Tabela zawiera 7167 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Dotyczy Data podpisania
566/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Dostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2019-09-20 Pokaż
565/2019 wprowadzenia Regulaminu imprezy masowej pod nazwą „XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2019-09-19 Pokaż
564/2019 wprowadzenia Regulaminu terenu imprezy masowej pod nazwą „XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2019-09-19 Pokaż
563/2019 organizacji i przeprowadzenia szkolenia pożarniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Rybnika 2019-09-18 Pokaż
562/2019 użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku 2019-09-18 Pokaż
561/2019 możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2019-09-18 Pokaż
560/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) – wyłożenie do publicznego wglądu od 31.07.2019 r. do 29.08.2019 r., zbieranie uwag do 12.09.2019 r. 2019-09-18 Pokaż
559/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) – wyłożenie do publicznego wglądu od 31.07.2019 r. do 29.08.2019 r., zbieranie uwag do 12.09.2019 r. 2019-09-18 Pokaż
558/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2019-09-17 Pokaż
557/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej 2019-09-16 Pokaż
555/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne 2019-09-12 Pokaż
554/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2019-09-12 Pokaż
553/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2019-09-12 Pokaż
552/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare 2019-09-12 Pokaż
551/2019 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 402/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2019-09-12 Pokaż
549/2019 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-12 Pokaż
548/2019 zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2. Zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN Zadanie 3. Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-09-11 Pokaż
547/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-11 Pokaż
546/2019 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-09-10 Pokaż
545/2019 udzielenia Śląskiemu Klubowi Turystyki Kajakowej „NEPTUN” z siedzibą w Żorach przy ul. Uroczej 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-09-09 Pokaż
544/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miasta nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-09-09 Pokaż
543/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk 2019-09-06 Pokaż
542/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. ul. Rybacka 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście 2019-09-06 Pokaż
541/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2019-09-06 Pokaż
540/2019 powołania komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-09-06 Pokaż
539/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku 2019-09-06 Pokaż
538/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Rzecznej 2019-09-06 Pokaż
537/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Pocztowej 2019-09-06 Pokaż
536/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Tkoczów 2019-09-06 Pokaż
535/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019-09-05 Pokaż
534/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa licencji: Zadanie 1) Odnowienie wsparcia systemu MyQ Zadanie 2) Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji 2019-09-05 Pokaż
533/2019 organizacji i przeprowadzenia miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik 2019” 2019-09-05 Pokaż
532/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-05 Pokaż
531/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-09-04 Pokaż
530/2019 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku 2019-09-04 Pokaż
529/2019 zmiany do ustalonego wymiaru czasu pracy w 2019 roku 2019-09-03 Pokaż
528/2019 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 2019-09-02 Pokaż
527/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym, dzielnica Maroko-Nowiny 2019-09-02 Pokaż
526/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW 2019-09-02 Pokaż
525/2019 zmiany zarządzenia nr 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2019-09-02 Pokaż
524/2019 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2019-08-30 Pokaż
523/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6 2019-08-30 Pokaż
522/2019 przyznania lokalu komunalnego położonego w Rybniku 2019-08-30 Pokaż
521/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zabaw – Zabawowe ZOO” 2019-08-30 Pokaż
520/2019 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2019-08-30 Pokaż
519/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-29 Pokaż
518/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku 2019-08-29 Pokaż
517/2019 wyznaczenia kolejnego budynku, w którym dokonywana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom 2019-08-29 Pokaż
516/2019 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku 2019-08-29 Pokaż
515/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Laurowej 2019-08-26 Pokaż
514/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Imbirowej 2019-08-26 Pokaż
513/2019 zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2019-08-26 Pokaż
512/2019 zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r. 2019-08-23 Pokaż
511/2019 zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r. 2019-08-23 Pokaż
510/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wisławy Szymborskiej 2019-08-22 Pokaż
509/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy Kaktusowa 2019-08-22 Pokaż
508/2019 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-22 Pokaż
507/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ośrodek Pomocy Społecznej, dzielnica Rybnik-Północ; dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - budowa dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego 2019-08-21 Pokaż
506/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej 2019-08-21 Pokaż
505/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont oraz malowanie klatki schodowej, sali narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zaplecza sali i aneksu kuchennego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Rybniku 2019-08-21 Pokaż
504/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne” 2019-08-21 Pokaż
503/2019 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2019-08-21 Pokaż
502/2019 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-08-20 Pokaż
501/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-20 Pokaż
