Rejestr
Nr Dotyczy Data podpisania Szczegóły
450/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia i wdrożenia systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-06-23 Pokaż
449/2022zmiany zarządzenia nr 307/2022 z dnia 11 maja 2022 r. 2022-06-23 Pokaż
446/2022przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Popielów dodatkowej dotacji z budżetu miasta w 2022 roku na utrzymanie gotowości bojowej 2022-06-23 Pokaż
445/2022powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego Miasta Rybnika z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2022-06-23 Pokaż
443/2022zmiany zarządzenia nr 218/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowych zabudowanych elementami przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2022-06-22 Pokaż
442/2022wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku 2022-06-22 Pokaż
441/2022przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach udziału w projekcie pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2022-06-22 Pokaż
439/2022zmiany zarządzenia nr 238/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-06-22 Pokaż
437/2022zmiany zarządzenia nr 264/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. 2022-06-21 Pokaż
436/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku 2022-06-21 Pokaż
435/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-20 Pokaż
434/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-20 Pokaż
433/2022konsultacji projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika 2022-06-20 Pokaż
432/2022przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika 2022-06-20 Pokaż
431/2022zmiany zarządzenia nr 338/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 2022-06-20 Pokaż
430/2022zmiany zarządzenia nr 349/2022 z dnia 25 maja 2022 r 2022-06-20 Pokaż
429/2022zmiany zarządzenia nr 307/2022 z dnia 11 maja 2022 r. 2022-06-20 Pokaż
428/2022udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-06-20 Pokaż
427/2022zmiany zarządzenia nr 818/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2022-06-20 Pokaż
426/2022zmiany zarządzenia nr 303/2022 z dnia 11 maja 2022 r 2022-06-20 Pokaż
425/2022zmiany treści załącznika do Zarządzenia nr 401/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, ubioru reprezentacyjnego, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-15 Pokaż
424/2022zmiany zarządzenia nr 289/2022 z dnia 6 maja 2022 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznej 2022-06-15 Pokaż
423/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-06-15 Pokaż
422/2022zmiany zarządzenia nr 304/2022 z dnia 11 maja 2022 r. 2022-06-14 Pokaż
421/2022zmiany zarządzenia nr 337/2022 z dnia 19 maja 2022 r. 2022-06-14 Pokaż
420/2022zmiany zarządzenia nr 365/2022 z dnia 01 czerwca 2022 r. 2022-06-14 Pokaż
419/2022zmiany zarządzenia nr 306/2022 z dnia 11 maja 2022 r. 2022-06-14 Pokaż
418/2022wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik 2022-06-14 Pokaż
417/2022regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 2022-06-14 Pokaż
416/2022przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2022-06-14 Pokaż
415/2022nabycia nieruchomości 2022-06-13 Pokaż
414/2022powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2022-06-13 Pokaż
413/2022ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2022-06-13 Pokaż
412/2022obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2022-06-13 Pokaż
411/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-13 Pokaż
410/2022udzielenia Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE z siedzibą w Żabiej Woli przy ul. Grodziska 13, dotacji na finansowanie realizacji zadania zleconego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku 2022-06-10 Pokaż
409/2022udzielenia Strefie WzW, wolnych z wyboru z siedzibą w Rybniku przy ul. Sosnowej 7, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-06-10 Pokaż
408/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście – termomodernizacja budynku 2022-06-10 Pokaż
407/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-06-10 Pokaż
406/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-06-10 Pokaż
405/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r., zbieranie uwag do 20 maja 2022 r. 2022-06-10 Pokaż
404/2022zbycia nieruchomości 2022-06-10 Pokaż
403/2022listy rodzajów przesyłek wpływających, nieotwieranych przez punkt kancelaryjny Urzędu Miasta 2022-06-10 Pokaż
402/2022określenia w Urzędzie Miasta stanowisk z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych 2022-06-10 Pokaż
401/2022zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, ubioru reprezentacyjnego, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika. 2022-06-10 Pokaż
400/2022wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2022-06-10 Pokaż
399/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r., zbieranie uwag do 20 maja 2022 r. 2022-06-09 Pokaż
398/2022określenia wzoru wniosku, szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury 2022-06-09 Pokaż
397/2022konsultacji projektu uchwały, w sprawie zmiany uchwały nr 841/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutu 2022-06-09 Pokaż
396/2022w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w UM Rybnika 2022-06-08 Pokaż
395/2022zmiany zarządzenia nr 348/2022 z dnia 25 maja 2022 r. 2022-06-08 Pokaż
394/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-06-08 Pokaż
393/2022kontroli rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta oraz trybu opiniowania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury 2022-06-08 Pokaż
392/2022udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych, z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-06-07 Pokaż
391/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa serwera 2022-06-06 Pokaż
390/2022zmiany Zarządzenia 686/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie warunków i zasad udostępnienia kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2022-06-06 Pokaż
389/2022zmiany Zarządzenia nr 694/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2022-06-06 Pokaż
388/2022zasad realizacji zadań w zakresie spraw budżetowych i finansowych oraz odpowiedzialności za realizację planów finansowych w Urzędzie Miasta 2022-06-06 Pokaż
387/2022zmiany zarządzenia nr 2/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2022-06-06 Pokaż
386/2022częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-06-06 Pokaż
385/2022ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta 2022-06-06 Pokaż
384/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64) – wyłożenie do publicznego wglądu od 30 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r., zbieranie uwag do 13 maja 2022 r. 2022-06-03 Pokaż
383/2022ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2022-06-03 Pokaż
382/2022realizacji zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 2022-06-03 Pokaż
381/2022zmiany zarządzenia nr 239/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-06-03 Pokaż
380/2022wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2022-06-03 Pokaż
379/2022udzielenia Towarzystwu Muzycznemu im. Braci Szafranków z siedzibą w Rybniku przy ul. Smolnej 15G, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-06-03 Pokaż
378/2022powołania zespołu do realizacji zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-02 Pokaż
377/2022udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Maksymiliana 18, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-06-02 Pokaż
376/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41. Zad. 2: Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego 2022-06-02 Pokaż
375/2022powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-06-02 Pokaż
374/2022zasad udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-01 Pokaż
373/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-01 Pokaż
372/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa parkingu na ulicy Cienistej w Rybniku 2022-06-01 Pokaż
371/2022powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku 2022-06-01 Pokaż
370/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2022-06-01 Pokaż
369/2022zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-01 Pokaż
368/2022podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-06-01 Pokaż
367/2022odwołania Pani Bożeny Szymury ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2022-06-01 Pokaż
366/2022wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta 2022-06-01 Pokaż
365/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: "Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej", dz. Niewiadom, realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2022-06-01 Pokaż
364/2022zmiany Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 350/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-06-01 Pokaż
363/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-01 Pokaż
362/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-01 Pokaż
361/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-06-01 Pokaż
360/2022zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-05-31 Pokaż
359/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-31 Pokaż
358/2022konsultacji projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika 2022-05-30 Pokaż
357/2022przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika 2022-05-30 Pokaż
356/2022udzielenia Stowarzyszeniu z Wyboru z siedzibą w Rybniku przy ul. Władysława Broniewskiego 23, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-26 Pokaż
355/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-26 Pokaż
354/2022zmiany zarządzenia nr 242/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-05-26 Pokaż
353/2022zmiany zarządzenia nr 341/2022 z dnia 20 maja 2022 r. 2022-05-26 Pokaż
352/2022powołania Zespołu ds. realizacji przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych” 2022-2024 w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-05-26 Pokaż
351/2022zbycia nieruchomości 2022-05-26 Pokaż
350/2022ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku 2022-05-26 Pokaż
349/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w dz. Śródmieście wraz z modernizacją węzła cieplnego i instalacji c.o. 2022-05-25 Pokaż
348/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2022-05-25 Pokaż
347/2022wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika 2022-05-25 Pokaż
346/2022wprowadzenia procedury postępowania przy umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na raty niepodatkowych należności mających charakter publicznoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych 2022-05-24 Pokaż
345/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-24 Pokaż
344/2022nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2022-05-24 Pokaż
343/2022ogłoszenia Konkursu „Rybnicki biznesplan” 2022-05-23 Pokaż
342/2022dopuszczenia możliwości przejazdu liniami autobusowymi komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Rybnik obywateli Ukrainy 2022-05-23 Pokaż
341/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Klasztornej w Rybniku 2022-05-20 Pokaż
340/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2022-05-20 Pokaż
339/2022zmiany zarządzenia 308/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2022-05-20 Pokaż
338/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika 2022-05-19 Pokaż
337/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół nr 6, dzielnica Boguszowice Stare 2022-05-19 Pokaż
334/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-05-19 Pokaż
333/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-05-19 Pokaż
332/2022zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-05-19 Pokaż
331/2022zmiany Zarządzenia nr 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-05-19 Pokaż
330/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny; modernizacja budynku (remont piwnic, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie drenażu) 2022-05-18 Pokaż
329/2022zmiany zarządzenia nr 837/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 2022-05-18 Pokaż
328/2022udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku dotacji na finansowanie realizacji zadania w 2022 roku 2022-05-18 Pokaż
327/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-18 Pokaż
326/2022ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości 2022-05-18 Pokaż
324/2022udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C/3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-17 Pokaż
323/2022udzielenia Stowarzyszeniu Nocna Orkiestra Eksperymentalna z siedzibą w Rybniku przy ul. Jana Zamojskiego 16b, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-17 Pokaż
322/2022udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku - Popielowie z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 1/1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-17 Pokaż
321/2022udzielenia Fundacji SFERA z siedzibą w Rybniku przy ul. Kasprowicza 4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-17 Pokaż
320/2022udzielenia Klubowi Sportowemu Breaking Racibórz Stowarzyszenie z siedzibą w Raciborzu przy ul. Pracy 21, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-17 Pokaż
319/2022odwołania Pani Katarzyny Grycman-Wieczorek ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku 2022-05-17 Pokaż
318/2022zmiany Zarządzenia nr 481/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2022-05-16 Pokaż
317/2022wyznaczenia osoby do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta 2022-05-16 Pokaż
316/2022wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2022-05-16 Pokaż
315/2022szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-05-16 Pokaż
314/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7026 S ulicy Oskara Kolberga z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu 2022-05-16 Pokaż
313/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej nr 180104 S ulicy Golejowskiej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika 2022-05-16 Pokaż
312/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Ekonomicznej 2022-05-16 Pokaż
311/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od istniejącej ulicy Zygmunta Starego i nadania nazwy ulicy Zygmunta Starego 2022-05-16 Pokaż
310/2022zmiany Zarządzenia nr 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-05-16 Pokaż
309/2022udzielenia Stowarzyszeniu Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku dotacji na finansowanie realizacji zadania w 2022 roku 2022-05-13 Pokaż
308/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2022-05-13 Pokaż
307/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchni 2022-05-11 Pokaż
306/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 18, dzielnica Boguszowice-Osiedle; modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 2022-05-11 Pokaż
305/2022zmiany zarządzenia 247/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie przyznania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte w 2021 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2022-05-11 Pokaż
304/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice – Termomodernizacja budynku 2022-05-11 Pokaż
303/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa środków czystości, akcesoriów i urządzeń do sprzątania 2022-05-11 Pokaż
302/2022zmiany Zarządzenia nr 8/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2022-05-11 Pokaż
301/2022udzielenia Fundacji MOVYTZA z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 25/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-11 Pokaż
300/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
299/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru ZiemiRybnickiej za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
298/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
297/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
296/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
295/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
294/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
293/2022zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2021 rok 2022-05-11 Pokaż
292/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu dzielnicy Boguszowice Osiedle 2022-05-10 Pokaż
291/2022przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutu dzielnicy Boguszowice Osiedle 2022-05-10 Pokaż
290/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-09 Pokaż
289/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznej 2022-05-06 Pokaż
288/2022zbycia udziału w nieruchomości 2022-05-06 Pokaż
287/2022częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-05-06 Pokaż
286/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup mebli z regulacją dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych do sal lekcyjnych, świetlicy i stołówki w SP1, SP7 i SP34 w ramach projektu "Dostępna szkoła", z podziałem na trzy zadania 2022-05-06 Pokaż
285/2022zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-05-06 Pokaż
284/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Stadion miejski, dz. Północ – Modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek) 2022-05-05 Pokaż
283/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwałynr 565/XXXIX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowej 2022-05-05 Pokaż
282/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-05-05 Pokaż
281/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-05-05 Pokaż
280/2022wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-05-05 Pokaż
279/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-05-05 Pokaż
278/2022zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2022-05-04 Pokaż
277/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-05-02 Pokaż
276/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2022-05-02 Pokaż
275/2022udzielenia Stowarzyszeniu Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik" z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-05-02 Pokaż
274/2022zmiany zarządzenia nr 154/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-04-29 Pokaż
273/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-04-29 Pokaż
272/2022zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-04-29 Pokaż
271/2022zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-04-28 Pokaż
270/2022udzielenia Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta KWK „Chwałowice" z siedzibą w Rybniku przy ul. Przewozowej 2, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-04-28 Pokaż
269/2022udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku ul. Osiedle Południe 20, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-04-28 Pokaż
268/2022udzielenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Płomień” Ochojec, z siedzibą w Rybniku przy ul. Cystersów 34, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-04-28 Pokaż
267/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2022-04-28 Pokaż
266/2022zmiany zarządzenia nr 209/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 2022-04-28 Pokaż
265/2022powołania zespołu do wyłonienia Najemcy bufetu na sali 264 2022-04-27 Pokaż
264/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych i sprzętu biurowego w latach 2022 - 2023 2022-04-22 Pokaż
263/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-22 Pokaż
262/2022nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2022-04-22 Pokaż
261/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-22 Pokaż
260/2022określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania określone w art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań organizacjom pozarządowym w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-22 Pokaż
259/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych 2022-04-22 Pokaż
258/2022udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku ul. Osiedle Południe 20, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-04-21 Pokaż
257/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 855/L/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-21 Pokaż
256/2022obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2022-04-21 Pokaż
255/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 2022-04-21 Pokaż
254/2022szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta Rybnika oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych 2022-04-21 Pokaż
253/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-21 Pokaż
252/2022zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2022-04-19 Pokaż
251/2022zmiany Zarządzenia nr 732/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy 2022-04-19 Pokaż
250/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku 2022-04-15 Pokaż
249/2022zmiany zarządzenia nr 84/2022 z dnia 21 lutego 2021 r. 2022-04-14 Pokaż
248/2022zmiany zarządzenia nr 93/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2022 r. zmienionego zarządzeniem nr 169/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla zadania dotyczącego utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku 2022-04-14 Pokaż
247/2022przyznania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte w 2021 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2022-04-14 Pokaż
246/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-04-14 Pokaż
245/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2022 roku 2022-04-13 Pokaż
244/2022zmiany zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2022-04-13 Pokaż
243/2022zmiany zarządzenia nr 708/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa 2022-04-13 Pokaż
242/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej w km 3+015-3+125 i 7+563-7+613 oraz Drodze Śródmiejskiej w km 0+070-0+145. w Rybniku 2022-04-12 Pokaż
241/2022powołania zespołu badawczo-wdrożeniowego do spraw Otwartych Danych w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-04-12 Pokaż
240/2022zmiany zarządzenia nr 86/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. 2022-04-12 Pokaż
239/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych 2022-04-12 Pokaż
238/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych 2022-04-12 Pokaż
237/2022zmiany zarządzenia nr 149/2022 z dnia 16 marca 2022 r. 2022-04-11 Pokaż
236/2022zbycia nieruchomości 2022-04-11 Pokaż
235/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-11 Pokaż
234/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32) – wyłożenie do publicznego wglądu od 29 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r., zbieranie uwag do 11 lutego 2022 r. 2022-04-08 Pokaż
233/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31) – wyłożenie do publicznego wglądu od 29 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r., zbieranie uwag do 11 lutego 2022 r. 2022-04-08 Pokaż
232/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Wiktora Poloczka, Komisji Edukacji Narodowej, Morwowej, Podhalańskiej, Podleśnej, Hotelowej (MPZP 54-29) – wyłożenie do publicznego wglądu od 29 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r., zbieranie uwag do 11 lutego 2022 r. 2022-04-08 Pokaż
231/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-04-06 Pokaż
230/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-06 Pokaż
229/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-04-06 Pokaż
228/2022powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2022-04-06 Pokaż
227/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 23, dzielnica Niewiadom – zmiana kotłowni węglowej na gazową 2022-04-05 Pokaż
226/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik 2022-04-05 Pokaż
225/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa skanerów 2022-04-04 Pokaż
224/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-04 Pokaż
223/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ul. Grota Roweckiego w Rybniku 2022-04-01 Pokaż
222/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - Nowiny 2022-04-01 Pokaż
221/2022zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2022-04-01 Pokaż
220/2022zmiany zarządzenia nr 94/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok 2022-03-31 Pokaż
219/2022zbycia nieruchomości 2022-03-31 Pokaż
218/2022wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowych zabudowanych elementami przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2022-03-31 Pokaż
217/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do systemu informacji prawnej 2022-03-31 Pokaż
216/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja obiektów z podziałem na 2 zadania 2022-03-31 Pokaż
215/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-03-31 Pokaż
214/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych dla ulic na terenie miasta Rybnika 2022-03-30 Pokaż
213/2022zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-03-30 Pokaż
212/2022przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2021 rok 2022-03-30 Pokaż
211/2022zmiany zarządzenia nr 143/2022 w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Rybnika na lata 2024-2030 2022-03-29 Pokaż
210/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zagospodarowanie zabytkowego terenu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku – roboty budowlane, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu” 2022-03-29 Pokaż
209/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2022-03-29 Pokaż
208/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa chodnika na ulicy Racławickiej w Rybniku 2022-03-29 Pokaż
207/2022udzielenia Stowarzyszeniu Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik" z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-03-29 Pokaż
206/2022udzielenia Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta KWK „Chwałowice" z siedzibą w Rybniku przy ul. Przewozowej 2, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-03-29 Pokaż
205/2022określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2022 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2022-03-29 Pokaż
204/2022zbycia nieruchomości 2022-03-28 Pokaż
203/2022nabycia nieruchomości 2022-03-28 Pokaż
202/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
201/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
