Tabela zawiera 6719 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Dotyczy Data podpisania
120/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-20 Pokaż
115/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont dwóch zatok autobusowych przy ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Byłych Więźniów Politycznych (projektuj i buduj) 2019-02-19 Pokaż
114/2019 zamiany nieruchomości 2019-02-19 Pokaż
113/2019 nabycia nieruchomości 2019-02-19 Pokaż
112/2019 zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r. 2019-02-18 Pokaż
111/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA RYBNIKA 2019-02-18 Pokaż
110/2019 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Systemu Informacji Miejskiej Miasta Rybnika 2019-02-18 Pokaż
109/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-02-18 Pokaż
108/2019 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2019-02-18 Pokaż
107/2019 zmiany zarządzenia nr 93/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2019-02-15 Pokaż
106/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności 2019-02-14 Pokaż
105/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-02-14 Pokaż
104/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2019-02-14 Pokaż
103/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną 2019-02-13 Pokaż
102/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-02-12 Pokaż
101/2019 konsultacji projektu zmiany do uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku 2019-02-11 Pokaż
100/2019 uchylenia zarządzenia nr 34/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku 2019-02-11 Pokaż
99/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-11 Pokaż
98/2019 zmiany zarządzenia nr 77/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-02-11 Pokaż
97/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Boisko dz. Chwałęcice; podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2019-02-08 Pokaż
96/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-02-08 Pokaż
95/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom 2019-02-08 Pokaż
94/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-02-07 Pokaż
93/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2019-02-07 Pokaż
92/2019 nabycia nieruchomości 2019-02-07 Pokaż
91/2019 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-02-07 Pokaż
90/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2019-02-06 Pokaż
89/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 2019-02-06 Pokaż
88/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-02-06 Pokaż
87/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią (piaskownicą) do skoku w dal, na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14) w dzielnicy Popielów 2019-02-06 Pokaż
86/2019 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-02-05 Pokaż
85/2019 powołania składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2019-02-04 Pokaż
84/2019 udzielenia Żorskiemu Towarzystwu Kulturalnemu „Kontrapunkt” z siedzibą w Żorach przy ul. Dolne Przedmieście 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-04 Pokaż
83/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Rodzice-Dzieciom” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-02-04 Pokaż
82/2019 zmiany zarządzenia nr 73/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. 2019-02-04 Pokaż
81/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice 2019-02-04 Pokaż
80/2019 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-02-04 Pokaż
79/2019 ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów 2019-02-01 Pokaż
78/2019 powołania Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+ 2019-01-29 Pokaż
77/2019 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-01-29 Pokaż
76/2019 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2019-01-29 Pokaż
75/2019 zmiany zarządzenia nr 36/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-29 Pokaż
74/2019 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-01-28 Pokaż
73/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich placówek oświatowych na lat szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w podziale na zadania: Zadanie nr 1) nabór elektroniczny do przedszkoli będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika Zadanie nr 2) nabór elektroniczny do szkół podstawowych będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika, Zadanie nr 3) nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych będących jednostkami budżetowymi działającymi na terenie Miasta Rybnika 2019-01-28 Pokaż
72/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-01-25 Pokaż
71/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2019-01-24 Pokaż
70/2019 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2019-01-24 Pokaż
69/2019 wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta Rybnika 2019-01-24 Pokaż
68/2019 planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok 2019-01-24 Pokaż
67/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) – wyłożenie do publicznego wglądu od 22 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r., zbieranie uwag do 3 stycznia 2019 r. 2019-01-24 Pokaż
66/2019 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-01-24 Pokaż
65/2019 udzielenia Fundacji Kumak z siedzibą w Suminie przy ul. Dworcowej 26/5, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-24 Pokaż
64/2019 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2019-01-23 Pokaż
63/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów 2019-01-22 Pokaż
62/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i wdrożenie aplikacji do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności 2019-01-22 Pokaż
61/2019 udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-22 Pokaż
60/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-01-22 Pokaż
59/2019 wysokości opłat za korzystanie z usług obiektu „Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych” na terenie Zarządzenia Zieleni Miejskiej w Rybniku 2019-01-22 Pokaż
58/2019 powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji celów zawartych w „Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej” 2019-01-22 Pokaż
57/2019 wdrożenia Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2019-01-22 Pokaż
56/2019 zbycia nieruchomości 2019-01-22 Pokaż
55/2019 udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-21 Pokaż
54/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie. pl z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-21 Pokaż
53/2019 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok 2019-01-21 Pokaż
52/2019 zbycia lokali użytkowych 2019-01-17 Pokaż