500/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019-08-19 Pokaż
499/2019 racjonalnej gospodarki pieniężnej jednostek budżetowych Miasta 2019-08-19 Pokaż
498/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.: „Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury, dz. Maroko Nowiny” 2019-08-14 Pokaż
497/2019 zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r. 2019-08-14 Pokaż
496/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku 2019-08-14 Pokaż
495/2019 wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-08-13 Pokaż
494/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2. Zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN Zadanie 3. Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-08-12 Pokaż
493/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostosowanie obiektów oświatowych mieszczących lokale wyborcze do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ, w systemie zaprojektuj i wybuduj zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12 dz. Zebrzydowice, w systemie zaprojektuj i wybuduj 2019-08-12 Pokaż
492/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego i podręcznika do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-08-12 Pokaż
491/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-12 Pokaż
490/2019 zmiany zarządzenia nr 39/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-08-08 Pokaż
489/2019 zmiany zarządzenia nr 722/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2019-08-08 Pokaż
488/2019 zmieniające Zarządzenie nr 463/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki w Rybniku-Niedobczycach 2019-08-07 Pokaż
487/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika 2019-08-07 Pokaż
486/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku 2019-08-07 Pokaż
485/2019 zbycia nieruchomości 2019-08-05 Pokaż
484/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek 2019-08-05 Pokaż
483/2019 zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Budowa, modernizacja i uzupełnienie sygnalizacji świetlnych 2019-08-05 Pokaż
482/2019 wydzierżawienia nieruchomości 2019-08-05 Pokaż
481/2019 nabycia nieruchomości 2019-08-02 Pokaż
480/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6 2019-08-01 Pokaż
479/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-08-01 Pokaż
478/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019-08-01 Pokaż
477/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-07-31 Pokaż
476/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-30 Pokaż
475/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnychZadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych 2019-07-30 Pokaż
474/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-07-29 Pokaż
473/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare 2019-07-26 Pokaż
472/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym, dzielnica Maroko-Nowiny 2019-07-25 Pokaż
471/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2019-07-25 Pokaż
470/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-07-25 Pokaż
469/2019 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2019-07-25 Pokaż
468/2019 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Ziemi Rybnickiej 2019-07-23 Pokaż
467/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-23 Pokaż
466/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2019 2019-07-22 Pokaż
465/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2019 2019-07-22 Pokaż
464/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2019 2019-07-22 Pokaż
463/2019 organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki w Rybniku-Niedobczycach 2019-07-22 Pokaż
462/2019 użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku przy ul. Sobieskiego 15 lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku 2019-07-22 Pokaż
461/2019 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw koordynacji prac projektowych i wykonawczych przebudowy obiektów oraz zagospodarowania terenu Zabytkowej Kopalni „IGNACY” w Rybniku 2019-07-22 Pokaż
460/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2019 2019-07-22 Pokaż
459/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2019 2019-07-22 Pokaż
458/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2019 2019-07-22 Pokaż
457/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2019 2019-07-22 Pokaż
456/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2019 2019-07-22 Pokaż
455/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2019 2019-07-22 Pokaż
454/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2019 2019-07-22 Pokaż
453/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2019 2019-07-22 Pokaż
452/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2019 2019-07-22 Pokaż
451/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2019 2019-07-22 Pokaż
450/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2019 2019-07-22 Pokaż
449/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2019 2019-07-22 Pokaż
448/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2019 2019-07-22 Pokaż
447/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2019 2019-07-22 Pokaż
446/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2019 2019-07-22 Pokaż
445/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2019 2019-07-22 Pokaż
444/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyzarzjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2019 2019-07-22 Pokaż
443/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2019 2019-07-22 Pokaż
442/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2019 2019-07-22 Pokaż
441/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2019 2019-07-22 Pokaż
440/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2019 2019-07-22 Pokaż
439/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2019 2019-07-22 Pokaż
438/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2019 2019-07-22 Pokaż
437/2019 zatwierdzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Rybnika 2019-07-22 Pokaż
436/2019 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2019-07-22 Pokaż
435/2019 przekazania Rybnickim Służbom Komunalnym zadań dotyczących systemu rowerowego w Mieście 2019-07-22 Pokaż
434/2019 pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkania położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 59D/7 2019-07-18 Pokaż
433/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk 2019-07-18 Pokaż
432/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. ul. Rybacka 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście 2019-07-18 Pokaż
431/2019 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2019-07-18 Pokaż