200/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
199/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
198/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
197/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
196/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
195/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
194/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
193/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
192/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
191/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
190/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
189/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
188/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
187/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
186/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
185/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
184/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
183/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
182/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
181/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
180/2022zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku 2022-03-28 Pokaż
179/2022zmiany zarządzenia nr 86/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. 2022-03-28 Pokaż
178/2022zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-03-28 Pokaż
177/2022uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 91/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. 2022-03-28 Pokaż
176/2022ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2022 roku 2022-03-25 Pokaż
175/2022dopuszczenia możliwości przejazdu liniami Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku obywateli Ukrainy 2022-03-25 Pokaż
174/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-03-25 Pokaż
173/2022zmiany zarządzenia nr 27/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 2022-03-24 Pokaż
172/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7005 S ulicy Leszczyńskiej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebiegu 2022-03-24 Pokaż
171/2022rozwiązania zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Rybnickiego Sportu Sp. z o.o. 2022-03-24 Pokaż
170/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 6 przy ul. Małachowskiego 145, dz. Boguszowice Stare 2022-03-24 Pokaż
169/2022zmiany zarządzenia nr 93/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla zadania dotyczącego utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku 2022-03-23 Pokaż
168/2022trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika 2022-03-23 Pokaż
167/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych 2022-03-23 Pokaż
166/2022zmiany zarządzenia nr 507/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania kapituły do spraw nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2022-03-23 Pokaż
165/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-03-22 Pokaż
164/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-03-22 Pokaż
163/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-03-22 Pokaż
162/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-03-22 Pokaż
161/2022nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2022-03-22 Pokaż
160/2022ustalenia Regulaminu korzystania z „e-Karty” 2022-03-21 Pokaż
159/2022realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem elektronicznej karty miejskiej („e-Karty”) 2022-03-21 Pokaż
158/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-03-21 Pokaż
157/2022udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C lok. 3, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2022-03-18 Pokaż
156/2022zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-03-18 Pokaż
155/2022udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-03-18 Pokaż
154/2022udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-03-18 Pokaż
153/2022przekazania obowiązków przez Dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku 2022-03-17 Pokaż
152/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Utrzymanie zbiorników retencyjnych 2022-03-17 Pokaż
151/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka – Etap II 2022-03-17 Pokaż
150/2022rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bolesława Krzywoustego, Poligonowej i Długiej (MPZP 54-25) – wyłożenie do publicznego wglądu od 2 lutego 2022 r. do 2 marca 2022 r., zbieranie uwag do 16 marca 2022 r. 2022-03-17 Pokaż
149/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym 2022-03-16 Pokaż
148/2022zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-03-16 Pokaż
147/2022przyznania lokalu położonego w Rybniku 2022-03-15 Pokaż
146/2022przyznania lokalu położonego w Rybniku 2022-03-15 Pokaż
145/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo w Rybniku oraz nadania jej statutu 2022-03-14 Pokaż
144/2022zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021 - 2023 2022-03-14 Pokaż
143/2022powołania Zespołu do opracowania założeń Strategii Rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Rybnika na lata 2024-2030 2022-03-14 Pokaż
142/2022zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-03-14 Pokaż
141/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 423/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika 2022-03-10 Pokaż
140/2022uchylenia zarządzenia nr 114/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2017 r. 2022-03-10 Pokaż
139/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2022-03-09 Pokaż
138/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-03-09 Pokaż
137/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2022-03-08 Pokaż
136/2022przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2022-03-08 Pokaż
135/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
134/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
133/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
132/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
131/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
130/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
129/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 2022-03-08 Pokaż
128/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
127/2022udzielenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych „Kulturalny Domek” z siedzibą w Rybniku przy ul. Składowej 29, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-03-07 Pokaż
126/2022częściowego podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na 2022 rok 2022-03-07 Pokaż
125/2022przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Wielopole dodatkowej dotacji z budżetu miasta w 2022 roku na utrzymanie gotowości bojowej 2022-03-07 Pokaż
124/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa ulicy Morwowej 2022-03-07 Pokaż
123/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
122/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
121/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 43 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
120/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
119/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
118/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
117/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 23 w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
116/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 2022-03-07 Pokaż
115/2022zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-03-07 Pokaż
114/2022zmiany zarządzenia nr 42/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zmienionego zarządzeniem nr 69/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 2022 r 2022-03-07 Pokaż
113/2022ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku w 2022 roku 2022-03-07 Pokaż
112/2022powołania składu osobowego komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2022 roku 2022-03-07 Pokaż
111/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
110/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
109/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
108/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
107/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
106/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
105/2022powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
104/2022nabycia nieruchomości 2022-03-02 Pokaż
103/2022zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-03-02 Pokaż
102/2022zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-03-02 Pokaż
101/2022zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-03-02 Pokaż
100/2022pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Górniczej 19c/4 2022-03-02 Pokaż
99/2022ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2022 roku 2022-03-01 Pokaż
98/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2022 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2022-03-01 Pokaż
97/2022zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2022-03-01 Pokaż
96/2022wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2022-03-01 Pokaż
95/2022powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2022-02-28 Pokaż
94/2022naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok 2022-02-28 Pokaż
93/2022powołania Zespołu Zadaniowego dla zadania dotyczącego utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku 2022-02-28 Pokaż
92/2022powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-02-28 Pokaż
91/2022zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika 2022-02-28 Pokaż
90/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 r 2022-02-28 Pokaż
89/2022nabycia nieruchomości 2022-02-24 Pokaż
88/2022zmiany Zarządzenia 626/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zasad rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Miasta Rybnika 2022-03-24 Pokaż
87/2022wyznaczenia osoby do dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także organizacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miasta oraz określenia jej zadań 2022-02-24 Pokaż
86/2022Termomodernizacja obiektów z podziałem na trzy zadania: Zad. 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Górnośląskiej 21 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 wraz z budową wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 46 w dz. Smolna 2022-02-22 Pokaż
85/2022Obciążenie służebnością gruntową nieruchomości gminnej działki nr 4867/140 2022-02-22 Pokaż
84/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej", dz. Niewiadom - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2022-02-21 Pokaż
83/2022nabycia nieruchomości 2022-02-21 Pokaż
82/2022powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2022-02-18 Pokaż
81/2022udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran” z siedzibą w Rybniku przy Placu Teatralnym im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-02-18 Pokaż
80/2022zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 10/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2022 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2022-02-17 Pokaż
79/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2022-02-17 Pokaż
78/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-02-16 Pokaż
77/2022powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2022-02-15 Pokaż
76/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-02-15 Pokaż
75/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2022-02-15 Pokaż
74/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-02-15 Pokaż
73/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2022-02-15 Pokaż
72/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2022-02-15 Pokaż
71/2022zmiany Zarządzenia 454/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2022-02-15 Pokaż
70/2022udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku 2022-02-14 Pokaż
69/2022zmiany zarządzenia nr 42/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-02-14 Pokaż
68/2022zmiany procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika wprowadzonej Zarządzeniem nr 610/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 października 2019 r. 2022-02-14 Pokaż
67/2022przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok 2022-02-11 Pokaż
66/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku 2022-02-10 Pokaż
65/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-02-10 Pokaż
64/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka / Nad Zalewem 2022-02-09 Pokaż
63/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2022-02-08 Pokaż
62/2022zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2022-02-07 Pokaż
61/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-02-03 Pokaż
60/2022pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Patriotów 18b/6, ul. Józefa Lompy 17c/11, ul. Józefa Lompy 9c/7, ul. Józefa Lompy 13b/11, ul. Michała Grażyńskiego 2b/5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9a/8, ul. Emila Drobnego 1b/1, ul. Emila Drobnego 1a/7, ul. Poligonowej 17a/13, ul. Józefa Lompy 9c/1, ul. Władysława Kuboszka 3c/8 ul. Wazów 2a/3, ul. Wazów 4b/3, ul. Wazów 4b/8 2022-02-02 Pokaż
59/2022przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2022-02-01 Pokaż
58/2022zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2022-02-01 Pokaż
57/2022zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2022-02-01 Pokaż
56/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2022-02-01 Pokaż
55/2022ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-02-01 Pokaż
54/2022zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2022-01-31 Pokaż
53/2022obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2022-01-31 Pokaż
52/2022udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-01-31 Pokaż
51/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-01-28 Pokaż
50/2022dopuszczenia możliwości przejazdu liniami Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na podstawie imiennego identyfikatora 2022-01-27 Pokaż
49/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2022-01-27 Pokaż
48/2022doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, w roku 2022 2022-01-27 Pokaż
47/2022obciążenia nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu 2022-01-26 Pokaż
46/2022szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta Rybnika oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych 2022-01-25 Pokaż
45/2022powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-01-25 Pokaż
44/2022udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2022-01-25 Pokaż
43/2022udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2022-01-25 Pokaż
42/2022udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-01-25 Pokaż
41/2022zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 10/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2022 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2022-01-25 Pokaż
40/2022powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2022-01-24 Pokaż
39/2022powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2022-01-24 Pokaż
38/2022zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika 2022-01-24 Pokaż
37/2022wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-01-24 Pokaż
36/2022zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-01-21 Pokaż
35/2022wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2022-01-20 Pokaż
34/2022nabycia nieruchomości 2022-01-20 Pokaż
33/2022zbycia nieruchomości 2022-01-20 Pokaż
32/2022ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów rybnickich jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2022-01-19 Pokaż
31/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180506 S ulicy Zamysłowskiej 2022-01-19 Pokaż
30/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody dwóch drzew rosnących przy ulicy Jarzynowej w Rybniku 2022-01-19 Pokaż
29/2022odwołania Pani Henryki Góry ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Rybniku 2022-01-18 Pokaż
28/2022ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik 2022-01-18 Pokaż
27/2022zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-01-18 Pokaż
26/2022wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Rybnika 2022-01-17 Pokaż
25/2022powołania składu osobowego komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2022 roku 2022-01-14 Pokaż
24/2022zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2022 2022-01-14 Pokaż
23/2022określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2022-01-14 Pokaż
22/2022ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2022-01-14 Pokaż
21/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku 2022-01-14 Pokaż
20/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta Rybnika 2022-01-14 Pokaż
19/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego 2022-01-13 Pokaż
18/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługi geodezyjne z podziałem na 5 zadań 2022-01-13 Pokaż
17/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2022-01-13 Pokaż
16/2022powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2022-01-13 Pokaż
15/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Fabrycznej 2022-01-13 Pokaż
14/2022konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika istniejących ulic Górnośląska - Wrębowa i nadania nazwy ulicy Górnośląska 2022-01-13 Pokaż
13/2022konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2022-01-13 Pokaż
12/2022nabycia nieruchomości 2022-01-12 Pokaż
11/2022zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 782/2021 r. z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2022-01-12 Pokaż
10/2022przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2022 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2022-01-11 Pokaż
9/2022ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-01-10 Pokaż
8/2022powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2022-01-10 Pokaż
7/2022zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok 2022-01-05 Pokaż
6/2022zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2022-01-04 Pokaż
5/2022zmiany zarządzenia nr 789/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji Fundacji „Ostoja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 12, na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 2022-01-03 Pokaż
4/2022ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości 2022-01-03 Pokaż
3/2022przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2022-01-03 Pokaż
2/2022szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2022-01-03 Pokaż
1/2022przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2022 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2022-01-03 Pokaż
822/2021ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 2021-12-31 Pokaż
821/2021zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2021-12-31 Pokaż
820/2021zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2021-12-31 Pokaż
819/2021udzielenia dotacji na wsparcie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2021-12-30 Pokaż
818/2021udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-12-30 Pokaż
817/2021zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2021-12-30 Pokaż
816/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-12-30 Pokaż
815/2021zmiany zarządzenia nr 814/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 2021-12-30 Pokaż
814/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do platformy budżet obywatelski 2021-12-29 Pokaż
813/2021powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet 2021-12-29 Pokaż
812/2021zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2021-12-29 Pokaż
811/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-12-29 Pokaż
810/2021zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-12-29 Pokaż
809/2021zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-12-28 Pokaż
808/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w ZSz-P nr 14 w dzielnicy Popielów 2021-12-28 Pokaż
807/2021zbycia nieruchomości 2021-12-28 Pokaż
806/2021udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu, z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-12-28 Pokaż
805/2021zmiany zarządzenia nr 762/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-12-28 Pokaż
804/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2022 roku 2021-12-28 Pokaż
803/2021udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadań publicznych w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2021-12-27 Pokaż
802/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-12-27 Pokaż
801/2021zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-12-27 Pokaż
800/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-12-27 Pokaż
799/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-27 Pokaż
798/2021powołania Kierownika Kancelarii Niejawnej Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-27 Pokaż
797/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-12-23 Pokaż
796/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-12-23 Pokaż
795/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku 2021-12-23 Pokaż
794/2021udzielenia Towarzystwu Sportowemu ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku przy ul. Energetyków 83, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-12-23 Pokaż
793/2021zmiany zarządzenia nr 605/2021 z dnia 28 września 2021 r. 2021-12-22 Pokaż
792/2021powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2021-12-22 Pokaż
791/2021przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2021 roku 2021-12-22 Pokaż
790/2021zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2021-12-22 Pokaż
789/2021udzielenia dotacji Fundacji „Ostoja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 12, na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 2021-12-22 Pokaż
788/2021zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2021-12-22 Pokaż
787/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-12-21 Pokaż
786/2021przyznania lokalu położonego w Rybniku 2021-12-20 Pokaż
785/2021ogłoszenia konkursu na realizację w 2022 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-12-20 Pokaż
784/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej w Rybniku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2021-12-17 Pokaż
783/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-12-17 Pokaż
782/2021powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2021-12-16 Pokaż
781/2021zmiany Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika 2021-12-16 Pokaż
780/2021powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-12-15 Pokaż
779/2021wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku 2021-12-15 Pokaż
778/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2021-12-15 Pokaż
777/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-12-15 Pokaż
776/2021wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2021-12-15 Pokaż
775/2021udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Maksymiliana 18, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-12-15 Pokaż
774/2021powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "Dostępna szkoła" – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” ,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2021-12-14 Pokaż
773/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2021-12-14 Pokaż
772/2021Planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok 2021-12-14 Pokaż
771/2021Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w obszarze: ochrona zdrowia 2021-12-14 Pokaż
770/2021ustalenia wymiaru czasu pracy w 2022 roku 2021-12-14 Pokaż
769/2021wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-14 Pokaż
768/2021wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-14 Pokaż
767/2021obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2021-12-13 Pokaż
766/2021nabycia nieruchomości 2021-12-13 Pokaż
765/2021powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2021-12-10 Pokaż
764/2021powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2021-12-10 Pokaż
763/2021zmiany zarządzenia nr 676/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. 2021-12-09 Pokaż
762/2021powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-12-09 Pokaż
761/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-12-09 Pokaż
760/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu 2021-12-09 Pokaż
759/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 741/XLVII/2018 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Przystań w Rybniku 2021-12-08 Pokaż
758/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 739/XLVII/2018 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku 2021-12-08 Pokaż
757/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 740/XLVII/2018 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku 2021-12-08 Pokaż
756/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 302/XVIII/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku 2021-12-08 Pokaż
755/2021zasad udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-12-08 Pokaż
754/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2021-12-07 Pokaż
753/2021zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-12-07 Pokaż
752/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-12-07 Pokaż
751/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-07 Pokaż
750/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka / Nad Zalewem 2021-12-07 Pokaż
749/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika, obejmujący dwa projekty graficzne (2 projekty x 72 gabloty) 2021-12-07 Pokaż
748/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych 2021-12-03 Pokaż
747/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 638/XXXVIII/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-12-03 Pokaż
746/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku 2021-12-02 Pokaż
745/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2021-12-02 Pokaż
744/2021określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2021 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2021-12-01 Pokaż
743/2021zmiany Zarządzenia nr 648/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 października 2021 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 13/2 2021-12-01 Pokaż
