Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Dotyczy Data podpisania
609/2019 powołania komisji przetargowej- Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2020 rok 2019-10-17 Pokaż
608/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście 2019-10-17 Pokaż
607/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Mglistej 7c/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-10-17 Pokaż
606/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku 2019-10-16 Pokaż
605/2019 wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 2019-10-16 Pokaż
604/2019 ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika 2019-10-16 Pokaż
603/2019 powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2019-10-15 Pokaż
602/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka nr 3 w Rybniku 2019-10-15 Pokaż
601/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka nr 2 w Rybniku 2019-10-15 Pokaż
600/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt 2019-10-15 Pokaż
599/2019 zbycia nieruchomości 2019-10-15 Pokaż
598/2019 nabycia nieruchomości 2019-10-15 Pokaż
597/2019 przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2019 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP Miasta Rybnika 2019-10-15 Pokaż
596/2019 udzielenia Towarzystwu Żeglarstwa Regatowego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Józefa Lompy 3/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-10-14 Pokaż
595/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika 2019-10-11 Pokaż
594/2019 zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z późn. zm. 2019-10-11 Pokaż
593/2019 zamiany nieruchomości 2019-10-09 Pokaż
592/2019 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11) 2019-10-09 Pokaż
591/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 2019-10-09 Pokaż
590/2019 przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Wielopolu na współfinansowanie zakupu i ubezpieczenie komunikacyjne średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2019-10-09 Pokaż
589/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika 2019-10-08 Pokaż
588/2019 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2019-10-08 Pokaż
587/2019 przyznania lokalu komunalnego położonego w Rybniku 2019-10-08 Pokaż
586/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 2019-10-08 Pokaż
585/2019 powołania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku Zespołu do spraw oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku 2019-10-07 Pokaż
584/2019 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz podatku od środków transportowych na 2020 rok 2019-10-07 Pokaż
583/2019 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-10-07 Pokaż
582/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-10-04 Pokaż
581/2019 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-10-04 Pokaż
580/2019 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2019-10-03 Pokaż
579/2019 zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2019 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2019-10-01 Pokaż
578/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa szaletu miejskiego w systemie zaprojektuj i buduj z podziałem na zadania: Zadanie 1. Budowa szaletu miejskiego na terenie tężni Zadanie 2. Budowa szaletu miejskiego na terenie MOSIR – Kamień 2019-10-01 Pokaż
577/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II) 2019-09-30 Pokaż
576/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-09-30 Pokaż
575/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-30 Pokaż
574/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r., zbieranie uwag do 6 września 2019 r. 2019-09-26 Pokaż
573/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz 71 jednostek obsługiwanych 2019-09-25 Pokaż
572/2019 ustalenia procedury przeprowadzania kontroli zadań zleconych do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie 2019-09-25 Pokaż
571/2019 wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-24 Pokaż
570/2019 powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2019-09-23 Pokaż
569/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 „LATARNIA” w dzielnicy Niedobyczyce; modernizacja budynku 2019-09-23 Pokaż
568/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-23 Pokaż
567/2019 zmiany zarządzenia nr 700/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów 2019-09-20 Pokaż
566/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Dostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2019-09-20 Pokaż
565/2019 wprowadzenia Regulaminu imprezy masowej pod nazwą „XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2019-09-19 Pokaż
564/2019 wprowadzenia Regulaminu terenu imprezy masowej pod nazwą „XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2019-09-19 Pokaż
563/2019 organizacji i przeprowadzenia szkolenia pożarniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Rybnika 2019-09-18 Pokaż
562/2019 użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku 2019-09-18 Pokaż
561/2019 możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2019-09-18 Pokaż
560/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) – wyłożenie do publicznego wglądu od 31.07.2019 r. do 29.08.2019 r., zbieranie uwag do 12.09.2019 r. 2019-09-18 Pokaż
559/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) – wyłożenie do publicznego wglądu od 31.07.2019 r. do 29.08.2019 r., zbieranie uwag do 12.09.2019 r. 2019-09-18 Pokaż
558/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2019-09-17 Pokaż
557/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej 2019-09-16 Pokaż
556/2019 powołania Zespołu ds. promocji i budowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej dla Miasta Rybnika na lata 2019-2021 2019-09-16 Pokaż
555/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne 2019-09-12 Pokaż
554/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2019-09-12 Pokaż
553/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2019-09-12 Pokaż
552/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare 2019-09-12 Pokaż
551/2019 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 402/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2019-09-12 Pokaż
550/2019 określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy 2019-09-12 Pokaż
549/2019 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-12 Pokaż
548/2019 zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2. Zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN Zadanie 3. Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-09-11 Pokaż
547/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-11 Pokaż
546/2019 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-09-10 Pokaż
545/2019 udzielenia Śląskiemu Klubowi Turystyki Kajakowej „NEPTUN” z siedzibą w Żorach przy ul. Uroczej 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-09-09 Pokaż
544/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miasta nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-09-09 Pokaż
543/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk 2019-09-06 Pokaż
542/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. ul. Rybacka 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście 2019-09-06 Pokaż
541/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2019-09-06 Pokaż
540/2019 powołania komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-09-06 Pokaż
539/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku 2019-09-06 Pokaż
538/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Rzecznej 2019-09-06 Pokaż
537/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Pocztowej 2019-09-06 Pokaż
536/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Tkoczów 2019-09-06 Pokaż
535/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019-09-05 Pokaż
534/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa licencji: Zadanie 1) Odnowienie wsparcia systemu MyQ Zadanie 2) Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji 2019-09-05 Pokaż
533/2019 organizacji i przeprowadzenia miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik 2019” 2019-09-05 Pokaż
532/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-05 Pokaż
531/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-09-04 Pokaż
530/2019 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku 2019-09-04 Pokaż
529/2019 zmiany do ustalonego wymiaru czasu pracy w 2019 roku 2019-09-03 Pokaż
528/2019 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 2019-09-02 Pokaż
527/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym, dzielnica Maroko-Nowiny 2019-09-02 Pokaż
526/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW 2019-09-02 Pokaż
525/2019 zmiany zarządzenia nr 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2019-09-02 Pokaż
524/2019 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2019-08-30 Pokaż
523/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6 2019-08-30 Pokaż
522/2019 przyznania lokalu komunalnego położonego w Rybniku 2019-08-30 Pokaż
521/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zabaw – Zabawowe ZOO” 2019-08-30 Pokaż
520/2019 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2019-08-30 Pokaż
519/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-29 Pokaż
518/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku 2019-08-29 Pokaż
517/2019 wyznaczenia kolejnego budynku, w którym dokonywana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom 2019-08-29 Pokaż
516/2019 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku 2019-08-29 Pokaż
515/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Laurowej 2019-08-26 Pokaż
514/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Imbirowej 2019-08-26 Pokaż
513/2019 zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2019-08-26 Pokaż
512/2019 zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r. 2019-08-23 Pokaż
511/2019 zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r. 2019-08-23 Pokaż
510/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wisławy Szymborskiej 2019-08-22 Pokaż
509/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy Kaktusowa 2019-08-22 Pokaż
508/2019 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-22 Pokaż
507/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ośrodek Pomocy Społecznej, dzielnica Rybnik-Północ; dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - budowa dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego 2019-08-21 Pokaż
506/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej 2019-08-21 Pokaż
505/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont oraz malowanie klatki schodowej, sali narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zaplecza sali i aneksu kuchennego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Rybniku 2019-08-21 Pokaż
504/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne” 2019-08-21 Pokaż
503/2019 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2019-08-21 Pokaż
502/2019 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-08-20 Pokaż
501/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-20 Pokaż
500/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019-08-19 Pokaż
499/2019 racjonalnej gospodarki pieniężnej jednostek budżetowych Miasta 2019-08-19 Pokaż
498/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.: „Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury, dz. Maroko Nowiny” 2019-08-14 Pokaż
497/2019 zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r. 2019-08-14 Pokaż
496/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku 2019-08-14 Pokaż
495/2019 wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-08-13 Pokaż
494/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2. Zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN Zadanie 3. Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-08-12 Pokaż
493/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostosowanie obiektów oświatowych mieszczących lokale wyborcze do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ, w systemie zaprojektuj i wybuduj zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12 dz. Zebrzydowice, w systemie zaprojektuj i wybuduj 2019-08-12 Pokaż
492/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego i podręcznika do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-08-12 Pokaż
491/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-12 Pokaż
490/2019 zmiany zarządzenia nr 39/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-08-08 Pokaż
489/2019 zmiany zarządzenia nr 722/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2019-08-08 Pokaż
488/2019 zmieniające Zarządzenie nr 463/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki w Rybniku-Niedobczycach 2019-08-07 Pokaż
487/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika 2019-08-07 Pokaż
486/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku 2019-08-07 Pokaż
485/2019 zbycia nieruchomości 2019-08-05 Pokaż
484/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek 2019-08-05 Pokaż
483/2019 zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Budowa, modernizacja i uzupełnienie sygnalizacji świetlnych 2019-08-05 Pokaż
482/2019 wydzierżawienia nieruchomości 2019-08-05 Pokaż
481/2019 nabycia nieruchomości 2019-08-02 Pokaż
480/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6 2019-08-01 Pokaż
479/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-08-01 Pokaż
478/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019-08-01 Pokaż
477/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-07-31 Pokaż
476/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-30 Pokaż
475/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnychZadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych 2019-07-30 Pokaż
474/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-07-29 Pokaż
473/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare 2019-07-26 Pokaż
472/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym, dzielnica Maroko-Nowiny 2019-07-25 Pokaż
471/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2019-07-25 Pokaż
470/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-07-25 Pokaż
469/2019 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2019-07-25 Pokaż
468/2019 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Ziemi Rybnickiej 2019-07-23 Pokaż
467/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-23 Pokaż
466/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2019 2019-07-22 Pokaż
465/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2019 2019-07-22 Pokaż
464/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2019 2019-07-22 Pokaż
463/2019 organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki w Rybniku-Niedobczycach 2019-07-22 Pokaż
462/2019 użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku przy ul. Sobieskiego 15 lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku 2019-07-22 Pokaż
461/2019 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw koordynacji prac projektowych i wykonawczych przebudowy obiektów oraz zagospodarowania terenu Zabytkowej Kopalni „IGNACY” w Rybniku 2019-07-22 Pokaż
