Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Dotyczy Data podpisania
831/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2018-12-18 Pokaż
830/2018 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2018-12-18 Pokaż
829/2018 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-12-17 Pokaż
828/2018 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-12-14 Pokaż
825/2018 powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2019 roku 2018-12-13 Pokaż
824/2018 zmiany zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2018-12-13 Pokaż
823/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu 2018-12-13 Pokaż
821/2018 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok.2, na realizację w 2019 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-12-12 Pokaż
820/2018 powołania komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2018-12-12 Pokaż
819/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2018-12-06 Pokaż
818/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu; budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii 2018-12-06 Pokaż
817/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-12-06 Pokaż
816/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Rybnika 2018-12-06 Pokaż
815/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi 2018-12-06 Pokaż
814/2018 zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia zgrywającego dla formacji Systemu Wykrywania i Alarmowania 2018-12-06 Pokaż
813/2018 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2018-12-05 Pokaż
812/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-12-05 Pokaż
811/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-12-05 Pokaż
810/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2018-12-04 Pokaż
809/2018 udzielenia dotacji na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-12-04 Pokaż
808/2018 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-12-04 Pokaż
807/2018 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2018-12-04 Pokaż
806/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości 2018-12-03 Pokaż
805/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2018 2018-12-03 Pokaż
804/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.43.2018 2018-12-03 Pokaż
803/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2018 2018-12-03 Pokaż
802/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-12-03 Pokaż
801/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-29 Pokaż
800/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka 2018-11-27 Pokaż
799/2018 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-11-27 Pokaż
798/2018 zmiany zarządzenia nr 787/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 grudnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-11-27 Pokaż
797/2018 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-27 Pokaż
796/2018 powołania na stanowisko i nawiązania stosunku pracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Panem Tomaszem Karakuła 2018-11-26 Pokaż
795/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2018-11-26 Pokaż
794/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-11-26 Pokaż
793/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-11-26 Pokaż
792/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-11-26 Pokaż
791/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2018-11-26 Pokaż
790/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-11-26 Pokaż
789/2018 zmiany załącznika do Zarządzenia 341/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 maja 2018 r. określającego sposób wysyłania i doręczania poczty miejscowej 2018-11-23 Pokaż
788/2018 zmiany zarządzenia nr 776/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2018-11-23 Pokaż
787/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 608/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Rybnika i ich powołania 2018-11-23 Pokaż
786/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-11-22 Pokaż
785/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2018-11-21 Pokaż
784/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-11-20 Pokaż
783/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-11-20 Pokaż
782/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2018-11-20 Pokaż
781/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika 2018-11-20 Pokaż
780/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-20 Pokaż
779/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2018-11-20 Pokaż
778/2018 zbycia lokalu użytkowego 2018-11-20 Pokaż
777/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2018-11-19 Pokaż
776/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2018-11-19 Pokaż
775/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2018-11-19 Pokaż
774/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania:zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku zadanie 2) budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2018-11-19 Pokaż
773/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-19 Pokaż
772/2018 uchylenia zarządzenia nr 657/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie organizacji przekazywania informacji o zagrożeniach zimowych i pozostałych zagrożeniach na terenie Miasta Rybnika. 2018-11-19 Pokaż
771/2018 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z zakupem usług szkoleniowych za pośrednictwem platformy szkoleniowej 2018-11-16 Pokaż
770/2018 zbycia nieruchomości 2018-11-16 Pokaż
769/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia. 2018-11-15 Pokaż
768/2018 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-11-15 Pokaż
767/2018 zbycia nieruchomości 2018-11-15 Pokaż
766/2018 powołania składu osobowego komisji- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych 2018-11-15 Pokaż
765/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości. Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp. Zadanie nr 3 – zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych. Zadanie nr 4 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych. 2018-11-15 Pokaż
764/2018 powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet 2018-11-14 Pokaż
763/2018 projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2019 rok 2018-11-14 Pokaż
762/2018 przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2018-11-13 Pokaż
761/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-11-09 Pokaż
760/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-09 Pokaż
759/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2018-11-09 Pokaż
758/2018 zmiany Zarządzenia 791/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w 2018 roku 2018-11-08 Pokaż
757/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj 2018-11-07 Pokaż
756/2018 zmiany zarządzenia nr 716/2018 z dnia 19.10.2018 2018-11-07 Pokaż
755/2018 wprowadzenia Regulaminu terenu imprezy masowej pod nazwą „X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2018-11-07 Pokaż
754/2018 wprowadzenia Regulaminu imprezy masowej pod nazwą „X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2018-11-07 Pokaż
753/2018 nabycia nieruchomości 2018-11-06 Pokaż
752/2018 przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Popielów 2018-11-06 Pokaż
751/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29) 2018-11-06 Pokaż
750/2018 zmiany Zarządzenia 636/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 2018-11-06 Pokaż
749/2018 przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2018-11-06 Pokaż
748/2018 wprowadzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku instrukcji pobierania opłat skarbowych przy użyciu opłatomatu 2018-11-06 Pokaż
747/2018 uchylenia zarządzenia nr 695/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 listopada 2016 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2018-11-06 Pokaż
746/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków „Rafał” i „Juliusz” na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-11-06 Pokaż
745/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) 2018-11-05 Pokaż
744/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) 2018-11-05 Pokaż
743/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2018-11-02 Pokaż
742/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA z siedzibą przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-10-31 Pokaż
741/2018 udzielenia Międzyprzedszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SMERFY” z siedzibą w Rybniku przy ul. Stanisława Moniuszki 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-10-31 Pokaż
740/2018 zmiany zarządzenia nr 330/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Ewaluacyjnego do przeprowadzania ewaluacji Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020 2018-10-31 Pokaż
739/2018 powołania Komisji dokonującej weryfikacji kandydatek do Rybnickiej Rady Kobiet 2018-10-31 Pokaż
738/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2019 zadania publicznego pn.: Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta 2018-10-30 Pokaż
737/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej 2018-10-30 Pokaż
736/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny Machoczków 2018-10-30 Pokaż
735/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kościuszki, dzielnica Śródmieście 2018-10-29 Pokaż
734/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-10-29 Pokaż
733/2018 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2018-10-29 Pokaż
732/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku 2018-10-29 Pokaż
731/2018 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) – wyłożenie do publicznego wglądu od 30.08.2018 roku do 28.09.2018 roku, zbieranie uwag do 12.10.2018 rok 2018-10-29 Pokaż
730/2018 umów najmu i użyczenia zawieranych przez dyrektorów miejskich placówek oświatowych 2018-10-29 Pokaż
729/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika” 2018-10-29 Pokaż
728/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2018-10-26 Pokaż
727/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-26 Pokaż
726/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-10-25 Pokaż
725/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-10-25 Pokaż
724/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” 2018-10-25 Pokaż
723/2018 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-10-25 Pokaż
722/2018 w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu jej udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2018-10-25 Pokaż
721/2018 zbycia nieruchomości 2018-10-25 Pokaż
720/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-10-23 Pokaż
719/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-23 Pokaż
718/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”. 2018-10-22 Pokaż
717/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-22 Pokaż
716/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1)Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa oprogramowania ArcGISZadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ 2018-10-19 Pokaż
715/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont ogrodzenia i elewacji 2018-10-19 Pokaż
714/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2018-10-19 Pokaż
713/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku 2018-10-18 Pokaż
712/2018 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-10-18 Pokaż
711/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-10-17 Pokaż
710/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania:Zad.1)dzielnica Kłokocin; plac zabaw (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),Zad.2)dzielnica Ligota - Ligocka Kuźnia; modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, przy ul. K. Miarki 72 (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),Zad.3) dzielnica Smolna; Dla zdrowia dla ducha - dla dużego i malucha - doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),Zad.4)dzielnica Zamysłów; Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa projektu RAJZAPUNKTU - doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”). 2018-10-16 Pokaż
709/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2018-10-16 Pokaż
708/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2018-10-16 Pokaż
707/2018 nabycia nieruchomości 2018-10-15 Pokaż
706/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2018-10-11 Pokaż
705/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej -Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich:zad. 1 MOSiR – Rybnik, dzielnica Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego zad. 2 MOSiR – Rybnik, dzielnica Radziejów, ul. Szyb Marcin zad. 3 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałęcice (budżet obywatelski) 2018-10-11 Pokaż
704/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” 2018-10-11 Pokaż
703/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-10-11 Pokaż
702/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz piaskownicą do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 w dzielnicy Popielów 2018-10-11 Pokaż
701/2018 wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-09 Pokaż
700/2018 powołania osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów 2018-10-09 Pokaż
699/2018 powołania Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Rybnickiej Rady Seniorów 2018-10-09 Pokaż
698/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-05 Pokaż
697/2018 zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2018 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2018-10-05 Pokaż
696/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów; Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dzielnicy Śródmieście 2018-10-05 Pokaż
695/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-10-05 Pokaż
694/2018 powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu 2018-10-05 Pokaż
693/2018 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku wprowadzonego załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 421/13 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lipca 2013 r. 2018-10-04 Pokaż
692/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-10-04 Pokaż
691/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Rybnika 2018-10-04 Pokaż
690/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-10-04 Pokaż
689/2018 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-10-02 Pokaż
688/2018 zmiany Zarządzenia 481/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia monitoringu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 2018-10-02 Pokaż
687/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku 2018-10-02 Pokaż
686/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-01 Pokaż
685/2018 uchylenia zarządzenia nr 241/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2018 roku 2018-10-01 Pokaż
684/2018 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz podatku od środków transportowych na 2019 rok 2018-10-01 Pokaż
683/2018 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-09-28 Pokaż
682/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do parkingu miejskiego przy ul. Brudnioka od ul. Rybnickiego 2018-09-28 Pokaż
681/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny Machoczków 2018-09-28 Pokaż
680/2018 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2018-09-27 Pokaż
679/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa placu zabaw – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową w dzielnicy Boguszowice Osiedle. 2018-09-27 Pokaż
678/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-09-27 Pokaż
677/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-09-27 Pokaż
676/2018 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2018-09-25 Pokaż
675/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-09-25 Pokaż
674/2018 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-09-21 Pokaż
673/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku 2018-09-21 Pokaż
672/2018 odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Panią Sabiną Kazieczko. 2018-09-20 Pokaż
671/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania. zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego. 2018-09-20 Pokaż
670/2018 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2018-09-20 Pokaż
669/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2018 rokuz podziałem na zadania:Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice. 2018-09-20 Pokaż
668/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” z podziałem na zadania: zad. 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i gen. Władysława Andersa w dzielnicy Rybnika - Niedobczyce w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”.zad. 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla przy ulicy Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Rybnika - Paruszowiec-Piaski w ramach projektu „Rewitalizacja miasta -nowa energia rybnickiej tradycji”. 2018-09-19 Pokaż
667/2018 nabycia nieruchomości 2018-09-19 Pokaż
666/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-09-19 Pokaż
665/2018 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2018-09-17 Pokaż
664/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-09-17 Pokaż
663/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-09-17 Pokaż
662/2018 zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020 2018-09-14 Pokaż
661/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-09-14 Pokaż
660/2018 zmiany zarządzenia nr 158/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie utrzymania i eksploatacji Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku 2018-09-14 Pokaż
659/2018 zmiany zarządzenia nr 157/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2018-09-14 Pokaż
658/2018 zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych na potrzeby zarządzania ruchem drogowym 2018-09-14 Pokaż
657/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-09-14 Pokaż
656/2018 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-09-14 Pokaż
655/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły 2018-09-13 Pokaż
654/2018 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2018-09-12 Pokaż
653/2018 zbycia lokali mieszkalnych 2018-09-11 Pokaż
652/2018 wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika 2018-09-11 Pokaż
651/2018 użyczenia lokalu przy ul. Wiślanej 1 w Rybniku Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą przy ul. Gliwickiej 257 w Rybniku 2018-09-10 Pokaż
650/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2018-09-10 Pokaż
649/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku 2018-09-06 Pokaż
648/2018 zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2018-09-06 Pokaż
647/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Druk plakatów i nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych 2018-09-06 Pokaż
646/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023” 2018-09-06 Pokaż
645/2018 wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2018-09-06 Pokaż
644/2018 przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za magazyn obrony cywilnej przy ul. Gliwickiej 257 w Rybniku 2018-09-05 Pokaż
643/2018 powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2018-09-05 Pokaż
642/2018 przyznania dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rybnik-Kamień 2018-09-05 Pokaż
641/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych” z podziałem na zadania:zad. 1) dostawa sprzętu komputerowego, zad. 2) dostawa sprzętu budowlanego 2018-09-04 Pokaż
640/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1: Termomodernizacja budynku OSP Gotartowice w Rybniku przy ul. Gotartowickiej 21C w dzielnicy Gotartowice zad. 2: Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul. Rudzkiej 451 w dzielnicy Stodoły 2018-09-04 Pokaż
639/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2018-09-04 Pokaż
638/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-09-04 Pokaż
637/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-09-04 Pokaż
636/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-09-04 Pokaż
635/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybniku w dzielnicy Golejów 2018-09-04 Pokaż
634/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły 2018-09-04 Pokaż
633/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2018-09-04 Pokaż
632/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-03 Pokaż
631/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika 2018-09-03 Pokaż
630/2018 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2018-09-03 Pokaż
629/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz”, na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-08-31 Pokaż
628/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień 2018-08-31 Pokaż
627/2018 zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2018-08-31 Pokaż
626/2018 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-08-30 Pokaż
625/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie „Błoni” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2018-08-29 Pokaż
