Rejestr
Numer uchwały Data Dotyczy Szczegóły
57/IV/2024 2024-06-13 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2024Pokaż
56/IV/2024 2024-06-13 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
55/IV/2024 2024-06-13 Pozostawienie pisma bez rozpoznaniaPokaż
54/IV/2024 2024-06-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
53/IV/2024 2024-06-13 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
52/IV/2024 2024-06-13 Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030Pokaż
51/IV/2024 2024-06-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Radlin w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizację projektu w ramach priorytetu FESL. 10 Fundusze Europejskie na transformację, działanie FESL.10.08 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027Pokaż
50/IV/2024 2024-06-13 Uchylenia uchwały nr 1182/LXIX/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika Miastu RadlinPokaż
49/IV/2024 2024-06-13 Zmiana uchwały Nr 1291/LXXV/2024 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy „Centrum Starego Rybnika”Pokaż
48/IV/2024 2024-06-13 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
47/IV/2024 2024-06-13 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomościPokaż
46/IV/2024 2024-06-13 Wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowaniaPokaż
45/IV/2024 2024-06-13 Zbycia nieruchomościPokaż
44/IV/2024 2024-06-13 Zbycia nieruchomościPokaż
43/IV/2024 2024-06-13 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
42/IV/2024 2024-06-13 Udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Iwano-Frankiwsk na UkrainiePokaż
41/IV/2024 2024-06-13 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPokaż
40/IV/2024 2024-06-13 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
39/IV/2024 2024-06-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rokPokaż
38/IV/2024 2024-06-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
37/IV/2024 2024-06-13 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2023 rokPokaż
36/IV/2024 2024-06-13 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2023 rokPokaż
35/IV/2024 2024-06-13 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufaniaPokaż
34/III/2024 2024-05-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
33/III/2024 2024-05-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej JuliuszPokaż
32/III/2024 2024-05-23 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
31/III/2024 2024-05-23 Zmiany Uchwały Nr 364/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-BoguszowicachPokaż
30/III/2024 2024-05-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
29/III/2024 2024-05-23 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
28/III/2024 2024-05-23 Założenia Branżowego Centrum Umiejętności Górniczych w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 i włączeniu go do Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
27/III/2024 2024-05-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gaszowice i Gminą Jejkowice celem przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach działania FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027Pokaż
26/III/2024 2024-05-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory celem przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach działania FESL.03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027Pokaż
25/III/2024 2024-05-23 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa ŚląskiegoPokaż
24/III/2024 2024-05-23 Zmiany uchwały Nr 1047/LXI/2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.Pokaż
23/III/2024 2024-05-23 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
22/III/2024 2024-05-23 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
21/III/2024 2024-05-23 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.Pokaż
20/III/2024 2024-05-23 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
19/III/2024 2024-05-23 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
18/III/2024 2024-05-23 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika ma rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.Pokaż
17/III/2024 2024-05-23 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
16/III/2024 2024-05-23 Nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrodyPokaż
15/III/2024 2024-05-23 Ustanowienia pomnikami przyrody pięciu drzew rosnących na terenie kompleksu leśnego Las Paruszowiec w RybnikuPokaż
14/III/2024 2024-05-23 Przyjęcia "Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika na lata 2024-2030"Pokaż
13/III/2024 2024-05-23 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
12/III/2024 2024-05-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rokPokaż
11/III/2024 2024-05-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
10/II/2024 2024-05-14 Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta oraz ustalenia jej składu osobowegoPokaż
9/II/2024 2024-05-14 Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz ustalenia jej składu osobowegoPokaż
8/II/2024 2024-05-14 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady MiastaPokaż
7/II/2024 2024-05-14 Powołania stałych Komisji Rady Miasta oraz ustalenia przedmiotu ich działaniaPokaż
6/II/2024 2024-05-14 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
5/II/2024 2024-05-14 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
4/II/2024 2024-05-14 Ustalenia sposobu głosowania na Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
3/I/2024 2024-05-07 Wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
2/I/2024 2024-05-07 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
1/I/2024 2024-05-07 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
1317/LXXVI/2024 2024-03-21 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2024"Pokaż