430/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-07-18 Pokaż
429/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku 2019-07-18 Pokaż
428/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-18 Pokaż
427/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-07-18 Pokaż
426/2019 uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 423/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-07-18 Pokaż
425/2019 uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 422/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-18 Pokaż
424/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-18 Pokaż
423/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika r 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-07-17 Pokaż
422/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-17 Pokaż
421/2019 zmiany zarządzenia nr 208/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania 2019-07-17 Pokaż
420/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Zebrzydowice, Gotartowice, Grabownia Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Stodoły, Chwałowice, Rybnik-Północ, Wielopole Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Ochojec, Zamysłów, Niewiadom 2019-07-15 Pokaż
419/2019 powołania zespołu ds. przygotowania projektu gminnego programu niskoemisyjnego oraz określenia zasad jego wdrożenia 2019-07-15 Pokaż
418/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka” 2019-07-15 Pokaż
417/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żłobka miejskiego „Wesoła Rybka” 2019-07-11 Pokaż
416/2019 udzielenia Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z siedzibą w Warszawie, Plac Inwalidów 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-07-11 Pokaż
415/2019 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-07-11 Pokaż
414/2019 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-07-08 Pokaż
413/2019 nabycia nieruchomości 2019-07-08 Pokaż
412/2019 nabycia nieruchomości 2019-07-08 Pokaż
411/2019 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-08 Pokaż
410/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr11w dzielnicy Maroko Nowiny.Realizacja projektu budżetu obywatelskiegopn. „Gniazdo cyklistów” 2019-07-08 Pokaż
409/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa murawy boiska piłkarskiego; MOSIR Rybnik, dzielnica Gotartowice 2019-07-08 Pokaż
408/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-05 Pokaż
407/2019 zbycia nieruchomości 2019-07-04 Pokaż
406/2019 zmiany Zarządzenia nr 670/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2019-07-04 Pokaż
405/2019 zmiany składy osobowego komisji przetargowej- Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne” 2019-07-04 Pokaż
404/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku 2019-07-04 Pokaż
403/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2019-07-04 Pokaż
402/2019 określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2019-07-03 Pokaż
401/2019 przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019-07-03 Pokaż
400/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku – budowa zadaszonego boiska z trawy syntetycznej, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2019-07-02 Pokaż
399/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania: zad.1: Przebudowa ulicy Teofila Brzozy. zad. 2: Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Energetyków do ulicy Góreckiego wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa-Góreckiego 2019-07-02 Pokaż
398/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa, modernizacja i uzupełnienie sygnalizacji świetlnych 2019-07-02 Pokaż
397/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Zebrzydowice, Gotartowice, Grabownia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Stodoły, Chwałowice, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Ochojec, Zamysłów, Niewiadom 2019-07-02 Pokaż
396/2019 uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 207/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-01 Pokaż
395/2019 prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2020 rok i wieloletnią prognozą finansową 2019-07-01 Pokaż
394/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
393/2019 zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
392/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Rudzkiej etap II w Rybniku Zadanie nr 2: przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
391/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inżynieryjne w zakresie wymiany istniejących nawierzchni na terenach rekreacyjno-zabawowych, na nawierzchnie bezpieczne, poliuretanowe. Realizacja projektów budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad. 1: Placykowo osiedlowe Dworek - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi (wykonanie nawierzchni bezpiecznej); dzielnica Śródmieście. zad. 2: Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamo, tato (wykonanie nawierzchni bezpiecznej); dzielnica Smolna. 2019-06-27 Pokaż
390/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
389/2019 przekazania zadań z Wydziału Spraw Mieszkaniowych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
388/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-06-27 Pokaż
387/2019 zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2019-06-27 Pokaż
386/2019 zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2019-06-27 Pokaż
385/2019 zmiany załącznika do Zarządzenia nr 634/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Instrukcji dokonywania operacji za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny i za pomocą usługi WebPOS Paybynet oraz w sprawie depozytów 2019-06-27 Pokaż
384/2019 zmiany zarządzenia nr 301/2019 z dnia 9 maja 2019 r., zmienionego zarządzeniem nr 347/2019 z dnia 30 maja 2019 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika. Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika. 2019-06-26 Pokaż
383/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek 2019-06-26 Pokaż
382/2019 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2019-06-26 Pokaż
381/2019 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2019-06-25 Pokaż
380/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
379/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
378/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
377/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
376/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Udostępnienie i wdrożenie Systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-06-19 Pokaż