51/2019 ustanowienia dysponenta budżetu projektu p.n. „reWITA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WSL 2014-2020 w odniesieniu do zadań realizowanych przez Wydział Rewitalizacji i Analiz. 2019-01-17 Pokaż
50/2019 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie. pl z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-17 Pokaż
49/2019 udzielenia Fundacji Piłkarska Pasja z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Osiedle Dąbrówki 12B/10, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-17 Pokaż
48/2019 udzielenia Klubowi Sportów Walki „Baca” K-1 Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Zbożowej 9, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-17 Pokaż
47/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2019-01-17 Pokaż
46/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-01-16 Pokaż
45/2019 zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 652/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 września 2018 r. 2019-01-16 Pokaż
44/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” 2019-01-15 Pokaż
43/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat 2019-01-15 Pokaż
42/2019 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023 2019-01-15 Pokaż
41/2019 udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-15 Pokaż
40/2019 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2019-01-15 Pokaż
39/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-01-15 Pokaż
38/2019 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2019 2019-01-15 Pokaż
37/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-01-14 Pokaż
36/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-01-14 Pokaż
35/2019 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-01-14 Pokaż
34/2019 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-14 Pokaż
33/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-01-14 Pokaż
32/2019 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27 dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2019-01-14 Pokaż
31/2019 udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C/3 dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2019-01-14 Pokaż
30/2019 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-01-14 Pokaż
29/2019 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 46/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2019-01-14 Pokaż
28/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2019-01-14 Pokaż
27/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-01-14 Pokaż
26/2019 udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-14 Pokaż
25/2019 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-01-14 Pokaż
24/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. JanaPojdy i Brzozowej (MPZP 53) – wyłożenie do publicznego wglądu od 08.11.2018 roku do 07.12.2018 roku, zbieranie uwag do 21.12.2018 roku 2019-01-11 Pokaż
23/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolbergai Samotnej (MPZP 51-1) – wyłożenie do publicznego wglądu od 08.11.2018 roku do 07.12.2018 roku, zbieranie uwag do 21.12.2018 roku 2019-01-11 Pokaż
22/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) – wyłożenie do publicznego wglądu od 08.11.2018 roku do 07.12.2018 roku, zbieranie uwag do 21.12.2018 roku 2019-01-11 Pokaż
21/2019 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) – wyłożenie do publicznego wglądu od 08.11.2018 roku do 07.12.2018 roku, zbieranie uwag do 21.12.2018 roku 2019-01-11 Pokaż
20/2019 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Patriotów 14. 2019-01-10 Pokaż
19/2019 korzystania przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Rybniku przy ul. Floriańskiej 28 w Rybniku z lokalu przy ul. Kraszewskiego 9. 2019-01-10 Pokaż
18/2019 wprowadzenia procedury kontroli podatkowej 2019-01-10 Pokaż
17/2019 uchylenia zarządzenia nr 599/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu oraz powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-01-10 Pokaż
16/2019 udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-09 Pokaż
15/2019 udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-09 Pokaż
14/2019 udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku - Popielowie z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 1/1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-08 Pokaż
13/2019 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Szkoła Podstawowa nr 22 w dzielnicy Niedobczyce; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych 2019-01-08 Pokaż
12/2019 powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "AIR TRITIA - Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in TRITIA region" realizowanego w ramach programu INTERREG Central Europe. 2019-01-08 Pokaż
11/2019 powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "ALT/BAU - Alternative Building Activation Units" realizowanego w ramach programu URBACT - Sieć Transferu 2019-01-08 Pokaż
10/2019 przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2019 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2019-01-08 Pokaż
9/2019 udzielenia Klubowi Sportowemu „Polonia” z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-04 Pokaż
8/2019 realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2019 roku 2019-01-03 Pokaż
7/2019 przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2018 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia 2019-01-03 Pokaż
6/2019 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-03 Pokaż
5/2019 udzielenia Centrum Promocji Sportu „ACTIVE” z siedzibą w Rybniku przy ul. Braci Nalazków 119, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-01-03 Pokaż
4/2019 zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-01-03 Pokaż
3/2019 szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2019-01-03 Pokaż
2/2019 przekazania dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2019 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2019-01-03 Pokaż
1/2019 powołania składu osobowego komisji przetargowej- KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA RYBNIKAZ PODZIAŁEM ZAMÓWIENIA 2019-01-02 Pokaż
870/2018 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2018-12-31 Pokaż
869/2018 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2018-12-31 Pokaż
868/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-12-31 Pokaż
867/2018 powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2018-12-31 Pokaż
866/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2018-12-31 Pokaż
865/2018 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2018-12-31 Pokaż
864/2018 kontroli rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta oraz trybu opiniowania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury 2018-12-31 Pokaż
