Rejestr
Nr Dotyczy Data podpisania Szczegóły
600/2021częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-23 Pokaż
599/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-23 Pokaż
598/2021zmiany zarządzenia nr 572/2021 z dnia 13 września 2021 r. 2021-09-21 Pokaż
596/2021wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku 2021-09-21 Pokaż
595/2021powołania Dyrektora Zabytkowej Kopali Ignacy w Rybniku 2021-09-21 Pokaż
594/2021zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2021-09-21 Pokaż
592/2021powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2021-09-20 Pokaż
591/2021udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-09-20 Pokaż
590/2021zmiany zarządzenia nr 522/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-09-20 Pokaż
589/2021zmiany zarządzenia nr 524/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-09-17 Pokaż
588/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Awaryjna naprawa przepustu na ul. Jastrzębskiej w Rybniku 2021-09-17 Pokaż
587/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku 2021-09-17 Pokaż
586/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-09-17 Pokaż
585/2021zmiany zarządzenia nr 523/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-09-16 Pokaż
584/2021zmiany zarządzenia nr 537/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku 2021-09-16 Pokaż
583/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 687/XLI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II" 2021-09-15 Pokaż
582/2021zmiany zarządzenia nr 556/2021 z dnia 8 września 2021 r. 2021-09-14 Pokaż
581/2021zmiany zarządzenia nr 160/2021 z dnia 25 marca 2021 r. 2021-09-14 Pokaż
580/2021zmiany zarządzenia nr 503/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. 2021-09-14 Pokaż
579/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-09-14 Pokaż
578/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: MOSIR dz. Kamień; dokończenie budowy zaplecza szatniowego 2021-09-14 Pokaż
577/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania “Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności” 2021-09-13 Pokaż
576/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2021-09-13 Pokaż
575/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik 2021-09-13 Pokaż
574/2021zatwierdzenia regulaminu udzielania grantów na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: ”Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-09-13 Pokaż
573/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku 2021-09-13 Pokaż
572/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice 2021-09-13 Pokaż
571/2021określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2021-09-13 Pokaż
570/2021zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-09-13 Pokaż
569/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-09-13 Pokaż
568/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-09-13 Pokaż
567/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-10 Pokaż
566/2021nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2021-09-09 Pokaż
565/2021zmiany zarządzenia nr 400/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-09-09 Pokaż
564/2021zmiany zarządzenia nr 488/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. 2021-09-09 Pokaż
563/2021zmiany zarządzenia nr 493/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. 2021-09-09 Pokaż
562/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
561/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
560/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
559/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
558/2021zmiany zarządzenia nr 498/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 Pokaż
557/2021zmiany zarządzenia nr 372/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. 2021-09-08 Pokaż
556/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty obiektów mostowych 2021-09-08 Pokaż
555/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły; zakup szafek ubraniowych 2021-09-08 Pokaż
554/2021zmiany zarządzenia nr 401/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-09-08 Pokaż
553/2021udzielenia Stowarzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-09-07 Pokaż
552/2021zmiany zarządzenia nr 456/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. 2021-09-07 Pokaż
551/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-09-07 Pokaż
550/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika 2021-09-07 Pokaż
549/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Rybnickiej Rady Seniorów 2021-09-06 Pokaż
548/2021powołania Komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2021-09-06 Pokaż
547/2021przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok 2021-09-03 Pokaż
546/2021udzielenia Młodzieżowemu Klubowi Mini Żużlowemu „Rybki” Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Hałdą 37A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-09-03 Pokaż
545/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2021-09-03 Pokaż
544/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika 2021-09-02 Pokaż
543/2021zmiany zarządzenia nr 407/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2022 rok i wieloletnią prognozą finansową 2021-09-01 Pokaż
542/2021drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Poligonowej 17b/14 oraz ul. Władysława Kuboszka 4b/12 2021-08-31 Pokaż
541/2021nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-08-31 Pokaż
540/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2022 rok 2021-08-31 Pokaż
539/2021udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-08-31 Pokaż
538/2021udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-08-31 Pokaż
537/2021przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku 2021-08-30 Pokaż
536/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-30 Pokaż
535/2021zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2021-08-27 Pokaż
534/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Łukowej 2021-08-26 Pokaż
533/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180483 S ulicy Wrębowej 2021-08-26 Pokaż
532/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2021-08-26 Pokaż
531/2021zmiany zarządzenia nr 416/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. 2021-08-26 Pokaż
530/2021zmiany zarządzenia nr 20/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Patriotów 14 2021-08-25 Pokaż
529/2021powierzenia Pani Elżbiecie Ciwis – nauczycielowi Przedszkola nr 15 w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku 2021-08-24 Pokaż
528/2021zmiany zarządzenia nr 493/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. 2021-08-24 Pokaż
527/2021zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta, Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 350/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2016 r. 2021-08-24 Pokaż
526/2021zmiany zarządzenia nr 249/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-08-24 Pokaż
525/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej 2021-08-23 Pokaż
524/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; dokończenie budowy zadaszonego boiska 2021-08-23 Pokaż
523/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji 2021-08-23 Pokaż
522/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2021-08-23 Pokaż
521/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa monitoringu wizyjnego terenu poprzez dostawę oraz instalacje okablowania i kamer w Rybniku, dz. Boguszowice przy ul. Patriotów 2021-08-23 Pokaż
520/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW 2021-08-23 Pokaż
519/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową możliwości zabezpieczenia i utrzymania zabytkowej wieży ciśnień w dzielnicy Zamysłów 2021-08-23 Pokaż
518/2021określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy 2021-08-23 Pokaż
517/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości 2021-08-19 Pokaż
516/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej 2021-08-19 Pokaż
515/2021postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom 2021-08-19 Pokaż
514/2021weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy 2021-08-19 Pokaż
513/2021zmiany zarządzenia nr 488/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. 2021-08-18 Pokaż
512/2021zmiany zarządzenia nr 249/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-08-18 Pokaż
511/2021zmiany zarządzenia nr 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering” realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2021-08-18 Pokaż
510/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-18 Pokaż
509/2021zbycia nieruchomości 2021-08-16 Pokaż
508/2021zmiany zarządzenia nr 243/2021 z dnia 4 maja 2021 r. 2021-08-16 Pokaż
507/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-08-16 Pokaż
506/2021rozwiązania zespołu zadaniowego 2021-08-16 Pokaż
505/2021zmiany zarządzenia nr 181/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. 2021-08-13 Pokaż
504/2021udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku, ul. Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-08-12 Pokaż
503/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynkuwraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową 2021-08-11 Pokaż
502/2021pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jana Karskiego 33c/5 2021-08-11 Pokaż
501/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-08-11 Pokaż
500/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-10 Pokaż
499/2021zmiany zarządzenia nr 157/2021 z dnia 24 marca 2021 r. 2021-08-09 Pokaż
498/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2021-08-09 Pokaż
497/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zabytkowa Kopalnia Ignacy: rewaloryzacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej) 2021-08-09 Pokaż
496/2021zmiany zarządzenia nr 189/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. 2021-08-09 Pokaż
495/2021częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-06 Pokaż
494/2021zmiany zarządzenia nr 213/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. 2021-08-04 Pokaż
493/2021powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: SOS-W dz. Północ – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku m.in. poprzez adaptację pomieszczeń internatu 2021-08-03 Pokaż
492/2021powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu; wykonanie izolacji części murów zewnętrznych wraz z drenażem, osuszeniem oraz wymianą tynków i malowaniem pomieszczeń 2021-08-03 Pokaż
491/2021zmiany zarządzenia nr 416/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. 2021-08-03 Pokaż
490/2021zmiany zarządzenia nr 371/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r 2021-08-03 Pokaż
489/2021ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-08-02 Pokaż
488/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście – modernizacja budynku zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja budynku 2021-07-30 Pokaż
487/2021zmiany zarządzenia nr 383/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 2021-07-30 Pokaż
486/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-30 Pokaż
485/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.51.2021 2021-07-28 Pokaż
484/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.50.2021 2021-07-28 Pokaż
483/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.49.2021 2021-07-28 Pokaż
482/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.48.2021 2021-07-28 Pokaż
481/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.47.2021 2021-07-28 Pokaż
480/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.46.2021 2021-07-28 Pokaż
479/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.45.2021 2021-07-28 Pokaż
478/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2021 2021-07-28 Pokaż
477/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.43.2021 2021-07-28 Pokaż
476/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2021 2021-07-28 Pokaż
475/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2021 2021-07-28 Pokaż
474/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.40.2021 2021-07-28 Pokaż
473/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2021 2021-07-28 Pokaż
472/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2021 2021-07-28 Pokaż
471/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2021 2021-07-28 Pokaż
470/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2021 2021-07-28 Pokaż
469/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2021 2021-07-28 Pokaż
468/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2021 2021-07-28 Pokaż
467/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-07-28 Pokaż
466/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2021 2021-07-27 Pokaż
465/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2021 2021-07-27 Pokaż
464/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2021 2021-07-27 Pokaż
463/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2021 2021-07-27 Pokaż
462/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2021 2021-07-27 Pokaż
461/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2021 2021-07-27 Pokaż
460/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2021 2021-07-27 Pokaż
459/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-07-26 Pokaż
458/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026 S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2021-07-26 Pokaż
457/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-07-26 Pokaż
456/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień 2021-07-26 Pokaż
455/2021przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy 2021-07-26 Pokaż
454/2021powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2021-07-23 Pokaż
453/2021rozpatrzenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika 2021-07-22 Pokaż
452/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.50.2020 2021-07-21 Pokaż
451/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2021 2021-07-21 Pokaż
450/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2021 2021-07-21 Pokaż
449/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2021 2021-07-21 Pokaż
448/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2021 2021-07-21 Pokaż
447/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2021 2021-07-21 Pokaż
446/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2021 2021-07-21 Pokaż
445/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle – przebudowa kotłowni węglowej na gazową Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec – przebudowa kotłowni olejowej na gazową w ramach zadania pod nazwą: „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” 2021-07-21 Pokaż
444/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-07-21 Pokaż
443/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-20 Pokaż
442/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2021 2021-07-19 Pokaż
441/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2021 2021-07-19 Pokaż
440/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2021 2021-07-19 Pokaż
439/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2021 2021-07-19 Pokaż
438/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2021 2021-07-19 Pokaż
437/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2021 2021-07-19 Pokaż
436/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2021 2021-07-19 Pokaż
435/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2021 2021-07-19 Pokaż
434/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2021 2021-07-19 Pokaż
433/2021powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy 2021-07-19 Pokaż
432/2021zmiany zarządzenia nr 371/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku 2021-07-19 Pokaż
431/2021w sprawie przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii 2021-07-19 Pokaż
430/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2021 2021-07-19 Pokaż
429/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2021 2021-07-19 Pokaż
428/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2021 2021-07-19 Pokaż
427/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2021 2021-07-19 Pokaż
426/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2021 2021-07-19 Pokaż
425/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2021 2021-07-19 Pokaż
424/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2021 2021-07-19 Pokaż
423/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2021 2021-07-19 Pokaż
422/2021zmiany zatwierdzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Rybnika 2021-07-15 Pokaż
421/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-07-15 Pokaż
420/2021częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-14 Pokaż
419/2021udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-07-14 Pokaż
418/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2021 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-07-14 Pokaż
417/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-07-13 Pokaż
416/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika 2021-07-13 Pokaż
415/2021odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postepowania w sprawach o zamówienie publiczne 2021-07-13 Pokaż
414/2021podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2021-07-13 Pokaż
413/2021zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-07-12 Pokaż
412/2021powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-07-09 Pokaż
411/2021wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2021-07-09 Pokaż
410/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-09 Pokaż
409/2021zmiany zarządzenia ws. zasad aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-07-08 Pokaż
408/2021zmiany zarządzenia nr 323/2021 z dnia 31 maja 2021 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty obiektów mostowych 2021-07-08 Pokaż
407/2021prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2022 rok i wieloletnią prognozą finansową 2021-07-07 Pokaż
406/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Golejów; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o. 2021-07-07 Pokaż
405/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 2021-07-07 Pokaż
404/2021w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-05 Pokaż
403/2021w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 398/2021 Prezydenta Miasta rybnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik. 2021-07-05 Pokaż
402/2021zmiany zarządzenia nr 373/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2021-07-02 Pokaż
401/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa siłowni terenowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szybowcowej w Rybniku w dz. Gotartowice, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Budżetu Obywatelskiego pn: „Siłownia na wolnym powietrzu” 2021-06-30 Pokaż
400/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa budynku hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu 2021-06-30 Pokaż
399/2021udzielenia Fundacji ArtGroup, z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Radoszowskiej 26a, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-30 Pokaż
398/2021ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik 2021-06-30 Pokaż
397/2021zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2021-06-30 Pokaż
396/2021określenia formy przekazywania sprawozdań Miasta Rybnika w zakresie operacji finansowych 2021-06-30 Pokaż
395/2021przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach udziału w projekcie pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-06-29 Pokaż
394/2021wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika 2021-06-29 Pokaż
393/2021nabycia nieruchomości 2021-06-29 Pokaż
392/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2021-06-28 Pokaż
391/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7 2021-06-28 Pokaż
390/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7 2021-06-28 Pokaż
389/2021użyczenia Stowarzyszeniu KORZENIE.PL lokalu użytkowego przy ul. Brackiej 13 w Rybniku 2021-06-28 Pokaż
388/2021zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2021-06-28 Pokaż
387/2021promocyjnej ceny biletów w okresie wakacji letnich w 2021 r. 2021-06-25 Pokaż
386/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-06-25 Pokaż
385/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-06-25 Pokaż
384/2021zmiany zarządzenia nr 247/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-06-24 Pokaż
383/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika 2021-06-24 Pokaż
382/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem towarzyszących robót ogólnobudowlanych w ramach zadania pn. „Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Chwałowice; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy)” 2021-06-24 Pokaż
381/2021zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2021-06-23 Pokaż
380/2021zmiany Zarządzenia nr 351/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. 2021-06-23 Pokaż
379/2021wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-06-23 Pokaż
378/2021zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 652/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 11 września 2018 r. 2021-06-23 Pokaż
377/2021zmiany zarządzenia nr 222/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. 2021-06-22 Pokaż
376/2021powołania Zespołu Zadaniowego do spraw przekształceń modelu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Rybnika 2021-06-22 Pokaż
375/2021ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 2021-06-22 Pokaż
374/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 2021-06-21 Pokaż
373/2021wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2021-06-21 Pokaż
372/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich 2021-06-18 Pokaż
371/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku 2021-06-18 Pokaż
370/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej 2021-06-17 Pokaż
369/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku 2021-06-17 Pokaż
368/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku 2021-06-17 Pokaż
367/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku 2021-06-17 Pokaż
366/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku 2021-06-17 Pokaż
365/2021zmiany zarządzenia nr 148/2021 z dnia 22 marca 2021 r. 2021-06-17 Pokaż
364/2021zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miasta 2021-06-17 Pokaż
363/2021nabycia nieruchomości 2021-06-17 Pokaż
362/2021rozwiązania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny” 2021-06-16 Pokaż
361/2021uchylenia zarządzenia nr 105/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lutego 2020 r. 2021-06-16 Pokaż
360/2021wysyłania i doręczania poczty miejscowej za pośrednictwem gońców 2021-06-15 Pokaż
359/2021udzielenia Strefie WzW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sosnowej 7, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-15 Pokaż
358/2021udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-15 Pokaż
357/2021udzielenia Stowarzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-15 Pokaż
356/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych 2021-06-15 Pokaż
355/2021zmiany zarządzenia nr 283/2021 z dnia 17 maja 2021 r. 2021-06-15 Pokaż
354/2021zmiany zarządzenia nr 222/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. 2021-06-15 Pokaż
353/2021podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2021-06-15 Pokaż
352/2021sprawie zmiany zarządzenia nr 247/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-06-14 Pokaż
351/2021zmiany zarządzenia nr 298/2021 z dnia 21 maja 2021 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: 1. Przedszkole nr 18 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej oraz przyłączeniem do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16. 2. Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych. 3. Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową. 4. Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (w ZSz-P nr 14), dzielnica Radziejów; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła. 2021-06-14 Pokaż
350/2021zmiany zarządzenia nr 168/2021 z dnia 29 marca 2021 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, dzielnica Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 2021-06-14 Pokaż
349/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły” (budżet obywatelski) 2021-06-11 Pokaż
348/2021zmiany zarządzenia nr 698/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej 2021-06-11 Pokaż
347/2021powołania komisji do wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2021-06-10 Pokaż
346/2021zamiany nieruchomości 2021-06-09 Pokaż
345/2021powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 2021-06-09 Pokaż
344/2021ogłoszenia drugiego konkursu na realizację w 2021 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-06-09 Pokaż
343/2021udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku-Popielowie z siedzibą w Rybniku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-09 Pokaż
342/2021udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran” z siedzibą w Rybniku przy Placu Teatralnym im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-09 Pokaż
341/2021zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach 2021-06-08 Pokaż
340/2021wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie zawierających informacje niejawne oraz ich brakowania 2021-06-08 Pokaż
339/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 2021-06-08 Pokaż
338/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-06-08 Pokaż
337/2021w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji Festiwalu Górnej Odry 25-27 czerwca 2021-06-07 Pokaż
336/2021w sprawie udzielenia Miejskiej Orkiestrze Dętej „Rybnik” z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-07 Pokaż
335/2021określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy 2021-06-07 Pokaż