375/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych.zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6. 2019-06-19 Pokaż
374/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6.05.2019 r. do 3.06.2019 r., zbieranie uwag do 17.06.2019 r. 2019-06-18 Pokaż
373/2019 sprostowania powierzchni nieruchomości w zarządzeniu nr 200/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości 2019-06-18 Pokaż
372/2019 udzielenia Klubowi Sportowemu Rybnickie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Rybniku, przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-06-17 Pokaż
371/2019 przygotowania miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego 2019-06-17 Pokaż
370/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-17 Pokaż
369/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24.04.2019 r. do 24.05.2019 r., zbieranie uwag do 7.06.2019 r. 2019-06-14 Pokaż
368/2019 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-06-14 Pokaż
367/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2019-06-13 Pokaż
366/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-06-13 Pokaż
365/2019 zmiany zarządzenia nr 305/2019 z dnia 13 maja 2019 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-06-12 Pokaż
364/2019 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2019-06-11 Pokaż
363/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika:Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnychZadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych 2019-06-11 Pokaż
362/2019 zmiany zarządzenia nr 459/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie przyznania lokali mieszkalnych położonych w Rybniku przy ul. Hibnera 40c/10 oraz przy ul. Boh. Westerplatte 1b/6 Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Dział Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem 2019-06-10 Pokaż
361/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Usługa dostępu do systemu generatora wniosku 2019-06-10 Pokaż
360/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-06-07 Pokaż
359/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa nr 24, Rybnik, ul. Leopolda Staffa 42a, dzielnica Popielów – demontaż istniejącej konstrukcji boksów stalowych wraz z remontem pomieszczenia szatni (budżet obywatelski) w ramach projektu obywatelskiego pod nazwą „Szafka dla każdego ucznia” 2019-06-05 Pokaż
358/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika 2019-06-05 Pokaż
357/2019 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-06-05 Pokaż
356/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku 2019-06-03 Pokaż
355/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-06-03 Pokaż
354/2019 zmiany zarządzenia nr 97/2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2019-05-31 Pokaż
353/2019 odwołania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku 2019-05-31 Pokaż
352/2019 odwołania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespołu „Przygoda” w Rybniku 2019-05-31 Pokaż
351/2019 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2019-05-31 Pokaż
350/2019 powołania komisji przetargowej- Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne” 2019-05-31 Pokaż
349/2019 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2019-05-31 Pokaż
348/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27.03.2019 r. do 25.04.2019 r., zbieranie uwag do 9.05.2019 r 2019-05-30 Pokaż
347/2019 zmiany zarządzenia nr 301/2019 z dnia 9 maja 2019 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika.Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika. 2019-05-30 Pokaż
346/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane 2019-05-29 Pokaż
345/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne 2019-05-29 Pokaż
344/2019 powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-05-29 Pokaż
343/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ -roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra segmentu A , pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni 2019-05-28 Pokaż
342/2019 powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2019-05-28 Pokaż
341/2019 powołania członków Rybnickiej Rady Sportu 2019-05-28 Pokaż
340/2019 zmiany zarządzenia nr 188/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu 2019-05-28 Pokaż
339/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Starezad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice 2019-05-28 Pokaż
338/2019 nabycia nieruchomości 2019-05-28 Pokaż
337/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy (plac zabaw) 2019-05-28 Pokaż
336/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-05-28 Pokaż
335/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 2019-05-24 Pokaż
334/2019 powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2019 2019-05-24 Pokaż
333/2019 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2019-05-24 Pokaż
332/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-05-24 Pokaż
331/2019 zmiany Zarządzenia nr 550/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Rybnika 2019-05-23 Pokaż
330/2019 udzielenia Rybnickiemu Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM” z siedzibą w Rybniku przy ul. Szybowcowej 15e, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-23 Pokaż
329/2019 utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Prezydenta Miasta Rybnika 2019-05-22 Pokaż
328/2019 naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok 2019-05-21 Pokaż
327/2019 nadania Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta Rybnika" - Lambert Lütkenhorst 2019-05-21 Pokaż
326/2019 nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Rybnika” - Hans - Joachim Thelen 2019-05-21 Pokaż
325/2019 przyznania nagród za osiągnięte w 2018 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2019-05-20 Pokaż
324/2019 przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa 2019-05-20 Pokaż
323/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
322/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
321/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
320/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoIndustrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
319/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
318/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
317/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
316/2019 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-05-17 Pokaż
315/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem:zadanie 1) przewodnika rewitalizacjizadanie 2) widokówek w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-05-17 Pokaż