863/2018 zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020 2018-12-28 Pokaż
862/2018 zmiany instrukcji obiegu dokumentów związanych z nieruchomościami znajdującymi się na stanie Wydziału Mienia Urzędu Miasta Rybnika 2018-12-28 Pokaż
861/2018 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 lokalu przy ul. Poligonowej 13 2018-12-28 Pokaż
860/2018 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 lokalu przy ul. Mościckiego 15 2018-12-28 Pokaż
859/2018 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2018-12-28 Pokaż
858/2018 użyczenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 lokalu przy ul. 1 Maja 59 2018-12-28 Pokaż
857/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-12-27 Pokaż
856/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-12-21 Pokaż
855/2018 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-12-21 Pokaż
854/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2018-12-21 Pokaż
853/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2018-12-21 Pokaż
852/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2018-12-21 Pokaż
851/2018 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-12-21 Pokaż
850/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2018-12-21 Pokaż
849/2018 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 2018-12-21 Pokaż
848/2018 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2018-12-21 Pokaż
847/2018 udzielenia Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia” z siedzibą w Rybniku przy ul. J. F. Białych 7 dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2018-12-21 Pokaż
846/2018 udzielenia dotacji na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-12-21 Pokaż
845/2018 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w 2019 r. 2018-12-20 Pokaż
844/2018 udzielenia dotacji na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2018-12-20 Pokaż
843/2018 ustalenia wymiaru czasu pracy w 2019 roku 2018-12-20 Pokaż
842/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-12-20 Pokaż
841/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2018-12-20 Pokaż
840/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont ogrodzenia i elewacji 2018-12-20 Pokaż
839/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych 2018-12-20 Pokaż
838/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-12-20 Pokaż
837/2018 ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 2018-12-20 Pokaż
836/2018 ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości 2018-12-20 Pokaż
835/2018 zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r. 2018-12-19 Pokaż
834/2018 zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r. 2018-12-19 Pokaż
833/2018 udzielenia dotacji na finansowanie zadania publicznego realizowanego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-12-19 Pokaż
832/2018 zmiany zarządzenia nr 825/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2019 roku 2018-12-19 Pokaż
831/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2018-12-18 Pokaż
830/2018 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2018-12-18 Pokaż
829/2018 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-12-17 Pokaż
828/2018 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-12-14 Pokaż
827/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-12-14 Pokaż
826/2018 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-12-14 Pokaż
825/2018 powołania składu osobowego Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2019 roku 2018-12-13 Pokaż
824/2018 zmiany zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2018-12-13 Pokaż
823/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu 2018-12-13 Pokaż
822/2018 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2018-12-13 Pokaż
821/2018 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok.2, na realizację w 2019 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-12-12 Pokaż
820/2018 powołania komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2018-12-12 Pokaż
819/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2018-12-06 Pokaż
818/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu; budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii 2018-12-06 Pokaż
817/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-12-06 Pokaż
816/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Rybnika 2018-12-06 Pokaż
815/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi 2018-12-06 Pokaż
814/2018 zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia zgrywającego dla formacji Systemu Wykrywania i Alarmowania 2018-12-06 Pokaż
813/2018 użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2018-12-05 Pokaż
812/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-12-05 Pokaż
811/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-12-05 Pokaż
810/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2018-12-04 Pokaż
809/2018 udzielenia dotacji na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-12-04 Pokaż
808/2018 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-12-04 Pokaż
807/2018 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2018-12-04 Pokaż
806/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości 2018-12-03 Pokaż
805/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2018 2018-12-03 Pokaż
804/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.43.2018 2018-12-03 Pokaż
803/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2018 2018-12-03 Pokaż
802/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-12-03 Pokaż
801/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-29 Pokaż
800/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka 2018-11-27 Pokaż
799/2018 ogłoszenia konkursu na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-11-27 Pokaż
798/2018 zmiany zarządzenia nr 787/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 grudnia 2017 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-11-27 Pokaż
797/2018 powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-27 Pokaż
796/2018 powołania na stanowisko i nawiązania stosunku pracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Panem Tomaszem Karakuła 2018-11-26 Pokaż
795/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego 2018-11-26 Pokaż
794/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-11-26 Pokaż
793/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-11-26 Pokaż
792/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-11-26 Pokaż
791/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2018-11-26 Pokaż
790/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-11-26 Pokaż