742/2021zmiany zarządzenia nr 687/2021 w sprawie powołania Zespołu do opracowania programu rozwoju pieczy zastępczej w Rybniku na lata 2022-2024 2021-12-01 Pokaż
741/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.55.2021 2021-12-01 Pokaż
740/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.56.2021 2021-12-01 Pokaż
739/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.57.2021 2021-12-01 Pokaż
738/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.58.2021 2021-12-01 Pokaż
737/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.54.2021 2021-12-01 Pokaż
736/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.53.2021 2021-12-01 Pokaż
735/2021nabycia nieruchomości 2021-11-30 Pokaż
734/2021zmiany zarządzenia nr 658/2021 z dnia 26 października 2021 r. 2021-11-30 Pokaż
733/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-11-30 Pokaż
732/2021określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy 2021-11-30 Pokaż
731/2021przyznania lokalu położonego w Rybniku 2021-11-30 Pokaż
730/2021ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2021-11-29 Pokaż
729/2021udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok. 2, na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn: Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej 2021-11-29 Pokaż
728/2021zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-11-29 Pokaż
727/2021nabycia nieruchomości 2021-11-26 Pokaż
726/2021udzielenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „REFLEX”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-26 Pokaż
725/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycjiSzkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji 2021-11-26 Pokaż
724/2021zmiany zarządzenia nr 525/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-11-25 Pokaż
723/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 2021-11-25 Pokaż
722/2021zmiany zarządzenia nr 519/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-11-25 Pokaż
721/2021zmiany Regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 561/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2020 r. 2021-11-24 Pokaż
720/2021powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-11-24 Pokaż
719/2021udzielenia Fundacji Dobry Start dla Wszystkich, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 17 lok.4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-23 Pokaż
718/2021korzystania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 z lokalu przy ul. Mościckiego 15 2021-11-23 Pokaż
717/2021korzystania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2021-11-23 Pokaż
716/2021korzystania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Konstantego Prusa w Rybniku przy ul. Księdza J. Szafranka 7 z lokalu przy ul. 1 Maja 59 2021-11-23 Pokaż
715/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-11-22 Pokaż
714/2021nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-11-22 Pokaż
713/2021zmiany zarządzenia nr 573/2021 z dnia 13 września 2021 r 2021-11-22 Pokaż
712/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-11-19 Pokaż
711/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-11-18 Pokaż
710/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2021-11-18 Pokaż
709/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-11-18 Pokaż
708/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-11-18 Pokaż
707/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadań publicznych w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2021-11-18 Pokaż
706/2021nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2021-11-17 Pokaż
705/2021udzielenia Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu Oddział Terenowy Rybnik-Niewiadom ul. Sportowa 136 lok. 1, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-17 Pokaż
704/2021zmiany zarządzenia nr 607/2021 z dnia 29 września 2021 r. 2021-11-16 Pokaż
703/2021nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2021-11-15 Pokaż
702/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich jednostek oświatowych na lata szkolne 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 2021-11-15 Pokaż
701/2021określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2021-11-15 Pokaż
700/2021udzielenia Fundacji „Dobry Start dla Wszystkich”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 17 lok. 4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-15 Pokaż
699/2021zmiany Zarządzenia nr 360/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie wysyłania i doręczania poczty miejscowej za pośrednictwem gońców 2021-11-15 Pokaż
698/2021zbycia nieruchomości 2021-11-15 Pokaż
697/2021udzielenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Szóstka”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Dąbrówki 1B, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-15 Pokaż
696/2021projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2022 rok 2021-11-15 Pokaż
695/2021wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-11-15 Pokaż
694/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2021-11-12 Pokaż
693/2021udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu, z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33A, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-10 Pokaż
692/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" 2021-11-10 Pokaż
691/2021zmiany zarządzenia nr 671/2021 z dnia 29 października 2021 r. 2021-11-10 Pokaż
690/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-11-09 Pokaż
689/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do programu zgłaszania naruszeń 2021-11-08 Pokaż
688/2021rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) – drugie wyłożenie do publicznego wglądu od 11 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r., zbieranie uwag do 24 września 2021 r. 2021-11-08 Pokaż
687/2021powołania Zespołu do opracowania programu rozwoju pieczy zastępczej w Rybniku na lata 2022-2024 2021-11-08 Pokaż
686/2021warunków i zasad udostępnienia kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-11-08 Pokaż
685/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-11-08 Pokaż
684/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-11-08 Pokaż
683/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-11-08 Pokaż
682/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-11-08 Pokaż
681/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku 2021-11-08 Pokaż
680/2021konsultacji dotyczących uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025 dla miasta Rybnika” 2021-11-05 Pokaż
679/2021zmiany zarządzenia nr 373/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku i dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2021-11-05 Pokaż
678/2021zmiany zarządzenia nr 519/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-11-04 Pokaż
677/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 2021-11-04 Pokaż
676/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2021-11-03 Pokaż
675/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat 2021-11-03 Pokaż
674/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023 2021-11-03 Pokaż
673/2021udzielenia Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Rybnickie z siedzibą w Przegędzy ul. Mikołowska 78, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-02 Pokaż
672/2021udzielenia Stowarzyszeniu im. św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym -Rybnicki Bank Drugiej Ręki ul. 1-go Maja 80, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-11-02 Pokaż
671/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych 2021-10-29 Pokaż
670/2021rozwiązania Gminnego Biura Spisowego 2021-10-29 Pokaż
669/2021zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku 2021-10-29 Pokaż
668/2021konsultacji projektu Strategii rozwoju miasta Rybnika „Rybnik 2030”. Pierwszy krok transformacji 2021-10-29 Pokaż
667/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-29 Pokaż
666/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Aktualizacja i dostawa oprogramowania Zadanie 1. Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania Zadanie 2. Odnowienie licencji oprogramowania 2021-10-28 Pokaż
665/2021wyboru przedstawicieli Pracowników Urzędu w celu konsultacji projektu Polityki Zgodności. 2021-10-28 Pokaż
664/2021zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2021 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2021-10-28 Pokaż
663/2021powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2021-10-28 Pokaż
662/2021przyznania dla Ochotniczych Straży Pożarnych dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2021 roku na utrzymanie gotowości bojowej i współfinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego 2021-10-28 Pokaż
661/2021nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-10-28 Pokaż
660/2021przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Kamieniu na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego 2021-10-27 Pokaż
659/2021zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2021-10-26 Pokaż
658/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach; modernizacja budynku, etap II 2021-10-26 Pokaż
657/2021udzielenia Stowarzyszeniu Język-Kultura-Tradycja-Pomostem do Europy z siedzibą w Rybniku przy ul. Reja 1 lok. 3, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-26 Pokaż
656/2021zbycia nieruchomości 2021-10-26 Pokaż
655/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-10-25 Pokaż
654/2021powołania Zespołu ds. sprawiedliwej transformacji 2021-10-25 Pokaż
653/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-10-25 Pokaż
652/2021określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2021 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2021-10-25 Pokaż
651/2021zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-10-25 Pokaż
650/2021zmian wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-25 Pokaż
649/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-22 Pokaż
648/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przyul. Bolesława Chrobrego 13/2 2021-10-21 Pokaż
647/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 13/5 2021-10-21 Pokaż
646/2021korzystania przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą – Mieszkanie Nr 4 z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 44/a w Rybniku z lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Hallera 9a/6 2021-10-21 Pokaż
645/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-10-21 Pokaż
644/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2021-10-20 Pokaż
643/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-20 Pokaż
642/2021zbycia nieruchomości 2021-10-20 Pokaż
641/2021wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2021-10-20 Pokaż
640/2021zbycia nieruchomości 2021-10-18 Pokaż
639/2021uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-10-15 Pokaż
638/2021udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-15 Pokaż
637/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-15 Pokaż
636/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-15 Pokaż
635/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-15 Pokaż
634/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa szafek ubraniowych realizowana w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły; zakup szafek ubraniowych 2021-10-14 Pokaż
633/2021drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkania położonego w Rybniku przy ul. Wojciecha Korfantego 4a/6 2021-10-14 Pokaż
632/2021pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Józefa Pukowca 12/22 2021-10-14 Pokaż
631/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-14 Pokaż
630/2021udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku ul. Osiedle Południe 20, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-13 Pokaż
629/2021udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku ul. Osiedle Południe 20, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-13 Pokaż
628/2021nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2021-10-12 Pokaż
627/2021konsultacji w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku 2021-10-12 Pokaż
626/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-10-12 Pokaż
625/2021przyznania lokalu położonego w Rybniku 2021-10-12 Pokaż
624/2021uchylenia zarządzenia nr 158/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 marca 2017 r. oraz zarządzenia nr 166/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 marca 2019 r. 2021-10-11 Pokaż
623/2021sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego spraw prowadzonych w Wydziale Księgowości 2021-10-11 Pokaż
622/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-08 Pokaż
621/2021konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz podatku od środków transportowych na 2022 rok 2021-10-08 Pokaż
620/2021szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta Rybnika oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych 2021-10-08 Pokaż
619/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2021-10-06 Pokaż
618/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 16 (w ZSz-P nr 6), w dzielnicy Boguszowice Stare 2021-10-06 Pokaż
617/2021udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran”, z siedzibą w Rybniku przy Placu Teatralnym im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-05 Pokaż
616/2021udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku, Osiedle Południe 17b/2, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-05 Pokaż
615/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-10-04 Pokaż
614/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-04 Pokaż
613/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-10-04 Pokaż
612/2021udzielenia Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Braci Wagów 11/158, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-10-01 Pokaż
611/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-30 Pokaż
610/2021zbycia nieruchomości 2021-09-30 Pokaż
609/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2021-09-29 Pokaż
608/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji budynków przy ulicy Rudzkiej 13C w Rybniku 2021-09-29 Pokaż
607/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2021-09-29 Pokaż
606/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wycinka drzew wzdłuż planowanej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2021-09-28 Pokaż
605/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w ZSz-P nr 14 w dzielnicy Popielów 2021-09-28 Pokaż
604/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, realizowanego w ramach zadania pn.: „Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Chwałowice; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy)” 2021-09-27 Pokaż
603/2021zmian wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-27 Pokaż
602/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-09-24 Pokaż
601/2021wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-09-24 Pokaż
600/2021częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-23 Pokaż
599/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-23 Pokaż
598/2021zmiany zarządzenia nr 572/2021 z dnia 13 września 2021 r. 2021-09-21 Pokaż
597/2021zmiany zarządzenia nr 383/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 2021-09-21 Pokaż
596/2021wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku 2021-09-21 Pokaż
595/2021powołania Dyrektora Zabytkowej Kopali Ignacy w Rybniku 2021-09-21 Pokaż
594/2021zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2021-09-21 Pokaż
593/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-09-21 Pokaż
592/2021powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika 2021-09-20 Pokaż
591/2021udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-09-20 Pokaż
590/2021zmiany zarządzenia nr 522/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-09-20 Pokaż
589/2021zmiany zarządzenia nr 524/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-09-17 Pokaż
588/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Awaryjna naprawa przepustu na ul. Jastrzębskiej w Rybniku 2021-09-17 Pokaż
587/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku 2021-09-17 Pokaż
586/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-09-17 Pokaż
585/2021zmiany zarządzenia nr 523/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 2021-09-16 Pokaż
584/2021zmiany zarządzenia nr 537/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku 2021-09-16 Pokaż
583/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 687/XLI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II" 2021-09-15 Pokaż
582/2021zmiany zarządzenia nr 556/2021 z dnia 8 września 2021 r. 2021-09-14 Pokaż
581/2021zmiany zarządzenia nr 160/2021 z dnia 25 marca 2021 r. 2021-09-14 Pokaż
580/2021zmiany zarządzenia nr 503/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. 2021-09-14 Pokaż
579/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-09-14 Pokaż
578/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: MOSIR dz. Kamień; dokończenie budowy zaplecza szatniowego 2021-09-14 Pokaż
577/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania “Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności” 2021-09-13 Pokaż
576/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2021-09-13 Pokaż
575/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik 2021-09-13 Pokaż
574/2021zatwierdzenia regulaminu udzielania grantów na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: ”Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-09-13 Pokaż
573/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku 2021-09-13 Pokaż
572/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice 2021-09-13 Pokaż
571/2021określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2021-09-13 Pokaż
570/2021zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-09-13 Pokaż
569/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-09-13 Pokaż
568/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-09-13 Pokaż
567/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-09-10 Pokaż
566/2021nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2021-09-09 Pokaż
565/2021zmiany zarządzenia nr 400/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-09-09 Pokaż
564/2021zmiany zarządzenia nr 488/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. 2021-09-09 Pokaż
563/2021zmiany zarządzenia nr 493/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. 2021-09-09 Pokaż
562/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
561/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
560/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
559/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku 2021-09-09 Pokaż
558/2021zmiany zarządzenia nr 498/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. 2021-09-08 Pokaż
557/2021zmiany zarządzenia nr 372/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. 2021-09-08 Pokaż
556/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty obiektów mostowych 2021-09-08 Pokaż
555/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły; zakup szafek ubraniowych 2021-09-08 Pokaż
554/2021zmiany zarządzenia nr 401/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 2021-09-08 Pokaż
553/2021udzielenia Stowarzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-09-07 Pokaż
552/2021zmiany zarządzenia nr 456/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. 2021-09-07 Pokaż
551/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-09-07 Pokaż
550/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika 2021-09-07 Pokaż
549/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Rybnickiej Rady Seniorów 2021-09-06 Pokaż
548/2021powołania Komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2021-09-06 Pokaż
547/2021przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok 2021-09-03 Pokaż
546/2021udzielenia Młodzieżowemu Klubowi Mini Żużlowemu „Rybki” Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Hałdą 37A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-09-03 Pokaż
545/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2021-09-03 Pokaż
544/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika 2021-09-02 Pokaż
543/2021zmiany zarządzenia nr 407/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2022 rok i wieloletnią prognozą finansową 2021-09-01 Pokaż
542/2021drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Poligonowej 17b/14 oraz ul. Władysława Kuboszka 4b/12 2021-08-31 Pokaż
541/2021nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-08-31 Pokaż
540/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2022 rok 2021-08-31 Pokaż
539/2021udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-08-31 Pokaż
538/2021udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-08-31 Pokaż
537/2021przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku 2021-08-30 Pokaż
536/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-30 Pokaż
535/2021zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2021-08-27 Pokaż
534/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Łukowej 2021-08-26 Pokaż
533/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180483 S ulicy Wrębowej 2021-08-26 Pokaż
532/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2021-08-26 Pokaż
531/2021zmiany zarządzenia nr 416/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. 2021-08-26 Pokaż
530/2021zmiany zarządzenia nr 20/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Patriotów 14 2021-08-25 Pokaż
529/2021powierzenia Pani Elżbiecie Ciwis – nauczycielowi Przedszkola nr 15 w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku 2021-08-24 Pokaż
528/2021zmiany zarządzenia nr 493/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. 2021-08-24 Pokaż
527/2021zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta, Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 350/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2016 r. 2021-08-24 Pokaż
526/2021zmiany zarządzenia nr 249/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-08-24 Pokaż
525/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej 2021-08-23 Pokaż
524/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; dokończenie budowy zadaszonego boiska 2021-08-23 Pokaż
523/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji 2021-08-23 Pokaż
522/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2021-08-23 Pokaż
521/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa monitoringu wizyjnego terenu poprzez dostawę oraz instalacje okablowania i kamer w Rybniku, dz. Boguszowice przy ul. Patriotów 2021-08-23 Pokaż
520/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW 2021-08-23 Pokaż
519/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową możliwości zabezpieczenia i utrzymania zabytkowej wieży ciśnień w dzielnicy Zamysłów 2021-08-23 Pokaż
518/2021określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy 2021-08-23 Pokaż
517/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości 2021-08-19 Pokaż
516/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej 2021-08-19 Pokaż
515/2021postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom 2021-08-19 Pokaż
514/2021weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy 2021-08-19 Pokaż
513/2021zmiany zarządzenia nr 488/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. 2021-08-18 Pokaż
512/2021zmiany zarządzenia nr 249/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-08-18 Pokaż
511/2021zmiany zarządzenia nr 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering” realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2021-08-18 Pokaż
510/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-18 Pokaż
509/2021zbycia nieruchomości 2021-08-16 Pokaż
508/2021zmiany zarządzenia nr 243/2021 z dnia 4 maja 2021 r. 2021-08-16 Pokaż
507/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-08-16 Pokaż
506/2021rozwiązania zespołu zadaniowego 2021-08-16 Pokaż
505/2021zmiany zarządzenia nr 181/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. 2021-08-13 Pokaż
504/2021udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku, ul. Osiedle Południe 17b/2, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-08-12 Pokaż
503/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynkuwraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową 2021-08-11 Pokaż
502/2021pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jana Karskiego 33c/5 2021-08-11 Pokaż
501/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-08-11 Pokaż
500/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-10 Pokaż
499/2021zmiany zarządzenia nr 157/2021 z dnia 24 marca 2021 r. 2021-08-09 Pokaż
498/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2021-08-09 Pokaż
497/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zabytkowa Kopalnia Ignacy: rewaloryzacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej) 2021-08-09 Pokaż
496/2021zmiany zarządzenia nr 189/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. 2021-08-09 Pokaż
495/2021częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-08-06 Pokaż
494/2021zmiany zarządzenia nr 213/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. 2021-08-04 Pokaż
493/2021powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: SOS-W dz. Północ – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku m.in. poprzez adaptację pomieszczeń internatu 2021-08-03 Pokaż
492/2021powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu; wykonanie izolacji części murów zewnętrznych wraz z drenażem, osuszeniem oraz wymianą tynków i malowaniem pomieszczeń 2021-08-03 Pokaż
491/2021zmiany zarządzenia nr 416/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. 2021-08-03 Pokaż
490/2021zmiany zarządzenia nr 371/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r 2021-08-03 Pokaż
489/2021ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-08-02 Pokaż
488/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście – modernizacja budynku zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja budynku 2021-07-30 Pokaż