460/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2019 2019-07-22 Pokaż
459/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2019 2019-07-22 Pokaż
458/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2019 2019-07-22 Pokaż
457/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2019 2019-07-22 Pokaż
456/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2019 2019-07-22 Pokaż
455/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2019 2019-07-22 Pokaż
454/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2019 2019-07-22 Pokaż
453/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2019 2019-07-22 Pokaż
452/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2019 2019-07-22 Pokaż
451/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2019 2019-07-22 Pokaż
450/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2019 2019-07-22 Pokaż
449/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2019 2019-07-22 Pokaż
448/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2019 2019-07-22 Pokaż
447/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2019 2019-07-22 Pokaż
446/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2019 2019-07-22 Pokaż
445/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2019 2019-07-22 Pokaż
444/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyzarzjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2019 2019-07-22 Pokaż
443/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2019 2019-07-22 Pokaż
442/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2019 2019-07-22 Pokaż
441/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2019 2019-07-22 Pokaż
440/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2019 2019-07-22 Pokaż
439/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2019 2019-07-22 Pokaż
438/2019 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2019 2019-07-22 Pokaż
437/2019 zatwierdzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Rybnika 2019-07-22 Pokaż
436/2019 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2019-07-22 Pokaż
435/2019 przekazania Rybnickim Służbom Komunalnym zadań dotyczących systemu rowerowego w Mieście 2019-07-22 Pokaż
434/2019 pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkania położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 59D/7 2019-07-18 Pokaż
433/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk 2019-07-18 Pokaż
432/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. ul. Rybacka 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście 2019-07-18 Pokaż
431/2019 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2019-07-18 Pokaż
430/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-07-18 Pokaż
429/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku 2019-07-18 Pokaż
428/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-18 Pokaż
427/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-07-18 Pokaż
426/2019 uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 423/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-07-18 Pokaż
425/2019 uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 422/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-18 Pokaż
424/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-18 Pokaż
423/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika r 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-07-17 Pokaż
422/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-17 Pokaż
421/2019 zmiany zarządzenia nr 208/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania 2019-07-17 Pokaż
420/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Zebrzydowice, Gotartowice, Grabownia Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Stodoły, Chwałowice, Rybnik-Północ, Wielopole Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Ochojec, Zamysłów, Niewiadom 2019-07-15 Pokaż
419/2019 powołania zespołu ds. przygotowania projektu gminnego programu niskoemisyjnego oraz określenia zasad jego wdrożenia 2019-07-15 Pokaż
418/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka” 2019-07-15 Pokaż
417/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żłobka miejskiego „Wesoła Rybka” 2019-07-11 Pokaż
416/2019 udzielenia Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z siedzibą w Warszawie, Plac Inwalidów 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-07-11 Pokaż
415/2019 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-07-11 Pokaż
414/2019 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-07-08 Pokaż
413/2019 nabycia nieruchomości 2019-07-08 Pokaż
412/2019 nabycia nieruchomości 2019-07-08 Pokaż
411/2019 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-08 Pokaż
410/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr11w dzielnicy Maroko Nowiny.Realizacja projektu budżetu obywatelskiegopn. „Gniazdo cyklistów” 2019-07-08 Pokaż
409/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa murawy boiska piłkarskiego; MOSIR Rybnik, dzielnica Gotartowice 2019-07-08 Pokaż
408/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-05 Pokaż
407/2019 zbycia nieruchomości 2019-07-04 Pokaż
406/2019 zmiany Zarządzenia nr 670/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2019-07-04 Pokaż
405/2019 zmiany składy osobowego komisji przetargowej- Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne” 2019-07-04 Pokaż
404/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku 2019-07-04 Pokaż
403/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2019-07-04 Pokaż
402/2019 określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2019-07-03 Pokaż
401/2019 przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019-07-03 Pokaż
400/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku – budowa zadaszonego boiska z trawy syntetycznej, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2019-07-02 Pokaż
399/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania: zad.1: Przebudowa ulicy Teofila Brzozy. zad. 2: Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Energetyków do ulicy Góreckiego wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa-Góreckiego 2019-07-02 Pokaż
398/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa, modernizacja i uzupełnienie sygnalizacji świetlnych 2019-07-02 Pokaż
397/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Zebrzydowice, Gotartowice, Grabownia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Stodoły, Chwałowice, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Ochojec, Zamysłów, Niewiadom 2019-07-02 Pokaż
396/2019 uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 207/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-01 Pokaż
395/2019 prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2020 rok i wieloletnią prognozą finansową 2019-07-01 Pokaż
394/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
393/2019 zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
392/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Rudzkiej etap II w Rybniku Zadanie nr 2: przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
391/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inżynieryjne w zakresie wymiany istniejących nawierzchni na terenach rekreacyjno-zabawowych, na nawierzchnie bezpieczne, poliuretanowe. Realizacja projektów budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad. 1: Placykowo osiedlowe Dworek - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi (wykonanie nawierzchni bezpiecznej); dzielnica Śródmieście. zad. 2: Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamo, tato (wykonanie nawierzchni bezpiecznej); dzielnica Smolna. 2019-06-27 Pokaż
390/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
389/2019 przekazania zadań z Wydziału Spraw Mieszkaniowych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
388/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-06-27 Pokaż
387/2019 zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2019-06-27 Pokaż
386/2019 zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2019-06-27 Pokaż
385/2019 zmiany załącznika do Zarządzenia nr 634/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Instrukcji dokonywania operacji za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny i za pomocą usługi WebPOS Paybynet oraz w sprawie depozytów 2019-06-27 Pokaż
384/2019 zmiany zarządzenia nr 301/2019 z dnia 9 maja 2019 r., zmienionego zarządzeniem nr 347/2019 z dnia 30 maja 2019 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika. Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika. 2019-06-26 Pokaż
383/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek 2019-06-26 Pokaż
382/2019 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2019-06-26 Pokaż
381/2019 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2019-06-25 Pokaż
380/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
379/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
378/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
377/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
376/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Udostępnienie i wdrożenie Systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-06-19 Pokaż
375/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych.zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6. 2019-06-19 Pokaż
374/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6.05.2019 r. do 3.06.2019 r., zbieranie uwag do 17.06.2019 r. 2019-06-18 Pokaż
373/2019 sprostowania powierzchni nieruchomości w zarządzeniu nr 200/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości 2019-06-18 Pokaż
372/2019 udzielenia Klubowi Sportowemu Rybnickie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Rybniku, przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-06-17 Pokaż
371/2019 przygotowania miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego 2019-06-17 Pokaż
370/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-17 Pokaż
369/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24.04.2019 r. do 24.05.2019 r., zbieranie uwag do 7.06.2019 r. 2019-06-14 Pokaż
368/2019 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-06-14 Pokaż
367/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2019-06-13 Pokaż
366/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-06-13 Pokaż
365/2019 zmiany zarządzenia nr 305/2019 z dnia 13 maja 2019 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-06-12 Pokaż
364/2019 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2019-06-11 Pokaż
363/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika:Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnychZadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych 2019-06-11 Pokaż
362/2019 zmiany zarządzenia nr 459/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie przyznania lokali mieszkalnych położonych w Rybniku przy ul. Hibnera 40c/10 oraz przy ul. Boh. Westerplatte 1b/6 Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Dział Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem 2019-06-10 Pokaż
361/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Usługa dostępu do systemu generatora wniosku 2019-06-10 Pokaż
360/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-06-07 Pokaż
359/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa nr 24, Rybnik, ul. Leopolda Staffa 42a, dzielnica Popielów – demontaż istniejącej konstrukcji boksów stalowych wraz z remontem pomieszczenia szatni (budżet obywatelski) w ramach projektu obywatelskiego pod nazwą „Szafka dla każdego ucznia” 2019-06-05 Pokaż
358/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika 2019-06-05 Pokaż
357/2019 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-06-05 Pokaż
356/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku 2019-06-03 Pokaż
355/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-06-03 Pokaż
354/2019 zmiany zarządzenia nr 97/2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2019-05-31 Pokaż
353/2019 odwołania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku 2019-05-31 Pokaż
352/2019 odwołania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespołu „Przygoda” w Rybniku 2019-05-31 Pokaż
351/2019 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2019-05-31 Pokaż
350/2019 powołania komisji przetargowej- Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne” 2019-05-31 Pokaż
349/2019 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2019-05-31 Pokaż
348/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27.03.2019 r. do 25.04.2019 r., zbieranie uwag do 9.05.2019 r 2019-05-30 Pokaż
347/2019 zmiany zarządzenia nr 301/2019 z dnia 9 maja 2019 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika.Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika. 2019-05-30 Pokaż
346/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane 2019-05-29 Pokaż
345/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne 2019-05-29 Pokaż
344/2019 powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-05-29 Pokaż
343/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ -roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra segmentu A , pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni 2019-05-28 Pokaż
342/2019 powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2019-05-28 Pokaż
341/2019 powołania członków Rybnickiej Rady Sportu 2019-05-28 Pokaż
340/2019 zmiany zarządzenia nr 188/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu 2019-05-28 Pokaż
339/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Starezad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice 2019-05-28 Pokaż
338/2019 nabycia nieruchomości 2019-05-28 Pokaż
337/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy (plac zabaw) 2019-05-28 Pokaż
336/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-05-28 Pokaż
335/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 2019-05-24 Pokaż
334/2019 powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2019 2019-05-24 Pokaż
333/2019 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2019-05-24 Pokaż
332/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-05-24 Pokaż
331/2019 zmiany Zarządzenia nr 550/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Rybnika 2019-05-23 Pokaż
330/2019 udzielenia Rybnickiemu Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM” z siedzibą w Rybniku przy ul. Szybowcowej 15e, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-23 Pokaż
329/2019 utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Prezydenta Miasta Rybnika 2019-05-22 Pokaż
328/2019 naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok 2019-05-21 Pokaż
327/2019 nadania Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta Rybnika" - Lambert Lütkenhorst 2019-05-21 Pokaż
326/2019 nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Rybnika” - Hans - Joachim Thelen 2019-05-21 Pokaż
325/2019 przyznania nagród za osiągnięte w 2018 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2019-05-20 Pokaż
324/2019 przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa 2019-05-20 Pokaż