334/2021w sprawie zmiany Zarządzenia nr 257/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-06-07 Pokaż
333/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2021-06-02 Pokaż
332/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zarządzanie projektem Stop Smog na terenie Miasta Rybnika 2021-06-02 Pokaż
331/2021powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 2021-06-02 Pokaż
330/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-06-02 Pokaż
329/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2021-06-02 Pokaż
328/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku. Etap I – roboty konstrukcyjne 2021-06-01 Pokaż
327/2021zmiany zarządzenia nr 246/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-06-01 Pokaż
326/2021ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 2021-06-01 Pokaż
325/2021udzielenia Towarzystwu Sportowemu ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Energetyków 83, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-05-31 Pokaż
324/2021odwołania Pani Justyny Pieczki ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 2021-05-31 Pokaż
323/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty obiektów mostowych 2021-05-31 Pokaż
322/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadania: Zad. 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika Zad. 2) Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-05-28 Pokaż
321/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-05-28 Pokaż
320/2021zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2021-05-27 Pokaż
319/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-05-27 Pokaż
318/2021pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Marokanów 6/23 2021-05-27 Pokaż
317/2021zmiany zarządzenia w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-05-26 Pokaż
316/2021uchylenia zarządzenia nr 3/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2021 r. 2021-05-26 Pokaż
315/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego 2021-05-26 Pokaż
314/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
313/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
312/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
311/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
310/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
309/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
308/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
307/2021zmiany zarządzenia nr 482/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską 2021-05-26 Pokaż
306/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-05-25 Pokaż
305/2021zmiany zarządzenia nr 53/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 2030” 2021-05-24 Pokaż
304/2021zmiany zarządzenia 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2021-05-24 Pokaż
303/2021powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2021 roku 2021-05-24 Pokaż
302/2021zmian wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-05-24 Pokaż
301/2021zmiany zarządzenia nr 244/2021 z dnia 4 maja 2021 r. 2021-05-21 Pokaż
300/2021zmiany zarządzenia nr 247/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-05-21 Pokaż
299/2021zmiany zarządzenia nr 123/2021 z dnia 15 marca 2021 r. 2021-05-21 Pokaż
298/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: 1. Przedszkole nr 18 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej oraz przyłączeniem do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16. 2. Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych. 3. Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową. 4. Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (w ZSz-P nr 14), dzielnica Radziejów; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła. 2021-05-21 Pokaż
297/2021zmiany zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik, wprowadzonych zarządzeniem nr 516/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 16 października 2020 r. 2021-05-21 Pokaż
296/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień 2021-05-20 Pokaż
295/2021rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 stycznia 2021 r. do 5 lutego 2021 r., zbieranie uwag do 19 lutego 2021 r. 2021-05-20 Pokaż
294/2021powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet 2021-05-20 Pokaż
293/2021zmiany Zarządzenia Nr 210/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku 2021-05-20 Pokaż
292/2021zbycia nieruchomości 2021-05-19 Pokaż
291/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-05-18 Pokaż
290/2021przyznawania tytułu „Rybnickiego Prymusa” w roku szkolnym 2020/2021 2021-05-18 Pokaż
289/2021uchylenia zarządzenia nr 505/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 sierpnia 2015 r. 2021-05-18 Pokaż
288/2021wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2021-05-18 Pokaż
287/2021zbycia nieruchomości zabudowanej 2021-05-18 Pokaż
286/2021obciążenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości służebnością przesyłu 2021-05-18 Pokaż
285/2021zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-05-18 Pokaż
284/2021zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-05-18 Pokaż
283/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych 2021-05-17 Pokaż
282/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-05-17 Pokaż
281/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2021-05-17 Pokaż
280/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-17 Pokaż
279/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 2021-05-14 Pokaż
278/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Raciborska - Rzeczna i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną 2021-05-13 Pokaż
277/2021zmiany zarządzenia nr 99/2021 z dnia 4 marca 2021 r. 2021-05-13 Pokaż
276/2021zmiany zarządzenia nr 169/2021 z dnia 29 marca 2021 r. 2021-05-13 Pokaż
275/2021powołania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-05-13 Pokaż
274/2021odwołania Pani Renaty Jurczyk ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku 2021-05-12 Pokaż
273/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Obwiednia Północna 2021-05-12 Pokaż
272/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180201 S ulicy Lektorskiej 2021-05-12 Pokaż
271/2021wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe 2021-05-12 Pokaż
270/2021w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180318 S ulicy Pogodnej 2021-05-12 Pokaż
269/2021w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Bratków 2021-05-12 Pokaż
268/2021w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Droga Regionalna 2021-05-12 Pokaż
267/2021powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania 2021-05-11 Pokaż
266/2021wsparcia organizacyjnego i technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych w mieście Rybniku 2021-05-11 Pokaż
265/2021zbycia nieruchomości 2021-05-11 Pokaż
264/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-05-11 Pokaż
263/2021zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-05-10 Pokaż
262/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-05-10 Pokaż
261/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-05-10 Pokaż
260/2021uchylenia zarządzenia nr 336/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lipca 2014 r. 2021-05-10 Pokaż
259/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-05-07 Pokaż
258/2021częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-05-07 Pokaż
257/2021wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-05-06 Pokaż
256/2021uruchomienia opłatomatów i wdrożenia e-płatności oraz wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Instrukcji dokonywania operacji za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny i za pomocą usługi WebPOS Paybynet oraz w sprawie depozytów 2021-05-06 Pokaż
255/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-05-06 Pokaż
254/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2021-05-06 Pokaż
253/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-05-06 Pokaż
252/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-05-06 Pokaż
251/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-05-06 Pokaż
250/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 193/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2021-05-06 Pokaż
249/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowej 2021-05-06 Pokaż
248/2021zmiany zarządzenia nr 160/2021 z dnia 25 marca 2021 r. 2021-05-06 Pokaż
247/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku, dzielnica Golejów 2021-05-06 Pokaż
246/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dzielnica Kłokocin – wymiana instalacji c.o., wentylacja mechaniczna, wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową 2021-05-06 Pokaż
245/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2021-05-05 Pokaż
244/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2021-05-04 Pokaż
243/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego budowy łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka w Rybniku 2021-05-04 Pokaż
242/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko – Nowiny 2021-05-04 Pokaż
241/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 41, dz. Maroko - Nowiny - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi i wymianą instalacji elektrycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” 2021-05-04 Pokaż
240/2021zmiany Zarządzenia nr 136/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-30 Pokaż
239/2021zmiany zarządzenia nr 123/2021 z dnia 15 marca 2021 r. 2021-04-30 Pokaż
238/2021ustalenia terminu naboru deklaracji udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika” 2021-04-29 Pokaż
237/2021Zmiana zarządzenia Prezydenta nr 58/2021 2021-04-29 Pokaż
236/2021zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika 2021-04-29 Pokaż
235/2021zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-04-29 Pokaż
234/2021zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-04-29 Pokaż
233/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-04-29 Pokaż
232/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2021-04-29 Pokaż
231/2021zmiany zarządzenia nr 150/2021 z dnia 22 marca 2021 r. 2021-04-28 Pokaż
230/2021obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2021-04-28 Pokaż
229/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-04-28 Pokaż
228/2021zbycia nieruchomości gminnych 2021-04-28 Pokaż
227/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033 2021-04-28 Pokaż
226/2021zmiany zarządzenia nr 127/2021 z dnia 16 marca 2021 r. 2021-04-28 Pokaż
225/2021zmiany zarządzenia nr 154/2021 z dnia 24 marca 2021 r. 2021-04-28 Pokaż
224/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika 2021-04-28 Pokaż
223/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Rybnika 2021-04-28 Pokaż
222/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Gotartowice; termomodernizacja budynku wraz z przebudową źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na kocioł pelletowy) 2021-04-27 Pokaż
221/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-04-23 Pokaż
220/2021w sprawie zmiany Zarządzenia nr 136/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-22 Pokaż
219/2021zmiany Zarządzenia 158/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2021-04-22 Pokaż
218/2021ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku w 2021 roku 2021-04-22 Pokaż
217/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej numerem 180080 S ulicy Jerzego Giedroycia poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika 2021-04-22 Pokaż
216/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-04-21 Pokaż
215/2021zmiany zarządzenia nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2018 r., zmienionego zarządzeniem nr 3/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 stycznia 2021 r., w sprawie powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu 2021-04-21 Pokaż
214/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-04-20 Pokaż
213/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Kilińskiego w Rybniku 2021-04-19 Pokaż
212/2021zmiany Zarządzenia nr 136/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-15 Pokaż
211/2021zmiany Zarządzenia 158/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2021-04-15 Pokaż
210/2021powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
209/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
208/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
207/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
206/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
205/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
204/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
203/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 50 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
202/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
201/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
200/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
199/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
198/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
197/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
196/2021powołania Komisji Przetargowej na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa 2021-04-14 Pokaż
195/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-14 Pokaż
194/2021powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-04-13 Pokaż
193/2021zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-12 Pokaż
192/2021powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-04-09 Pokaż
191/2021zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 136/2021 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-09 Pokaż
190/2021zmiany Zarządzenia 158/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2021-04-09 Pokaż
189/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych 2021-04-08 Pokaż
188/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Doświetlenie przejść dla pieszych 2021-04-07 Pokaż
187/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian statutu dzielnicy Kłokocin 2021-04-07 Pokaż
186/2021przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutu dzielnicy Kłokocin 2021-04-07 Pokaż
185/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-04-07 Pokaż
184/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-04-06 Pokaż
183/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-04-06 Pokaż
182/2021zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2021-04-06 Pokaż
181/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych 2021-04-02 Pokaż
180/2021w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-04-01 Pokaż
179/2021w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-04-01 Pokaż
178/2021pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Wojciecha Korfantego 4a/6, ul. Bohaterów Westerplatte 6c/3, ul. Bohaterów Westerplatte 6c/5, ul. Pawła Cierpioła 3b/3, ul. Pawła Cierpioła 6b/8, ul. Gen. Janke Waltera 6c/1, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 1b/9, ul. Poligonowej 17b/14, ul. Zebrzydowickiej 22/5, Wincentego Kadłubka 35/14, ul. Władysława Kuboszka 4b/12, ul. Jana Karskiego 33c/5 2021-04-01 Pokaż
177/2021zbycia nieruchomości 2021-03-31 Pokaż
176/2021zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2021-03-31 Pokaż
175/2021powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-03-31 Pokaż
174/2021określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2021 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2021-03-31 Pokaż
173/2021powołania w Urzędzie Miasta Rybnika osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-03-30 Pokaż
172/2021ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta na okres od 6.04.2021 r. do 5.04.2023 r. 2021-03-30 Pokaż
171/2021przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2020 rok 2021-03-30 Pokaż
170/2021zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2021-03-29 Pokaż
169/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 14, dzielnica Chwałowice – wentylacja pomieszczeń na poziomie piwnic 2021-03-29 Pokaż
168/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, dzielnica Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 2021-03-29 Pokaż
167/2021zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 2021-03-29 Pokaż
166/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2021-03-29 Pokaż
165/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033 2021-03-29 Pokaż
164/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-03-26 Pokaż
163/2021zmiany zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2021-03-25 Pokaż
162/2021zarządzenie nr 413/2020 w sprawie ustalenia zasad opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2021-03-25 Pokaż
161/2021zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2021-03-25 Pokaż
160/2021powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbudowa ulicy Świętego Józefa na odcinku od ulicy Góreckiego do ulicy Borki – opracowanie dokumentacji projektowej 2021-03-25 Pokaż
159/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-03-25 Pokaż
158/2021ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2021-03-25 Pokaż
157/2021Zarządzenie Prezydenta_Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska 2021-03-24 Pokaż
156/2021Zmiana zarządzenia Prezydenta nr 100/2021 2021-03-24 Pokaż
155/2021Zarządzenie Prezydenta_Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe 2021-03-24 Pokaż
154/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj) 2021-03-24 Pokaż
153/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-03-23 Pokaż
152/2021uchylenia zarządzenia nr 128/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2021 r. 2021-03-23 Pokaż
151/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie audytów energetycznych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanych 2021-03-22 Pokaż
150/2021w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbudowa ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku w formie projektuj i buduj 2021-03-22 Pokaż
149/2021w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na ul. Góreckiego zlokalizowanego w obrębie budynku nr 20, Łączna 39 oraz ul. Borowej 16-16B w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
148/2021w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2021-03-22 Pokaż
147/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
146/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
145/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
144/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
143/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
142/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 50 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
141/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
140/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
139/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
138/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
137/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
136/2021w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-03-22 Pokaż
135/2021w sprawie zmiany Zarządzenia 103/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2021-03-19 Pokaż
134/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-03-19 Pokaż
133/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-03-18 Pokaż
132/2021zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 119/2021 z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-03-18 Pokaż
131/2021zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 96/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2021-03-18 Pokaż
130/2021zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 95/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-03-18 Pokaż
129/2021zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-03-17 Pokaż
128/2021w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze - konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) - formuła grantowa 2021-03-16 Pokaż
127/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa ul. Śniadeckiego (projektuj i buduj) 2021-03-16 Pokaż
126/2021określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek budżetowych w związku z realizacją umowy rachunku bieżącego 2021-03-16 Pokaż
125/2021ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2021 roku 2021-03-16 Pokaż
124/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik 2021-03-16 Pokaż
123/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwałęcice i Niewiadom Dolny 2021-03-15 Pokaż
122/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych 2021-03-15 Pokaż
121/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Utrzymanie zbiorników retencyjnych 2021-03-12 Pokaż
120/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2021-03-12 Pokaż
119/2021powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-03-12 Pokaż
118/2021zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 95/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-03-12 Pokaż
117/2021doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2021 2021-03-12 Pokaż
116/2021zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 93/2021 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-03-10 Pokaż
115/2021ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2021 roku 2021-03-10 Pokaż
114/2021zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021 - 2023 2021-03-10 Pokaż
113/2021użyczenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika lokalu użytkowego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku 2021-03-10 Pokaż
112/2021realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika na rok 2021-2022 2021-03-10 Pokaż
111/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-03-10 Pokaż
110/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku 2021-03-09 Pokaż
109/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-03-08 Pokaż
108/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-03-08 Pokaż
107/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-03-08 Pokaż
106/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-03-08 Pokaż
105/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-Brzezińska 2021-03-05 Pokaż
104/2021powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet 2021-03-05 Pokaż
103/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2021-03-05 Pokaż
102/2021ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-03-05 Pokaż
101/2021ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntu gminnego wykorzystywanego na sezonowe ogródki gastronomiczne 2021-03-04 Pokaż
100/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej - Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2021-03-04 Pokaż
99/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika 2021-03-04 Pokaż
98/2021naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok 2021-03-04 Pokaż
97/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2021-03-01 Pokaż
96/2021powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2021-03-01 Pokaż
95/2021powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-03-01 Pokaż
94/2021powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-03-01 Pokaż
93/2021wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-03-01 Pokaż
92/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-02-26 Pokaż
91/2021drugiego publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, orazul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5 2021-02-26 Pokaż
90/2021zbycia nieruchomości gminnej 2021-02-25 Pokaż
89/2021ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-02-25 Pokaż
88/2021nabycia nieruchomości 2021-02-25 Pokaż
87/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2021-02-23 Pokaż
86/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji - Zabudowa szaf oświetleniowych wraz z kompensatorami mocy biernej 2021-02-23 Pokaż
85/2021zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-02-23 Pokaż
84/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2021-02-22 Pokaż
83/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej - Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich 2021-02-22 Pokaż
82/2021odwołania Pani Bożeny Fros ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2021-02-19 Pokaż
81/2021odwołania Pani Janiny Malerczyk ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2021-02-19 Pokaż
80/2021powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2021-02-19 Pokaż
79/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2021 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-02-19 Pokaż
78/2021przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2030”. 2021-02-18 Pokaż
77/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Rybnika za rok 2021 2021-02-16 Pokaż
76/2021powołania Zespołu Zadaniowego do spraw wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-02-15 Pokaż
75/2021zmiany Zarządzenia 490/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny” 2021-02-15 Pokaż
74/2021określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna 2021-02-15 Pokaż
73/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2021-02-12 Pokaż
72/2021zmiany zarządzenia nr 61/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-02-12 Pokaż
71/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika 2021-02-12 Pokaż
70/2021obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2021-02-12 Pokaż
69/2021wskazania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet i powołania Komisji dokonującej weryfikacji kandydatek do Rady 2021-02-11 Pokaż
68/2021zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 680/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-02-11 Pokaż
67/2021wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2021-02-11 Pokaż
66/2021zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-02-11 Pokaż
65/2021nabycia nieruchomości 2021-02-11 Pokaż
64/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-02-11 Pokaż
