Urząd Miasta Rybnika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miasta Rybnika.

Data publikacji serwisu internetowego:
Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. W serwisie mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 3. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 4. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
 5. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 6. Część dokumentów (np. oświadczenia majątkowe, oferty, interpelacje) jest dostępna wyłącznie w formie zeskanowanej i może być nieczytelna dla czytników ekranu.
 7. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
 8. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.
Przejście do następnego odnośnika (hiperłącza) – Tab
Przejście do poprzedniego odnośnika (hiperłącza) – Shift+Tab
Powiększenie widoku strony – Ctrl+
Pomniejszenie widoku strony – Ctrl-
Przejście w przód – Alt+strzała w prawo
Przejście wstecz – Alt+strzałka w lewo

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Dorota Masłowska, adres poczty elektronicznej bnw@um.rybnik.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 43 92 003.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2
  Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne od ul. Bolesława Chrobrego i ul. Miejskiej. Wejście od ul. Bolesława Chrobrego wymaga pokonania 2 stopni. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Od ul. Miejskiej wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu i wyposażone jest w drzwi automatyczne umożliwiające swobodny przejazd wózków.
  Kancelaria znajduje się po lewej stronie wejścia od ul. Miejskiej.
  Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia biurowe na parterze, pierwszym, i drugim piętrze do których dojeżdża winda. Pomieszczenia na poddaszu nie są dostępne dla klientów na wózkach.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pierwszej i drugiej kondygnacji w nowej części budynku Urzędu Miasta.
  Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ogólnodostępnym parkingu miejskim.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Pętla indukcyjna znajduje się w Kancelarii.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny w każdy czwartek, od godz. 15:00 do 17:00 w kancelarii urzędu.
  Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.
 2. Urząd Miasta Rybnika ul. Zamkowa 5
  Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne, jedno z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz i drugie z drzwiami automatycznymi, obydwa wejścia są z poziomu gruntu. Drzwi automatyczne umożliwiają swobodny przejazd wózków. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na wszystkie kondygnacje budynku. 
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku.
  Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny w każdy czwartek, od godz. 15:00 do 17:00 w kancelarii urzędu.
  Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.
 3. Urząd Miasta Rybnika ul. Rynek 18
  Do budynku prowadzi jedno wejścia ogólnodostępne od strony płyty rynku z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodowe oraz podjazd dla wózków. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na pierwszą kondygnację budynku.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
  Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny w każdy czwartek, od godz. 15:00 do 17:00 w kancelarii urzędu.
  Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.
 4. Urząd Miasta Rybnika ul. Rzeczna 8
  Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne z poziomu gruntu od strony parkingu miejskiego z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Drzwi pozwalają na swobodny przejazd wózków. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na pierwszą kondygnację budynku.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku.
  Przed budynkiem znajduje się parking miejski na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny w każdy czwartek, od godz. 15:00 do 17:00 w kancelarii urzędu. Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.
 5. Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 6
  Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od strony ul. Bolesława Chrobrego z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Do wejścia prowadzi siedem schodów. Brak możliwości przejazdu wózków. W budynku jest winda, nie dojeżdża ona jednak do poziomu z pomieszczeniami biurowymi Urzędu Miasta.
  Brak toalety dla niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem znajduje się parking miejski na którym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny w każdy czwartek, od godz. 15:00 do 17:00 w kancelarii urzędu.
  Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.
 6. Urząd Miasta Rybnika ul. Kościuszki 17
  Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od strony ul. Tadeusza Kościuszki z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na kondygnację budynku na której znajdują się biura Wydziału Spraw Mieszkaniowych.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny w każdy czwartek, od godz. 15:00 do 17:00 w kancelarii urzędu.
  Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

Metryka Deklaracja dostępności [rtf - 83 KB]

Metryka Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego [pdf - 110 KB]

Metryka Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- wersja dostępna [pdf - 64 KB]

 
 
Odsłon strony: 1712 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-05-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-05-06 Aktualizacja treści
2021-03-30 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-03-30 Aktualizacja treści
2021-03-02 dodanie znaczników a11yPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2021-03-02 dodanie znaczników a11y
2020-09-22 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)