487/2021zmiany zarządzenia nr 383/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 2021-07-30 Pokaż
486/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-30 Pokaż
485/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.51.2021 2021-07-28 Pokaż
484/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.50.2021 2021-07-28 Pokaż
483/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.49.2021 2021-07-28 Pokaż
482/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.48.2021 2021-07-28 Pokaż
481/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.47.2021 2021-07-28 Pokaż
480/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.46.2021 2021-07-28 Pokaż
479/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.45.2021 2021-07-28 Pokaż
478/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2021 2021-07-28 Pokaż
477/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.43.2021 2021-07-28 Pokaż
476/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2021 2021-07-28 Pokaż
475/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2021 2021-07-28 Pokaż
474/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.40.2021 2021-07-28 Pokaż
473/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2021 2021-07-28 Pokaż
472/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2021 2021-07-28 Pokaż
471/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2021 2021-07-28 Pokaż
470/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2021 2021-07-28 Pokaż
469/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2021 2021-07-28 Pokaż
468/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2021 2021-07-28 Pokaż
467/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-07-28 Pokaż
466/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2021 2021-07-27 Pokaż
465/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2021 2021-07-27 Pokaż
464/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2021 2021-07-27 Pokaż
463/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2021 2021-07-27 Pokaż
462/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2021 2021-07-27 Pokaż
461/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2021 2021-07-27 Pokaż
460/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2021 2021-07-27 Pokaż
459/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-07-26 Pokaż
458/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026 S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika 2021-07-26 Pokaż
457/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-07-26 Pokaż
456/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień 2021-07-26 Pokaż
455/2021przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Rydułtowy 2021-07-26 Pokaż
454/2021powołania Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2021-07-23 Pokaż
453/2021rozpatrzenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika 2021-07-22 Pokaż
452/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.50.2020 2021-07-21 Pokaż
451/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2021 2021-07-21 Pokaż
450/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2021 2021-07-21 Pokaż
449/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2021 2021-07-21 Pokaż
448/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2021 2021-07-21 Pokaż
447/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2021 2021-07-21 Pokaż
446/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2021 2021-07-21 Pokaż
445/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle – przebudowa kotłowni węglowej na gazową Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec – przebudowa kotłowni olejowej na gazową w ramach zadania pod nazwą: „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” 2021-07-21 Pokaż
444/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-07-21 Pokaż
443/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-20 Pokaż
442/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2021 2021-07-19 Pokaż
441/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2021 2021-07-19 Pokaż
440/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2021 2021-07-19 Pokaż
439/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2021 2021-07-19 Pokaż
438/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2021 2021-07-19 Pokaż
437/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2021 2021-07-19 Pokaż
436/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2021 2021-07-19 Pokaż
435/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2021 2021-07-19 Pokaż
434/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2021 2021-07-19 Pokaż
433/2021powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy 2021-07-19 Pokaż
432/2021zmiany zarządzenia nr 371/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku 2021-07-19 Pokaż
431/2021w sprawie przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii 2021-07-19 Pokaż
430/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2021 2021-07-19 Pokaż
429/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2021 2021-07-19 Pokaż
428/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2021 2021-07-19 Pokaż
427/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2021 2021-07-19 Pokaż
426/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2021 2021-07-19 Pokaż
425/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2021 2021-07-19 Pokaż
424/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2021 2021-07-19 Pokaż
423/2021powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2021 2021-07-19 Pokaż
422/2021zmiany zatwierdzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Rybnika 2021-07-15 Pokaż
421/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-07-15 Pokaż
420/2021częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-14 Pokaż
419/2021udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-07-14 Pokaż
418/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2021 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-07-14 Pokaż
417/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-07-13 Pokaż
416/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika 2021-07-13 Pokaż
415/2021odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postepowania w sprawach o zamówienie publiczne 2021-07-13 Pokaż
414/2021podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2021-07-13 Pokaż
413/2021zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-07-12 Pokaż
412/2021powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-07-09 Pokaż
411/2021wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2021-07-09 Pokaż
410/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-09 Pokaż
409/2021zmiany zarządzenia ws. zasad aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-07-08 Pokaż
408/2021zmiany zarządzenia nr 323/2021 z dnia 31 maja 2021 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty obiektów mostowych 2021-07-08 Pokaż
407/2021prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2022 rok i wieloletnią prognozą finansową 2021-07-07 Pokaż
406/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Golejów; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o. 2021-07-07 Pokaż
405/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 2021-07-07 Pokaż
404/2021w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-07-05 Pokaż
403/2021w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 398/2021 Prezydenta Miasta rybnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik. 2021-07-05 Pokaż
402/2021zmiany zarządzenia nr 373/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2021-07-02 Pokaż
401/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa siłowni terenowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szybowcowej w Rybniku w dz. Gotartowice, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Budżetu Obywatelskiego pn: „Siłownia na wolnym powietrzu” 2021-06-30 Pokaż
400/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa budynku hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu 2021-06-30 Pokaż
399/2021udzielenia Fundacji ArtGroup, z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Radoszowskiej 26a, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-30 Pokaż
398/2021ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik 2021-06-30 Pokaż
397/2021zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2021-06-30 Pokaż
396/2021określenia formy przekazywania sprawozdań Miasta Rybnika w zakresie operacji finansowych 2021-06-30 Pokaż
395/2021przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach udziału w projekcie pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-06-29 Pokaż
394/2021wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta Rybnika 2021-06-29 Pokaż
393/2021nabycia nieruchomości 2021-06-29 Pokaż
392/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 2021-06-28 Pokaż
391/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7 2021-06-28 Pokaż
390/2021korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7 2021-06-28 Pokaż
389/2021użyczenia Stowarzyszeniu KORZENIE.PL lokalu użytkowego przy ul. Brackiej 13 w Rybniku 2021-06-28 Pokaż
388/2021zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 2021-06-28 Pokaż
387/2021promocyjnej ceny biletów w okresie wakacji letnich w 2021 r. 2021-06-25 Pokaż
386/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-06-25 Pokaż
385/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-06-25 Pokaż
384/2021zmiany zarządzenia nr 247/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-06-24 Pokaż
383/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika 2021-06-24 Pokaż
382/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem towarzyszących robót ogólnobudowlanych w ramach zadania pn. „Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Chwałowice; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy)” 2021-06-24 Pokaż
381/2021zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2021-06-23 Pokaż
380/2021zmiany Zarządzenia nr 351/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. 2021-06-23 Pokaż
379/2021wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-06-23 Pokaż
378/2021zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 652/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z 11 września 2018 r. 2021-06-23 Pokaż
377/2021zmiany zarządzenia nr 222/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. 2021-06-22 Pokaż
376/2021powołania Zespołu Zadaniowego do spraw przekształceń modelu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Rybnika 2021-06-22 Pokaż
375/2021ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych 2021-06-22 Pokaż
374/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 2021-06-21 Pokaż
373/2021wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku oraz podwyższenia kapitału zakładowego 2021-06-21 Pokaż
372/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich 2021-06-18 Pokaż
371/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku 2021-06-18 Pokaż
370/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej 2021-06-17 Pokaż
369/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku 2021-06-17 Pokaż
368/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku 2021-06-17 Pokaż
367/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku 2021-06-17 Pokaż
366/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku 2021-06-17 Pokaż
365/2021zmiany zarządzenia nr 148/2021 z dnia 22 marca 2021 r. 2021-06-17 Pokaż
364/2021zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miasta 2021-06-17 Pokaż
363/2021nabycia nieruchomości 2021-06-17 Pokaż
362/2021rozwiązania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny” 2021-06-16 Pokaż
361/2021uchylenia zarządzenia nr 105/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lutego 2020 r. 2021-06-16 Pokaż
360/2021wysyłania i doręczania poczty miejscowej za pośrednictwem gońców 2021-06-15 Pokaż
359/2021udzielenia Strefie WzW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sosnowej 7, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-15 Pokaż
358/2021udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-15 Pokaż
357/2021udzielenia Stowarzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-15 Pokaż
356/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych 2021-06-15 Pokaż
355/2021zmiany zarządzenia nr 283/2021 z dnia 17 maja 2021 r. 2021-06-15 Pokaż
354/2021zmiany zarządzenia nr 222/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. 2021-06-15 Pokaż
353/2021podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2021-06-15 Pokaż
352/2021sprawie zmiany zarządzenia nr 247/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-06-14 Pokaż
351/2021zmiany zarządzenia nr 298/2021 z dnia 21 maja 2021 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: 1. Przedszkole nr 18 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej oraz przyłączeniem do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16. 2. Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych. 3. Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową. 4. Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (w ZSz-P nr 14), dzielnica Radziejów; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła. 2021-06-14 Pokaż
350/2021zmiany zarządzenia nr 168/2021 z dnia 29 marca 2021 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, dzielnica Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 2021-06-14 Pokaż
349/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły” (budżet obywatelski) 2021-06-11 Pokaż
348/2021zmiany zarządzenia nr 698/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej 2021-06-11 Pokaż
347/2021powołania komisji do wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2021-06-10 Pokaż
346/2021zamiany nieruchomości 2021-06-09 Pokaż
345/2021powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej 2021-06-09 Pokaż
344/2021ogłoszenia drugiego konkursu na realizację w 2021 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-06-09 Pokaż
343/2021udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku-Popielowie z siedzibą w Rybniku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-09 Pokaż
342/2021udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran” z siedzibą w Rybniku przy Placu Teatralnym im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-09 Pokaż
341/2021zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach 2021-06-08 Pokaż
340/2021wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie zawierających informacje niejawne oraz ich brakowania 2021-06-08 Pokaż
339/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 2021-06-08 Pokaż
338/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-06-08 Pokaż
337/2021w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji Festiwalu Górnej Odry 25-27 czerwca 2021-06-07 Pokaż
336/2021w sprawie udzielenia Miejskiej Orkiestrze Dętej „Rybnik” z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-06-07 Pokaż
335/2021określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy 2021-06-07 Pokaż
334/2021w sprawie zmiany Zarządzenia nr 257/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-06-07 Pokaż
333/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2021-06-02 Pokaż
332/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zarządzanie projektem Stop Smog na terenie Miasta Rybnika 2021-06-02 Pokaż
331/2021powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 2021-06-02 Pokaż
330/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-06-02 Pokaż
329/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2021-06-02 Pokaż
328/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku. Etap I – roboty konstrukcyjne 2021-06-01 Pokaż
327/2021zmiany zarządzenia nr 246/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-06-01 Pokaż
326/2021ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 2021-06-01 Pokaż
325/2021udzielenia Towarzystwu Sportowemu ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Energetyków 83, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku 2021-05-31 Pokaż
324/2021odwołania Pani Justyny Pieczki ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 2021-05-31 Pokaż
323/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty obiektów mostowych 2021-05-31 Pokaż
322/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadania: Zad. 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika Zad. 2) Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-05-28 Pokaż
321/2021zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-05-28 Pokaż
320/2021zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2021-05-27 Pokaż
319/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-05-27 Pokaż
318/2021pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Marokanów 6/23 2021-05-27 Pokaż
317/2021zmiany zarządzenia w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-05-26 Pokaż
316/2021uchylenia zarządzenia nr 3/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2021 r. 2021-05-26 Pokaż
315/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego 2021-05-26 Pokaż
314/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
313/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
312/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
311/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
310/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
309/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
308/2021zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2020 rok 2021-05-26 Pokaż
307/2021zmiany zarządzenia nr 482/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską 2021-05-26 Pokaż
306/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-05-25 Pokaż
305/2021zmiany zarządzenia nr 53/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 2030” 2021-05-24 Pokaż
304/2021zmiany zarządzenia 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2021-05-24 Pokaż
303/2021powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2021 roku 2021-05-24 Pokaż
302/2021zmian wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-05-24 Pokaż
301/2021zmiany zarządzenia nr 244/2021 z dnia 4 maja 2021 r. 2021-05-21 Pokaż
300/2021zmiany zarządzenia nr 247/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 2021-05-21 Pokaż
299/2021zmiany zarządzenia nr 123/2021 z dnia 15 marca 2021 r. 2021-05-21 Pokaż
298/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: 1. Przedszkole nr 18 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej oraz przyłączeniem do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16. 2. Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych. 3. Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową. 4. Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (w ZSz-P nr 14), dzielnica Radziejów; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła. 2021-05-21 Pokaż
297/2021zmiany zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik, wprowadzonych zarządzeniem nr 516/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 16 października 2020 r. 2021-05-21 Pokaż
296/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień 2021-05-20 Pokaż
295/2021rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 stycznia 2021 r. do 5 lutego 2021 r., zbieranie uwag do 19 lutego 2021 r. 2021-05-20 Pokaż
294/2021powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet 2021-05-20 Pokaż
293/2021zmiany Zarządzenia Nr 210/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku 2021-05-20 Pokaż
292/2021zbycia nieruchomości 2021-05-19 Pokaż
291/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-05-18 Pokaż
290/2021przyznawania tytułu „Rybnickiego Prymusa” w roku szkolnym 2020/2021 2021-05-18 Pokaż
289/2021uchylenia zarządzenia nr 505/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 sierpnia 2015 r. 2021-05-18 Pokaż
288/2021wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2021-05-18 Pokaż
287/2021zbycia nieruchomości zabudowanej 2021-05-18 Pokaż
286/2021obciążenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości służebnością przesyłu 2021-05-18 Pokaż
285/2021zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-05-18 Pokaż
284/2021zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-05-18 Pokaż
283/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych 2021-05-17 Pokaż
282/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-05-17 Pokaż
281/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2021-05-17 Pokaż
280/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-17 Pokaż
279/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 2021-05-14 Pokaż
278/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Raciborska - Rzeczna i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną 2021-05-13 Pokaż
277/2021zmiany zarządzenia nr 99/2021 z dnia 4 marca 2021 r. 2021-05-13 Pokaż
276/2021zmiany zarządzenia nr 169/2021 z dnia 29 marca 2021 r. 2021-05-13 Pokaż
275/2021powołania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-05-13 Pokaż
274/2021odwołania Pani Renaty Jurczyk ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku 2021-05-12 Pokaż
273/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Obwiednia Północna 2021-05-12 Pokaż
272/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180201 S ulicy Lektorskiej 2021-05-12 Pokaż
271/2021wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i obiektów komunalnych na terenie cmentarzy oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe 2021-05-12 Pokaż
270/2021w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180318 S ulicy Pogodnej 2021-05-12 Pokaż
269/2021w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Bratków 2021-05-12 Pokaż
268/2021w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Droga Regionalna 2021-05-12 Pokaż
267/2021powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania 2021-05-11 Pokaż
266/2021wsparcia organizacyjnego i technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych w mieście Rybniku 2021-05-11 Pokaż
265/2021zbycia nieruchomości 2021-05-11 Pokaż
264/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-05-11 Pokaż
263/2021zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2021-05-10 Pokaż
262/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-05-10 Pokaż
261/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-05-10 Pokaż
260/2021uchylenia zarządzenia nr 336/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lipca 2014 r. 2021-05-10 Pokaż
259/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-05-07 Pokaż
258/2021częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-05-07 Pokaż
257/2021wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-05-06 Pokaż
256/2021uruchomienia opłatomatów i wdrożenia e-płatności oraz wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Instrukcji dokonywania operacji za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny i za pomocą usługi WebPOS Paybynet oraz w sprawie depozytów 2021-05-06 Pokaż
255/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-05-06 Pokaż
254/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2021-05-06 Pokaż
253/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-05-06 Pokaż
252/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-05-06 Pokaż
251/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-05-06 Pokaż
250/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 193/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2021-05-06 Pokaż
249/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowej 2021-05-06 Pokaż
248/2021zmiany zarządzenia nr 160/2021 z dnia 25 marca 2021 r. 2021-05-06 Pokaż
247/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku, dzielnica Golejów 2021-05-06 Pokaż
246/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dzielnica Kłokocin – wymiana instalacji c.o., wentylacja mechaniczna, wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową 2021-05-06 Pokaż
245/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2021-05-05 Pokaż
244/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2021-05-04 Pokaż
243/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego budowy łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka w Rybniku 2021-05-04 Pokaż
242/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko – Nowiny 2021-05-04 Pokaż
241/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 41, dz. Maroko - Nowiny - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi i wymianą instalacji elektrycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” 2021-05-04 Pokaż
240/2021zmiany Zarządzenia nr 136/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-30 Pokaż
239/2021zmiany zarządzenia nr 123/2021 z dnia 15 marca 2021 r. 2021-04-30 Pokaż
238/2021ustalenia terminu naboru deklaracji udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika” 2021-04-29 Pokaż
237/2021Zmiana zarządzenia Prezydenta nr 58/2021 2021-04-29 Pokaż
236/2021zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika 2021-04-29 Pokaż
235/2021zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-04-29 Pokaż
234/2021zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-04-29 Pokaż
233/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-04-29 Pokaż
232/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2021-04-29 Pokaż
231/2021zmiany zarządzenia nr 150/2021 z dnia 22 marca 2021 r. 2021-04-28 Pokaż
230/2021obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2021-04-28 Pokaż
229/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-04-28 Pokaż
228/2021zbycia nieruchomości gminnych 2021-04-28 Pokaż
227/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033 2021-04-28 Pokaż
226/2021zmiany zarządzenia nr 127/2021 z dnia 16 marca 2021 r. 2021-04-28 Pokaż
225/2021zmiany zarządzenia nr 154/2021 z dnia 24 marca 2021 r. 2021-04-28 Pokaż
224/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika 2021-04-28 Pokaż
223/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Rybnika 2021-04-28 Pokaż
222/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Gotartowice; termomodernizacja budynku wraz z przebudową źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na kocioł pelletowy) 2021-04-27 Pokaż