314/2019 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-05-17 Pokaż
313/2019 zmiany zarządzenia nr 307/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-16 Pokaż
312/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) w zakresie obszaru w rejonie ulicy św. Józefa – wyłożenie do publicznego wglądu od 20.03.2019 r. do 17.04.2019 r., zbieranie uwag do 2.05.2019 r. 2019-05-15 Pokaż
311/2019 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-15 Pokaż
310/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej – wyłożenie do publicznego wglądu od 27.03.2019 r. do 25.04.2019 r., zbieranie uwag do 9.05.2019 r. 2019-05-15 Pokaż
309/2019 zmiany zarządzenia w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-15 Pokaż
308/2019 zmiany zarządzenia w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2019-05-15 Pokaż
307/2019 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-14 Pokaż
306/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku 2019-05-13 Pokaż
305/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-05-13 Pokaż
304/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane 2019-05-13 Pokaż
303/2019 przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 roku 2019-05-13 Pokaż
302/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa Cyrana 2019-05-10 Pokaż
301/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika 2019-05-09 Pokaż
300/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
299/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
298/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 19 w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
297/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
296/2019 udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-08 Pokaż
295/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-08 Pokaż
294/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2019-05-08 Pokaż
293/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-05-07 Pokaż
292/2019 konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-05-02 Pokaż
291/2019 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019 2019-05-02 Pokaż
290/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2019-04-30 Pokaż
289/2019 powołania Kolegium Medalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Rybnika” 2019-04-29 Pokaż
288/2019 wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-29 Pokaż
287/2019 powołania Zespołu do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2019-04-29 Pokaż
286/2019 ustanowienia dysponenta budżetu projektu p.n. „reWITA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WSL 2014-2020 w odniesieniu do zadań 2019-04-29 Pokaż
285/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku 2019-04-26 Pokaż
284/2019 powołania Zespołu do spraw koordynacji przejazdu przez Miasto Rybnik 76. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne oraz organizacji Premii Lotnej 2019-04-26 Pokaż
283/2019 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-04-25 Pokaż
282/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-25 Pokaż
281/2019 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-25 Pokaż
280/2019 zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Rybnika 2019-04-23 Pokaż
279/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2019-04-23 Pokaż
278/2019 użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Oś. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku 2019-04-23 Pokaż
277/2019 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-04-23 Pokaż
276/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Stare zad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice 2019-04-19 Pokaż
275/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2019-04-19 Pokaż
274/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-04-19 Pokaż
273/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-04-19 Pokaż
272/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ - roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra segmentu A , pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni 2019-04-19 Pokaż
271/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku 2019-04-19 Pokaż
270/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r., zbieranie uwag do 21 grudnia 2018 r. 2019-04-19 Pokaż
269/2019 nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2019-04-18 Pokaż
268/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2019-04-18 Pokaż
267/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-04-18 Pokaż
266/2019 przekazania obowiązków 2019-04-18 Pokaż
265/2019 szczegółowego zakresu działania wydziałów 2019-04-18 Pokaż
264/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-04-17 Pokaż
263/2019 zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2019-04-17 Pokaż
262/2019 powołania komisji przetargowej- Remont schodów z parteru na I piętro w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika 2019-04-17 Pokaż
261/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
260/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
259/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
258/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
257/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
256/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
255/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
254/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
253/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
252/2019 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-04-16 Pokaż
251/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W RYBNIKU 2019-04-15 Pokaż
250/2019 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2019-04-15 Pokaż
249/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-04-15 Pokaż
248/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-04-15 Pokaż
247/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-11 Pokaż
246/2019 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach 2019-04-11 Pokaż
245/2019 określenia zadań organizacyjnych związanych z utworzeniem Wydziału Spraw Mieszkaniowych 2019-04-11 Pokaż
244/2019 podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-04-11 Pokaż
243/2019 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2019-04-11 Pokaż
242/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
241/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 19 w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
240/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
239/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
238/2019 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-04-11 Pokaż