624/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego 2018-08-29 Pokaż
623/2018 użyczenia lokalu przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą przy ul. Floriańskiej 28 w Rybniku 2018-08-29 Pokaż
622/2018 zmiany instrukcji organizacji i przeprowadzania szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-08-29 Pokaż
621/2018 zmiany Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-08-29 Pokaż
620/2018 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-08-29 Pokaż
619/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-08-28 Pokaż
618/2018 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2018-08-28 Pokaż
617/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej dla:Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-08-28 Pokaż
616/2018 powołania komisji przetargowej- Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2018-08-28 Pokaż
615/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-28 Pokaż
614/2018 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2018-08-28 Pokaż
613/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2018-08-23 Pokaż
612/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-08-22 Pokaż
611/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie 1: Wydruk i dostawa folderów promocyjnych.zadanie 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok.zadanie 3: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych 2018-08-22 Pokaż
610/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zniesienia nazwy skrzyżowania „Rondo Mikołowskie” 2018-08-22 Pokaż
609/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanychzadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-08-22 Pokaż
608/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Malowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-08-22 Pokaż
607/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Serwis systemu WZDR 2018-08-21 Pokaż
606/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 2018-08-20 Pokaż
605/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-20 Pokaż
604/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-08-16 Pokaż
603/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2018-08-14 Pokaż
602/2018 podania do publicznej wiadomości informacji o podziale Miasta Rybnika na okręgi wyborcze, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-14 Pokaż
601/2018 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-08-14 Pokaż
600/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-14 Pokaż
599/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa sygnalizacji świetlnych 2018-08-14 Pokaż
598/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-08-14 Pokaż
597/2018 wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-08-14 Pokaż
596/2018 podziału czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie Miasta Rybnika 2018-08-14 Pokaż
595/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-14 Pokaż
594/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-08-14 Pokaż
593/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły 2018-08-14 Pokaż
592/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-14 Pokaż
591/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie teczek firmowych na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika Zadanie 1 – Wykonanie 1000 szt. teczek reprezentacyjnych Zadanie 2 – Wykonanie 2000 szt. teczek biurowych 2018-08-09 Pokaż
590/2018 przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rybnik-Golejów, OSP Rybnik-Orzepowice, OSP Rybnik-Ochojec 2018-08-09 Pokaż
589/2018 zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r 2018-08-07 Pokaż
588/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-07 Pokaż
587/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51) 2018-08-07 Pokaż
586/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-08-06 Pokaż
585/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-08-03 Pokaż
584/2018 aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika 2018-08-03 Pokaż
583/2018 zmiany Zarządzenia 155/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki 2018-08-02 Pokaż
582/2018 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-07-31 Pokaż
581/2018 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2018-07-31 Pokaż
580/2018 przyznania lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów 2018-07-31 Pokaż
579/2018 powierzenia Pani Agacie Szychowicz – nauczycielowi Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2018-07-31 Pokaż
578/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-31 Pokaż
577/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-07-30 Pokaż
576/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-07-30 Pokaż
575/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-07-27 Pokaż
574/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ 2018-07-27 Pokaż
573/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle 2018-07-27 Pokaż
572/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, dz. Meksyk 2018-07-27 Pokaż
571/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybniku w dzielnicy Golejów 2018-07-27 Pokaż
570/2018 przyjęcia zakresu działań likwidacyjnych Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku 2018-07-26 Pokaż
569/2018 udzielenia Klubowi Sportowemu Tchoukball Ursus Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Kpt. Leopolda Janiego 24, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-07-26 Pokaż
568/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-07-26 Pokaż
567/2018 przyjęcia Regulaminu rekrutacji do punktów opieki dziennej w mieście Rybnik 2018-07-26 Pokaż
566/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-07-24 Pokaż
565/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-07-24 Pokaż
564/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-07-24 Pokaż
563/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Serwis systemu WZDR 2018-07-23 Pokaż
562/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia” 2018-07-23 Pokaż
561/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-07-20 Pokaż
560/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dzielnica Orzepowice (budżet obywatelski) 2018-07-20 Pokaż
559/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-07-19 Pokaż
558/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych” 2018-07-19 Pokaż
557/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23 2018-07-19 Pokaż
556/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1: Termomodernizacja budynku OSP Gotartowice w Rybniku przy ul. Gotartowickiej 21C w dzielnicy Gotartowice zad. 2: Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul. Rudzkiej 451 w dzielnicy Stodoły 2018-07-19 Pokaż
555/2018 inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik 2018-07-19 Pokaż
554/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2018 2018-07-19 Pokaż
553/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2018 2018-07-19 Pokaż
552/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2018 2018-07-19 Pokaż
551/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2018 2018-07-19 Pokaż
550/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2017 2018-07-19 Pokaż
549/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2018 2018-07-19 Pokaż
548/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2018 2018-07-19 Pokaż
547/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2018 2018-07-19 Pokaż
546/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2018 2018-07-19 Pokaż
545/2018 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 493/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-07-19 Pokaż
544/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-07-18 Pokaż
543/2018 powołania Zespołu Zadaniowego ds. ochrony zieleni na terenie miasta Rybnika 2018-07-18 Pokaż
542/2018 nabycia nieruchomości 2018-07-18 Pokaż
541/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania:Zadanie 1) Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Mikołowskiej 130 Zadanie 2) Remont kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego i Mażewskiego 2018-07-17 Pokaż
540/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-07-17 Pokaż
539/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2018 2018-07-16 Pokaż
538/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2018 2018-07-16 Pokaż
537/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2018 2018-07-16 Pokaż
536/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2018 2018-07-16 Pokaż
535/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2018 2018-07-16 Pokaż
534/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2018 2018-07-16 Pokaż
533/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2018 2018-07-16 Pokaż
532/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2018 2018-07-16 Pokaż
531/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2018 2018-07-16 Pokaż
530/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2018 2018-07-16 Pokaż
529/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2018 2018-07-16 Pokaż
528/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2018 2018-07-16 Pokaż
527/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2018 2018-07-16 Pokaż
526/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2018 2018-07-16 Pokaż
525/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2018 2018-07-16 Pokaż
524/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2018 2018-07-16 Pokaż
523/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2018 2018-07-16 Pokaż
522/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2018 2018-07-16 Pokaż
521/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2018 2018-07-16 Pokaż
520/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2018 2018-07-16 Pokaż
519/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2018 2018-07-16 Pokaż
518/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.40.2018 2018-07-16 Pokaż
517/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2018 2018-07-16 Pokaż
516/2018 powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-07-16 Pokaż
515/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 2018-07-16 Pokaż
514/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2018 2018-07-13 Pokaż
513/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2018 2018-07-13 Pokaż
512/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2018 2018-07-13 Pokaż
511/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2018 2018-07-13 Pokaż
510/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2018 2018-07-13 Pokaż
509/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2018 2018-07-13 Pokaż
508/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2018 2018-07-13 Pokaż
507/2018 ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2018-07-13 Pokaż
506/2018 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku 2018-07-12 Pokaż
505/2018 zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-07-12 Pokaż
504/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-12 Pokaż
503/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2018-07-11 Pokaż
502/2018 przyznania lokalu socjalnego położonego w Rybniku 2018-07-11 Pokaż
501/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-07-11 Pokaż
500/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23 2018-07-11 Pokaż
499/2018 użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 2018-07-09 Pokaż
498/2018 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) – wyłożenie do publicznego wglądu od 4.05.2018 r. do 4.06.2018 r., zbieranie uwag do 18.06.2018 r. 2018-07-06 Pokaż
497/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) 2018-07-06 Pokaż
496/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz”, na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-07-06 Pokaż
495/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych, zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-07-06 Pokaż
494/2018 wyznaczenia kolejnych budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży 2018-07-05 Pokaż
493/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-07-05 Pokaż
492/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-05 Pokaż
491/2018 wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-07-05 Pokaż
490/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-07-04 Pokaż
489/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: zadanie 1: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia zadanie 2: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec 2018-07-04 Pokaż
488/2018 zmiany Zarządzenia 155/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki” 2018-07-03 Pokaż
487/2018 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-03 Pokaż
486/2018 określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes 2018-07-02 Pokaż
485/2018 rozwiązania zespołów zadaniowych 2018-07-02 Pokaż
484/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-07-02 Pokaż
483/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-07-02 Pokaż
482/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-07-02 Pokaż
481/2018 określenia zasad prowadzenia monitoringu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 2018-07-02 Pokaż
480/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-06-29 Pokaż
479/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
478/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
477/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
476/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
475/2018 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2018-06-29 Pokaż
474/2018 przyznania dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Wielopole na utrzymanie gotowości bojowej 2018-06-29 Pokaż
473/2018 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 2018-06-28 Pokaż
472/2018 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe 2018-06-28 Pokaż
471/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-06-28 Pokaż
470/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-28 Pokaż
469/2018 powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów 2018-06-28 Pokaż
468/2018 zmiany Zarządzenia 783/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług przez Miasto Rybnik 2018-06-27 Pokaż
467/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-06-26 Pokaż
466/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-26 Pokaż
465/2018 powołania komisji przetargowej- Remont niecki basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-06-22 Pokaż
464/2018 zmiany zarządzenia nr 151/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zmienionego zarządzeniem nr 315/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 kwietnia 2018 r. 2018-06-22 Pokaż
463/2018 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2018-06-22 Pokaż
462/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku dz. Niedobczyce, ul. Barbary 22 2018-06-22 Pokaż
461/2018 powołania Zespołu do spraw organizacji przejazdu przez Miasto Rybnik 75. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2018-06-21 Pokaż
460/2018 Zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-06-21 Pokaż
459/2018 zmiany Zarządzenia nr 121/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta za okres 6.02.2018 – 5.04.2019 2018-06-21 Pokaż
458/2018 podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2018-06-21 Pokaż
457/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Szkoła Podstawowa nr 20 w Rybniku, dzielnica Gotartowice; modernizacja placu zabaw - wymiana nawierzchni 2018-06-21 Pokaż
456/2018 zmiany zarządzenia nr 395/2018 z dnia 29 maja 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku –Niedobczycach. Realizacja w systemie „zaprojektuj wybuduj” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018-06-20 Pokaż
455/2018 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Św. Antoniego 11/6. 2018-06-20 Pokaż
454/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa budynku Domu Kultury w dzielnicy Boguszowice Osiedle z podziałem na zadania 2018-06-19 Pokaż
453/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja” 2018-06-19 Pokaż
452/2018 zmiany uchwały Nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku 2018-06-19 Pokaż
451/2018 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) - wyłożenie do publicznego wglądu od 4.05.2018 r. do 4.06.2018 r., zbieranie uwag do 18.06.2018 r. 2018-06-19 Pokaż
450/2018 sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dz. Kamień – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-06-19 Pokaż
449/2018 nabycia udziału w nieruchomości 2018-06-18 Pokaż
448/2018 zmiany Zarządzenia Nr 171/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2018-06-18 Pokaż
447/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 393/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pożarniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Rybnika 2018-06-18 Pokaż
446/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzielnicy Północ 2018-06-18 Pokaż
445/2018 zmiany Zarządzenia 158/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Systemu „akcja – reakcja” 2018-06-15 Pokaż
444/2018 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-15 Pokaż
443/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw skrzyżowań typu rondo 2018-06-15 Pokaż
442/2018 wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-06-15 Pokaż
441/2018 wprowadzenia regulaminu Modułu „Zgłoszenia internautów” 2018-06-14 Pokaż
440/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku 2018-06-14 Pokaż
439/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2018-06-14 Pokaż
438/2018 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2018-06-14 Pokaż
437/2018 konsultacji projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny 2018-06-14 Pokaż
436/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2018-06-13 Pokaż
435/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-13 Pokaż
434/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy 2018-06-12 Pokaż
433/2018 wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika 2018-06-11 Pokaż
432/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2018-06-11 Pokaż
431/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie maksymalnie 100 opracowań wycen nieruchomości lokalowych 2018-06-11 Pokaż
430/2018 powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2018 2018-06-11 Pokaż
429/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2018-06-11 Pokaż
428/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-06-11 Pokaż
427/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-06-11 Pokaż
426/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-06-11 Pokaż
425/2018 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-06-07 Pokaż
424/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz”, na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-06-07 Pokaż
423/2018 zmiany zarządzenia nr 347/2018 z dnia 8 maja 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2018-06-07 Pokaż
422/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnośląskiej - bocznej 2018-06-07 Pokaż
421/2018 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-06-07 Pokaż
420/2018 konsultacji projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz w sprawie zmiany uchwały nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania 2018-06-06 Pokaż
419/2018 nabycia nieruchomości 2018-06-06 Pokaż
418/2018 zbycia nieruchomości 2018-06-06 Pokaż
417/2018 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-06-06 Pokaż
416/2018 powołanie składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-06-06 Pokaż
415/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Lokowanie produktu turystycznego miasta Rybnika w serialu fabularnym o tematyce medycznej, emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2018-06-06 Pokaż
414/2018 powołanie składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-06-06 Pokaż
413/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-06 Pokaż
412/2018 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku 2018-06-04 Pokaż
411/2018 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2018-06-04 Pokaż
410/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia” 2018-06-04 Pokaż
409/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania 2018-06-04 Pokaż
408/2018 wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-06-04 Pokaż
407/2018 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-06-04 Pokaż
406/2018 wyboru przedstawicieli Pracowników w celu zawarcia porozumienia w sprawie wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-06-04 Pokaż
405/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika 2018-06-04 Pokaż
404/2018 prace nad budżetem Miasta Rybnika na 2019 rok i wieloletnią prognozą finansową 2018-06-04 Pokaż
403/2018 zmiany zarządzenia nr 213/2018 z dnia 19 marca 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ, realizowanego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku – rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec” 2018-06-01 Pokaż