63/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-02-11 Pokaż
62/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-02-10 Pokaż
61/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-02-08 Pokaż
60/2021powołania zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem jakiemu uległ strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach w dniu 30.01.2021 r. 2021-02-08 Pokaż
59/2021powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021 - 2023 2021-02-08 Pokaż
58/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zaprojektuj i wybuduj: "Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika" projekt ogólno-miejski z budżetu obywatelskiego 2021-02-04 Pokaż
57/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-02-03 Pokaż
56/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-02-03 Pokaż
55/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zagospodarowanie terenu zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku, w dzielnicy Śródmieście 2021-02-01 Pokaż
54/2021zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-02-01 Pokaż
53/2021powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 2030" 2021-02-01 Pokaż
52/2021zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Miasta Rybnika dla samorządowych instytucji kultury 2021-02-01 Pokaż
51/2021zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 680/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-01-29 Pokaż
50/2021Planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok 2021-01-29 Pokaż
49/2021wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej, jako kierunkowego, jednolitego systemu oznaczeń i informacji ułatwiających poruszanie się i orientację na terenie Miasta Rybnika 2021-01-29 Pokaż
48/2021zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2021-01-29 Pokaż
47/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-01-29 Pokaż
46/2021określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2021-01-27 Pokaż
45/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2021-01-27 Pokaż
44/2021nabycia nieruchomości 2021-01-27 Pokaż
43/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2021 roku 2021-01-27 Pokaż
42/2021zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2020 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2021-01-27 Pokaż
41/2021zmiany zarządzenia nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 2021-01-27 Pokaż
40/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna; roboty remontowe w filii nr 9 w dzielnicy Boguszowice Stare - roboty malarskie 2021-01-26 Pokaż
39/2021powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia na terenie Miasta Rybnika atrakcyjnego obszaru dedykowanego dla nowoczesnych usług dla biznesu 2021-01-26 Pokaż
38/2021zbycia nieruchomości gminnych 2021-01-26 Pokaż
37/2021zbycia nieruchomości 2021-01-26 Pokaż
36/2021zbycia nieruchomości 2021-01-26 Pokaż
35/2021przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2021-01-26 Pokaż
34/2021powołania Gminnego Biura Spisowego 2021-01-25 Pokaż
33/2021nabycia nieruchomości 2021-01-25 Pokaż
32/2021zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Ziemi Rybnickiej 2021-01-25 Pokaż
31/2021powołania Komisji do spraw brakowania nieaktualnych druków ścisłego zarachowania (druki wezwań) z zakresu zapłaty opłaty dodatkowej za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 2021-01-21 Pokaż
30/2021ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku, prowadzonej przez Miasto Rybnik w 2021 roku 2021-01-21 Pokaż
29/2021udzielenia dotacji na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego pn: Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika 2021-01-20 Pokaż
28/2021ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2021 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-01-20 Pokaż
27/2021zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2021 2021-01-20 Pokaż
26/2021wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 2021-01-20 Pokaż
25/2021ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika 2021-01-20 Pokaż
24/2021akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz wprowadzenia dokumentacji obowiązującej w tym zakresie 2021-01-20 Pokaż
23/2021wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2021-01-19 Pokaż
22/2021nabycia nieruchomości 2021-01-19 Pokaż
21/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-01-19 Pokaż
20/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów,o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2021-01-19 Pokaż
19/2021ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2021-01-18 Pokaż
18/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-01-15 Pokaż
17/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2021-01-15 Pokaż
16/2021zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 680/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-01-15 Pokaż
15/2021sposobu wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2021-01-15 Pokaż
14/2021ogłoszenia konkursu na realizację w 2021 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-01-14 Pokaż
13/2021uchylenia zarządzenia nr 294/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2020 r. 2021-01-14 Pokaż
12/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-01-14 Pokaż
11/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2021-01-12 Pokaż
10/2021zmiany zarządzenia nr 683/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-01-12 Pokaż
9/2021wyznaczenia osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych 2021-01-11 Pokaż
8/2021powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku pn. Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika 2021-01-08 Pokaż
7/2021przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok 2021-01-08 Pokaż
6/2021przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2021 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2021-01-07 Pokaż
5/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej 2021-01-07 Pokaż
4/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości 2021-01-07 Pokaż
3/2021zmiany zarządzenia nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu 2021-01-05 Pokaż
2/2021zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2021-01-04 Pokaż
1/2021przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2021 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2021-01-04 Pokaż
703/2020zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2020-12-31 Pokaż
702/2020realizacji szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w Mieście Rybniku, w latach 2021-2025 2020-12-30 Pokaż
701/2020zmiany zarządzenia nr 688/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2020-12-30 Pokaż
700/2020zmiany Zarządzenia 127/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-12-30 Pokaż
699/2020powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2020-12-30 Pokaż
698/2020powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej 2020-12-29 Pokaż
697/2020wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Miasta Rybnika 2020-12-29 Pokaż
696/2020wprowadzenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika 2020-12-29 Pokaż
695/2020wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych 2020-12-29 Pokaż
694/2020wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2020-12-29 Pokaż
693/2020zmiany zarządzenia nr 36/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2020 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2020-12-29 Pokaż
692/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-12-29 Pokaż
691/2020zmiany Zarządzenia nr 493/2020 r. Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2020 r. w sprawie standaryzacji zatrudnienia administracji i obsługi w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2020-12-28 Pokaż
690/2020nabycia nieruchomości 2020-12-28 Pokaż
689/2020zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-12-28 Pokaż
688/2020udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2020-12-28 Pokaż
687/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejenie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2021 roku 2020-12-28 Pokaż
686/2020określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna 2020-12-23 Pokaż
685/2020zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2020-12-22 Pokaż
684/2020udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-12-22 Pokaż
683/2020udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2020-12-22 Pokaż
682/2020udzielenia dotacji na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2020-12-22 Pokaż
681/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-12-22 Pokaż
680/2020wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-12-22 Pokaż
679/2020określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2020-12-21 Pokaż
678/2020zmiany zarządzenia nr 655/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. 2020-12-18 Pokaż
677/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul. Władysława Reymonta w Rybniku, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym 2020-12-18 Pokaż
676/2020zmiany Zarządzenia 490/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny” 2020-12-18 Pokaż
675/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-12-18 Pokaż
674/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania:zadanie nr 1: Sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym, dz. Śródmieście,zadanie nr 2: Sala gimnastyczna przy II Liceum Ogólnokształcącym, dz. Północ. 2020-12-17 Pokaż
673/2020zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB) 2020-12-17 Pokaż
672/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r., zbieranie uwag do dnia 19 listopada 2020 r 2020-12-17 Pokaż
671/2020określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-12-17 Pokaż
670/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2020-12-16 Pokaż
669/2020wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2020-12-15 Pokaż
668/2020zmiany zarządzenia nr 349/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-12-14 Pokaż
667/2020zbycia nieruchomości 2020-12-14 Pokaż
666/2020zbycia nieruchomości 2020-12-14 Pokaż
665/2020zbycia nieruchomości 2020-12-14 Pokaż
664/2020zbycia nieruchomości 2020-12-14 Pokaż
663/2020zbycia nieruchomości 2020-12-14 Pokaż
662/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnika 2020-12-14 Pokaż
661/2020uchylenia zarządzenia nr 665/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2019 r. 2020-12-12 Pokaż
660/2020uchylenia zarządzenia nr 743/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 grudnia 2019 r. 2020-12-12 Pokaż
659/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika 2020-12-12 Pokaż
658/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drugiego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w dz. Chwałowice 2020-12-11 Pokaż
657/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 2020-12-11 Pokaż
656/2020powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2021 roku 2020-12-10 Pokaż
655/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, wznowienie granic nieruchomości, w podziale na 4 zadania 2020-12-10 Pokaż
654/2020powołania Komisji ds. zniszczenia kwitariuszy przychodowych (K-103) niewykorzystanych przez poborców Referatu Egzekucji Administracyjnej Wydziału Podatków 2020-12-10 Pokaż
653/2020zmiany zarządzenia nr 591/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Rybnickiego Sportu Sp. z o.o. 2020-12-09 Pokaż
652/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku 2020-12-09 Pokaż
651/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 469/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku 2020-12-09 Pokaż
650/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 468/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Rybniku 2020-12-09 Pokaż
649/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2020-12-09 Pokaż
648/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-12-09 Pokaż
647/2020zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-12-09 Pokaż
646/2020zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2020-12-09 Pokaż
645/2020ustalenia wymiaru czasu pracy w 2021 roku 2020-12-09 Pokaż
644/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wsparcie systemu MyQ 2020-12-04 Pokaż
643/2020udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-12-04 Pokaż
642/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-12-03 Pokaż
641/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku 2020-12-02 Pokaż
640/2020uchylenia zarządzenia nr 55/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. 2020-12-02 Pokaż
639/2020uchylenia zarządzenia nr 23/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 stycznia 2020 r. 2020-12-02 Pokaż
638/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2020 2020-12-02 Pokaż
637/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.45.2020 2020-12-02 Pokaż
636/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.46.2020 2020-12-02 Pokaż
635/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.47.2020 2020-12-02 Pokaż
634/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.49.2020 2020-12-02 Pokaż
633/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.48.2020 2020-12-02 Pokaż
632/2020wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-12-02 Pokaż
631/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-12-02 Pokaż
630/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i Zespołu Żłobków Miejskich 2020-12-02 Pokaż
629/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi Rybnickiej 2020-12-02 Pokaż
628/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 cm x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2020-12-02 Pokaż
627/2020wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2020-12-01 Pokaż
626/2020w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-12-01 Pokaż
625/2020zmiany zarządzenia nr 487/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów. 2020-11-30 Pokaż
624/2020powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy (powstałej po podziale Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu) 2020-11-30 Pokaż
623/2020wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-11-30 Pokaż
622/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-11-30 Pokaż
621/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2020-11-27 Pokaż
620/2020zmiany zarządzenia nr 608/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 2020-11-27 Pokaż
619/2020wprowadzenia zmian do ustalonego wymiaru czasu pracy w 2020 roku 2020-11-27 Pokaż
618/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-11-27 Pokaż
617/2020powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika 2020-11-25 Pokaż
616/2020w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2020 roku 2020-11-25 Pokaż
615/2020udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok. 2, na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2020-11-25 Pokaż
614/2020powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2020-11-24 Pokaż
613/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2020-11-23 Pokaż
612/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Aktualizacja i dostawa oprogramowania 2020-11-23 Pokaż
611/2020rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49) 2020-11-20 Pokaż
610/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-11-20 Pokaż
609/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wsparcie systemu MyQ 2020-11-20 Pokaż
608/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2020-11-20 Pokaż
607/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2020-11-20 Pokaż
606/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2025 zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48. 2020-11-20 Pokaż
605/2020udzielenia Fundacji Przedsiębiorczy Polacy, z siedzibą w Rybniku przy ul. 3 Maja 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-11-19 Pokaż
604/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 435/XXVII/2016 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-11-19 Pokaż
603/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-11-19 Pokaż
602/2020wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-11-19 Pokaż
601/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rybnik 2020-11-19 Pokaż
600/2020zbycia nieruchomości 2020-11-19 Pokaż
599/2020zmiany zarządzenia nr 38/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z późn. zm. 2020-11-19 Pokaż
598/2020zmiany zarządzenia nr 165/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2020-11-19 Pokaż
597/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka 2020-11-19 Pokaż
596/2020w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert p.n.: „Organizacja wolontariatu w ramach programu Wspieraj Seniora” 2020-11-18 Pokaż
595/2020zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2020-11-18 Pokaż
594/2020zbycia nieruchomości 2020-11-16 Pokaż
593/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2020-11-16 Pokaż
592/2020opracowania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 2020-11-16 Pokaż
591/2020powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Rybnickiego Sportu Sp. z o.o. 2020-11-13 Pokaż
590/2020zmiany zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2020-11-13 Pokaż
589/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2020-11-13 Pokaż
588/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych 2020-11-13 Pokaż
587/2020projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2021 rok 2020-11-13 Pokaż
586/2020Ogłoszenia o naborze i terminie naboru wniosków do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu "Stop Smog" na terenie Miasta Rybnika 2020-11-12 Pokaż
585/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania 2020-11-12 Pokaż
584/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 507/XXXII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących w zakresie sprawienia pogrzebu przez gminę 2020-11-12 Pokaż
583/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-11-12 Pokaż
582/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik 2020-11-10 Pokaż
581/2020zbycia nieruchomości 2020-11-10 Pokaż
580/2020nabycia nieruchomości - ul. Gotartowicka 2020-11-10 Pokaż
579/2020przyznania lokalu położonego w Rybniku 2020-11-09 Pokaż
578/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej 2020-11-06 Pokaż
577/2020zmiany zarządzenia nr 565/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2020-11-06 Pokaż
576/2020określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna 2020-11-06 Pokaż
575/2020zmiany zarządzenia nr 435/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 2020-11-04 Pokaż
574/2020zmiany zarządzenia nr 569/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na cztery zadania:Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Niedobczyce.Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice, Rybnik-Północ, Paruszowiec-Piaski.Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice, Popielów, Wielopole, Zamysłów. Zadanie 4. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Orzepowice, Zebrzydowice. 2020-11-04 Pokaż
573/2020w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-11-03 Pokaż
572/2020konsultacji projektu uchwaływsprawiewyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rybnik 2020-11-02 Pokaż
571/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rybnika na 2020 rok 2020-11-02 Pokaż
570/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2020-11-02 Pokaż
569/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na cztery zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Niedobczyce.Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice, Rybnik-Północ, Paruszowiec-Piaski.Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice, Popielów, Wielopole, Zamysłów. Zadanie 4.Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Orzepowice, Zebrzydowice. 2020-11-02 Pokaż
568/2020zmiany zarządzenia nr 540/2020 z dnia 21 października 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont kapliczki domkowej w dz. Ligota- Ligocka Kuźnia przy ul. Żorska/Karola MiarkiI Etap - realizowany w ramach budżetu obywatelskiego 2020-11-02 Pokaż
567/2020zmiany zarządzenia nr 446/2020 z dnia 3 września 2020 r., zmienionego zarządzeniem nr 460/2020 z dnia 16 września 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem. 2020-10-30 Pokaż
566/2020Zarządzenie w sprawie zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2020 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2020-10-30 Pokaż
565/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2020-10-29 Pokaż
564/2020wprowadzenia bezpłatnych przejazdów na linii „C” organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku w dniach 31.10.2020 r. i 01.11.2020 r. 2020-10-29 Pokaż
563/2020zmiany zarządzenia nr 380/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku 2020-10-28 Pokaż
562/2020w sprawie zmiany zarządzenia nr 424/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Za Komendą w Rybniku 2020-10-28 Pokaż
561/2020wprowadzenia regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-10-27 Pokaż
560/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r., zbieranie uwag do 3 września 2020 r. 2020-10-27 Pokaż
559/2020w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2020-10-27 Pokaż
558/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r., zbieranie uwag do 3 września 2020 r. 2020-10-26 Pokaż
557/2020określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-10-26 Pokaż
556/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wsparcie systemu MyQ 2020-10-26 Pokaż
555/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom - wykonanie prac związanych z realizacją na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej oraz prac mających na celu uruchomienie maszyny parowej. 2020-10-26 Pokaż
554/2020w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-10-26 Pokaż
553/2020zmiany zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2020-10-23 Pokaż
552/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-23 Pokaż
551/2020zmiany Zarządzenia 543/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED 2020-10-23 Pokaż
550/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-10-23 Pokaż
549/2020udzielenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie z siedzibą w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-10-22 Pokaż
548/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – wyłożenie do publicznego wglądu od 20 sierpnia 2020 r. do 17 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 1 października 2020 r. 2020-10-22 Pokaż
547/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – wyłożenie do publicznego wglądu od 20 sierpnia 2020 r. do 17 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 1 października 2020 r 2020-10-22 Pokaż
546/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Aktualizacja i dostawa oprogramowania 2020-10-22 Pokaż
545/2020zmiany zarządzenia nr 436/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przedszkole nr 14 w Rybniku, dz. Chwałowice - izolacje murów piwnicznych 2020-10-22 Pokaż
544/2020nabycia prawa własności nieruchomości 2020-10-22 Pokaż
543/2020wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED 2020-10-22 Pokaż
542/2020w sprawie powierzenia Pani Justynie Ficek – nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku. 2020-10-21 Pokaż
541/2020powierzenia Panu Arkadiuszowi Węglorzowi – nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2020-10-21 Pokaż
540/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont kapliczki domkowej w dz. Ligota- Ligocka Kuźnia przy ul. Żorska/Karola Miarki I Etap - realizowany w ramach budżetu obywatelskiego 2020-10-21 Pokaż
539/2020zmiany procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika wprowadzonej Zarządzeniem nr 610/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 października 2019 r 2020-10-21 Pokaż
538/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg itp.Zadanie nr 3 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych Zadanie nr 4 – zakup środków do dezynfekcji. 2020-10-20 Pokaż
537/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-20 Pokaż
536/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-20 Pokaż
535/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-20 Pokaż
534/2020opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika 2020-10-20 Pokaż
533/2020zbycia nieruchomości 2020-10-20 Pokaż
532/2020zbycia nieruchomości 2020-10-20 Pokaż
531/2020przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Stodoły dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku na utrzymanie gotowości bojowej. 2020-10-20 Pokaż
530/2020powierzenia Pani Barbarze Pytlik – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku. 2020-10-19 Pokaż
529/2020zmiany Zarządzenia 517/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-10-19 Pokaż
528/2020wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-10-19 Pokaż
527/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 437/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława Konarskiego 2020-10-19 Pokaż
526/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-Brzezińska 2020-10-19 Pokaż
525/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska 2020-10-19 Pokaż
524/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 436/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda Staffa 2020-10-19 Pokaż
523/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 435/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Lawendowej 2020-10-19 Pokaż
522/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 434/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny 2020-10-19 Pokaż
521/2020wprowadzenia zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2020-10-19 Pokaż
520/2020określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2020-10-19 Pokaż
519/2020nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2020-10-19 Pokaż