221/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-04-23 Pokaż
220/2021w sprawie zmiany Zarządzenia nr 136/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-22 Pokaż
219/2021zmiany Zarządzenia 158/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2021-04-22 Pokaż
218/2021ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku w 2021 roku 2021-04-22 Pokaż
217/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej numerem 180080 S ulicy Jerzego Giedroycia poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta Rybnika 2021-04-22 Pokaż
216/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-04-21 Pokaż
215/2021zmiany zarządzenia nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2018 r., zmienionego zarządzeniem nr 3/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 stycznia 2021 r., w sprawie powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu 2021-04-21 Pokaż
214/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-04-20 Pokaż
213/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Kilińskiego w Rybniku 2021-04-19 Pokaż
212/2021zmiany Zarządzenia nr 136/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-15 Pokaż
211/2021zmiany Zarządzenia 158/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2021-04-15 Pokaż
210/2021powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
209/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
208/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
207/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
206/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
205/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
204/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
203/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 50 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
202/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
201/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
200/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
199/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
198/2021zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
197/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
196/2021powołania Komisji Przetargowej na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa 2021-04-14 Pokaż
195/2021zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-14 Pokaż
194/2021powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-04-13 Pokaż
193/2021zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-12 Pokaż
192/2021powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-04-09 Pokaż
191/2021zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 136/2021 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-04-09 Pokaż
190/2021zmiany Zarządzenia 158/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2021-04-09 Pokaż
189/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych 2021-04-08 Pokaż
188/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Doświetlenie przejść dla pieszych 2021-04-07 Pokaż
187/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian statutu dzielnicy Kłokocin 2021-04-07 Pokaż
186/2021przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutu dzielnicy Kłokocin 2021-04-07 Pokaż
185/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-04-07 Pokaż
184/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-04-06 Pokaż
183/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-04-06 Pokaż
182/2021zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2021-04-06 Pokaż
181/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych 2021-04-02 Pokaż
180/2021w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-04-01 Pokaż
179/2021w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-04-01 Pokaż
178/2021pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Wojciecha Korfantego 4a/6, ul. Bohaterów Westerplatte 6c/3, ul. Bohaterów Westerplatte 6c/5, ul. Pawła Cierpioła 3b/3, ul. Pawła Cierpioła 6b/8, ul. Gen. Janke Waltera 6c/1, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 1b/9, ul. Poligonowej 17b/14, ul. Zebrzydowickiej 22/5, Wincentego Kadłubka 35/14, ul. Władysława Kuboszka 4b/12, ul. Jana Karskiego 33c/5 2021-04-01 Pokaż
177/2021zbycia nieruchomości 2021-03-31 Pokaż
176/2021zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2021-03-31 Pokaż
175/2021powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-03-31 Pokaż
174/2021określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2021 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2021-03-31 Pokaż
173/2021powołania w Urzędzie Miasta Rybnika osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-03-30 Pokaż
172/2021ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta na okres od 6.04.2021 r. do 5.04.2023 r. 2021-03-30 Pokaż
171/2021przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2020 rok 2021-03-30 Pokaż
170/2021zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2021-03-29 Pokaż
169/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 14, dzielnica Chwałowice – wentylacja pomieszczeń na poziomie piwnic 2021-03-29 Pokaż
168/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, dzielnica Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 2021-03-29 Pokaż
167/2021zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 2021-03-29 Pokaż
166/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2021-03-29 Pokaż
165/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033 2021-03-29 Pokaż
164/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-03-26 Pokaż
163/2021zmiany zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2021-03-25 Pokaż
162/2021zarządzenie nr 413/2020 w sprawie ustalenia zasad opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2021-03-25 Pokaż
161/2021zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2021-03-25 Pokaż
160/2021powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbudowa ulicy Świętego Józefa na odcinku od ulicy Góreckiego do ulicy Borki – opracowanie dokumentacji projektowej 2021-03-25 Pokaż
159/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-03-25 Pokaż
158/2021ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2021-03-25 Pokaż
157/2021Zarządzenie Prezydenta_Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska 2021-03-24 Pokaż
156/2021Zmiana zarządzenia Prezydenta nr 100/2021 2021-03-24 Pokaż
155/2021Zarządzenie Prezydenta_Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe 2021-03-24 Pokaż
154/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj) 2021-03-24 Pokaż
153/2021przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2021-03-23 Pokaż
152/2021uchylenia zarządzenia nr 128/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2021 r. 2021-03-23 Pokaż
151/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie audytów energetycznych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanych 2021-03-22 Pokaż
150/2021w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbudowa ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku w formie projektuj i buduj 2021-03-22 Pokaż
149/2021w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na ul. Góreckiego zlokalizowanego w obrębie budynku nr 20, Łączna 39 oraz ul. Borowej 16-16B w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
148/2021w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2021-03-22 Pokaż
147/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
146/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
145/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
144/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
143/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
142/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 50 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
141/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
140/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
139/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
138/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
137/2021powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku 2021-03-22 Pokaż
136/2021w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-03-22 Pokaż
135/2021w sprawie zmiany Zarządzenia 103/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2021-03-19 Pokaż
134/2021zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2021-03-19 Pokaż
133/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-03-18 Pokaż
132/2021zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 119/2021 z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-03-18 Pokaż
131/2021zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 96/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2021-03-18 Pokaż
130/2021zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 95/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-03-18 Pokaż
129/2021zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-03-17 Pokaż
128/2021w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze - konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) - formuła grantowa 2021-03-16 Pokaż
127/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa ul. Śniadeckiego (projektuj i buduj) 2021-03-16 Pokaż
126/2021określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek budżetowych w związku z realizacją umowy rachunku bieżącego 2021-03-16 Pokaż
125/2021ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2021 roku 2021-03-16 Pokaż
124/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik 2021-03-16 Pokaż
123/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwałęcice i Niewiadom Dolny 2021-03-15 Pokaż
122/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych 2021-03-15 Pokaż
121/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Utrzymanie zbiorników retencyjnych 2021-03-12 Pokaż
120/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2021-03-12 Pokaż
119/2021powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-03-12 Pokaż
118/2021zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 95/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-03-12 Pokaż
117/2021doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2021 2021-03-12 Pokaż
116/2021zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 93/2021 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-03-10 Pokaż
115/2021ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2021 roku 2021-03-10 Pokaż
114/2021zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021 - 2023 2021-03-10 Pokaż
113/2021użyczenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika lokalu użytkowego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku 2021-03-10 Pokaż
112/2021realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika na rok 2021-2022 2021-03-10 Pokaż
111/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-03-10 Pokaż
110/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku 2021-03-09 Pokaż
109/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-03-08 Pokaż
108/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-03-08 Pokaż
107/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-03-08 Pokaż
106/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-03-08 Pokaż
105/2021konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-Brzezińska 2021-03-05 Pokaż
104/2021powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet 2021-03-05 Pokaż
103/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2021-03-05 Pokaż
102/2021ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-03-05 Pokaż
101/2021ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntu gminnego wykorzystywanego na sezonowe ogródki gastronomiczne 2021-03-04 Pokaż
100/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej - Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2021-03-04 Pokaż
99/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika 2021-03-04 Pokaż
98/2021naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok 2021-03-04 Pokaż
97/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2021-03-01 Pokaż
96/2021powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2021-03-01 Pokaż
95/2021powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-03-01 Pokaż
94/2021powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-03-01 Pokaż
93/2021wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-03-01 Pokaż
92/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-02-26 Pokaż
91/2021drugiego publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, orazul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5 2021-02-26 Pokaż
90/2021zbycia nieruchomości gminnej 2021-02-25 Pokaż
89/2021ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-02-25 Pokaż
88/2021nabycia nieruchomości 2021-02-25 Pokaż
87/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2021-02-23 Pokaż
86/2021powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji - Zabudowa szaf oświetleniowych wraz z kompensatorami mocy biernej 2021-02-23 Pokaż
85/2021zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-02-23 Pokaż
84/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2021-02-22 Pokaż
83/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej - Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich 2021-02-22 Pokaż
82/2021odwołania Pani Bożeny Fros ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 2021-02-19 Pokaż
81/2021odwołania Pani Janiny Malerczyk ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku 2021-02-19 Pokaż
80/2021powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2021-02-19 Pokaż
79/2021udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2021 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-02-19 Pokaż
78/2021przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2030”. 2021-02-18 Pokaż
77/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Rybnika za rok 2021 2021-02-16 Pokaż
76/2021powołania Zespołu Zadaniowego do spraw wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-02-15 Pokaż
75/2021zmiany Zarządzenia 490/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny” 2021-02-15 Pokaż
74/2021określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna 2021-02-15 Pokaż
73/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2021-02-12 Pokaż
72/2021zmiany zarządzenia nr 61/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-02-12 Pokaż
71/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika 2021-02-12 Pokaż
70/2021obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2021-02-12 Pokaż
69/2021wskazania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet i powołania Komisji dokonującej weryfikacji kandydatek do Rady 2021-02-11 Pokaż
68/2021zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 680/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-02-11 Pokaż
67/2021wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2021-02-11 Pokaż
66/2021zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-02-11 Pokaż
65/2021nabycia nieruchomości 2021-02-11 Pokaż
64/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-02-11 Pokaż
63/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-02-11 Pokaż
62/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-02-10 Pokaż
61/2021ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2021-02-08 Pokaż
60/2021powołania zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem jakiemu uległ strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach w dniu 30.01.2021 r. 2021-02-08 Pokaż
59/2021powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021 - 2023 2021-02-08 Pokaż
58/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zaprojektuj i wybuduj: "Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika" projekt ogólno-miejski z budżetu obywatelskiego 2021-02-04 Pokaż
57/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2021-02-03 Pokaż
56/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2021-02-03 Pokaż
55/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zagospodarowanie terenu zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku, w dzielnicy Śródmieście 2021-02-01 Pokaż
54/2021zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-02-01 Pokaż
53/2021powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 2030" 2021-02-01 Pokaż
52/2021zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Miasta Rybnika dla samorządowych instytucji kultury 2021-02-01 Pokaż
51/2021zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 680/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-01-29 Pokaż
50/2021Planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok 2021-01-29 Pokaż
49/2021wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej, jako kierunkowego, jednolitego systemu oznaczeń i informacji ułatwiających poruszanie się i orientację na terenie Miasta Rybnika 2021-01-29 Pokaż
48/2021zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2021-01-29 Pokaż
47/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-01-29 Pokaż
46/2021określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2021-01-27 Pokaż
45/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2021-01-27 Pokaż
44/2021nabycia nieruchomości 2021-01-27 Pokaż
43/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2021 roku 2021-01-27 Pokaż
42/2021zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2020 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2021-01-27 Pokaż
41/2021zmiany zarządzenia nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 2021-01-27 Pokaż
40/2021powołania składu osobowego komisji przetargowej- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna; roboty remontowe w filii nr 9 w dzielnicy Boguszowice Stare - roboty malarskie 2021-01-26 Pokaż
39/2021powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia na terenie Miasta Rybnika atrakcyjnego obszaru dedykowanego dla nowoczesnych usług dla biznesu 2021-01-26 Pokaż
38/2021zbycia nieruchomości gminnych 2021-01-26 Pokaż
37/2021zbycia nieruchomości 2021-01-26 Pokaż
36/2021zbycia nieruchomości 2021-01-26 Pokaż
35/2021przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2021-01-26 Pokaż
34/2021powołania Gminnego Biura Spisowego 2021-01-25 Pokaż
33/2021nabycia nieruchomości 2021-01-25 Pokaż
32/2021zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Ziemi Rybnickiej 2021-01-25 Pokaż
31/2021powołania Komisji do spraw brakowania nieaktualnych druków ścisłego zarachowania (druki wezwań) z zakresu zapłaty opłaty dodatkowej za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 2021-01-21 Pokaż
30/2021ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku, prowadzonej przez Miasto Rybnik w 2021 roku 2021-01-21 Pokaż
29/2021udzielenia dotacji na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego pn: Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika 2021-01-20 Pokaż
28/2021ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2021 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-01-20 Pokaż
27/2021zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2021 2021-01-20 Pokaż
26/2021wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 2021-01-20 Pokaż
25/2021ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika 2021-01-20 Pokaż
24/2021akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz wprowadzenia dokumentacji obowiązującej w tym zakresie 2021-01-20 Pokaż
23/2021wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2021-01-19 Pokaż
22/2021nabycia nieruchomości 2021-01-19 Pokaż
21/2021obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2021-01-19 Pokaż
20/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów,o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2021-01-19 Pokaż
19/2021ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2021-01-18 Pokaż
18/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2021-01-15 Pokaż
17/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2021-01-15 Pokaż
16/2021zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 680/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2021-01-15 Pokaż
15/2021sposobu wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2021-01-15 Pokaż
14/2021ogłoszenia konkursu na realizację w 2021 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-01-14 Pokaż
13/2021uchylenia zarządzenia nr 294/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2020 r. 2021-01-14 Pokaż
12/2021zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok 2021-01-14 Pokaż
11/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2021-01-12 Pokaż
10/2021zmiany zarządzenia nr 683/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2021-01-12 Pokaż
9/2021wyznaczenia osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych 2021-01-11 Pokaż
8/2021powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku pn. Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika 2021-01-08 Pokaż
7/2021przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok 2021-01-08 Pokaż
6/2021przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2021 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2021-01-07 Pokaż
5/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej 2021-01-07 Pokaż
4/2021konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości 2021-01-07 Pokaż
3/2021zmiany zarządzenia nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu 2021-01-05 Pokaż
2/2021zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2021-01-04 Pokaż
1/2021przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2021 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2021-01-04 Pokaż
703/2020zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2020-12-31 Pokaż
702/2020realizacji szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w Mieście Rybniku, w latach 2021-2025 2020-12-30 Pokaż
701/2020zmiany zarządzenia nr 688/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2020-12-30 Pokaż
700/2020zmiany Zarządzenia 127/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-12-30 Pokaż
699/2020powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2020-12-30 Pokaż
698/2020powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej 2020-12-29 Pokaż
697/2020wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Miasta Rybnika 2020-12-29 Pokaż
696/2020wprowadzenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika 2020-12-29 Pokaż
695/2020wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych 2020-12-29 Pokaż
694/2020wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2020-12-29 Pokaż
693/2020zmiany zarządzenia nr 36/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2020 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2020-12-29 Pokaż
692/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-12-29 Pokaż
691/2020zmiany Zarządzenia nr 493/2020 r. Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2020 r. w sprawie standaryzacji zatrudnienia administracji i obsługi w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2020-12-28 Pokaż
690/2020nabycia nieruchomości 2020-12-28 Pokaż
689/2020zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-12-28 Pokaż
688/2020udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2020-12-28 Pokaż
687/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejenie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2021 roku 2020-12-28 Pokaż
686/2020określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna 2020-12-23 Pokaż
685/2020zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2020-12-22 Pokaż
684/2020udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-12-22 Pokaż
683/2020udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2020-12-22 Pokaż
682/2020udzielenia dotacji na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2020-12-22 Pokaż
681/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-12-22 Pokaż
680/2020wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-12-22 Pokaż
679/2020określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika 2020-12-21 Pokaż
678/2020zmiany zarządzenia nr 655/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. 2020-12-18 Pokaż
677/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul. Władysława Reymonta w Rybniku, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym 2020-12-18 Pokaż
676/2020zmiany Zarządzenia 490/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny” 2020-12-18 Pokaż
675/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-12-18 Pokaż
674/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania:zadanie nr 1: Sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym, dz. Śródmieście,zadanie nr 2: Sala gimnastyczna przy II Liceum Ogólnokształcącym, dz. Północ. 2020-12-17 Pokaż
673/2020zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB) 2020-12-17 Pokaż
672/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r., zbieranie uwag do dnia 19 listopada 2020 r 2020-12-17 Pokaż
671/2020określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-12-17 Pokaż
670/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2020-12-16 Pokaż
669/2020wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2020-12-15 Pokaż
668/2020zmiany zarządzenia nr 349/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-12-14 Pokaż
667/2020zbycia nieruchomości 2020-12-14 Pokaż
666/2020zbycia nieruchomości 2020-12-14 Pokaż
665/2020zbycia nieruchomości 2020-12-14 Pokaż
664/2020zbycia nieruchomości 2020-12-14 Pokaż
663/2020zbycia nieruchomości 2020-12-14 Pokaż
662/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnika 2020-12-14 Pokaż
661/2020uchylenia zarządzenia nr 665/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2019 r. 2020-12-12 Pokaż
660/2020uchylenia zarządzenia nr 743/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 grudnia 2019 r. 2020-12-12 Pokaż
659/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika 2020-12-12 Pokaż
658/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drugiego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w dz. Chwałowice 2020-12-11 Pokaż
657/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 2020-12-11 Pokaż
656/2020powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2021 roku 2020-12-10 Pokaż