402/2018 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-01 Pokaż
401/2018 zmiany zarządzenia nr 357/2018 z dnia 15 maja 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa systemu nagłośnienia na stadionie miniżużla, dzielnica Chwałowice 2018-05-30 Pokaż
400/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-05-30 Pokaż
399/2018 Zarządzenie Prezydenta dot. przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku 2018-05-30 Pokaż
398/2018 odwołania Pani Grażyny Kohut ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 2018-05-30 Pokaż
397/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2018-05-30 Pokaż
396/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-05-30 Pokaż
395/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku –Niedobczycach. Realizacja w systemie „zaprojektuj wybuduj” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018-05-29 Pokaż
394/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2018-05-29 Pokaż
393/2018 organizacji i przeprowadzenia szkolenia pożarniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Rybnika 2018-05-29 Pokaż
392/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-05-29 Pokaż
391/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego 2018-05-29 Pokaż
390/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna), z podziałem na zadania 2018-05-29 Pokaż
389/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- OSP Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne – remont wieży (wewnątrz) 2018-05-29 Pokaż
388/2018 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-05-28 Pokaż
387/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-05-28 Pokaż
386/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. 2018-05-25 Pokaż
385/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-05-25 Pokaż
384/2018 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydata na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-05-24 Pokaż
383/2018 zmiany Zarządzenia 127/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-23 Pokaż
382/2018 wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-23 Pokaż
381/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-05-23 Pokaż
380/2018 wprowadzenia regulaminu organizacji i zarządzania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-23 Pokaż
379/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-23 Pokaż
378/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-05-23 Pokaż
377/2018 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2018-05-23 Pokaż
376/2018 powołanie składu osobowego komisji przetargowej- Przedszkole nr 12 (ZSP 12) dzielnica Zebrzydowice; przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej 2018-05-23 Pokaż
375/2018 wyznaczenia kolejnych budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży 2018-05-23 Pokaż
374/2018 powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-21 Pokaż
373/2018 powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola nr 20 w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-05-21 Pokaż
372/2018 powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-05-21 Pokaż
371/2018 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-05-18 Pokaż
370/2018 wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Rybnika 2018-05-17 Pokaż
369/2018 odwołania Pana Michała Wieczorka ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2018-05-17 Pokaż
368/2018 odwołania Pana Marka Florczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2018-05-17 Pokaż
367/2018 zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2018-05-17 Pokaż
366/2018 wyznaczenia budynku przy ul. Borki 37C w Rybniku do zasiedlenia na zasadach określonych Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy- „Mieszkania dla rodzin” 2018-05-16 Pokaż
365/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-05-16 Pokaż
364/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
363/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
362/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
361/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoIndustrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
360/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
359/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
358/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
357/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa systemu nagłośnienia na stadionie miniżużla, dzielnica Chwałowice 2018-05-15 Pokaż
356/2018 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) - wyłożenie do publicznego wglądu od 29.03.2018 r. do 27.04.2018 r., zbieranie uwag do 11.05.2018 r. 2018-05-14 Pokaż
355/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich:zad. 1 MOSiR – Rybnik, dzielnica Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego zad. 2 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałowice, ul. 1 Maja zad. 3 MOSiR – Rybnik, dzielnica Radziejów, ul. Szyb Marcin zad. 4 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałęcice 2018-05-10 Pokaż
354/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice przy ul. Bronisława Czecha - roboty remontowe ogólnobudowlane 2018-05-10 Pokaż
353/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania:Zadanie 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM RybnikaZadanie 2) Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowejZadanie 3) Edukacja międzypokoleniowa z komputerem – etap 1 – stworzenie pracowni komputerowej 2018-05-10 Pokaż
352/2018 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości lokalowych, z podziałem na zadania:zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 125 opracowań.zad. 2 - Wykonanie maksymalnie 70 opracowań.zad. 3 - Wykonanie maksymalnie 100 opracowań 2018-05-10 Pokaż
351/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-05-10 Pokaż
350/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy 2018-05-10 Pokaż
349/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-05-09 Pokaż
348/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Rybnika 2018-05-09 Pokaż
347/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2018-05-08 Pokaż
346/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-05-08 Pokaż
345/2018 wdrożenia niezbędnych działań mających na celu wzmocnienie ochrony bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-08 Pokaż
344/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego. 2018-05-04 Pokaż
343/2018 w sprawie zmiany „Regulaminu powoływania i wynagradzania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika” stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2018-05-04 Pokaż
342/2018 zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2018-05-02 Pokaż
341/2018 wysyłania i doręczania poczty miejscowej za pośrednictwem gońców 2018-05-02 Pokaż
340/2018 wyznaczenia kolejnych budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży 2018-05-02 Pokaż
339/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
338/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
337/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
336/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
335/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
334/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
333/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
332/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
331/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
330/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 41 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
329/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 32 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
328/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
327/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 21 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
326/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
325/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
324/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
323/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
322/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
321/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 10 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
320/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
319/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 3 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
318/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-04-30 Pokaż
317/2018 zbycia nieruchomości 2018-04-30 Pokaż
316/2018 wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej w Urzędzie Miasta Rybnika, w samorządowych jednostkach kultury oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika 2018-04-30 Pokaż
315/2018 zmiany zarządzenia nr 151/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-04-27 Pokaż
314/2018 zmiany Zarządzenia Nr 95/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 2018-04-27 Pokaż
313/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ul. Jankowicka – Młyńska i nadania nazwy ulicy 2018-04-27 Pokaż
312/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-04-27 Pokaż
311/2018 zmiany zarządzenia nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 2018-04-27 Pokaż
310/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-04-26 Pokaż
309/2018 wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2018-04-26 Pokaż
308/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- OSP Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne – remont wieży (wewnątrz) 2018-04-26 Pokaż
307/2018 zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-04-24 Pokaż
306/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-04-24 Pokaż
305/2018 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Pani Agnieszki Skupień 2018-04-24 Pokaż
304/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ul. Jabłoniowa – Olszycka i nadania nazwy ulicy 2018-04-24 Pokaż
303/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej:zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowejzadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy 2018-04-24 Pokaż
302/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Rybnik-Gotartowice Zadanie 2) dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik-Gotartowice 2018-04-24 Pokaż
301/2018 powołania zespołu koordynującego realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika 2018-04-24 Pokaż
300/2018 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika 2018-04-23 Pokaż
299/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-04-20 Pokaż
298/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-04-20 Pokaż
297/2018 zmiany zarządzenia nr 397/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika 2018-04-20 Pokaż
296/2018 zmiany zarządzenia nr 64/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-04-19 Pokaż
295/2018 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-04-19 Pokaż
294/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 2018-04-19 Pokaż
293/2018 nabycia nieruchomości 2018-04-19 Pokaż
292/2018 zmiany planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok 2018-04-18 Pokaż
291/2018 zbycia nieruchomości 2018-04-18 Pokaż
290/2018 zbycia lokalu użytkowego 2018-04-18 Pokaż
289/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2018-04-18 Pokaż
288/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2018-04-18 Pokaż
287/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu Klub Kultury „Harcówka”, Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia (II etap) 2018-04-17 Pokaż
286/2018 powołanie składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-04-16 Pokaż
285/2018 nabycia nieruchomości 2018-04-16 Pokaż
284/2018 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz krzewienia abstynencji i promocji zdrowego stylu życia ,,Pro-Vita” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 21 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-04-16 Pokaż
283/2018 udzielenia Klubowi Sportowemu Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki „Wojownik Czasu” z siedzibą w Rybniku przy ul. Broniewskiego 16d, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-04-16 Pokaż
282/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi 2018-04-13 Pokaż
281/2018 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna) 2018-04-13 Pokaż
280/2018 powołania komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2018-04-13 Pokaż
279/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku 2018-04-13 Pokaż
278/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy – „Mieszkania dla rodzin” 2018-04-11 Pokaż
277/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2018-04-11 Pokaż
276/2018 zasad udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-04-11 Pokaż
275/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania: zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniachzadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej 2018-04-11 Pokaż
274/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-04-11 Pokaż
273/2018 powołanie składu osobowego komisji przetargowej- Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-04-10 Pokaż
272/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Działań Lokalnych-Chwalynciok z siedzibą w Rybniku przy ul. Bronisława Czecha 122, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-04-10 Pokaż
271/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 2018-04-09 Pokaż
270/2018 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-04-09 Pokaż
269/2018 określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2018-04-06 Pokaż
268/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa oprogramowania Oracle i systemowego: Zadanie 1) dostawa oprogramowania Oracle Zadanie 2) dostawa oprogramowania systemowego 2018-04-06 Pokaż
267/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 248/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku 2018-04-06 Pokaż
266/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat 2018-04-06 Pokaż
265/2018 powołanie składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do nauki zawodów budowlanych 2018-04-05 Pokaż
264/2018 zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2018-04-05 Pokaż
263/2018 powołania zespołu zadaniowego do spraw organizacji III Rybnickiej Majówki pn. „Maj, bzy, Rybnik i Ty” 2018-04-05 Pokaż
262/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-04-05 Pokaż
261/2018 zmiany zarządzenia nr 213/2018 z dnia 19 marca 2018 r. 2018-03-30 Pokaż
260/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2018-03-30 Pokaż
259/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2018-03-30 Pokaż
258/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
257/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
256/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
255/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
254/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR,z podziałem na zadania: Zadanie 1) dzielnica GrabowniaZadanie 2) dzielnica Ochojec 2018-03-30 Pokaż
253/2018 powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji święta Szlaku Zabytków Techniki Industriada 2018 2018-03-30 Pokaż
252/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
251/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
250/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
249/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
248/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
247/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
246/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
245/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
244/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
243/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 41 w Rybniku 2018-03-30 Pokaż
242/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-03-30 Pokaż
241/2018 udzielenia stowarzyszeniu Strefa WZW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 64f, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-03-30 Pokaż
240/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich:zad. 1 MOSiR – Rybnik, dzielnica Boguszowice Stare, ul. Małachowskiegozad. 2 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałowice, ul. 1 Majazad. 3 MOSiR – Rybnik, dzielnica Radziejów, ul. Szyb Marcinzad. 4 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałęcice 2018-03-27 Pokaż
239/2018 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2017 rok 2018-03-27 Pokaż
238/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-03-27 Pokaż
237/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-03-27 Pokaż
236/2018 wykonania Uchwały nr 688/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 2018-03-26 Pokaż
235/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.01.2018 r. 2018-03-26 Pokaż
234/2018 średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku, prowadzonej przez Miasto Rybnik w 2018 roku 2018-03-26 Pokaż
233/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-03-23 Pokaż
232/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-03-23 Pokaż
231/2018 przyjęcia kwot budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2019 rok 2018-03-22 Pokaż
230/2018 zmiany zarządzenia nr 165/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika oraz ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim, zmienionego zarządzeniami: nr 240/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2016 roku, nr 273/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 kwietnia 2017 roku 2018-03-22 Pokaż
229/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2018-03-22 Pokaż
228/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) 2018-03-21 Pokaż
227/2018 zapewnienia urządzeń korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2018-03-21 Pokaż
226/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2018-03-21 Pokaż
225/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2018-03-21 Pokaż
224/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowejzadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy 2018-03-21 Pokaż
223/2018 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Wielopolskiej na odcinku od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ulicą Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowej 2018-03-21 Pokaż
222/2018 powołania składu komisji przetargowej- Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2018-03-21 Pokaż
221/2018 powołania składu komisji przetargowej- Wykonanie toalety kontenerowej dwustanowiskowej w dzielnicy Boguszowice Osiedle w systemie „projektuj i buduj” 2018-03-21 Pokaż
220/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-03-21 Pokaż
219/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów placówek oświatowych w zakresie obiektów sportowych, z podziałem na zadania: zad. 1: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare; zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych. Zadanie częściowo realizowane w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Zdrowo, bo na sportowo – integracja sportowa mieszkańców Boguszowic. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki”.zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w dzielnicy Zamysłów; budowa obiektów sportowych i zagospodarowania terenu 2018-03-20 Pokaż
218/2018 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Domu Kultury przy ul. Placu Pokoju 1 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2018-03-20 Pokaż
217/2018 użyczenia Środowiskowemu Domu Samopomocy "Cogito Noster" z siedzibą przy ul. Andersa 6 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Paderewskiego 44/5 2018-03-20 Pokaż
216/2018 zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2018-03-20 Pokaż
215/2018 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2018-03-20 Pokaż
214/2018 powołania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2018-03-19 Pokaż
213/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2018-03-19 Pokaż
212/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2018-03-19 Pokaż
211/2018 zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2018-03-16 Pokaż
210/2018 średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2018 roku 2018-03-16 Pokaż
209/2018 konsultacji projektów uchwał w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania 2018-03-16 Pokaż
208/2018 powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania 2018-03-16 Pokaż
207/2018 konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2018-03-15 Pokaż
206/2018 powołanie składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym „Pniowiec”, dzielnica Chwałęcicie – zaprojektuj i wybuduj 2018-03-14 Pokaż
205/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-03-14 Pokaż
204/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2018-03-14 Pokaż
203/2018 zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 21 w Rybniku 2018-03-13 Pokaż
202/2018 Rozbudowa boiska KS Silesia w dzielnicy Ligota Ligocka-Kuźnia – I etap, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – budowa ogrodzenia boiska.Zadanie nr 2 – budowa instalacji nawodnienia boiska 2018-03-13 Pokaż