518/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej 2020-10-16 Pokaż
517/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-10-16 Pokaż
516/2020zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik 2020-10-16 Pokaż
515/2020udzielenia Fundacji „Dobry Start dla Wszystkich”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 17/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-10-15 Pokaż
514/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-10-14 Pokaż
513/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-10-14 Pokaż
512/2020wprowadzenia zasad, trybu przygotowania oraz udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 2020-10-13 Pokaż
511/2020zmiany Zarządzenia 490/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny” 2020-10-13 Pokaż
510/2020zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-10-12 Pokaż
509/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 18 września 2020 r. 2020-10-09 Pokaż
508/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do 18 września 2020 r. 2020-10-09 Pokaż
507/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do 18 września 2020 r. 2020-10-09 Pokaż
506/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 18 września 2020 2020-10-09 Pokaż
505/2020przyznania lokalu położonego w Rybniku 2020-10-09 Pokaż
504/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych 2020-10-07 Pokaż
503/2020wprowadzenia cennika opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2020-10-07 Pokaż
502/2020obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2020-10-07 Pokaż
501/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika 2020-10-07 Pokaż
500/2020konsultacji w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku 2020-10-07 Pokaż
499/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-07 Pokaż
498/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-10-07 Pokaż
497/2020konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-10-07 Pokaż
496/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku 2020-10-06 Pokaż
495/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku 2020-10-06 Pokaż
494/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku 2020-10-06 Pokaż
493/2020standaryzacji zatrudnienia administracji i obsługi w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2020-10-05 Pokaż
492/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-05 Pokaż
491/2020określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-10-05 Pokaż
490/2020powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny 2020-09-30 Pokaż
489/2020przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego 2020-09-30 Pokaż
488/2020pracowniczych planów kapitałowych 2020-09-30 Pokaż
487/2020ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów 2020-09-30 Pokaż
486/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zapewnienie wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Rybnika 2020-09-30 Pokaż
485/2020powołania komisji przetargowej- Druk plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących segregacji śmieci 2020-09-30 Pokaż
484/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-09-30 Pokaż
483/2020częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-09-30 Pokaż
482/2020ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską 2020-09-30 Pokaż
481/2020w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2020-09-28 Pokaż
480/2020odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny”. 2020-09-28 Pokaż
479/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków miejskich na terenie Miasta Rybnika 2020-09-28 Pokaż
478/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2021 rok 2020-09-28 Pokaż
477/2020częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-09-28 Pokaż
476/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-09-25 Pokaż
475/2020przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2020 roku 2020-09-24 Pokaż
474/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2020-09-23 Pokaż
473/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-09-22 Pokaż
472/2020zbycia nieruchomości 2020-09-22 Pokaż
471/2020zbycia nieruchomości 2020-09-22 Pokaż
470/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Chwałowice – zlewnia wylotu przy ul. Składowej 2020-09-21 Pokaż
469/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 2020-09-17 Pokaż
468/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Drukowanie broszur z zakresu powszechnej samoobrony 2020-09-17 Pokaż
467/2020zbycia nieruchomości zabudowanej 2020-09-17 Pokaż
466/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice: II etap realizacja zadania pn.: „SP 35, dz. Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw” 2020-09-16 Pokaż
465/2020przyznania lokalu położonego w Rybniku 2020-09-16 Pokaż
464/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie powierzenia Hossa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zadań własnych Miasta Rybnika z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2020-09-16 Pokaż
463/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2020-09-16 Pokaż
462/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-16 Pokaż
461/2020zmiany zarządzenia nr 456/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej 2020-09-16 Pokaż
460/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem 2020-09-16 Pokaż
459/2020zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r. 2020-09-15 Pokaż
458/2020zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r. 2020-09-15 Pokaż
457/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-09-15 Pokaż
456/2020w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej rodzica do placówki oświatowej 2020-09-14 Pokaż
455/2020Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych bocznej ulicy Stanisława Konarskiego 2020-09-14 Pokaż
454/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej - Zadanie 1. Usługa udostępnienia aplikacji Adobe w chmurze Zadanie 2. Wsparcie systemu MyQ 2020-09-11 Pokaż
453/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Drukowanie broszur z zakresu powszechnej samoobrony 2020-09-09 Pokaż
452/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza, dzielnica Północ; budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2020-09-09 Pokaż
451/2020zmiany zarządzenia nr 304/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 260/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2 ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4, ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3, ul. Zebrzydowickiej 30a/4, ul. Poligonowej,17c/2, ul. Poligonowej 13c/5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/5, ul. Pawła Cierpioła 4a/3, ul. Rybnickiej 20/1, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5, ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16 2020-09-08 Pokaż
450/2020sprawie realizacji zadań w okresie zagrożenia COVID-19 związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników oraz Klientów na terenie Urzędu Miasta Rybnika 2020-09-08 Pokaż
449/2020wprowadzenia zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika 2020-09-08 Pokaż
448/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika 2020-09-08 Pokaż
447/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez Beneficjenta u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" oraz wysokości tego wkładu 2020-09-08 Pokaż
446/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem 2020-09-03 Pokaż
445/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem przewodnika rewitalizacji opracowanego w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2020-09-03 Pokaż
444/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2020-09-03 Pokaż
443/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi Rybnickiej 2020-09-03 Pokaż
442/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Rybnika 2020-09-02 Pokaż
441/2020zmiany zarządzenia nr 762/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2020 roku 2020-08-31 Pokaż
440/2020ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntu gminnego wykorzystywanego na sezonowe ogródki gastronomiczne lokalizowane na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2020-08-28 Pokaż
439/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-08-28 Pokaż
438/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda Staffa 2020-08-27 Pokaż
437/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dokończenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zlewni „Meksyk” 2020-08-27 Pokaż
436/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przedszkole nr 14 w Rybniku dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych 2020-08-27 Pokaż
435/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice: II etap realizacja zadania pn.: „SP 35, dz. Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw” 2020-08-26 Pokaż
434/2020powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rybniku 2020-08-25 Pokaż
433/2020przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zasad realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika 2020-08-25 Pokaż
432/2020zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2020-08-25 Pokaż
431/2020wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2020-08-24 Pokaż
430/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-08-24 Pokaż
429/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Warsztaty Mechaniczne przy ul. Świerklańskiej w dzielnicy Meksyk; termomodernizacja dachu budynku WM 2020-08-21 Pokaż
428/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocin 2020-08-21 Pokaż
427/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zaprojektowanie i budowa dodatkowych ekranów akustycznych w ciągu Drogi Regionalnej w Rybniku 2020-08-19 Pokaż
426/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg ulicy Lawendowej 2020-08-19 Pokaż
425/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej 2020-08-18 Pokaż
424/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Za Komendą w Rybniku. 2020-08-18 Pokaż
423/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach 2020-08-18 Pokaż
422/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście; modernizacja budynku 2020-08-18 Pokaż
421/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia - Brzezińska 2020-08-18 Pokaż
420/2020zmiany Zarządzenia nr 174/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika" 2020-08-18 Pokaż
419/2020zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2020-08-18 Pokaż
418/2020rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) 2020-08-17 Pokaż
417/2020wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-08-17 Pokaż
416/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika 2020-08-12 Pokaż
415/2020wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Rybnika 2020-08-12 Pokaż
414/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-08-12 Pokaż
413/2020ustalenia zasad opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-08-10 Pokaż
412/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki na zamówienie publiczne:Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika 2020-08-06 Pokaż
411/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej 2020-08-05 Pokaż
410/2020zmiany zarządzenia nr 323/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku. 2020-08-05 Pokaż
409/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie do 16 marca 2021 r. do 15 marca 2026 r. 2020-08-05 Pokaż
408/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna 2020-08-04 Pokaż
407/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rybnika na 2020 r. 2020-08-04 Pokaż
406/2020zmiany zarządzenia nr 328/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach 2020-08-03 Pokaż
405/2020zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2020-07-31 Pokaż
404/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska 2020-07-30 Pokaż
403/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-30 Pokaż
402/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-30 Pokaż
401/2020powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2020-07-30 Pokaż
400/2020zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2020-07-30 Pokaż
399/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2020 2020-07-27 Pokaż
398/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2020 2020-07-27 Pokaż
397/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2020 2020-07-27 Pokaż
396/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2020 2020-07-27 Pokaż
395/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2020 2020-07-27 Pokaż
394/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2020 2020-07-27 Pokaż
393/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2020 2020-07-27 Pokaż
392/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2020 2020-07-27 Pokaż
391/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2020 2020-07-27 Pokaż
390/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2020 2020-07-27 Pokaż
389/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2020 2020-07-27 Pokaż
388/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2020 2020-07-27 Pokaż
387/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2020 2020-07-27 Pokaż
386/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2020 2020-07-27 Pokaż
385/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2020 2020-07-27 Pokaż
384/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2020 2020-07-27 Pokaż
383/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2020 2020-07-27 Pokaż
382/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2020 2020-07-27 Pokaż
381/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2020 2020-07-27 Pokaż
380/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku 2020-07-24 Pokaż
379/2020uchylenia zarządzenia nr 90/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2020 r. 2020-07-24 Pokaż
378/2020nabycia nieruchomości 2020-07-23 Pokaż
377/2020powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2020-07-23 Pokaż
376/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy ulicach Jastrzębskiej, Kaktusowej, Raciborskiej, Szymborskiej, Świerklańskiej, Wielopolskiej i Zwycięstwa 2020-07-23 Pokaż
375/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-23 Pokaż
374/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-23 Pokaż
373/2020zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rybniku 2020-07-23 Pokaż
372/2020wprowadzenia Regulaminu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-07-23 Pokaż
371/2020zmiany zarządzenia nr 348/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2020 2020-07-21 Pokaż
370/2020zmiany zarządzenia nr 347/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2020 2020-07-21 Pokaż
369/2020zmiany zarządzenia nr 346/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2020 2020-07-21 Pokaż
368/2020zmiany zarządzenia nr 345/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2020 2020-07-21 Pokaż
367/2020zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-07-21 Pokaż
366/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dokończenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zlewni „Meksyk” 2020-07-21 Pokaż
365/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-07-21 Pokaż
364/2020powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-07-21 Pokaż
363/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny 2020-07-21 Pokaż
362/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-20 Pokaż
361/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-20 Pokaż
360/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2020 2020-07-20 Pokaż
359/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2020 2020-07-20 Pokaż
358/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2020 2020-07-20 Pokaż
357/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2020 2020-07-20 Pokaż
356/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2020 2020-07-20 Pokaż
355/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2020 2020-07-20 Pokaż
354/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2020 2020-07-20 Pokaż
353/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2020 2020-07-20 Pokaż
352/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2020 2020-07-20 Pokaż
351/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2020 2020-07-20 Pokaż
350/2020wprowadzenia Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2020-07-20 Pokaż
349/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-07-17 Pokaż
348/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2020 2020-07-17 Pokaż
347/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2020 2020-07-17 Pokaż
346/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2020 2020-07-17 Pokaż
345/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2020 2020-07-17 Pokaż
344/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2020 2020-07-17 Pokaż
343/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2020 2020-07-17 Pokaż
342/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2020 2020-07-17 Pokaż
341/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2020 2020-07-17 Pokaż
340/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2019 2020-07-17 Pokaż
339/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2020 2020-07-17 Pokaż
338/2020zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2020-07-16 Pokaż
337/2020zmiany Zarządzenia nr 730/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z eksploatacją aplikacji Źródło w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-07-16 Pokaż
336/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja sieci Urzędu 2020-07-16 Pokaż
335/2020wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2020-07-16 Pokaż
334/2020zamiany nieruchomości 2020-07-15 Pokaż
333/2020zbycia nieruchomości 2020-07-15 Pokaż
332/2020zamiany nieruchomości 2020-07-15 Pokaż
331/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocin 2020-07-15 Pokaż
330/2020obciążenia nieruchomości gminnej służebnością 2020-07-14 Pokaż
329/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja sieci Urzędu 2020-07-14 Pokaż
328/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach 2020-07-14 Pokaż
327/2020zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2020-07-14 Pokaż
326/2020zmiany składu osobowego Rybnickiej Rady Kobiet 2020-07-13 Pokaż
325/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-07-09 Pokaż
324/2020odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na nadanie i aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego Miastu Rybnik 2020-07-09 Pokaż
323/2020zarządzenia nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku 2020-07-06 Pokaż
322/2020przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP Miasta Rybnika. 2020-07-02 Pokaż
321/2020użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Os. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku. 2020-07-01 Pokaż
320/2020zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2020-06-30 Pokaż
319/2020zmiany zarządzenia nr 164/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-30 Pokaż
318/2020powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2020-06-30 Pokaż
317/2020zmiany składu osobowego Rybnickiej Rady Kobiet 2020-06-30 Pokaż
316/2020naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybnikuw wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023 2020-06-30 Pokaż
315/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2020-06-30 Pokaż
314/2020Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2020-06-30 Pokaż
313/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-06-30 Pokaż
312/2020zmieniające zarządzenie nr 757/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. 2020-06-30 Pokaż
311/2020powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2020-06-30 Pokaż
310/2020prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2021 rok i wieloletnią prognozą finansową 2020-06-30 Pokaż
309/2020wprowadzenia karty realizacji zadania 2020-06-30 Pokaż
308/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-06-26 Pokaż
307/2020powołania Zespołu zadaniowego do spraw aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2020-06-25 Pokaż
306/2020uchylenia zarządzenia nr 37/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 r. 2020-06-24 Pokaż
305/2020powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „Rybnik 360 Deep Demonstration" finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w ramach programu Horyzont 2020 2020-06-22 Pokaż
304/2020zmiany Zarządzenia 260/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2 ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4, ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3, ul. Zebrzydowickiej 30a/4, ul. Poligonowej,17c/2, ul. Poligonowej 13c/5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/5, ul. Pawła Cierpioła 4a/3, ul. Rybnickiej 20/1, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5, ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16 2020-06-18 Pokaż
303/2020Zarządzenie nr /2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-06-18 Pokaż
302/2020zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB) 2020-06-18 Pokaż
301/2020ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-17 Pokaż
300/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej) z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiej kategorii drogi wojewódzkiej 2020-06-17 Pokaż
299/2020w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2020-06-15 Pokaż
298/2020wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 Pokaż
297/2020powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2020-06-15 Pokaż
296/2020powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2020-06-10 Pokaż
295/2020ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2020-06-10 Pokaż
294/2020w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu uczestnictwa w programie „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” w formule grantowej dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 2020-06-10 Pokaż
293/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 235/2020 r. z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-06-10 Pokaż
292/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2020-06-10 Pokaż
291/2020zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-06-10 Pokaż
290/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem 2020-06-09 Pokaż
289/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania terenu na potrzeby utworzenia przestrzeni rekreacyjnej; realizacja projektu budżetu obywatelskiego „PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK miejsce rekreacji dla mieszkańców” na terenie dzielnicy Śródmieście 2020-06-09 Pokaż
288/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dawny Szpital Miejski nr 1 w Rybniku, dz. Śródmieście; zabezpieczenie dachu budynku „Juliusz” przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych 2020-06-09 Pokaż
287/2020powołania składu osobowego- Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku 2020-06-09 Pokaż
286/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku 2020-06-09 Pokaż
285/2020wielkości kalkulacyjnych etatów i wynagrodzeń dla jednostek budżetowych, zasad wnioskowania o ich zmiany oraz obowiązków sprawozdawczych 2020-06-09 Pokaż
284/2020zbycia nieruchomości 2020-06-08 Pokaż
283/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnikaał Elektrownia Rybnika 2020-06-08 Pokaż
282/2020powołania Gminnego Biura Spisowego powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 2020-06-08 Pokaż
281/2020konsultacji projektów uchwał dotyczących zmian statutów dzielnic Golejów i Ochojec 2020-06-05 Pokaż
280/2020przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutów dzielnicy Golejów i Ochojec 2020-06-05 Pokaż
279/2020w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2020-06-04 Pokaż
278/2020uchylenia zarządzenia nr 91/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2020 r. 2020-06-04 Pokaż
277/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-06-04 Pokaż
276/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-06-03 Pokaż
275/2020ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2020-06-03 Pokaż
274/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika 2020-06-02 Pokaż
273/2020wyznaczenia kolejnego budynku, w którym dokonywana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom 2020-06-02 Pokaż
272/2020zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika 2020-06-01 Pokaż
271/2020zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku 2020-06-01 Pokaż
270/2020zmiany zarządzenia nr 572/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli zadań zleconych do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie 2020-06-01 Pokaż
269/2020zmiany zarządzenia nr 618/2019 w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika 2020-06-01 Pokaż
268/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
267/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
266/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
265/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
264/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
263/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
262/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
261/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2020-05-28 Pokaż
260/2020pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2 ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4, ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3, ul. Zebrzydowickiej 30a/4, ul. Poligonowej,17c/2, ul. Poligonowej 13c/5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/5, ul. Pawła Cierpioła 4a/3, ul. Rybnickiej 20/1, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5, ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16 2020-05-28 Pokaż
259/2020odwołania dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2020-05-28 Pokaż
