Rejestr
Nr Dotyczy Data podpisania Szczegóły
742/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Modernizacja podestu i wejścia głównego do budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2023-09-27 Pokaż
739/2023w sprawie zmiany zarządzenia 652/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik - 2023” 2023-09-26 Pokaż
737/2023określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2023 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2023-09-25 Pokaż
736/2023możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2023-09-25 Pokaż
732/2023zbycia nieruchomości 2023-09-21 Pokaż
731/2023organizacji i przeprowadzenia wyborów oraz referendum na terenie Miasta Rybnika 2023-09-19 Pokaż
730/2023zmiany treści załącznika do zarządzenia nr 246/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Rybnicki biznesplan”. 2023-09-19 Pokaż
729/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Aktualizacja i dostawa oprogramowania 2023-09-19 Pokaż
728/2023powołania Koordynatora współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz ustalenia podziału obowiązków przy realizacji umowy finansowej z 22 grudnia 2022 roku 2023-09-19 Pokaż
727/2023zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2023-09-18 Pokaż
726/2023udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-09-18 Pokaż
725/2023zmiany zarządzenia nr 639/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r. 2023-09-18 Pokaż
724/2023zmiany zarządzenia nr 554/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. 2023-09-18 Pokaż
723/2023wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-18 Pokaż
722/2023zmiany zarządzenia nr 706/2023 z dnia 8 września 2023 r. w sprawie przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-15 Pokaż
721/2023wyznaczenia Pani Jolanty Sambok – nauczyciela Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka Rybniku 2023-09-15 Pokaż
720/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" 2023-09-14 Pokaż
719/2023udzielenia Stowarzyszeniu Nocna Orkiestra Eksperymentalna z siedzibą w Rybniku przy ul. Jana Zamojskiego 16b, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-09-13 Pokaż
718/2023zmiany zarządzenia nr 681/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Pani Beaty Wawoczny – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 Rybniku 2023-09-13 Pokaż
717/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2023-09-12 Pokaż
716/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika 2023-09-12 Pokaż
715/2023konsultacji w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 roku 2023-09-12 Pokaż
714/2023zmiany zarządzenia nr 560/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. 2023-09-12 Pokaż
711/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wsparcie systemu MyQ 2023-09-08 Pokaż
710/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
709/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
708/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
707/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
706/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
705/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
704/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
703/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
702/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
701/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
700/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-09-08 Pokaż
699/2023powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika 2023-09-08 Pokaż
698/2023udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 17b/2, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-09-08 Pokaż
697/2023zmiany zarządzenia nr 284/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu dokonania czynności odbiorowych, tj. odbiorów techniczno-cząstkowych, odbiorów technicznych-końcowych, odbiorów końcowych-dostawy, przedmiotu Zamówienia w postępowaniu pn. Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem (ZP.271.78.2022) 2023-09-08 Pokaż
696/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku 2023-09-07 Pokaż
695/2023zmiany zarządzenia nr 640/2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r. 2023-09-07 Pokaż
694/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku przy ul. Piasta 35 2023-09-07 Pokaż
693/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skateparków na terenie Miasta Rybnika 2023-09-07 Pokaż
692/2023nabycia nieruchomości 2023-09-06 Pokaż
691/2023zmiany zarządzenia nr 654/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. 2023-09-06 Pokaż
690/2023zmiany zarządzenia nr 554/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. 2023-09-06 Pokaż
689/2023wyznaczenia Pani Marty Znamirowskiej-Kwaśnicy – nauczyciela Przedszkola nr 4 w Rybniku do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 4 Rybniku 2023-09-05 Pokaż
688/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta Rybnika 2023-09-04 Pokaż
687/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika 2023-09-04 Pokaż
686/2023konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi gminnej 2023-09-04 Pokaż
685/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-09-04 Pokaż
684/2023zmiany zarządzenia nr 334/2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia siedzib Rad Dzielnic Miasta Rybnika 2023-09-01 Pokaż
683/2023powołania zespołu badawczo-wdrożeniowego do spraw Otwartych Danych w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-08-31 Pokaż
682/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-08-31 Pokaż
681/2023wyznaczenia Pani Beaty Wawocznej – nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 Rybniku 2023-08-30 Pokaż
680/2023uchylenia zarządzenia nr 60/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2023 r. 2023-08-30 Pokaż
679/2023rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Przemysłowej, Złotej, Mglistej i Rybackiej (MPZP 54-39) – wyłożenie do publicznego wglądu od 28 czerwca 2023 r. do 26 lipca 2023 r., zbieranie uwag do 9 sierpnia 2023 r. 2023-08-30 Pokaż
678/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-08-30 Pokaż
677/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-08-30 Pokaż
676/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-08-30 Pokaż
675/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-08-30 Pokaż
674/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-08-30 Pokaż
673/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-08-30 Pokaż
672/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-08-30 Pokaż
671/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-08-30 Pokaż
670/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-08-30 Pokaż
669/2023zmiany zarządzenia nr 452/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. 2023-08-29 Pokaż
668/2023zmiany zarządzenia nr 452/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. 2023-08-24 Pokaż
667/2023zmiany zarządzenia nr 560/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. 2023-08-24 Pokaż
666/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Modernizacja ogrodzenia przy ul. Mikołowskiej w Rybniku 2023-08-23 Pokaż
665/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-08-23 Pokaż
664/2023powołania zespołu do wyłonienia najkorzystniejszej oferty sprzedaży motoroweru SYM Orbit 4T 2023-08-22 Pokaż
663/2023przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie projektu „Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023 – 2027 2023-08-22 Pokaż
662/2023wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2023-08-21 Pokaż
661/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miasta 2023-08-18 Pokaż
660/2023wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2023-08-18 Pokaż
659/2023wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku sp. z o.o., w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2023-08-17 Pokaż
658/2023zmiany zarządzenia nr 481/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. 2023-08-17 Pokaż
657/2023wskazania przedstawicieli Prezydenta do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika 2023-08-17 Pokaż
656/2023zbycia nieruchomości 2023-08-17 Pokaż
655/2023nabycia nieruchomości 2023-08-17 Pokaż
654/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie maksymalnie 70 podziałów nieruchomości w różnych celach 2023-08-16 Pokaż
653/2023zmiany zarządzenia nr 387/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. 2023-08-16 Pokaż
652/2023organizacji i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik - 2023” 2023-08-16 Pokaż
651/2023uchylenia zarządzenia nr 62/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2023 r. 2023-08-11 Pokaż
650/2023zmiany zarządzenia nr 97/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2023-08-11 Pokaż
649/2023wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2023-08-11 Pokaż
648/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2023-08-11 Pokaż
647/2023zmiany zarządzenia nr 553/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. 2023-08-10 Pokaż
646/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury Niedobczyce w Rybniku 2023-08-10 Pokaż
645/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku 2023-08-09 Pokaż
644/2023zmiany zarządzenia nr 478/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. 2023-08-08 Pokaż
643/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-08-08 Pokaż
642/2023zmiany zarządzenia nr 452/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. 2023-08-07 Pokaż
641/2023zmiany zarządzenia nr 611/2023 z dnia 01 sierpnia 2023 r. 2023-08-07 Pokaż
640/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wycena nieruchomości 2023-08-07 Pokaż
639/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem monitorowania wydruków 2023-08-07 Pokaż
638/2023zmiany zarządzenia nr 587/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. 2023-08-07 Pokaż
637/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Druk obwieszczeń urzędowych 2023-08-04 Pokaż
636/2023zmiany zarządzenia nr 477/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. 2023-08-03 Pokaż
635/2023zmiany zarządzenia nr 376/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r. 2023-08-03 Pokaż
634/2023zmiany zarządzenia nr 467/2023 z dnia 06 lipca 2023 r. 2023-08-03 Pokaż
633/2023zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2023-08-03 Pokaż
632/2023zbycia nieruchomości 2023-08-03 Pokaż
631/2023zbycia nieruchomości 2023-08-02 Pokaż
630/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.102.2023 2023-08-02 Pokaż
629/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.101.2023 2023-08-02 Pokaż
628/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.100.2023 2023-08-02 Pokaż
627/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.99.2023 2023-08-02 Pokaż
626/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.98.2023 2023-08-02 Pokaż
625/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.97.2023 2023-08-02 Pokaż
624/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.96.2023 2023-08-02 Pokaż
623/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.95.2023 2023-08-02 Pokaż
622/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.64.2022 2023-08-02 Pokaż
621/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.94.2023 2023-08-02 Pokaż
620/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.93.2023 2023-08-02 Pokaż
619/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.92.2023 2023-08-02 Pokaż
618/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.91.2023 2023-08-02 Pokaż
617/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.90.2023 2023-08-02 Pokaż
616/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.89.2023 2023-08-02 Pokaż
615/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.88.2023 2023-08-02 Pokaż
614/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.87.2023 2023-08-02 Pokaż
613/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.86.2023 2023-08-02 Pokaż
612/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.85.2023 2023-08-02 Pokaż
611/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wsparcie systemu MyQ 2023-08-01 Pokaż
610/2023zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku 2023-08-01 Pokaż
609/2023zmiany zarządzenia nr 594/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, którego organizatorem jest Miasto Rybnik 2023-08-01 Pokaż
608/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.84.2023 2023-07-31 Pokaż
607/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.83.2023 2023-07-31 Pokaż
606/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.82.2023 2023-07-31 Pokaż
605/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.81.2023 2023-07-31 Pokaż
604/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.80.2023 2023-07-31 Pokaż
603/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.79.2023 2023-07-31 Pokaż
602/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.78.2023 2023-07-31 Pokaż
601/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.77.2023 2023-07-31 Pokaż
600/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.76.2023 2023-07-31 Pokaż
599/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.75.2023 2023-07-31 Pokaż
598/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.74.2023 2023-07-31 Pokaż
597/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.73.2023 2023-07-31 Pokaż
596/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.72.2023 2023-07-31 Pokaż
595/2023organizacji i obsługi służbowych oraz okolicznościowych narad, spotkań i wizyt 2023-07-31 Pokaż
594/2023przyjęcia Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, którego organizatorem jest Miasto Rybnik 2023-07-28 Pokaż
593/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki: Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta Rybnika 2023-08-28 Pokaż
592/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.71.2023 2023-07-28 Pokaż
591/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.70.2023 2023-07-28 Pokaż
590/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.69.2023 2023-07-28 Pokaż
589/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-07-28 Pokaż
588/2023udzielenia Klubowi Sportowemu „Rymer” Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Górnośląskiej, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-07-28 Pokaż
587/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2023-07-27 Pokaż
586/2023przyjęcia regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego pn.: „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany” 2023-07-27 Pokaż
585/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez grupę radnych 2023-07-27 Pokaż
584/2023udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2023 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2023-07-27 Pokaż
583/2023zmiany zarządzenia nr 387/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. 2023-07-27 Pokaż
582/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-07-25 Pokaż
581/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.68.2023 2023-07-25 Pokaż
580/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.67.2023 2023-07-25 Pokaż
579/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.66.2023 2023-07-25 Pokaż
578/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.65.2023 2023-07-25 Pokaż
577/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.64.2023 2023-07-25 Pokaż
576/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.63.2023 2023-07-25 Pokaż
575/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.62.2023 2023-07-25 Pokaż
574/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.61.2023 2023-07-25 Pokaż
573/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.60.2023 2023-07-25 Pokaż
572/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.59.2023 2023-07-25 Pokaż
571/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.58.2023 2023-07-25 Pokaż
570/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.57.2023 2023-07-25 Pokaż
569/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.56.2023 2023-07-25 Pokaż
568/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.55.2023 2023-07-25 Pokaż
567/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.54.2023 2023-07-25 Pokaż
566/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.53.2023 2023-07-25 Pokaż
565/2023powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.52.2023 2023-07-25 Pokaż
564/2023wprowadzenia instrukcji magazynowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-07-25 Pokaż
563/2023powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2023-07-25 Pokaż
562/2023powierzenia stanowiska dyrektora rybnickich jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2023-07-24 Pokaż
561/2023prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2024 rok i wieloletnią prognozą finansową 2023-07-24 Pokaż
560/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Konserwacja rowów odwadniających na terenie miasta Rybnika 2023-07-21 Pokaż
559/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-07-21 Pokaż
558/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku 2023-07-21 Pokaż
557/2023zasad rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2023-07-21 Pokaż
556/2023przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2023-07-21 Pokaż
555/2023rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Oskara Kolberga (MPZP 67) – wyłożenie do publicznego wglądu od 17 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r., zbieranie uwag do 30 czerwca 2023 r. 2023-07-21 Pokaż
554/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup mebli miejskich – ławki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, słupki 2023-07-20 Pokaż
553/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2023-07-20 Pokaż
552/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.51.2023 2023-07-20 Pokaż
551/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.50.2023 2023-07-20 Pokaż
550/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.49.2023 2023-07-20 Pokaż
549/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.48.2023 2023-07-20 Pokaż
548/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.47.2023 2023-07-20 Pokaż
547/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.46.2023 2023-07-20 Pokaż
546/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.45.2023 2023-07-20 Pokaż
545/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.44.2023 2023-07-20 Pokaż
544/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.43.2023 2023-07-20 Pokaż
543/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.42.2023 2023-07-20 Pokaż
542/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.41.2023 2023-07-20 Pokaż
541/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.40.2023 2023-07-20 Pokaż
540/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.65.2022 2023-07-20 Pokaż
539/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.39.2023 2023-07-20 Pokaż
538/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.38.2023 2023-07-20 Pokaż
537/2023użyczenia lokalu użytkowego Domowi Kultury Niedobczyce w Rybniku 2023-07-20 Pokaż
536/2023udzielenia Fundacji „Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci”, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Jadwigi Markowej 20A, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-07-20 Pokaż
535/2023zmiany zarządzenia nr 353/2023 z dnia 25 maja 2023 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup usługi udostępnienia systemu do zgłoszeń kandydatów, prowadzenia wyborów radnych oraz zarządzania Młodzieżową Radą Miasta 2023-07-20 Pokaż
534/2023określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2023 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2023-07-20 Pokaż
533/2023zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2023-07-20 Pokaż
532/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.66.2022 2023-07-19 Pokaż
531/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.37.2023 2023-07-19 Pokaż
530/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.36.2023 2023-07-19 Pokaż
529/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.35.2023 2023-07-19 Pokaż
528/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.34.2023 2023-07-19 Pokaż
527/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.33.2023 2023-07-19 Pokaż
526/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.32.2023 2023-07-19 Pokaż
525/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.31.2023 2023-07-19 Pokaż
524/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.30.2023 2023-07-19 Pokaż
523/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.29.2023 2023-07-19 Pokaż
522/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.28.2023 2023-07-19 Pokaż
521/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.27.2023 2023-07-19 Pokaż
520/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.26.2023 2023-07-19 Pokaż
519/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.25.2023 2023-07-19 Pokaż
518/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.24.2023 2023-07-19 Pokaż
517/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.23.2023 2023-07-19 Pokaż
516/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.22.2023 2023-07-19 Pokaż
515/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.21.2023 2023-07-19 Pokaż
514/2023częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-07-19 Pokaż
513/2023drugiego publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Rybniku przy ul. Gen. Janke Waltera 1b/2, ul. Por. Kazimierza Ogrodowskiego 11/16 2023-07-19 Pokaż
512/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej 2023-07-18 Pokaż
511/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku przy ul. Kadetów 3b/5 2023-07-18 Pokaż
510/2023przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku przy ul. Kadetów 3d/4 2023-07-18 Pokaż
509/2023zmiany zarządzenia 986/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2023 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2023-07-18 Pokaż
508/2023zmiany zarządzenia nr 495/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.11.2023 2023-07-18 Pokaż
507/2023zmiany zarządzenia nr 496/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.12.2023 2023-07-18 Pokaż
506/2023zmiany zarządzenia nr 398/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku, szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury 2023-07-17 Pokaż
505/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2023-07-17 Pokaż
504/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.20.2023 2023-07-17 Pokaż
503/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.19.2023 2023-07-17 Pokaż
502/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.18.2023 2023-07-17 Pokaż
501/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.17.2023 2023-07-17 Pokaż
500/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.16.2023 2023-07-17 Pokaż
499/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.15.2023 2023-07-17 Pokaż
498/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.14.2023 2023-07-17 Pokaż
497/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.13.2023 2023-07-17 Pokaż
496/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.12.2023 2023-07-17 Pokaż
495/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.11.2023 2023-07-17 Pokaż
494/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.10.2023 2023-07-17 Pokaż
493/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.9.2023 2023-07-17 Pokaż
492/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.8.2023 2023-07-17 Pokaż
491/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.7.2023 2023-07-17 Pokaż
490/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.6.2023 2023-07-17 Pokaż
489/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.5.2023 2023-07-17 Pokaż
488/2023powołania komisji egzaminacyjnej zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.4.2023 2023-07-17 Pokaż
487/2023powołania Zespołu ds. rozwoju polityki wodorowej Miasta Rybnika 2023-07-14 Pokaż
486/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-07-13 Pokaż
485/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-07-13 Pokaż
484/2023udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-07-13 Pokaż
483/2023udzielenia Klubowi Sportowemu Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki „Wojownik Czasu” z siedzibą w Rybniku przy ul. Broniewskiego 16d, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-07-13 Pokaż
482/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-07-13 Pokaż
481/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2023-07-13 Pokaż
480/2023zbycia nieruchomości 2023-07-13 Pokaż
479/2023w sprawie zmiany zarządzenia nr 362/2023 z dnia 29 maja 2023 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji:Wykonanie sygnalizacji pożarowej w Miejskim Domu Pomocy Społecznej 2023-07-12 Pokaż
478/2023w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji:Zakup i dostawa switchy do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2023-07-12 Pokaż
477/2023w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji:Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej 1 w Rybniku 2023-07-12 Pokaż
476/2023zmiany zarządzenia nr 329/2023 z dnia 11 maja 2023 r., zmienionego zarządzeniem nr 366/2023z dnia 30 maja 2023 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji:Wykonanie robót naprawczych w budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przy ul. Św. Maksymiliana 24 w Rybniku 2023-07-11 Pokaż
475/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wycena majątku drogowego 2023-07-11 Pokaż
474/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-07-11 Pokaż
473/2023obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2023-07-10 Pokaż
472/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-07-07 Pokaż
471/2023wprowadzenia instrukcji organizacji i przeprowadzania szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2023-07-07 Pokaż
470/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2023-07-07 Pokaż
469/2023zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 437/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2023-07-07 Pokaż
468/2023zmiany zarządzenia nr 356/2023 z dnia 25 maja 2023 r. 2023-07-06 Pokaż
467/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Realizacja I etapu zamierzenia budowlanego pn. Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w formule "zaprojektuj i wybuduj” 2023-07-06 Pokaż
466/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej 2023-07-06 Pokaż
465/2023nabycia nieruchomości 2023-07-06 Pokaż
464/2023zmiany zarządzenia nr 360/2023 z dnia 29 maja 2023 r. 2023-07-05 Pokaż
463/2023zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 458/2023 w sprawie powołania i określenia zasad działania Zespołu ds. wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-07-05 Pokaż
462/2023zmiany zarządzenia nr 441/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. 2023-07-04 Pokaż
461/2023zapewnienia urządzeń korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2023-07-03 Pokaż
460/2023wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Komunikacja Miejska Rybnik sp. z o.o. w Rybniku 2023-07-03 Pokaż
459/2023wprowadzenia procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika 2023-06-30 Pokaż
458/2023powołania i określenia zasad działania Zespołu ds. wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-06-30 Pokaż
457/2023udzielenia Stowarzyszeniu „Przedsiębiorcy z Wyboru” z siedzibą w Dąbrowej Górniczej przy ul. 3 Maja 22, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-06-30 Pokaż