201/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej: zad. 1) przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyżyzad. 2) przebudowy mostu na ul. gen. Leopolda Okulickiego 2018-03-13 Pokaż
200/2018 zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-03-12 Pokaż
199/2018 zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku 2018-03-12 Pokaż
198/2018 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2018-03-12 Pokaż
197/2018 powołania zespołu zadaniowego ds. wsparcia działań Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142A zmierzających do realizacji terminala multimodalnego położonego w Rybniku 2018-03-09 Pokaż
196/2018 udzielenia Fundacji Dziecięcy Sen z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 22a/40, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-03-09 Pokaż
195/2018 udzielenia Klubowi Sportów Walki „Baca” K-1 Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Zbożowej 9, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-03-09 Pokaż
194/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont dróg na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania:zad. 1 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika zad. 2 Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu 2018-03-09 Pokaż
193/2018 powołanie składu osobowego komisji przetargowej- „Błonia”, dzielnica Paruszowiec-Piaski; zagospodarowanie terenu przy torze rolkowym – monitoring wizyjny 2018-03-08 Pokaż
192/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-03-08 Pokaż
191/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup systemu informacji prawnej 2018-03-08 Pokaż
190/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2018-03-08 Pokaż
189/2018 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-03-08 Pokaż
188/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-03-08 Pokaż
187/2018 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2018 2018-03-07 Pokaż
186/2018 wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED 2018-03-07 Pokaż
185/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługi doradztwa zawodowego z podziałem na zadania:zad. 1 Doradztwo zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”,zad. 2 Organizacja doradztwa zawodowego w formie warsztatów grupowych dla uczniów w ramach projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych” 2018-03-06 Pokaż
184/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-03-06 Pokaż
183/2018 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 2018-03-06 Pokaż
182/2018 ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej 2018-03-06 Pokaż
181/2018 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020 2018-03-02 Pokaż
180/2018 udzielenia Stowarzyszeniu ,,17-tka” z siedzibą w Rybniku przy Osiedlu Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-03-02 Pokaż
179/2018 przyznania dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik - Chwałowice na utrzymanie gotowości bojowej 2018-03-02 Pokaż
178/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018-03-02 Pokaż
177/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-03-02 Pokaż
176/2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 807/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku. 2018-03-01 Pokaż
175/2018 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydata na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-03-01 Pokaż
174/2018 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-03-01 Pokaż
173/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 32 w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
172/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
171/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 21 w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
170/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
169/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
168/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
167/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
166/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
165/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 10 w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
164/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
163/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 3 w Rybniku 2018-03-01 Pokaż
162/2018 zmiany Zarządzenia 693/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rybnika 2018-02-28 Pokaż
161/2018 powołania komisji przetargowej- Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2018-02-28 Pokaż
160/2018 zmiany zarządzenia nr 137/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne. 2018-02-28 Pokaż
159/2018 wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej Urzędu Miasta Rybnika 2018-02-27 Pokaż
158/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-02-27 Pokaż
157/2018 powołania komisji przetargowej- Zakup systemu informacji prawnej 2018-02-27 Pokaż
156/2018 udzielenia Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 257, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-27 Pokaż
155/2018 udzielenia Klubowi Sportów Walki „Baca” K-1 Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Zbożowej 9, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-27 Pokaż
154/2018 udzielenia Fundacji Kumak z siedzibą w Suminie przy ul. Dworcowej 26/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-27 Pokaż
153/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice – Dzieciom” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-27 Pokaż
152/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-02-26 Pokaż
151/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-02-26 Pokaż
150/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2018-02-26 Pokaż
149/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania:zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach.zadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej 2018-02-23 Pokaż
148/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-02-22 Pokaż
147/2018 nabycia udziału w nieruchomości 2018-02-22 Pokaż
146/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Szkoła Podstawowa nr 19, dzielnica Kłokocin; wykonanie instalacji monitoringu szkoły i terenu. 2018-02-21 Pokaż
145/2018 wyboru przedstawicieli Pracowników w celu zawarcia porozumienia w sprawie wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-02-21 Pokaż
144/2018 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2018-02-20 Pokaż
143/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dzielnica Północ - roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie I piętra segmentu B 2018-02-20 Pokaż
142/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-02-19 Pokaż
141/2018 zmiany Zarządzenia Nr 171/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.03.2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2018-02-19 Pokaż
140/2018 zbycia lokalu mieszkalnego 2018-02-19 Pokaż
139/2018 zasad realizacji Projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno –przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych” w ramach Poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2018-02-19 Pokaż
138/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-02-16 Pokaż
137/2018 powołania komisji przetargowej- Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego, podręcznika i wykonania pomocy dydaktycznych do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2018-02-15 Pokaż
136/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2018-02-15 Pokaż
135/2018 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2018-02-15 Pokaż
134/2018 konsultacji projektów uchwał w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania 2018-02-14 Pokaż
133/2018 udzielenia Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 257, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-14 Pokaż
132/2018 udzielenia Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą w Katowicach przy ul. Cichej 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-14 Pokaż
131/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy Osiedlu Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-14 Pokaż
130/2018 udzielenia Zborowi ,,Kościół dla Miasta” w Rybniku Kościoła Zielonoświątkowego z siedzibą przy ul. św. Józefa 87A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-14 Pokaż
129/2018 udzielenia Stowarzyszeniu ,,17-tka” z siedzibą w Rybniku przy Osiedlu Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-13 Pokaż
128/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów oświatowych, z podziałem na zadania:Zadanie 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dzielnica Północ - przebudowa parteru szkoły na potrzeby przedszkolaZadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 22, dzielnica Niedobczyce - utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2018-02-13 Pokaż
127/2018 służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-02-13 Pokaż
126/2018 udzielenia Fundacji Kumak z siedzibą w Suminie przy ul. Dworcowej 26/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-13 Pokaż
125/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa parkingów na terenie miasta Rybnika:zadanie 1) ulica Morcinkazadanie 2) ulica Racławickazadanie 3) ulica Hutnicza 2018-02-12 Pokaż
124/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, ul. Cmentarna 1, dzielnica Śródmieście – modernizacja szatni; roboty instalacyjne w zakresie monitoringu wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi 2018-02-12 Pokaż
123/2018 udzielenia Klubowi Sportowemu Kyokushin Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Rejtana 18 G, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego 2018 roku 2018-02-09 Pokaż
122/2018 nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2018-02-09 Pokaż
121/2018 ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta na okres 6.02.2018 – 5.04.2019 2018-02-08 Pokaż
120/2018 powołania komisji przetargowej- Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania:zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach.zadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej 2018-02-08 Pokaż
119/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” 2018-02-08 Pokaż
118/2018 zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miasta 2018-02-08 Pokaż
117/2018 udzielenia Fundacji Kumak z siedzibą w Suminie przy ul. Dworcowej 26/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-08 Pokaż
116/2018 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach z siedzibą w Rybniku przy ul. Wołodyjowskiego 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-07 Pokaż
115/2018 powołania komisji przetargowej- Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2018-02-07 Pokaż
114/2018 udzielenia Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 257, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-07 Pokaż
113/2018 udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-07 Pokaż
112/2018 udzielenia Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 26, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-07 Pokaż
111/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku 2018-02-06 Pokaż
110/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020” 2018-02-06 Pokaż
109/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2018-02-06 Pokaż
108/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- „Pniowiec”, dzielnica Chwałęcice; zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – oświetlenie terenu, monitoring wizyjny 2018-02-06 Pokaż
107/2018 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika 2018-02-06 Pokaż
106/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-02-05 Pokaż
105/2018 udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-05 Pokaż
104/2018 udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-05 Pokaż
103/2018 udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie Gmina Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-05 Pokaż
102/2018 udzielenia Stowarzyszeniu ,,Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-05 Pokaż
101/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-02-02 Pokaż
100/2018 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Abstynenckiemu ,,Zgoda” z siedzibą w Rybniku przy ul. Saint Vallier 4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-01 Pokaż
99/2018 udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku - Popielowie z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 1/1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-02-01 Pokaż
98/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-02-01 Pokaż
97/2018 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2018-01-31 Pokaż
96/2018 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2018-01-31 Pokaż
95/2018 organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 2018-01-31 Pokaż
94/2018 powołania komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyboru organizatora Jarmarku Wielkanocnego w Rybniku w 2018 r. 2018-01-31 Pokaż
93/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2018-01-30 Pokaż
92/2018 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne 2018-01-30 Pokaż
91/2018 zmiany zarządzenia nr 48/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-01-30 Pokaż
90/2018 udzielenia Fundacji Piłkarska Pasja z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle Dąbrówki 12B/10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
89/2018 wyznaczenia kolejnych budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży 2018-01-30 Pokaż
88/2018 udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
87/2018 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
86/2018 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
85/2018 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
84/2018 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-30 Pokaż
83/2018 powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2018-01-30 Pokaż
82/2018 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe 2018-01-30 Pokaż
81/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-01-30 Pokaż
80/2018 przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2018-01-29 Pokaż
79/2018 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydata na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-01-29 Pokaż
78/2018 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-01-29 Pokaż
77/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2018-01-29 Pokaż
76/2018 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bloku kuchennego w Przedszkolu nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ 2018-01-29 Pokaż
75/2018 powołania komisji przetargowej- Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych 2018-01-29 Pokaż
74/2018 racjonalnej gospodarki pieniężnej jednostek budżetowych Miasta 2018-01-29 Pokaż
73/2018 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok 2018-01-29 Pokaż
72/2018 udzielenia Fundacji Dziecięcy Sen z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 22a/40, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-29 Pokaż
71/2018 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach z siedzibą w Rybniku przy ul. Wołodyjowskiego 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-29 Pokaż
70/2018 udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C/3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-29 Pokaż
69/2018 konsultacji projektów uchwał dotyczących zmian statutów dzielnic: Boguszowice Stare, Gotartowice, Kamień, Maroko-Nowiny, Niewiadom, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Zamysłów, Zebrzydowice 2018-01-26 Pokaż
68/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Kościuszki w dzielnicy Śródmieście 2018-01-26 Pokaż
67/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-01-25 Pokaż
66/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-01-25 Pokaż
65/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-01-25 Pokaż
64/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-01-25 Pokaż
63/2018 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2018-01-25 Pokaż
62/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługi doradztwa zawodowego z podziałem na zadania:zad. 1 Doradztwo zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”zad. 2 Organizacja doradztwa zawodowego w formie warsztatów grupowych dla uczniów w ramach projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych” 2018-01-25 Pokaż
61/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Os. Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-24 Pokaż
60/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice - Dzieciom” w Rybniku z siedzibą przy ul. Św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-24 Pokaż
59/2018 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-24 Pokaż
58/2018 zbycia nieruchomości 2018-01-24 Pokaż
57/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22, w dzielnicy Niedobczyce, do wymogów przeciwpożarowych 2018-01-24 Pokaż
56/2018 powołania Jury konkursu na nazwę Miejskiego Żłobka w Rybniku 2018-01-24 Pokaż
55/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-01-24 Pokaż
54/2018 wprowadzenia Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-01-24 Pokaż
53/2018 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-01-23 Pokaż
52/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-01-23 Pokaż
51/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2018-01-22 Pokaż
50/2018 powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-01-22 Pokaż
49/2018 zmiany zarządzenia nr 787/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 grudnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-01-22 Pokaż
48/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-01-19 Pokaż
47/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-01-19 Pokaż
46/2018 nabycia nieruchomości 2018-01-19 Pokaż
45/2018 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutu dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2018-01-19 Pokaż
44/2018 udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-18 Pokaż
43/2018 zmiany Kalendarzowego planu realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2018 roku stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2018 Prezydenta Miasta z dnia 3 stycznia 2018 r. 2018-01-18 Pokaż
42/2018 wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie zawierających informacje niejawne oraz ich brakowania 2018-01-18 Pokaż
41/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego na I piętrze 2018-01-18 Pokaż
40/2018 zmiany składu komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2018-01-18 Pokaż
39/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Chwałowice 2018-01-17 Pokaż
38/2018 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-17 Pokaż
37/2018 udzielenia Bractwu Kurkowemu Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-17 Pokaż
36/2018 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia ,,Razem” z siedzibą w Rybniku przy ul. Piasta 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-16 Pokaż
35/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice w trybuny dla widzów (realizacja projektu budżetu obywatelskiego) 2018-01-16 Pokaż
34/2018 powołania Jury konkursu polegającego na wykonaniu graffiti na przejeździe pod mostem na bulwarach nad Nacyną w Rybniku 2018-01-16 Pokaż
33/2018 zmiany Zarządzenia 693/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rybnika 2018-01-16 Pokaż
32/2018 powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad realizacji budynku senioralnego przy ul. 3 Maja 2018-01-16 Pokaż
31/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą "Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!" 2018-01-15 Pokaż
30/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-01-15 Pokaż
29/2018 udzielenia Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 257, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-01-12 Pokaż
28/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 2018-01-11 Pokaż
27/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-01-11 Pokaż
26/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2018-01-11 Pokaż
25/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-01-11 Pokaż
24/2018 onsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród 2018-01-09 Pokaż
23/2018 powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 2018-01-09 Pokaż
22/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-01-09 Pokaż
21/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-01-09 Pokaż
20/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2018-01-09 Pokaż
19/2018 przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2017 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia 2018-01-09 Pokaż
18/2018 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2018 2018-01-08 Pokaż
17/2018 powołania Zespołu do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2018-01-08 Pokaż