789/2018 zmiany załącznika do Zarządzenia 341/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 maja 2018 r. określającego sposób wysyłania i doręczania poczty miejscowej 2018-11-23 Pokaż
788/2018 zmiany zarządzenia nr 776/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2018-11-23 Pokaż
787/2018 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 608/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Rybnika i ich powołania 2018-11-23 Pokaż
786/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-11-22 Pokaż
785/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2018-11-21 Pokaż
784/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-11-20 Pokaż
783/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-11-20 Pokaż
782/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2018-11-20 Pokaż
781/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika 2018-11-20 Pokaż
780/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-20 Pokaż
779/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2018-11-20 Pokaż
778/2018 zbycia lokalu użytkowego 2018-11-20 Pokaż
777/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2018-11-19 Pokaż
776/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2018-11-19 Pokaż
775/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2018-11-19 Pokaż
774/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania:zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku zadanie 2) budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2018-11-19 Pokaż
773/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-19 Pokaż
772/2018 uchylenia zarządzenia nr 657/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie organizacji przekazywania informacji o zagrożeniach zimowych i pozostałych zagrożeniach na terenie Miasta Rybnika. 2018-11-19 Pokaż
771/2018 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z zakupem usług szkoleniowych za pośrednictwem platformy szkoleniowej 2018-11-16 Pokaż
770/2018 zbycia nieruchomości 2018-11-16 Pokaż
769/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia. 2018-11-15 Pokaż
768/2018 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-11-15 Pokaż
767/2018 zbycia nieruchomości 2018-11-15 Pokaż
766/2018 powołania składu osobowego komisji- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych 2018-11-15 Pokaż
765/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości. Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfekcji itp. Zadanie nr 3 – zakup specjalistycznych preparatów do zastosowania w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych oraz w piecach konwekcyjno parowych. Zadanie nr 4 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych. 2018-11-15 Pokaż
764/2018 powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet 2018-11-14 Pokaż
763/2018 projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2019 rok 2018-11-14 Pokaż
762/2018 przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2018-11-13 Pokaż
761/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-11-09 Pokaż
760/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-11-09 Pokaż
759/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2018-11-09 Pokaż
758/2018 zmiany Zarządzenia 791/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w 2018 roku 2018-11-08 Pokaż
757/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj 2018-11-07 Pokaż
756/2018 zmiany zarządzenia nr 716/2018 z dnia 19.10.2018 2018-11-07 Pokaż
755/2018 wprowadzenia Regulaminu terenu imprezy masowej pod nazwą „X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2018-11-07 Pokaż
754/2018 wprowadzenia Regulaminu imprezy masowej pod nazwą „X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 2018-11-07 Pokaż
753/2018 nabycia nieruchomości 2018-11-06 Pokaż
752/2018 przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Popielów 2018-11-06 Pokaż
751/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29) 2018-11-06 Pokaż
750/2018 zmiany Zarządzenia 636/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 04 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 2018-11-06 Pokaż
749/2018 przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2018-11-06 Pokaż
748/2018 wprowadzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku instrukcji pobierania opłat skarbowych przy użyciu opłatomatu 2018-11-06 Pokaż
747/2018 uchylenia zarządzenia nr 695/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 listopada 2016 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Stanu Cywilnego 2018-11-06 Pokaż
746/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków „Rafał” i „Juliusz” na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-11-06 Pokaż
745/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) 2018-11-05 Pokaż
744/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) 2018-11-05 Pokaż
743/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2018-11-02 Pokaż
742/2018 udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA z siedzibą przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-10-31 Pokaż
741/2018 udzielenia Międzyprzedszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SMERFY” z siedzibą w Rybniku przy ul. Stanisława Moniuszki 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-10-31 Pokaż
740/2018 zmiany zarządzenia nr 330/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Ewaluacyjnego do przeprowadzania ewaluacji Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020 2018-10-31 Pokaż
739/2018 powołania Komisji dokonującej weryfikacji kandydatek do Rybnickiej Rady Kobiet 2018-10-31 Pokaż
738/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2019 zadania publicznego pn.: Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta 2018-10-30 Pokaż
737/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej 2018-10-30 Pokaż
736/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny Machoczków 2018-10-30 Pokaż
735/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kościuszki, dzielnica Śródmieście 2018-10-29 Pokaż
734/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-10-29 Pokaż
733/2018 powołania komisji przetargowej- Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2018-10-29 Pokaż
732/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku 2018-10-29 Pokaż
731/2018 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) – wyłożenie do publicznego wglądu od 30.08.2018 roku do 28.09.2018 roku, zbieranie uwag do 12.10.2018 rok 2018-10-29 Pokaż
730/2018 umów najmu i użyczenia zawieranych przez dyrektorów miejskich placówek oświatowych 2018-10-29 Pokaż
729/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika” 2018-10-29 Pokaż