456/2023zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2023-06-30 Pokaż
455/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-06-29 Pokaż
454/2023częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-06-29 Pokaż
453/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2023-06-28 Pokaż
452/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozgraniczenie nieruchomości 2023-06-28 Pokaż
451/2023ustalenia terminu dodatkowego naboru udzielania grantów na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: ”Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2023-06-28 Pokaż
450/2023zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku za 2022 rok 2023-06-28 Pokaż
449/2023zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2022 rok 2023-06-28 Pokaż
448/2023zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2022 rok 2023-06-28 Pokaż
447/2023zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku za 2022 rok 2023-06-28 Pokaż
446/2023zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach za 2022 rok 2023-06-28 Pokaż
445/2023zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu za 2022 rok 2023-06-28 Pokaż
444/2023zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach za 2022 rok 2023-06-28 Pokaż
443/2023zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach za 2022 rok 2023-06-28 Pokaż
442/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-06-28 Pokaż
441/2023zmiany zarządzenia nr 295/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. 2023-06-28 Pokaż
440/2023zmiany zarządzenia nr 302/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. 2023-06-27 Pokaż
439/2023zmiany zarządzenia nr 303/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. 2023-06-27 Pokaż
438/2023powołania Dyrektora Domu Kultury Niedobczyce w Rybniku 2023-06-27 Pokaż
437/2023powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2023-06-27 Pokaż
436/2023zmiany Zarządzenia 368/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-06-27 Pokaż
435/2023rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43) – wyłożenie do publicznego wglądu od 19 kwietnia 2023 r. do 22 maja 2023 r., zbieranie uwag do 5 czerwca 2023 r. 2023-06-26 Pokaż
434/2023przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy, w tym pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie, a także podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 2023-06-26 Pokaż
433/2023zmiany zarządzenia nr 327/2023 z dnia 11 maja 2023 r. 2023-06-26 Pokaż
432/2023zasad powołania Reprezentacji osób wykonujących pracę zarobkową w Urzędzie Miasta Rybnika kontrolującej działalność Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 2023-06-26 Pokaż
431/2023służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-06-26 Pokaż
430/2023zmiany zarządzenia nr 553/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Rybnika, ze zmianami 2023-06-26 Pokaż
429/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rybnika na 2023 rok 2023-06-26 Pokaż
428/2023wprowadzenia procedury postępowania przy umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty niepodatkowych należności mających charakter publicznoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych 2023-06-26 Pokaż
427/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-06-22 Pokaż
426/2023powołania członków Rybnickiej Rady Sportu 2023-06-22 Pokaż
425/2023powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2023-06-22 Pokaż
424/2023powołania Zespołu w celu wytypowania rodzin do przyznania mieszkania w ramach projektu pt.: „Rozwój mieszkalnictwa w Rybniku celem zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy” 2023-06-22 Pokaż
423/2023zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Miasta Rybnika dla samorządowych instytucji kultury 2023-06-22 Pokaż
422/2023powiadamiania Przewodniczących Zarządów Dzielnic Miasta Rybnika oraz radnych Rady Miasta Rybnika o planowanych pracach inwestycyjnych, remontowych oraz ich odbiorach technicznych 2023-06-22 Pokaż
421/2023ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2023-06-22 Pokaż
420/2023odwołania Pani Haliny Olborskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2023-06-22 Pokaż
419/2023powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2023-06-22 Pokaż
418/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej 2023-06-22 Pokaż
417/2023dopuszczenia możliwości bezpłatnego przejazdu liniami publicznego transportu zbiorowego organizowanymi przez Miasto Rybnik uczestników Międzynarodowej Konferencji "Energy Transition" organizowanej przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 2023-06-21 Pokaż
416/2023powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, podzadania: organizacja wydarzeń, mających na celu promocję przedsiębiorczości oraz kreowanie pomysłów na biznes, polegającego na organizacji na terenie Miasta Rybnika wydarzenia pn. Konferencja Rybnik dla Biznesu 2023-06-20 Pokaż
415/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 2023-06-20 Pokaż
414/2023zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury Niedobczyce w Rybniku 2023-06-20 Pokaż
413/2023szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta Rybnika oraz ze środków innych samorządowych jednostek organizacyjnych 2023-06-20 Pokaż
412/2023wielkości kalkulacyjnych etatów i wynagrodzeń dla jednostek budżetowych i OJB, zasad wnioskowania o ich zmiany oraz obowiązków sprawozdawczych 2023-06-20 Pokaż
411/2023konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 2023-06-19 Pokaż
410/2023określenia formy i trybu przyznawania mieszkań wyremontowanych w ramach projektu pt.: „Rozwój mieszkalnictwa w Rybniku celem zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy” 2023-06-19 Pokaż
409/2023zbycia nieruchomości 2023-06-16 Pokaż
408/2023udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran” z siedzibą w Rybniku przy ul. Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2023-06-16 Pokaż
407/2023udzielenia Fundacji na rzecz Rybnickiej Pediatrii „mAli wspaniali”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Energetyków 46, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-06-16 Pokaż
406/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Parkowej (zaprojektuj i wybuduj) 2023-06-16 Pokaż
405/2023zmiany zarządzenia nr 153/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania stałego dyżuru Prezydenta Miasta Rybnika 2023-06-16 Pokaż
404/2023planu kontroli w latach 2023 - 2024 dotyczącej realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości na terenie miasta Rybnika w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi 2023-06-15 Pokaż
403/2023zmiany zarządzenia 275/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zgodności i wprowadzenia procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-06-15 Pokaż
402/2023rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla pięciu obszarów określonych w uchwale nr 890/LII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika – wyłożenie do publicznego wglądu od 12 kwietnia 2023 r. do 15 maja 2023 r., zbieranie uwag do 5 czerwca 2023 r. 2023-06-15 Pokaż
401/2023udzielenia Klubowi Sportowemu „SILESIA” Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Partyzantów, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-06-15 Pokaż
400/2023udzielenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademii Piłkarskiej Rymer Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Górnośląskiej 46, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-06-15 Pokaż
399/2023wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2023-06-15 Pokaż
398/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury Niedobczyce w Rybniku 2023-06-14 Pokaż
397/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 2023-06-14 Pokaż
396/2023zmiany zarządzenia nr 298/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. 2023-06-14 Pokaż
395/2023udzielenia International Watercolor Society Polska z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 20A/3, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-06-14 Pokaż
394/2023zmiany zarządzenia 746/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2023-06-14 Pokaż
393/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Rybnika 2023-06-14 Pokaż
392/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Rybnika 2023-06-14 Pokaż
391/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2023-06-13 Pokaż
390/2023udzielenia Towarzystwu Sportowemu „Kuźnia”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-06-13 Pokaż
389/2023powołania składu osobowego Komisji w celu wyboru Partnera do Projektu partnerskiego na wsparcie społeczności lokalnej w procesie sprawiedliwej transformacji w związku z planowanym naborem wniosków w ramach działania FESL.10.24 Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej 2023-06-13 Pokaż
388/2023udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 31c/3, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-06-13 Pokaż
387/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Tablice z nazwami ulic 2023-06-12 Pokaż
386/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2023-06-12 Pokaż
385/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku 2023-06-12 Pokaż
384/2023ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2023-06-12 Pokaż
383/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik 2023-06-12 Pokaż
382/2023powołania stałego zespołu zadaniowego do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-06-07 Pokaż
381/2023powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej 2023-06-07 Pokaż
380/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika 2023-06-07 Pokaż
379/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-06-07 Pokaż
378/2023wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Rybnika 2023-06-05 Pokaż
377/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie wycen nieruchomości 2023-06-02 Pokaż
376/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów 2023-06-02 Pokaż
375/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup mobilnej pracowni komputerowej 25-stanowiskowej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku w ramach projektu „Dostępna Szkoła” 2023-06-01 Pokaż
374/2023udzielenia Fundacji Dobrostka, z siedzibą przy ul. Osiedle Południe 41a/1 w Rybniku, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-06-01 Pokaż
373/2023udzielenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej, z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-06-01 Pokaż
372/2023zmiany zarządzenia nr 298/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. 2023-05-31 Pokaż
371/2023zmiany zarządzenia nr 280/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. 2023-05-30 Pokaż
370/2023ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacje zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2023-05-30 Pokaż
369/2023zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów obowiązujących w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-05-30 Pokaż
368/2023ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2023-05-30 Pokaż
367/2023konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Jana Kotucza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Stanisława Reymonta do skrzyżowania z ulicą Raciborską 2023-05-30 Pokaż
366/2023zmiany zarządzenia nr 329/2023 z dnia 11 maja 2023 r. 2023-05-30 Pokaż
365/2023użyczenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7 w Rybniku 2023-05-30 Pokaż
364/2023przyznania nagród za osiągnięte w 2022 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2023-05-30 Pokaż
363/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-05-30 Pokaż
362/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie sygnalizacji pożarowej w Miejskim Domu Pomocy Społecznej 2023-05-29 Pokaż
361/2023wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2023-05-29 Pokaż
360/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynków - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków edukacyjnych 2023-05-29 Pokaż
359/2023udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą przy ul. Osiedle Południe 17b/2 w Rybniku, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-05-29 Pokaż
358/2023przyznania lokalu położonego w Rybniku 2023-05-26 Pokaż
357/2023zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-05-26 Pokaż
356/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbiórka budynku "Domu Turysty" na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień 2023-05-25 Pokaż
355/2023zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 574/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r., zbieranie uwag do 6 września 2019 r. 2023-05-25 Pokaż
354/2023zmiany zarządzenia nr 280/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. 2023-05-25 Pokaż
353/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup usługi udostępnienia systemu do zgłoszeń kandydatów, prowadzenia wyborów radnych oraz zarządzania Młodzieżową Radą Miasta 2023-05-25 Pokaż
352/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-05-25 Pokaż
351/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Utrzymanie zbiorników retencyjnych. 2023-05-24 Pokaż
350/2023konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy Morwowej 2023-05-24 Pokaż
349/2023konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy Golejowskiej 2023-05-24 Pokaż
348/2023organizacji i przeprowadzenia wyborów oraz referendum na terenie Miasta Rybnika 2023-05-24 Pokaż
347/2023opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłat dodatkowych 2023-05-24 Pokaż
346/2023udzielenia Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice w Rybniku, z siedzibą przy ul. 1 Maja 27 w Rybniku, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-05-22 Pokaż
345/2023zmiany zarządzenia nr 281/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. 2023-05-22 Pokaż
344/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2023-05-19 Pokaż
343/2023odwołania Pani Joanny Kryszczyszyn ze stanowiska dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku 2023-05-18 Pokaż
342/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa lekkiego samochodu do przewozu osób i sprzętu dla OSP Kamień 2023-05-18 Pokaż
341/2023zbycia nieruchomości 2023-05-18 Pokaż
340/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych 2023-05-18 Pokaż
339/2023nabycia nieruchomości 2023-05-18 Pokaż
338/2023konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180387 S ulicy Nikodema Sobika 2023-05-18 Pokaż
337/2023udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 6/4, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-05-17 Pokaż
336/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1068/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2023-05-17 Pokaż
335/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej 2023-05-17 Pokaż
334/2023wyznaczenia siedzib Rad Dzielnic Miasta Rybnika 2023-05-16 Pokaż
333/2023zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnikaz dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2023-05-15 Pokaż
332/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-05-15 Pokaż
331/2023zmiany zarządzenia nr 214/2023 z dnia 23 marca 2023 r. 2023-05-12 Pokaż
330/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 803/XLVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2023-05-11 Pokaż
329/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie robót naprawczych w budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przy ul. Św. Maksymiliana 24 w Rybniku 2023-05-11 Pokaż
328/2023zatwierdzenia regulaminu naboru dodatkowego udzielania grantów na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: ”Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2023-05-11 Pokaż
327/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Reymonta (projektuj i buduj) 2023-05-11 Pokaż
326/2023zmiany zarządzenia 69/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic 2023-05-11 Pokaż
325/2023Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Referatu Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru w Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych Urzędu Miasta Rybnika 2023-05-10 Pokaż
324/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-05-10 Pokaż
323/2023zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2023-05-09 Pokaż
322/2023zmiany Zarządzenia nr 126/2021 w sprawie określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek budżetowych w związku z realizacją umowy rachunku bieżącego 2023-05-09 Pokaż
321/2023częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-05-09 Pokaż
320/2023zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-05-08 Pokaż
319/2023powołania Interdyscyplinarnego Zespołu Koordynacji Zasobów w zakresie udzielania wsparcia dzieci i rodziny w mieście Rybnik 2023-05-08 Pokaż
318/2023nabycia nieruchomości 2023-05-08 Pokaż
317/2023utworzenia linii komunikacyjnej „BW” w dniu 7 maja 2023 r. 2023-05-05 Pokaż
316/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2023-05-04 Pokaż
315/2023ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II 2023-05-04 Pokaż
314/2023zmiany Zarządzenia 830/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2023-05-04 Pokaż
313/2023dopuszczenia możliwości bezpłatnego przejazdu liniami publicznego transportu zbiorowego organizowanymi przez Miasto Rybnik harcerzy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi Rybnickiej 2023-04-28 Pokaż
312/2023zmiany Zarządzenia 368/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-04-28 Pokaż
311/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-04-28 Pokaż
310/2023ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów 2023-04-28 Pokaż
309/2023zmiany zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zgodności i wprowadzenia procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-04-27 Pokaż
308/2023zmiany zarządzenia nr 416/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z 14 czerwca 2022 roku w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2023-04-27 Pokaż
307/2023powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-04-27 Pokaż
306/2023nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2023-04-26 Pokaż
305/2023zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2023-04-26 Pokaż
304/2023przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Gotartowice dodatkowej dotacji z budżetu miasta w 2023 roku na utrzymanie gotowości operacyjnej 2023-04-25 Pokaż
303/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miasta 2023-04-25 Pokaż
302/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa odcinka dogi ul. Związkowej (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) 2023-04-25 Pokaż
301/2023zmiany zarządzenia nr 133/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Rybnika 2023-04-24 Pokaż
300/2023nabycia nieruchomości 2023-04-24 Pokaż
299/2023zmiany zarządzenia nr 278/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. 2023-04-24 Pokaż
298/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do generatora wniosków NGO 2023-04-21 Pokaż
297/2023zmiany zarządzenia nr 214/2023 z dnia 23 marca 2023 r. 2023-04-20 Pokaż
296/2023zmiany zarządzenia nr 133/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Rybnika 2023-04-19 Pokaż
295/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko – Nowiny realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2023-04-19 Pokaż
294/2023przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Niewiadom dodatkowej dotacji z budżetu miasta w 2023 roku na utrzymanie gotowości operacyjnej 2023-04-19 Pokaż
293/2023zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2023-04-18 Pokaż
292/2023rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43) 2023-04-18 Pokaż
291/2023zmiany uchwały nr 946/LIII/2022 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2023-04-18 Pokaż
290/2023zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-04-17 Pokaż
289/2023zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2023-04-17 Pokaż
288/2023wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 2023-04-17 Pokaż
287/2023kontroli rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta oraz trybu opiniowania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury 2023-04-17 Pokaż
286/2023udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Stanisława Małachowskiego 145, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-04-14 Pokaż
285/2023zmiany Zarządzenia nr 212/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2023-04-13 Pokaż
284/2023powołania składu osobowego Komisji w celu dokonania czynności odbiorowych, tj. odbiorów technicznych-cząstkowych, odbiorów technicznych-końcowych, odbiorów końcowych-dostawy, przedmiotu Zamówienia w postępowaniu pn. Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem (ZP.271.78.2022) 2023-04-13 Pokaż
283/2023udzielenia Grupie Motocyklowej Wataha-Motomm z siedzibą w Rybniku przy ul. Wysokiej 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2023-04-13 Pokaż
282/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-04-13 Pokaż
281/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji:Usługa udostępnienia systemu do zarządzania oświatą 2023-04-12 Pokaż
280/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2023-04-12 Pokaż
279/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Serwis sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2023-04-12 Pokaż
278/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych i sprzętu biurowego w latach 2023 - 2024 2023-04-12 Pokaż
277/2023udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2023 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2023-04-12 Pokaż
276/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik 2023-04-12 Pokaż
275/2023powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zgodności i wprowadzenia procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-04-11 Pokaż
274/2023nabycia nieruchomości 2023-04-11 Pokaż
273/2023zmiany zarządzenia nr 133/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Rybnika 2023-04-07 Pokaż
272/2023zmiany Zarządzenia Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2023r. w sprawie określenia sposobu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Rybnika 2023-04-07 Pokaż
271/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla termomodernizacji budynku Przedszkola nr 20, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 (budynek Przedszkola nr 2), Szkoły Podstawowej nr 15 i pomieszczeń biurowych oraz warsztatów na terenie MOSiR w dz. Kamień w Rybniku 2023-04-06 Pokaż
270/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Modernizacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 20 2023-04-06 Pokaż
269/2023wprowadzenia Regulaminu Banku Zamiany Mieszkań 2023-04-06 Pokaż
268/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-04-06 Pokaż
267/2023ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta na okres od 6.04.2023 r. do 5.04.2025 r. 2023-04-05 Pokaż
266/2023określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne 2023-04-05 Pokaż
265/2023udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, na wsparcie w 2023 roku zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, polegającego na Organizacji Dni Rybnika w partnerskim mieście Dorsten 2023-04-04 Pokaż
264/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-03-31 Pokaż
263/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-03-31 Pokaż
262/2023zmiany Zarządzenia 514/2021 z dnia 19.08.2021 r. w sprawie weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy 2023-03-31 Pokaż
261/2023zmiany zarządzenia nr 855/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. 2023-03-31 Pokaż
260/2023kontroli rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta oraz trybu opiniowania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury 2023-03-31 Pokaż
259/2023ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości 2023-03-31 Pokaż
258/2023zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2023-03-31 Pokaż
257/2023zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-03-31 Pokaż
256/2023wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2023-03-31 Pokaż
255/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ul. Hetmańskiej 2023-03-31 Pokaż
254/2023zmiany Zarządzenia nr 962/2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2023-03-31 Pokaż
253/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-03-31 Pokaż
252/2023zmiany Zarządzenia nr 133/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Rybnika 2023-03-31 Pokaż
251/2023określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2023 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób 2023-03-31 Pokaż
250/2023przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2022 rok 2023-03-31 Pokaż
249/2023zmiany Zarządzenia nr 212/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2023-03-31 Pokaż
248/2023uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 39/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. 2023-03-30 Pokaż
247/2023uchylenia Zarządzenia 352/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 maja 2022 r. 2023-03-30 Pokaż
246/2023ogłoszenia Konkursu „Rybnicki biznesplan” 2023-03-30 Pokaż
245/2023zmiany Zarządzenia Nr 42/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Koordynatora współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz ustalenia podziału obowiązków przy realizacji umowy finansowej 2023-03-29 Pokaż
244/2023zmiany zarządzenia 199/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2023 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2023-03-29 Pokaż
243/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
241/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
241/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
240/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
239/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
238/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
237/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
236/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
235/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
234/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
233/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 41 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
232/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
231/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 32 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
230/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 22 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
229/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 21 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
228/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
227/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
226/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
225/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
224/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
223/2023zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku 2023-03-29 Pokaż
222/2023udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 17b/2, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-03-28 Pokaż
221/2023udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku dotacji na realizację zadania w 2023 roku 2023-03-28 Pokaż
220/2023zmiany Zarządzenie Nr 133/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Rybnika 2023-03-27 Pokaż
