podwyżki dla pracowników jednostek samorządowychPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-04-02 Zainicjowanie akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałePrezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-04-02 Zainicjowanie współpracy z kominiarzamiPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-03-19 Wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisjiPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-03-19 Utworzenie na stronie UM podstronę internetową prezentującą strategię walki z niską emisjąPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2019-03-19 Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o potrzebie wymiany kotłówPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-11-09 Inicjatywa-Wspomagajmy Informatyzację Urzędów-Zmieniajmy Gminy na LepszePrezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-10-11 Zwiększenie częstotliwości kursów oraz stworzenie darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej sięPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-09-20 V edycja Programu "Wzorowa Łazienka"Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-09-13 Inicjatywa-walczymy ze smogiem i zanieczyszczeniami środowiska- Zmieniajmy Gminy na LepszePrezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-09-13 Budowa małego boiska do piłki nożnej i ogrodzenia istniejącego placu zabaw w Rybniku na ul. Poligonowej.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-08-29 Wniosek obywatelski mieszkańców Rybnika dzielnicy NiedobczycePrezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-08-23 W sprawie rewitalizacji na terenie byłego szpitala Juliusza Rogera.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-08-06 Inicjatywa-Zmieniajmy Gminy na Lepsze-Wszyscy walczmy ze smogiemPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-07-16 W sprawie oszczędności dla Budżetu Gminy przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro i/lub więcej.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-06-15 Budowa placu zabaw przy ul. Lompy 6Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2018-05-29 Opracowanie i wdrożenie programu polityki zdrowotnej polegającej na leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego-in vitro dla mieszkańców Rybnika.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2017-12-12 Likwidacja chodnika na ulicy Górniczej w Rybniku.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2017-09-28 Rozmieszczenie wypożyczalni rowerowych na terenie Miasta Rybnika.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2017-09-20 Poprawa bezpieczeństwa w Dzielnicy Popielów w Rybniku przez zmianę organizacji ruchu, modyfikację konstrukcji jezdni, zmianę oznaczenia dróg.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2017-06-10 Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców-Mikroporady.plPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2017-05-28 Utwardzenia i naprawy drogi ziemnej należącej do Urzędu Miasta.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2017-02-21 Petycja dotycząca przyłączenia pozostałych budynków do kanalizacji sanitarnej przy ul. Stawowej w RybnikuPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2017-02-06 Darmowa Komunikacja miejska w okresie zimowym.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2017-01-04 Petycja Wspólnoty Mieszkaniowej "Osiedle Migdałowe"Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2016-11-15 Petycja przedstawicieli lokatorów nieruchomości przy ul. Reymonta 65 w zasobach SM"RYF" w Rybniku.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2016-11-03 Inicjatywa-Czystsze Powietrze-Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2016-10-31 Scalanie gruntów- zagrożeniaPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2016-10-29 Inicjatywa-Dbajmy o Najmłodszych-czyste-wzorowe łazienki w szkołach.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2016-04-23 Poprawa efektywności energetycznejPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2016-04-21 Inicjatywa-Usprawniajmy Administrację Publiczną-Stop bylejakości.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2016-03-18 Inicjatywa- Dbajmy o Najmłodszych- Plac ZabawPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2016-03-15 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 - przeniesienie dzieci do "zerówki" w szkole.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2016-03-14 Osiedlowe targowisko dzielnica Maroko-NowinyPrezydent Miasta RybnikaPokaż
2015-12-15 Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2015-11-17 Kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2015-11-04 Wspieranie aktywności fizycznej.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2015-10-14 Remont elewacji oraz schodów wejściowych - Przedszkole nr 10 "Wesoła Dzieciąteczka".Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2015-09-25 Budowa osłon torów kolejowych - ulica Za Torem.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
2015-09-10 Poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie ulicy Boguszowickiej.Prezydent Miasta RybnikaPokaż
 
 
Odsłon strony: 79719 Metryka
Redaktor: Katarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-04-03 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-04-03 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-04-03 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-04-03 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-04-03 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-03-27 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-03-27 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-03-22 Aktualizacja rejestruMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-03-21 Aktualizacja rejestruMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-03-15 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-03-04 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-03-04 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-03-04 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-03-04 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-03-04 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-03-04 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-03-04 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Pokaż
2024-02-28 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-02-28 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-02-28 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-28 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-28 Usunięcie pozycjiAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-28 Usunięcie pozycjiAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-28 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-28 Usunięcie pozycjiAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-28 Usunięcie pozycjiAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-28 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-28 Usunięcie pozycjiAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-28 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-26 Aktualizacja rejestruMagdalena Humska (Podinspektor OU-IV)Pokaż
2024-02-22 Aktualizacja rejestruMagdalena Humska (Podinspektor OU-IV)Pokaż
2024-02-15 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-15 Usunięcie pozycjiAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-15 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-15 Usunięcie pozycjiAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-15 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-15 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-15 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-15 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-15 Aktualizacja rejestruAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-02-13 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-02-13 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-02-13 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-02-13 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-02-13 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-02-13 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-02-13 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-02-13 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-01-30 Aktualizacja rejestruKatarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-01-26 Aktualizacja rejestruMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.