PETYCJE

PODSTAWA PRAWNA 

Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa dział VIII art. 221- art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego, zaś  sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w  ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzeniu 626/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Miasta Rybnika.

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 WARUNKI FORMALNE PETYCJI

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję. 

Petycje można składać:

  • listownie na adres: URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK;
  • doręczyć osobiście: Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, w godzinach:
    od pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-18.00, pt. 7.30-13.00;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres rybnik@um.rybnik.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI

Każda petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2015 roku. [rtf - 29 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2016 roku. [rtf - 24 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2017 roku. [rtf - 20 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika w 2018 roku. [rtf - 114 KB]

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data wpływu Dotyczy Organ
2019-11-25 Zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy w zakresie postanowień obowiązującej uchwały antysmogowej dla terenu województwa śląskiego. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-11-14 Utworzenie strony dotyczącej postępu prac nad gazyfikacja miasta. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-11-14 Przywrócenie dofinansowania prywatnych żłobków Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-10-23 Zwiększanie bezpieczeństwa i przyczynianie się do ograniczenia ilości wypadków drogowych z udziałem uczniów. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-10-15 Wdrożenie w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-08-26 Inicjatywa - Wszyscy mamy obowiązek pytać o sprawy publiczne - optymalizacja kosztów. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-07-29 Wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-06-26 Rezygnacja z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-06-25 Likwidacja progu zwalniającego na ul. Jodłowej. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-06-19 Wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi 29KDW. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-06-06 Zainicjowanie akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-05-28 Redukcja kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-04-12 Podwyżki dla pracowników jednostek samorządowych Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-04-02 Zainicjowanie akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-04-02 Zainicjowanie współpracy z kominiarzami Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-03-19 Wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-03-19 Utworzenie na stronie UM podstronę internetową prezentującą strategię walki z niską emisją Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2019-03-19 Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o potrzebie wymiany kotłów Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-11-09 Inicjatywa-Wspomagajmy Informatyzację Urzędów-Zmieniajmy Gminy na Lepsze Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-10-11 Zwiększenie częstotliwości kursów oraz stworzenie darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-09-20 V edycja Programu "Wzorowa Łazienka" Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-09-13 Inicjatywa-walczymy ze smogiem i zanieczyszczeniami środowiska- Zmieniajmy Gminy na Lepsze Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-09-13 Budowa małego boiska do piłki nożnej i ogrodzenia istniejącego placu zabaw w Rybniku na ul. Poligonowej. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-08-29 Wniosek obywatelski mieszkańców Rybnika dzielnicy Niedobczyce Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-08-23 W sprawie rewitalizacji na terenie byłego szpitala Juliusza Rogera. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-08-06 Inicjatywa-Zmieniajmy Gminy na Lepsze-Wszyscy walczmy ze smogiem Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-07-16 W sprawie oszczędności dla Budżetu Gminy przy inwestycjach przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro i/lub więcej. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-06-15 Budowa placu zabaw przy ul. Lompy 6 Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2018-05-29 Opracowanie i wdrożenie programu polityki zdrowotnej polegającej na leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego-in vitro dla mieszkańców Rybnika. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-12-12 Likwidacja chodnika na ulicy Górniczej w Rybniku. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-09-28 Rozmieszczenie wypożyczalni rowerowych na terenie Miasta Rybnika. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-09-20 Poprawa bezpieczeństwa w Dzielnicy Popielów w Rybniku przez zmianę organizacji ruchu, modyfikację konstrukcji jezdni, zmianę oznaczenia dróg. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-06-10 Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców-Mikroporady.pl Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-05-28 Utwardzenia i naprawy drogi ziemnej należącej do Urzędu Miasta. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-02-21 Petycja dotycząca przyłączenia pozostałych budynków do kanalizacji sanitarnej przy ul. Stawowej w Rybniku Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-02-06 Darmowa Komunikacja miejska w okresie zimowym. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2017-01-04 Petycja Wspólnoty Mieszkaniowej "Osiedle Migdałowe" Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-11-15 Petycja przedstawicieli lokatorów nieruchomości przy ul. Reymonta 65 w zasobach SM"RYF" w Rybniku. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-11-03 Inicjatywa-Czystsze Powietrze-Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-10-31 Scalanie gruntów- zagrożenia Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-10-29 Inicjatywa-Dbajmy o Najmłodszych-czyste-wzorowe łazienki w szkołach. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-04-23 Poprawa efektywności energetycznej Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-04-21 Inicjatywa-Usprawniajmy Administrację Publiczną-Stop bylejakości. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-03-18 Inicjatywa- Dbajmy o Najmłodszych- Plac Zabaw Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-03-15 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 - przeniesienie dzieci do "zerówki" w szkole. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2016-03-14 Osiedlowe targowisko dzielnica Maroko-Nowiny Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-12-15 Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-11-17 Kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-11-04 Wspieranie aktywności fizycznej. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-10-14 Remont elewacji oraz schodów wejściowych - Przedszkole nr 10 "Wesoła Dzieciąteczka". Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-09-25 Budowa osłon torów kolejowych - ulica Za Torem. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
2015-09-10 Poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie ulicy Boguszowickiej. Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
 
 
Odsłon strony: 28108 Metryka
Redaktor: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-17 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-03-12 Aktualizacja rejestru Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2020-03-05 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-02-21 Aktualizacja rejestru Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2020-02-20 Aktualizacja rejestru Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2020-02-13 Aktualizacja rejestru Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-02-10 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-02-10 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-02-10 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-02-10 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-02-10 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-02-10 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-02-10 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2020-01-30 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2020-01-21 Aktualizacja rejestru Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2020-01-21 Aktualizacja rejestru Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2020-01-14 Aktualizacja rejestru Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-12-27 Aktualizacja rejestru Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-12-27 Aktualizacja rejestru Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-12-03 Aktualizacja rejestru Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2019-11-28 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-28 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-25 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-22 Aktualizacja rejestru Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-11-21 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-21 Aktualizacja rejestru Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-11-16 Aktualizacja rejestru Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-11-16 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-16 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-16 Usunięcie pozycji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-16 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-16 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-16 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-16 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-16 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-11-14 Aktualizacja rejestru Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-10-29 Aktualizacja rejestru Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-10-28 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-10-28 Aktualizacja rejestru Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.