219/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup mebli miejskich - ławki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, słupki 2023-03-27 Pokaż
218/2023zmiany Planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok 2023-03-24 Pokaż
217/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-03-24 Pokaż
216/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-03-24 Pokaż
215/2023powołania Zespołu opiniującego możliwość partycypacji w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego przez obywateli Ukrainy 2023-03-23 Pokaż
214/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Uzupełnienie stanu wizytówek na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2023-03-23 Pokaż
213/2023zmiany Zarządzenia 368/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-03-23 Pokaż
212/2023zmiany Zarządzenia nr 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2023-03-23 Pokaż
211/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dokończenie rozbudowy budynku Przedszkola nr 47 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, dz. Ochojec 2023-03-22 Pokaż
210/2023udzielenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Płomień” Ochojec, z siedzibą w Rybniku przy ul. Cystersów 34, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-03-22 Pokaż
209/2023zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 2023-03-21 Pokaż
208/2023zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku 2023-03-21 Pokaż
207/2023zmiany zarządzenia nr 856/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. 2023-03-21 Pokaż
206/2023zmiany Zarządzenie 133/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Rybnika 2023-03-21 Pokaż
205/2023udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Świętego Józefa 30, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-03-21 Pokaż
204/2023powołania Komisji Konkursowej, opiniującej ofertę złożoną w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, polegającego na Organizacji Dni Rybnika w partnerskim mieście Dorsten 2023-03-21 Pokaż
203/2023udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku - Popielowie z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 1/1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2023-03-21 Pokaż
202/2023udzielenia Fundacji na rzecz Rybnickiej Pediatrii „mAli wspaniali”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Energetyków 46, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-03-20 Pokaż
201/2023określenia sposobu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Rybnika 2023-03-20 Pokaż
200/2023ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II 2023-03-17 Pokaż
199/2023udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2023 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2023-03-17 Pokaż
198/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-03-17 Pokaż
197/2023powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2023-03-16 Pokaż
196/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik 2023-03-16 Pokaż
195/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Dom Kultury Niedobczyce w Rybniku 2023-03-15 Pokaż
194/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy ulicy Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem w Rybniku 2023-03-15 Pokaż
193/2023zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2023-03-15 Pokaż
192/2023ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku w 2023 roku 2023-03-15 Pokaż
191/2023ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2023 roku 2023-03-15 Pokaż
190/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-03-14 Pokaż
189/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
188/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
187/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
186/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
185/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
184/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
183/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
182/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
181/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
180/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 41 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
179/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
178/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
177/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
176/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 22 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
175/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 32 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
174/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
173/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 21 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
172/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
171/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
170/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku 2023-03-14 Pokaż
169/2023udzielenia dotacji Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych, z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadania: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy Smolna, w ramach projektu „Zakup urządzenia typu „magiczny dywan” do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców” 2023-03-14 Pokaż
168/2023udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Świętego Maksymiliana 18, na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadania: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji spotkania z seniorami oraz festynu rodzinno-odpustowego, w ramach projektu „Każde pokolenie ma swój czas” 2023-03-14 Pokaż
167/2023ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2023 roku 2023-03-14 Pokaż
166/2023rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego dla organizacji pozarządowych 2023-03-14 Pokaż
165/2023udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych, z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2023-03-14 Pokaż
164/2023udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-03-13 Pokaż
163/2023nabycia nieruchomości 2023-03-08 Pokaż
162/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do programu zgłaszania naruszeń 2023-03-08 Pokaż
161/2023udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej Wielopole, z siedzibą w Rybniku przy ul. Podleśnej 21b, na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2023-03-08 Pokaż
160/2023powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku 2023-03-07 Pokaż
159/2023zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 118/2023 z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2023-03-07 Pokaż
158/2023zmiany Zarządzenie 133/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Rybnika 2023-03-07 Pokaż
157/2023wprowadzenia Regulaminu Programu „Rybnicka Karta Mieszkańca-Rybka” 2023-03-07 Pokaż
156/2023udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Stanisława Małachowskiego 145, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-03-07 Pokaż
155/2023nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2023-03-06 Pokaż
154/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wymiana nawierzchni wodnego placu zabaw na kąpielisku „Ruda” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2023-03-06 Pokaż
153/2023naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok 2023-03-06 Pokaż
152/2023zmiany zarządzenia nr 952/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. 2023-03-06 Pokaż
151/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-03-06 Pokaż
150/2023zmiany zarządzenia nr 125/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 lutego 2023 r. 2023-03-03 Pokaż
149/2023zmiany zarządzenia 976/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2022 r. 2023-03-03 Pokaż
148/2023zmiany zarządzenia nr 482/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską, z późn. zm. 2023-03-03 Pokaż
147/2023zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021 - 2023 2023-03-02 Pokaż
146/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2023 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2023-03-02 Pokaż
145/2023pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w Rybniku przy ul. Barbary 20b/8 2023-03-01 Pokaż
144/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługi geodezyjne 2023-03-01 Pokaż
143/2023przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Marketingu i Mediów 2023-02-28 Pokaż
142/2023wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika 2023-02-28 Pokaż
141/2023udzielenia Stowarzyszeniu Ognisk Muzycznych, z siedzibą w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 54, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-02-28 Pokaż
140/2023ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2023-02-27 Pokaż
139/2023udzielenia Stowarzyszeniu Miszung, z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 180, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-02-27 Pokaż
138/2023ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2023-02-27 Pokaż
137/2023przekazania obowiązków Naczelnika Wydziału Informatyki 2023-02-27 Pokaż
136/2023rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13) – wyłożenie do publicznego wglądu od 21 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r., zbieranie uwag do 3 lutego 2023 r. 2023-02-24 Pokaż
135/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-02-24 Pokaż
134/2023zmian na stanowisku Sekretarza Miasta w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-02-23 Pokaż
133/2023powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Wyborów do Rad Dzielnic Miasta Rybnika 2023-02-23 Pokaż
132/2023zmiany zarządzenia w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2023-02-23 Pokaż
131/2023zbycia nieruchomości 2023-02-23 Pokaż
130/2023rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej i Radziejowskiej (MPZP 66) – wyłożenie do publicznego wglądu od 28 grudnia 2022 r. do 26 stycznia 2023 r., zbieranie uwag do 9 lutego 2023 r. 2023-02-22 Pokaż
129/2023nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2023-02-22 Pokaż
128/2023nabycia nieruchomości 2023-02-22 Pokaż
127/2023wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2023-02-21 Pokaż
126/2023zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, ubioru reprezentacyjnego, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-02-21 Pokaż
125/2023wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2023-02-21 Pokaż
124/2023ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, polegającego na Organizacji Dni Rybnika w partnerskim mieście Dorsten 2023-02-21 Pokaż
123/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika 2023-02-20 Pokaż
122/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku 2023-02-20 Pokaż
121/2023powołania Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2023-02-20 Pokaż
120/2023powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku 2023-02-17 Pokaż
119/2023powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2023-02-17 Pokaż
118/2023powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2023-02-17 Pokaż
117/2023powołania składu osobowego komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2023 roku 2023-02-17 Pokaż
116/2023powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 2023-02-15 Pokaż
115/2023ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów rybnickich jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2023-02-15 Pokaż
114/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnik 2023-02-15 Pokaż
113/2023powołania składu osobowego Komisji celem opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków 2023-02-15 Pokaż
112/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2023-02-15 Pokaż
111/2023udzielenia Fundacji DOBROstka, z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 41a/1, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-02-14 Pokaż
110/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-02-14 Pokaż
109/2023umów najmu i umów użyczenia zawieranych przez dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych w Rybniku 2023-02-14 Pokaż
108/2023powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2023-02-13 Pokaż
107/2023odwołania Pani Barbary Zielińskiej ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 2023-02-10 Pokaż
106/2023odwołania Pana Piotra Pysza ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku 2023-02-10 Pokaż
105/2023odwołania Pani Haliny Łaganowskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku 2023-02-10 Pokaż
104/2023opracowania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Miasta Rybnika 2023-02-10 Pokaż
103/2023zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2023-02-09 Pokaż
102/2023udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2023 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2023-02-09 Pokaż
101/2023zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-02-08 Pokaż
100/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-02-08 Pokaż
99/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-02-08 Pokaż
98/2023udzielenia Stowarzyszeniu Strefa WzW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sosnowej 7, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-02-07 Pokaż
97/2023powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2023-02-07 Pokaż
96/2023zmiany zarządzenia nr 980/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2023 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-02-07 Pokaż
95/2023zmiany Zarządzenia nr 724/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika głównych procesów administracyjno-gospodarczych 2023-02-06 Pokaż
94/2023w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, w roku 2023. 2023-02-02 Pokaż
93/2023w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Os. Południe 20, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-02-02 Pokaż
92/2023w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl, z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-02-02 Pokaż
91/2023w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2023-02-02 Pokaż
90/2023w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 20, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-02-01 Pokaż
89/2023w sprawie podziału czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rad Dzielnic Miasta Rybnika oraz ustalenia kalendarza czynności wyborczych 2023-02-01 Pokaż
88/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2023-02-01 Pokaż
87/2023w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, w ramach projektu Dostępna szkoła, z podziałem na zadania: zad. 1: Prace remontowe i inwestycyjne zewnętrzne związane z zagospodarowaniem otoczenia szkół. zad. 2: Prace remontowe i inwestycyjne wewnętrzne związane z dostosowaniem szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 2023-02-01 Pokaż
86/2023w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2023-02-01 Pokaż
85/2023w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Konserwacja oświetlenia będącego własnością Miasta 2023-02-01 Pokaż
84/2023w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic 2023-02-01 Pokaż
83/2023przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok 2023-02-01 Pokaż
82/2023w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2023-02-01 Pokaż
81/2023w sprawie zmiany Zarządzenia nr 686/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie warunków i zasad udostępnienia kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2023-01-31 Pokaż
80/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-01-31 Pokaż
79/2023w sprawie zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB) 2023-01-30 Pokaż
78/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-01-30 Pokaż
77/2023w sprawie zasad dotyczących tworzenia dokumentów tekstowych w Urzędzie Miasta Rybnika, związanych z dostosowaniem do Międzynarodowych Standardów Dostępności WCAG 2023-01-30 Pokaż
76/2023w sprawie udzielenia Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 55, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2023-01-27 Pokaż
75/2023zmiany zarządzenia nr 42/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. 2023-01-26 Pokaż
74/2023ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2023-01-26 Pokaż
73/2023ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2023-01-26 Pokaż
72/2023ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2023-01-26 Pokaż
71/2023udzielenia International Watercolor Society Polska z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 20A/3, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2023-01-26 Pokaż
70/2023procedury prowadzenia gospodarki finansowej jednostek pomocniczych Miasta Rybnika 2023-01-26 Pokaż
69/2023powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic 2023-01-26 Pokaż
68/2023wprowadzenia „Zasad Ochrony Urzędu Miasta Rybnika” 2023-01-26 Pokaż
67/2023przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2023 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2023-01-24 Pokaż
66/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-01-24 Pokaż
65/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-01-24 Pokaż
64/2023zbycia udziałów w nieruchomościach 2023-01-24 Pokaż
63/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku 2023-01-24 Pokaż
62/2023udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 17b/2, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2023-01-23 Pokaż
61/2023udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran” z siedzibą w Rybniku przy ul. Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2023-01-23 Pokaż
60/2023udzielenia Stowarzyszeniu Nocna Orkiestra Eksperymentalna z siedzibą w Rybniku przy ul. Jana Zamojskiego 16b, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2023-01-23 Pokaż
59/2023ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2023-01-23 Pokaż
58/2023ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2023-01-23 Pokaż
57/2023udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Maksymiliana 18, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2023-01-20 Pokaż
56/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 1016/LVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023 2023-01-20 Pokaż
55/2023korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2023-01-19 Pokaż
54/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2023-01-19 Pokaż
53/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa-Racławicka 2023-01-19 Pokaż
52/2023udzielenia Stowarzyszeniu MISZUNG z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 180, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2023-01-19 Pokaż
51/2023wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2023-01-19 Pokaż
50/2023udzielenia Śląskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Katowicach przy ul. PCK 8, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2023-01-19 Pokaż
49/2023udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2023-01-19 Pokaż
48/2023dopuszczenia możliwości przejazdu liniami publicznego transportu zbiorowego organizowanymi przez Miasto Rybnik wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na podstawie imiennego identyfikatora 2023-01-18 Pokaż
47/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2023-01-18 Pokaż
46/2023zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2023-01-18 Pokaż
45/2023przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Informatyki 2023-01-18 Pokaż
44/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków 2023-01-18 Pokaż
43/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-01-16 Pokaż
42/2023zmiany zarządzenia nr 822/2022 z dnia 31 października 2022 r. 2023-01-16 Pokaż
41/2023wprowadzenia regulaminu określającego zasady oszczędzania energii i mediów w budynkach miejskich 2023-01-16 Pokaż
40/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2023-01-16 Pokaż
39/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2023-01-16 Pokaż
38/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika 2023-01-16 Pokaż
37/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2023-01-16 Pokaż
36/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2023-01-16 Pokaż
35/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-01-16 Pokaż
34/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Rybnik 2023-01-16 Pokaż
33/2023wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2023-01-13 Pokaż
32/2023zamiany nieruchomości 2023-01-13 Pokaż
31/2023zbycia i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-01-13 Pokaż
30/2023konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika 2023-01-13 Pokaż
29/2023wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2023-01-13 Pokaż
28/2023zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok 2023-01-13 Pokaż
27/2023zmiany zarządzenia nr 957/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. 2023-01-12 Pokaż
26/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługi geodezyjne 2023-01-12 Pokaż
25/2023zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku 2023-01-12 Pokaż
24/2023nabycia nieruchomości 2023-01-12 Pokaż
23/2023przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 2023-01-12 Pokaż
22/2023konsultacji projektu uchwały wprowadzającej regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szramka w Rybniku Stodołach 2023-01-12 Pokaż
21/2023konsultacji projektu uchwały wprowadzającej regulamin korzystania ze skweru z zapleczem rekreacyjno-sportowym Rajzapunkt w Rybniku Zamysłowie 2023-01-12 Pokaż
20/2023konsultacji projektu uchwały wprowadzającej nowy regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego „Grzybówka” w Rybniku Golejowie 2023-01-12 Pokaż
19/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu użytkowania Parku Rowerowego Wiśniowiec w Rybniku 2023-01-12 Pokaż
18/2023powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku 2023-01-11 Pokaż
17/2023powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 2023-01-11 Pokaż
16/2023ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów rybnickich jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2023-01-11 Pokaż
15/2023powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika, obejmujący dwa projekty graficzne (2 projekty x 72 gabloty) 2023-01-11 Pokaż
14/2023konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2023-01-11 Pokaż
13/2023przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2023-01-09 Pokaż
12/2023obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2023-01-05 Pokaż
11/2023zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2023-01-05 Pokaż
10/2023powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Miasto Rybnik” 2023-01-05 Pokaż
9/2023ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2023-01-05 Pokaż
8/2023określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2023-01-05 Pokaż
7/2023zmiany zarządzenia nr 952/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. 2023-01-04 Pokaż
6/2023zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2023 2023-01-04 Pokaż
5/2023udzielenia dotacji na wsparcie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2023-01-04 Pokaż
4/2023udzielenia dotacji na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2023-01-03 Pokaż
3/2023nabycia nieruchomości 2023-01-03 Pokaż
2/2023zmiany zarządzenia nr 582/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2023-01-03 Pokaż
1/2023przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2023 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2023-01-02 Pokaż
989/2022ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 2022-12-30 Pokaż
988/2022powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2022-12-30 Pokaż
987/2022powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-12-30 Pokaż
986/2022ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2023 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-12-30 Pokaż
985/2022odwołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2022-12-30 Pokaż
984/2022zmiany zarządzenia nr 856/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. 2022-12-30 Pokaż
983/2022Planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok 2022-12-30 Pokaż
982/2022udzielenia Stowarzyszeniu Słowem w Twarz, z siedzibą w Rybniku przy ul. Dworek 5/33, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku 2022-12-30 Pokaż
981/2022powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2022-12-30 Pokaż
980/2022udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2023 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2022-12-30 Pokaż
979/2022udzielenia dotacji Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Rybnickie, z siedzibą w Przegędzy przy ul. Mikołowskiej 78, na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika 2022-12-30 Pokaż
978/2022udzielenia dotacji Stowarzyszeniu im. św. Jana Pawła II – Pomoc Potrzebującym Rybnicki Bank Drugiej Ręki, z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 80, na powierzenie w 2023 zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika 2022-12-30 Pokaż
977/2022udzielenia dotacji Stowarzyszeniu im. św. Jana Pawła II – Pomoc Potrzebującym – Rybnicki Bank Drugiej Ręki, z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 80, na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika 2022-12-30 Pokaż
976/2022udzielenia dotacji Fundacji „Superfundacja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Młyńskiej 8, na powierzenie w 2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17 2022-12-30 Pokaż
975/2022udzielenia dotacji Fundacji „Ostoja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 12, na powierzenie w latach 2023 – 2024 zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 2022-12-30 Pokaż
974/2022udzielenia dotacji Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sportowej 136/1, na powierzenie w 2023 zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika 2022-12-30 Pokaż
973/2022udzielenia dotacji Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sportowej 136/1, na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika 2022-12-30 Pokaż
972/2022udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu, z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2022-12-30 Pokaż
971/2022udzielenia dotacji Fundacji „Superfundacja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Młyńskiej 8, na powierzenie w latach 2023 – 2025 realizacji zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 2022-12-30 Pokaż
970/2022udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2023 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-12-30 Pokaż
969/2022zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 461/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2022 r. 2022-12-30 Pokaż
968/2022zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 462/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2022 r. 2022-12-30 Pokaż
967/2022zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2022-12-30 Pokaż
966/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-12-30 Pokaż
965/2022odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-12-29 Pokaż
964/2022zmiany zarządzenia 782/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 października 2022 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2022-12-29 Pokaż
963/2022zmiany zarządzenia 938/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2023 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-12-29 Pokaż
962/2022zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2022-12-28 Pokaż
961/2022zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-12-28 Pokaż