237/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2019-04-11 Pokaż
236/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-10 Pokaż
235/2019 określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes 2019-04-09 Pokaż
234/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-04-09 Pokaż
233/2019 zbycia nieruchomości gminnej 2019-04-09 Pokaż
232/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-08 Pokaż
231/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-04-03 Pokaż
230/2019 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-04-03 Pokaż
229/2019 postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom 2019-04-02 Pokaż
228/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 2019-04-02 Pokaż
227/2019 nabycia nieruchomości 2019-04-02 Pokaż
226/2019 zbycia nieruchomości 2019-04-02 Pokaż
225/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne 2019-04-01 Pokaż
224/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2019-04-01 Pokaż
223/2019 udzielenia Towarzystwu Żeglarstwa Regatowego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Józefa Lompy 3/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-04-01 Pokaż
222/2019 realizacji obowiązku żądania zwrotu bonifikaty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego lub wykorzystania go na cele niemieszkalne 2019-03-29 Pokaż
221/2019 powołania Dyrektora Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2019-03-29 Pokaż
220/2019 procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego 2019-03-29 Pokaż
219/2019 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2018 rok 2019-03-29 Pokaż
218/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-29 Pokaż
217/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-03-28 Pokaż
216/2019 powołania komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2019-03-28 Pokaż
215/2019 powołania komisji przetargowej - Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2019-03-28 Pokaż
214/2019 powołania komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-03-28 Pokaż
213/2019 zmiany załączników do Zarządzenia nr 159/2019 z dnia 8 marca 2019 w wprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-03-28 Pokaż
212/2019 powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w trybie z wolnej ręki- Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych 2019-03-28 Pokaż
211/2019 konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-03-28 Pokaż
210/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2019-03-27 Pokaż
209/2019 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-03-26 Pokaż
208/2019 zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-03-26 Pokaż
207/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
206/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
205/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
204/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
203/2019 zmiany Zarządzenia NR 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik 2019-03-25 Pokaż
202/2019 zmiany Zarządzenia nr 135/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Przemysłowej 17 2019-03-25 Pokaż
201/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-03-22 Pokaż
200/2019 zbycia nieruchomości 2019-03-22 Pokaż
199/2019 zbycia nieruchomości 2019-03-22 Pokaż
198/2019 zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
197/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych 2019-03-22 Pokaż
196/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
195/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
194/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
193/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
192/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
191/2019 ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta na okres od 6.04.2019 r do 5.04.2021 r. 2019-03-22 Pokaż
190/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-22 Pokaż
189/2019 powołania zespołu zadaniowego do spraw organizacji IV Rybnickiej Majówki pn. „Maj, bzy, Rybnik i Ty” 2019-03-20 Pokaż
188/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2019-03-20 Pokaż
187/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej 2019-03-20 Pokaż
186/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk 2019-03-20 Pokaż
185/2019 zmiany instrukcji gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Rybnika stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 567/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2011 roku 2019-03-20 Pokaż
184/2019 zmiany Zarządzenia Nr 440/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 11.2.2 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 2019-03-19 Pokaż
183/2019 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-03-19 Pokaż
182/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-03-19 Pokaż
181/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad. 1 - Tworzymy kulturę w Ochojcu zad. 2 - Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni zad. 3 - Festyn Dni Wielopola 2019 zad. 4 - Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę zad. 5 - Spotkanie integracyjne z seniorami 2019 zad. 6 - Festyn dzielnicowy – Majówka 2019 zad. 7 - Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku zad. 8 - Festyn rodzinny dzielnicy Smolna zad. 9 – Rozśpiewany Radziejów – cykl imprez artystycznych promujących kulturę „wysoką” zad. 10 – Fungopolis – miasto grzybów zwalczających smog! Edukacyjny plac zabaw zad. 11 – Tak dla Boguszowic Starych – integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców 2019-03-19 Pokaż
180/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rybniku 2019-03-19 Pokaż
179/2019 zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z późn. zm. 2019-03-18 Pokaż
178/2019 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2019-03-14 Pokaż
177/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła 2019-03-14 Pokaż
176/2019 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2019-03-14 Pokaż
175/2019 zmiany zarządzenia nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020, zmienionego zarządzeniem nr 311/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. 2019-03-13 Pokaż
174/2019 przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika" 2019-03-13 Pokaż
173/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-03-13 Pokaż
172/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowa 2019-03-13 Pokaż
171/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2019-03-13 Pokaż
170/2019 zbycia nieruchomości 2019-03-13 Pokaż
169/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2019-03-12 Pokaż