258/2020zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-05-26 Pokaż
257/2020zmiany zarządzenia nr 128/2020 z dnia 10 marca 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 2020-05-25 Pokaż
256/2020zmiany zarządzenia nr 119/2020 z dnia 6 marca 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej 2020-05-25 Pokaż
255/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-05-25 Pokaż
254/2020zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-05-22 Pokaż
253/2020zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-05-21 Pokaż
252/2020zmiany Zarządzenia 216/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-05-21 Pokaż
251/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27 lutego 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r., zbieranie uwag do 30 kwietnia 2020 r. 2020-05-21 Pokaż
250/2020zmiany zarządzenia nr 122/2020 z dnia 9 marca 2020 r. 2020-05-21 Pokaż
249/2020zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-05-19 Pokaż
248/2020zmiany Zarządzenia 216/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-05-19 Pokaż
247/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 235/2020 r. z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-05-19 Pokaż
246/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inwestycyjne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły 2020-05-18 Pokaż
245/2020ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-05-15 Pokaż
244/2020przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Rybnika na lata 2020 - 2022 2020-05-15 Pokaż
243/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku, dz. Kłokocin 2020-05-14 Pokaż
242/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inwestycyjne w budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2020-05-14 Pokaż
241/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika 2020-05-14 Pokaż
240/2020zmiany Zarządzenia nr 730/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z eksploatacją aplikacji Źródło w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-05-13 Pokaż
239/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – teren rekreacyjny 2020-05-13 Pokaż
238/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 2020-05-11 Pokaż
237/2020w sprawie udzielenia Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Rybnickie, dotacji na finansowanie realizacjizadania publicznego w 2020 roku 2020-05-11 Pokaż
236/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-05-05 Pokaż
235/2020powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-05-05 Pokaż
234/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 739/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Śniadeckiego 6a/3 2020-04-30 Pokaż
233/2020przyznania lokalu położonego w Rybniku 2020-04-30 Pokaż
232/2020ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2020-04-30 Pokaż
231/2020określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-04-29 Pokaż
230/2020minimalnych zasad dotyczących tworzenia dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika oraz związanych z dostosowaniem serwisów internetowych do Międzynarodowych Standardów Dostępności WCAG 2020-04-29 Pokaż
229/2020przyznawania tytułu „Rybnickiego Prymusa” w roku szkolnym 2019/2020 2020-04-29 Pokaż
228/2020przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2020-04-29 Pokaż
227/2020zmiany zarządzenia nr 21/2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2020-04-29 Pokaż
226/2020zmiany zarządzenia nr 22/2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2020-04-29 Pokaż
225/2020naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok 2020-04-28 Pokaż
224/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 740/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Sportowej 115/1 2020-04-28 Pokaż
223/2020wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-27 Pokaż
222/2020powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu, przeklasyfikowania i wybrakowania użyczonego sprzętu obrony cywilnej, znajdującego się w magazynie FAMUR SA w Rybniku 2020-04-27 Pokaż
221/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-04-27 Pokaż
220/2020powołania Zespołu zadaniowego do wdrażania na terenie miasta Rybnika narzędzi zarządzania jakością powietrza w ramach realizacji projektu Interreg Europa Środkowa - Jednolite podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniami powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich na obszarze TRITIA / AIR TRITIA 2020-04-24 Pokaż
219/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2020-04-23 Pokaż
218/2020zmiany zarządzenia nr 75/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. zmienionego zarządzeniem nr 138/2020 z dnia 16 marca 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego w Rybniku 2020-04-22 Pokaż
217/2020zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-04-21 Pokaż
216/2020wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-04-21 Pokaż
215/2020przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku 2020-04-21 Pokaż
214/2020wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 2020-04-20 Pokaż
213/2020ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika 2020-04-20 Pokaż
212/2020zbycia nieruchomości niezabudowanej 2020-04-20 Pokaż
211/2020odwołania otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-04-20 Pokaż
210/2020uchylenia zarządzenia nr 46/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2020 r. 2020-04-20 Pokaż
209/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnik z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt 2020-04-16 Pokaż
208/2020zmiany w składzie komisji przetargowej- Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej 2020-04-15 Pokaż
207/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansownie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2020-04-15 Pokaż
206/2020zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2020-04-15 Pokaż
205/2020nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2020-04-14 Pokaż
204/2020zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-04-10 Pokaż
203/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-04-10 Pokaż
202/2020w sprawie zamiany nieruchomości 2020-04-10 Pokaż
201/2020wykazu budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy, które ze względu na uwarunkowania techniczne zamierza się wyłączyć z eksploatacji 2020-04-08 Pokaż
200/2020zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-04-08 Pokaż
199/2020nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2020-04-08 Pokaż
198/2020zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2020-04-08 Pokaż
197/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-04-07 Pokaż
196/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-04-07 Pokaż
195/2020zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 3 w Rybniku 2020-04-06 Pokaż
194/2020zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 2 w Rybniku 2020-04-06 Pokaż
193/2020zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 1 w Rybniku 2020-04-06 Pokaż
192/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika” 2020-04-06 Pokaż
191/2020zmiany zarządzenia nr 665/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2020-04-03 Pokaż
190/2020unieważnienia ogłoszonych konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2020-04-02 Pokaż
189/2020zmiany zarządzenia nr 226/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-04-02 Pokaż
188/2020zmiany zarządzenia nr 421/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 208/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania 2020-04-02 Pokaż
187/2020zmiany zarządzenia nr 178/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyznania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte w 2019 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2020-04-02 Pokaż
186/2020częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-04-02 Pokaż
185/2020zmiany Zarządzenia 402/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2020-04-01 Pokaż
184/2020nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2020-04-01 Pokaż
183/2020określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika 2020-03-31 Pokaż
182/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2020-03-31 Pokaż
181/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-30 Pokaż
180/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 171/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-03-30 Pokaż
179/2020przekazania środka trwałego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2020-03-30 Pokaż
178/2020przyznania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte w 2019 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2020-03-30 Pokaż
177/2020przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2019 rok 2020-03-30 Pokaż
176/2020zmiany zarządzenia nr 755/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2020-03-27 Pokaż
175/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej 2020-03-26 Pokaż
174/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2020-03-26 Pokaż
173/2020zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-03-26 Pokaż
172/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - roboty budowlane dostosowujące pomieszczenie do zabudowy wymiennika ciepła oraz stropodach betonowy do zabudowy zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych 2020-03-25 Pokaż
171/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-03-24 Pokaż
170/2020wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-03-24 Pokaż
169/2020nabycia nieruchomości 2020-03-24 Pokaż
168/2020częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-03-24 Pokaż
167/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-03-23 Pokaż
166/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-03-23 Pokaż
165/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2020-03-23 Pokaż
164/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-03-20 Pokaż
163/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja sieci Urzędu 2020-03-20 Pokaż
162/2020odwołania otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-03-20 Pokaż
161/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-03-20 Pokaż
160/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2020-03-19 Pokaż
159/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-03-18 Pokaż
158/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-03-18 Pokaż
157/2020nabycia nieruchomości 2020-03-18 Pokaż
156/2020zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 139/2020 w sprawie wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych 2020-03-18 Pokaż
155/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2020-03-17 Pokaż
154/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy 2020-03-16 Pokaż
153/2020wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika 2020-03-17 Pokaż
152/2020powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2020-03-16 Pokaż
151/2020powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2020-03-16 Pokaż
150/2020powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku 2020-03-16 Pokaż
149/2020powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku 2020-03-16 Pokaż
148/2020zmiany Zarządzenia nr 757/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywanie dokumentów w Urzędzie Miasta 2020-03-16 Pokaż
147/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-03-16 Pokaż
146/2020podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-03-16 Pokaż
145/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2020-03-16 Pokaż
144/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-16 Pokaż
143/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-03-16 Pokaż
142/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2020-03-16 Pokaż
141/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-16 Pokaż
140/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-03-16 Pokaż
139/2020wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych 2020-03-16 Pokaż
138/2020zmiany zarządzenia nr 75/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: 2020-03-16 Pokaż
137/2020zmiany zarządzenia nr 226/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-03-16 Pokaż
136/2020odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 2020-03-13 Pokaż
135/2020ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2020 roku 2020-03-13 Pokaż
134/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-03-13 Pokaż
133/2020użyczenia Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejskiego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku 2020-03-12 Pokaż
132/2020użyczenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku 2020-03-12 Pokaż
131/2020użyczenia Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Ślady”, lokalu użytkowego przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku 2020-03-12 Pokaż
130/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r., zbieranie uwag do dnia 19 lutego 2020 r. 2020-03-11 Pokaż
129/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – zbieranie uwag od 8.01.2020 r. do 19.02.2020 r. 2020-03-11 Pokaż
128/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 2020-03-10 Pokaż
127/2020powołania komisji przetargowej- Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2020-03-10 Pokaż
126/2020ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2020 roku 2020-03-10 Pokaż
125/2020postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom 2020-03-03 Pokaż
124/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa 40 000 folderów dotyczących smogu w mieście oraz 10 000 zakładek do książek 2020-03-10 Pokaż
123/2020częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-03-10 Pokaż
122/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inwestycyjne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły 2020-03-09 Pokaż
121/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 370/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Rybnika 2020-03-09 Pokaż
120/2020zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2020-03-09 Pokaż
119/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej 2020-03-06 Pokaż
118/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie nowozakupionych jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych 2020-03-06 Pokaż
117/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum w Rybniku 2020-03-04 Pokaż
116/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika 2020-03-04 Pokaż
115/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2020-03-04 Pokaż
114/2020powołania zespołu zadaniowego do spraw organizacji V Rybnickiej Majówki pn. „Maj, bzy, Rybnik i Ty” 2020-03-04 Pokaż
113/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni ,,Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – teren rekreacyjny 2020-03-03 Pokaż
112/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika 2020-03-03 Pokaż
111/2020przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok 2020-03-03 Pokaż
110/2020powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2020 roku 2020-03-03 Pokaż
109/2020udzielenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie z siedzibą w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15a, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-28 Pokaż
108/2020zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2020-02-27 Pokaż
107/2020powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2020-02-27 Pokaż
106/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa 40 000 folderów dotyczących smogu w mieście oraz 10 000 zakładek do książek 2020-02-27 Pokaż
105/2020wprowadzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku instrukcji przyjmowania wpłat w opłatomacie 2020-02-27 Pokaż
104/2020wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku 2020-02-27 Pokaż
103/2020powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku 2020-02-27 Pokaż
102/2020zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2020-02-27 Pokaż
101/2020zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-02-27 Pokaż
100/2020zasad korzystania z rowerów służbowych przez gońców Urzędu Miasta 2020-02-25 Pokaż
99/2020zmiany zarządzenia nr 58/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji celów zawartych w „Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej” 2020-02-24 Pokaż
98/2020zamiany nieruchomości 2020-02-24 Pokaż
97/2020oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-02-21 Pokaż
96/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-02-21 Pokaż
95/2020ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej 2020-02-20 Pokaż
94/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka wraz z parkingiem w Rybniku – Etap I 2020-02-20 Pokaż
93/2020ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2020-02-20 Pokaż
92/2020udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-17 Pokaż
91/2020udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, ul. Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-17 Pokaż
90/2020udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, ul. Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-17 Pokaż
89/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare 2020-02-17 Pokaż
88/2020zmiany zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2020-02-17 Pokaż
87/2020przyznania lokalu położonego w Rybniku 2020-02-13 Pokaż
86/2020powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2020-02-13 Pokaż
85/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku 2020-02-13 Pokaż
84/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt 2020-02-13 Pokaż
83/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich 2020-02-13 Pokaż
82/2020przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2020-02-13 Pokaż
81/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2020-02-13 Pokaż
80/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina” 2020-02-12 Pokaż
79/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Rybniku 2020-02-12 Pokaż
78/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-02-12 Pokaż
77/2020wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2020-02-11 Pokaż
76/2020zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej na zbycie oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa 2020-02-11 Pokaż
75/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego w Rybniku 2020-02-10 Pokaż
74/2020przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 2020-02-10 Pokaż
73/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-02-10 Pokaż
72/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-02-07 Pokaż
71/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-02-07 Pokaż
70/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-02-06 Pokaż
69/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2020 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2020-02-06 Pokaż
68/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2020-02-05 Pokaż
67/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 2020-02-05 Pokaż
66/2020zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2020-02-05 Pokaż
65/2020zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2020-02-04 Pokaż
64/2020udzielenia Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 257, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-04 Pokaż
63/2020zmiany zarządzenia nr 42/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-04 Pokaż
62/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przeprowadzenie przeglądów technicznych obiektów na terenie miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej, zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania 2020-02-04 Pokaż
61/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzonego projektu budowlanego inwestycji pn: „Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY”; dzielnica Niewiadom 2020-02-03 Pokaż
60/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2020-02-03 Pokaż
59/2020powołanie składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Miasta Rybnika 2020-02-03 Pokaż
58/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej 2020-02-03 Pokaż
57/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-01-31 Pokaż
56/2020udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-31 Pokaż
55/2020udzielenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Płomień” Ochojec z siedzibą w Rybniku przy ul. Cystersów 34, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-30 Pokaż
54/2020przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Chwałęcice oraz obrębu ewidencyjnego Niewiadom Dolny 2020-01-28 Pokaż
53/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2020-01-28 Pokaż
52/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-01-28 Pokaż
51/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-01-28 Pokaż
50/2020zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-01-28 Pokaż
49/2020udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2020-01-27 Pokaż
48/2020udzielenia Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, z siedzibą w Katowicach przy ul. Cichej 10, dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2020-01-27 Pokaż
47/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Konserwacja oświetlenia będącego własnością Miasta 2020-01-24 Pokaż
46/2020udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-24 Pokaż
45/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2020-01-24 Pokaż
44/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości 2020-01-23 Pokaż
43/2020udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku, ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-23 Pokaż
42/2020udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-23 Pokaż
41/2020zbycia nieruchomości 2020-01-22 Pokaż
40/2020nabycia nieruchomości 2020-01-22 Pokaż
39/2020obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu i gruntową 2020-01-22 Pokaż
38/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2020-01-22 Pokaż
37/2020udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 43, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-22 Pokaż
36/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2020 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2020-01-22 Pokaż
35/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat 2020-01-21 Pokaż
34/2020ustalenia wysokości stawek czynszu za reklamy i tablice informacyjne na budynkach i gruntach Miasta 2020-01-21 Pokaż
33/2020korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 w Rybniku 2020-01-21 Pokaż
32/2020zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-01-20 Pokaż
31/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domu Dziecka 2020-01-20 Pokaż
30/2020udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku, ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-20 Pokaż
29/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych 2020-01-20 Pokaż
28/2020zarządzekonsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 2020-01-20 Pokaż
27/2020wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 2020-01-20 Pokaż
26/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Industrialne Centrum Kultury, dz. Niewiadom; przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Mościckiego 3” 2020-01-20 Pokaż
25/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2020-01-16 Pokaż
24/2020zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2020 2020-01-16 Pokaż
23/2020udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku, ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-16 Pokaż
22/2020określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2020-01-16 Pokaż
21/2020ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2020-01-16 Pokaż
20/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27 listopada 2019 r. do 27 grudnia 2019 r., zbieranie uwag do 10 stycznia 2020 r. 2020-01-16 Pokaż
19/2020przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2020-01-15 Pokaż
18/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remonty dróg na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika zad. 2: Remont ul. Wiertniczej - ul. Pokładowej. 2020-01-15 Pokaż
17/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu do zarządzania oświatą 2020-01-15 Pokaż
16/2020przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2020-01-14 Pokaż
15/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-01-14 Pokaż
14/2020zmiany zarządzenia nr 683/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Ubezpieczenie AC wyznaczonych pojazdów pożarniczych 2020-01-13 Pokaż
13/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" 2020-01-10 Pokaż
12/2020zmiany zarządzenia nr 732/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Fundacji Imago z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 123 i Fundacji Cylinder z siedzibą w Rybniku przy ul. Książenickiej 16 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 2020-01-09 Pokaż
11/2020zmiany zarządzenia nr 717/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., zmienionego zarządzeniami nr 751/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. i 10/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania:zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach.zad. 2: Wykonanie podziałów 55 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 3: Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 4: Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych.zad. 5: Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. 2020-01-09 Pokaż
10/2020zmiany zarządzenia nr 717/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., zmienionego zarządzeniem nr 751/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania:zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach.zad. 2: Wykonanie podziałów 55 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 3: Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 4: Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych.zad. 5: Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych 2020-01-08 Pokaż