323/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
322/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
321/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
320/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoIndustrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
319/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
318/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
317/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
316/2019 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-05-17 Pokaż
315/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem:zadanie 1) przewodnika rewitalizacjizadanie 2) widokówek w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-05-17 Pokaż
314/2019 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-05-17 Pokaż
313/2019 zmiany zarządzenia nr 307/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-16 Pokaż
312/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) w zakresie obszaru w rejonie ulicy św. Józefa – wyłożenie do publicznego wglądu od 20.03.2019 r. do 17.04.2019 r., zbieranie uwag do 2.05.2019 r. 2019-05-15 Pokaż
311/2019 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-15 Pokaż
310/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej – wyłożenie do publicznego wglądu od 27.03.2019 r. do 25.04.2019 r., zbieranie uwag do 9.05.2019 r. 2019-05-15 Pokaż
309/2019 zmiany zarządzenia w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-15 Pokaż
308/2019 zmiany zarządzenia w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2019-05-15 Pokaż
307/2019 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-14 Pokaż
306/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku 2019-05-13 Pokaż
305/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-05-13 Pokaż
304/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane 2019-05-13 Pokaż
303/2019 przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 roku 2019-05-13 Pokaż
302/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa Cyrana 2019-05-10 Pokaż
301/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika 2019-05-09 Pokaż
300/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
299/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
298/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 19 w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
297/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
296/2019 udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-08 Pokaż
295/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-08 Pokaż
294/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2019-05-08 Pokaż
293/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-05-07 Pokaż
292/2019 konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-05-02 Pokaż
291/2019 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019 2019-05-02 Pokaż
290/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2019-04-30 Pokaż
289/2019 powołania Kolegium Medalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Rybnika” 2019-04-29 Pokaż
288/2019 wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-29 Pokaż
287/2019 powołania Zespołu do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2019-04-29 Pokaż
286/2019 ustanowienia dysponenta budżetu projektu p.n. „reWITA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WSL 2014-2020 w odniesieniu do zadań 2019-04-29 Pokaż
285/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku 2019-04-26 Pokaż
284/2019 powołania Zespołu do spraw koordynacji przejazdu przez Miasto Rybnik 76. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne oraz organizacji Premii Lotnej 2019-04-26 Pokaż
283/2019 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-04-25 Pokaż
282/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-25 Pokaż
281/2019 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-25 Pokaż
280/2019 zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Rybnika 2019-04-23 Pokaż
279/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2019-04-23 Pokaż
278/2019 użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Oś. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku 2019-04-23 Pokaż
277/2019 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-04-23 Pokaż
276/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Stare zad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice 2019-04-19 Pokaż
275/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2019-04-19 Pokaż
274/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-04-19 Pokaż
273/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-04-19 Pokaż
272/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ - roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra segmentu A , pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni 2019-04-19 Pokaż
271/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku 2019-04-19 Pokaż
270/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r., zbieranie uwag do 21 grudnia 2018 r. 2019-04-19 Pokaż
269/2019 nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2019-04-18 Pokaż
268/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2019-04-18 Pokaż
267/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-04-18 Pokaż
266/2019 przekazania obowiązków 2019-04-18 Pokaż
265/2019 szczegółowego zakresu działania wydziałów 2019-04-18 Pokaż
264/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-04-17 Pokaż
263/2019 zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2019-04-17 Pokaż
262/2019 powołania komisji przetargowej- Remont schodów z parteru na I piętro w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika 2019-04-17 Pokaż
261/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
260/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
259/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
258/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
257/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
256/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
255/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
254/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
253/2019 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
252/2019 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-04-16 Pokaż
251/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W RYBNIKU 2019-04-15 Pokaż
250/2019 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2019-04-15 Pokaż
249/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-04-15 Pokaż
248/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-04-15 Pokaż
247/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-11 Pokaż
246/2019 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach 2019-04-11 Pokaż
245/2019 określenia zadań organizacyjnych związanych z utworzeniem Wydziału Spraw Mieszkaniowych 2019-04-11 Pokaż
244/2019 podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-04-11 Pokaż
243/2019 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2019-04-11 Pokaż
242/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
241/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 19 w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
240/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
239/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
238/2019 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-04-11 Pokaż
237/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2019-04-11 Pokaż
236/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-10 Pokaż
235/2019 określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes 2019-04-09 Pokaż
234/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-04-09 Pokaż
233/2019 zbycia nieruchomości gminnej 2019-04-09 Pokaż
232/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-08 Pokaż
231/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-04-03 Pokaż
230/2019 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-04-03 Pokaż
229/2019 postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom 2019-04-02 Pokaż
228/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 2019-04-02 Pokaż
227/2019 nabycia nieruchomości 2019-04-02 Pokaż
226/2019 zbycia nieruchomości 2019-04-02 Pokaż
225/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne 2019-04-01 Pokaż
224/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2019-04-01 Pokaż
223/2019 udzielenia Towarzystwu Żeglarstwa Regatowego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Józefa Lompy 3/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-04-01 Pokaż
222/2019 realizacji obowiązku żądania zwrotu bonifikaty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego lub wykorzystania go na cele niemieszkalne 2019-03-29 Pokaż
221/2019 powołania Dyrektora Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2019-03-29 Pokaż
220/2019 procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego 2019-03-29 Pokaż
219/2019 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2018 rok 2019-03-29 Pokaż
218/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-29 Pokaż
217/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-03-28 Pokaż
216/2019 powołania komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2019-03-28 Pokaż
215/2019 powołania komisji przetargowej - Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2019-03-28 Pokaż
214/2019 powołania komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-03-28 Pokaż
213/2019 zmiany załączników do Zarządzenia nr 159/2019 z dnia 8 marca 2019 w wprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-03-28 Pokaż
212/2019 powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w trybie z wolnej ręki- Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych 2019-03-28 Pokaż
211/2019 konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-03-28 Pokaż
210/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2019-03-27 Pokaż
209/2019 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-03-26 Pokaż
208/2019 zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-03-26 Pokaż
207/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
206/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
205/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
204/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
203/2019 zmiany Zarządzenia NR 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik 2019-03-25 Pokaż
202/2019 zmiany Zarządzenia nr 135/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Przemysłowej 17 2019-03-25 Pokaż
201/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-03-22 Pokaż
200/2019 zbycia nieruchomości 2019-03-22 Pokaż
199/2019 zbycia nieruchomości 2019-03-22 Pokaż
198/2019 zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
197/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych 2019-03-22 Pokaż
196/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
195/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
194/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
193/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
192/2019 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
191/2019 ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta na okres od 6.04.2019 r do 5.04.2021 r. 2019-03-22 Pokaż
190/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-22 Pokaż
189/2019 powołania zespołu zadaniowego do spraw organizacji IV Rybnickiej Majówki pn. „Maj, bzy, Rybnik i Ty” 2019-03-20 Pokaż
188/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2019-03-20 Pokaż
187/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej 2019-03-20 Pokaż
186/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk 2019-03-20 Pokaż
185/2019 zmiany instrukcji gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Rybnika stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 567/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2011 roku 2019-03-20 Pokaż
184/2019 zmiany Zarządzenia Nr 440/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 11.2.2 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 2019-03-19 Pokaż
183/2019 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-03-19 Pokaż
182/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-03-19 Pokaż
181/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad. 1 - Tworzymy kulturę w Ochojcu zad. 2 - Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni zad. 3 - Festyn Dni Wielopola 2019 zad. 4 - Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę zad. 5 - Spotkanie integracyjne z seniorami 2019 zad. 6 - Festyn dzielnicowy – Majówka 2019 zad. 7 - Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku zad. 8 - Festyn rodzinny dzielnicy Smolna zad. 9 – Rozśpiewany Radziejów – cykl imprez artystycznych promujących kulturę „wysoką” zad. 10 – Fungopolis – miasto grzybów zwalczających smog! Edukacyjny plac zabaw zad. 11 – Tak dla Boguszowic Starych – integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców 2019-03-19 Pokaż
180/2019 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rybniku 2019-03-19 Pokaż
179/2019 zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z późn. zm. 2019-03-18 Pokaż
178/2019 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2019-03-14 Pokaż
177/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła 2019-03-14 Pokaż
176/2019 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2019-03-14 Pokaż
175/2019 zmiany zarządzenia nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020, zmienionego zarządzeniem nr 311/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. 2019-03-13 Pokaż
174/2019 przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika" 2019-03-13 Pokaż
173/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-03-13 Pokaż
172/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowa 2019-03-13 Pokaż
171/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2019-03-13 Pokaż
170/2019 zbycia nieruchomości 2019-03-13 Pokaż
169/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2019-03-12 Pokaż
168/2019 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-12 Pokaż
167/2019 sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2019-03-11 Pokaż
166/2019 zmiany Zarządzenia nr 110/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Systemu Informacji Miejskiej Miasta Rybnika 2019-03-11 Pokaż
165/2019 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-11 Pokaż
164/2019 udzielenia Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 66, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-11 Pokaż
163/2019 zmiany zarządzenia nr 17/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., powołującego skład osobowy Zespołu do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2019-03-08 Pokaż
162/2019 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-08 Pokaż
161/2019 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-08 Pokaż
160/2019 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-08 Pokaż
159/2019 zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-03-08 Pokaż
158/2019 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-08 Pokaż
157/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki- UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH 2019-03-07 Pokaż