168/2019 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-12 Pokaż
167/2019 sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2019-03-11 Pokaż
166/2019 zmiany Zarządzenia nr 110/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Systemu Informacji Miejskiej Miasta Rybnika 2019-03-11 Pokaż
165/2019 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-11 Pokaż
164/2019 udzielenia Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 66, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-11 Pokaż
163/2019 zmiany zarządzenia nr 17/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., powołującego skład osobowy Zespołu do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2019-03-08 Pokaż
162/2019 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-08 Pokaż
161/2019 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-08 Pokaż
160/2019 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-08 Pokaż
159/2019 zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-03-08 Pokaż
158/2019 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-08 Pokaż
157/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki- UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH 2019-03-07 Pokaż
156/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa boków kuchennych z podziałem na zadania: zad. 1 Przebudowa bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku przy ul. Ziołowej 3, dzielnica Gotartowice zad. 2 Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 105, dzielnica Wielopole zad. 3 Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku przy ul. Maksymiliana Buhla 3, dzielnica Zebrzydowice 2019-03-07 Pokaż
155/2019 wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-03-06 Pokaż
154/2019 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku dla rodziny repatriantów 2019-03-05 Pokaż
153/2019 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-03-05 Pokaż
152/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2019-03-05 Pokaż
151/2019 zmiany zarządzenia nr 78/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+ 2019-03-04 Pokaż
150/2019 wyznaczenia kolejnych budynków, w których dokonywana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom 2019-03-04 Pokaż
149/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w dzielnicy Północ wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2019-03-04 Pokaż
148/2019 udzielenia Rybnickiemu Klubowi Taekwon-Do „Feniks-Arete” z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 31c/44, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
147/2019 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
146/2019 średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
145/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Woryny w Rybniku 2019-03-04 Pokaż
144/2019 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
143/2019 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
142/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
141/2019 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-04 Pokaż
140/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-01 Pokaż
139/2019 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-02-28 Pokaż
138/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-02-28 Pokaż
137/2019 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2019-02-28 Pokaż
136/2019 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2019-02-28 Pokaż
135/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Przemysłowej 17 2019-02-27 Pokaż
134/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Kościuszki 61 2019-02-27 Pokaż
133/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przedszkole nr 17, dzielnica Smolna; Bezpieczny przedszkolak – spokojny rodzic – wykonanie instalacji nowych wideodomofonów (budżet obywatelski) 2019-02-26 Pokaż
132/2019 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r 2019-02-26 Pokaż
131/2019 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-02-26 Pokaż
130/2019 zmiany zarządzenia nr 88/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-26 Pokaż
129/2019 udzielenia Fundacji RENEZIS z siedzibą w Rybniku przy ul. Szkolnej 29, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-26 Pokaż
128/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2019-02-26 Pokaż
127/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-26 Pokaż
126/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-02-26 Pokaż
125/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-02-22 Pokaż
124/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad.1) Place zabaw na terenach rekreacyjnych: - dzielnica Kłokocin; budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym; - dzielnica Ligota - Ligocka Kuźnia; modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 Zad.2) Doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne: - dzielnica Smolna; „Dla zdrowia, dla ducha, dla dużego i malucha” – doposażenia w urządzenia zabawowo-rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 34 i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10; - dzielnica Zamysłów; „Rajzapunkt” - rozbudowa obiektu na potrzeby integracji mieszkańców przez sport i kulturę (Kulturalny Zamysłów) 2019-02-22 Pokaż
123/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych 2019-02-22 Pokaż
122/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-02-22 Pokaż
121/2019 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-02-21 Pokaż
120/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-20 Pokaż
119/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2019-02-20 Pokaż
118/2019 powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-02-20 Pokaż
117/2019 zbycia nieruchomości 2019-02-20 Pokaż
116/2019 udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-20 Pokaż
115/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont dwóch zatok autobusowych przy ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Byłych Więźniów Politycznych (projektuj i buduj) 2019-02-19 Pokaż
114/2019 zamiany nieruchomości 2019-02-19 Pokaż
113/2019 nabycia nieruchomości 2019-02-19 Pokaż
112/2019 zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r. 2019-02-18 Pokaż
111/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA RYBNIKA 2019-02-18 Pokaż
110/2019 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Systemu Informacji Miejskiej Miasta Rybnika 2019-02-18 Pokaż
109/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-02-18 Pokaż
108/2019 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2019-02-18 Pokaż
107/2019 zmiany zarządzenia nr 93/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2019-02-15 Pokaż