960/2022przekazania prowadzonych spraw przez Dyrektora Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu 2022-12-27 Pokaż
959/2022powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Rybniku -Niewiadomiu 2022-12-27 Pokaż
958/2022tworzenia i aktualizacji kart usług i formularzy wniosków publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika 2022-12-27 Pokaż
957/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku „Juliusz” zabytkowego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z opracowaniem dokumentacji docelowej aranżacji wystawienniczej w obiekcie 2022-12-23 Pokaż
956/2022wprowadzenia Regulaminu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 2022-12-22 Pokaż
955/2022zmiany zarządzenia nr 952/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. 2022-12-22 Pokaż
954/2022zmiany zarządzenia nr 624/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. 2022-12-22 Pokaż
953/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-12-22 Pokaż
952/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika 2022-12-21 Pokaż
951/2022zmiany Zarządzenia 347/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji do wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2022-12-21 Pokaż
950/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2022-12-21 Pokaż
949/2022powołania Dyrektora Teatru Ziemi Rybnickiej 2022-12-20 Pokaż
948/2022powierzenia Panu Arkadiuszowi Węglorzowi – nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku pełnienia obowiązków wicedyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2022-12-19 Pokaż
947/2022powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2023 – 2025 w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zadania polegającego na Prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 2022-12-19 Pokaż
946/2022powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-12-19 Pokaż
945/2022powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2023 - 2024 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-12-19 Pokaż
944/2022powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2022-12-19 Pokaż
943/2022powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-12-19 Pokaż
942/2022powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-12-19 Pokaż
941/2022powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2022-12-19 Pokaż
940/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-12-19 Pokaż
939/2022zmiany Zarządzenia nr 468/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przygotowywania zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika 2022-12-19 Pokaż
938/2022ogłoszenia konkursu na realizację w 2023 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-12-19 Pokaż
937/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-12-16 Pokaż
936/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2022-12-16 Pokaż
935/2022wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2022-12-15 Pokaż
934/2022pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3b/9, ul. 3 Maja 9/6, ul. Bohaterów Westerplatte 6b/6, ul. Bohaterów Westerplatte 18b/8, ul. Gen. Janke Waltera 1b/2, ul. Jadwigi i Feliksa Białych 4/2, ul. ks. Henryka Jośki 21e/3, ul. Por. Kazimierza Ogrodowskiego 11/16, ul. Por. Kazimierza Ogrodowskiego 13/18, ul. Por. Kazimierza Ogrodowskiego 15/5, ul. Pawła Cierpioła 2b/9, ul. Śląska 27b/5, ul. Tadeusza Kościuszki 17/12, ul. Wojciecha Korfantego 4/2. 2022-12-13 Pokaż
933/2022wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2022-12-13 Pokaż
932/2022zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 28/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik 2022-12-12 Pokaż
931/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-12-12 Pokaż
930/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 2022-12-12 Pokaż
929/2022określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2022-12-12 Pokaż
928/2022powołania Rady Branżowego Centrum Umiejętności odpowiedzialnej za realizację projektu Branżowe Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku. 2022-12-12 Pokaż
927/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Golejów złożonego przez Komitet Obywatelski Inicjatywy Uchwałodawczej „Forum Rad Dzielnic” 2022-12-09 Pokaż
926/2022przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Golejów złożonego przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej „Forum Rad Dzielic” 2022-12-09 Pokaż
925/2022zmiany zarządzenia nr 689/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. 2022-12-12 Pokaż
924/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.59.2022 2022-12-08 Pokaż
923/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.60.2022 2022-12-08 Pokaż
922/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.61.2022 2022-12-08 Pokaż
921/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.62.2022 2022-12-08 Pokaż
920/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z wnioskiem nr E-I.4470.63.2022 2022-12-08 Pokaż
919/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Rozbudowa ulicy Kardynała Kominka wraz z parkingami. Zad. 2: Budowa łącznika ulicy Kominka z ulicą Orzepowicką. Zad. 3: Przebudowa skrzyżowania ulic Poligonowa-Rycerska 2022-12-08 Pokaż
918/2022określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2022 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2022-12-08 Pokaż
917/2022wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) oraz objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku 2022-12-07 Pokaż
916/2022określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy 2022-12-06 Pokaż
915/2022wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku 2022-12-06 Pokaż
914/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku 2022-12-06 Pokaż
913/2022zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2022-12-06 Pokaż
912/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-12-06 Pokaż
911/2022zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2022-12-06 Pokaż
910/2022zmiany Zarządzenia nr 173/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie określenia trybu postępowania w związku z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna 2022-12-05 Pokaż
909/2022powołania Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Rybnickiej Rady Seniorów 2022-12-05 Pokaż
908/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-12-05 Pokaż
907/2022uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 53/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. 2022-12-01 Pokaż
906/2022uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 419/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. 2022-12-01 Pokaż
905/2022uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 32/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. 2022-12-01 Pokaż
904/2022uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 77/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. 2022-12-01 Pokaż
903/2022zbycia nieruchomości 2022-12-01 Pokaż
902/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-12-01 Pokaż
901/2022udzielenia dotacji Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 7/1, na powierzenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa jak również udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2022-11-30 Pokaż
900/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-11-30 Pokaż
899/2022wskazania osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów 2022-11-29 Pokaż
898/2022zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-11-29 Pokaż
897/2022zmiany Zarządzenia nr 126/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek budżetowych w związku z realizacją umowy rachunku bieżącego 2022-11-28 Pokaż
896/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-11-28 Pokaż
895/2022przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Stodoły dodatkowej dotacji z budżetu miasta w 2022 roku na utrzymanie gotowości bojowej 2022-11-28 Pokaż
894/2022uchylenia Zarządzenia 307/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 roku 2022-11-28 Pokaż
893/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-11-25 Pokaż
892/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2022-11-25 Pokaż
891/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2025 w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zadania polegającego na Prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 2022-11-25 Pokaż
890/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2024 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-11-25 Pokaż
889/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-11-25 Pokaż
888/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-11-25 Pokaż
887/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-11-25 Pokaż
886/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-11-25 Pokaż
885/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-11-25 Pokaż
884/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-11-25 Pokaż
883/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-11-25 Pokaż
882/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2022-11-25 Pokaż
881/2022powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-11-25 Pokaż
880/2022zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-11-24 Pokaż
879/2022zmiany Zarządzenia nr 553/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-11-24 Pokaż
878/2022systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika 2022-11-24 Pokaż
877/2022systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-11-24 Pokaż
876/2022określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2022 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2022-11-23 Pokaż
875/2022zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2022-11-23 Pokaż
874/2022powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Ziemi Rybnickiej 2022-11-23 Pokaż
873/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2022-11-23 Pokaż
872/2022zmiany zarządzenia nr 220/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego 2022-11-23 Pokaż
871/2022częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-11-23 Pokaż
870/2022przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2022 roku 2022-11-23 Pokaż
869/2022ustalenia wymiaru czasu pracy w 2023 roku 2022-11-23 Pokaż
868/2022uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 838/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. 2022-11-22 Pokaż
867/2022wprowadzenia zasad wdrażania „Strategii rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030”. Pierwszy krok transformacji.” oraz powołania zespołu ds. wdrażania Strategii 2022-11-21 Pokaż
866/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-11-21 Pokaż
865/2022nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2022-11-21 Pokaż
864/2022zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 652/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 września 2018 r. 2022-11-21 Pokaż
863/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-11-18 Pokaż
862/2022zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2022-11-18 Pokaż
861/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 972/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt 2022-11-17 Pokaż
860/2022ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa 2022-11-17 Pokaż
859/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku 2022-11-16 Pokaż
858/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-11-16 Pokaż
857/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2022-11-16 Pokaż
856/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku 2022-11-15 Pokaż
855/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku 2022-11-15 Pokaż
854/2022powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2022-11-15 Pokaż
853/2022przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Ochojcu na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego 2022-11-15 Pokaż
852/2022przyznania dla Ochotniczych Straży Pożarnych dodatkowej dotacji z budżetu miasta w 2022 roku na utrzymanie gotowości bojowej 2022-11-15 Pokaż
851/2022projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2023 rok 2022-11-15 Pokaż
850/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-11-14 Pokaż
849/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 753/XXXVI/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nazw skrzyżowań typu rondo 2022-11-14 Pokaż
848/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rybnik 2022-11-14 Pokaż
847/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-11-10 Pokaż
846/2022ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Ziemi Rybnickiej 2022-11-10 Pokaż
845/2022zmiany zarządzenia nr 26/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 stycznia 2022 r., w sprawie Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-11-10 Pokaż
844/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2022-11-09 Pokaż
843/2022zmiany zarządzenia nr 719/2022 z dnia 14 września 2022 r. 2022-11-09 Pokaż
842/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 września 2022 r. do 5 października 2022 r., zbieranie uwag do 19 października 2022 r. 2022-11-09 Pokaż
841/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-11-09 Pokaż
840/2022zmiany Zarządzenia nr 512/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad, trybu przygotowania oraz udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 2022-11-08 Pokaż
839/2022zmiany Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika 2022-11-08 Pokaż
838/2022pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokal mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 20b/42 2022-11-08 Pokaż
837/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023 2022-11-08 Pokaż
836/2022powołania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku Zespołu do spraw oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku 2022-11-08 Pokaż
835/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2023 roku 2022-11-08 Pokaż
834/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2022-11-08 Pokaż
833/2022udzielenia Towarzystwu Sportowemu ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ulicy Energetyków 83, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-11-07 Pokaż
832/2022nabycia nieruchomości 2022-11-07 Pokaż
831/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-11-07 Pokaż
830/2022powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2022-11-04 Pokaż
829/2022zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2022-11-04 Pokaż
828/2022przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Żory 2022-11-04 Pokaż
827/2022zmiany Zarządzenia nr 730/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 października 2018 r. w sprawie umów najmu i umów użyczenia zawieranych przez dyrektorów miejskich placówek oświatowych 2022-11-03 Pokaż
826/2022udzielenia Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 257, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-11-03 Pokaż
825/2022zmiany zarządzenia nr 376/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. 2022-11-02 Pokaż
824/2022wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2022-11-02 Pokaż
823/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozgraniczenie nieruchomości 2022-10-31 Pokaż
822/2022zmiany zarządzenia nr 803/2022 z dnia 19 października 2022 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Wykonanie projektu budowlanego dla budowy parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dzielnicy Śródmieście w Rybniku 2022-10-31 Pokaż
821/2022nabycia nieruchomości 2022-10-31 Pokaż
820/2022zmiany zarządzenia nr 793/2022 z dnia 13 października 2022 r., zmienionego zarządzeniem nr 816/2022 z dnia 27 października 2022 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: zad. 1: Zakup i dostawa komputerów, przełącznika KVM, taśm LTO. zad. 2: Zakup i dostawa monitorów LCD. zad. 3: Zakup i dostawa plotera. 2022-10-31 Pokaż
819/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-10-31 Pokaż
818/2022zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2022 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2022-10-28 Pokaż
817/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-10-27 Pokaż
816/2022zmiany zarządzenia nr 793/2022 z dnia 13 października 2022 r. 2022-10-27 Pokaż
815/2022powołania Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-10-27 Pokaż
814/2022udzielenia Fundacji Pomocna Dłoń Po Wypadku z siedzibą w Rybniku przy ul. Plac Wolności 19, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-10-27 Pokaż
813/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 15, dzielnica Rybnicka Kuźnia – modernizacja boiska (wymiana nawierzchni z robotami towarzyszącymi) 2022-10-26 Pokaż
812/2022zmiany zarządzenia nr 718/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. promocji i budowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej dla Miasta Rybnika na lata 2022 - 2024 2022-10-26 Pokaż
811/2022przyznania lokalu położonego w Rybniku 2022-10-26 Pokaż
810/2022zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-10-24 Pokaż
809/2022udzielenia Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych „Serduchowo” z siedzibą w Rybniku przy ul. Andrzeja Frycza - Modrzewskiego 7, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-10-21 Pokaż
808/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-10-21 Pokaż
807/2022zmiany zarządzenia nr 769/2022 z dnia 5.10.2022 r. w sprawie przygotowania organizacji i przeprowadzenia miejskiego jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik - 2022” 2022-10-20 Pokaż
806/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Utrzymanie w należytym stanie technicznym wyznaczonych urządzeń odwadniających oraz odcinków rzeki Rudy i cieku Nacyna na terenie miasta Rybnika 2022-10-20 Pokaż
805/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wsparcie techniczne systemu MyQ 2022-10-20 Pokaż
804/2022wprowadzenia bezpłatnych przejazdów na linii „C” organizowanej przez Miasto Rybnik w dniu 01.11.2022 r. 2022-10-19 Pokaż
803/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie projektu budowlanego dla budowy parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dzielnicy Śródmieście w Rybniku 2022-10-19 Pokaż
802/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-10-18 Pokaż
801/2022zbycia nieruchomości 2022-10-17 Pokaż
800/2022udzielenia Fundacji Pomocna Dłoń Po Wypadku z siedzibą w Rybniku przy ul. Plac Wolności 19, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-10-17 Pokaż
799/2022zmiany zarządzenia nr 773/2022 z dnia 07 października 2022 r. 2022-10-14 Pokaż
798/2022udzielenia Fundacji Mój Las z siedzibą w Rybniku przy ul. Wita Stwosza 13, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-10-14 Pokaż
797/2022udzielenia Fundacji Dobry Start dla Wszystkich z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 17/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania zleconego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku 2022-10-14 Pokaż
796/2022udzielenia Klubowi Sportowemu „Rymer” Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Górnośląskiej, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-10-14 Pokaż
795/2022zmiany zarządzenia nr 741/2022 z dnia 26 września 2022 r. 2022-10-13 Pokaż
794/2022zmiany zarządzenia nr 781/2022 z dnia 12 października 2022 r. 2022-10-13 Pokaż
793/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2022-10-13 Pokaż
792/2022organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na terenie Miasta Rybnika na wypadek zdarzenia radiacyjnego 2022-10-13 Pokaż
791/2022zbycia nieruchomości 2022-10-13 Pokaż
790/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-10-13 Pokaż
789/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-10-13 Pokaż
788/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2022-09-13 Pokaż
787/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku 2022-09-13 Pokaż
786/2022zmiany zarządzenia nr 592/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. 2022-10-13 Pokaż
785/2022zmiany zarządzenia nr 689/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. 2022-10-13 Pokaż
784/2022powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2022-10-12 Pokaż
783/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-10-12 Pokaż
782/2022określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2022-10-12 Pokaż
781/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Aktualizacja i dostawa oprogramowania 2022-10-12 Pokaż
780/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik 2022-10-12 Pokaż
779/2022udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 6/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-10-12 Pokaż
778/2022udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-10-11 Pokaż
777/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2022-10-11 Pokaż
776/2022zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-10-10 Pokaż
775/2022zbycia nieruchomości 2022-10-07 Pokaż
774/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31) – wyłożenie do publicznego wglądu od 3 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r., zbieranie uwag do 15 września 2022 r. 2022-10-07 Pokaż
773/2022zmiany zarządzenia nr 489/2022 z dnia 06 lipca 2022 r. 2022-10-07 Pokaż
772/2022zmiany zarządzenia nr 689/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. 2022-10-06 Pokaż
771/2022udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Sportu Kartingowego „GO-KART” z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 35A, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-10-06 Pokaż
770/2022udzielenia Fundacji DOBROstka z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 41a/1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-10-05 Pokaż
769/2022przygotowania organizacji i przeprowadzenia miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik - 2022” 2022-10-05 Pokaż
768/2022zmiany zarządzenia nr 376/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. 2022-10-05 Pokaż
767/2022organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia pożarniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Rybnika z zakresu ratownictwa technicznego 2022-10-05 Pokaż
766/2022zbycia nieruchomości 2022-10-05 Pokaż
765/2022zmiany zarządzenia nr 502/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2023 rok i wieloletnią prognozą finansową 2022-10-05 Pokaż
764/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-10-04 Pokaż
763/2022zmiany zarządzenia nr 624/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. 2022-10-04 Pokaż
762/2022zmiany zarządzenia nr 665/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. 2022-10-04 Pokaż
761/2022zmiany zarządzenia nr 736/2022 z dnia 22 września 2022 r. 2022-10-04 Pokaż
760/2022zmiany zarządzenia nr 752/2022 z dnia 29 września 2022 r. 2022-10-04 Pokaż
759/2022konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz podatku od środków transportowych na 2023 rok 2022-10-04 Pokaż
758/2022zmiany zarządzenia nr 592/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. 2022-10-03 Pokaż
757/2022udzielenia Fundacji DOBROstka z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 41a/1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-10-03 Pokaż
756/2022ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2022-09-30 Pokaż
755/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-09-30 Pokaż
754/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego 2022-09-29 Pokaż
753/2022przekazania obowiązków przez Dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku 2022-09-29 Pokaż
752/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont łazienki w pomieszczeniu socjalnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2022-09-29 Pokaż
751/2022zmiany zarządzenia nr 463/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości 2022-09-29 Pokaż
750/2022nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2022-09-29 Pokaż
749/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-09-29 Pokaż
748/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-09-29 Pokaż
747/2022zmiany Zarządzenia 454/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2022-09-29 Pokaż
746/2022powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2022-09-29 Pokaż
745/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2022-09-28 Pokaż
744/2022zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2022-09-28 Pokaż
743/2022udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-09-27 Pokaż
742/2022zmiany Zarządzenia 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-09-27 Pokaż
741/2022zmiany zarządzenia nr 642/2022 z dnia 04 sierpnia 2022 r. 2022-09-26 Pokaż
740/2022określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2022 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2022-09-26 Pokaż
739/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-09-26 Pokaż
738/2022dojazdu do placówek oświatowych komunikacją podległą spółce Komunikacja Miejska Rybnik sp. z o.o., na terenie Miasta Rybnika 2022-09-23 Pokaż
737/2022w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-40) – wyłożenie do publicznego wglądu od 3 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r., zbieranie uwag do 15 września 2022 r 2022-09-23 Pokaż
736/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy i rozbudowy ulicy Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) 2022-09-22 Pokaż
735/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do potrzeb Zamawiającego oraz zapewnienie wsparcia technicznego i gwarancji 2022-09-22 Pokaż
734/2022zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-09-22 Pokaż
733/2022powołania Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2022-09-22 Pokaż
732/2022powołania składu osobowego komisji konkursowej, oceniającej zgłoszenia złożone w konkursie „Rybnicki biznesplan”. 2022-09-22 Pokaż
731/2022zmiany zarządzenia nr 196/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa 2022-09-22 Pokaż
730/2022przyjęcia Planu wdrożeniowego "Strategii rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji" na 2022 rok 2022-09-22 Pokaż
729/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-09-21 Pokaż
728/2022powołania Zespołu do spraw realizacji „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” przez Miasto Rybnik 2022-09-20 Pokaż
727/2022nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2022-09-20 Pokaż
726/2022powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-09-19 Pokaż
725/2022zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2022-09-16 Pokaż
724/2022wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika głównych procesów administracyjno-gospodarczych 2022-09-16 Pokaż
723/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt 2022-09-15 Pokaż
722/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości i opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-09-15 Pokaż
721/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-09-15 Pokaż
720/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2022-09-15 Pokaż
719/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku 2022-09-14 Pokaż
718/2022powołania Zespołu ds. promocji i budowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej dla Miasta Rybnika na lata 2022 - 2024 2022-09-14 Pokaż
717/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku 2022-09-14 Pokaż
716/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku 2022-09-14 Pokaż
715/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku 2022-09-14 Pokaż
714/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku 2022-09-14 Pokaż