156/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa boków kuchennych z podziałem na zadania: zad. 1 Przebudowa bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku przy ul. Ziołowej 3, dzielnica Gotartowice zad. 2 Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 105, dzielnica Wielopole zad. 3 Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku przy ul. Maksymiliana Buhla 3, dzielnica Zebrzydowice 2019-03-07 Pokaż
155/2019 wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-03-06 Pokaż
154/2019 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku dla rodziny repatriantów 2019-03-05 Pokaż
153/2019 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-03-05 Pokaż
152/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2019-03-05 Pokaż
151/2019 zmiany zarządzenia nr 78/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+ 2019-03-04 Pokaż
150/2019 wyznaczenia kolejnych budynków, w których dokonywana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom 2019-03-04 Pokaż
149/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w dzielnicy Północ wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2019-03-04 Pokaż
148/2019 udzielenia Rybnickiemu Klubowi Taekwon-Do „Feniks-Arete” z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 31c/44, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
147/2019 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
146/2019 średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
145/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Woryny w Rybniku 2019-03-04 Pokaż
144/2019 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
143/2019 udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
142/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
141/2019 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-04 Pokaż
140/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-01 Pokaż
139/2019 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-02-28 Pokaż
138/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-02-28 Pokaż
137/2019 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2019-02-28 Pokaż
136/2019 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2019-02-28 Pokaż
135/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Przemysłowej 17 2019-02-27 Pokaż
134/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Kościuszki 61 2019-02-27 Pokaż
133/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przedszkole nr 17, dzielnica Smolna; Bezpieczny przedszkolak – spokojny rodzic – wykonanie instalacji nowych wideodomofonów (budżet obywatelski) 2019-02-26 Pokaż
132/2019 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r 2019-02-26 Pokaż
131/2019 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-02-26 Pokaż
130/2019 zmiany zarządzenia nr 88/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-26 Pokaż
129/2019 udzielenia Fundacji RENEZIS z siedzibą w Rybniku przy ul. Szkolnej 29, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-26 Pokaż
128/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2019-02-26 Pokaż
127/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-26 Pokaż
126/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-02-26 Pokaż
125/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-02-22 Pokaż
124/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad.1) Place zabaw na terenach rekreacyjnych: - dzielnica Kłokocin; budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym; - dzielnica Ligota - Ligocka Kuźnia; modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 Zad.2) Doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne: - dzielnica Smolna; „Dla zdrowia, dla ducha, dla dużego i malucha” – doposażenia w urządzenia zabawowo-rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 34 i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10; - dzielnica Zamysłów; „Rajzapunkt” - rozbudowa obiektu na potrzeby integracji mieszkańców przez sport i kulturę (Kulturalny Zamysłów) 2019-02-22 Pokaż
123/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych 2019-02-22 Pokaż
122/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-02-22 Pokaż
121/2019 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-02-21 Pokaż
120/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-20 Pokaż
119/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2019-02-20 Pokaż
118/2019 powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-02-20 Pokaż
117/2019 zbycia nieruchomości 2019-02-20 Pokaż
116/2019 udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-20 Pokaż
115/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont dwóch zatok autobusowych przy ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Byłych Więźniów Politycznych (projektuj i buduj) 2019-02-19 Pokaż
114/2019 zamiany nieruchomości 2019-02-19 Pokaż
113/2019 nabycia nieruchomości 2019-02-19 Pokaż
112/2019 zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r. 2019-02-18 Pokaż
111/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA RYBNIKA 2019-02-18 Pokaż
110/2019 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Systemu Informacji Miejskiej Miasta Rybnika 2019-02-18 Pokaż
109/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-02-18 Pokaż
108/2019 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2019-02-18 Pokaż
107/2019 zmiany zarządzenia nr 93/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2019-02-15 Pokaż
106/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności 2019-02-14 Pokaż
105/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-02-14 Pokaż
104/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2019-02-14 Pokaż
103/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną 2019-02-13 Pokaż
102/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-02-12 Pokaż
101/2019 konsultacji projektu zmiany do uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku 2019-02-11 Pokaż
100/2019 uchylenia zarządzenia nr 34/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku 2019-02-11 Pokaż
99/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-11 Pokaż
98/2019 zmiany zarządzenia nr 77/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-02-11 Pokaż
97/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Boisko dz. Chwałęcice; podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2019-02-08 Pokaż
96/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-02-08 Pokaż
95/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom 2019-02-08 Pokaż
94/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-02-07 Pokaż
93/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2019-02-07 Pokaż
92/2019 nabycia nieruchomości 2019-02-07 Pokaż
91/2019 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-02-07 Pokaż
90/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2019-02-06 Pokaż
89/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 2019-02-06 Pokaż
88/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-06 Pokaż
87/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią (piaskownicą) do skoku w dal, na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14) w dzielnicy Popielów 2019-02-06 Pokaż
86/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-02-05 Pokaż
85/2019 powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2019-02-04 Pokaż
84/2019 udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „Kontrapunkt” z siedzibą w Żorach przy ul. Dolne Przedmieście 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-04 Pokaż
83/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-04 Pokaż
82/2019 zmiany zarządzenia nr 73/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. 2019-02-04 Pokaż
81/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice 2019-02-04 Pokaż
80/2019 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-02-04 Pokaż
79/2019 ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów 2019-02-01 Pokaż
78/2019 powołania Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+ 2019-01-29 Pokaż
77/2019 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-01-29 Pokaż
76/2019 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-01-29 Pokaż
75/2019 zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-29 Pokaż
74/2019 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-01-28 Pokaż
73/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich placówek oświatowych na lat szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w podziale na zadania: Zadanie nr 1) nabór elektroniczny do przedszkoli będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika Zadanie nr 2) nabór elektroniczny do szkół podstawowych będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika, Zadanie nr 3) nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika 2019-01-28 Pokaż
72/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-01-25 Pokaż
71/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2019-01-24 Pokaż
70/2019 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-01-24 Pokaż
69/2019 wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta Rybnika 2019-01-24 Pokaż
68/2019 planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok 2019-01-24 Pokaż
67/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) – wyłożenie do publicznego wglądu od 22 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r., zbieranie uwag do 3 stycznia 2019 r. 2019-01-24 Pokaż
66/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-01-24 Pokaż
65/2019 udzielenia Fundacji Kumak z siedzibą w Suminie przy ul. Dworcowej 26/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-24 Pokaż
64/2019 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2019-01-23 Pokaż
63/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów 2019-01-22 Pokaż
62/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i wdrożenie aplikacji do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności 2019-01-22 Pokaż
61/2019 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-22 Pokaż
60/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-01-22 Pokaż
59/2019 wysokości opłat za korzystanie z usług obiektu „Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych” na terenie Zarządzenia Zieleni Miejskiej w Rybniku 2019-01-22 Pokaż
58/2019 powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji celów zawartych w „Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej” 2019-01-22 Pokaż
57/2019 wdrożenia Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2019-01-22 Pokaż
56/2019 zbycia nieruchomości 2019-01-22 Pokaż
55/2019 udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-21 Pokaż
54/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie. pl z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-21 Pokaż
53/2019 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok 2019-01-21 Pokaż
52/2019 zbycia lokali użytkowych 2019-01-17 Pokaż
51/2019 ustanowienia dysponenta budżetu projektu p.n. „reWITA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WSL 2014-2020 w odniesieniu do zadań realizowanych przez Wydział Rewitalizacji i Analiz. 2019-01-17 Pokaż
50/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie. pl z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-17 Pokaż
49/2019 udzielenia Fundacji Piłkarska Pasja z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle Dąbrówki 12B/10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-17 Pokaż
48/2019 udzielenia Klubowi Sportów Walki „Baca” K-1 Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Zbożowej 9, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-17 Pokaż
47/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2019-01-17 Pokaż
46/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-01-16 Pokaż
45/2019 zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 652/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 września 2018 r. 2019-01-16 Pokaż
44/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” 2019-01-15 Pokaż
43/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat 2019-01-15 Pokaż
42/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023 2019-01-15 Pokaż
41/2019 udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-15 Pokaż
40/2019 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2019-01-15 Pokaż
39/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-01-15 Pokaż
38/2019 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2019 2019-01-15 Pokaż
37/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-01-14 Pokaż
36/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-14 Pokaż
35/2019 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-01-14 Pokaż
34/2019 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-14 Pokaż
33/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-01-14 Pokaż
32/2019 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27 dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2019-01-14 Pokaż
31/2019 udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C/3 dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2019-01-14 Pokaż
30/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-01-14 Pokaż
29/2019 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 46/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2019-01-14 Pokaż
28/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2019-01-14 Pokaż
27/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-01-14 Pokaż
26/2019 udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-14 Pokaż
25/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-01-14 Pokaż
24/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. JanaPojdy i Brzozowej (MPZP 53) – wyłożenie do publicznego wglądu od 08.11.2018 roku do 07.12.2018 roku, zbieranie uwag do 21.12.2018 roku 2019-01-11 Pokaż
23/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolbergai Samotnej (MPZP 51-1) – wyłożenie do publicznego wglądu od 08.11.2018 roku do 07.12.2018 roku, zbieranie uwag do 21.12.2018 roku 2019-01-11 Pokaż
22/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) – wyłożenie do publicznego wglądu od 08.11.2018 roku do 07.12.2018 roku, zbieranie uwag do 21.12.2018 roku 2019-01-11 Pokaż
21/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) – wyłożenie do publicznego wglądu od 08.11.2018 roku do 07.12.2018 roku, zbieranie uwag do 21.12.2018 roku 2019-01-11 Pokaż
20/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Patriotów 14. 2019-01-10 Pokaż
19/2019 korzystania przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 28 w Rybniku z lokalu przy ul. Kraszewskiego 9. 2019-01-10 Pokaż
18/2019 wprowadzenia procedury kontroli podatkowej 2019-01-10 Pokaż
17/2019 uchylenia zarządzenia nr 599/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu oraz powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-01-10 Pokaż
16/2019 udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-09 Pokaż
15/2019 udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-09 Pokaż
14/2019 udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku - Popielowie z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 1/1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-08 Pokaż