106/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności 2019-02-14 Pokaż
105/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-02-14 Pokaż
104/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2019-02-14 Pokaż
103/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną 2019-02-13 Pokaż
102/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-02-12 Pokaż
101/2019 konsultacji projektu zmiany do uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku 2019-02-11 Pokaż
100/2019 uchylenia zarządzenia nr 34/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku 2019-02-11 Pokaż
99/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-11 Pokaż
98/2019 zmiany zarządzenia nr 77/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-02-11 Pokaż
97/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Boisko dz. Chwałęcice; podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2019-02-08 Pokaż
96/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-02-08 Pokaż
95/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom 2019-02-08 Pokaż
94/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-02-07 Pokaż
93/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2019-02-07 Pokaż
92/2019 nabycia nieruchomości 2019-02-07 Pokaż
91/2019 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-02-07 Pokaż
90/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2019-02-06 Pokaż
89/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 2019-02-06 Pokaż
88/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-06 Pokaż
87/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią (piaskownicą) do skoku w dal, na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14) w dzielnicy Popielów 2019-02-06 Pokaż
86/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-02-05 Pokaż
85/2019 powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2019-02-04 Pokaż
84/2019 udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „Kontrapunkt” z siedzibą w Żorach przy ul. Dolne Przedmieście 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-04 Pokaż
83/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-04 Pokaż
82/2019 zmiany zarządzenia nr 73/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. 2019-02-04 Pokaż
81/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice 2019-02-04 Pokaż
80/2019 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-02-04 Pokaż
79/2019 ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów 2019-02-01 Pokaż
78/2019 powołania Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+ 2019-01-29 Pokaż
77/2019 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-01-29 Pokaż
76/2019 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-01-29 Pokaż
75/2019 zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-29 Pokaż
74/2019 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-01-28 Pokaż
73/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich placówek oświatowych na lat szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w podziale na zadania: Zadanie nr 1) nabór elektroniczny do przedszkoli będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika Zadanie nr 2) nabór elektroniczny do szkół podstawowych będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika, Zadanie nr 3) nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika 2019-01-28 Pokaż
72/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-01-25 Pokaż
71/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2019-01-24 Pokaż
70/2019 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-01-24 Pokaż
69/2019 wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta Rybnika 2019-01-24 Pokaż
68/2019 planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok 2019-01-24 Pokaż
67/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) – wyłożenie do publicznego wglądu od 22 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r., zbieranie uwag do 3 stycznia 2019 r. 2019-01-24 Pokaż
66/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-01-24 Pokaż
65/2019 udzielenia Fundacji Kumak z siedzibą w Suminie przy ul. Dworcowej 26/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-24 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 1318709 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-09-20 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-20 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-20 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-20 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-20 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-19 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-19 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-19 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-19 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-16 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-11 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-11 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-11 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-10 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-10 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-10 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-10 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-10 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-10 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-09 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-09 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-06 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-06 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-06 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-06 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-06 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-05 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-05 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-05 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-04 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-04 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-04 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-04 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-04 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-03 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-03 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-09-03 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-08-30 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-08-30 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-08-29 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.