728/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2018-10-26 Pokaż
727/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-26 Pokaż
726/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-10-25 Pokaż
725/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-10-25 Pokaż
724/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” 2018-10-25 Pokaż
723/2018 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-10-25 Pokaż
722/2018 w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu jej udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2018-10-25 Pokaż
721/2018 zbycia nieruchomości 2018-10-25 Pokaż
720/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-10-23 Pokaż
719/2018 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-23 Pokaż
718/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”. 2018-10-22 Pokaż
717/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-22 Pokaż
716/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1)Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa oprogramowania ArcGISZadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ 2018-10-19 Pokaż
715/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont ogrodzenia i elewacji 2018-10-19 Pokaż
714/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2018-10-19 Pokaż
713/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku 2018-10-18 Pokaż
712/2018 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-10-18 Pokaż
711/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-10-17 Pokaż
710/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania:Zad.1)dzielnica Kłokocin; plac zabaw (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),Zad.2)dzielnica Ligota - Ligocka Kuźnia; modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu nr 4, przy ul. K. Miarki 72 (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),Zad.3) dzielnica Smolna; Dla zdrowia dla ducha - dla dużego i malucha - doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”),Zad.4)dzielnica Zamysłów; Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa projektu RAJZAPUNKTU - doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne (zagospodarowanie terenu w formule „zaprojektuj i wybuduj”). 2018-10-16 Pokaż
709/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2018-10-16 Pokaż
708/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2018-10-16 Pokaż
707/2018 nabycia nieruchomości 2018-10-15 Pokaż
706/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2018-10-11 Pokaż
705/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej -Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich:zad. 1 MOSiR – Rybnik, dzielnica Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego zad. 2 MOSiR – Rybnik, dzielnica Radziejów, ul. Szyb Marcin zad. 3 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałęcice (budżet obywatelski) 2018-10-11 Pokaż
704/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” 2018-10-11 Pokaż
703/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-10-11 Pokaż
702/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz piaskownicą do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 w dzielnicy Popielów 2018-10-11 Pokaż
701/2018 wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-09 Pokaż
700/2018 powołania osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów 2018-10-09 Pokaż
699/2018 powołania Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Rybnickiej Rady Seniorów 2018-10-09 Pokaż
698/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-05 Pokaż
697/2018 zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2018 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2018-10-05 Pokaż
696/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów; Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dzielnicy Śródmieście 2018-10-05 Pokaż
695/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-10-05 Pokaż
694/2018 powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu 2018-10-05 Pokaż
693/2018 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku wprowadzonego załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 421/13 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lipca 2013 r. 2018-10-04 Pokaż
692/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-10-04 Pokaż
691/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Rybnika 2018-10-04 Pokaż
690/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-10-04 Pokaż
689/2018 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-10-02 Pokaż
688/2018 zmiany Zarządzenia 481/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia monitoringu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 2018-10-02 Pokaż
687/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku 2018-10-02 Pokaż
686/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-10-01 Pokaż
685/2018 uchylenia zarządzenia nr 241/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2018 roku 2018-10-01 Pokaż
684/2018 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz podatku od środków transportowych na 2019 rok 2018-10-01 Pokaż
683/2018 udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-09-28 Pokaż
682/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do parkingu miejskiego przy ul. Brudnioka od ul. Rybnickiego 2018-09-28 Pokaż
681/2018 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny Machoczków 2018-09-28 Pokaż
680/2018 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2018-09-27 Pokaż
679/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa placu zabaw – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową w dzielnicy Boguszowice Osiedle. 2018-09-27 Pokaż
678/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-09-27 Pokaż
677/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-09-27 Pokaż
676/2018 udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2018-09-25 Pokaż
675/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-09-25 Pokaż
674/2018 nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-09-21 Pokaż
673/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku 2018-09-21 Pokaż
672/2018 odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Panią Sabiną Kazieczko. 2018-09-20 Pokaż
671/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania. zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego. 2018-09-20 Pokaż
670/2018 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2018-09-20 Pokaż
669/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2018 rokuz podziałem na zadania:Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice. 2018-09-20 Pokaż