13/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Szkoła Podstawowa nr 22 w dzielnicy Niedobczyce; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych 2019-01-08 Pokaż
12/2019 powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region" realizowanego w ramach programu INTERREG Central Europe. 2019-01-08 Pokaż
11/2019 powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "ALT/BAU - Alternative Building Activation Units" realizowanego w ramach programu URBACT - Sieć Transferu 2019-01-08 Pokaż
10/2019 przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2019 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2019-01-08 Pokaż
9/2019 udzielenia Klubowi Sportowemu „Polonia” z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-04 Pokaż
8/2019 realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2019 roku 2019-01-03 Pokaż
7/2019 przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2018 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia 2019-01-03 Pokaż
6/2019 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-03 Pokaż
5/2019 udzielenia Centrum Promocji Sportu „ACTIVE” z siedzibą w Rybniku przy ul. Braci Nalazków 119, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-03 Pokaż
4/2019 zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-01-03 Pokaż
3/2019 szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2019-01-03 Pokaż
2/2019 przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2019 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2019-01-03 Pokaż
1/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA RYBNIKAZ PODZIAŁEM ZAMÓWIENIA 2019-01-02 Pokaż
870/2018 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2018-12-31 Pokaż
869/2018 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2018-12-31 Pokaż
868/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-12-31 Pokaż
867/2018 powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2018-12-31 Pokaż
866/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2018-12-31 Pokaż
865/2018 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2018-12-31 Pokaż
864/2018 kontroli rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta oraz trybu opiniowania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury 2018-12-31 Pokaż
863/2018 zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020 2018-12-28 Pokaż
862/2018 zmiany instrukcji obiegu dokumentów związanych z nieruchomościami znajdującymi się na stanie Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika 2018-12-28 Pokaż
861/2018 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 lokalu przy ul. Poligonowej 13 2018-12-28 Pokaż
860/2018 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 lokalu przy ul. Mościckiego 15 2018-12-28 Pokaż
859/2018 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2018-12-28 Pokaż
858/2018 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 lokalu przy ul. 1 Maja 59 2018-12-28 Pokaż
857/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-12-27 Pokaż
856/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-12-21 Pokaż
855/2018 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-12-21 Pokaż
854/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2018-12-21 Pokaż
853/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2018-12-21 Pokaż
852/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2018-12-21 Pokaż
851/2018 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-12-21 Pokaż
850/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2018-12-21 Pokaż
849/2018 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 2018-12-21 Pokaż
848/2018 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2018-12-21 Pokaż
847/2018 udzielenia Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia” z siedzibą w Rybniku przy ul. J. F. Białych 7 dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2018-12-21 Pokaż
846/2018 udzielenia dotacji na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-12-21 Pokaż
845/2018 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w 2019 r. 2018-12-20 Pokaż
844/2018 udzielenia dotacji na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2018-12-20 Pokaż
843/2018 ustalenia wymiaru czasu pracy w 2019 roku 2018-12-20 Pokaż
842/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-12-20 Pokaż
841/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2018-12-20 Pokaż
840/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont ogrodzenia i elewacji 2018-12-20 Pokaż
839/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych 2018-12-20 Pokaż
838/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-12-20 Pokaż
837/2018 ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 2018-12-20 Pokaż
836/2018 ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości 2018-12-20 Pokaż
835/2018 zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r. 2018-12-19 Pokaż
834/2018 zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r. 2018-12-19 Pokaż
833/2018 udzielenia dotacji na finansowanie zadania publicznego realizowanego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-12-19 Pokaż
832/2018 zmiany zarządzenia nr 825/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2019 roku 2018-12-19 Pokaż
831/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2018-12-18 Pokaż
830/2018 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2018-12-18 Pokaż
829/2018 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-12-17 Pokaż
828/2018 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-12-14 Pokaż
827/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-12-14 Pokaż
826/2018 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-12-14 Pokaż
825/2018 powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2019 roku 2018-12-13 Pokaż
824/2018 zmiany zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2018-12-13 Pokaż
823/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu 2018-12-13 Pokaż
822/2018 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2018-12-13 Pokaż
821/2018 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok.2, na realizację w 2019 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-12-12 Pokaż
820/2018 powołania komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2018-12-12 Pokaż
819/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2018-12-06 Pokaż
818/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu; budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii 2018-12-06 Pokaż
817/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-12-06 Pokaż
816/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Rybnika 2018-12-06 Pokaż
815/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi 2018-12-06 Pokaż
814/2018 zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia zgrywającego dla formacji Systemu Wykrywania i Alarmowania 2018-12-06 Pokaż
813/2018 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2018-12-05 Pokaż
812/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-12-05 Pokaż
811/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-12-05 Pokaż
810/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2018-12-04 Pokaż
809/2018 udzielenia dotacji na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-12-04 Pokaż
808/2018 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-12-04 Pokaż
807/2018 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2018-12-04 Pokaż
806/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości 2018-12-03 Pokaż
805/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2018 2018-12-03 Pokaż
804/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.43.2018 2018-12-03 Pokaż
803/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2018 2018-12-03 Pokaż
802/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-12-03 Pokaż
801/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-29 Pokaż
800/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka 2018-11-27 Pokaż
799/2018 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-11-27 Pokaż
798/2018 zmiany zarządzenia nr 787/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 grudnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-11-27 Pokaż
797/2018 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-27 Pokaż
796/2018 powołania na stanowisko i nawiązania stosunku pracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Panem Tomaszem Karakuła 2018-11-26 Pokaż
795/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2018-11-26 Pokaż
794/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-11-26 Pokaż
793/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-11-26 Pokaż
792/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-11-26 Pokaż
791/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2018-11-26 Pokaż
790/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-11-26 Pokaż
789/2018 zmiany załącznika do Zarządzenia 341/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 maja 2018 r. określającego sposób wysyłania i doręczania poczty miejscowej 2018-11-23 Pokaż
788/2018 zmiany zarządzenia nr 776/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2018-11-23 Pokaż
787/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 608/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Rybnika i ich powołania 2018-11-23 Pokaż
786/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-11-22 Pokaż
785/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2018-11-21 Pokaż
784/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-11-20 Pokaż
783/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-11-20 Pokaż
782/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2018-11-20 Pokaż
781/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika 2018-11-20 Pokaż
780/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-20 Pokaż
779/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2018-11-20 Pokaż
778/2018 zbycia lokalu użytkowego 2018-11-20 Pokaż
777/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2018-11-19 Pokaż
776/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2018-11-19 Pokaż
775/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2018-11-19 Pokaż
774/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania:zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku zadanie 2) budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2018-11-19 Pokaż
773/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-19 Pokaż
772/2018 uchylenia zarządzenia nr 657/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie organizacji przekazywania informacji o zagrożeniach zimowych i pozostałych zagrożeniach na terenie Miasta Rybnika. 2018-11-19 Pokaż
771/2018 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z zakupem usług szkoleniowych za pośrednictwem platformy szkoleniowej 2018-11-16 Pokaż
770/2018 zbycia nieruchomości 2018-11-16 Pokaż
769/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia. 2018-11-15 Pokaż
768/2018 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-11-15 Pokaż
767/2018 zbycia nieruchomości 2018-11-15 Pokaż
766/2018 powołania składu osobowego komisji- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych 2018-11-15 Pokaż
765/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości. Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp. Zadanie nr 3 – zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych. Zadanie nr 4 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych. 2018-11-15 Pokaż
764/2018 powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet 2018-11-14 Pokaż
763/2018 projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2019 rok 2018-11-14 Pokaż
762/2018 przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2018-11-13 Pokaż
761/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-11-09 Pokaż
760/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-09 Pokaż
759/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2018-11-09 Pokaż
758/2018 zmiany Zarządzenia 791/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w 2018 roku 2018-11-08 Pokaż
757/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj 2018-11-07 Pokaż
756/2018 zmiany zarządzenia nr 716/2018 z dnia 19.10.2018 2018-11-07 Pokaż
755/2018 wprowadzenia Regulaminu terenu imprezy masowej pod nazwą „X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2018-11-07 Pokaż
754/2018 wprowadzenia Regulaminu imprezy masowej pod nazwą „X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2018-11-07 Pokaż
753/2018 nabycia nieruchomości 2018-11-06 Pokaż
752/2018 przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Popielów 2018-11-06 Pokaż
751/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29) 2018-11-06 Pokaż
750/2018 zmiany Zarządzenia 636/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 2018-11-06 Pokaż
749/2018 przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2018-11-06 Pokaż
748/2018 wprowadzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku instrukcji pobierania opłat skarbowych przy użyciu opłatomatu 2018-11-06 Pokaż
747/2018 uchylenia zarządzenia nr 695/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 listopada 2016 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2018-11-06 Pokaż
746/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków „Rafał” i „Juliusz” na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-11-06 Pokaż
745/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) 2018-11-05 Pokaż
744/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) 2018-11-05 Pokaż
743/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2018-11-02 Pokaż
742/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA z siedzibą przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-10-31 Pokaż
741/2018 udzielenia Międzyprzedszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SMERFY” z siedzibą w Rybniku przy ul. Stanisława Moniuszki 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-10-31 Pokaż
740/2018 zmiany zarządzenia nr 330/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Ewaluacyjnego do przeprowadzania ewaluacji Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020 2018-10-31 Pokaż
739/2018 powołania Komisji dokonującej weryfikacji kandydatek do Rybnickiej Rady Kobiet 2018-10-31 Pokaż
738/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2019 zadania publicznego pn.: Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta 2018-10-30 Pokaż
737/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej 2018-10-30 Pokaż
736/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny Machoczków 2018-10-30 Pokaż
735/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kościuszki, dzielnica Śródmieście 2018-10-29 Pokaż
734/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-10-29 Pokaż
733/2018 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2018-10-29 Pokaż
732/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku 2018-10-29 Pokaż
731/2018 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) – wyłożenie do publicznego wglądu od 30.08.2018 roku do 28.09.2018 roku, zbieranie uwag do 12.10.2018 rok 2018-10-29 Pokaż