9/2020przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2019 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia 2020-01-08 Pokaż
8/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Przebudowa źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwałowicach przy ul. 1-go Maja 51, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2020-01-07 Pokaż
7/2020kontroli rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta oraz trybu opiniowania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury 2020-01-07 Pokaż
6/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w Rybniku 2020-01-03 Pokaż
5/2020zmiany zarządzenia nr 220/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego 2020-01-03 Pokaż
4/2020planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok. 2020-01-03 Pokaż
3/2020zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2020-01-02 Pokaż
2/2020udzielenia Centrum Promocji Sportu „ACTIVE” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mariana Rejewskiego 119, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-02 Pokaż
1/2020przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2020 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2020-01-02 Pokaż
764/2019zmiany zarządzenia nr 663/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. 2019-12-31 Pokaż
763/2019udzielenia dotacji na finansowanie zadania publicznego realizowanego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-12-31 Pokaż
762/2019realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2020 roku 2019-12-31 Pokaż
761/2019zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2019-12-31 Pokaż
760/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2019-12-31 Pokaż
759/2019zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-12-30 Pokaż
758/2019zmiany Zarządzenia nr 244/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-12-30 Pokaż
757/2019zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-12-30 Pokaż
756/2019powołania składu osobowego komisji - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu 2019-12-30 Pokaż
755/2019powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2019-12-30 Pokaż
754/2019zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-12-30 Pokaż
753/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-12-30 Pokaż
752/2019obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-12-27 Pokaż
751/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości 2019-12-27 Pokaż
750/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r., zbieranie uwag do 6 grudnia 2019 r. 2019-12-27 Pokaż
749/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika 2019-12-23 Pokaż
748/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Rudzkiej etap II w Rybniku Zadanie nr 2: przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w 2019-12-23 Pokaż
747/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania. 2019-12-23 Pokaż
746/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2020 roku 2019-12-23 Pokaż
745/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II) 2019-12-23 Pokaż
744/2019zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-12-23 Pokaż
743/2019określenia zasad funkcjonowania ogródków gastronomicznych w sezonie zimowym na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2019-12-23 Pokaż
742/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2019-12-20 Pokaż
741/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Plac Pokoju 2a/1 2019-12-20 Pokaż
740/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Sportowej 115/1 2019-12-20 Pokaż
739/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Śniadeckiego 6a/3 2019-12-20 Pokaż
738/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Piasta 19/2 2019-12-20 Pokaż
737/2019zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2019-12-20 Pokaż
736/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budżet obywatelski - „Bo rodzina jest ważna" – ogólnomiejski - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w projektu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 r. 2019-12-20 Pokaż
735/2019zmiany Zarządzenia 728/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Architektury 2019-12-20 Pokaż
734/2019udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2019-12-20 Pokaż
733/2019udzielenia Klubowi Sportowemu Rybnickie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Rybniku przy Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-12-20 Pokaż
732/2019udzielenia Fundacji Imago z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 123 i Fundacji Cylinder z siedzibą w Rybniku przy ul. Książenickiej 16 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 2019-12-19 Pokaż
731/2019określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-12-19 Pokaż
730/2019podziału zadań związanych z eksploatacją aplikacji Źródło w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-12-19 Pokaż
729/2019powierzenia prowadzenia obsługi i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2019-12-17 Pokaż
728/2019przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Architektury 2019-12-16 Pokaż
727/2019zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2019-12-16 Pokaż
726/2019wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-12-16 Pokaż
725/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-12-13 Pokaż
724/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku 2019-12-12 Pokaż
723/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Rudzkiej etap II w Rybniku Zadanie nr 2: przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w Rybniku 2019-12-12 Pokaż
722/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II) 2019-12-12 Pokaż
721/2019zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-12-12 Pokaż
720/2019powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2020 roku 2019-12-12 Pokaż
719/2019zbycia nieruchomości 2019-12-12 Pokaż
718/2019określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-12-12 Pokaż
717/2019powołania komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości 2019-12-12 Pokaż
716/2019zbycia nieruchomości 2019-12-11 Pokaż
715/2019zbycia nieruchomości 2019-12-11 Pokaż
714/2019ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2020 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-12-11 Pokaż
713/2019wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-12-10 Pokaż
712/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" 2019-12-09 Pokaż
711/2019zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2019-12-09 Pokaż
710/2019przyznania lokalu położonego w Rybniku 2019-12-09 Pokaż
709/2019ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2019-12-09 Pokaż
708/2019ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa 2019-12-09 Pokaż
707/2019zmiany zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika zmienionego zarządzeniem nr 824/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r. 2019-12-09 Pokaż
706/2019zasad aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2019-12-05 Pokaż
705/2019użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Oś. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku 2019-12-05 Pokaż
704/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej 2019-12-05 Pokaż
703/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Centrum Usług Społecznościowych – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wielorodzinnego na budynek usług socjalno – społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego 2019-12-05 Pokaż
702/2019wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2019-12-05 Pokaż
701/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku 2019-12-05 Pokaż
700/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw skrzyżowaniom wielopoziomowym (węzłom drogowym) powstałym w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna 2019-12-04 Pokaż
699/2019nadania nazw nowo wybudowanym odcinkom dróg powstałych w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna 2019-12-04 Pokaż
698/2019wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika 2019-12-04 Pokaż
697/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2019-12-02 Pokaż
696/2019zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020 2019-12-02 Pokaż
695/2019powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad korzystania ze zbiorników wodnych PGE Energia Ciepła S.A. 2019-12-02 Pokaż
694/2019zmiany zarządzenia nr 613/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2019-11-29 Pokaż
693/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika 2019-11-29 Pokaż
692/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-11-29 Pokaż
691/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2019 2019-11-28 Pokaż
690/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2019 2019-11-28 Pokaż
689/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2019 2019-11-28 Pokaż
688/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2019 2019-11-28 Pokaż
687/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2019 2019-11-28 Pokaż
686/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2019 2019-11-28 Pokaż
685/2019wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2019-11-28 Pokaż
684/2019ogłoszenia konkursu na realizację w 2020 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-11-28 Pokaż
683/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie AC wyznaczonych pojazdów pożarniczych 2019-11-26 Pokaż
682/2019realizacji wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2019-11-26 Pokaż
681/2019ustalenia wymiaru czasu pracy w 2020 roku 2019-11-26 Pokaż
680/2019zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-11-25 Pokaż
679/2019udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok.2, na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2019-11-22 Pokaż
678/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-11-22 Pokaż
677/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-11-22 Pokaż
676/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-11-21 Pokaż
675/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2019-11-21 Pokaż
674/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2019-11-20 Pokaż
673/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-11-20 Pokaż
672/2019nabycia nieruchomości 2019-11-20 Pokaż
671/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2019-11-20 Pokaż
670/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego i podręcznika do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-11-20 Pokaż
669/2019przyznania lokalu położonego w Rybniku 2019-11-20 Pokaż
668/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika 2019-11-20 Pokaż
667/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2019-11-20 Pokaż
666/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2019-11-19 Pokaż
665/2019zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2019-11-19 Pokaż
664/2019ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego 2019-11-18 Pokaż
663/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2019-11-18 Pokaż
662/2019zbycia nieruchomości 2019-11-18 Pokaż
661/2019korzystania przez Dom Dziecka z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 44 Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Hallera 9a/6 2019-11-18 Pokaż
660/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3) – wyłożenie do publicznego wglądu od 11 października 2019 r. do 9 października 2019 r., zbieranie uwag do 23 października 2019 r. 2019-11-15 Pokaż
659/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2019-11-14 Pokaż
658/2019powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2019-11-14 Pokaż
657/2019zmiany zarządzenia nr 399/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. 2019-11-14 Pokaż
656/2019zmiany Zarządzenia nr 11/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „ALT/BAU – Alternative Building Activation Units” realizowanego w ramach programu URBACT – Sieć Transferu 2019-11-14 Pokaż
655/2019zmiany zarządzenia nr 844/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2019-11-14 Pokaż
654/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt 2019-11-14 Pokaż
653/2019projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2020 rok 2019-11-14 Pokaż
652/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz ze stabilizacją punktów granicznych z podziałem na dwa zadania: zadanie 1) Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w rejonie ulicy Chałubińskiego 9 zadanie 2) Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych działek wzdłuż ulicy Raciborskiej 2019-11-13 Pokaż
651/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku 2019-11-13 Pokaż
650/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku 2019-11-13 Pokaż
649/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku 2019-11-13 Pokaż
648/2019określenia trybu rozpatrywania i kryteriów oceny ofert, składanych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz dokonywania przesunięć pomiędzy rodzajami kosztów 2019-11-13 Pokaż
647/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik 2019-11-13 Pokaż
646/2019zmiany Zarządzenia nr 607/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 października 2019 r. w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Mglistej 7c/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-11-13 Pokaż
645/2019powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji XI Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2019-11-12 Pokaż
644/2019określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-11-12 Pokaż
643/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja” 2019-11-07 Pokaż
642/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- sługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem przewodnika rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-11-07 Pokaż
641/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 roku 2019-11-07 Pokaż
640/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-11-06 Pokaż
639/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2019-11-05 Pokaż
638/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-11-05 Pokaż
637/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-11-05 Pokaż
636/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2019-11-05 Pokaż
635/2019usunięcia nazw ulic 2019-11-05 Pokaż
634/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 703/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika 2019-10-31 Pokaż
633/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa macierzy dyskowych 2019-10-31 Pokaż
632/2019ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów 2019-10-31 Pokaż
631/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania:Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości.Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp.Zadanie nr 3 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych. 2019-10-31 Pokaż
630/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa wentylacji w budynku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny 2019-10-31 Pokaż
629/2019konsultacje w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku 2019-10-31 Pokaż
628/2019przyznania lokalu do częściowego remontu położonego w Rybniku 2019-10-28 Pokaż
627/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka 2019-10-28 Pokaż
626/2019zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-10-28 Pokaż
625/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 „LATARNIA” w dzielnicy Niedobyczyce; modernizacja budynku 2019-10-25 Pokaż
624/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-10-25 Pokaż
623/2019zmiany zarządzenia nr 586/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powiadamiania Przewodniczących Zarządów Dzielnic Miasta Rybnika oraz radnych Rady Miasta Rybnika o planowanych pracach inwestycyjnych, remontowych oraz ich odbiorach technicznych 2019-10-24 Pokaż
622/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2019-10-24 Pokaż
621/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa i montaż urządzeń z podziałem na zadania: zad. 1 Naukowe place zabaw – dostawa i montaż urządzeń do zabaw i gier na terenie Przedszkola nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice zad. 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej wraz z pracami towarzyszącymi - w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku” 2019-10-24 Pokaż
620/2019upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do działania w imieniu Miasta Rybnika w sprawach wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku. 2019-10-24 Pokaż
619/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2019-10-24 Pokaż
618/2019wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika 2019-10-24 Pokaż
617/2019obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-10-23 Pokaż
616/2019zasad przygotowania i udziału Urzędu Miasta Rybnika oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w ćwiczeniu „LIBERO 2019” 2019-10-23 Pokaż
615/2019zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. promocji i budowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej dla Miasta Rybnika na lata 2019 - 2021 2019-10-23 Pokaż
614/2019wyrażenia zgody na pochówek w „Alei Zasłużonych dla miasta Rybnika” na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku 2019-10-22 Pokaż
613/2019określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2019-10-22 Pokaż
612/2019udzielenia Stowarzyszeniu Działań Lokalnych - Chwalynciok z siedzibą w Rybniku przy ul. Bronisława Czecha 122, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-10-22 Pokaż
611/2019udzielenia Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Heinricha Himmla z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 21, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-10-18 Pokaż
610/2019wprowadzenia procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika 2019-10-18 Pokaż
609/2019powołania komisji przetargowej- Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2020 rok 2019-10-17 Pokaż
608/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście 2019-10-17 Pokaż
607/2019udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Mglistej 7c/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-10-17 Pokaż
606/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku 2019-10-16 Pokaż
605/2019wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 2019-10-16 Pokaż
604/2019ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika 2019-10-16 Pokaż
603/2019powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2019-10-15 Pokaż
602/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka nr 3 w Rybniku 2019-10-15 Pokaż
601/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka nr 2 w Rybniku 2019-10-15 Pokaż
600/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt 2019-10-15 Pokaż
599/2019zbycia nieruchomości 2019-10-15 Pokaż
598/2019nabycia nieruchomości 2019-10-15 Pokaż
597/2019przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2019 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP Miasta Rybnika 2019-10-15 Pokaż
596/2019udzielenia Towarzystwu Żeglarstwa Regatowego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Józefa Lompy 3/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-10-14 Pokaż
595/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika 2019-10-11 Pokaż
594/2019zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z późn. zm. 2019-10-11 Pokaż
593/2019zamiany nieruchomości 2019-10-09 Pokaż
592/2019rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11) 2019-10-09 Pokaż
591/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 2019-10-09 Pokaż
590/2019przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Wielopolu na współfinansowanie zakupu i ubezpieczenie komunikacyjne średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2019-10-09 Pokaż
589/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika 2019-10-08 Pokaż
588/2019zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2019-10-08 Pokaż
587/2019przyznania lokalu komunalnego położonego w Rybniku 2019-10-08 Pokaż
586/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 2019-10-08 Pokaż
585/2019powołania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku Zespołu do spraw oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku 2019-10-07 Pokaż
584/2019konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz podatku od środków transportowych na 2020 rok 2019-10-07 Pokaż
583/2019zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-10-07 Pokaż
582/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-10-04 Pokaż
581/2019zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-10-04 Pokaż
580/2019zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2019-10-03 Pokaż
579/2019zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2019 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2019-10-01 Pokaż
578/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa szaletu miejskiego w systemie zaprojektuj i buduj z podziałem na zadania: Zadanie 1. Budowa szaletu miejskiego na terenie tężni Zadanie 2. Budowa szaletu miejskiego na terenie MOSIR – Kamień 2019-10-01 Pokaż
577/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II) 2019-09-30 Pokaż
576/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-09-30 Pokaż
575/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-30 Pokaż
574/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r., zbieranie uwag do 6 września 2019 r. 2019-09-26 Pokaż
573/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz 71 jednostek obsługiwanych 2019-09-25 Pokaż
572/2019ustalenia procedury przeprowadzania kontroli zadań zleconych do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie 2019-09-25 Pokaż
571/2019wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-24 Pokaż
570/2019powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2019-09-23 Pokaż
569/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 „LATARNIA” w dzielnicy Niedobyczyce; modernizacja budynku 2019-09-23 Pokaż
568/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-23 Pokaż
567/2019zmiany zarządzenia nr 700/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów 2019-09-20 Pokaż
566/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej - Dostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2019-09-20 Pokaż
565/2019wprowadzenia Regulaminu imprezy masowej pod nazwą „XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2019-09-19 Pokaż
564/2019wprowadzenia Regulaminu terenu imprezy masowej pod nazwą „XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2019-09-19 Pokaż
563/2019organizacji i przeprowadzenia szkolenia pożarniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Rybnika 2019-09-18 Pokaż
562/2019użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku 2019-09-18 Pokaż
561/2019możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2019-09-18 Pokaż
560/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) – wyłożenie do publicznego wglądu od 31.07.2019 r. do 29.08.2019 r., zbieranie uwag do 12.09.2019 r. 2019-09-18 Pokaż
559/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) – wyłożenie do publicznego wglądu od 31.07.2019 r. do 29.08.2019 r., zbieranie uwag do 12.09.2019 r. 2019-09-18 Pokaż
558/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2019-09-17 Pokaż
557/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej 2019-09-16 Pokaż
556/2019powołania Zespołu ds. promocji i budowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej dla Miasta Rybnika na lata 2019-2021 2019-09-16 Pokaż
555/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne 2019-09-12 Pokaż
554/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2019-09-12 Pokaż
553/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2019-09-12 Pokaż
552/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare 2019-09-12 Pokaż
551/2019zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 402/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2019-09-12 Pokaż
550/2019określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy 2019-09-12 Pokaż
549/2019częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-12 Pokaż
548/2019zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2. Zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN Zadanie 3. Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-09-11 Pokaż
547/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-11 Pokaż
546/2019zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 757/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-09-10 Pokaż
545/2019udzielenia Śląskiemu Klubowi Turystyki Kajakowej „NEPTUN” z siedzibą w Żorach przy ul. Uroczej 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-09-09 Pokaż
544/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Miasta nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-09-09 Pokaż
543/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk 2019-09-06 Pokaż
542/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. ul. Rybacka 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście 2019-09-06 Pokaż
541/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2019-09-06 Pokaż
540/2019powołania komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-09-06 Pokaż
539/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Rybniku 2019-09-06 Pokaż
538/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Rzecznej 2019-09-06 Pokaż
537/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Pocztowej 2019-09-06 Pokaż
536/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Tkoczów 2019-09-06 Pokaż
535/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019-09-05 Pokaż
534/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa licencji: Zadanie 1) Odnowienie wsparcia systemu MyQ Zadanie 2) Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji 2019-09-05 Pokaż
533/2019organizacji i przeprowadzenia miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik 2019” 2019-09-05 Pokaż