16/2018 zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2018-01-08 Pokaż
15/2018 udzielenia wsparcia i pomocy psychologicznej w związku z wystąpieniem zdarzenia kryzysowego – wypadku masowego lub katastrofy 2018-01-08 Pokaż
14/2018 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z zakupem usług szkoleniowych za pośrednictwem platformy szkoleniowej 2018-01-08 Pokaż
13/2018 zmiany zarządzenia 723/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 13 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty niepodatkowych należności mających charakter publicznoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych 2018-01-08 Pokaż
12/2018 wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2018-01-08 Pokaż
11/2018 powierzenia Pani Aleksandrze Rewer – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2018-01-05 Pokaż
10/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2018-01-05 Pokaż
9/2018 planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok 2018-01-05 Pokaż
8/2018 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutów dzielnic: Boguszowice Stare, Gotartowice, Kamień, Maroko-Nowiny, Niewiadom, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Zamysłów, Zebrzydowice 2018-01-04 Pokaż
7/2018 przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2018-01-03 Pokaż
6/2018 realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-01-03 Pokaż
5/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-01-02 Pokaż
4/2018 szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-01-02 Pokaż
3/2018 powołania zespołu roboczego dla realizacji "Porozumienia dotyczącego współpracy dla zapewnienia ciągłości zasilania w ciepło systemowe Miasta Rybnika z dnia 18.12.2017 r. " 2018-01-02 Pokaż
2/2018 szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2018-01-02 Pokaż
1/2018 przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2018 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2018-01-02 Pokaż
833/2017 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2017-12-29 Pokaż
832/2017 zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2017-12-29 Pokaż
831/2017 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2017-12-29 Pokaż
830/2017 zmiany Zarządzenia Nr 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-12-28 Pokaż
829/2017 udzielenia Klubowi Sportowemu „RYFAMA” w Rybniku z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2017-12-28 Pokaż
828/2017 przekazania spraw prowadzonych w Biurze Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej 2017-12-28 Pokaż
827/2017 przekazania spraw dotyczących analiz ekonomicznych oraz planowania strategicznego prowadzonych w Wydziale Rozwoju 2017-12-28 Pokaż
826/2017 przekazania spraw prowadzonych w Biurze Obsługi Inwestora 2017-12-28 Pokaż
825/2017 powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2017-12-28 Pokaż
824/2017 wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku w 2018 roku 2017-12-28 Pokaż
823/2017 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-12-28 Pokaż
822/2017 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2017-12-28 Pokaż
821/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2017-12-28 Pokaż
820/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice w trybuny dla widzów (realizacja projektu budżetu obywatelskiego) 2017-12-28 Pokaż
819/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-12-28 Pokaż
818/2017 wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów związanych z nieruchomościami znajdującymi się na stanie Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika 2017-12-28 Pokaż
817/2017 udzielenia Centrum Promocji Sportu ,,ACTIVE” z siedzibą w Rybniku przy ul. Braci Nalazków 119, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2017-12-28 Pokaż
816/2017 zmiany zarządzenia 625/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 2017-12-27 Pokaż
815/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą "Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!" 2017-12-27 Pokaż
814/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2013 r. 2017-12-27 Pokaż
813/2017 użyczenia Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1 w Rybniku 2017-12-22 Pokaż
812/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2017-12-22 Pokaż
811/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku (dz. Golejów) 2017-12-21 Pokaż
810/2017 udzielenia dotacji na finansowanie zadania publicznego realizowanego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2017-12-21 Pokaż
809/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień 2017-12-20 Pokaż
808/2017 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2017 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2017-12-20 Pokaż
807/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku 2017-12-20 Pokaż
806/2017 udzielenia dotacji na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2017-12-20 Pokaż
805/2017 powołania komisji przetargowej- Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2017-12-20 Pokaż
804/2017 zmiany zarządzenia nr 777/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. 2017-12-19 Pokaż
803/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-12-19 Pokaż
802/2017 zbycia nieruchomości 2017-12-19 Pokaż
801/2017 określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2017-12-19 Pokaż
800/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce 2017-12-19 Pokaż
799/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2017-12-19 Pokaż
798/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Chwałowice 2017-12-18 Pokaż
797/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego na I piętrze 2017-12-18 Pokaż
796/2017 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2017-12-14 Pokaż
795/2017 zmiany Zarządzenia nr 49/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia w Urzędzie Miasta stanowisk, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych 2017-12-14 Pokaż
794/2017 zmiany załączenia do Zarządzenia Nr 276/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przygotowania zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika 2017-12-14 Pokaż
793/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-12-14 Pokaż
792/2017 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-12-14 Pokaż
791/2017 ustalenia wymiaru czasu pracy w 2018 roku 2017-12-13 Pokaż
790/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wyposażenie nowego żłobka w meble, krzesełka, krzesełka do karmienia, komody z przewijakiem, leżaczki, łóżeczka, stoliki, regały, półki, dziecięce garderoby uruchamianego w ramach projektu "Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" 2017-12-12 Pokaż
789/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2017-12-12 Pokaż
788/2017 zbycia nieruchomości 2017-12-08 Pokaż
787/2017 powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku 2017-12-07 Pokaż
786/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2017-12-07 Pokaż
785/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-12-07 Pokaż
784/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2017-12-07 Pokaż
783/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-12-07 Pokaż
782/2017 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w 2018 r. 2017-12-07 Pokaż
781/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt 2017-12-07 Pokaż
780/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2017-12-06 Pokaż
779/2017 zmiany składy osobowego komisji przetargowej- Dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemów bezpieczeństwa do gromadzenia i analizy logów 2017-12-05 Pokaż
778/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku (dz. Golejów) 2017-12-05 Pokaż
777/2017 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2017-12-05 Pokaż
776/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce 2017-12-05 Pokaż
775/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2017-12-05 Pokaż
774/2017 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) - wyłożenie do publicznego wglądu od 16.10.2017 roku do 14.11.2017 roku, zbieranie uwag do 28.11.2017 roku 2017-12-05 Pokaż
773/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 756/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2017-12-04 Pokaż
772/2017 składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zakazu wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych 2017-12-04 Pokaż
771/2017 nabycia nieruchomości 2017-12-04 Pokaż
770/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 2017-12-04 Pokaż
769/2017 powierzenia Pani Aleksandrze Rewer – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-12-01 Pokaż
768/2017 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2017-12-01 Pokaż
767/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej: 2017-11-30 Pokaż
766/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2017 2017-11-30 Pokaż
765/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2017 2017-11-30 Pokaż
764/2017 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2017-11-30 Pokaż
763/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2017-11-30 Pokaż
762/2017 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-11-30 Pokaż
761/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-11-30 Pokaż
760/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2017-11-30 Pokaż
759/2017 zmiany Zarządzenia Nr 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-11-30 Pokaż
758/2017 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-11-30 Pokaż
757/2017 powołania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku Zespołu do spraw oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rybniku 2017-11-29 Pokaż
756/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-11-29 Pokaż
755/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego (Szkoła Życia) 2017-11-29 Pokaż
754/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2013 r. 2017-11-29 Pokaż
753/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik 2017-11-24 Pokaż
752/2017 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2017-11-24 Pokaż
751/2017 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-11-24 Pokaż
750/2017 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok.2, na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-11-24 Pokaż
749/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego na I piętrze 2017-11-22 Pokaż
748/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku 2017-11-22 Pokaż
747/2017 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-11-22 Pokaż
746/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-11-21 Pokaż
745/2017 zmiany zarządzenia nr 714/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemów bezpieczeństwa do gromadzenia i analizy logów 2017-11-21 Pokaż
744/2017 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) - wyłożenie do publicznego wglądu od 22.09.2017 roku do 20.10.2017 roku, zbieranie uwag do 3.11.2017 roku 2017-11-20 Pokaż
743/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-11-20 Pokaż
742/2017 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-11-20 Pokaż
741/2017 zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2017-11-17 Pokaż
740/2017 zmiany zarządzenia nr 706/2017 z dnia 31 października 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zakup i dostawa oprogramowania 2017-11-17 Pokaż
739/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy Północ 2017-11-17 Pokaż
738/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-11-17 Pokaż
737/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich 2017-11-17 Pokaż
736/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2017-11-17 Pokaż
735/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji", z podziałem na zadania 2017-11-16 Pokaż
734/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości oraz wznowienie znaków granicznych z podziałem na zadania:zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 opracowańzad. 2: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej przy ul Górnośląskiej 108.zad. 3: Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 70 znaków granicznych 2017-11-16 Pokaż
733/2017 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2017-11-16 Pokaż
732/2017 zasad realizacji Projektu „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz” w ramach Poddziałania 11.2.2 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020" 2017-11-16 Pokaż
731/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2017-11-16 Pokaż
730/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień 2017-11-16 Pokaż
729/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa oprogramowania 2017-11-15 Pokaż
728/2017 projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2018 rok 2017-11-14 Pokaż
727/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2017-11-13 Pokaż
726/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-11-13 Pokaż
725/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-11-13 Pokaż
724/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Józefa Cyrana w Rybniku 2017-11-13 Pokaż
723/2017 wprowadzenia procedury postępowania przy umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty niepodatkowych należności mających charakter publicznoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych 2017-11-13 Pokaż
722/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dzielnica Grabownia Zadanie 2) dzielnica Ochojec 2017-11-10 Pokaż
721/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-11-10 Pokaż
720/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2013 r. 2017-11-08 Pokaż
719/2017 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2017 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2017-11-08 Pokaż
718/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 2017-11-08 Pokaż
717/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018 2017-11-08 Pokaż
716/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat 2017-11-08 Pokaż
715/2017 powołania komisji przetargowej- Wydruk i dostawa kalendarzy na 2018 r. 2017-11-07 Pokaż
714/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemu bezpieczeństwa do gromadzenia i analizy logów 2017-11-07 Pokaż
713/2017 wyrażenia zgody na pochówek w Alei Zasłużonych dla miasta Rybnika 2017-11-07 Pokaż
712/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania:Zadanie 1) Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Rybniku, dzielnica Radziejów (dawne G13) - roboty remontowe ogólnobudowlane; remont komina dymowego kotłowni oraz pokrycia dachu z blachy trapezowej (wymiana na dachówkę bitumiczną)Zadanie 2) Przedszkole nr 25 w Rybniku dzielnicy Niedobczyce; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej od strony północnej oraz muru oporowego przy tarasie 2017-11-06 Pokaż
711/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku 2017-11-06 Pokaż
710/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku 2017-11-06 Pokaż
709/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2017-11-06 Pokaż
708/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych-Placówka Wsparcia Dziennego w Rybniku,dzielnica Maroko –Nowiny, ul. Floriańska 24 2017-11-06 Pokaż
707/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce 2017-11-02 Pokaż
706/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zakup i dostawa oprogramowania 2017-10-31 Pokaż
705/2017 wprowadzenia Regulaminu terenu imprezy masowej pod nazwą „IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2017-10-31 Pokaż
704/2017 wprowadzenia Regulaminu imprezy masowej pod nazwą „IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2017-10-31 Pokaż
703/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Industrialne Centrum Kultury w dzielnicy Niewiadom – roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: 2017-10-30 Pokaż
702/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja” 2017-10-30 Pokaż
701/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-10-30 Pokaż
700/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe ogólnobudowlane w Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy Północ 2017-10-30 Pokaż
699/2017 zmiany Zarządzenia nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-10-30 Pokaż
698/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-30 Pokaż
697/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie Budowa sceny na terenie parku "Wiśniowiec" w dzielnicy Północ 2017-10-30 Pokaż
696/2017 podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-10-27 Pokaż
695/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki na zamówienie publiczne: Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika 2017-10-26 Pokaż
694/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-10-25 Pokaż
693/2017 wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-25 Pokaż
692/2017 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-25 Pokaż
691/2017 powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Górnośląskiej – zadanie realizowane w systemie projektuj i buduj 2017-10-25 Pokaż
690/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” 2017-10-25 Pokaż
689/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-10-25 Pokaż
688/2017 udzielenia Międzyprzedszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SMERFY” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Stanisława Moniuszki 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-10-24 Pokaż
687/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w budynku OSP Gotartowice w Rybniku, ul. Gotartowicka 21c - izolacja ścian piwnicznych budynku, wymiana drzwi, kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna 2017-10-24 Pokaż
686/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Konserwacja cieków wodnych i rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadania: 2017-10-24 Pokaż
685/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-10-24 Pokaż
684/2017 zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2017 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2017-10-23 Pokaż
683/2017 powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 2017-10-23 Pokaż
682/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w dzielnicach miasta Rybnika 2017-10-20 Pokaż
681/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-10-20 Pokaż
680/2017 przyznania dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2017 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2017-10-20 Pokaż
679/2017 powołania Zespołu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku 2017-10-19 Pokaż
678/2017 podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-10-19 Pokaż
677/2017 zmiany Zarządzenia Nr 676/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad realizacji inwestycji pn. : Rybnicki Ośrodek Geriatryczny ROGER 2017-10-19 Pokaż
676/2017 powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad realizacji inwestycji pn.: Rybnicki Ośrodek Geriatryczny ROGER 2017-10-19 Pokaż
675/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Straż Miejska w Rybniku; roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-10-18 Pokaż
674/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadania 2017-10-18 Pokaż
673/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych 2017-10-18 Pokaż
672/2017 zmiany zarządzenia nr 594/2017 z dnia 11 września 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia”, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-10-18 Pokaż
671/2017 udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku, Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-10-17 Pokaż
670/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Street Workout w dzielnicy Kamień 2017-10-17 Pokaż
669/2017 zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014 - 2017 2017-10-16 Pokaż
668/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ – remont pomieszczeń piwnicznych segmentów B i C 2017-10-16 Pokaż
667/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Ochotniczych Straży Pożarnych, z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty remontowe w OSP Boguszowicezad. 2: Roboty remontowe w OSP Kłokocin 2017-10-16 Pokaż
666/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko – Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) 2017-10-13 Pokaż
665/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej -Przedszkole nr 3, dzielnica Paruszowiec-Piaski; remont elewacji 2017-10-13 Pokaż
664/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych oraz wznowienie granic nieruchomości, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wycen 27 nieruchomości gruntowychzad. 2: Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych w celu zamianyzad. 3: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnymzad. 4: Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 70 znaków granicznych 2017-10-13 Pokaż
663/2017 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2017-10-13 Pokaż
662/2017 zbycia nieruchomości 2017-10-13 Pokaż