668/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” z podziałem na zadania: zad. 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i gen. Władysława Andersa w dzielnicy Rybnika - Niedobczyce w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”.zad. 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla przy ulicy Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Rybnika - Paruszowiec-Piaski w ramach projektu „Rewitalizacja miasta -nowa energia rybnickiej tradycji”. 2018-09-19 Pokaż
667/2018 nabycia nieruchomości 2018-09-19 Pokaż
666/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-09-19 Pokaż
665/2018 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2018-09-17 Pokaż
664/2018 zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2018-09-17 Pokaż
663/2018 zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2018-09-17 Pokaż
662/2018 zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020 2018-09-14 Pokaż
661/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-09-14 Pokaż
660/2018 zmiany zarządzenia nr 158/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie utrzymania i eksploatacji Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku 2018-09-14 Pokaż
659/2018 zmiany zarządzenia nr 157/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2018-09-14 Pokaż
658/2018 zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych na potrzeby zarządzania ruchem drogowym 2018-09-14 Pokaż
657/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-09-14 Pokaż
656/2018 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w 2018 roku 2018-09-14 Pokaż
655/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły 2018-09-13 Pokaż
654/2018 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2018-09-12 Pokaż
653/2018 zbycia lokali mieszkalnych 2018-09-11 Pokaż
652/2018 wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika 2018-09-11 Pokaż
651/2018 użyczenia lokalu przy ul. Wiślanej 1 w Rybniku Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą przy ul. Gliwickiej 257 w Rybniku 2018-09-10 Pokaż
650/2018 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2018-09-10 Pokaż
649/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku 2018-09-06 Pokaż
648/2018 zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2018-09-06 Pokaż
647/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Druk plakatów i nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych 2018-09-06 Pokaż
646/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023” 2018-09-06 Pokaż
645/2018 wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2018-09-06 Pokaż
644/2018 przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za magazyn obrony cywilnej przy ul. Gliwickiej 257 w Rybniku 2018-09-05 Pokaż
643/2018 powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2018-09-05 Pokaż
642/2018 przyznania dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rybnik-Kamień 2018-09-05 Pokaż
641/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych” z podziałem na zadania:zad. 1) dostawa sprzętu komputerowego, zad. 2) dostawa sprzętu budowlanego 2018-09-04 Pokaż
640/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1: Termomodernizacja budynku OSP Gotartowice w Rybniku przy ul. Gotartowickiej 21C w dzielnicy Gotartowice zad. 2: Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul. Rudzkiej 451 w dzielnicy Stodoły 2018-09-04 Pokaż
639/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2018-09-04 Pokaż
638/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-09-04 Pokaż
637/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-09-04 Pokaż
636/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-09-04 Pokaż
635/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybniku w dzielnicy Golejów 2018-09-04 Pokaż
634/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły 2018-09-04 Pokaż
633/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 2018-09-04 Pokaż
632/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-03 Pokaż
631/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika 2018-09-03 Pokaż
630/2018 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2018-09-03 Pokaż
629/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz”, na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-08-31 Pokaż
628/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień 2018-08-31 Pokaż
627/2018 zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2018-08-31 Pokaż
626/2018 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-08-30 Pokaż
625/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie „Błoni” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2018-08-29 Pokaż
624/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego 2018-08-29 Pokaż
623/2018 użyczenia lokalu przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą przy ul. Floriańskiej 28 w Rybniku 2018-08-29 Pokaż
622/2018 zmiany instrukcji organizacji i przeprowadzania szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-08-29 Pokaż
621/2018 zmiany Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-08-29 Pokaż
620/2018 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-08-29 Pokaż
619/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-08-28 Pokaż
618/2018 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2018-08-28 Pokaż
617/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej dla:Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-08-28 Pokaż
616/2018 powołania komisji przetargowej- Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2018-08-28 Pokaż
615/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-28 Pokaż
614/2018 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2018-08-28 Pokaż
613/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2018-08-23 Pokaż
612/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-08-22 Pokaż
611/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie 1: Wydruk i dostawa folderów promocyjnych.zadanie 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok.zadanie 3: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych 2018-08-22 Pokaż
610/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie zniesienia nazwy skrzyżowania „Rondo Mikołowskie” 2018-08-22 Pokaż
609/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanychzadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-08-22 Pokaż
608/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Malowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-08-22 Pokaż
607/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Serwis systemu WZDR 2018-08-21 Pokaż
606/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku 2018-08-20 Pokaż
605/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-20 Pokaż