532/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-09-05 Pokaż
531/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-09-04 Pokaż
530/2019powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku 2019-09-04 Pokaż
529/2019zmiany do ustalonego wymiaru czasu pracy w 2019 roku 2019-09-03 Pokaż
528/2019odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 2019-09-02 Pokaż
527/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym, dzielnica Maroko-Nowiny 2019-09-02 Pokaż
526/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW 2019-09-02 Pokaż
525/2019zmiany zarządzenia nr 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2019-09-02 Pokaż
524/2019nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2019-08-30 Pokaż
523/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej - Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6 2019-08-30 Pokaż
522/2019przyznania lokalu komunalnego położonego w Rybniku 2019-08-30 Pokaż
521/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zabaw – Zabawowe ZOO” 2019-08-30 Pokaż
520/2019zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2019-08-30 Pokaż
519/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-29 Pokaż
518/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku 2019-08-29 Pokaż
517/2019wyznaczenia kolejnego budynku, w którym dokonywana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom 2019-08-29 Pokaż
516/2019przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku 2019-08-29 Pokaż
515/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Laurowej 2019-08-26 Pokaż
514/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Imbirowej 2019-08-26 Pokaż
513/2019zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2019-08-26 Pokaż
512/2019zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r. 2019-08-23 Pokaż
511/2019zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r. 2019-08-23 Pokaż
510/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wisławy Szymborskiej 2019-08-22 Pokaż
509/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy Kaktusowa 2019-08-22 Pokaż
508/2019częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-22 Pokaż
507/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ośrodek Pomocy Społecznej, dzielnica Rybnik-Północ; dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - budowa dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego 2019-08-21 Pokaż
506/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej 2019-08-21 Pokaż
505/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont oraz malowanie klatki schodowej, sali narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zaplecza sali i aneksu kuchennego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Rybniku 2019-08-21 Pokaż
504/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne” 2019-08-21 Pokaż
503/2019zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2019-08-21 Pokaż
502/2019określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-08-20 Pokaż
501/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-20 Pokaż
500/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019-08-19 Pokaż
499/2019racjonalnej gospodarki pieniężnej jednostek budżetowych Miasta 2019-08-19 Pokaż
498/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.: „Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury, dz. Maroko Nowiny” 2019-08-14 Pokaż
497/2019zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r. 2019-08-14 Pokaż
496/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku 2019-08-14 Pokaż
495/2019wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-08-13 Pokaż
494/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2. Zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN Zadanie 3. Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-08-12 Pokaż
493/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostosowanie obiektów oświatowych mieszczących lokale wyborcze do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ, w systemie zaprojektuj i wybuduj zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12 dz. Zebrzydowice, w systemie zaprojektuj i wybuduj 2019-08-12 Pokaż
492/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego i podręcznika do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-08-12 Pokaż
491/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-08-12 Pokaż
490/2019zmiany zarządzenia nr 39/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-08-08 Pokaż
489/2019zmiany zarządzenia nr 722/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2019-08-08 Pokaż
488/2019zmieniające Zarządzenie nr 463/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki w Rybniku-Niedobczycach 2019-08-07 Pokaż
487/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika 2019-08-07 Pokaż
486/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku 2019-08-07 Pokaż
485/2019zbycia nieruchomości 2019-08-05 Pokaż
484/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek 2019-08-05 Pokaż
483/2019zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Budowa, modernizacja i uzupełnienie sygnalizacji świetlnych 2019-08-05 Pokaż
482/2019wydzierżawienia nieruchomości 2019-08-05 Pokaż
481/2019nabycia nieruchomości 2019-08-02 Pokaż
480/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6 2019-08-01 Pokaż
479/2019zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-08-01 Pokaż
478/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019-08-01 Pokaż
477/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-07-31 Pokaż
476/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-30 Pokaż
475/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnychZadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych 2019-07-30 Pokaż
474/2019obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-07-29 Pokaż
473/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare 2019-07-26 Pokaż
472/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym, dzielnica Maroko-Nowiny 2019-07-25 Pokaż
471/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2019-07-25 Pokaż
470/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-07-25 Pokaż
469/2019nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2019-07-25 Pokaż
468/2019zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Ziemi Rybnickiej 2019-07-23 Pokaż
467/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-23 Pokaż
466/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2019 2019-07-22 Pokaż
465/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2019 2019-07-22 Pokaż
464/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2019 2019-07-22 Pokaż
463/2019organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki w Rybniku-Niedobczycach 2019-07-22 Pokaż
462/2019użyczenia Stowarzyszeniu - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku przy ul. Sobieskiego 15 lokalu użytkowego przy ul. Rudzkiej 13 w Rybniku 2019-07-22 Pokaż
461/2019powołania Zespołu Zadaniowego do spraw koordynacji prac projektowych i wykonawczych przebudowy obiektów oraz zagospodarowania terenu Zabytkowej Kopalni „IGNACY” w Rybniku 2019-07-22 Pokaż
460/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2019 2019-07-22 Pokaż
459/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2019 2019-07-22 Pokaż
458/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2019 2019-07-22 Pokaż
457/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2019 2019-07-22 Pokaż
456/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2019 2019-07-22 Pokaż
455/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2019 2019-07-22 Pokaż
454/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2019 2019-07-22 Pokaż
453/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2019 2019-07-22 Pokaż
452/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2019 2019-07-22 Pokaż
451/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2019 2019-07-22 Pokaż
450/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2019 2019-07-22 Pokaż
449/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2019 2019-07-22 Pokaż
448/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2019 2019-07-22 Pokaż
447/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2019 2019-07-22 Pokaż
446/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2019 2019-07-22 Pokaż
445/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2019 2019-07-22 Pokaż
444/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyzarzjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2019 2019-07-22 Pokaż
443/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2019 2019-07-22 Pokaż
442/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2019 2019-07-22 Pokaż
441/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2019 2019-07-22 Pokaż
440/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2019 2019-07-22 Pokaż
439/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2019 2019-07-22 Pokaż
438/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2019 2019-07-22 Pokaż
437/2019zatwierdzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Rybnika 2019-07-22 Pokaż
436/2019przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2019-07-22 Pokaż
435/2019przekazania Rybnickim Służbom Komunalnym zadań dotyczących systemu rowerowego w Mieście 2019-07-22 Pokaż
434/2019pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkania położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 59D/7 2019-07-18 Pokaż
433/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk 2019-07-18 Pokaż
432/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku przy ul. Henryka Wieniawskiego 9 w dzielnicy Śródmieście Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6) przy ul. Stanisława Małachowskiego 44 w dzielnicy Boguszowice Stare Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. ul. Rybacka 55 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia Zadanie nr 4. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w dzielnicy Śródmieście 2019-07-18 Pokaż
431/2019wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2019-07-18 Pokaż
430/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-07-18 Pokaż
429/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku 2019-07-18 Pokaż
428/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-18 Pokaż
427/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-07-18 Pokaż
426/2019uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 423/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-07-18 Pokaż
425/2019uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 422/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-18 Pokaż
424/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-18 Pokaż
423/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika r 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-07-17 Pokaż
422/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-17 Pokaż
421/2019zmiany zarządzenia nr 208/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania 2019-07-17 Pokaż
420/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Zebrzydowice, Gotartowice, Grabownia Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Stodoły, Chwałowice, Rybnik-Północ, Wielopole Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Ochojec, Zamysłów, Niewiadom 2019-07-15 Pokaż
419/2019powołania zespołu ds. przygotowania projektu gminnego programu niskoemisyjnego oraz określenia zasad jego wdrożenia 2019-07-15 Pokaż
418/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej - Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka” 2019-07-15 Pokaż
417/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żłobka miejskiego „Wesoła Rybka” 2019-07-11 Pokaż
416/2019udzielenia Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z siedzibą w Warszawie, Plac Inwalidów 10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-07-11 Pokaż
415/2019określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-07-11 Pokaż
414/2019zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-07-08 Pokaż
413/2019nabycia nieruchomości 2019-07-08 Pokaż
412/2019nabycia nieruchomości 2019-07-08 Pokaż
411/2019częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-08 Pokaż
410/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr11w dzielnicy Maroko Nowiny.Realizacja projektu budżetu obywatelskiegopn. „Gniazdo cyklistów” 2019-07-08 Pokaż
409/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa murawy boiska piłkarskiego; MOSIR Rybnik, dzielnica Gotartowice 2019-07-08 Pokaż
408/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-07-05 Pokaż
407/2019zbycia nieruchomości 2019-07-04 Pokaż
406/2019zmiany Zarządzenia nr 670/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2019-07-04 Pokaż
405/2019zmiany składy osobowego komisji przetargowej- Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne” 2019-07-04 Pokaż
404/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku 2019-07-04 Pokaż
403/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2019-07-04 Pokaż
402/2019określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2019-07-03 Pokaż
401/2019przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2019-07-03 Pokaż
400/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku – budowa zadaszonego boiska z trawy syntetycznej, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2019-07-02 Pokaż
399/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania: zad.1: Przebudowa ulicy Teofila Brzozy. zad. 2: Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Energetyków do ulicy Góreckiego wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa-Góreckiego 2019-07-02 Pokaż
398/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa, modernizacja i uzupełnienie sygnalizacji świetlnych 2019-07-02 Pokaż
397/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Zebrzydowice, Gotartowice, Grabownia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Stodoły, Chwałowice, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Ochojec, Zamysłów, Niewiadom 2019-07-02 Pokaż
396/2019uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 207/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-01 Pokaż
395/2019prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2020 rok i wieloletnią prognozą finansową 2019-07-01 Pokaż
394/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
393/2019zmiana składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
392/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Rudzkiej etap II w Rybniku Zadanie nr 2: przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
391/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inżynieryjne w zakresie wymiany istniejących nawierzchni na terenach rekreacyjno-zabawowych, na nawierzchnie bezpieczne, poliuretanowe. Realizacja projektów budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad. 1: Placykowo osiedlowe Dworek - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi (wykonanie nawierzchni bezpiecznej); dzielnica Śródmieście. zad. 2: Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamo, tato (wykonanie nawierzchni bezpiecznej); dzielnica Smolna. 2019-06-27 Pokaż
390/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
389/2019przekazania zadań z Wydziału Spraw Mieszkaniowych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2019-06-27 Pokaż
388/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-06-27 Pokaż
387/2019zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2019-06-27 Pokaż
386/2019zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2019-06-27 Pokaż
385/2019zmiany załącznika do Zarządzenia nr 634/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Instrukcji dokonywania operacji za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny i za pomocą usługi WebPOS Paybynet oraz w sprawie depozytów 2019-06-27 Pokaż
384/2019zmiany zarządzenia nr 301/2019 z dnia 9 maja 2019 r., zmienionego zarządzeniem nr 347/2019 z dnia 30 maja 2019 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika. Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika. 2019-06-26 Pokaż
383/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek 2019-06-26 Pokaż
382/2019zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2019-06-26 Pokaż
381/2019zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2019-06-25 Pokaż
380/2019zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
379/2019zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
378/2019zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
377/2019zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku 2019-06-25 Pokaż
376/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Udostępnienie i wdrożenie Systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-06-19 Pokaż
375/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych.zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6. 2019-06-19 Pokaż
374/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6.05.2019 r. do 3.06.2019 r., zbieranie uwag do 17.06.2019 r. 2019-06-18 Pokaż
373/2019sprostowania powierzchni nieruchomości w zarządzeniu nr 200/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości 2019-06-18 Pokaż
372/2019udzielenia Klubowi Sportowemu Rybnickie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Rybniku, przy ul. Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-06-17 Pokaż
371/2019przygotowania miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego 2019-06-17 Pokaż
370/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-17 Pokaż
369/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24.04.2019 r. do 24.05.2019 r., zbieranie uwag do 7.06.2019 r. 2019-06-14 Pokaż
368/2019wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-06-14 Pokaż
367/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2019-06-13 Pokaż
366/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-06-13 Pokaż
365/2019zmiany zarządzenia nr 305/2019 z dnia 13 maja 2019 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-06-12 Pokaż
364/2019zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2019-06-11 Pokaż
363/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika:Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnychZadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych 2019-06-11 Pokaż
362/2019zmiany zarządzenia nr 459/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie przyznania lokali mieszkalnych położonych w Rybniku przy ul. Hibnera 40c/10 oraz przy ul. Boh. Westerplatte 1b/6 Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Dział Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem 2019-06-10 Pokaż
361/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Usługa dostępu do systemu generatora wniosku 2019-06-10 Pokaż
360/2019udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku, przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-06-07 Pokaż
359/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa nr 24, Rybnik, ul. Leopolda Staffa 42a, dzielnica Popielów – demontaż istniejącej konstrukcji boksów stalowych wraz z remontem pomieszczenia szatni (budżet obywatelski) w ramach projektu obywatelskiego pod nazwą „Szafka dla każdego ucznia” 2019-06-05 Pokaż
358/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika 2019-06-05 Pokaż
357/2019zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-06-05 Pokaż
356/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku 2019-06-03 Pokaż
355/2019obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-06-03 Pokaż
354/2019zmiany zarządzenia nr 97/2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2019-05-31 Pokaż
353/2019odwołania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku 2019-05-31 Pokaż
352/2019odwołania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespołu „Przygoda” w Rybniku 2019-05-31 Pokaż
351/2019powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2019-05-31 Pokaż
350/2019powołania komisji przetargowej- Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne” 2019-05-31 Pokaż
349/2019zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2019-05-31 Pokaż
348/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27.03.2019 r. do 25.04.2019 r., zbieranie uwag do 9.05.2019 r 2019-05-30 Pokaż
347/2019zmiany zarządzenia nr 301/2019 z dnia 9 maja 2019 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika.Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika. 2019-05-30 Pokaż
346/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane 2019-05-29 Pokaż
345/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne 2019-05-29 Pokaż
344/2019powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-05-29 Pokaż
343/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ -roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra segmentu A , pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni 2019-05-28 Pokaż
342/2019powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2019-05-28 Pokaż
341/2019powołania członków Rybnickiej Rady Sportu 2019-05-28 Pokaż
340/2019zmiany zarządzenia nr 188/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rybnickiej Rady Sportu 2019-05-28 Pokaż
339/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Starezad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice 2019-05-28 Pokaż
338/2019nabycia nieruchomości 2019-05-28 Pokaż
337/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy (plac zabaw) 2019-05-28 Pokaż
336/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-05-28 Pokaż
335/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 2019-05-24 Pokaż
334/2019powołania Zespołu Zadaniowego ds. organizacji Dni Miasta Rybnika 2019 2019-05-24 Pokaż
333/2019przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2019-05-24 Pokaż
332/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-05-24 Pokaż
331/2019zmiany Zarządzenia nr 550/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Rybnika 2019-05-23 Pokaż
330/2019udzielenia Rybnickiemu Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM” z siedzibą w Rybniku przy ul. Szybowcowej 15e, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-23 Pokaż
329/2019utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Prezydenta Miasta Rybnika 2019-05-22 Pokaż
328/2019naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok 2019-05-21 Pokaż
327/2019nadania Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta Rybnika" - Lambert Lütkenhorst 2019-05-21 Pokaż
326/2019nadania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Rybnika” - Hans - Joachim Thelen 2019-05-21 Pokaż
325/2019przyznania nagród za osiągnięte w 2018 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2019-05-20 Pokaż
324/2019przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa 2019-05-20 Pokaż
323/2019zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
322/2019zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
321/2019zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
320/2019zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowegoIndustrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
319/2019zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
318/2019zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
317/2019zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2018 rok 2019-05-20 Pokaż
316/2019zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-05-17 Pokaż
315/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej - Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem:zadanie 1) przewodnika rewitalizacjizadanie 2) widokówek w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-05-17 Pokaż
314/2019wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-05-17 Pokaż
313/2019zmiany zarządzenia nr 307/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-16 Pokaż
312/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) w zakresie obszaru w rejonie ulicy św. Józefa – wyłożenie do publicznego wglądu od 20.03.2019 r. do 17.04.2019 r., zbieranie uwag do 2.05.2019 r. 2019-05-15 Pokaż
311/2019udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-15 Pokaż
310/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej – wyłożenie do publicznego wglądu od 27.03.2019 r. do 25.04.2019 r., zbieranie uwag do 9.05.2019 r. 2019-05-15 Pokaż
309/2019zmiany zarządzenia w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-15 Pokaż
308/2019zmiany zarządzenia w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2019-05-15 Pokaż
307/2019udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-14 Pokaż
306/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku 2019-05-13 Pokaż
305/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-05-13 Pokaż
304/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane 2019-05-13 Pokaż
303/2019przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 roku 2019-05-13 Pokaż
302/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa Cyrana 2019-05-10 Pokaż
301/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych), pochodzących z terenu Miasta Rybnika Zadanie 2: Zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika 2019-05-09 Pokaż
300/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
299/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
298/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 19 w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
297/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku 2019-05-08 Pokaż
296/2019udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-05-08 Pokaż
295/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-05-08 Pokaż
294/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2019-05-08 Pokaż
293/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-05-07 Pokaż
292/2019konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-05-02 Pokaż
291/2019doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019 2019-05-02 Pokaż