661/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów placówek miejskich, z podziałem na zadania:zadanie 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Chwałowicezadanie 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocinzadanie 3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sanitariatu na III piętrze Zespołu Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście 2017-10-12 Pokaż
660/2017 zmiany zarządzenia nr 590/2017 z dnia 7 września 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – II etap 2017-10-12 Pokaż
659/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby punktu przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Sportowej (SP23), w dzielnicy Niewiadom 2017-10-12 Pokaż
658/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2017-10-11 Pokaż
657/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ul. Barbary 22 C, dzielnica Niedobczyce – roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-10-11 Pokaż
656/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Rybnika 2017-10-11 Pokaż
655/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku 2017-10-11 Pokaż
654/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2017-10-11 Pokaż
653/2017 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne (w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz kanalizacji zewnętrznej) w Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście 2017-10-11 Pokaż
652/2017 powołania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku Komisji Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania, tj. druków odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń 2017-10-11 Pokaż
651/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup serwera 2017-10-10 Pokaż
650/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-10 Pokaż
649/2017 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) 2017-10-10 Pokaż
648/2017 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2017-10-10 Pokaż
647/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12) przy ulicy Sportowej w dzielnicy Niewiadom 2017-10-10 Pokaż
646/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-09 Pokaż
645/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej 2017-10-09 Pokaż
644/2017 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-10-06 Pokaż
643/2017 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2018 rok, podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych 2017-10-06 Pokaż
642/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Siłownia na wolnym powietrzu w dzielnicy Kłokocin 2017-10-05 Pokaż
641/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-10-05 Pokaż
640/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej 2017-10-04 Pokaż
639/2017 nabycia nieruchomości 2017-10-04 Pokaż
638/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-10-04 Pokaż
637/2017 regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 2017-10-04 Pokaż
636/2017 wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 2017-10-04 Pokaż
635/2017 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2017-10-04 Pokaż
634/2017 wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Instrukcji dokonywania operacji za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny i za pomocą usługi WebPOS Paybynet oraz w sprawie depozytów 2017-10-03 Pokaż
633/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” 2017-10-03 Pokaż
632/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-09-28 Pokaż
631/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa torów do mini-golfa w dzielnicy Popielów 2017-09-28 Pokaż
630/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania:Zadanie 1: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla strefy przemysłowej w Kłokocinie. Zadanie 2: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie lotniska w Gotartowicach. Zadanie 3: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Rybackiej-Lipowej. 2017-09-28 Pokaż
629/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego:Zadanie 1) przebudowy ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w RybnikuZadanie 2) budowy łącznika ul. Brzezińska-Drzymały w Rybniku 2017-09-28 Pokaż
628/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-09-28 Pokaż
627/2017 zmiany Zarządzenia 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-09-28 Pokaż
626/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-28 Pokaż
625/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Popielów 2017-09-27 Pokaż
624/2017 określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu jej udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2017-09-27 Pokaż
623/2017 zmiany zarządzenia w sprawie przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-27 Pokaż
622/2017 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2017-09-27 Pokaż
621/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa nawierzchni na terenach rekreacyjno-sportowych dla inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: 2017-09-26 Pokaż
620/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów 2017-09-26 Pokaż
619/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice; roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-09-26 Pokaż
618/2017 sprawie zmiany zarządzenia nr 531/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2017-09-25 Pokaż
617/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku 2017-09-25 Pokaż
616/2017 wprowadzenia procedury postępowania przy umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty niepodatkowych należności mających charakter publicznoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych 2017-09-22 Pokaż
615/2017 zbycia lokalu mieszkalnego 2017-09-22 Pokaż
614/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-09-22 Pokaż
613/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-21 Pokaż
612/2017 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2017-09-21 Pokaż
611/2017 powołania komisji przetargowej- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48; dz. Północ - remont pomieszczeń 2017-09-20 Pokaż
610/2017 powołania komisji przetargowej- Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-09-20 Pokaż
609/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa Sprzętu sprzątającego 2017-09-19 Pokaż
608/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nowej w systemie „zaprojektuj i buduj” 2017-09-19 Pokaż
607/2017 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2017-09-19 Pokaż
606/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont dachu 2017-09-19 Pokaż
605/2017 wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsc postojowych na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-19 Pokaż
604/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-09-18 Pokaż
603/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-09-15 Pokaż
602/2017 powołania składu komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ – remont pomieszczeń piwnicznych segmentów B i C 2017-09-14 Pokaż
601/2017 powołania składu komisji przetargowej- Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko – Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) 2017-09-14 Pokaż
600/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej-Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2017-09-14 Pokaż
599/2017 powołania komisji przetargowej- Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-14 Pokaż
598/2017 powołania komisji przetargowej- Wymiana instalacji wodnej i hydrantowej w budynku OSP Kłokocin 2017-09-14 Pokaż
597/2017 powołania komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2017-09-13 Pokaż
596/2017 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) 2017-09-13 Pokaż
595/2017 powołania komisji przetargowej- „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przy ulicy Miejskiej 13b w dzielnicy Śródmieście 2017-09-12 Pokaż
594/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia”, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-09-11 Pokaż
593/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej 2017-09-11 Pokaż
592/2017 powołania komisji przetargowej- Straż Miejska w Rybniku; roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-09-08 Pokaż
591/2017 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2017-09-07 Pokaż
590/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – II etap 2017-09-07 Pokaż
589/2017 powołania komisji przetargowej- Roboty inwestycyjne i remontowe w zakresie elewacji budynków placówek miejskich, z podziałem na zadania:zad. 1: Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku (etap I)zad. 2: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań”, dz. Śródmieście; termomodernizacja budynkuzad. 3: Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny; remont elewacji 2017-09-07 Pokaż
588/2017 powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2017-09-07 Pokaż
587/2017 zarządzenia nr 562/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku zmiany 2017-09-07 Pokaż
586/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- OSP Kłokocin; remont instalacji elektrycznej w garażu 2017-09-07 Pokaż
585/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi 2017-09-07 Pokaż
584/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A 2017-09-07 Pokaż
583/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania:zad. 1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowegozad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego „Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy”zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2017-09-06 Pokaż
582/2017 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe w placówkach Ochotniczych Straży Pożarnych, z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty remontowe w OSP Boguszowicezad. 2: Roboty remontowe w OSP Kłokocin 2017-09-06 Pokaż
581/2017 powołania komisji przetargowej- Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2017-09-06 Pokaż
580/2017 zmiany Zarządzenia Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego 2017-09-06 Pokaż
579/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania:zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 6 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9), dzielnica Zamysłów. zad. 2: Przedszkole nr 37 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13), dzielnica Rybnicka Kuźnia 2017-09-06 Pokaż
578/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-09-06 Pokaż
577/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wymiana instalacji i kotła centralnego ogrzewania w budynku OSP Chwałowice 2017-09-05 Pokaż
576/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania:zad. 1 Wymiana stolarki drzwiowejzad. 2 Wymiana nawierzchni placu i chodnikówzad. 3 Wymiana ogrodzenia 2017-09-05 Pokaż
575/2017 zmiany zarządzenia nr 515/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przedszkole nr 22 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Gotartowicka 24 - remont ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z drenażem 2017-09-04 Pokaż
574/2017 zmiany zarządzenia nr 520/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-09-04 Pokaż
573/2017 zmiany zarządzenia nr 559/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Ochojec 2017-09-04 Pokaż
572/2017 zmiany zarządzenia nr 521/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1, dz. Śródmieście w Rybniku 2017-09-04 Pokaż
571/2017 zmiany składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne dotyczące: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów placówek miejskich, z podziałem na zadania: 2017-09-04 Pokaż
570/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: 2017-09-04 Pokaż
569/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-09-01 Pokaż
568/2017 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2017-09-01 Pokaż
567/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku 2017-08-30 Pokaż
566/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na wsparciu klubów sportowych, poprzez dofinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników klubów 2017-08-30 Pokaż
565/2017 udzielenia Stowarzyszeniu „Jarmark Kultury” z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Olejniczaka 11/3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-08-30 Pokaż
564/2017 powołania komisji przetargowej- Przedszkole nr 3, dzielnica Paruszowiec-Piaski; remont elewacji 2017-08-28 Pokaż
563/2017 powołania komisji przetargowej- Boisko MOSiR przy ul. 1 Maja, dzielnica Chwałowice; wymiana ogrodzenia i budowa piłkochwytu 2017-08-28 Pokaż
562/2017 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku 2017-08-28 Pokaż
561/2017 powołania komisji przetargowej - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: Zadanie: 1) przebudowy ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku. Zadanie 2) budowy łącznika ul. Brzezińska-Drzymały w Rybniku 2017-08-25 Pokaż
560/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: 2017-08-25 Pokaż
559/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Ochojec 2017-08-25 Pokaż
558/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-08-25 Pokaż
557/2017 zmiany Zarządzenia nr 430/2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji 2017-08-24 Pokaż
556/2017 powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-08-24 Pokaż
555/2017 zmiany wewnętrznej polityki antymobbingowej Urzędu Miasta Rybnika 2017-08-24 Pokaż
554/2017 zmiany instrukcji organizacji i przeprowadzania szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2017-08-24 Pokaż
553/2017 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-08-24 Pokaż
552/2017 powołania komisji przetargowej- Zakup i dostawa programów komputerowych 2017-08-23 Pokaż
551/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-08-23 Pokaż
550/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2017-08-23 Pokaż
549/2017 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-08-23 Pokaż
548/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2017-08-23 Pokaż
547/2017 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2017-08-22 Pokaż
546/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-08-21 Pokaż
545/2017 powołania komisji przetargowej- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi 2017-08-18 Pokaż
544/2017 prac nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku” 2017-08-18 Pokaż
543/2017 sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A 2017-08-17 Pokaż
542/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów placówek miejskich, z podziałem na zadania: 2017-08-17 Pokaż
541/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-08-17 Pokaż
540/2017 użyczenia Domowi Kultury w Rybniku – Boguszowicach lokali użytkowych przy ul. Plac Pokoju 3 2017-08-17 Pokaż
539/2017 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rybnika 2017-08-17 Pokaż
538/2017 powołania komisji przetargowej- Ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków mieszkalnych 2017-08-16 Pokaż
537/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków 2017-08-16 Pokaż
536/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-08-11 Pokaż
535/2017 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37) 2017-08-11 Pokaż
534/2017 użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Jankowickiej 1 Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybnik 2017-08-11 Pokaż
533/2017 powołania komisji przetargowej- OSP Kłokocin; remont instalacji elektrycznej w garażu 2017-08-11 Pokaż
532/2017 powołania komisji przetargowej- Wymiana instalacji i kotła centralnego ogrzewania w budynku OSP Chwałowice 2017-08-11 Pokaż
531/2017 powołania komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2017-08-11 Pokaż
530/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Sportowychw Rybniku 2017-08-11 Pokaż
529/2017 rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 12.06.2017 r. do 11.07.2017 r., zbieranie uwag do 25.07.2017 r. 2017-08-10 Pokaż
528/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny 2017-08-10 Pokaż
527/2017 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2017-08-09 Pokaż
526/2017 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2017 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2017-08-09 Pokaż
525/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-08-09 Pokaż
524/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – II etap 2017-08-08 Pokaż
523/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania:Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości.Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp.Zadanie nr 3 – zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych. Zadanie nr 4 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych 2017-08-08 Pokaż
522/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień 2017-08-08 Pokaż
521/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1, dz. Śródmieście w Rybniku 2017-08-07 Pokaż
520/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-08-04 Pokaż
519/2017 zmiany zarządzenia nr 485/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa licencji MyQ do kserokopiarek 2017-08-04 Pokaż
518/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania 2017-08-03 Pokaż
517/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z podziałem na zadania: 2017-08-03 Pokaż
516/2017 aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika 2017-08-03 Pokaż
515/2017 powołania komisji przetargowej- Przedszkole nr 22 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Gotartowicka 24 - remont ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z drenażem 2017-08-02 Pokaż
514/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych 2017-08-02 Pokaż
513/2017 w sprawie powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-08-02 Pokaż
512/2017 użyczenia Domowi Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 130/1 2017-08-01 Pokaż
511/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. 2017-08-01 Pokaż
510/2017 powołania komisji przetargowej- Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-08-01 Pokaż
509/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-07-31 Pokaż
508/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-07-31 Pokaż
507/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz projektu uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2017-07-31 Pokaż
506/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2017-07-27 Pokaż
505/2017 powołania komisji przetargowej- Wymiana nawierzchni na ulicy Podmiejskiej w Rybniku 2017-07-27 Pokaż
504/2017 powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania:zad.1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego.zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego „Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy”.zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2017-07-27 Pokaż
503/2017 zbycia nieruchomości 2017-07-27 Pokaż
502/2017 powołania komisji przetargowej- Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania:Zadanie 1) Zespół Szkól Mechaniczno – Elektrycznych w Rybniku dz. Śródmieście, ul. Tadeusza Kościuszki 23 – roboty remontowe ogólnobudowlaneZadanie 2) Gimnazjum nr 13 w dzielnicy Radziejów - roboty remontowe ogólnobudowlaneZadanie 3) Przedszkole nr 25 w dzielnicy Niedobczyce - roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-07-26 Pokaż
501/2017 powołania komisji przetargowej- Remont pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w budynku byłej biblioteki w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-07-26 Pokaż
500/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Rybniku. 2017-07-26 Pokaż
499/2017 zmiany Zarządzania 479/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku, szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury 2017-07-26 Pokaż
498/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika oraz ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim, zmienionego zarządzeniami: nr 240/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2016 roku oraz nr 273/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 kwietnia 2017 roku 2017-07-25 Pokaż
497/2017 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; remont nawierzchni chodników 2017-07-25 Pokaż
496/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-07-25 Pokaż
495/2017 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rybnik na lata 2017-2019 2017-07-25 Pokaż
494/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-07-21 Pokaż
493/2017 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ulicy 2017-07-21 Pokaż
492/2017 w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny 2017-07-20 Pokaż
491/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2017-07-20 Pokaż
490/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe z podziałem na zadania. 2017-07-20 Pokaż
489/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania 2017-07-20 Pokaż
488/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-07-20 Pokaż
487/2017 zmiany Zarządzenia nr 478/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2017 i 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika. 2017-07-20 Pokaż