604/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-08-16 Pokaż
603/2018 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2018-08-14 Pokaż
602/2018 podania do publicznej wiadomości informacji o podziale Miasta Rybnika na okręgi wyborcze, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-14 Pokaż
601/2018 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-08-14 Pokaż
600/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-14 Pokaż
599/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa sygnalizacji świetlnych 2018-08-14 Pokaż
598/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-08-14 Pokaż
597/2018 wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-08-14 Pokaż
596/2018 podziału czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie Miasta Rybnika 2018-08-14 Pokaż
595/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-14 Pokaż
594/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-08-14 Pokaż
593/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły 2018-08-14 Pokaż
592/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-14 Pokaż
591/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie teczek firmowych na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika Zadanie 1 – Wykonanie 1000 szt. teczek reprezentacyjnych Zadanie 2 – Wykonanie 2000 szt. teczek biurowych 2018-08-09 Pokaż
590/2018 przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rybnik-Golejów, OSP Rybnik-Orzepowice, OSP Rybnik-Ochojec 2018-08-09 Pokaż
589/2018 zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r 2018-08-07 Pokaż
588/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-08-07 Pokaż
587/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51) 2018-08-07 Pokaż
586/2018 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2018-08-06 Pokaż
585/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-08-03 Pokaż
584/2018 aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika 2018-08-03 Pokaż
583/2018 zmiany Zarządzenia 155/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki 2018-08-02 Pokaż
582/2018 powołania komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-07-31 Pokaż
581/2018 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2018-07-31 Pokaż
580/2018 przyznania lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów 2018-07-31 Pokaż
579/2018 powierzenia Pani Agacie Szychowicz – nauczycielowi Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku 2018-07-31 Pokaż
578/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-31 Pokaż
577/2018 zmiany wykazu lokali socjalnych ustalonego Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-07-30 Pokaż
576/2018 zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2018-07-30 Pokaż
575/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-07-27 Pokaż
574/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ 2018-07-27 Pokaż
573/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle 2018-07-27 Pokaż
572/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, dz. Meksyk 2018-07-27 Pokaż
571/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybniku w dzielnicy Golejów 2018-07-27 Pokaż
570/2018 przyjęcia zakresu działań likwidacyjnych Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku 2018-07-26 Pokaż
569/2018 udzielenia Klubowi Sportowemu Tchoukball Ursus Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Kpt. Leopolda Janiego 24, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku 2018-07-26 Pokaż
568/2018 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-07-26 Pokaż
567/2018 przyjęcia Regulaminu rekrutacji do punktów opieki dziennej w mieście Rybnik 2018-07-26 Pokaż
566/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-07-24 Pokaż
565/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-07-24 Pokaż
564/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-07-24 Pokaż
563/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Serwis systemu WZDR 2018-07-23 Pokaż
562/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia” 2018-07-23 Pokaż
561/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-07-20 Pokaż
560/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dzielnica Orzepowice (budżet obywatelski) 2018-07-20 Pokaż
559/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-07-19 Pokaż
558/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych” 2018-07-19 Pokaż
557/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23 2018-07-19 Pokaż
556/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1: Termomodernizacja budynku OSP Gotartowice w Rybniku przy ul. Gotartowickiej 21C w dzielnicy Gotartowice zad. 2: Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul. Rudzkiej 451 w dzielnicy Stodoły 2018-07-19 Pokaż
555/2018 inwestycji realizowanych przez Miasto Rybnik 2018-07-19 Pokaż
554/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2018 2018-07-19 Pokaż
553/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2018 2018-07-19 Pokaż
552/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2018 2018-07-19 Pokaż
551/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2018 2018-07-19 Pokaż
550/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2017 2018-07-19 Pokaż
549/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2018 2018-07-19 Pokaż
548/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2018 2018-07-19 Pokaż
547/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2018 2018-07-19 Pokaż
546/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2018 2018-07-19 Pokaż
545/2018 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 493/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-07-19 Pokaż
544/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-07-18 Pokaż
543/2018 powołania Zespołu Zadaniowego ds. ochrony zieleni na terenie miasta Rybnika 2018-07-18 Pokaż
542/2018 nabycia nieruchomości 2018-07-18 Pokaż
541/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania:Zadanie 1) Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Mikołowskiej 130 Zadanie 2) Remont kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego i Mażewskiego 2018-07-17 Pokaż
540/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-07-17 Pokaż
539/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2018 2018-07-16 Pokaż
538/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2018 2018-07-16 Pokaż
537/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2018 2018-07-16 Pokaż
536/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2018 2018-07-16 Pokaż
535/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2018 2018-07-16 Pokaż
534/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2018 2018-07-16 Pokaż