1316/LXXVI/2024 2024-03-21 Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznychusług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowychwarunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ichpobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich,wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takichusługPokaż
1315/LXXVI/2024 2024-03-21 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2024Pokaż
1314/LXXVI/2024 2024-03-21 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2024 oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego.Pokaż
1313/LXXVI/2024 2024-03-21 Wyrażenia pozytywnego stanowiska wobec ogólnopolskiej kampanii społecznej "PiESEL - nadaj zwierzęciu tożsamość"Pokaż
1312/LXXVI/2024 2024-03-21 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024 rokPokaż
1311/LXXVI/2024 2024-03-21 Zawarcia porozumienia celem przygotowania projektu o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.03 Transport miejski, Działanie FENX.03.01 Transport miejskiPokaż
1310/LXXVI/2024 2024-03-21 Zmiany uchwały Nr 636/XXXVIII/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021 - 2033Pokaż
1309/LXXVI/2024 2024-03-21 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
1308/LXXVI/2024 2024-03-21 Przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rybnika w 2023 rokuPokaż
1307/LXXVI/2024 2024-03-21 Oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2023 r.Pokaż
1306/LXXVI/2024 2024-03-21 Przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2023 rokuPokaż
1305/LXXVI/2024 2024-03-21 Nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w RybnikuPokaż
1304/LXXVI/2024 2024-03-21 Poparcia inicjatywy uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do ChorwacjiPokaż
1303/LXXVI/2024 2024-03-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rokPokaż
1302/LXXVI/2024 2024-03-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1301/LXXV/2024 2024-02-22 Przekazania petycji według właściwościPokaż
1300/LXXV/2024 2024-02-22 Przekazania petycji według właściwościPokaż
1299/LXXV/2024 2024-02-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 42 w RybnikuPokaż
1298/LXXV/2024 2024-02-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w RybnikuPokaż
1297/LXXV/2024 2024-02-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
1296/LXXV/2024 2024-02-22 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 972/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobytPokaż
1295/LXXV/2024 2024-02-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1294/LXXV/2024 2024-02-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Strefowej (MPZP 71)Pokaż
1293/LXXV/2024 2024-02-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Wolnej (MPZP 54-49)Pokaż
1292/LXXV/2024 2024-02-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48)Pokaż
1291/LXXV/2024 2024-02-22 Utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy "Centrum Starego Rybnika"Pokaż
1290/LXXV/2024 2024-02-22 Oddania nieruchomości w użytkowaniePokaż
1289/LXXV/2024 2024-02-22 Zbycia nieruchomościPokaż
1288/LXXV/2024 2024-02-22 Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 rokuPokaż
1287/LXXV/2024 2024-02-22 Określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta RybnikaPokaż
1286/LXXV/2024 2024-02-22 Zmiany uchwały nr 803/XLVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
1285/LXXV/2024 2024-02-22 Zmiany uchwały nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
1284/LXXV/2024 2024-02-22 Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta RybnikaPokaż
1283/LXXV/2024 2024-02-22 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPokaż
1282/LXXV/2024 2024-02-22 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta RybnikaPokaż
1281/LXXV/2024 2024-02-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rokPokaż
1280/LXXV/2024 2024-02-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1279/LXXIV/2024 2024-01-25 Podtrzymanie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
1278/LXXIV/2024 2024-01-25 Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
1277/LXXIV/2024 2024-01-25 Przyjęcia Programu osłonowego „Zaopiekowany senior" na rok 2024 w Mieście RybnikPokaż
1276/LXXIV/2024 2024-01-25 Przyjęcia "Programu Wychodzenia z Kryzysu Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2024-2028"Pokaż
1275/LXXIV/2024 2024-01-25 Zmiany Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej JuliuszPokaż
1274/LXXIV/2024 2024-01-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rokPokaż
1273/LXXIV/2024 2024-01-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1272/LXXIII/2023 2023-12-28 Wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
1271/LXXIII/2023 2023-12-28 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
1270/LXXIII/2023 2023-12-28 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
1269/LXXIII/2023 2023-12-28 Przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
1268/LXXII/2023 2023-12-21 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami w zakresie jego wdrożeniaPokaż
1267/LXXII/2023 2023-12-21 Określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychPokaż
1266/LXXII/2023 2023-12-21 Ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychPokaż
1265/LXXII/2023 2023-12-21 Nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w RybnikuPokaż
1264/LXXII/2023 2023-12-21 Prowadzenia Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku z Województwem Śląskim jako wspólnej instytucji kultury.Pokaż
1263/LXXII/2023 2023-12-21 Budżetu Miasta Rybnika na 2024 rokPokaż
1262/LXXII/2023 2023-12-21 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
1261/LXXII/2023 2023-12-21 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
1260/LXXII/2023 2023-12-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1259/LXXII/2023 2023-12-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1258/LXXI/2023 2023-11-30 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy SpołecznejPokaż
1257/LXXI/2023 2023-11-30 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
1256/LXXI/2023 2023-11-30 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
1255/LXXI/2023 2023-11-30 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 1068/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionychPokaż
1254/LXXI/2023 2023-11-30 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
1253/LXXI/2023 2023-11-30 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 28/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
1252/LXXI/2023 2023-11-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Dożynkowej i Strzeleckiej (MPZP 69-4)Pokaż
1251/LXXI/2023 2023-11-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-53)Pokaż
1250/LXXI/2023 2023-11-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)Pokaż
1249/LXXI/2023 2023-11-30 Zbycia nieruchomościPokaż
1248/LXXI/2023 2023-11-30 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomościPokaż
1247/LXXI/2023 2023-11-30 Zamiany nieruchomościPokaż
1246/LXXI/2023 2023-11-30 Oddania nieruchomości w użytkowaniePokaż
1245/LXXI/2023 2023-11-30 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
1244/LXXI/2023 2023-11-30 Zmiany Uchwały Nr XVII/47/79 Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku z dnia 28 grudnia 1979 r. w sprawie: nadania nazw nowym ulicom.Pokaż
1243/LXXI/2023 2023-11-30 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Marysieńki SobieskiejPokaż
1242/LXXI/2023 2023-11-30 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica KoguciaPokaż
1241/LXXI/2023 2023-11-30 Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika”Pokaż
1240/LXXI/2023 2023-11-30 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
1239/LXXI/2023 2023-11-30 Zmiany uchwały nr 442/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
1238/LXXI/2023 2023-11-30 Zmiany uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
1237/LXXI/2023 2023-11-30 Powołania członków Rady MuzeumPokaż
1236/LXXI/2023 2023-11-30 Przyznania środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachPokaż
1235/LXXI/2023 2023-11-30 Przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "HYDROINSTAL" Sp. z o.o. w latach 2024-2026.Pokaż
1234/LXXI/2023 2023-11-30 Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych trzech pomników przyrody - dwóch zlokalizowanych na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec" i jednego znajdującego się w Parku nad Nacyną przy ul. Raciborskiej.Pokaż
1233/LXXI/2023 2023-11-30 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028Pokaż
1232/LXXI/2023 2023-11-30 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2024 rokuPokaż
1231/LXXI/2023 2023-11-30 Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rokPokaż
1230/LXXI/2023 2023-11-30 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1229/LXXI/2023 2023-11-30 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1228/LXX/2023 2023-10-26 Przekazania skargi według właściwościPokaż
1227/LXX/2023 2023-10-26 Pozostawienia bez rozpoznania pisma.Pokaż
1226/LXX/2023 2023-10-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
1225/LXX/2023 2023-10-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychPokaż
1224/LXX/2023 2023-10-26 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w RybnikuPokaż
1223/LXX/2023 2023-10-26 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2024-2028Pokaż
1222/LXX/2023 2023-10-26 Zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Rybnika rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacjiPokaż
1221/LXX/2023 2023-10-26 Zmiany uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
1220/LXX/2023 2023-10-26 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
1219/LXX/2023 2023-10-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Oskara Kolberga (MPZP 67)Pokaż
1218/LXX/2023 2023-10-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)Pokaż
1217/LXX/2023 2023-10-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
1216/LXX/2023 2023-10-26 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
1215/LXX/2023 2023-10-26 Zbycia nieruchomościPokaż
1214/LXX/2023 2023-10-26 Darowizny udziału w nieruchomości na rzecz Gminy ChorzówPokaż
1213/LXX/2023 2023-10-26 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
1212/LXX/2023 2023-10-26 Podatku od środków transportowych na 2024 rokPokaż
1211/LXX/2023 2023-10-26 Podatku od nieruchomości na 2024 rokPokaż
1210/LXX/2023 2023-10-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1209/LXX/2023 2023-10-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1208/LXIX/2023 2023-09-21 Przekazania skargi według właściwościPokaż
1207/LXIX/2023 2023-09-21 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
1206/LXIX/2023 2023-09-21 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w RybnikuPokaż
1205/LXIX/2023 2023-09-21 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika - Ośrodka Leczniczno - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
1204/LXIX/2023 2023-09-21 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
1203/LXIX/2023 2023-09-21 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
1202/LXIX/2023 2023-09-21 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1201/LXIX/2023 2023-09-21 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
1200/LXIX/2023 2023-09-21 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 770/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutuPokaż
1199/LXIX/2023 2023-09-21 Wyboru ławników na kadencję 2024-2027Pokaż
1198/LXIX/2023 2023-09-21 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na ławników na kadencję 2024-2027Pokaż
1197/LXIX/2023 2023-09-21 Ustalenia sposobu glosowania na ławników na kadencję 2024-2027Pokaż
1196/LXIX/2023 2023-09-21 Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027, które nie spełniają wymogów formalnychPokaż