655/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, wznowienie granic nieruchomości, w podziale na 4 zadania 2020-12-10 Pokaż
654/2020powołania Komisji ds. zniszczenia kwitariuszy przychodowych (K-103) niewykorzystanych przez poborców Referatu Egzekucji Administracyjnej Wydziału Podatków 2020-12-10 Pokaż
653/2020zmiany zarządzenia nr 591/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Rybnickiego Sportu Sp. z o.o. 2020-12-09 Pokaż
652/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku 2020-12-09 Pokaż
651/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 469/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku 2020-12-09 Pokaż
650/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 468/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Rybniku 2020-12-09 Pokaż
649/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2020-12-09 Pokaż
648/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-12-09 Pokaż
647/2020zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-12-09 Pokaż
646/2020zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika 2020-12-09 Pokaż
645/2020ustalenia wymiaru czasu pracy w 2021 roku 2020-12-09 Pokaż
644/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wsparcie systemu MyQ 2020-12-04 Pokaż
643/2020udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-12-04 Pokaż
642/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-12-03 Pokaż
641/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku 2020-12-02 Pokaż
640/2020uchylenia zarządzenia nr 55/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. 2020-12-02 Pokaż
639/2020uchylenia zarządzenia nr 23/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 stycznia 2020 r. 2020-12-02 Pokaż
638/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2020 2020-12-02 Pokaż
637/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.45.2020 2020-12-02 Pokaż
636/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.46.2020 2020-12-02 Pokaż
635/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.47.2020 2020-12-02 Pokaż
634/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.49.2020 2020-12-02 Pokaż
633/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.48.2020 2020-12-02 Pokaż
632/2020wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-12-02 Pokaż
631/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-12-02 Pokaż
630/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i Zespołu Żłobków Miejskich 2020-12-02 Pokaż
629/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi Rybnickiej 2020-12-02 Pokaż
628/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 cm x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika 2020-12-02 Pokaż
627/2020wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2020-12-01 Pokaż
626/2020w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-12-01 Pokaż
625/2020zmiany zarządzenia nr 487/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów. 2020-11-30 Pokaż
624/2020powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy (powstałej po podziale Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu) 2020-11-30 Pokaż
623/2020wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-11-30 Pokaż
622/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-11-30 Pokaż
621/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2020-11-27 Pokaż
620/2020zmiany zarządzenia nr 608/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 2020-11-27 Pokaż
619/2020wprowadzenia zmian do ustalonego wymiaru czasu pracy w 2020 roku 2020-11-27 Pokaż
618/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-11-27 Pokaż
617/2020powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika 2020-11-25 Pokaż
616/2020w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2020 roku 2020-11-25 Pokaż
615/2020udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok. 2, na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2020-11-25 Pokaż
614/2020powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2020-11-24 Pokaż
613/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2020-11-23 Pokaż
612/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Aktualizacja i dostawa oprogramowania 2020-11-23 Pokaż
611/2020rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49) 2020-11-20 Pokaż
610/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-11-20 Pokaż
609/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wsparcie systemu MyQ 2020-11-20 Pokaż
608/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2020-11-20 Pokaż
607/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2020-11-20 Pokaż
606/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2025 zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48. 2020-11-20 Pokaż
605/2020udzielenia Fundacji Przedsiębiorczy Polacy, z siedzibą w Rybniku przy ul. 3 Maja 30, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-11-19 Pokaż
604/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 435/XXVII/2016 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-11-19 Pokaż
603/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-11-19 Pokaż
602/2020wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-11-19 Pokaż
601/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rybnik 2020-11-19 Pokaż
600/2020zbycia nieruchomości 2020-11-19 Pokaż
599/2020zmiany zarządzenia nr 38/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z późn. zm. 2020-11-19 Pokaż
598/2020zmiany zarządzenia nr 165/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2020-11-19 Pokaż
597/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka 2020-11-19 Pokaż
596/2020w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert p.n.: „Organizacja wolontariatu w ramach programu Wspieraj Seniora” 2020-11-18 Pokaż
595/2020zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2020-11-18 Pokaż
594/2020zbycia nieruchomości 2020-11-16 Pokaż
593/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2020-11-16 Pokaż
592/2020opracowania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 2020-11-16 Pokaż
591/2020powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Rybnickiego Sportu Sp. z o.o. 2020-11-13 Pokaż
590/2020zmiany zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2020-11-13 Pokaż
589/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2020-11-13 Pokaż
588/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych 2020-11-13 Pokaż
587/2020projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2021 rok 2020-11-13 Pokaż
586/2020Ogłoszenia o naborze i terminie naboru wniosków do realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu "Stop Smog" na terenie Miasta Rybnika 2020-11-12 Pokaż
585/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania 2020-11-12 Pokaż
584/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 507/XXXII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących w zakresie sprawienia pogrzebu przez gminę 2020-11-12 Pokaż
583/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-11-12 Pokaż
582/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik 2020-11-10 Pokaż
581/2020zbycia nieruchomości 2020-11-10 Pokaż
580/2020nabycia nieruchomości - ul. Gotartowicka 2020-11-10 Pokaż
579/2020przyznania lokalu położonego w Rybniku 2020-11-09 Pokaż
578/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej 2020-11-06 Pokaż
577/2020zmiany zarządzenia nr 565/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2020-11-06 Pokaż
576/2020określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna 2020-11-06 Pokaż
575/2020zmiany zarządzenia nr 435/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 2020-11-04 Pokaż
574/2020zmiany zarządzenia nr 569/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na cztery zadania:Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Niedobczyce.Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice, Rybnik-Północ, Paruszowiec-Piaski.Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice, Popielów, Wielopole, Zamysłów. Zadanie 4. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Orzepowice, Zebrzydowice. 2020-11-04 Pokaż
573/2020w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-11-03 Pokaż
572/2020konsultacji projektu uchwaływsprawiewyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rybnik 2020-11-02 Pokaż
571/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rybnika na 2020 rok 2020-11-02 Pokaż
570/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2020-11-02 Pokaż
569/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na cztery zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Niedobczyce.Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice, Rybnik-Północ, Paruszowiec-Piaski.Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Gotartowice, Popielów, Wielopole, Zamysłów. Zadanie 4.Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Orzepowice, Zebrzydowice. 2020-11-02 Pokaż
568/2020zmiany zarządzenia nr 540/2020 z dnia 21 października 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont kapliczki domkowej w dz. Ligota- Ligocka Kuźnia przy ul. Żorska/Karola MiarkiI Etap - realizowany w ramach budżetu obywatelskiego 2020-11-02 Pokaż
567/2020zmiany zarządzenia nr 446/2020 z dnia 3 września 2020 r., zmienionego zarządzeniem nr 460/2020 z dnia 16 września 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem. 2020-10-30 Pokaż
566/2020Zarządzenie w sprawie zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2020 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic 2020-10-30 Pokaż
565/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2020-10-29 Pokaż
564/2020wprowadzenia bezpłatnych przejazdów na linii „C” organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku w dniach 31.10.2020 r. i 01.11.2020 r. 2020-10-29 Pokaż
563/2020zmiany zarządzenia nr 380/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku 2020-10-28 Pokaż
562/2020w sprawie zmiany zarządzenia nr 424/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Za Komendą w Rybniku 2020-10-28 Pokaż
561/2020wprowadzenia regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-10-27 Pokaż
560/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r., zbieranie uwag do 3 września 2020 r. 2020-10-27 Pokaż
559/2020w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2020-10-27 Pokaż
558/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r., zbieranie uwag do 3 września 2020 r. 2020-10-26 Pokaż
557/2020określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-10-26 Pokaż
556/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wsparcie systemu MyQ 2020-10-26 Pokaż
555/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom - wykonanie prac związanych z realizacją na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej oraz prac mających na celu uruchomienie maszyny parowej. 2020-10-26 Pokaż
554/2020w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-10-26 Pokaż
553/2020zmiany zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2020-10-23 Pokaż
552/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-23 Pokaż
551/2020zmiany Zarządzenia 543/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED 2020-10-23 Pokaż
550/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-10-23 Pokaż
549/2020udzielenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie z siedzibą w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-10-22 Pokaż
548/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – wyłożenie do publicznego wglądu od 20 sierpnia 2020 r. do 17 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 1 października 2020 r. 2020-10-22 Pokaż
547/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – wyłożenie do publicznego wglądu od 20 sierpnia 2020 r. do 17 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 1 października 2020 r 2020-10-22 Pokaż
546/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Aktualizacja i dostawa oprogramowania 2020-10-22 Pokaż
545/2020zmiany zarządzenia nr 436/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przedszkole nr 14 w Rybniku, dz. Chwałowice - izolacje murów piwnicznych 2020-10-22 Pokaż
544/2020nabycia prawa własności nieruchomości 2020-10-22 Pokaż
543/2020wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów AED 2020-10-22 Pokaż
542/2020w sprawie powierzenia Pani Justynie Ficek – nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku. 2020-10-21 Pokaż
541/2020powierzenia Panu Arkadiuszowi Węglorzowi – nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2020-10-21 Pokaż
540/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont kapliczki domkowej w dz. Ligota- Ligocka Kuźnia przy ul. Żorska/Karola Miarki I Etap - realizowany w ramach budżetu obywatelskiego 2020-10-21 Pokaż
539/2020zmiany procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika wprowadzonej Zarządzeniem nr 610/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 października 2019 r 2020-10-21 Pokaż
538/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg itp.Zadanie nr 3 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych Zadanie nr 4 – zakup środków do dezynfekcji. 2020-10-20 Pokaż
537/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-20 Pokaż
536/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-20 Pokaż
535/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-20 Pokaż
534/2020opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika 2020-10-20 Pokaż
533/2020zbycia nieruchomości 2020-10-20 Pokaż
532/2020zbycia nieruchomości 2020-10-20 Pokaż
531/2020przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Stodoły dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku na utrzymanie gotowości bojowej. 2020-10-20 Pokaż
530/2020powierzenia Pani Barbarze Pytlik – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku. 2020-10-19 Pokaż
529/2020zmiany Zarządzenia 517/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-10-19 Pokaż
528/2020wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-10-19 Pokaż
527/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 437/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława Konarskiego 2020-10-19 Pokaż
526/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-Brzezińska 2020-10-19 Pokaż
525/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska 2020-10-19 Pokaż
524/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 436/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda Staffa 2020-10-19 Pokaż
523/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 435/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Lawendowej 2020-10-19 Pokaż
522/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 434/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny 2020-10-19 Pokaż
521/2020wprowadzenia zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2020-10-19 Pokaż
520/2020określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2020-10-19 Pokaż
519/2020nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2020-10-19 Pokaż
518/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej 2020-10-16 Pokaż
517/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-10-16 Pokaż
516/2020zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik 2020-10-16 Pokaż
515/2020udzielenia Fundacji „Dobry Start dla Wszystkich”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 17/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-10-15 Pokaż
514/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-10-14 Pokaż
513/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-10-14 Pokaż
512/2020wprowadzenia zasad, trybu przygotowania oraz udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 2020-10-13 Pokaż
511/2020zmiany Zarządzenia 490/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny” 2020-10-13 Pokaż
510/2020zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-10-12 Pokaż
509/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 18 września 2020 r. 2020-10-09 Pokaż
508/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do 18 września 2020 r. 2020-10-09 Pokaż
507/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do 18 września 2020 r. 2020-10-09 Pokaż
506/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r., zbieranie uwag do dnia 18 września 2020 2020-10-09 Pokaż
505/2020przyznania lokalu położonego w Rybniku 2020-10-09 Pokaż
504/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych 2020-10-07 Pokaż
503/2020wprowadzenia cennika opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2020-10-07 Pokaż
502/2020obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2020-10-07 Pokaż
501/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika 2020-10-07 Pokaż
500/2020konsultacji w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku 2020-10-07 Pokaż
499/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-07 Pokaż
498/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-10-07 Pokaż
497/2020konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-10-07 Pokaż
496/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku 2020-10-06 Pokaż
495/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku 2020-10-06 Pokaż
494/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku 2020-10-06 Pokaż
493/2020standaryzacji zatrudnienia administracji i obsługi w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2020-10-05 Pokaż
492/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-10-05 Pokaż
491/2020określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-10-05 Pokaż
490/2020powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny 2020-09-30 Pokaż
489/2020przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Popielowie na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego 2020-09-30 Pokaż
488/2020pracowniczych planów kapitałowych 2020-09-30 Pokaż
487/2020ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów 2020-09-30 Pokaż
486/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zapewnienie wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Rybnika 2020-09-30 Pokaż
485/2020powołania komisji przetargowej- Druk plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących segregacji śmieci 2020-09-30 Pokaż
484/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-09-30 Pokaż
483/2020częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-09-30 Pokaż
482/2020ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską 2020-09-30 Pokaż
481/2020w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2020-09-28 Pokaż
480/2020odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny”. 2020-09-28 Pokaż
479/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków miejskich na terenie Miasta Rybnika 2020-09-28 Pokaż
478/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2021 rok 2020-09-28 Pokaż
477/2020częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-09-28 Pokaż
476/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-09-25 Pokaż
475/2020przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2020 roku 2020-09-24 Pokaż
474/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku 2020-09-23 Pokaż
473/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-09-22 Pokaż
472/2020zbycia nieruchomości 2020-09-22 Pokaż
471/2020zbycia nieruchomości 2020-09-22 Pokaż
470/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Chwałowice – zlewnia wylotu przy ul. Składowej 2020-09-21 Pokaż
469/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 2020-09-17 Pokaż
468/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Drukowanie broszur z zakresu powszechnej samoobrony 2020-09-17 Pokaż
467/2020zbycia nieruchomości zabudowanej 2020-09-17 Pokaż
466/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice: II etap realizacja zadania pn.: „SP 35, dz. Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw” 2020-09-16 Pokaż
465/2020przyznania lokalu położonego w Rybniku 2020-09-16 Pokaż
464/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie powierzenia Hossa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zadań własnych Miasta Rybnika z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2020-09-16 Pokaż
463/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2020-09-16 Pokaż
462/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-16 Pokaż
461/2020zmiany zarządzenia nr 456/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej 2020-09-16 Pokaż
460/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem 2020-09-16 Pokaż
459/2020zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r. 2020-09-15 Pokaż
458/2020zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r. 2020-09-15 Pokaż
457/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-09-15 Pokaż
456/2020w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej rodzica do placówki oświatowej 2020-09-14 Pokaż
455/2020Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych bocznej ulicy Stanisława Konarskiego 2020-09-14 Pokaż
454/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej - Zadanie 1. Usługa udostępnienia aplikacji Adobe w chmurze Zadanie 2. Wsparcie systemu MyQ 2020-09-11 Pokaż
453/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Drukowanie broszur z zakresu powszechnej samoobrony 2020-09-09 Pokaż
452/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza, dzielnica Północ; budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2020-09-09 Pokaż
451/2020zmiany zarządzenia nr 304/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 260/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2 ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4, ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3, ul. Zebrzydowickiej 30a/4, ul. Poligonowej,17c/2, ul. Poligonowej 13c/5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/5, ul. Pawła Cierpioła 4a/3, ul. Rybnickiej 20/1, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5, ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16 2020-09-08 Pokaż
450/2020sprawie realizacji zadań w okresie zagrożenia COVID-19 związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników oraz Klientów na terenie Urzędu Miasta Rybnika 2020-09-08 Pokaż
449/2020wprowadzenia zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika 2020-09-08 Pokaż
448/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika 2020-09-08 Pokaż
447/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez Beneficjenta u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" oraz wysokości tego wkładu 2020-09-08 Pokaż
446/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem 2020-09-03 Pokaż
445/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem przewodnika rewitalizacji opracowanego w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2020-09-03 Pokaż
444/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2020-09-03 Pokaż
443/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi Rybnickiej 2020-09-03 Pokaż
442/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Rybnika 2020-09-02 Pokaż
441/2020zmiany zarządzenia nr 762/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2020 roku 2020-08-31 Pokaż
440/2020ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntu gminnego wykorzystywanego na sezonowe ogródki gastronomiczne lokalizowane na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2020-08-28 Pokaż
439/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-08-28 Pokaż
438/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda Staffa 2020-08-27 Pokaż
437/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dokończenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zlewni „Meksyk” 2020-08-27 Pokaż
436/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przedszkole nr 14 w Rybniku dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych 2020-08-27 Pokaż
435/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice: II etap realizacja zadania pn.: „SP 35, dz. Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw” 2020-08-26 Pokaż
434/2020powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rybniku 2020-08-25 Pokaż
433/2020przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zasad realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika 2020-08-25 Pokaż
432/2020zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2020-08-25 Pokaż
431/2020wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2020-08-24 Pokaż
430/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-08-24 Pokaż
429/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Warsztaty Mechaniczne przy ul. Świerklańskiej w dzielnicy Meksyk; termomodernizacja dachu budynku WM 2020-08-21 Pokaż
428/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocin 2020-08-21 Pokaż
427/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zaprojektowanie i budowa dodatkowych ekranów akustycznych w ciągu Drogi Regionalnej w Rybniku 2020-08-19 Pokaż
426/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg ulicy Lawendowej 2020-08-19 Pokaż
425/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej 2020-08-18 Pokaż
424/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Za Komendą w Rybniku. 2020-08-18 Pokaż
423/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach 2020-08-18 Pokaż
422/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście; modernizacja budynku 2020-08-18 Pokaż
421/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia - Brzezińska 2020-08-18 Pokaż
420/2020zmiany Zarządzenia nr 174/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika" 2020-08-18 Pokaż
419/2020zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2020-08-18 Pokaż
418/2020rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) 2020-08-17 Pokaż
417/2020wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-08-17 Pokaż
416/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika 2020-08-12 Pokaż
415/2020wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Rybnika 2020-08-12 Pokaż
414/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-08-12 Pokaż
413/2020ustalenia zasad opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-08-10 Pokaż
412/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki na zamówienie publiczne:Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika 2020-08-06 Pokaż