713/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-09-13 Pokaż
712/2022ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-09-13 Pokaż
711/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej 2022-09-12 Pokaż
710/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64) – wyłożenie do publicznego wglądu od 20 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r., zbieranie uwag do 2 września 2022 r. 2022-09-12 Pokaż
709/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jankowickiej (MPZP 29-1) – wyłożenie do publicznego wglądu od 15 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r., zbieranie uwag do 28 stycznia 2022 r. 2022-09-12 Pokaż
708/2022udzielenia Fundacji Polsat, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77, dotacji na realizację zadania publicznego w 2022 roku 2022-09-12 Pokaż
707/2022zmiany Zarządzenia nr 8/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2022-09-08 Pokaż
706/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja siedziby Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "Silesia" zlokalizowanej w budynku byłej biblioteki przy ul. Za Torem w Rybniku wraz z robotami ogólnobudowlanymi 2022-09-08 Pokaż
705/2022powołania składu osobowego Komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika w okręgu wyborczym dla uczniów uczących się poza Miastem będących mieszkańcami Miasta Rybnika 2022-09-08 Pokaż
704/2022dopuszczenia możliwości przejazdu liniami autobusowymi komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Rybnik na terenie Miasta Rydułtowy 2022-09-08 Pokaż
703/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie robót remontowych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, w ramach projektu Dostępna szkoła 2022-09-09 Pokaż
702/2022udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju K4RYBNIK z siedzibą w Rybniku przy ul. Dąbrówki 1b, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-09-08 Pokaż
701/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-09-08 Pokaż
700/2022konsultacji w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku 2022-09-08 Pokaż
699/2022powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935” 2022-09-07 Pokaż
698/2022zmiany Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 350/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-09-07 Pokaż
697/2022zbycia nieruchomości 2022-09-07 Pokaż
696/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-09-07 Pokaż
695/2022nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2022-09-07 Pokaż
694/2022zmiany zarządzenia nr 376/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. 2022-09-05 Pokaż
693/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Obiekty sportowe MOSiR; modernizacja oświetlenia 2022-09-02 Pokaż
692/2022zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-09-02 Pokaż
691/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do systemu zarządzania pracami Rady Miasta Rybnika 2022-09-02 Pokaż
690/2022uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 382/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. 2022-09-01 Pokaż
689/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zapewnienie wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Rybnika 2022-08-31 Pokaż
688/2022przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2022 roku 2022-08-30 Pokaż
687/2022wykazu budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy, które ze względu na uwarunkowania techniczne, ekonomiczne lub inne zamierza się wyłączyć z eksploatacji 2022-08-29 Pokaż
686/2022nabycia nieruchomości 2022-08-29 Pokaż
685/2022nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2022-08-29 Pokaż
684/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-08-29 Pokaż
683/2022odwołania Pana Tomasza Niesyto - Dyrektora Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku 2022-08-29 Pokaż
682/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-08-26 Pokaż
681/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-08-26 Pokaż
680/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-08-26 Pokaż
679/2022przyznania lokalu położonego w Rybniku 2022-08-26 Pokaż
678/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-08-25 Pokaż
677/2022zmiany zarządzenia nr 214/2022 z dnia 30 marca 2022 r. 2022-08-25 Pokaż
676/2022wysokości opłat za korzystanie z usług obiektu „Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych” na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 2022-08-25 Pokaż
675/2022powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2022-08-24 Pokaż
674/2022zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2022-08-23 Pokaż
673/2022zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-08-23 Pokaż
672/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Rybackiej 2022-08-22 Pokaż
671/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy ks. Piotra Skargi 2022-08-22 Pokaż
670/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-08-22 Pokaż
669/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-08-18 Pokaż
668/2022udzielenia Stowarzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-08-18 Pokaż
667/2022zmiany zarządzenia nr 488/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. 2022-08-18 Pokaż
666/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicach Miasta Rybnika 2022-08-18 Pokaż
665/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej 2022-08-18 Pokaż
664/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Projekt przebudowy obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i Śląską 2022-08-18 Pokaż
663/2022zmiany treści załącznika do zarządzenia nr 343/2022 z dnia 23 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Rybnicki biznesplan” 2022-08-17 Pokaż
662/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jankowickiej (MPZP 29-1) – wyłożenie do publicznego wglądu od 15 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r., zbieranie uwag do 28 stycznia 2022 r. 2022-08-17 Pokaż
661/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Dworek - Raciborska 2022-08-11 Pokaż
660/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej w Rybniku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2022-08-11 Pokaż
659/2022drugiego publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Rybniku przy ul. Emila Drobnego 1b/1, Józefa Lompy 9c/7, Józefa Lompy 13b/11,Władysława Kuboszka 3c/8 2022-08-11 Pokaż
658/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-08-11 Pokaż
657/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Bulwary nad Nacyną 2022-08-11 Pokaż
656/2022zbycia nieruchomości 2022-08-11 Pokaż
655/2022zmiany zarządzenia nr 338/2022 z dnia 19 maja 2022 r., 2022-08-10 Pokaż
654/2022służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-08-10 Pokaż
653/2022zmiany zarządzenia nr 450/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. 2022-08-09 Pokaż
652/2022częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-08-09 Pokaż
651/2022zmiany zarządzenia nr 506/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. 2022-08-08 Pokaż
650/2022zmiany zarządzenia nr 505/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. 2022-08-08 Pokaż
649/2022zmiany zarządzenia nr 592/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. 2022-08-08 Pokaż
648/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-08-08 Pokaż
647/2022zmiany zarządzenia nr 638/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 sierpnia 2022 r. 2022-08-08 Pokaż
646/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-08-05 Pokaż
645/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-08-05 Pokaż
644/2022udzielenia Stowarzyszeniu Ognisk Muzycznych z siedzibą w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 54, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-08-04 Pokaż
643/2022powierzenia stanowiska dyrektora rybnickich jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2022-08-04 Pokaż
642/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, dz. Północ - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania dawnego kompleksu SOS-W do bieżących potrzeb. 2022-08-04 Pokaż
641/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-08-04 Pokaż
640/2022powołania i określenia zasad działania Zespołu ds. wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-08-04 Pokaż
639/2022zmiany zarządzenia nr 510/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchni 2022-08-04 Pokaż
638/2022zmiany zarządzenia nr 400/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2022 r. 2022-08-04 Pokaż
637/2022przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok 2022-08-03 Pokaż
636/2022zbycia nieruchomości 2022-08-02 Pokaż
635/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.47.2022 2022-08-02 Pokaż
634/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.48.2022 2022-08-02 Pokaż
633/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.57.2022 2022-08-02 Pokaż
632/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.56.2022 2022-08-02 Pokaż
631/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.55.2022 2022-08-02 Pokaż
630/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.54.2022 2022-08-02 Pokaż
629/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.53.2022 2022-08-02 Pokaż
628/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.52.2022 2022-08-02 Pokaż
627/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.51.2022 2022-08-02 Pokaż
626/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.50.2022 2022-08-02 Pokaż
625/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.49.2022 2022-08-02 Pokaż
624/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku 2022-08-02 Pokaż
623/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy wiaduktu i budowy mostu w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku 2022-08-02 Pokaż
622/2022zmiany zarządzenia nr 450/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., zmienionego zarządzeniem nr 483/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. i zmienionego zarządzeniem 562/2022 z dnia 21 lipca 2022 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia i wdrożenia systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-08-01 Pokaż
621/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2022-08-01 Pokaż
620/2022nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2022-08-01 Pokaż
619/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-08-01 Pokaż
618/2022zmiany zarządzenia nr 478/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz zarządzenia nr 529/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ZSEU, dz. Maroko-Nowiny –budowa zewnętrznych urządzeń i sieci ppoż 2022-07-29 Pokaż
617/2022ogłoszenia o dodatkowym naborze i terminie dodatkowego naboru wniosków na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu "Stop Smog" na terenie Miasta Rybnika 2022-07-29 Pokaż
616/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-07-29 Pokaż
615/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.46.2022 2022-07-28 Pokaż
614/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.45.2022 2022-07-28 Pokaż
613/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.44.2022 2022-07-28 Pokaż
612/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.43.2022 2022-07-28 Pokaż
611/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.42.2022 2022-07-28 Pokaż
610/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.41.2022 2022-07-28 Pokaż
609/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.40.2022 2022-07-28 Pokaż
608/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.39.2022 2022-07-28 Pokaż
607/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.38.2022 2022-07-28 Pokaż
606/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.37.2022 2022-07-28 Pokaż
605/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.36.2022 2022-07-28 Pokaż
604/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.35.2022 2022-07-28 Pokaż
603/2022wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2022-07-28 Pokaż
602/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.34.2022 2022-07-28 Pokaż
601/2022udzielenia Stowarzyszeniu Grupa Kolarska „Viktoria” Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-07-28 Pokaż
600/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 2022-07-28 Pokaż
599/2022zmiany zarządzenia nr 376/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r., zmienionego zarządzeniem nr 490/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41. Zad. 2: Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego. 2022-07-27 Pokaż
598/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w ZS-P nr 14, dz. Popielów 2022-07-27 Pokaż
597/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów. 2022-07-27 Pokaż
596/2022zmiany zarządzenia nr 498/2022 z dnia 08 lipca 2022, zmieniającego zarządzenie nr 408/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku 2022-07-27 Pokaż
595/2022zmiany zarządzenia nr 456/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie maksymalnie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach 2022-07-27 Pokaż
594/2022zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 462/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2022 r. 2022-07-27 Pokaż
593/2022wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta Rybnika. 2022-07-27 Pokaż
592/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika 2022-07-26 Pokaż
591/2022Zarządzenie Prezydenta: Budowa i rozbudowa ul. Storczyków wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) w Rybniku 2022-07-26 Pokaż
590/2022zmiany zarządzenia nr 341/2022 z dnia 20 maja 2022 r., zmienionego zarządzeniem nr 353/2022 z dnia 26 maja 2022 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Klasztornej w Rybniku 2022-07-26 Pokaż
589/2022wprowadzenia „Standardów Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Rybnika” 2022-07-26 Pokaż
588/2022Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową 2022-07-26 Pokaż
587/2022Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową 2022-07-26 Pokaż
586/2022Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową 2022-07-26 Pokaż
585/2022Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-07-26 Pokaż
584/2022Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia 368/2022Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-07-26 Pokaż
583/2022Zmiana zarządzenia Prezydenta nr 488/2022 2022-07-26 Pokaż
582/2022ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2022-07-25 Pokaż
581/2022w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia 171/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do sprzedaży na terenach należących do Miasta 2022-07-25 Pokaż
580/2022udzielenia Stowarzyszeniu im. św. Jana Pawła II – Pomoc Potrzebującym – Rybnicki Bank Drugiej Ręki z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 80, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-07-25 Pokaż
579/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.33.2022 2022-07-22 Pokaż
578/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.32.2022 2022-07-22 Pokaż
577/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.31.2022 2022-07-22 Pokaż
576/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.30.2022 2022-07-22 Pokaż
575/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.29.2022 2022-07-22 Pokaż
574/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.28.2022 2022-07-22 Pokaż
573/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.59.2021 2022-07-22 Pokaż
572/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.27.2022 2022-07-22 Pokaż
571/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.26.2022 2022-07-22 Pokaż
570/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.25.2022 2022-07-22 Pokaż
569/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.24.2022 2022-07-22 Pokaż
568/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.22.2022 2022-07-22 Pokaż
567/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.23.2022 2022-07-22 Pokaż
566/2022zmiany zarządzenia nr 242/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-07-22 Pokaż
565/2022zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2022-07-22 Pokaż
564/2022zmiany zarządzenia nr 214/2022 z dnia 30 marca 2022 r. 2022-07-21 Pokaż
563/2022udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Maksymiliana 18, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-07-21 Pokaż
562/2022zmiany zarządzenia nr 450/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. 2022-07-21 Pokaż
561/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2022-07-20 Pokaż
560/2022Ustalenia zasad funkcjonowania miejskiego systemu wysyłania wiadomości SMS dla Miasta Rybnika „UM RYBNIK SMS” 2022-07-20 Pokaż
559/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Poligonowej i Granicznej (MPZP 54-43) – wyłożenie do publicznego wglądu od 3 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r., zbieranie uwag do 19 lipca 2022 r. 2022-07-20 Pokaż
558/2022drugiego publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Rybniku przy ul. Emila Drobnego 1a/7, ul. Józefa Lompy 17c/11, ul. Michała Grażyńskiego 2b/5, ul. Wazów 2a/3, ul. Wazów 4b/3 2022-07-20 Pokaż
557/2022rozwiązania Zespołu Zadaniowego do spraw wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-07-20 Pokaż
556/2022zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-07-20 Pokaż
555/2022zmiany Zarządzenia 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-07-20 Pokaż
554/2022przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2022-07-20 Pokaż
553/2022zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-07-19 Pokaż
552/2022wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED 2022-07-19 Pokaż
551/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64) – wyłożenie do publicznego wglądu od 25 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r., zbieranie uwag do 8 lipca 2022 r. 2022-07-19 Pokaż
550/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 27-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 25 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r., zbieranie uwag do 8 lipca 2022 r. 2022-07-19 Pokaż
549/2022nabycia nieruchomości 2022-07-19 Pokaż
548/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-07-18 Pokaż
547/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.21.2022 2022-07-18 Pokaż
546/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.20.2022 2022-07-18 Pokaż
545/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.19.2022 2022-07-18 Pokaż
544/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.18.2022 2022-07-18 Pokaż
543/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.17.2022 2022-07-18 Pokaż
542/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.16.2022 2022-07-18 Pokaż
541/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.15.2022 2022-07-18 Pokaż
540/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.14.2022 2022-07-18 Pokaż
539/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.13.2022 2022-07-18 Pokaż
538/2022zbycia udziału w nieruchomości 2022-07-18 Pokaż
537/2022nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2022-07-18 Pokaż
536/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-07-18 Pokaż
535/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-07-18 Pokaż
534/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-07-18 Pokaż
533/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-07-18 Pokaż
532/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-07-18 Pokaż
531/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-07-18 Pokaż
530/2022powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-07-18 Pokaż
529/2022zmiany zarządzenia nr 478/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. 2022-07-18 Pokaż
528/2022częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-07-18 Pokaż
527/2022projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 2022-07-15 Pokaż
526/2022udzielenia Stowarzyszeniu im. św. Jana Pawła II – Pomoc Potrzebującym – Rybnicki Bank Drugiej Ręki z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 80, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-07-15 Pokaż
525/2022udzielenia Stowarzyszeniu Amazonek „Odnowa”, z siedzibą w Rybniku przy ul. J. F Białych 7 lok.109, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-07-15 Pokaż
524/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-07-15 Pokaż
523/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.12.2022 2022-07-14 Pokaż
522/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.11.2022 2022-07-14 Pokaż
521/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.10.2022 2022-07-14 Pokaż
520/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.9.2022 2022-07-14 Pokaż
519/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.8.2022 2022-07-14 Pokaż
518/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.7.2022 2022-07-14 Pokaż
517/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.6.2022 2022-07-14 Pokaż
516/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.5.2022 2022-07-14 Pokaż
515/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.4.2022 2022-07-14 Pokaż
514/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.3.2022 2022-07-14 Pokaż
513/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.2.2022 2022-07-14 Pokaż
512/2022powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E-I.4470.1.2022 2022-07-14 Pokaż
511/2022udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-07-14 Pokaż
510/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchni 2022-07-13 Pokaż
509/2022zmiany zarządzenia nr 238/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-07-12 Pokaż
508/2022zmiany zarządzenia nr 338/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 2022-07-12 Pokaż
507/2022zmiany cennika opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Rybnik wprowadzonego Załącznikiem do Zarządzenia Nr 503/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 października 2020 r. 2022-07-12 Pokaż
506/2022zmiany zarządzenia nr 467/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. 2022-07-11 Pokaż
505/2022zmiany zarządzenia nr 421/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. 2022-07-11 Pokaż
504/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym minimum trzynastoma autobusami do placówek szkolno-oświatowych 2022-07-11 Pokaż
503/2022zmiany zarządzenia nr 214/2022 z dnia 30 marca 2022 r. 2022-07-11 Pokaż
502/2022prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2023 rok i wieloletnią prognozą finansową 2022-07-11 Pokaż
501/2022udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-07-08 Pokaż
500/2022udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłokocinie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Włościańskiej 70, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-07-08 Pokaż
499/2022zmiany zarządzenia nr 419/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. 2022-07-08 Pokaż
498/2022zmiany zarządzenia nr 408/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. 2022-07-08 Pokaż
497/2022standaryzacji zatrudnienia administracji i obsługi w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-07-07 Pokaż
496/2022wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe 2022-07-07 Pokaż
495/2022przyznania lokalu położonego w Rybniku 2022-07-06 Pokaż
494/2022udzielenia Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” z siedzibą w Warszawie przy ul. Braci Wagów 11/158, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-07-06 Pokaż
493/2022zmiany zarządzenia nr 39/2021 powołującego Zespół zadaniowy do spraw utworzenia na terenie Miasta Rybnika atrakcyjnego obszaru dedykowanego dla nowoczesnych usług dla biznesu 2022-07-06 Pokaż
492/2022zmiany treści Zarządzenia nr 373/2022 z 1 czerwca 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością drogową 2022-07-06 Pokaż
491/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-07-06 Pokaż
490/2022zmiany zarządzenia nr 376/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. 2022-07-06 Pokaż
489/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg na terenie Miasta Rybnika 2022-07-06 Pokaż
488/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Budowa łącznika ulic Rzeczna – Obwiednia Południowa w Rybniku 2022-07-06 Pokaż
487/2022zmiany zarządzenia nr 259/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. 2022-07-04 Pokaż
486/2022zmiany zarządzenia nr 289/2022 z dnia 6 maja 2022 r. 2022-07-04 Pokaż
485/2022zmiany zarządzenia nr 223/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. 2022-07-04 Pokaż
484/2022udzielenia Stowarzyszeniu „Przedsiębiorcy z Wyboru”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 13/2, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2022-07-04 Pokaż
483/2022zmiany zarządzenia nr 450/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. 2022-07-01 Pokaż
482/2022udzielenia Stowarzyszeniu im. św. Jana Pawła II – Pomoc Potrzebującym – Rybnicki Bank Drugiej Ręki z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 80, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-07-01 Pokaż
481/2022udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran” z siedzibą w Rybniku przy ul. Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-07-01 Pokaż
480/2022określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2022-07-01 Pokaż
479/2022zmiany zarządzenia nr 349/2022 z dnia 25 maja 2022 r. 2022-06-30 Pokaż
478/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ZSEU, dz. Maroko-Nowiny – budowa zewnętrznych urządzań i sieci ppoż. 2022-06-30 Pokaż
477/2022prowadzenia rybnickiej infrastruktury informacji przestrzennej za pomocą Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2022-06-30 Pokaż
476/2022współpracy jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika w zakresie wykorzystania sieci szerokopasmowej na potrzeby zarządzania ruchem drogowym 2022-06-30 Pokaż
475/2022funkcjonowania i eksploatacji Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku 2022-06-30 Pokaż
474/2022uchylenia Zarządzenia nr 322/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 lipca 2011 r. 2022-06-30 Pokaż
473/2022wyznaczenia osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych 2022-06-30 Pokaż
472/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku 2022-06-29 Pokaż
471/2022przyznania lokalu położonego w Rybniku 2022-06-29 Pokaż
470/2022zmiany Zarządzenia 454/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2022-06-29 Pokaż
469/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-06-29 Pokaż
468/2022wprowadzenia zasad i trybu przygotowywania zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika 2022-06-28 Pokaż
467/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa chodnika na ulicy Racławickiej w Rybniku 2022-06-28 Pokaż
466/2022zmiany załącznika do Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 605/2017 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z miejsc postojowych na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta Rybnika 2022-06-28 Pokaż
465/2022zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miasta 2022-06-28 Pokaż
464/2022zmiany zarządzenia nr 420/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. 2022-06-28 Pokaż
463/2022zbycia nieruchomości 2022-06-28 Pokaż
462/2022wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-28 Pokaż
461/2022wprowadzenia Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-28 Pokaż
460/2022organizacji i obsługi służbowych oraz okolicznościowych narad, spotkań i wizyt 2022-06-27 Pokaż