730/2018 umów najmu i użyczenia zawieranych przez dyrektorów miejskich placówek oświatowych 2018-10-29 Pokaż
729/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika” 2018-10-29 Pokaż
728/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2018-10-26 Pokaż
727/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-26 Pokaż
726/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-10-25 Pokaż
725/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-10-25 Pokaż
724/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” 2018-10-25 Pokaż
723/2018 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-10-25 Pokaż
722/2018 w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu jej udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2018-10-25 Pokaż
721/2018 zbycia nieruchomości 2018-10-25 Pokaż
720/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-10-23 Pokaż
719/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-23 Pokaż
718/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”. 2018-10-22 Pokaż
717/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-22 Pokaż
716/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1)Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa oprogramowania ArcGISZadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ 2018-10-19 Pokaż
715/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont ogrodzenia i elewacji 2018-10-19 Pokaż
714/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2018-10-19 Pokaż
713/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku 2018-10-18 Pokaż
712/2018 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-10-18 Pokaż
711/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-10-17 Pokaż
710/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania:Zad.1)dzielnica Kłokocin; plac zabaw (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),Zad.2)dzielnica Ligota - Ligocka Kuźnia; modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, przy ul. K. Miarki 72 (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),Zad.3) dzielnica Smolna; Dla zdrowia dla ducha - dla dużego i malucha - doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),Zad.4)dzielnica Zamysłów; Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa projektu RAJZAPUNKTU - doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”). 2018-10-16 Pokaż
709/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2018-10-16 Pokaż
708/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2018-10-16 Pokaż
707/2018 nabycia nieruchomości 2018-10-15 Pokaż
706/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2018-10-11 Pokaż
705/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej -Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich:zad. 1 MOSiR – Rybnik, dzielnica Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego zad. 2 MOSiR – Rybnik, dzielnica Radziejów, ul. Szyb Marcin zad. 3 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałęcice (budżet obywatelski) 2018-10-11 Pokaż
704/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” 2018-10-11 Pokaż
703/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-10-11 Pokaż
702/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz piaskownicą do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 w dzielnicy Popielów 2018-10-11 Pokaż
701/2018 wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-09 Pokaż
700/2018 powołania osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów 2018-10-09 Pokaż
699/2018 powołania Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Rybnickiej Rady Seniorów 2018-10-09 Pokaż
698/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-05 Pokaż
697/2018 zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2018 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2018-10-05 Pokaż
696/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów; Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dzielnicy Śródmieście 2018-10-05 Pokaż
695/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-10-05 Pokaż
694/2018 powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu 2018-10-05 Pokaż
693/2018 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku wprowadzonego załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 421/13 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lipca 2013 r. 2018-10-04 Pokaż
692/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-10-04 Pokaż
691/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Rybnika 2018-10-04 Pokaż
690/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-10-04 Pokaż
689/2018 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-10-02 Pokaż
688/2018 zmiany Zarządzenia 481/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia monitoringu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 2018-10-02 Pokaż
687/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku 2018-10-02 Pokaż
686/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-01 Pokaż
685/2018 uchylenia zarządzenia nr 241/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2018 roku 2018-10-01 Pokaż
684/2018 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz podatku od środków transportowych na 2019 rok 2018-10-01 Pokaż
683/2018 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-09-28 Pokaż
682/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do parkingu miejskiego przy ul. Brudnioka od ul. Rybnickiego 2018-09-28 Pokaż
681/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny Machoczków 2018-09-28 Pokaż
680/2018 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2018-09-27 Pokaż
679/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa placu zabaw – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową w dzielnicy Boguszowice Osiedle. 2018-09-27 Pokaż
678/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-09-27 Pokaż
677/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-09-27 Pokaż
676/2018 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2018-09-25 Pokaż
675/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-09-25 Pokaż
674/2018 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-09-21 Pokaż
673/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku 2018-09-21 Pokaż
672/2018 odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Panią Sabiną Kazieczko. 2018-09-20 Pokaż
671/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania. zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego. 2018-09-20 Pokaż
670/2018 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2018-09-20 Pokaż
669/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2018 rokuz podziałem na zadania:Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice. 2018-09-20 Pokaż
668/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” z podziałem na zadania: zad. 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i gen. Władysława Andersa w dzielnicy Rybnika - Niedobczyce w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”.zad. 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla przy ulicy Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Rybnika - Paruszowiec-Piaski w ramach projektu „Rewitalizacja miasta -nowa energia rybnickiej tradycji”. 2018-09-19 Pokaż
667/2018 nabycia nieruchomości 2018-09-19 Pokaż
666/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-09-19 Pokaż
665/2018 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2018-09-17 Pokaż
664/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-09-17 Pokaż
663/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-09-17 Pokaż
662/2018 zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020 2018-09-14 Pokaż
661/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-09-14 Pokaż
660/2018 zmiany zarządzenia nr 158/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie utrzymania i eksploatacji Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku 2018-09-14 Pokaż
659/2018 zmiany zarządzenia nr 157/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2018-09-14 Pokaż
658/2018 zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych na potrzeby zarządzania ruchem drogowym 2018-09-14 Pokaż
657/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-09-14 Pokaż
656/2018 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-09-14 Pokaż
655/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły 2018-09-13 Pokaż
654/2018 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2018-09-12 Pokaż
653/2018 zbycia lokali mieszkalnych 2018-09-11 Pokaż
652/2018 wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika 2018-09-11 Pokaż
651/2018 użyczenia lokalu przy ul. Wiślanej 1 w Rybniku Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą przy ul. Gliwickiej 257 w Rybniku 2018-09-10 Pokaż
650/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2018-09-10 Pokaż
649/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku 2018-09-06 Pokaż
648/2018 zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2018-09-06 Pokaż
647/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Druk plakatów i nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych 2018-09-06 Pokaż
646/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023” 2018-09-06 Pokaż
645/2018 wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2018-09-06 Pokaż
644/2018 przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za magazyn obrony cywilnej przy ul. Gliwickiej 257 w Rybniku 2018-09-05 Pokaż
643/2018 powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2018-09-05 Pokaż
642/2018 przyznania dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rybnik-Kamień 2018-09-05 Pokaż
641/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych” z podziałem na zadania:zad. 1) dostawa sprzętu komputerowego, zad. 2) dostawa sprzętu budowlanego 2018-09-04 Pokaż
640/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1: Termomodernizacja budynku OSP Gotartowice w Rybniku przy ul. Gotartowickiej 21C w dzielnicy Gotartowice zad. 2: Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul. Rudzkiej 451 w dzielnicy Stodoły 2018-09-04 Pokaż
639/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2018-09-04 Pokaż
638/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-09-04 Pokaż
637/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-09-04 Pokaż
636/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-09-04 Pokaż
635/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybniku w dzielnicy Golejów 2018-09-04 Pokaż
634/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły 2018-09-04 Pokaż
633/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2018-09-04 Pokaż
632/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-03 Pokaż
631/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika 2018-09-03 Pokaż
630/2018 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2018-09-03 Pokaż
629/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz”, na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-08-31 Pokaż
628/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień 2018-08-31 Pokaż
627/2018 zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2018-08-31 Pokaż
626/2018 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-08-30 Pokaż
625/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie „Błoni” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2018-08-29 Pokaż
624/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego 2018-08-29 Pokaż
623/2018 użyczenia lokalu przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą przy ul. Floriańskiej 28 w Rybniku 2018-08-29 Pokaż
622/2018 zmiany instrukcji organizacji i przeprowadzania szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-08-29 Pokaż
621/2018 zmiany Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-08-29 Pokaż
620/2018 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-08-29 Pokaż
619/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-08-28 Pokaż
618/2018 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2018-08-28 Pokaż
617/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej dla:Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-08-28 Pokaż
616/2018 powołania komisji przetargowej- Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2018-08-28 Pokaż
615/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-28 Pokaż
614/2018 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2018-08-28 Pokaż
613/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2018-08-23 Pokaż
612/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-08-22 Pokaż
611/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie 1: Wydruk i dostawa folderów promocyjnych.zadanie 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok.zadanie 3: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych 2018-08-22 Pokaż
610/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zniesienia nazwy skrzyżowania „Rondo Mikołowskie” 2018-08-22 Pokaż
609/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanychzadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-08-22 Pokaż
608/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Malowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-08-22 Pokaż
607/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Serwis systemu WZDR 2018-08-21 Pokaż
606/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 2018-08-20 Pokaż
605/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-20 Pokaż
604/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-08-16 Pokaż
603/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2018-08-14 Pokaż
602/2018 podania do publicznej wiadomości informacji o podziale Miasta Rybnika na okręgi wyborcze, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-14 Pokaż
601/2018 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-08-14 Pokaż
600/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-14 Pokaż
599/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa sygnalizacji świetlnych 2018-08-14 Pokaż
598/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-08-14 Pokaż
597/2018 wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-08-14 Pokaż
596/2018 podziału czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie Miasta Rybnika 2018-08-14 Pokaż
595/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-14 Pokaż
594/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-08-14 Pokaż
593/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły 2018-08-14 Pokaż
592/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-14 Pokaż
591/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie teczek firmowych na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika Zadanie 1 – Wykonanie 1000 szt. teczek reprezentacyjnych Zadanie 2 – Wykonanie 2000 szt. teczek biurowych 2018-08-09 Pokaż
590/2018 przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rybnik-Golejów, OSP Rybnik-Orzepowice, OSP Rybnik-Ochojec 2018-08-09 Pokaż
589/2018 zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r 2018-08-07 Pokaż
588/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-07 Pokaż
587/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51) 2018-08-07 Pokaż