411/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej 2020-08-05 Pokaż
410/2020zmiany zarządzenia nr 323/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku. 2020-08-05 Pokaż
409/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie do 16 marca 2021 r. do 15 marca 2026 r. 2020-08-05 Pokaż
408/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna 2020-08-04 Pokaż
407/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rybnika na 2020 r. 2020-08-04 Pokaż
406/2020zmiany zarządzenia nr 328/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach 2020-08-03 Pokaż
405/2020zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2020-07-31 Pokaż
404/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska 2020-07-30 Pokaż
403/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-30 Pokaż
402/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-30 Pokaż
401/2020powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2020-07-30 Pokaż
400/2020zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych 2020-07-30 Pokaż
399/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2020 2020-07-27 Pokaż
398/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2020 2020-07-27 Pokaż
397/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2020 2020-07-27 Pokaż
396/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2020 2020-07-27 Pokaż
395/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2020 2020-07-27 Pokaż
394/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2020 2020-07-27 Pokaż
393/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2020 2020-07-27 Pokaż
392/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2020 2020-07-27 Pokaż
391/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2020 2020-07-27 Pokaż
390/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2020 2020-07-27 Pokaż
389/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2020 2020-07-27 Pokaż
388/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2020 2020-07-27 Pokaż
387/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2020 2020-07-27 Pokaż
386/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2020 2020-07-27 Pokaż
385/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2020 2020-07-27 Pokaż
384/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2020 2020-07-27 Pokaż
383/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2020 2020-07-27 Pokaż
382/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2020 2020-07-27 Pokaż
381/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2020 2020-07-27 Pokaż
380/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku 2020-07-24 Pokaż
379/2020uchylenia zarządzenia nr 90/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2020 r. 2020-07-24 Pokaż
378/2020nabycia nieruchomości 2020-07-23 Pokaż
377/2020powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2020-07-23 Pokaż
376/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy ulicach Jastrzębskiej, Kaktusowej, Raciborskiej, Szymborskiej, Świerklańskiej, Wielopolskiej i Zwycięstwa 2020-07-23 Pokaż
375/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-23 Pokaż
374/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-23 Pokaż
373/2020zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rybniku 2020-07-23 Pokaż
372/2020wprowadzenia Regulaminu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-07-23 Pokaż
371/2020zmiany zarządzenia nr 348/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2020 2020-07-21 Pokaż
370/2020zmiany zarządzenia nr 347/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2020 2020-07-21 Pokaż
369/2020zmiany zarządzenia nr 346/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2020 2020-07-21 Pokaż
368/2020zmiany zarządzenia nr 345/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2020 2020-07-21 Pokaż
367/2020zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-07-21 Pokaż
366/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dokończenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zlewni „Meksyk” 2020-07-21 Pokaż
365/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-07-21 Pokaż
364/2020powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-07-21 Pokaż
363/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny 2020-07-21 Pokaż
362/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-20 Pokaż
361/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-07-20 Pokaż
360/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2020 2020-07-20 Pokaż
359/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2020 2020-07-20 Pokaż
358/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2020 2020-07-20 Pokaż
357/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2020 2020-07-20 Pokaż
356/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2020 2020-07-20 Pokaż
355/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2020 2020-07-20 Pokaż
354/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2020 2020-07-20 Pokaż
353/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2020 2020-07-20 Pokaż
352/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2020 2020-07-20 Pokaż
351/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2020 2020-07-20 Pokaż
350/2020wprowadzenia Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 2020-07-20 Pokaż
349/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-07-17 Pokaż
348/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2020 2020-07-17 Pokaż
347/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2020 2020-07-17 Pokaż
346/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2020 2020-07-17 Pokaż
345/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2020 2020-07-17 Pokaż
344/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2020 2020-07-17 Pokaż
343/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2020 2020-07-17 Pokaż
342/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2020 2020-07-17 Pokaż
341/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2020 2020-07-17 Pokaż
340/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2019 2020-07-17 Pokaż
339/2020powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2020 2020-07-17 Pokaż
338/2020zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2020-07-16 Pokaż
337/2020zmiany Zarządzenia nr 730/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z eksploatacją aplikacji Źródło w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-07-16 Pokaż
336/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja sieci Urzędu 2020-07-16 Pokaż
335/2020wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2020-07-16 Pokaż
334/2020zamiany nieruchomości 2020-07-15 Pokaż
333/2020zbycia nieruchomości 2020-07-15 Pokaż
332/2020zamiany nieruchomości 2020-07-15 Pokaż
331/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocin 2020-07-15 Pokaż
330/2020obciążenia nieruchomości gminnej służebnością 2020-07-14 Pokaż
329/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja sieci Urzędu 2020-07-14 Pokaż
328/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach 2020-07-14 Pokaż
327/2020zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2020-07-14 Pokaż
326/2020zmiany składu osobowego Rybnickiej Rady Kobiet 2020-07-13 Pokaż
325/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-07-09 Pokaż
324/2020odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na nadanie i aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego Miastu Rybnik 2020-07-09 Pokaż
323/2020zarządzenia nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku 2020-07-06 Pokaż
322/2020przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP Miasta Rybnika. 2020-07-02 Pokaż
321/2020użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Os. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku. 2020-07-01 Pokaż
320/2020zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2020-06-30 Pokaż
319/2020zmiany zarządzenia nr 164/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-06-30 Pokaż
318/2020powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2020-06-30 Pokaż
317/2020zmiany składu osobowego Rybnickiej Rady Kobiet 2020-06-30 Pokaż
316/2020naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybnikuw wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023 2020-06-30 Pokaż
315/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2020-06-30 Pokaż
314/2020Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2020-06-30 Pokaż
313/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-06-30 Pokaż
312/2020zmieniające zarządzenie nr 757/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. 2020-06-30 Pokaż
311/2020powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2020-06-30 Pokaż
310/2020prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2021 rok i wieloletnią prognozą finansową 2020-06-30 Pokaż
309/2020wprowadzenia karty realizacji zadania 2020-06-30 Pokaż
308/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-06-26 Pokaż
307/2020powołania Zespołu zadaniowego do spraw aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2020-06-25 Pokaż
306/2020uchylenia zarządzenia nr 37/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 r. 2020-06-24 Pokaż
305/2020powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „Rybnik 360 Deep Demonstration" finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w ramach programu Horyzont 2020 2020-06-22 Pokaż
304/2020zmiany Zarządzenia 260/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2 ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4, ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3, ul. Zebrzydowickiej 30a/4, ul. Poligonowej,17c/2, ul. Poligonowej 13c/5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/5, ul. Pawła Cierpioła 4a/3, ul. Rybnickiej 20/1, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5, ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16 2020-06-18 Pokaż
303/2020Zarządzenie nr /2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-06-18 Pokaż
302/2020zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB) 2020-06-18 Pokaż
301/2020ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-17 Pokaż
300/2020konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej) z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiej kategorii drogi wojewódzkiej 2020-06-17 Pokaż
299/2020w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2020-06-15 Pokaż
298/2020wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 Pokaż
297/2020powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2020-06-15 Pokaż
296/2020powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2020-06-10 Pokaż
295/2020ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2020-06-10 Pokaż
294/2020w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu uczestnictwa w programie „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” w formule grantowej dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 2020-06-10 Pokaż
293/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 235/2020 r. z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-06-10 Pokaż
292/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2020-06-10 Pokaż
291/2020zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-06-10 Pokaż
290/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem 2020-06-09 Pokaż
289/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania terenu na potrzeby utworzenia przestrzeni rekreacyjnej; realizacja projektu budżetu obywatelskiego „PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK miejsce rekreacji dla mieszkańców” na terenie dzielnicy Śródmieście 2020-06-09 Pokaż
288/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dawny Szpital Miejski nr 1 w Rybniku, dz. Śródmieście; zabezpieczenie dachu budynku „Juliusz” przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych 2020-06-09 Pokaż
287/2020powołania składu osobowego- Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku 2020-06-09 Pokaż
286/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku 2020-06-09 Pokaż
285/2020wielkości kalkulacyjnych etatów i wynagrodzeń dla jednostek budżetowych, zasad wnioskowania o ich zmiany oraz obowiązków sprawozdawczych 2020-06-09 Pokaż
284/2020zbycia nieruchomości 2020-06-08 Pokaż
283/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnikaał Elektrownia Rybnika 2020-06-08 Pokaż
282/2020powołania Gminnego Biura Spisowego powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 2020-06-08 Pokaż
281/2020konsultacji projektów uchwał dotyczących zmian statutów dzielnic Golejów i Ochojec 2020-06-05 Pokaż
280/2020przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutów dzielnicy Golejów i Ochojec 2020-06-05 Pokaż
279/2020w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2020-06-04 Pokaż
278/2020uchylenia zarządzenia nr 91/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2020 r. 2020-06-04 Pokaż
277/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-06-04 Pokaż
276/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-06-03 Pokaż
275/2020ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku 2020-06-03 Pokaż
274/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika 2020-06-02 Pokaż
273/2020wyznaczenia kolejnego budynku, w którym dokonywana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom 2020-06-02 Pokaż
272/2020zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika 2020-06-01 Pokaż
271/2020zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku 2020-06-01 Pokaż
270/2020zmiany zarządzenia nr 572/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli zadań zleconych do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie 2020-06-01 Pokaż
269/2020zmiany zarządzenia nr 618/2019 w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Rybnika 2020-06-01 Pokaż
268/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
267/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
266/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
265/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
264/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum w Rybniku za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
263/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
262/2020zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2019 rok 2020-05-29 Pokaż
261/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2020-05-28 Pokaż
260/2020pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2 ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4, ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3, ul. Zebrzydowickiej 30a/4, ul. Poligonowej,17c/2, ul. Poligonowej 13c/5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/5, ul. Pawła Cierpioła 4a/3, ul. Rybnickiej 20/1, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5, ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16 2020-05-28 Pokaż
259/2020odwołania dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2020-05-28 Pokaż
258/2020zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-05-26 Pokaż
257/2020zmiany zarządzenia nr 128/2020 z dnia 10 marca 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 2020-05-25 Pokaż
256/2020zmiany zarządzenia nr 119/2020 z dnia 6 marca 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej 2020-05-25 Pokaż
255/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-05-25 Pokaż
254/2020zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-05-22 Pokaż
253/2020zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-05-21 Pokaż
252/2020zmiany Zarządzenia 216/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-05-21 Pokaż
251/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27 lutego 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r., zbieranie uwag do 30 kwietnia 2020 r. 2020-05-21 Pokaż
250/2020zmiany zarządzenia nr 122/2020 z dnia 9 marca 2020 r. 2020-05-21 Pokaż
249/2020zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-05-19 Pokaż
248/2020zmiany Zarządzenia 216/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-05-19 Pokaż
247/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 235/2020 r. z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-05-19 Pokaż
246/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inwestycyjne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły 2020-05-18 Pokaż
245/2020ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-05-15 Pokaż
244/2020przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Rybnika na lata 2020 - 2022 2020-05-15 Pokaż
243/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku, dz. Kłokocin 2020-05-14 Pokaż
242/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inwestycyjne w budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2020-05-14 Pokaż
241/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika 2020-05-14 Pokaż
240/2020zmiany Zarządzenia nr 730/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z eksploatacją aplikacji Źródło w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-05-13 Pokaż
239/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – teren rekreacyjny 2020-05-13 Pokaż
238/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 2020-05-11 Pokaż
237/2020w sprawie udzielenia Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Rybnickie, dotacji na finansowanie realizacjizadania publicznego w 2020 roku 2020-05-11 Pokaż
236/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-05-05 Pokaż
235/2020powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-05-05 Pokaż
234/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 739/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Śniadeckiego 6a/3 2020-04-30 Pokaż
233/2020przyznania lokalu położonego w Rybniku 2020-04-30 Pokaż
232/2020ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2020-04-30 Pokaż
231/2020określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-04-29 Pokaż
230/2020minimalnych zasad dotyczących tworzenia dokumentów w Urzędzie Miasta Rybnika oraz związanych z dostosowaniem serwisów internetowych do Międzynarodowych Standardów Dostępności WCAG 2020-04-29 Pokaż
229/2020przyznawania tytułu „Rybnickiego Prymusa” w roku szkolnym 2019/2020 2020-04-29 Pokaż
228/2020przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2020-04-29 Pokaż
227/2020zmiany zarządzenia nr 21/2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2020-04-29 Pokaż
226/2020zmiany zarządzenia nr 22/2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2020-04-29 Pokaż
225/2020naboru w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok 2020-04-28 Pokaż
224/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 740/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Sportowej 115/1 2020-04-28 Pokaż
223/2020wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-27 Pokaż
222/2020powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu, przeklasyfikowania i wybrakowania użyczonego sprzętu obrony cywilnej, znajdującego się w magazynie FAMUR SA w Rybniku 2020-04-27 Pokaż
221/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-04-27 Pokaż
220/2020powołania Zespołu zadaniowego do wdrażania na terenie miasta Rybnika narzędzi zarządzania jakością powietrza w ramach realizacji projektu Interreg Europa Środkowa - Jednolite podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniami powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich na obszarze TRITIA / AIR TRITIA 2020-04-24 Pokaż
219/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2020-04-23 Pokaż
218/2020zmiany zarządzenia nr 75/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. zmienionego zarządzeniem nr 138/2020 z dnia 16 marca 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego w Rybniku 2020-04-22 Pokaż
217/2020zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-04-21 Pokaż
216/2020wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-04-21 Pokaż
215/2020przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku 2020-04-21 Pokaż
214/2020wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 2020-04-20 Pokaż
213/2020ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika 2020-04-20 Pokaż
212/2020zbycia nieruchomości niezabudowanej 2020-04-20 Pokaż
211/2020odwołania otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-04-20 Pokaż
210/2020uchylenia zarządzenia nr 46/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2020 r. 2020-04-20 Pokaż
209/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnik z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt 2020-04-16 Pokaż
208/2020zmiany w składzie komisji przetargowej- Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej 2020-04-15 Pokaż
207/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansownie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 2020-04-15 Pokaż
206/2020zmian w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne 2020-04-15 Pokaż
205/2020nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2020-04-14 Pokaż
204/2020zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-04-10 Pokaż
203/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-04-10 Pokaż
202/2020w sprawie zamiany nieruchomości 2020-04-10 Pokaż
201/2020wykazu budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy, które ze względu na uwarunkowania techniczne zamierza się wyłączyć z eksploatacji 2020-04-08 Pokaż
200/2020zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-04-08 Pokaż
199/2020nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2020-04-08 Pokaż
198/2020zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2020-04-08 Pokaż
197/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-04-07 Pokaż
196/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-04-07 Pokaż
195/2020zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 3 w Rybniku 2020-04-06 Pokaż
194/2020zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 2 w Rybniku 2020-04-06 Pokaż
193/2020zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 1 w Rybniku 2020-04-06 Pokaż
192/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika” 2020-04-06 Pokaż
191/2020zmiany zarządzenia nr 665/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2020-04-03 Pokaż
190/2020unieważnienia ogłoszonych konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2020-04-02 Pokaż
189/2020zmiany zarządzenia nr 226/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-04-02 Pokaż
188/2020zmiany zarządzenia nr 421/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 208/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia zasad jej działania 2020-04-02 Pokaż
187/2020zmiany zarządzenia nr 178/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyznania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte w 2019 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2020-04-02 Pokaż
186/2020częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-04-02 Pokaż
185/2020zmiany Zarządzenia 402/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie określenia trybu postępowania z oświadczeniami o stanie majątkowym 2020-04-01 Pokaż
184/2020nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2020-04-01 Pokaż
183/2020określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika 2020-03-31 Pokaż
182/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2020-03-31 Pokaż
181/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-30 Pokaż
180/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 171/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-03-30 Pokaż
179/2020przekazania środka trwałego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2020-03-30 Pokaż
178/2020przyznania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte w 2019 roku wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej 2020-03-30 Pokaż
177/2020przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2019 rok 2020-03-30 Pokaż
176/2020zmiany zarządzenia nr 755/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2020-03-27 Pokaż
175/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej 2020-03-26 Pokaż
174/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2020-03-26 Pokaż
173/2020zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-03-26 Pokaż
172/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - roboty budowlane dostosowujące pomieszczenie do zabudowy wymiennika ciepła oraz stropodach betonowy do zabudowy zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych 2020-03-25 Pokaż
171/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-03-24 Pokaż
170/2020wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19 2020-03-24 Pokaż
169/2020nabycia nieruchomości 2020-03-24 Pokaż
168/2020częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-03-24 Pokaż
167/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-03-23 Pokaż
166/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-03-23 Pokaż
165/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2020-03-23 Pokaż
164/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-03-20 Pokaż
163/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja sieci Urzędu 2020-03-20 Pokaż
162/2020odwołania otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-03-20 Pokaż
161/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-03-20 Pokaż
160/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2020-03-19 Pokaż
159/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-03-18 Pokaż
158/2020obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2020-03-18 Pokaż
157/2020nabycia nieruchomości 2020-03-18 Pokaż
156/2020zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 139/2020 w sprawie wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych 2020-03-18 Pokaż
155/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2020-03-17 Pokaż
154/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy 2020-03-16 Pokaż
153/2020wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika 2020-03-17 Pokaż
152/2020powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku 2020-03-16 Pokaż
151/2020powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku 2020-03-16 Pokaż