290/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2019-04-30 Pokaż
289/2019powołania Kolegium Medalu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Rybnika” 2019-04-29 Pokaż
288/2019wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-29 Pokaż
287/2019powołania Zespołu do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2019-04-29 Pokaż
286/2019ustanowienia dysponenta budżetu projektu p.n. „reWITA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WSL 2014-2020 w odniesieniu do zadań 2019-04-29 Pokaż
285/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Świerklańskiej 4 w Rybniku 2019-04-26 Pokaż
284/2019powołania Zespołu do spraw koordynacji przejazdu przez Miasto Rybnik 76. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne oraz organizacji Premii Lotnej 2019-04-26 Pokaż
283/2019zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-04-25 Pokaż
282/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-25 Pokaż
281/2019odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-25 Pokaż
280/2019zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Rybnika 2019-04-23 Pokaż
279/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2019-04-23 Pokaż
278/2019użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Oś. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku 2019-04-23 Pokaż
277/2019zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-04-23 Pokaż
276/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Stare zad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice 2019-04-19 Pokaż
275/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2019-04-19 Pokaż
274/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-04-19 Pokaż
273/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-04-19 Pokaż
272/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ - roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra segmentu A , pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni 2019-04-19 Pokaż
271/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku 2019-04-19 Pokaż
270/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r., zbieranie uwag do 21 grudnia 2018 r. 2019-04-19 Pokaż
269/2019nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2019-04-18 Pokaż
268/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2019-04-18 Pokaż
267/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-04-18 Pokaż
266/2019przekazania obowiązków 2019-04-18 Pokaż
265/2019szczegółowego zakresu działania wydziałów 2019-04-18 Pokaż
264/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-04-17 Pokaż
263/2019zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2019-04-17 Pokaż
262/2019powołania komisji przetargowej- Remont schodów z parteru na I piętro w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika 2019-04-17 Pokaż
261/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
260/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
259/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
258/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
257/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
256/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
255/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
254/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
253/2019zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku 2019-04-16 Pokaż
252/2019wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-04-16 Pokaż
251/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W RYBNIKU 2019-04-15 Pokaż
250/2019nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2019-04-15 Pokaż
249/2019obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-04-15 Pokaż
248/2019obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-04-15 Pokaż
247/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-11 Pokaż
246/2019zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach 2019-04-11 Pokaż
245/2019określenia zadań organizacyjnych związanych z utworzeniem Wydziału Spraw Mieszkaniowych 2019-04-11 Pokaż
244/2019podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-04-11 Pokaż
243/2019wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2019-04-11 Pokaż
242/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
241/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 19 w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
240/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
239/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku 2019-04-11 Pokaż
238/2019zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-04-11 Pokaż
237/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2019-04-11 Pokaż
236/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-10 Pokaż
235/2019określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes 2019-04-09 Pokaż
234/2019obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-04-09 Pokaż
233/2019zbycia nieruchomości gminnej 2019-04-09 Pokaż
232/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-04-08 Pokaż
231/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-04-03 Pokaż
230/2019przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-04-03 Pokaż
229/2019postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom 2019-04-02 Pokaż
228/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 2019-04-02 Pokaż
227/2019nabycia nieruchomości 2019-04-02 Pokaż
226/2019zbycia nieruchomości 2019-04-02 Pokaż
225/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne 2019-04-01 Pokaż
224/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2019-04-01 Pokaż
223/2019udzielenia Towarzystwu Żeglarstwa Regatowego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Józefa Lompy 3/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-04-01 Pokaż
222/2019realizacji obowiązku żądania zwrotu bonifikaty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego lub wykorzystania go na cele niemieszkalne 2019-03-29 Pokaż
221/2019powołania Dyrektora Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2019-03-29 Pokaż
220/2019procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego 2019-03-29 Pokaż
219/2019przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2018 rok 2019-03-29 Pokaż
218/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-29 Pokaż
217/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-03-28 Pokaż
216/2019powołania komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2019-03-28 Pokaż
215/2019powołania komisji przetargowej - Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2019-03-28 Pokaż
214/2019powołania komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-03-28 Pokaż
213/2019zmiany załączników do Zarządzenia nr 159/2019 z dnia 8 marca 2019 w wprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-03-28 Pokaż
212/2019powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w trybie z wolnej ręki- Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych 2019-03-28 Pokaż
211/2019konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 2019-03-28 Pokaż
210/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2019-03-27 Pokaż
209/2019zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-03-26 Pokaż
208/2019zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-03-26 Pokaż
207/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
206/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
205/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
204/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 2019-03-26 Pokaż
203/2019zmiany Zarządzenia NR 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik 2019-03-25 Pokaż
202/2019zmiany Zarządzenia nr 135/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Przemysłowej 17 2019-03-25 Pokaż
201/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-03-22 Pokaż
200/2019zbycia nieruchomości 2019-03-22 Pokaż
199/2019zbycia nieruchomości 2019-03-22 Pokaż
198/2019zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
197/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych 2019-03-22 Pokaż
196/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
195/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
194/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
193/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
192/2019powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku 2019-03-22 Pokaż
191/2019ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta na okres od 6.04.2019 r do 5.04.2021 r. 2019-03-22 Pokaż
190/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-22 Pokaż
189/2019powołania zespołu zadaniowego do spraw organizacji IV Rybnickiej Majówki pn. „Maj, bzy, Rybnik i Ty” 2019-03-20 Pokaż
188/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2019-03-20 Pokaż
187/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej 2019-03-20 Pokaż
186/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk 2019-03-20 Pokaż
185/2019zmiany instrukcji gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Rybnika stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 567/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2011 roku 2019-03-20 Pokaż
184/2019zmiany Zarządzenia Nr 440/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do realizacji projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz" i zasad zarządzania projektem w ramach Poddziałania 11.2.2 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 2019-03-19 Pokaż
183/2019przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-03-19 Pokaż
182/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-03-19 Pokaż
181/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad. 1 - Tworzymy kulturę w Ochojcu zad. 2 - Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni zad. 3 - Festyn Dni Wielopola 2019 zad. 4 - Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę zad. 5 - Spotkanie integracyjne z seniorami 2019 zad. 6 - Festyn dzielnicowy – Majówka 2019 zad. 7 - Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku zad. 8 - Festyn rodzinny dzielnicy Smolna zad. 9 – Rozśpiewany Radziejów – cykl imprez artystycznych promujących kulturę „wysoką” zad. 10 – Fungopolis – miasto grzybów zwalczających smog! Edukacyjny plac zabaw zad. 11 – Tak dla Boguszowic Starych – integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców 2019-03-19 Pokaż
180/2019zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rybniku 2019-03-19 Pokaż
179/2019zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z późn. zm. 2019-03-18 Pokaż
178/2019zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2019-03-14 Pokaż
177/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła 2019-03-14 Pokaż
176/2019zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2019-03-14 Pokaż
175/2019zmiany zarządzenia nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020, zmienionego zarządzeniem nr 311/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. 2019-03-13 Pokaż
174/2019przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika" 2019-03-13 Pokaż
173/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-03-13 Pokaż
172/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowa 2019-03-13 Pokaż
171/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2019-03-13 Pokaż
170/2019zbycia nieruchomości 2019-03-13 Pokaż
169/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2019-03-12 Pokaż
168/2019udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-12 Pokaż
167/2019sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2019-03-11 Pokaż
166/2019zmiany Zarządzenia nr 110/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Systemu Informacji Miejskiej Miasta Rybnika 2019-03-11 Pokaż
165/2019udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-11 Pokaż
164/2019udzielenia Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie, z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 66, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-11 Pokaż
163/2019zmiany zarządzenia nr 17/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., powołującego skład osobowy Zespołu do realizacji projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2019-03-08 Pokaż
162/2019powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-08 Pokaż
161/2019ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-08 Pokaż
160/2019powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-08 Pokaż
159/2019zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-03-08 Pokaż
158/2019zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-08 Pokaż
157/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki- UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH 2019-03-07 Pokaż
156/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa boków kuchennych z podziałem na zadania: zad. 1 Przebudowa bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku przy ul. Ziołowej 3, dzielnica Gotartowice zad. 2 Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 105, dzielnica Wielopole zad. 3 Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku przy ul. Maksymiliana Buhla 3, dzielnica Zebrzydowice 2019-03-07 Pokaż
155/2019wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-03-06 Pokaż
154/2019przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku dla rodziny repatriantów 2019-03-05 Pokaż
153/2019określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-03-05 Pokaż
152/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2019-03-05 Pokaż
151/2019zmiany zarządzenia nr 78/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+ 2019-03-04 Pokaż
150/2019wyznaczenia kolejnych budynków, w których dokonywana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom 2019-03-04 Pokaż
149/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w dzielnicy Północ wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2019-03-04 Pokaż
148/2019udzielenia Rybnickiemu Klubowi Taekwon-Do „Feniks-Arete” z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 31c/44, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
147/2019średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
146/2019średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
145/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Woryny w Rybniku 2019-03-04 Pokaż
144/2019udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
143/2019udzielenia Rybnickiemu Kołu Emerytów i Rencistów „SILESIA” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Orlej 16, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
142/2019udzielenia Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa” z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-03-04 Pokaż
141/2019ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-03-04 Pokaż
140/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-03-01 Pokaż
139/2019przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-02-28 Pokaż
138/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2019-02-28 Pokaż
137/2019zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2019-02-28 Pokaż
136/2019powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2019-02-28 Pokaż
135/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Przemysłowej 17 2019-02-27 Pokaż
134/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Kościuszki 61 2019-02-27 Pokaż
133/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przedszkole nr 17, dzielnica Smolna; Bezpieczny przedszkolak – spokojny rodzic – wykonanie instalacji nowych wideodomofonów (budżet obywatelski) 2019-02-26 Pokaż
132/2019zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r 2019-02-26 Pokaż
131/2019zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-02-26 Pokaż
130/2019zmiany zarządzenia nr 88/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-26 Pokaż
129/2019udzielenia Fundacji RENEZIS z siedzibą w Rybniku przy ul. Szkolnej 29, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-26 Pokaż
128/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2019-02-26 Pokaż
127/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-26 Pokaż
126/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-02-26 Pokaż
125/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019-02-22 Pokaż
124/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad.1) Place zabaw na terenach rekreacyjnych: - dzielnica Kłokocin; budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym; - dzielnica Ligota - Ligocka Kuźnia; modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 Zad.2) Doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne: - dzielnica Smolna; „Dla zdrowia, dla ducha, dla dużego i malucha” – doposażenia w urządzenia zabawowo-rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 34 i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10; - dzielnica Zamysłów; „Rajzapunkt” - rozbudowa obiektu na potrzeby integracji mieszkańców przez sport i kulturę (Kulturalny Zamysłów) 2019-02-22 Pokaż
123/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych 2019-02-22 Pokaż
122/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-02-22 Pokaż
121/2019ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2019-02-21 Pokaż
120/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-20 Pokaż
119/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2019-02-20 Pokaż
118/2019powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-02-20 Pokaż
117/2019zbycia nieruchomości 2019-02-20 Pokaż
116/2019udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Sobieskiego 15, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-20 Pokaż
115/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont dwóch zatok autobusowych przy ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Byłych Więźniów Politycznych (projektuj i buduj) 2019-02-19 Pokaż
114/2019zamiany nieruchomości 2019-02-19 Pokaż
113/2019nabycia nieruchomości 2019-02-19 Pokaż
112/2019zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r. 2019-02-18 Pokaż
111/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA RYBNIKA 2019-02-18 Pokaż
110/2019powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Systemu Informacji Miejskiej Miasta Rybnika 2019-02-18 Pokaż
109/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-02-18 Pokaż
108/2019zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2019-02-18 Pokaż
107/2019zmiany zarządzenia nr 93/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2019-02-15 Pokaż
106/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności 2019-02-14 Pokaż
105/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej - Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-02-14 Pokaż
104/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2019-02-14 Pokaż
103/2019konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną 2019-02-13 Pokaż
102/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-02-12 Pokaż
101/2019konsultacji projektu zmiany do uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku 2019-02-11 Pokaż
100/2019uchylenia zarządzenia nr 34/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku 2019-02-11 Pokaż
99/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-11 Pokaż
98/2019zmiany zarządzenia nr 77/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-02-11 Pokaż
97/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej - Boisko dz. Chwałęcice; podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2019-02-08 Pokaż
96/2019obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-02-08 Pokaż
95/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom 2019-02-08 Pokaż
94/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-02-07 Pokaż
93/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2019-02-07 Pokaż
92/2019nabycia nieruchomości 2019-02-07 Pokaż
91/2019zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-02-07 Pokaż
90/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2019-02-06 Pokaż
89/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 2019-02-06 Pokaż
88/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-06 Pokaż
87/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią (piaskownicą) do skoku w dal, na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14) w dzielnicy Popielów 2019-02-06 Pokaż
86/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-02-05 Pokaż
85/2019powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2019-02-04 Pokaż
84/2019udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „Kontrapunkt” z siedzibą w Żorach przy ul. Dolne Przedmieście 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-04 Pokaż
83/2019udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-04 Pokaż
82/2019zmiany zarządzenia nr 73/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. 2019-02-04 Pokaż
81/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice 2019-02-04 Pokaż
80/2019zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-02-04 Pokaż
79/2019ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów 2019-02-01 Pokaż
78/2019powołania Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+ 2019-01-29 Pokaż
77/2019określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-01-29 Pokaż
76/2019ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-01-29 Pokaż
75/2019zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-29 Pokaż
74/2019zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-01-28 Pokaż
73/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich placówek oświatowych na lat szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w podziale na zadania: Zadanie nr 1) nabór elektroniczny do przedszkoli będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika Zadanie nr 2) nabór elektroniczny do szkół podstawowych będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika, Zadanie nr 3) nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika 2019-01-28 Pokaż
72/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-01-25 Pokaż
71/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2019-01-24 Pokaż
70/2019zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-01-24 Pokaż
69/2019wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta Rybnika 2019-01-24 Pokaż
68/2019planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok 2019-01-24 Pokaż
67/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) – wyłożenie do publicznego wglądu od 22 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r., zbieranie uwag do 3 stycznia 2019 r. 2019-01-24 Pokaż
66/2019obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-01-24 Pokaż
65/2019udzielenia Fundacji Kumak z siedzibą w Suminie przy ul. Dworcowej 26/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-24 Pokaż
64/2019wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2019-01-23 Pokaż
63/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów 2019-01-22 Pokaż
62/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i wdrożenie aplikacji do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności 2019-01-22 Pokaż
61/2019udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-22 Pokaż
60/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-01-22 Pokaż
59/2019wysokości opłat za korzystanie z usług obiektu „Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych” na terenie Zarządzenia Zieleni Miejskiej w Rybniku 2019-01-22 Pokaż
58/2019powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji celów zawartych w „Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej” 2019-01-22 Pokaż
57/2019wdrożenia Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2019-01-22 Pokaż
56/2019zbycia nieruchomości 2019-01-22 Pokaż
55/2019udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-21 Pokaż
54/2019udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie. pl z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-21 Pokaż
53/2019przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok 2019-01-21 Pokaż
52/2019zbycia lokali użytkowych 2019-01-17 Pokaż
51/2019ustanowienia dysponenta budżetu projektu p.n. „reWITA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WSL 2014-2020 w odniesieniu do zadań realizowanych przez Wydział Rewitalizacji i Analiz. 2019-01-17 Pokaż
50/2019udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie. pl z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-17 Pokaż
49/2019udzielenia Fundacji Piłkarska Pasja z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle Dąbrówki 12B/10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-17 Pokaż
48/2019udzielenia Klubowi Sportów Walki „Baca” K-1 Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Zbożowej 9, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-17 Pokaż
47/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2019-01-17 Pokaż
46/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-01-16 Pokaż
45/2019zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 652/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 września 2018 r. 2019-01-16 Pokaż
44/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” 2019-01-15 Pokaż
43/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat 2019-01-15 Pokaż
42/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023 2019-01-15 Pokaż
41/2019udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-15 Pokaż
40/2019w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2019-01-15 Pokaż
39/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-01-15 Pokaż
38/2019zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2019 2019-01-15 Pokaż
37/2019powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-01-14 Pokaż
36/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-14 Pokaż
35/2019zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-01-14 Pokaż
34/2019udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-14 Pokaż
33/2019udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-01-14 Pokaż
32/2019udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27 dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2019-01-14