586/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-08-06 Pokaż
585/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-08-03 Pokaż
584/2018 aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika 2018-08-03 Pokaż
583/2018 zmiany Zarządzenia 155/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki 2018-08-02 Pokaż
582/2018 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-07-31 Pokaż
581/2018 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2018-07-31 Pokaż
580/2018 przyznania lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów 2018-07-31 Pokaż
579/2018 powierzenia Pani Agacie Szychowicz – nauczycielowi Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2018-07-31 Pokaż
578/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-31 Pokaż
577/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-07-30 Pokaż
576/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-07-30 Pokaż
575/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-07-27 Pokaż
574/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ 2018-07-27 Pokaż
573/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle 2018-07-27 Pokaż
572/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, dz. Meksyk 2018-07-27 Pokaż
571/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybniku w dzielnicy Golejów 2018-07-27 Pokaż
570/2018 przyjęcia zakresu działań likwidacyjnych Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku 2018-07-26 Pokaż
569/2018 udzielenia Klubowi Sportowemu Tchoukball Ursus Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Kpt. Leopolda Janiego 24, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-07-26 Pokaż
568/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-07-26 Pokaż
567/2018 przyjęcia Regulaminu rekrutacji do punktów opieki dziennej w mieście Rybnik 2018-07-26 Pokaż
566/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-07-24 Pokaż
565/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-07-24 Pokaż
564/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-07-24 Pokaż
563/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Serwis systemu WZDR 2018-07-23 Pokaż
562/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia” 2018-07-23 Pokaż
561/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-07-20 Pokaż
560/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dzielnica Orzepowice (budżet obywatelski) 2018-07-20 Pokaż
559/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-07-19 Pokaż
558/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych” 2018-07-19 Pokaż
557/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23 2018-07-19 Pokaż
556/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1: Termomodernizacja budynku OSP Gotartowice w Rybniku przy ul. Gotartowickiej 21C w dzielnicy Gotartowice zad. 2: Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul. Rudzkiej 451 w dzielnicy Stodoły 2018-07-19 Pokaż
555/2018 inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik 2018-07-19 Pokaż
554/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2018 2018-07-19 Pokaż
553/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2018 2018-07-19 Pokaż
552/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2018 2018-07-19 Pokaż
551/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2018 2018-07-19 Pokaż
550/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2017 2018-07-19 Pokaż
549/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2018 2018-07-19 Pokaż
548/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2018 2018-07-19 Pokaż
547/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2018 2018-07-19 Pokaż
546/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2018 2018-07-19 Pokaż
545/2018 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 493/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-07-19 Pokaż
544/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-07-18 Pokaż
543/2018 powołania Zespołu Zadaniowego ds. ochrony zieleni na terenie miasta Rybnika 2018-07-18 Pokaż
542/2018 nabycia nieruchomości 2018-07-18 Pokaż
541/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania:Zadanie 1) Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Mikołowskiej 130 Zadanie 2) Remont kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego i Mażewskiego 2018-07-17 Pokaż
540/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-07-17 Pokaż
539/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2018 2018-07-16 Pokaż
538/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2018 2018-07-16 Pokaż
537/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2018 2018-07-16 Pokaż
536/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2018 2018-07-16 Pokaż
535/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2018 2018-07-16 Pokaż
534/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2018 2018-07-16 Pokaż
533/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2018 2018-07-16 Pokaż
532/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2018 2018-07-16 Pokaż
531/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2018 2018-07-16 Pokaż
530/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2018 2018-07-16 Pokaż
529/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2018 2018-07-16 Pokaż
528/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2018 2018-07-16 Pokaż
527/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2018 2018-07-16 Pokaż
526/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2018 2018-07-16 Pokaż
525/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2018 2018-07-16 Pokaż
524/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2018 2018-07-16 Pokaż
523/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2018 2018-07-16 Pokaż
522/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2018 2018-07-16 Pokaż
521/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2018 2018-07-16 Pokaż
520/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2018 2018-07-16 Pokaż
519/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2018 2018-07-16 Pokaż
518/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.40.2018 2018-07-16 Pokaż
517/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2018 2018-07-16 Pokaż
516/2018 powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-07-16 Pokaż
515/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 2018-07-16 Pokaż
514/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2018 2018-07-13 Pokaż
513/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2018 2018-07-13 Pokaż
512/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2018 2018-07-13 Pokaż
511/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2018 2018-07-13 Pokaż
510/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2018 2018-07-13 Pokaż
509/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2018 2018-07-13 Pokaż
508/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2018 2018-07-13 Pokaż
507/2018 ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2018-07-13 Pokaż
506/2018 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku 2018-07-12 Pokaż
505/2018 zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-07-12 Pokaż
504/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-12 Pokaż
503/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2018-07-11 Pokaż
502/2018 przyznania lokalu socjalnego położonego w Rybniku 2018-07-11 Pokaż
501/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-07-11 Pokaż
500/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23 2018-07-11 Pokaż
499/2018 użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 2018-07-09 Pokaż
498/2018 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) – wyłożenie do publicznego wglądu od 4.05.2018 r. do 4.06.2018 r., zbieranie uwag do 18.06.2018 r. 2018-07-06 Pokaż
497/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) 2018-07-06 Pokaż
496/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz”, na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-07-06 Pokaż
495/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych, zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-07-06 Pokaż
494/2018 wyznaczenia kolejnych budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży 2018-07-05 Pokaż
493/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-07-05 Pokaż
492/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-05 Pokaż
491/2018 wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-07-05 Pokaż
490/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-07-04 Pokaż
489/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: zadanie 1: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia zadanie 2: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec 2018-07-04 Pokaż
488/2018 zmiany Zarządzenia 155/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki” 2018-07-03 Pokaż
487/2018 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-03 Pokaż
486/2018 określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes 2018-07-02 Pokaż
485/2018 rozwiązania zespołów zadaniowych 2018-07-02 Pokaż
484/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-07-02 Pokaż
483/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-07-02 Pokaż
482/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-07-02 Pokaż
481/2018 określenia zasad prowadzenia monitoringu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 2018-07-02 Pokaż
480/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-06-29 Pokaż
479/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
478/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
477/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
476/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
475/2018 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2018-06-29 Pokaż
474/2018 przyznania dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Wielopole na utrzymanie gotowości bojowej 2018-06-29 Pokaż
473/2018 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 2018-06-28 Pokaż
472/2018 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe 2018-06-28 Pokaż
471/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-06-28 Pokaż
470/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-28 Pokaż
469/2018 powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów 2018-06-28 Pokaż
468/2018 zmiany Zarządzenia 783/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług przez Miasto Rybnik 2018-06-27 Pokaż
467/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-06-26 Pokaż
466/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-26 Pokaż
465/2018 powołania komisji przetargowej- Remont niecki basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-06-22 Pokaż
464/2018 zmiany zarządzenia nr 151/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zmienionego zarządzeniem nr 315/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 kwietnia 2018 r. 2018-06-22 Pokaż
463/2018 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2018-06-22 Pokaż
462/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku dz. Niedobczyce, ul. Barbary 22 2018-06-22 Pokaż
461/2018 powołania Zespołu do spraw organizacji przejazdu przez Miasto Rybnik 75. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2018-06-21 Pokaż
460/2018 Zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-06-21 Pokaż
459/2018 zmiany Zarządzenia nr 121/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta za okres 6.02.2018 – 5.04.2019 2018-06-21 Pokaż
458/2018 podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2018-06-21 Pokaż
457/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Szkoła Podstawowa nr 20 w Rybniku, dzielnica Gotartowice; modernizacja placu zabaw - wymiana nawierzchni 2018-06-21 Pokaż
456/2018 zmiany zarządzenia nr 395/2018 z dnia 29 maja 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku –Niedobczycach. Realizacja w systemie „zaprojektuj wybuduj” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018-06-20 Pokaż
455/2018 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Św. Antoniego 11/6. 2018-06-20 Pokaż
454/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa budynku Domu Kultury w dzielnicy Boguszowice Osiedle z podziałem na zadania 2018-06-19 Pokaż
453/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja” 2018-06-19 Pokaż
452/2018 zmiany uchwały Nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku 2018-06-19 Pokaż
451/2018 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) - wyłożenie do publicznego wglądu od 4.05.2018 r. do 4.06.2018 r., zbieranie uwag do 18.06.2018 r. 2018-06-19 Pokaż
450/2018 sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dz. Kamień – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-06-19 Pokaż
449/2018 nabycia udziału w nieruchomości 2018-06-18 Pokaż
448/2018 zmiany Zarządzenia Nr 171/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2018-06-18 Pokaż
447/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 393/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pożarniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Rybnika 2018-06-18 Pokaż
446/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzielnicy Północ 2018-06-18 Pokaż
445/2018 zmiany Zarządzenia 158/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Systemu „akcja – reakcja” 2018-06-15 Pokaż
444/2018 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-15 Pokaż
443/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw skrzyżowań typu rondo 2018-06-15 Pokaż
442/2018 wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-06-15 Pokaż
441/2018 wprowadzenia regulaminu Modułu „Zgłoszenia internautów” 2018-06-14 Pokaż
440/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku 2018-06-14 Pokaż
439/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2018-06-14 Pokaż
438/2018 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2018-06-14 Pokaż
437/2018 konsultacji projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny 2018-06-14 Pokaż
436/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2018-06-13 Pokaż
435/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-13 Pokaż
434/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy 2018-06-12 Pokaż
433/2018 wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika 2018-06-11 Pokaż
432/2018 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2018-06-11 Pokaż
431/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie maksymalnie 100 opracowań wycen nieruchomości lokalowych 2018-06-11 Pokaż
430/2018 powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2018 2018-06-11 Pokaż
429/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2018-06-11 Pokaż
428/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-06-11 Pokaż
427/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-06-11 Pokaż
426/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-06-11 Pokaż
425/2018 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-06-07 Pokaż
424/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz”, na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-06-07 Pokaż