459/2022zmiany zarządzenia nr 422/2022 z dnia 14 czerwca 2022r. 2022-06-27 Pokaż
458/2022udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-06-27 Pokaż
457/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-06-27 Pokaż
456/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie maksymalnie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach 2022-06-27 Pokaż
455/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-27 Pokaż
454/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-27 Pokaż
453/2022powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-24 Pokaż
452/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Brzezińskiej (MPZP 37-5) – wyłożenie do publicznego wglądu od 4 maja 2022 r. do 1 czerwca 2022 r., zbieranie uwag do 15 czerwca 2022 r. 2022-06-23 Pokaż
451/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu 2022-06-23 Pokaż
450/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia i wdrożenia systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-06-23 Pokaż
449/2022zmiany zarządzenia nr 307/2022 z dnia 11 maja 2022 r. 2022-06-23 Pokaż
448/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2022-06-23 Pokaż
447/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 2022-06-23 Pokaż
446/2022przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Popielów dodatkowej dotacji z budżetu miasta w 2022 roku na utrzymanie gotowości bojowej 2022-06-23 Pokaż
445/2022powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego Miasta Rybnika z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2022-06-23 Pokaż
444/2022wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2022-06-23 Pokaż
443/2022zmiany zarządzenia nr 218/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowych zabudowanych elementami przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2022-06-22 Pokaż
442/2022wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku 2022-06-22 Pokaż
441/2022przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach udziału w projekcie pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2022-06-22 Pokaż
440/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-06-22 Pokaż
439/2022zmiany zarządzenia nr 238/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-06-22 Pokaż
438/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2022 r. 2022-06-22 Pokaż
437/2022zmiany zarządzenia nr 264/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. 2022-06-21 Pokaż
436/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku 2022-06-21 Pokaż
435/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-20 Pokaż
434/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-20 Pokaż
433/2022konsultacji projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika 2022-06-20 Pokaż
432/2022przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika 2022-06-20 Pokaż
431/2022zmiany zarządzenia nr 338/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 2022-06-20 Pokaż
430/2022zmiany zarządzenia nr 349/2022 z dnia 25 maja 2022 r 2022-06-20 Pokaż
429/2022zmiany zarządzenia nr 307/2022 z dnia 11 maja 2022 r. 2022-06-20 Pokaż
428/2022udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-06-20 Pokaż
427/2022zmiany zarządzenia nr 818/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2022-06-20 Pokaż
426/2022zmiany zarządzenia nr 303/2022 z dnia 11 maja 2022 r 2022-06-20 Pokaż
425/2022zmiany treści załącznika do Zarządzenia nr 401/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, ubioru reprezentacyjnego, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-15 Pokaż
424/2022zmiany zarządzenia nr 289/2022 z dnia 6 maja 2022 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznej 2022-06-15 Pokaż
423/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-06-15 Pokaż
422/2022zmiany zarządzenia nr 304/2022 z dnia 11 maja 2022 r. 2022-06-14 Pokaż
421/2022zmiany zarządzenia nr 337/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 2022-06-14 Pokaż
420/2022zmiany zarządzenia nr 365/2022 z dnia 01 czerwca 2022 r. 2022-06-14 Pokaż
419/2022zmiany zarządzenia nr 306/2022 z dnia 11 maja 2022 r. 2022-06-14 Pokaż
418/2022wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 2022-06-14 Pokaż
417/2022regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 2022-06-14 Pokaż
416/2022przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2022-06-14 Pokaż
415/2022nabycia nieruchomości 2022-06-13 Pokaż
414/2022powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2022-06-13 Pokaż
413/2022ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2022-06-13 Pokaż
412/2022obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2022-06-13 Pokaż
411/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-13 Pokaż
410/2022udzielenia Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE z siedzibą w Żabiej Woli przy ul. Grodziska 13, dotacji na finansowanie realizacji zadania zleconego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku 2022-06-10 Pokaż
409/2022udzielenia Strefie WzW, wolnych z wyboru z siedzibą w Rybniku przy ul. Sosnowej 7, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-06-10 Pokaż
408/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście – termomodernizacja budynku 2022-06-10 Pokaż
407/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-06-10 Pokaż
406/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-06-10 Pokaż
405/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r., zbieranie uwag do 20 maja 2022 r. 2022-06-10 Pokaż
404/2022zbycia nieruchomości 2022-06-10 Pokaż
403/2022listy rodzajów przesyłek wpływających, nieotwieranych przez punkt kancelaryjny Urzędu Miasta 2022-06-10 Pokaż
402/2022określenia w Urzędzie Miasta stanowisk z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych 2022-06-10 Pokaż
401/2022zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, ubioru reprezentacyjnego, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika. 2022-06-10 Pokaż
400/2022wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2022-06-10 Pokaż
399/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r., zbieranie uwag do 20 maja 2022 r. 2022-06-09 Pokaż
398/2022określenia wzoru wniosku, szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury 2022-06-09 Pokaż
397/2022konsultacji projektu uchwały, w sprawie zmiany uchwały nr 841/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutu 2022-06-09 Pokaż
396/2022w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w UM Rybnika 2022-06-08 Pokaż
395/2022zmiany zarządzenia nr 348/2022 z dnia 25 maja 2022 r. 2022-06-08 Pokaż
394/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-06-08 Pokaż
393/2022kontroli rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta oraz trybu opiniowania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury 2022-06-08 Pokaż
392/2022udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych, z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-06-07 Pokaż
391/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa serwera 2022-06-06 Pokaż
390/2022zmiany Zarządzenia 686/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie warunków i zasad udostępnienia kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2022-06-06 Pokaż
389/2022zmiany Zarządzenia nr 694/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2022-06-06 Pokaż
388/2022zasad realizacji zadań w zakresie spraw budżetowych i finansowych oraz odpowiedzialności za realizację planów finansowych w Urzędzie Miasta 2022-06-06 Pokaż
387/2022zmiany zarządzenia nr 2/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2022-06-06 Pokaż
386/2022częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-06-06 Pokaż
385/2022ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta 2022-06-06 Pokaż
384/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64) – wyłożenie do publicznego wglądu od 30 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r., zbieranie uwag do 13 maja 2022 r. 2022-06-03 Pokaż
383/2022ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2022-06-03 Pokaż
382/2022realizacji zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022-06-03 Pokaż
381/2022zmiany zarządzenia nr 239/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-06-03 Pokaż
380/2022wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2022-06-03 Pokaż
379/2022udzielenia Towarzystwu Muzycznemu im. Braci Szafranków z siedzibą w Rybniku przy ul. Smolnej 15G, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-06-03 Pokaż
378/2022powołania zespołu do realizacji zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-02 Pokaż
377/2022udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Maksymiliana 18, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-06-02 Pokaż
376/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41. Zad. 2: Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego 2022-06-02 Pokaż
375/2022powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-06-02 Pokaż
374/2022zasad udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-01 Pokaż
373/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-01 Pokaż
372/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa parkingu na ulicy Cienistej w Rybniku 2022-06-01 Pokaż
371/2022powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku 2022-06-01 Pokaż
370/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2022-06-01 Pokaż
369/2022zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-01 Pokaż
368/2022podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-01 Pokaż
367/2022odwołania Pani Bożeny Szymury ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2022-06-01 Pokaż
366/2022wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta 2022-06-01 Pokaż
365/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: "Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej", dz. Niewiadom, realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2022-06-01 Pokaż
364/2022zmiany Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 350/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-06-01 Pokaż
363/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-01 Pokaż
362/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-01 Pokaż
361/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-01 Pokaż
360/2022zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-05-31 Pokaż
359/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-31 Pokaż
358/2022konsultacji projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika 2022-05-30 Pokaż
357/2022przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika 2022-05-30 Pokaż
356/2022udzielenia Stowarzyszeniu z Wyboru z siedzibą w Rybniku przy ul. Władysława Broniewskiego 23, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-26 Pokaż
355/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-26 Pokaż
354/2022zmiany zarządzenia nr 242/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-05-26 Pokaż
353/2022zmiany zarządzenia nr 341/2022 z dnia 20 maja 2022 r. 2022-05-26 Pokaż
352/2022powołania Zespołu ds. realizacji przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych” 2022-2024 w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-05-26 Pokaż
351/2022zbycia nieruchomości 2022-05-26 Pokaż
350/2022ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku 2022-05-26 Pokaż
349/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w dz. Śródmieście wraz z modernizacją węzła cieplnego i instalacji c.o. 2022-05-25 Pokaż
348/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2022-05-25 Pokaż
347/2022wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika 2022-05-25 Pokaż
346/2022wprowadzenia procedury postępowania przy umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty niepodatkowych należności mających charakter publicznoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych 2022-05-24 Pokaż
345/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-24 Pokaż
344/2022nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2022-05-24 Pokaż
343/2022ogłoszenia Konkursu „Rybnicki biznesplan” 2022-05-23 Pokaż
342/2022dopuszczenia możliwości przejazdu liniami autobusowymi komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Rybnik obywateli Ukrainy 2022-05-23 Pokaż
341/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Klasztornej w Rybniku 2022-05-20 Pokaż
340/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2022-05-20 Pokaż
339/2022zmiany zarządzenia 308/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2022-05-20 Pokaż
338/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika 2022-05-19 Pokaż
337/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół nr 6, dzielnica Boguszowice Stare 2022-05-19 Pokaż
336/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku 2022-05-19 Pokaż
335/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Transportu Zbiorowego w Rybniku 2022-05-19 Pokaż
334/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-05-19 Pokaż
333/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-05-19 Pokaż
332/2022zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-05-19 Pokaż
331/2022zmiany Zarządzenia nr 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-05-19 Pokaż
330/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny; modernizacja budynku (remont piwnic, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie drenażu) 2022-05-18 Pokaż
329/2022zmiany zarządzenia nr 837/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 2022-05-18 Pokaż
328/2022udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku dotacji na finansowanie realizacji zadania w 2022 roku 2022-05-18 Pokaż
327/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-18 Pokaż
326/2022ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości 2022-05-18 Pokaż
325/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu targowisk 2022-05-17 Pokaż
324/2022udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C/3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-17 Pokaż
323/2022udzielenia Stowarzyszeniu Nocna Orkiestra Eksperymentalna z siedzibą w Rybniku przy ul. Jana Zamojskiego 16b, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-17 Pokaż
322/2022udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku - Popielowie z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 1/1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-17 Pokaż
321/2022udzielenia Fundacji SFERA z siedzibą w Rybniku przy ul. Kasprowicza 4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-17 Pokaż
320/2022udzielenia Klubowi Sportowemu Breaking Racibórz Stowarzyszenie z siedzibą w Raciborzu przy ul. Pracy 21, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-17 Pokaż
319/2022odwołania Pani Katarzyny Grycman-Wieczorek ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku 2022-05-17 Pokaż
318/2022zmiany Zarządzenia nr 481/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2022-05-16 Pokaż
317/2022wyznaczenia osoby do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta 2022-05-16 Pokaż
316/2022wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2022-05-16 Pokaż
315/2022szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-05-16 Pokaż
314/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7026 S ulicy Oskara Kolberga z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu 2022-05-16 Pokaż
313/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej nr 180104 S ulicy Golejowskiej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika 2022-05-16 Pokaż
312/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Ekonomicznej 2022-05-16 Pokaż
311/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od istniejącej ulicy Zygmunta Starego i nadania nazwy ulicy Zygmunta Starego 2022-05-16 Pokaż
310/2022zmiany Zarządzenia nr 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-05-16 Pokaż
309/2022udzielenia Stowarzyszeniu Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku dotacji na finansowanie realizacji zadania w 2022 roku 2022-05-13 Pokaż
308/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2022-05-13 Pokaż
307/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchni 2022-05-11 Pokaż
306/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 18, dzielnica Boguszowice-Osiedle; modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 2022-05-11 Pokaż
305/2022zmiany zarządzenia 247/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie przyznania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte w 2021 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2022-05-11 Pokaż
304/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice – Termomodernizacja budynku 2022-05-11 Pokaż
303/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa środków czystości, akcesoriów i urządzeń do sprzątania 2022-05-11 Pokaż
302/2022zmiany Zarządzenia nr 8/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2022-05-11 Pokaż
301/2022udzielenia Fundacji MOVYTZA z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 25/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-11 Pokaż
300/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
299/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru ZiemiRybnickiej za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
298/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
297/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
296/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
295/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
294/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
293/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
292/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu dzielnicy Boguszowice Osiedle 2022-05-10 Pokaż
291/2022przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutu dzielnicy Boguszowice Osiedle 2022-05-10 Pokaż
290/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-09 Pokaż
289/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznej 2022-05-06 Pokaż
288/2022zbycia udziału w nieruchomości 2022-05-06 Pokaż
287/2022częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-06 Pokaż
286/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup mebli z regulacją dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych do sal lekcyjnych, świetlicy i stołówki w SP1, SP7 i SP34 w ramach projektu "Dostępna szkoła", z podziałem na trzy zadania 2022-05-06 Pokaż
285/2022zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-05-06 Pokaż
284/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Stadion miejski, dz. Północ – Modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek) 2022-05-05 Pokaż
283/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwałynr 565/XXXIX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowej 2022-05-05 Pokaż
282/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-05-05 Pokaż
281/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-05-05 Pokaż
280/2022wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-05-05 Pokaż
279/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-05-05 Pokaż
278/2022zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2022-05-04 Pokaż
277/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-05-02 Pokaż
276/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-05-02 Pokaż
275/2022udzielenia Stowarzyszeniu Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik" z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-02 Pokaż
274/2022zmiany zarządzenia nr 154/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-04-29 Pokaż
273/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-04-29 Pokaż
272/2022zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-04-29 Pokaż
271/2022zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-04-28 Pokaż
270/2022udzielenia Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta KWK „Chwałowice" z siedzibą w Rybniku przy ul. Przewozowej 2, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-04-28 Pokaż
269/2022udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku ul. Osiedle Południe 20, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-04-28 Pokaż
268/2022udzielenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Płomień” Ochojec, z siedzibą w Rybniku przy ul. Cystersów 34, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-04-28 Pokaż
267/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2022-04-28 Pokaż
266/2022zmiany zarządzenia nr 209/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 2022-04-28 Pokaż
265/2022powołania zespołu do wyłonienia Najemcy bufetu na sali 264 2022-04-27 Pokaż
264/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych i sprzętu biurowego w latach 2022 - 2023 2022-04-22 Pokaż
263/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-22 Pokaż
262/2022nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2022-04-22 Pokaż
261/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-22 Pokaż
260/2022określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania określone w art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań organizacjom pozarządowym w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-22 Pokaż
259/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych 2022-04-22 Pokaż
258/2022udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku ul. Osiedle Południe 20, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-04-21 Pokaż
257/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 855/L/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-21 Pokaż
256/2022obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2022-04-21 Pokaż
255/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 2022-04-21 Pokaż
254/2022szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta Rybnika oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych 2022-04-21 Pokaż
253/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-21 Pokaż
252/2022zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2022-04-19 Pokaż
251/2022zmiany Zarządzenia nr 732/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy 2022-04-19 Pokaż
250/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku 2022-04-15 Pokaż
249/2022zmiany zarządzenia nr 84/2022 z dnia 21 lutego 2021 r. 2022-04-14 Pokaż
248/2022zmiany zarządzenia nr 93/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2022 r. zmienionego zarządzeniem nr 169/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla zadania dotyczącego utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku 2022-04-14 Pokaż
247/2022przyznania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte w 2021 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2022-04-14 Pokaż
246/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-04-14 Pokaż
245/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2022 roku 2022-04-13 Pokaż
244/2022zmiany zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2022-04-13 Pokaż
243/2022zmiany zarządzenia nr 708/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa 2022-04-13 Pokaż
242/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej w km 3+015-3+125 i 7+563-7+613 oraz Drodze Śródmiejskiej w km 0+070-0+145. w Rybniku 2022-04-12 Pokaż
241/2022powołania zespołu badawczo-wdrożeniowego do spraw Otwartych Danych w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-04-12 Pokaż
240/2022zmiany zarządzenia nr 86/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. 2022-04-12 Pokaż
239/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych 2022-04-12 Pokaż
238/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych 2022-04-12 Pokaż
237/2022zmiany zarządzenia nr 149/2022 z dnia 16 marca 2022 r. 2022-04-11 Pokaż
236/2022zbycia nieruchomości 2022-04-11 Pokaż
235/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-11 Pokaż
234/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32) – wyłożenie do publicznego wglądu od 29 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r., zbieranie uwag do 11 lutego 2022 r. 2022-04-08 Pokaż
233/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31) – wyłożenie do publicznego wglądu od 29 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r., zbieranie uwag do 11 lutego 2022 r. 2022-04-08 Pokaż
232/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Wiktora Poloczka, Komisji Edukacji Narodowej, Morwowej, Podhalańskiej, Podleśnej, Hotelowej (MPZP 54-29) – wyłożenie do publicznego wglądu od 29 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r., zbieranie uwag do 11 lutego 2022 r. 2022-04-08 Pokaż
231/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-04-06 Pokaż
230/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-06 Pokaż
229/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-06 Pokaż
228/2022powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2022-04-06 Pokaż
227/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 23, dzielnica Niewiadom – zmiana kotłowni węglowej na gazową 2022-04-05 Pokaż
226/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik 2022-04-05 Pokaż
225/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa skanerów 2022-04-04 Pokaż
224/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-04 Pokaż
223/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ul. Grota Roweckiego w Rybniku 2022-04-01 Pokaż
222/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - Nowiny 2022-04-01 Pokaż
221/2022zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2022-04-01 Pokaż
220/2022zmiany zarządzenia nr 94/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok 2022-03-31 Pokaż
219/2022zbycia nieruchomości 2022-03-31 Pokaż
218/2022wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowych zabudowanych elementami przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2022-03-31 Pokaż
217/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do systemu informacji prawnej 2022-03-31 Pokaż
216/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja obiektów z podziałem na 2 zadania 2022-03-31 Pokaż
215/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-03-31 Pokaż
214/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych dla ulic na terenie miasta Rybnika 2022-03-30 Pokaż
213/2022zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-03-30 Pokaż
212/2022przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2021 rok 2022-03-30 Pokaż
211/2022zmiany zarządzenia nr 143/2022 w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Rybnika na lata 2024-2030 2022-03-29 Pokaż
210/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zagospodarowanie zabytkowego terenu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku – roboty budowlane, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu” 2022-03-29 Pokaż
209/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2022-03-29 Pokaż
208/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa chodnika na ulicy Racławickiej w Rybniku 2022-03-29 Pokaż
207/2022udzielenia Stowarzyszeniu Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik" z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-03-29 Pokaż
206/2022udzielenia Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta KWK „Chwałowice" z siedzibą w Rybniku przy ul. Przewozowej 2, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-03-29 Pokaż
205/2022określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2022 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2022-03-29 Pokaż
204/2022zbycia nieruchomości 2022-03-28 Pokaż
203/2022nabycia nieruchomości 2022-03-28 Pokaż
202/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
201/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