533/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2018 2018-07-16 Pokaż
532/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2018 2018-07-16 Pokaż
531/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2018 2018-07-16 Pokaż
530/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2018 2018-07-16 Pokaż
529/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2018 2018-07-16 Pokaż
528/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2018 2018-07-16 Pokaż
527/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2018 2018-07-16 Pokaż
526/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2018 2018-07-16 Pokaż
525/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2018 2018-07-16 Pokaż
524/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2018 2018-07-16 Pokaż
523/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2018 2018-07-16 Pokaż
522/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2018 2018-07-16 Pokaż
521/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2018 2018-07-16 Pokaż
520/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2018 2018-07-16 Pokaż
519/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2018 2018-07-16 Pokaż
518/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.40.2018 2018-07-16 Pokaż
517/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2018 2018-07-16 Pokaż
516/2018 powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2018-07-16 Pokaż
515/2018 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 2018-07-16 Pokaż
514/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2018 2018-07-13 Pokaż
513/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2018 2018-07-13 Pokaż
512/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2018 2018-07-13 Pokaż
511/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2018 2018-07-13 Pokaż
510/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2018 2018-07-13 Pokaż
509/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2018 2018-07-13 Pokaż
508/2018 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2018 2018-07-13 Pokaż
507/2018 ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2018-07-13 Pokaż
506/2018 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku 2018-07-12 Pokaż
505/2018 zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-07-12 Pokaż
504/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-12 Pokaż
503/2018 przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku 2018-07-11 Pokaż
502/2018 przyznania lokalu socjalnego położonego w Rybniku 2018-07-11 Pokaż
501/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-07-11 Pokaż
500/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23 2018-07-11 Pokaż
499/2018 użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 2018-07-09 Pokaż
498/2018 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) – wyłożenie do publicznego wglądu od 4.05.2018 r. do 4.06.2018 r., zbieranie uwag do 18.06.2018 r. 2018-07-06 Pokaż
497/2018 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) 2018-07-06 Pokaż
496/2018 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz”, na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-07-06 Pokaż
495/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych, zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-07-06 Pokaż
494/2018 wyznaczenia kolejnych budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży 2018-07-05 Pokaż
493/2018 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2018-07-05 Pokaż
492/2018 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-05 Pokaż
491/2018 wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-07-05 Pokaż
490/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-07-04 Pokaż
489/2018 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: zadanie 1: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia zadanie 2: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec 2018-07-04 Pokaż
488/2018 zmiany Zarządzenia 155/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki” 2018-07-03 Pokaż
487/2018 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok 2018-07-03 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 1211701 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-02-21 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-21 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-21 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-21 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-21 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-21 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-19 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-19 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-19 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-18 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-18 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-15 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-15 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-14 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-14 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-14 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-13 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-13 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-12 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-11 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-11 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-07 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-07 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-07 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-07 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-06 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-06 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-06 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-04 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-04 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-01 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-02-01 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-01-31 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-01-31 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-01-31 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-01-31 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-01-31 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-01-30 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-01-30 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-01-29 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-01-29 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-01-28 Opublikowano dokument: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.