423/2018 zmiany zarządzenia nr 347/2018 z dnia 8 maja 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2018-06-07 Pokaż
422/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnośląskiej - bocznej 2018-06-07 Pokaż
421/2018 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-06-07 Pokaż
420/2018 konsultacji projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze oraz w sprawie zmiany uchwały nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania 2018-06-06 Pokaż
419/2018 nabycia nieruchomości 2018-06-06 Pokaż
418/2018 zbycia nieruchomości 2018-06-06 Pokaż
417/2018 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-06-06 Pokaż
416/2018 powołanie składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-06-06 Pokaż
415/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Lokowanie produktu turystycznego miasta Rybnika w serialu fabularnym o tematyce medycznej, emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2018-06-06 Pokaż
414/2018 powołanie składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-06-06 Pokaż
413/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-06 Pokaż
412/2018 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku 2018-06-04 Pokaż
411/2018 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2018-06-04 Pokaż
410/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia” 2018-06-04 Pokaż
409/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania 2018-06-04 Pokaż
408/2018 wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-06-04 Pokaż
407/2018 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-06-04 Pokaż
406/2018 wyboru przedstawicieli Pracowników w celu zawarcia porozumienia w sprawie wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-06-04 Pokaż
405/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika 2018-06-04 Pokaż
404/2018 prace nad budżetem Miasta Rybnika na 2019 rok i wieloletnią prognozą finansową 2018-06-04 Pokaż
403/2018 zmiany zarządzenia nr 213/2018 z dnia 19 marca 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ, realizowanego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku – rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec” 2018-06-01 Pokaż
402/2018 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-06-01 Pokaż
401/2018 zmiany zarządzenia nr 357/2018 z dnia 15 maja 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa systemu nagłośnienia na stadionie miniżużla, dzielnica Chwałowice 2018-05-30 Pokaż
400/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-05-30 Pokaż
399/2018 Zarządzenie Prezydenta dot. przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku 2018-05-30 Pokaż
398/2018 odwołania Pani Grażyny Kohut ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 2018-05-30 Pokaż
397/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2018-05-30 Pokaż
396/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-05-30 Pokaż
395/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku –Niedobczycach. Realizacja w systemie „zaprojektuj wybuduj” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018-05-29 Pokaż
394/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2018-05-29 Pokaż
393/2018 organizacji i przeprowadzenia szkolenia pożarniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Rybnika 2018-05-29 Pokaż
392/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-05-29 Pokaż
391/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego 2018-05-29 Pokaż
390/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna), z podziałem na zadania 2018-05-29 Pokaż
389/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- OSP Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne – remont wieży (wewnątrz) 2018-05-29 Pokaż
388/2018 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-05-28 Pokaż
387/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-05-28 Pokaż
386/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. 2018-05-25 Pokaż
385/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-05-25 Pokaż
384/2018 powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydata na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-05-24 Pokaż
383/2018 zmiany Zarządzenia 127/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-23 Pokaż
382/2018 wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-23 Pokaż
381/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-05-23 Pokaż
380/2018 wprowadzenia regulaminu organizacji i zarządzania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-23 Pokaż
379/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-23 Pokaż
378/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-05-23 Pokaż
377/2018 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2018-05-23 Pokaż
376/2018 powołanie składu osobowego komisji przetargowej- Przedszkole nr 12 (ZSP 12) dzielnica Zebrzydowice; przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej 2018-05-23 Pokaż
375/2018 wyznaczenia kolejnych budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży 2018-05-23 Pokaż
374/2018 powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-21 Pokaż
373/2018 powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola nr 20 w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-05-21 Pokaż
372/2018 powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-05-21 Pokaż
371/2018 ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-05-18 Pokaż
370/2018 wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Rybnika 2018-05-17 Pokaż
369/2018 odwołania Pana Michała Wieczorka ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2018-05-17 Pokaż
368/2018 odwołania Pana Marka Florczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 2018-05-17 Pokaż
367/2018 zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2018-05-17 Pokaż
366/2018 wyznaczenia budynku przy ul. Borki 37C w Rybniku do zasiedlenia na zasadach określonych Regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy- „Mieszkania dla rodzin” 2018-05-16 Pokaż
365/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-05-16 Pokaż
364/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
363/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
362/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
361/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoIndustrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
360/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
359/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
358/2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2017 rok 2018-05-16 Pokaż
357/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa systemu nagłośnienia na stadionie miniżużla, dzielnica Chwałowice 2018-05-15 Pokaż
356/2018 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) - wyłożenie do publicznego wglądu od 29.03.2018 r. do 27.04.2018 r., zbieranie uwag do 11.05.2018 r. 2018-05-14 Pokaż
355/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich:zad. 1 MOSiR – Rybnik, dzielnica Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego zad. 2 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałowice, ul. 1 Maja zad. 3 MOSiR – Rybnik, dzielnica Radziejów, ul. Szyb Marcin zad. 4 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałęcice 2018-05-10 Pokaż
354/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice przy ul. Bronisława Czecha - roboty remontowe ogólnobudowlane 2018-05-10 Pokaż
353/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania:Zadanie 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM RybnikaZadanie 2) Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowejZadanie 3) Edukacja międzypokoleniowa z komputerem – etap 1 – stworzenie pracowni komputerowej 2018-05-10 Pokaż
352/2018 powołania komisji przetargowej- Wykonanie wycen nieruchomości lokalowych, z podziałem na zadania:zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 125 opracowań.zad. 2 - Wykonanie maksymalnie 70 opracowań.zad. 3 - Wykonanie maksymalnie 100 opracowań 2018-05-10 Pokaż
351/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-05-10 Pokaż
350/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy 2018-05-10 Pokaż
349/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-05-09 Pokaż
348/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Rybnika 2018-05-09 Pokaż
347/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2018-05-08 Pokaż
346/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-05-08 Pokaż
345/2018 wdrożenia niezbędnych działań mających na celu wzmocnienie ochrony bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-05-08 Pokaż
344/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego. 2018-05-04 Pokaż
343/2018 w sprawie zmiany „Regulaminu powoływania i wynagradzania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika” stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2018-05-04 Pokaż
342/2018 zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2018-05-02 Pokaż
341/2018 wysyłania i doręczania poczty miejscowej za pośrednictwem gońców 2018-05-02 Pokaż
340/2018 wyznaczenia kolejnych budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży 2018-05-02 Pokaż
339/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
338/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
337/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
336/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
335/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
334/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
333/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
332/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
331/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
330/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 41 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
329/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 32 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
328/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
327/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 21 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
326/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
325/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
324/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
323/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
322/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
321/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 10 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
320/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
319/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 3 w Rybniku 2018-04-30 Pokaż
318/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-04-30 Pokaż
317/2018 zbycia nieruchomości 2018-04-30 Pokaż
316/2018 wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej w Urzędzie Miasta Rybnika, w samorządowych jednostkach kultury oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika 2018-04-30 Pokaż
315/2018 zmiany zarządzenia nr 151/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-04-27 Pokaż
314/2018 zmiany Zarządzenia Nr 95/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 2018-04-27 Pokaż
313/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ul. Jankowicka – Młyńska i nadania nazwy ulicy 2018-04-27 Pokaż
312/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-04-27 Pokaż
311/2018 zmiany zarządzenia nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 2018-04-27 Pokaż
310/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-04-26 Pokaż
309/2018 wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2018-04-26 Pokaż
308/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- OSP Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne – remont wieży (wewnątrz) 2018-04-26 Pokaż
307/2018 zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-04-24 Pokaż
306/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-04-24 Pokaż
305/2018 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Pani Agnieszki Skupień 2018-04-24 Pokaż
304/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ul. Jabłoniowa – Olszycka i nadania nazwy ulicy 2018-04-24 Pokaż
303/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej:zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowejzadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy 2018-04-24 Pokaż
302/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Rybnik-Gotartowice Zadanie 2) dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik-Gotartowice 2018-04-24 Pokaż
301/2018 powołania zespołu koordynującego realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika 2018-04-24 Pokaż
300/2018 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika 2018-04-23 Pokaż
299/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-04-20 Pokaż
298/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-04-20 Pokaż
297/2018 zmiany zarządzenia nr 397/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika 2018-04-20 Pokaż
296/2018 zmiany zarządzenia nr 64/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-04-19 Pokaż
295/2018 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-04-19 Pokaż
294/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 2018-04-19 Pokaż
293/2018 nabycia nieruchomości 2018-04-19 Pokaż
292/2018 zmiany planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok 2018-04-18 Pokaż
291/2018 zbycia nieruchomości 2018-04-18 Pokaż
290/2018 zbycia lokalu użytkowego 2018-04-18 Pokaż
289/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2018-04-18 Pokaż
288/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2018-04-18 Pokaż
287/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu Klub Kultury „Harcówka”, Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia (II etap) 2018-04-17 Pokaż
286/2018 powołanie składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-04-16 Pokaż
285/2018 nabycia nieruchomości 2018-04-16 Pokaż
284/2018 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz krzewienia abstynencji i promocji zdrowego stylu życia ,,Pro-Vita” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 21 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-04-16 Pokaż
283/2018 udzielenia Klubowi Sportowemu Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki „Wojownik Czasu” z siedzibą w Rybniku przy ul. Broniewskiego 16d, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-04-16 Pokaż
282/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi 2018-04-13 Pokaż
281/2018 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna) 2018-04-13 Pokaż
280/2018 powołania komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2018-04-13 Pokaż
279/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku 2018-04-13 Pokaż
278/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy – „Mieszkania dla rodzin” 2018-04-11 Pokaż
277/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2018-04-11 Pokaż
276/2018 zasad udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-04-11 Pokaż
275/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania: zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniachzadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej 2018-04-11 Pokaż