200/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
199/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
198/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
197/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
196/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
195/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
194/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
193/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
192/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
191/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
190/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
189/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
188/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
187/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
186/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
185/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
184/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
183/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
182/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
181/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
180/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
179/2022zmiany zarządzenia nr 86/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. 2022-03-28 Pokaż
178/2022zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-03-28 Pokaż
177/2022uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 91/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. 2022-03-28 Pokaż
176/2022ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2022 roku 2022-03-25 Pokaż
175/2022dopuszczenia możliwości przejazdu liniami Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku obywateli Ukrainy 2022-03-25 Pokaż
174/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-03-25 Pokaż
173/2022zmiany zarządzenia nr 27/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 2022-03-24 Pokaż
172/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7005 S ulicy Leszczyńskiej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu 2022-03-24 Pokaż
171/2022rozwiązania zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Rybnickiego Sportu Sp. z o.o. 2022-03-24 Pokaż
170/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 6 przy ul. Małachowskiego 145, dz. Boguszowice Stare 2022-03-24 Pokaż
169/2022zmiany zarządzenia nr 93/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla zadania dotyczącego utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku 2022-03-23 Pokaż
168/2022trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika 2022-03-23 Pokaż
167/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych 2022-03-23 Pokaż
166/2022zmiany zarządzenia nr 507/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2022-03-23 Pokaż
165/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-03-22 Pokaż
164/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-03-22 Pokaż
163/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-03-22 Pokaż
162/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-03-22 Pokaż
161/2022nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2022-03-22 Pokaż
160/2022ustalenia Regulaminu korzystania z „e-Karty” 2022-03-21 Pokaż
159/2022realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem elektronicznej karty miejskiej („e-Karty”) 2022-03-21 Pokaż
158/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-03-21 Pokaż
157/2022udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C lok. 3, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2022-03-18 Pokaż
156/2022zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-03-18 Pokaż
155/2022udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-03-18 Pokaż
154/2022udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-03-18 Pokaż
153/2022przekazania obowiązków przez Dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku 2022-03-17 Pokaż
152/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Utrzymanie zbiorników retencyjnych 2022-03-17 Pokaż
151/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka – Etap II 2022-03-17 Pokaż
150/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bolesława Krzywoustego, Poligonowej i Długiej (MPZP 54-25) – wyłożenie do publicznego wglądu od 2 lutego 2022 r. do 2 marca 2022 r., zbieranie uwag do 16 marca 2022 r. 2022-03-17 Pokaż
149/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym 2022-03-16 Pokaż
148/2022zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-03-16 Pokaż
147/2022przyznania lokalu położonego w Rybniku 2022-03-15 Pokaż
146/2022przyznania lokalu położonego w Rybniku 2022-03-15 Pokaż
145/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo w Rybniku oraz nadania jej statutu 2022-03-14 Pokaż
144/2022zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021 - 2023 2022-03-14 Pokaż
143/2022powołania Zespołu do opracowania założeń Strategii Rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Rybnika na lata 2024-2030 2022-03-14 Pokaż
142/2022zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-03-14 Pokaż
141/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika 2022-03-10 Pokaż
140/2022uchylenia zarządzenia nr 114/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2017 r. 2022-03-10 Pokaż
139/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2022-03-09 Pokaż
138/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-03-09 Pokaż
137/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2022-03-08 Pokaż
136/2022przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2022-03-08 Pokaż
135/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
134/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
133/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
132/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
131/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
130/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
129/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
128/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
127/2022udzielenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych „Kulturalny Domek” z siedzibą w Rybniku przy ul. Składowej 29, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-03-07 Pokaż
126/2022częściowego podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na 2022 rok 2022-03-07 Pokaż
125/2022przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Wielopole dodatkowej dotacji z budżetu miasta w 2022 roku na utrzymanie gotowości bojowej 2022-03-07 Pokaż
124/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa ulicy Morwowej 2022-03-07 Pokaż
123/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
122/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
121/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
120/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
119/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
118/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
117/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
116/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
115/2022zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-03-07 Pokaż
114/2022zmiany zarządzenia nr 42/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zmienionego zarządzeniem nr 69/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 2022 r 2022-03-07 Pokaż
113/2022ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku w 2022 roku 2022-03-07 Pokaż
112/2022powołania składu osobowego komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2022 roku 2022-03-07 Pokaż
111/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
110/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
109/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
108/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
107/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
106/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
105/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
104/2022nabycia nieruchomości 2022-03-02 Pokaż
103/2022zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-03-02 Pokaż
102/2022zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-03-02 Pokaż
101/2022zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-03-02 Pokaż
100/2022pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Górniczej 19c/4 2022-03-02 Pokaż
99/2022ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2022 roku 2022-03-01 Pokaż
98/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2022 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2022-03-01 Pokaż
97/2022zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2022-03-01 Pokaż
96/2022wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2022-03-01 Pokaż
95/2022powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2022-02-28 Pokaż
94/2022naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok 2022-02-28 Pokaż
93/2022powołania Zespołu Zadaniowego dla zadania dotyczącego utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku 2022-02-28 Pokaż
92/2022powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-02-28 Pokaż
91/2022zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika 2022-02-28 Pokaż
90/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 r 2022-02-28 Pokaż
89/2022nabycia nieruchomości 2022-02-24 Pokaż
88/2022zmiany Zarządzenia 626/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zasad rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2022-03-24 Pokaż
87/2022wyznaczenia osoby do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta oraz określenia jej zadań 2022-02-24 Pokaż
86/2022Termomodernizacja obiektów z podziałem na trzy zadania: Zad. 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Górnośląskiej 21 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 wraz z budową wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 46 w dz. Smolna 2022-02-22 Pokaż
85/2022Obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gminnej działki nr 4867/140 2022-02-22 Pokaż
84/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej", dz. Niewiadom - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2022-02-21 Pokaż
83/2022nabycia nieruchomości 2022-02-21 Pokaż
82/2022powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2022-02-18 Pokaż
81/2022udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran” z siedzibą w Rybniku przy Placu Teatralnym im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-02-18 Pokaż
80/2022zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 10/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2022 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2022-02-17 Pokaż
79/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-02-17 Pokaż
78/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-02-16 Pokaż
77/2022powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2022-02-15 Pokaż
76/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-02-15 Pokaż
75/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2022-02-15 Pokaż
74/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-02-15 Pokaż
73/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2022-02-15 Pokaż
72/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2022-02-15 Pokaż
71/2022zmiany Zarządzenia 454/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2022-02-15 Pokaż
70/2022udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-02-14 Pokaż
69/2022zmiany zarządzenia nr 42/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-02-14 Pokaż
68/2022zmiany procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika wprowadzonej Zarządzeniem nr 610/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 października 2019 r. 2022-02-14 Pokaż
67/2022przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok 2022-02-11 Pokaż
66/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku 2022-02-10 Pokaż
65/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-02-10 Pokaż
64/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka / Nad Zalewem 2022-02-09 Pokaż
63/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2022-02-08 Pokaż
62/2022zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2022-02-07 Pokaż
61/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-02-03 Pokaż
60/2022pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Patriotów 18b/6, ul. Józefa Lompy 17c/11, ul. Józefa Lompy 9c/7, ul. Józefa Lompy 13b/11, ul. Michała Grażyńskiego 2b/5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9a/8, ul. Emila Drobnego 1b/1, ul. Emila Drobnego 1a/7, ul. Poligonowej 17a/13, ul. Józefa Lompy 9c/1, ul. Władysława Kuboszka 3c/8 ul. Wazów 2a/3, ul. Wazów 4b/3, ul. Wazów 4b/8 2022-02-02 Pokaż
59/2022przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022-02-01 Pokaż
58/2022zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-02-01 Pokaż
57/2022zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-02-01 Pokaż
56/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2022-02-01 Pokaż
55/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-02-01 Pokaż
54/2022zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2022-01-31 Pokaż
53/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-01-31 Pokaż
52/2022udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-01-31 Pokaż
51/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-01-28 Pokaż
50/2022dopuszczenia możliwości przejazdu liniami Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na podstawie imiennego identyfikatora 2022-01-27 Pokaż
49/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2022-01-27 Pokaż
48/2022doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, w roku 2022 2022-01-27 Pokaż
47/2022obciążenia nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu 2022-01-26 Pokaż
46/2022szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta Rybnika oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych 2022-01-25 Pokaż
45/2022powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-01-25 Pokaż
44/2022udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2022-01-25 Pokaż
43/2022udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2022-01-25 Pokaż
42/2022udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-01-25 Pokaż
41/2022zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 10/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2022 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2022-01-25 Pokaż
40/2022powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2022-01-24 Pokaż
39/2022powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2022-01-24 Pokaż
38/2022zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika 2022-01-24 Pokaż
37/2022wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-01-24 Pokaż
36/2022zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-01-21 Pokaż
35/2022wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2022-01-20 Pokaż
34/2022nabycia nieruchomości 2022-01-20 Pokaż
33/2022zbycia nieruchomości 2022-01-20 Pokaż
32/2022ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów rybnickich jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2022-01-19 Pokaż
31/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180506 S ulicy Zamysłowskiej 2022-01-19 Pokaż
30/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody dwóch drzew rosnących przy ulicy Jarzynowej w Rybniku 2022-01-19 Pokaż
29/2022odwołania Pani Henryki Góry ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Rybniku 2022-01-18 Pokaż
28/2022ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik 2022-01-18 Pokaż
27/2022zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-01-18 Pokaż
26/2022wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-01-17 Pokaż
25/2022powołania składu osobowego komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2022 roku 2022-01-14 Pokaż
24/2022zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2022 2022-01-14 Pokaż
23/2022określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2022-01-14 Pokaż
22/2022ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2022-01-14 Pokaż
21/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku 2022-01-14 Pokaż
20/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta Rybnika 2022-01-14 Pokaż
19/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego 2022-01-13 Pokaż
18/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługi geodezyjne z podziałem na 5 zadań 2022-01-13 Pokaż
17/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2022-01-13 Pokaż
16/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2022-01-13 Pokaż
15/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Fabrycznej 2022-01-13 Pokaż
14/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika istniejących ulic Górnośląska - Wrębowa i nadania nazwy ulicy Górnośląska 2022-01-13 Pokaż
13/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2022-01-13 Pokaż
12/2022nabycia nieruchomości 2022-01-12 Pokaż
11/2022zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 782/2021 r. z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-01-12 Pokaż
10/2022przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2022 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2022-01-11 Pokaż
9/2022ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-01-10 Pokaż
8/2022powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2022-01-10 Pokaż
7/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-01-05 Pokaż
6/2022zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2022-01-04 Pokaż
5/2022zmiany zarządzenia nr 789/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji Fundacji „Ostoja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 12, na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 2022-01-03 Pokaż
4/2022ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości 2022-01-03 Pokaż
3/2022przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2022-01-03 Pokaż
2/2022szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2022-01-03 Pokaż
1/2022przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2022 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2022-01-03 Pokaż
822/2021ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 2021-12-31 Pokaż
821/2021zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2021-12-31 Pokaż
820/2021zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2021-12-31 Pokaż
819/2021udzielenia dotacji na wsparcie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2021-12-30 Pokaż
818/2021udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-12-30 Pokaż
817/2021zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2021-12-30 Pokaż
816/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-12-30 Pokaż
815/2021zmiany zarządzenia nr 814/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 2021-12-30 Pokaż
814/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do platformy budżet obywatelski 2021-12-29 Pokaż
813/2021powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet 2021-12-29 Pokaż
812/2021zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2021-12-29 Pokaż
811/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-12-29 Pokaż
810/2021zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-12-29 Pokaż
809/2021zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-12-28 Pokaż
808/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w ZSz-P nr 14 w dzielnicy Popielów 2021-12-28 Pokaż
807/2021zbycia nieruchomości 2021-12-28 Pokaż
806/2021udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu, z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-12-28 Pokaż
805/2021zmiany zarządzenia nr 762/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-12-28 Pokaż
804/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2022 roku 2021-12-28 Pokaż
803/2021udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadań publicznych w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2021-12-27 Pokaż
802/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-12-27 Pokaż
801/2021zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-12-27 Pokaż
800/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-12-27 Pokaż
799/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-27 Pokaż
798/2021powołania Kierownika Kancelarii Niejawnej Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-27 Pokaż
797/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-12-23 Pokaż
796/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-12-23 Pokaż
795/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku 2021-12-23 Pokaż
794/2021udzielenia Towarzystwu Sportowemu ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku przy ul. Energetyków 83, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-12-23 Pokaż
793/2021zmiany zarządzenia nr 605/2021 z dnia 28 września 2021 r. 2021-12-22 Pokaż
792/2021powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2021-12-22 Pokaż
791/2021przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2021 roku 2021-12-22 Pokaż
790/2021zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2021-12-22 Pokaż
789/2021udzielenia dotacji Fundacji „Ostoja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 12, na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 2021-12-22 Pokaż
788/2021zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2021-12-22 Pokaż
787/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-12-21 Pokaż
786/2021przyznania lokalu położonego w Rybniku 2021-12-20 Pokaż
785/2021ogłoszenia konkursu na realizację w 2022 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-12-20 Pokaż
784/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej w Rybniku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2021-12-17 Pokaż
783/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-12-17 Pokaż
782/2021powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2021-12-16 Pokaż
781/2021zmiany Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika 2021-12-16 Pokaż
780/2021powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-12-15 Pokaż
779/2021wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku 2021-12-15 Pokaż
778/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2021-12-15 Pokaż
777/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-12-15 Pokaż
776/2021wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2021-12-15 Pokaż
775/2021udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Maksymiliana 18, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-12-15 Pokaż
774/2021powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "Dostępna szkoła" – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” ,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2021-12-14 Pokaż
773/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2021-12-14 Pokaż
772/2021Planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok 2021-12-14 Pokaż
771/2021Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w obszarze: ochrona zdrowia 2021-12-14 Pokaż
770/2021ustalenia wymiaru czasu pracy w 2022 roku 2021-12-14 Pokaż
769/2021wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-14 Pokaż
768/2021wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-14 Pokaż
767/2021obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2021-12-13 Pokaż
766/2021nabycia nieruchomości 2021-12-13 Pokaż
765/2021powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2021-12-10 Pokaż
764/2021powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2021-12-10 Pokaż
763/2021zmiany zarządzenia nr 676/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. 2021-12-09 Pokaż
762/2021powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-12-09 Pokaż
761/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-12-09 Pokaż
760/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu 2021-12-09 Pokaż
759/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 741/XLVII/2018 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Przystań w Rybniku 2021-12-08 Pokaż
758/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 739/XLVII/2018 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku 2021-12-08 Pokaż
757/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 740/XLVII/2018 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku 2021-12-08 Pokaż
756/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 302/XVIII/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku 2021-12-08 Pokaż
755/2021zasad udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-12-08 Pokaż
754/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2021-12-07 Pokaż
753/2021zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-12-07 Pokaż
752/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-12-07 Pokaż
751/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-07 Pokaż
750/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka / Nad Zalewem 2021-12-07 Pokaż
749/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika, obejmujący dwa projekty graficzne (2 projekty x 72 gabloty) 2021-12-07 Pokaż
748/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych 2021-12-03 Pokaż
747/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 638/XXXVIII/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-12-03 Pokaż
746/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku 2021-12-02 Pokaż
745/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2021-12-02 Pokaż
744/2021określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2021 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2021-12-01 Pokaż
743/2021zmiany Zarządzenia nr 648/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 października 2021 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 13/2 2021-12-01 Pokaż
742/2021zmiany zarządzenia nr 687/2021 w sprawie powołania Zespołu do opracowania programu rozwoju pieczy zastępczej w Rybniku na lata 2022-2024 2021-12-01 Pokaż
741/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.55.2021 2021-12-01 Pokaż
740/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.56.2021 2021-12-01 Pokaż
739/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.57.2021 2021-12-01 Pokaż
738/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.58.2021 2021-12-01 Pokaż
737/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.54.2021 2021-12-01 Pokaż
736/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.53.2021 2021-12-01 Pokaż
735/2021nabycia nieruchomości 2021-11-30 Pokaż
734/2021zmiany zarządzenia nr 658/2021 z dnia 26 października 2021 r. 2021-11-30 Pokaż
733/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-11-30 Pokaż
732/2021określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy 2021-11-30 Pokaż
731/2021przyznania lokalu położonego w Rybniku 2021-11-30 Pokaż
730/2021ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2021-11-29 Pokaż
729/2021udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok. 2, na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn: Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej 2021-11-29 Pokaż
728/2021zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-11-29 Pokaż
727/2021nabycia nieruchomości 2021-11-26 Pokaż
726/2021udzielenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „REFLEX”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-26 Pokaż
725/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycjiSzkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji 2021-11-26 Pokaż
724/2021zmiany zarządzenia nr 525/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-11-25 Pokaż