486/2017 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na nadanie i aktualizację ratingu krajowego Miastu Rybnik 2017-07-20 Pokaż
485/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa licencji MyQ do kserokopiarek 2017-07-19 Pokaż
484/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2017-07-18 Pokaż
483/2017 zmiany zarządzenia nr 294/2017 z dnia 5 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych 2017-07-18 Pokaż
482/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków 2017-07-18 Pokaż
481/2017 przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 2017-07-17 Pokaż
480/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia”, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-07-17 Pokaż
479/2017 określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury 2017-07-14 Pokaż
478/2017 udzielenia dotacji na powierzenie w 2017 i 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika. 2017-07-14 Pokaż
477/2017 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-07-14 Pokaż
476/2017 odwołania konkursu na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-07-14 Pokaż
475/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
474/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
473/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
472/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
471/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
470/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
469/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
468/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2017 Pana 2017-07-13 Pokaż
467/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
466/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2017 Pana 2017-07-13 Pokaż
465/2017 komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
464/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2017 Pana 2017-07-13 Pokaż
463/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
462/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2017 2017-07-13 Pokaż
461/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2017 2017-07-13 Pokaż
460/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
459/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
458/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
457/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
456/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
455/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
454/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2017 Pana 2017-07-13 Pokaż
453/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
452/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
451/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2017 Pani 2017-07-13 Pokaż
450/2017 udzielenia Rybnickiemu Uniwersytetowi Dziecięcemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Ogrodowej 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-07-13 Pokaż
449/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi. 2017-07-13 Pokaż
448/2017 zmiany zarządzenia nr 433/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień 2017-07-13 Pokaż
447/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na 4 zadania: 2017-07-13 Pokaż
446/2017 Zarządzenie Prezydenta Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2017-07-13 Pokaż
445/2017 przyznania nieruchomości zamiennej 2017-07-11 Pokaż
444/2017 nabycia nieruchomości 2017-07-11 Pokaż
443/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-07-10 Pokaż
442/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty naprawcze obiektów mostowych z podziałem na 2 zadania 2017-07-10 Pokaż
441/2017 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 8.1.3 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2017-07-10 Pokaż
440/2017 powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 11.2.2 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 2017-07-10 Pokaż
439/2017 użyczenia Stowarzyszeniu Instytut Społeczny Silesia z siedzibą w Rybniku przy ul. Basisty 6, lokalu przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku 2017-07-07 Pokaż
438/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-07-07 Pokaż
437/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku 2017-07-06 Pokaż
436/2017 ogłoszenia informacji o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-07-06 Pokaż
435/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-07-06 Pokaż
434/2017 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.43.2016 2017-07-05 Pokaż
433/2017 powołania komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień 2017-07-04 Pokaż
432/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektów kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania:Zadanie 1: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicach Willowa i Arki Bożka.Zadanie 2: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Jankowickiej.Zadanie 3: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rycerskiej.Zadanie 4: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Łącznej i ulicy Bratków 2017-07-04 Pokaż
431/2017 określenia składu osobowego Zespołu do Spraw Nadzoru Właścicielskiego Spółek Komunalnych Miasta Rybnika 2017-07-04 Pokaż
430/2017 powołania Zespołu do spraw rewitalizacji oraz komunikacji społecznej 2017-07-03 Pokaż
429/2017 zmiany Zarządzenia 44/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia2016 roku w sprawie prowadzenia rybnickiej infrastruktury informacji przestrzennej za pomocą Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2017-07-03 Pokaż
428/2017 zmiany zarządzenia nr 37/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-07-03 Pokaż
427/2017 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-06-30 Pokaż
426/2017 zbycia lokali mieszkalnych 2017-06-30 Pokaż
425/2017 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2017-06-30 Pokaż
424/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-06-30 Pokaż
423/2017 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania:zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice.zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów 2017-06-30 Pokaż
422/2017 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-06-29 Pokaż
421/2017 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2017-06-29 Pokaż
420/2017 powołania komisji przetargowej- Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A 2017-06-29 Pokaż
419/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-06-29 Pokaż
418/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-06-28 Pokaż
417/2017 zmiany zarządzenia nr 367/2017 z dnia 26 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-06-28 Pokaż
416/2017 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-06-28 Pokaż
415/2017 przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Rozwoju 2017-06-28 Pokaż
414/2017 przekazania części spraw prowadzonych przez Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Piotra Masłowskiego 2017-06-28 Pokaż
413/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-06-28 Pokaż
412/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Rybnika, realizowana w systemie „projektuj i buduj” 2017-06-27 Pokaż
411/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego 2017-06-27 Pokaż
410/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Budowa dróg bocznych od ulicy Bratków 2017-06-27 Pokaż
409/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 756/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2017-06-27 Pokaż
408/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-06-27 Pokaż
407/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-06-27 Pokaż
406/2017 powołania komisji przetargowej- Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2017-06-26 Pokaż
405/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wycen 27 nieruchomości gruntowych zad. 2: Wykonanie wycen 32 nieruchomości gruntowych 2017-06-26 Pokaż
404/2017 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2017-06-26 Pokaż
403/2017 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2017-06-23 Pokaż
402/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-06-23 Pokaż
401/2017 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-06-23 Pokaż
400/2017 zmiany składu komisji przetargowej- Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku „Hermes” 2017-06-21 Pokaż
399/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku 2017-06-20 Pokaż
398/2017 zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2017-06-16 Pokaż
397/2017 wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika 2017-06-14 Pokaż
396/2017 powołania komisji przetargowej- Przygotowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym wiaty oraz jej dostawa i montaż na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta Rybnika 2017-06-14 Pokaż
395/2017 organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-06-14 Pokaż
394/2017 powołania komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania:zad.1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego.zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego „Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy”.zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2017-06-14 Pokaż
393/2017 powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadania:Zadanie 1 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle i Ligota – Ligocka Kuźnia, Rybnik – Północ oraz Paruszowiec – Piaski. Zadanie 2 Konserwacja rowów odwadniających dzielnicach: Ochojec, Golejów, Grabownia.Zadanie 3 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Wielopole, Chwałęcice, Orzepowice, Radziejów, Popielów oraz rowu R-4 w dzielnicy Niedobczyce 2017-06-14 Pokaż
392/2017 udzielenia Towarzystwu Sportowemu „Kuźnia” z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-06-12 Pokaż
391/2017 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-06-12 Pokaż
390/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2017-06-09 Pokaż
389/2017 odwołania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2017-06-09 Pokaż
388/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku 2017-06-09 Pokaż
387/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne w Gimnazjum nr 4 w Rybniku, ul. Rybacka 55, dzielnica Rybnicka Kuźnia 2017-06-08 Pokaż
386/2017 prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2018 rok i wieloletnią prognozą finansową 2017-06-08 Pokaż
385/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-06-08 Pokaż
384/2017 powołania komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości. Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp. Zadanie nr 3 – zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych. Zadanie nr 4 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych 2017-06-07 Pokaż
383/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-06-07 Pokaż
382/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2017-06-07 Pokaż
381/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku „Hermes” 2017-06-05 Pokaż
380/2017 powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości 2017-06-05 Pokaż
379/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo – Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-06-01 Pokaż
378/2017 powołania komisji przetargowej- Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1, dz. Śródmieście w Rybniku 2017-06-01 Pokaż
377/2017 zasad realizacji zadań w zakresie spraw budżetowych i finansowych oraz odpowiedzialności za realizację planów finansowych w Urzędzie Miasta 2017-06-01 Pokaż
376/2017 ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości 2017-06-01 Pokaż
375/2017 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2017-06-01 Pokaż
374/2017 powołania komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania:Zadanie 1) Gimnazjum nr 10 w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia; remont sanitariatów uczniowskich,Zadanie 2) Zespół Szkół nr 2 w dzielnicy Północ; remont posadzki w korytarzach parteru i I piętra wraz z robotami towarzyszącymi,Zadanie 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w dzielnicy Golejów; roboty malarskie wewnętrzne 2017-05-31 Pokaż
373/2017 określenia trybu rozpatrywania, kryteriów oceny oraz minimalnej wysokości wkładu wymaganego od podmiotu składającego ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-05-30 Pokaż
372/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-05-30 Pokaż
371/2017 w sprawie udzielenia Aeroklubowi Rybnickiego Okręgu Węglowego z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 332, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-05-29 Pokaż
370/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-05-29 Pokaż
369/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty budowlano-montażowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego. Zadanie 2)Roboty remontowo-budowlane zaplecza MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego. Zadanie 3) Roboty remontowe ogólnobudowlane (remont pokrycia dachu, wymiana instalacji wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi) w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej 2017-05-26 Pokaż
368/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty remontowe z podziałem na zadania: zadanie 1)Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieście - roboty remontowe ogólnobudowlane posadzkarskie i malarskie zadanie 2)Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów - wymiana wykładzin PVC na korytarzach budynku Szkoły Podstawowej nr 24. Zadanie 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice – wymiana nawierzchni boiska wraz z robotami towarzyszącymi 2017-05-26 Pokaż
367/2017 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-05-26 Pokaż
366/2017 przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku 2017-05-26 Pokaż
365/2017 powołania komisji przetargowej- Opracowanie projektów kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania:Zadanie 1: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicach Willowa i Arki BożkaZadanie 2: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy JankowickiejZadanie 3: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy RycerskiejZadanie 4: Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Łącznej i ulicy Bratków 2017-05-26 Pokaż
364/2017 powołania komisji przetargowej- Modernizacja instalacji elektrycznej na scenie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku 2017-05-26 Pokaż
363/2017 zmiany zarządzenia nr 340/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-05-26 Pokaż
362/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2017-05-26 Pokaż
361/2017 zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2017-05-26 Pokaż
360/2017 zmiany Zarządzenia Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-05-26 Pokaż
359/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-05-26 Pokaż
358/2017 powołania komisji przetargowej - Roboty ogólnobudowlane w placówkach miasta Rybnika, z podziałem na zadania:Zadanie 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście. Zadanie 2) Przebudowa bloku kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w dzielnicy Chwałęcice 2017-05-25 Pokaż
357/2017 zmiany zarządzenia nr 316/2017 z dnia 11 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne 2017-05-25 Pokaż
356/2017 użytkowania pojazdów przekazanych do dyspozycji Urzędu Miasta Rybnika w związku z budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2017-05-25 Pokaż
355/2017 zmian w składzie osobowym komisji przetargowej- Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu w zakresie infrastruktury towarzyszącej – „Grzybówka”, dzielnica Golejów 2017-05-24 Pokaż
354/2017 zmiany zarządzenia nr 181/2017 z dnia 17 marca 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: 2017-05-23 Pokaż
353/2017 zmiany zarządzenia nr 233/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne. 2017-05-23 Pokaż
352/2017 powołania Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Rybnika ds. Ochotniczych Straży Pożarnych 2017-05-23 Pokaż
351/2017 odwołania Pani Janiny Czaji ze stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2017-05-22 Pokaż
350/2017 powierzenia stanowiska dyrektorów rybnickich szkół 2017-05-22 Pokaż
349/2017 powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2017 2017-05-22 Pokaż
348/2017 zmiany zarządzenia nr 300/2017 z dnia 9 maja 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne 2017-05-22 Pokaż
347/2017 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zabytków „R-GAW” z siedzibą w Rybniku przy ul. Głogowej 24, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-05-22 Pokaż
346/2017 Zarządzenie Prezydenta_ Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 2017-05-22 Pokaż
345/2017 zmiany zarządzenia nr 287/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne 2017-05-22 Pokaż
344/2017 Przekazanie obowiązków przez Naczelnika Wydziału Podatków 2017-05-22 Pokaż
343/2017 Przekazanie obowiązków przez Zastępcę Skarbnika Miasta 2017-05-22 Pokaż
342/2017 Przekazanie obowiązków przez Skarbnika Miasta 2017-05-22 Pokaż
341/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-05-22 Pokaż
340/2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-05-18 Pokaż
339/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-05-18 Pokaż
338/2017 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego Miasta Rybnika w 2017 i 2018 roku w zakresie stworzenia i wdrożenia Programu animacyjno-partycypacyjnego na obszarach rewitalizacji objętych działaniami projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2017-05-17 Pokaż
337/2017 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 29/8 2017-05-16 Pokaż
336/2017 zmiany zarządzenia nr 275/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-05-16 Pokaż
335/2017 w sprawie unieważnienia ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-05-16 Pokaż
334/2017 zbycia nieruchomości 2017-05-16 Pokaż
333/2017 nabycia nieruchomości 2017-05-16 Pokaż
332/2017 zamiany nieruchomości 2017-05-16 Pokaż
331/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-05-16 Pokaż
330/2017 powołania Zespołu Ewaluacyjnego do przeprowadzania ewaluacji Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020 2017-05-16 Pokaż
329/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
328/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
327/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
326/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoIndustrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
325/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
324/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
323/2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2016 rok 2017-05-16 Pokaż
322/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa dróg bocznych od ulicy Bratków 2017-05-15 Pokaż
321/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2017-05-15 Pokaż
320/2017 powołania komisji przetargowej- Instalacja sieci teleinformatycznej 2017-05-12 Pokaż
319/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
318/2017 powołania komisji przetargowej- Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
317/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości 2017-05-11 Pokaż
316/2017 powołania komisji przetargowej- Zakup wyposażenia do budynków OSP z podziałem na zadania:Zad. 1) Dzielnica Gotartowice; zakup wyposażenia sali spotkań w budynku OSPZad. 2) Dzielnica Boguszowice Stare; zakup wyposażenia sali spotkań w budynku OSP 2017-05-11 Pokaż
315/2017 zmiany zarządzenia nr 173/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2017-05-11 Pokaż
314/2017 wysokości stawki dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe 2017-05-11 Pokaż
313/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
312/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
311/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
310/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
309/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
308/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
307/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
306/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
305/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
304/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
303/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku 2017-05-11 Pokaż
302/2017 powołania Komisji ds zniszczenia druków ścisłego zarachowania (formularzy) służących do wydawania dowodów osobistych 2017-05-10 Pokaż
301/2017 powołania komisji przetargowej- Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2017-05-10 Pokaż
300/2017 powołania komisji przetargowej-Zadanie 1) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grota-Roweckiego w systemie „projektuj i buduj”Zadanie 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Leszczyńskiego w systemie „projektuj i buduj”Zadanie 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Hetmańskiej w systemie „projektuj i buduj” 2017-05-09 Pokaż