150/2020powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku 2020-03-16 Pokaż
149/2020powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku 2020-03-16 Pokaż
148/2020zmiany Zarządzenia nr 757/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad podpisywanie dokumentów w Urzędzie Miasta 2020-03-16 Pokaż
147/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-03-16 Pokaż
146/2020podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-03-16 Pokaż
145/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika 2020-03-16 Pokaż
144/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-16 Pokaż
143/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-03-16 Pokaż
142/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2020-03-16 Pokaż
141/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-16 Pokaż
140/2020ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika 2020-03-16 Pokaż
139/2020wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych 2020-03-16 Pokaż
138/2020zmiany zarządzenia nr 75/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: 2020-03-16 Pokaż
137/2020zmiany zarządzenia nr 226/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-03-16 Pokaż
136/2020odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 2020-03-13 Pokaż
135/2020ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2020 roku 2020-03-13 Pokaż
134/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-03-13 Pokaż
133/2020użyczenia Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejskiego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku 2020-03-12 Pokaż
132/2020użyczenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku 2020-03-12 Pokaż
131/2020użyczenia Boguszowickiemu Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Ślady”, lokalu użytkowego przy ul. Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku 2020-03-12 Pokaż
130/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r., zbieranie uwag do dnia 19 lutego 2020 r. 2020-03-11 Pokaż
129/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) – zbieranie uwag od 8.01.2020 r. do 19.02.2020 r. 2020-03-11 Pokaż
128/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 2020-03-10 Pokaż
127/2020powołania komisji przetargowej- Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2020-03-10 Pokaż
126/2020ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2020 roku 2020-03-10 Pokaż
125/2020postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom 2020-03-03 Pokaż
124/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa 40 000 folderów dotyczących smogu w mieście oraz 10 000 zakładek do książek 2020-03-10 Pokaż
123/2020częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-03-10 Pokaż
122/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty inwestycyjne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły 2020-03-09 Pokaż
121/2020zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 370/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Rybnika 2020-03-09 Pokaż
120/2020zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 230/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z 6 kwietnia 2017 r. 2020-03-09 Pokaż
119/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej 2020-03-06 Pokaż
118/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie nowozakupionych jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych 2020-03-06 Pokaż
117/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum w Rybniku 2020-03-04 Pokaż
116/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika 2020-03-04 Pokaż
115/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu 2020-03-04 Pokaż
114/2020powołania zespołu zadaniowego do spraw organizacji V Rybnickiej Majówki pn. „Maj, bzy, Rybnik i Ty” 2020-03-04 Pokaż
113/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni ,,Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – teren rekreacyjny 2020-03-03 Pokaż
112/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika 2020-03-03 Pokaż
111/2020przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok 2020-03-03 Pokaż
110/2020powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2020 roku 2020-03-03 Pokaż
109/2020udzielenia Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie z siedzibą w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15a, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-28 Pokaż
108/2020zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 2020-02-27 Pokaż
107/2020powołania przewodniczącego komisji konkursowej na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2020-02-27 Pokaż
106/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa 40 000 folderów dotyczących smogu w mieście oraz 10 000 zakładek do książek 2020-02-27 Pokaż
105/2020wprowadzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku instrukcji przyjmowania wpłat w opłatomacie 2020-02-27 Pokaż
104/2020wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku 2020-02-27 Pokaż
103/2020powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku 2020-02-27 Pokaż
102/2020zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2020-02-27 Pokaż
101/2020zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-02-27 Pokaż
100/2020zasad korzystania z rowerów służbowych przez gońców Urzędu Miasta 2020-02-25 Pokaż
99/2020zmiany zarządzenia nr 58/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji celów zawartych w „Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej” 2020-02-24 Pokaż
98/2020zamiany nieruchomości 2020-02-24 Pokaż
97/2020oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-02-21 Pokaż
96/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-02-21 Pokaż
95/2020ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej 2020-02-20 Pokaż
94/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka wraz z parkingiem w Rybniku – Etap I 2020-02-20 Pokaż
93/2020ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 2020-02-20 Pokaż
92/2020udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-17 Pokaż
91/2020udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, ul. Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-17 Pokaż
90/2020udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, ul. Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-17 Pokaż
89/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare 2020-02-17 Pokaż
88/2020zmiany zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta 2020-02-17 Pokaż
87/2020przyznania lokalu położonego w Rybniku 2020-02-13 Pokaż
86/2020powołania Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2020-02-13 Pokaż
85/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku 2020-02-13 Pokaż
84/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt 2020-02-13 Pokaż
83/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich 2020-02-13 Pokaż
82/2020przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2020-02-13 Pokaż
81/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2020-02-13 Pokaż
80/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina” 2020-02-12 Pokaż
79/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Rybniku 2020-02-12 Pokaż
78/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-02-12 Pokaż
77/2020wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2020-02-11 Pokaż
76/2020zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej na zbycie oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa 2020-02-11 Pokaż
75/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego w Rybniku 2020-02-10 Pokaż
74/2020przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 2020-02-10 Pokaż
73/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-02-10 Pokaż
72/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-02-07 Pokaż
71/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-02-07 Pokaż
70/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-02-06 Pokaż
69/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2020 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego 2020-02-06 Pokaż
68/2020ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2020-02-05 Pokaż
67/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 2020-02-05 Pokaż
66/2020zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2020-02-05 Pokaż
65/2020zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r. 2020-02-04 Pokaż
64/2020udzielenia Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 257, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-04 Pokaż
63/2020zmiany zarządzenia nr 42/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-02-04 Pokaż
62/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przeprowadzenie przeglądów technicznych obiektów na terenie miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej, zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania 2020-02-04 Pokaż
61/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzonego projektu budowlanego inwestycji pn: „Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY”; dzielnica Niewiadom 2020-02-03 Pokaż
60/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2020-02-03 Pokaż
59/2020powołanie składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie oznakowania poziomego na terenie Miasta Rybnika 2020-02-03 Pokaż
58/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej 2020-02-03 Pokaż
57/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-01-31 Pokaż
56/2020udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-31 Pokaż
55/2020udzielenia Ludowemu Klubowi Sportowemu „Płomień” Ochojec z siedzibą w Rybniku przy ul. Cystersów 34, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-30 Pokaż
54/2020przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Chwałęcice oraz obrębu ewidencyjnego Niewiadom Dolny 2020-01-28 Pokaż
53/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2020-01-28 Pokaż
52/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-01-28 Pokaż
51/2020zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2020-01-28 Pokaż
50/2020zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2020-01-28 Pokaż
49/2020udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2020-01-27 Pokaż
48/2020udzielenia Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, z siedzibą w Katowicach przy ul. Cichej 10, dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2020-01-27 Pokaż
47/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Konserwacja oświetlenia będącego własnością Miasta 2020-01-24 Pokaż
46/2020udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-24 Pokaż
45/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2020-01-24 Pokaż
44/2020zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości 2020-01-23 Pokaż
43/2020udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku, ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-23 Pokaż
42/2020udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-23 Pokaż
41/2020zbycia nieruchomości 2020-01-22 Pokaż
40/2020nabycia nieruchomości 2020-01-22 Pokaż
39/2020obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu i gruntową 2020-01-22 Pokaż
38/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2020-01-22 Pokaż
37/2020udzielenia Rybnickiemu Stowarzyszeniu Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 43, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-22 Pokaż
36/2020udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2020 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2020-01-22 Pokaż
35/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat 2020-01-21 Pokaż
34/2020ustalenia wysokości stawek czynszu za reklamy i tablice informacyjne na budynkach i gruntach Miasta 2020-01-21 Pokaż
33/2020korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20 w Rybniku 2020-01-21 Pokaż
32/2020zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-01-20 Pokaż
31/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domu Dziecka 2020-01-20 Pokaż
30/2020udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku, ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-20 Pokaż
29/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla bezdomnych 2020-01-20 Pokaż
28/2020zarządzekonsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 2020-01-20 Pokaż
27/2020wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 2020-01-20 Pokaż
26/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Industrialne Centrum Kultury, dz. Niewiadom; przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Mościckiego 3” 2020-01-20 Pokaż
25/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2020-01-16 Pokaż
24/2020zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2020 2020-01-16 Pokaż
23/2020udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku, ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-16 Pokaż
22/2020określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2020-01-16 Pokaż
21/2020ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 2020-01-16 Pokaż
20/2020rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27 listopada 2019 r. do 27 grudnia 2019 r., zbieranie uwag do 10 stycznia 2020 r. 2020-01-16 Pokaż
19/2020przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2020-01-15 Pokaż
18/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Remonty dróg na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika zad. 2: Remont ul. Wiertniczej - ul. Pokładowej. 2020-01-15 Pokaż
17/2020powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa udostępnienia systemu do zarządzania oświatą 2020-01-15 Pokaż
16/2020przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej 2020-01-14 Pokaż
15/2020zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok 2020-01-14 Pokaż
14/2020zmiany zarządzenia nr 683/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Ubezpieczenie AC wyznaczonych pojazdów pożarniczych 2020-01-13 Pokaż
13/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" 2020-01-10 Pokaż
12/2020zmiany zarządzenia nr 732/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia Fundacji Imago z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 123 i Fundacji Cylinder z siedzibą w Rybniku przy ul. Książenickiej 16 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 2020-01-09 Pokaż
11/2020zmiany zarządzenia nr 717/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., zmienionego zarządzeniami nr 751/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. i 10/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania:zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach.zad. 2: Wykonanie podziałów 55 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 3: Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 4: Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych.zad. 5: Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych. 2020-01-09 Pokaż
10/2020zmiany zarządzenia nr 717/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r., zmienionego zarządzeniem nr 751/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania:zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach.zad. 2: Wykonanie podziałów 55 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 3: Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne.zad. 4: Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych.zad. 5: Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych 2020-01-08 Pokaż
9/2020przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2019 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia 2020-01-08 Pokaż
8/2020powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Przebudowa źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwałowicach przy ul. 1-go Maja 51, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2020-01-07 Pokaż
7/2020kontroli rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta oraz trybu opiniowania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury 2020-01-07 Pokaż
6/2020konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w Rybniku 2020-01-03 Pokaż
5/2020zmiany zarządzenia nr 220/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego 2020-01-03 Pokaż
4/2020planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok. 2020-01-03 Pokaż
3/2020zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi 2020-01-02 Pokaż
2/2020udzielenia Centrum Promocji Sportu „ACTIVE” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mariana Rejewskiego 119, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku 2020-01-02 Pokaż
1/2020przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2020 rok, a także do zaciągania zobowiązań 2020-01-02 Pokaż
764/2019zmiany zarządzenia nr 663/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. 2019-12-31 Pokaż
763/2019udzielenia dotacji na finansowanie zadania publicznego realizowanego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-12-31 Pokaż
762/2019realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2020 roku 2019-12-31 Pokaż
761/2019zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika 2019-12-31 Pokaż
760/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2019-12-31 Pokaż
759/2019zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 2019-12-30 Pokaż
758/2019zmiany Zarządzenia nr 244/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-12-30 Pokaż
757/2019zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-12-30 Pokaż
756/2019powołania składu osobowego komisji - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu 2019-12-30 Pokaż
755/2019powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2019-12-30 Pokaż
754/2019zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-12-30 Pokaż
753/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-12-30 Pokaż
752/2019obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 2019-12-27 Pokaż
751/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości 2019-12-27 Pokaż
750/2019rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 23 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r., zbieranie uwag do 6 grudnia 2019 r. 2019-12-27 Pokaż
749/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika 2019-12-23 Pokaż
748/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Rudzkiej etap II w Rybniku Zadanie nr 2: przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w 2019-12-23 Pokaż
747/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania. 2019-12-23 Pokaż
746/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2020 roku 2019-12-23 Pokaż
745/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II) 2019-12-23 Pokaż
744/2019zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-12-23 Pokaż
743/2019określenia zasad funkcjonowania ogródków gastronomicznych w sezonie zimowym na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku 2019-12-23 Pokaż
742/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2019-12-20 Pokaż
741/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Plac Pokoju 2a/1 2019-12-20 Pokaż
740/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Sportowej 115/1 2019-12-20 Pokaż
739/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Śniadeckiego 6a/3 2019-12-20 Pokaż
738/2019korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Piasta 19/2 2019-12-20 Pokaż
737/2019zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów 2019-12-20 Pokaż
736/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budżet obywatelski - „Bo rodzina jest ważna" – ogólnomiejski - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w projektu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 r. 2019-12-20 Pokaż
735/2019zmiany Zarządzenia 728/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Architektury 2019-12-20 Pokaż
734/2019udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13C dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2019-12-20 Pokaż
733/2019udzielenia Klubowi Sportowemu Rybnickie Towarzystwo Tenisowe z siedzibą w Rybniku przy Powstańców Śląskich 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku 2019-12-20 Pokaż
732/2019udzielenia Fundacji Imago z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 123 i Fundacji Cylinder z siedzibą w Rybniku przy ul. Książenickiej 16 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 2019-12-19 Pokaż
731/2019określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-12-19 Pokaż
730/2019podziału zadań związanych z eksploatacją aplikacji Źródło w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-12-19 Pokaż
729/2019powierzenia prowadzenia obsługi i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2019-12-17 Pokaż
728/2019przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Architektury 2019-12-16 Pokaż
727/2019zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2019-12-16 Pokaż
726/2019wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-12-16 Pokaż
725/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-12-13 Pokaż
724/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku 2019-12-12 Pokaż
723/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Rudzkiej etap II w Rybniku Zadanie nr 2: przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w Rybniku 2019-12-12 Pokaż
722/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II) 2019-12-12 Pokaż
721/2019zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-12-12 Pokaż
720/2019powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2020 roku 2019-12-12 Pokaż
719/2019zbycia nieruchomości 2019-12-12 Pokaż
718/2019określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2019 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2019-12-12 Pokaż
717/2019powołania komisji przetargowej- Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości 2019-12-12 Pokaż
716/2019zbycia nieruchomości 2019-12-11 Pokaż
715/2019zbycia nieruchomości 2019-12-11 Pokaż
714/2019ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2020 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-12-11 Pokaż
713/2019wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2019-12-10 Pokaż
712/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" 2019-12-09 Pokaż
711/2019zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2019-12-09 Pokaż
710/2019przyznania lokalu położonego w Rybniku 2019-12-09 Pokaż
709/2019ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych 2019-12-09 Pokaż
708/2019ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa 2019-12-09 Pokaż
707/2019zmiany zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika zmienionego zarządzeniem nr 824/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r. 2019-12-09 Pokaż
706/2019zasad aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2019-12-05 Pokaż
705/2019użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Oś. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku 2019-12-05 Pokaż
704/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej 2019-12-05 Pokaż
703/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Centrum Usług Społecznościowych – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wielorodzinnego na budynek usług socjalno – społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego 2019-12-05 Pokaż
702/2019wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2019-12-05 Pokaż
701/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku 2019-12-05 Pokaż
700/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw skrzyżowaniom wielopoziomowym (węzłom drogowym) powstałym w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna 2019-12-04 Pokaż
699/2019nadania nazw nowo wybudowanym odcinkom dróg powstałych w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna 2019-12-04 Pokaż
698/2019wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika 2019-12-04 Pokaż
697/2019konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku 2019-12-02 Pokaż
696/2019zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020 2019-12-02 Pokaż
695/2019powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad korzystania ze zbiorników wodnych PGE Energia Ciepła S.A. 2019-12-02 Pokaż
694/2019zmiany zarządzenia nr 613/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu 2019-11-29 Pokaż
693/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika 2019-11-29 Pokaż
692/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-11-29 Pokaż
691/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2019 2019-11-28 Pokaż
690/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2019 2019-11-28 Pokaż
689/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2019 2019-11-28 Pokaż
688/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2019 2019-11-28 Pokaż
687/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2019 2019-11-28 Pokaż
686/2019powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2019 2019-11-28 Pokaż
685/2019wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne 2019-11-28 Pokaż
684/2019ogłoszenia konkursu na realizację w 2020 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-11-28 Pokaż
683/2019powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie AC wyznaczonych pojazdów pożarniczych 2019-11-26 Pokaż
682/2019realizacji wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2019-11-26 Pokaż
681/2019ustalenia wymiaru czasu pracy w 2020 roku 2019-11-26 Pokaż
680/2019zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-11-25 Pokaż
679/2019udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok.2, na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2019-11-22 Pokaż
678/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-11-22 Pokaż
677/2019zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok 2019-11-22 Pokaż
676/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-11-21 Pokaż
675/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2019-11-21 Pokaż
674/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2019-11-20 Pokaż
673/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-11-20 Pokaż
672/2019nabycia nieruchomości 2019-11-20 Pokaż
671/2019ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2019-11-20 Pokaż
670/2019zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego i podręcznika do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-11-20 Pokaż
669/2019przyznania lokalu położonego w Rybniku 2019-11-20