723/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2021-11-25 Pokaż
722/2021zmiany zarządzenia nr 519/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-11-25 Pokaż
721/2021zmiany Regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 561/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2020 r. 2021-11-24 Pokaż
720/2021powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-11-24 Pokaż
719/2021udzielenia Fundacji Dobry Start dla Wszystkich, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 17 lok.4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-23 Pokaż
718/2021korzystania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 z lokalu przy ul. Mościckiego 15 2021-11-23 Pokaż
717/2021korzystania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2021-11-23 Pokaż
716/2021korzystania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 z lokalu przy ul. 1 Maja 59 2021-11-23 Pokaż
715/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-11-22 Pokaż
714/2021nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-11-22 Pokaż
713/2021zmiany zarządzenia nr 573/2021 z dnia 13 września 2021 r 2021-11-22 Pokaż
712/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-11-19 Pokaż
711/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-11-18 Pokaż
710/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2021-11-18 Pokaż
709/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-11-18 Pokaż
708/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-11-18 Pokaż
707/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadań publicznych w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2021-11-18 Pokaż
706/2021nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2021-11-17 Pokaż
705/2021udzielenia Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu Oddział Terenowy Rybnik-Niewiadom ul. Sportowa 136 lok. 1, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-17 Pokaż
704/2021zmiany zarządzenia nr 607/2021 z dnia 29 września 2021 r. 2021-11-16 Pokaż
703/2021nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2021-11-15 Pokaż
702/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich jednostek oświatowych na lata szkolne 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 2021-11-15 Pokaż
701/2021określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2021-11-15 Pokaż
700/2021udzielenia Fundacji „Dobry Start dla Wszystkich”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 17 lok. 4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-15 Pokaż
699/2021zmiany Zarządzenia nr 360/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wysyłania i doręczania poczty miejscowej za pośrednictwem gońców 2021-11-15 Pokaż
698/2021zbycia nieruchomości 2021-11-15 Pokaż
697/2021udzielenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Szóstka”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Dąbrówki 1B, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-15 Pokaż
696/2021projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2022 rok 2021-11-15 Pokaż
695/2021wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-11-15 Pokaż
694/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2021-11-12 Pokaż
693/2021udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu, z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33A, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-10 Pokaż
692/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" 2021-11-10 Pokaż
691/2021zmiany zarządzenia nr 671/2021 z dnia 29 października 2021 r. 2021-11-10 Pokaż
690/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-11-09 Pokaż
689/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do programu zgłaszania naruszeń 2021-11-08 Pokaż
688/2021rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) – drugie wyłożenie do publicznego wglądu od 11 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r., zbieranie uwag do 24 września 2021 r. 2021-11-08 Pokaż
687/2021powołania Zespołu do opracowania programu rozwoju pieczy zastępczej w Rybniku na lata 2022-2024 2021-11-08 Pokaż
686/2021warunków i zasad udostępnienia kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-11-08 Pokaż
685/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-11-08 Pokaż
684/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-11-08 Pokaż
683/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-11-08 Pokaż
682/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-11-08 Pokaż
681/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku 2021-11-08 Pokaż
680/2021konsultacji dotyczących uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 dla miasta Rybnika” 2021-11-05 Pokaż
679/2021zmiany zarządzenia nr 373/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku i dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2021-11-05 Pokaż
678/2021zmiany zarządzenia nr 519/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-11-04 Pokaż
677/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 2021-11-04 Pokaż
676/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2021-11-03 Pokaż
675/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat 2021-11-03 Pokaż
674/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023 2021-11-03 Pokaż
673/2021udzielenia Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Rybnickie z siedzibą w Przegędzy ul. Mikołowska 78, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-02 Pokaż
672/2021udzielenia Stowarzyszeniu im. św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym -Rybnicki Bank Drugiej Ręki ul. 1-go Maja 80, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-02 Pokaż
671/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych 2021-10-29 Pokaż
670/2021rozwiązania Gminnego Biura Spisowego 2021-10-29 Pokaż
669/2021zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2021-10-29 Pokaż
668/2021konsultacji projektu Strategii rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030”. Pierwszy krok transformacji 2021-10-29 Pokaż
667/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-29 Pokaż
666/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Aktualizacja i dostawa oprogramowania Zadanie 1. Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania Zadanie 2. Odnowienie licencji oprogramowania 2021-10-28 Pokaż
665/2021wyboru przedstawicieli Pracowników Urzędu w celu konsultacji projektu Polityki Zgodności. 2021-10-28 Pokaż
664/2021zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2021 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2021-10-28 Pokaż
663/2021powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2021-10-28 Pokaż
662/2021przyznania dla Ochotniczych Straży Pożarnych dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2021 roku na utrzymanie gotowości bojowej i współfinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego 2021-10-28 Pokaż
661/2021nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-10-28 Pokaż
660/2021przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Kamieniu na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego 2021-10-27 Pokaż
659/2021zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2021-10-26 Pokaż
658/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach; modernizacja budynku, etap II 2021-10-26 Pokaż
657/2021udzielenia Stowarzyszeniu Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy z siedzibą w Rybniku przy ul. Reja 1 lok. 3, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-26 Pokaż
656/2021zbycia nieruchomości 2021-10-26 Pokaż
655/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-10-25 Pokaż
654/2021powołania Zespołu ds. sprawiedliwej transformacji 2021-10-25 Pokaż
653/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-10-25 Pokaż
652/2021określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2021 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2021-10-25 Pokaż
651/2021zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-10-25 Pokaż
650/2021zmian wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-25 Pokaż
649/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-22 Pokaż
648/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przyul. Bolesława Chrobrego 13/2 2021-10-21 Pokaż
647/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 13/5 2021-10-21 Pokaż
646/2021korzystania przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą – Mieszkanie Nr 4 z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 44/a w Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Hallera 9a/6 2021-10-21 Pokaż
645/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-10-21 Pokaż
644/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2021-10-20 Pokaż
643/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-20 Pokaż
642/2021zbycia nieruchomości 2021-10-20 Pokaż
641/2021wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2021-10-20 Pokaż
640/2021zbycia nieruchomości 2021-10-18 Pokaż
639/2021uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-10-15 Pokaż
638/2021udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-15 Pokaż
637/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-15 Pokaż
636/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-15 Pokaż
635/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-15 Pokaż
634/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa szafek ubraniowych realizowana w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły; zakup szafek ubraniowych 2021-10-14 Pokaż
633/2021drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkania położonego w Rybniku przy ul. Wojciecha Korfantego 4a/6 2021-10-14 Pokaż
632/2021pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Józefa Pukowca 12/22 2021-10-14 Pokaż
631/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-14 Pokaż
630/2021udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku ul. Osiedle Południe 20, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-13 Pokaż
629/2021udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku ul. Osiedle Południe 20, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-13 Pokaż
628/2021nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2021-10-12 Pokaż
627/2021konsultacji w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku 2021-10-12 Pokaż
626/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-10-12 Pokaż
625/2021przyznania lokalu położonego w Rybniku 2021-10-12 Pokaż
624/2021uchylenia zarządzenia nr 158/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 marca 2017 r. oraz zarządzenia nr 166/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 marca 2019 r. 2021-10-11 Pokaż
623/2021sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego spraw prowadzonych w Wydziale Księgowości 2021-10-11 Pokaż
622/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-08 Pokaż
621/2021konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz podatku od środków transportowych na 2022 rok 2021-10-08 Pokaż
620/2021szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta Rybnika oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych 2021-10-08 Pokaż
619/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2021-10-06 Pokaż
618/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 16 (w ZSz-P nr 6), w dzielnicy Boguszowice Stare 2021-10-06 Pokaż
617/2021udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran”, z siedzibą w Rybniku przy Placu Teatralnym im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-05 Pokaż
616/2021udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku, Osiedle Południe 17b/2, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-05 Pokaż
615/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-04 Pokaż
614/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-04 Pokaż
613/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-04 Pokaż
612/2021udzielenia Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Braci Wagów 11/158, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-01 Pokaż
611/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-30 Pokaż
610/2021zbycia nieruchomości 2021-09-30 Pokaż
609/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2021-09-29 Pokaż
608/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji budynków przy ulicy Rudzkiej 13C w Rybniku 2021-09-29 Pokaż
607/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2021-09-29 Pokaż
606/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wycinka drzew wzdłuż planowanej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2021-09-28 Pokaż
605/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w ZSz-P nr 14 w dzielnicy Popielów 2021-09-28 Pokaż
604/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, realizowanego w ramach zadania pn.: „Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Chwałowice; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy)” 2021-09-27 Pokaż
603/2021zmian wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-27 Pokaż
602/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-09-24 Pokaż
601/2021wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-09-24 Pokaż
600/2021częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-23 Pokaż
599/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-23 Pokaż
598/2021zmiany zarządzenia nr 572/2021 z dnia 13 września 2021 r. 2021-09-21 Pokaż
597/2021zmiany zarządzenia nr 383/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 2021-09-21 Pokaż
596/2021wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku 2021-09-21 Pokaż
595/2021powołania Dyrektora Zabytkowej Kopali Ignacy w Rybniku 2021-09-21 Pokaż
594/2021zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2021-09-21 Pokaż
593/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-09-21 Pokaż
592/2021powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2021-09-20 Pokaż
591/2021udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-09-20 Pokaż
590/2021zmiany zarządzenia nr 522/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-09-20 Pokaż
589/2021zmiany zarządzenia nr 524/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-09-17 Pokaż
588/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Awaryjna naprawa przepustu na ul. Jastrzębskiej w Rybniku 2021-09-17 Pokaż
587/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku 2021-09-17 Pokaż
586/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-09-17 Pokaż
585/2021zmiany zarządzenia nr 523/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-09-16 Pokaż
584/2021zmiany zarządzenia nr 537/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku 2021-09-16 Pokaż
583/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 687/XLI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II" 2021-09-15 Pokaż
582/2021zmiany zarządzenia nr 556/2021 z dnia 8 września 2021 r. 2021-09-14 Pokaż
581/2021zmiany zarządzenia nr 160/2021 z dnia 25 marca 2021 r. 2021-09-14 Pokaż
580/2021zmiany zarządzenia nr 503/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. 2021-09-14 Pokaż
579/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-09-14 Pokaż
578/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: MOSIR dz. Kamień; dokończenie budowy zaplecza szatniowego 2021-09-14 Pokaż
577/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania “Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności” 2021-09-13 Pokaż
576/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2021-09-13 Pokaż
575/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik 2021-09-13 Pokaż
574/2021zatwierdzenia regulaminu udzielania grantów na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: ”Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-09-13 Pokaż
573/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku 2021-09-13 Pokaż
572/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice 2021-09-13 Pokaż
571/2021określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2021-09-13 Pokaż
570/2021zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-09-13 Pokaż
569/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-09-13 Pokaż
568/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-09-13 Pokaż
567/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-10 Pokaż
566/2021nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2021-09-09 Pokaż
565/2021zmiany zarządzenia nr 400/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-09-09 Pokaż
564/2021zmiany zarządzenia nr 488/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. 2021-09-09 Pokaż
563/2021zmiany zarządzenia nr 493/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. 2021-09-09 Pokaż
562/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
561/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
560/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
559/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
558/2021zmiany zarządzenia nr 498/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 Pokaż
557/2021zmiany zarządzenia nr 372/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. 2021-09-08 Pokaż
556/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty obiektów mostowych 2021-09-08 Pokaż
555/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły; zakup szafek ubraniowych 2021-09-08 Pokaż
554/2021zmiany zarządzenia nr 401/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-09-08 Pokaż
553/2021udzielenia Stowarzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-09-07 Pokaż
552/2021zmiany zarządzenia nr 456/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. 2021-09-07 Pokaż
551/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-09-07 Pokaż
550/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika 2021-09-07 Pokaż
549/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Rybnickiej Rady Seniorów 2021-09-06 Pokaż
548/2021powołania Komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2021-09-06 Pokaż
547/2021przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok 2021-09-03 Pokaż
546/2021udzielenia Młodzieżowemu Klubowi Mini Żużlowemu „Rybki” Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Hałdą 37A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-09-03 Pokaż
545/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2021-09-03 Pokaż
544/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika 2021-09-02 Pokaż
543/2021zmiany zarządzenia nr 407/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2022 rok i wieloletnią prognozą finansową 2021-09-01 Pokaż
542/2021drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Poligonowej 17b/14 oraz ul. Władysława Kuboszka 4b/12 2021-08-31 Pokaż
541/2021nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-08-31 Pokaż
540/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2022 rok 2021-08-31 Pokaż
539/2021udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-08-31 Pokaż
538/2021udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-08-31 Pokaż
537/2021przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku 2021-08-30 Pokaż
536/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-30 Pokaż
535/2021zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2021-08-27 Pokaż
534/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Łukowej 2021-08-26 Pokaż
533/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180483 S ulicy Wrębowej 2021-08-26 Pokaż
532/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2021-08-26 Pokaż
531/2021zmiany zarządzenia nr 416/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. 2021-08-26 Pokaż
530/2021zmiany zarządzenia nr 20/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Patriotów 14 2021-08-25 Pokaż
529/2021powierzenia Pani Elżbiecie Ciwis – nauczycielowi Przedszkola nr 15 w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku 2021-08-24 Pokaż
528/2021zmiany zarządzenia nr 493/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. 2021-08-24 Pokaż
527/2021zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta, Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 350/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2016 r. 2021-08-24 Pokaż
526/2021zmiany zarządzenia nr 249/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-08-24 Pokaż
525/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej 2021-08-23 Pokaż
524/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; dokończenie budowy zadaszonego boiska 2021-08-23 Pokaż
523/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji 2021-08-23 Pokaż
522/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2021-08-23 Pokaż
521/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa monitoringu wizyjnego terenu poprzez dostawę oraz instalacje okablowania i kamer w Rybniku, dz. Boguszowice przy ul. Patriotów 2021-08-23 Pokaż
520/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW 2021-08-23 Pokaż
519/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową możliwości zabezpieczenia i utrzymania zabytkowej wieży ciśnień w dzielnicy Zamysłów 2021-08-23 Pokaż
518/2021określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy 2021-08-23 Pokaż
517/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości 2021-08-19 Pokaż
516/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej 2021-08-19 Pokaż
515/2021postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom 2021-08-19 Pokaż
514/2021weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy 2021-08-19 Pokaż
513/2021zmiany zarządzenia nr 488/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. 2021-08-18 Pokaż
512/2021zmiany zarządzenia nr 249/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-08-18 Pokaż
511/2021zmiany zarządzenia nr 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering” realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2021-08-18 Pokaż
510/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-18 Pokaż
509/2021zbycia nieruchomości 2021-08-16 Pokaż
508/2021zmiany zarządzenia nr 243/2021 z dnia 4 maja 2021 r. 2021-08-16 Pokaż
507/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-08-16 Pokaż
506/2021rozwiązania zespołu zadaniowego 2021-08-16 Pokaż
505/2021zmiany zarządzenia nr 181/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. 2021-08-13 Pokaż
504/2021udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku, ul. Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-08-12 Pokaż
503/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynkuwraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową 2021-08-11 Pokaż
502/2021pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jana Karskiego 33c/5 2021-08-11 Pokaż
501/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-08-11 Pokaż
500/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-10 Pokaż
499/2021zmiany zarządzenia nr 157/2021 z dnia 24 marca 2021 r. 2021-08-09 Pokaż
498/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2021-08-09 Pokaż
497/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zabytkowa Kopalnia Ignacy: rewaloryzacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej) 2021-08-09 Pokaż
496/2021zmiany zarządzenia nr 189/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. 2021-08-09 Pokaż
495/2021częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-06 Pokaż
494/2021zmiany zarządzenia nr 213/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. 2021-08-04 Pokaż
493/2021powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: SOS-W dz. Północ – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku m.in. poprzez adaptację pomieszczeń internatu 2021-08-03 Pokaż
492/2021powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu; wykonanie izolacji części murów zewnętrznych wraz z drenażem, osuszeniem oraz wymianą tynków i malowaniem pomieszczeń 2021-08-03 Pokaż
491/2021zmiany zarządzenia nr 416/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. 2021-08-03 Pokaż
490/2021zmiany zarządzenia nr 371/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r 2021-08-03 Pokaż
489/2021ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-08-02 Pokaż
488/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście – modernizacja budynku zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja budynku 2021-07-30 Pokaż
487/2021zmiany zarządzenia nr 383/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 2021-07-30 Pokaż
486/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-30 Pokaż
485/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.51.2021 2021-07-28 Pokaż
484/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.50.2021 2021-07-28 Pokaż
483/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.49.2021 2021-07-28 Pokaż
482/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.48.2021 2021-07-28 Pokaż
481/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.47.2021 2021-07-28 Pokaż
480/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.46.2021 2021-07-28 Pokaż
479/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.45.2021 2021-07-28 Pokaż
478/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2021 2021-07-28 Pokaż
477/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.43.2021 2021-07-28 Pokaż
476/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2021 2021-07-28 Pokaż
475/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2021 2021-07-28 Pokaż
474/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.40.2021 2021-07-28 Pokaż
473/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2021 2021-07-28 Pokaż
472/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2021 2021-07-28 Pokaż
471/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2021 2021-07-28 Pokaż
470/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2021 2021-07-28 Pokaż
469/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2021 2021-07-28 Pokaż
468/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2021 2021-07-28 Pokaż
467/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-07-28 Pokaż
466/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2021 2021-07-27 Pokaż
465/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2021 2021-07-27 Pokaż
464/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2021 2021-07-27 Pokaż
463/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2021 2021-07-27 Pokaż
462/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2021 2021-07-27 Pokaż
461/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2021 2021-07-27 Pokaż
460/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2021 2021-07-27 Pokaż
459/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-07-26 Pokaż
458/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026 S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2021-07-26 Pokaż
457/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-07-26 Pokaż
456/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień 2021-07-26 Pokaż
455/2021przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy 2021-07-26 Pokaż
454/2021powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2021-07-23 Pokaż
453/2021rozpatrzenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika 2021-07-22 Pokaż
452/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.50.2020 2021-07-21 Pokaż
451/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2021 2021-07-21 Pokaż
450/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2021 2021-07-21 Pokaż
449/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2021 2021-07-21 Pokaż
448/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2021 2021-07-21 Pokaż
447/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2021 2021-07-21 Pokaż
446/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2021