299/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu w zakresie infrastruktury towarzyszącej – „Grzybówka”, dzielnica Golejów 2017-05-09 Pokaż
298/2017 przekazania obowiązków przez Kierownika Biura Kultury 2017-05-09 Pokaż
297/2017 przyznania nagród pieniężnych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku 2017-05-08 Pokaż
296/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-05-08 Pokaż
295/2017 powołania komisji przetargowej- Analiza potrzeb mieszkaniowych miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych wraz z rekomendacjami i montażem finansowym 2017-05-05 Pokaż
294/2017 powołania komisji przetargowej- Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych 2017-05-05 Pokaż
293/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2017-05-05 Pokaż
292/2017 zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB) 2017-05-05 Pokaż
291/2017 wielkości kalkulacyjnych etatów i wynagrodzeń dla jednostek budżetowych, zasad wnioskowania o ich zmiany oraz obowiązków sprawozdawczych 2017-05-05 Pokaż
290/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-05-04 Pokaż
289/2017 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika 2017-04-28 Pokaż
288/2017 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w 2017 r. 2017-04-28 Pokaż
287/2017 powołania komisji przetargowej - Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2017-04-28 Pokaż
286/2017 zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2017-04-28 Pokaż
285/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-04-28 Pokaż
284/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-04-28 Pokaż
283/2017 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika 2017-04-27 Pokaż
282/2017 powołania komisji przetargowej- Boiska sportowe w dzielnicach Niewiadom i Ligota-Ligocka Kuźnia; zakup szafek ubraniowych z siedziskami 2017-04-26 Pokaż
281/2017 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2017-04-25 Pokaż
280/2017 powołania komisji przetargowej - Uzupełnienie umeblowania w budynkach Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-25 Pokaż
279/2017 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-25 Pokaż
278/2017 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. 2017-04-25 Pokaż
277/2017 przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2017-04-25 Pokaż
276/2017 powołania komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dzielnica Smolna – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 2017-04-24 Pokaż
275/2017 zmiany w składzie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2017-04-24 Pokaż
274/2017 powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku 2017-04-20 Pokaż
273/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 165/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika oraz ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim, zmienionego zarządzeniem nr 240/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2016 roku 2017-04-20 Pokaż
272/2017 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach 2017-04-18 Pokaż
271/2017 w sprawie nabycia nieruchomości 2017-04-18 Pokaż
270/2017 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r 2017-04-18 Pokaż
269/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
268/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
267/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
266/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
265/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
264/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
263/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
262/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
261/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
260/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
259/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku 2017-04-14 Pokaż
258/2017 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2017-04-14 Pokaż
257/2017 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-04-14 Pokaż
256/2017 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-04-13 Pokaż
255/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 2017-04-13 Pokaż
254/2017 powołania komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień 2017-04-13 Pokaż
253/2017 zbycia nieruchomości 2017-04-13 Pokaż
252/2017 powołania komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego 2017-04-12 Pokaż
251/2017 powołania komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego 2017-04-12 Pokaż
250/2017 powołania komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2017-04-12 Pokaż
249/2017 powołania komisji przetargowej- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych: albumów, broszur informacyjnych, ulotek oraz widokówek 2017-04-12 Pokaż
248/2017 upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do działania w imieniu Miasta Rybnika w sprawach zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców przed dniem 12 listopada 1994 r. 2017-04-12 Pokaż
247/2017 przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Biurze Skarbnika Miasta oraz w Wydziałach Finansów, Podatków i Księgowości Urzędu Miasta 2017-04-12 Pokaż
246/2017 zmiany zarządzenia nr 582/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 września 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2017-04-12 Pokaż
245/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 756/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2017-04-12 Pokaż
244/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-12 Pokaż
243/2017 zmiany Zarządzenia nr 49/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia w Urzędzie Miasta stanowisk, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych 2017-04-11 Pokaż
242/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
241/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
240/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
239/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
238/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
237/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 2017-04-11 Pokaż
236/2017 wprowadzenia zasad udzielania pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownikom Urzędu Miasta Rybnika 2017-04-11 Pokaż
235/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-04-07 Pokaż
234/2017 powołania komisji przetargowej - Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2017-04-07 Pokaż
233/2017 powołania komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania 2017-04-07 Pokaż
232/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie ortofotomapy 2017-04-07 Pokaż
231/2017 powołania komisji przetargowej - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2017-04-06 Pokaż
230/2017 wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-04-06 Pokaż
229/2017 Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowej i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych. 2017-04-05 Pokaż
228/2017 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2017-04-05 Pokaż
227/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-04-05 Pokaż
226/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku, w dzielnicy Stodoły; realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-03-31 Pokaż
225/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Rewitalizacja torów kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta Rybnika do stacji przesiadkowej Stodoły –w formie projektuj i buduj 2017-03-31 Pokaż
224/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Rudzka – Raciborska oraz przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego 2017-03-31 Pokaż
223/2017 udzielenia Miejskiemu Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu ,,RYBNIK” w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-31 Pokaż
222/2017 zmiany zarządzenia nr 714/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4A/234, na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-03-31 Pokaż
221/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-03-31 Pokaż
220/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016-2032 2017-03-30 Pokaż
219/2017 zmiany zarządzenia nr 149/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. 2017-03-29 Pokaż
218/2017 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-29 Pokaż
217/2017 udzielenia Regionalnemu Towarzystwu Oświaty Zdrowotnej w Rybniku z siedzibą przy ul. kpt. L. Janiego 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-29 Pokaż
216/2017 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2017-03-29 Pokaż
215/2017 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2016 rok 2017-03-29 Pokaż
214/2017 wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika 2017-03-28 Pokaż
213/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-03-28 Pokaż
212/2017 zmiany zarządzenia Nr 751/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania i Alarmowania 2017-03-24 Pokaż
211/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 2017-03-24 Pokaż
210/2017 odwołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2017-03-24 Pokaż
209/2017 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2017-03-24 Pokaż
208/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ 2017-03-23 Pokaż
207/2017 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2017-03-23 Pokaż
206/2017 powołania Zespołu do spraw koordynacji przejazdu przez Miasto Rybnik wyścigu kolarskiego Tour de Pologne oraz organizacji Premii Lotnej 2017-03-23 Pokaż
205/2017 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2017-03-23 Pokaż
204/2017 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2017 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2017-03-23 Pokaż
203/2017 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-03-23 Pokaż
202/2017 powołania komisji przetargowej-Roboty drogowe z podziałem na zadania:Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta RybnikaZad. 2: Przebudowa ul. Piownik 2017-03-23 Pokaż
201/2017 udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „Kontrapunkt”, z siedzibą w Żorach, przy ul. Dolne Przedmieście 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-22 Pokaż
200/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty brukarskie z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika. zad. 2: Naprawa chodników na ul. Lompy, dz. Boguszowice Osiedle - budżet obywatelski 2017-03-22 Pokaż
199/2017 przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kamień 2017-03-22 Pokaż
198/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-21 Pokaż
197/2017 konsultacji projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-21 Pokaż
196/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
195/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
194/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
193/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
192/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
191/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
190/2017 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
189/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
188/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
187/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
186/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
185/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
184/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2017-03-20 Pokaż
183/2017 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-20 Pokaż
182/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2017-03-20 Pokaż
181/2017 powołania komisji przetargowej- Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła 2017-03-17 Pokaż
180/2017 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielopole, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi 2017-03-17 Pokaż
179/2017 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzelskiej w dzielnicy Chwałęcice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. Zadanie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” 2017-03-17 Pokaż
178/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-03-17 Pokaż
177/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” w Rybniku, z siedzibą przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-17 Pokaż
176/2017 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2017-03-17 Pokaż
175/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2017-03-16 Pokaż
174/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ 2017-03-16 Pokaż
173/2017 określenia trybu postępowania w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2017-03-16 Pokaż
172/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie maksymalnie do 24 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2017-03-16 Pokaż
171/2017 powołania komisji przetargowej- Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka w dzielnicy Stodoły 2017-03-16 Pokaż
170/2017 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-15 Pokaż
169/2017 zmiany zarządzenia nr 179/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2017-03-15 Pokaż
168/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa sprzętu informatycznego 2017-03-15 Pokaż
167/2017 udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku, Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-15 Pokaż
166/2017 obsługi Systemu „akcja-reakcja”, służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w obszarze przestrzeni publicznej miasta Rybnika 2017-03-14 Pokaż
165/2017 Zmiana zarządzenia 756/2016 Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2017-03-14 Pokaż
164/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 755/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-03-14 Pokaż
163/2017 zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2017-03-14 Pokaż
162/2017 przekazania obowiązków przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2017-03-14 Pokaż
161/2017 udzielenia Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 66, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-10 Pokaż
160/2017 udzielenia Rybnickiemu Towarzystwu Tenisowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-09 Pokaż
159/2017 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-09 Pokaż
158/2017 wprowadzenia regulaminu Systemu „akcja – reakcja” 2017-03-09 Pokaż
157/2017 udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Rybniku, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-09 Pokaż
156/2017 określenia zadań poszczególnych jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem Portalu "Rachunki" 2017-03-08 Pokaż
155/2017 wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki” 2017-03-08 Pokaż
154/2017 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2017-03-07 Pokaż
153/2017 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-07 Pokaż
152/2017 powołania komisji przetargowej- Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2017-03-06 Pokaż
151/2017 organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 2017-03-06 Pokaż
150/2017 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2017-03-06 Pokaż
149/2017 średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2017 roku 2017-03-06 Pokaż
148/2017 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2017 2017-03-06 Pokaż
147/2017 zmiany zarządzenia nr 94/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. 2017-03-06 Pokaż
146/2017 powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2017-03-06 Pokaż
145/2017 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Piasta 35, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-03 Pokaż
144/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-03-02 Pokaż
143/2017 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2017-03-02 Pokaż
142/2017 w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny 2017-03-02 Pokaż
141/2017 przyjęcia kwot budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2018 rok 2017-03-02 Pokaż
140/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
139/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
138/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
137/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
136/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
135/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
134/2017 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 2017-03-01 Pokaż
133/2017 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Abstynenckiemu „Zgoda”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Saint Vallier 4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-01 Pokaż
132/2017 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku przy ul. PowstańcówŚląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-01 Pokaż
131/2017 udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie Gmina Rybnik przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-03-01 Pokaż
130/2017 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-03-01 Pokaż
129/2017 zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 2017-02-28 Pokaż
128/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-28 Pokaż
127/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl, z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-28 Pokaż
126/2017 udzielenia Klubowi Sportów Walki „Baca” K-1 Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Zbożowej 9, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-28 Pokaż
125/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-02-28 Pokaż
124/2017 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 428/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2014 r. 2017-02-27 Pokaż
123/2017 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2017-03-27 Pokaż
122/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przedszkole nr 20 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego 2017-02-27 Pokaż
121/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV) 2017-02-27 Pokaż
120/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM”w Rybniku przy ul. Lompy 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-27 Pokaż
119/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Trzeźwości ,,INTEGRUM” w Rybniku przy ul. Lompy 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-24 Pokaż
118/2017 udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wołodyjowskiego 5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-24 Pokaż
117/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-24 Pokaż
116/2017 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-24 Pokaż
115/2017 powołania przewodniczącego komisji konkursowych na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2017-02-24 Pokaż
114/2017 powołania zespołu miejskiego do spraw opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu 2017-02-23 Pokaż
113/2017 udzielenia Strefie WZW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 64f, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-23 Pokaż
112/2017 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym. 2017-02-20 Pokaż
111/2017 zmiany zarządzenia nr 75/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych z podziałem na zadania:Zadanie 1: Opracowanie koncepcji zagospodarowania strefy wejściowej oraz trybuny krytej Stadionu MOSiR przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Zadanie 2: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Rybniku.Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz koncepcji architektonicznej adaptacji budynku przy ulicy Mościckiego 5 w Rybniku-Niewiadomiu.Zadanie 4: Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej, obejmującej obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich, Mikołowskiej 2017-02-20 Pokaż
110/2017 zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika 2017-02-20 Pokaż
109/2017 zmiany zarządzenia nr 71/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2017-02-20 Pokaż
108/2017 rozwiązania zespołów zadaniowych 2017-02-20 Pokaż
107/2017 użyczenia lokalu Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Ślady” w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku 2017-02-20 Pokaż
106/2017 udzielenia Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice w Rybniku, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-20 Pokaż
105/2017 zasad organizacji, realizacji i finansowania szkoleń obronnych prowadzonych w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-02-20 Pokaż
104/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2017-02-20 Pokaż
103/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2017-02-20 Pokaż
102/2017 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok 2017-02-20 Pokaż
101/2017 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-02-20 Pokaż
100/2017 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej ,,Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2017 roku 2017-02-20 Pokaż
99/2017 ustalenia cennika opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2017-02-20 Pokaż
98/2017 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-02-20 Pokaż
97/2017 powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2017-02-20