1195/LXIX/2023 2023-09-21 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kłokocińskiej (MPZP 68)Pokaż
1194/LXIX/2023 2023-09-21 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonach ulic Przemysłowej, Złotej, Mglistej i Rybackiej (MPZP 54-39)Pokaż
1193/LXIX/2023 2023-09-21 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
1192/LXIX/2023 2023-09-21 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
1191/LXIX/2023 2023-09-21 Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta RybnikaPokaż
1190/LXIX/2023 2023-09-21 Regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
1189/LXIX/2023 2023-09-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącymPokaż
1188/LXIX/2023 2023-09-21 Zmiana uchwały Nr 1146/LXVI/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
1187/LXIX/2023 2023-09-21 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 roku.Pokaż
1186/LXIX/2023 2023-09-21 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi gminnejPokaż
1185/LXIX/2023 2023-09-21 Przyjęcia Programu wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027Pokaż
1184/LXIX/2023 2023-09-21 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
1183/LXIX/2023 2023-09-21 Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w RybnikuPokaż
1182/LXIX/2023 2023-09-21 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika Miastu RadlinPokaż
1181/LXIX/2023 2023-09-21 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
1180/LXIX/2023 2023-09-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1179/LXIX/2023 2023-09-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1178/LXVIII/2023 2023-08-21 Pozostawienia pisma bez rozpoznaniaPokaż
1177/LXVIII/2023 2023-08-21 Wskazania osób w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta RybnikaPokaż
1176/LXVIII/2023 2023-08-21 Nadania statutu Domowi Kultury Niedobczyce w RybnikuPokaż
1175/LXVIII/2023 2023-08-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1174/LXVIII/2023 2023-08-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1173/LXVII/2023 2023-07-27 Pozostawienia pisma bez rozpoznaniaPokaż
1172/LXVII/2023 2023-07-27 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w RybnikuPokaż
1171/LXVII/2023 2023-07-27 Zmiany Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
1170/LXVII/2023 2023-07-27 Nabycia nieruchomościPokaż
1169/LXVII/2023 2023-07-27 Zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1168/LXVII/2023 2023-07-27 Zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1167/LXVII/2023 2023-07-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1166/LXVI/2023 2023-06-22 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027Pokaż
1165/LXVI/2023 2023-06-22 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1164/LXVI/2023 2023-06-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
1163/LXVI/2023 2023-06-22 Zmiany uchwały nr 1070/LXII/2023 w sprawie wprowadzenia Programu "Rybnicka Karta Mieszkańca-Rybka"Pokaż
1162/LXVI/2023 2023-06-22 Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w RybnikuPokaż
1161/LXVI/2023 2023-06-22 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
1160/LXVI/2023 2023-06-22 Wprowadzenia zmian do Uchwały nr 565/XXXIV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia RybnikPokaż
1159/LXVI/2023 2023-06-22 Wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w RybnikuPokaż
1158/LXVI/2023 2023-06-22 Przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2023-2027".Pokaż
1157/LXVI/2023 2023-06-22 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika Miastu RadlinPokaż
1156/LXVI/2023 2023-06-22 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta RybnikaPokaż
1155/LXVI/2023 2023-06-22 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
1154/LXVI/2023 2023-06-22 Zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
1153/LXVI/2023 2023-06-22 Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście RybnikPokaż
1152/LXVI/2023 2023-06-22 Nadania statutu Domowi Kultury Niedobczyce w RybnikuPokaż
1151/LXVI/2023 2023-06-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Jana Kotucza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Stanisława Reymonta do skrzyżowania z ulicą RaciborskąPokaż
1150/LXVI/2023 2023-06-22 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180387 S ulicy Nikodema SobikaPokaż
1149/LXVI/2023 2023-06-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy GolejowskiejPokaż
1148/LXVI/2023 2023-06-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy MorwowejPokaż
1147/LXVI/2023 2023-06-22 Zmiany uchwały nr 416/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto RybnikPokaż
1146/LXVI/2023 2023-06-22 Sposobu ustalenia opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
1145/LXVI/2023 2023-06-22 Uchylenia uchwały nr 480/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik.Pokaż
1144/LXVI/2023 2023-06-22 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
1143/LXVI/2023 2023-06-22 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
1142/LXVI/2023 2023-06-22 Udzielenia dotacji z budżetu Miasta Rybnika na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
1141/LXVI/2023 2023-06-22 Uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
1140/LXVI/2023 2023-06-22 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
1139/LXVI/2023 2023-06-22 zbycia nieruchomościPokaż
1138/LXVI/2023 2023-06-22 Zbycia nieruchomościPokaż
1137/LXVI/2023 2023-06-22 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomościPokaż
1136/LXVI/2023 2023-06-22 zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1135/LXVI/2023 2023-06-22 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1134/LXVI/2023 2023-06-22 Wystąpienia z apelem do środowisk samorządowych i obywatelskich w sprawie solidarności i wsparcia mniejszości polskiej na Białorusi w obliczu represji białoruskich władzPokaż
1133/LXV/2023 2023-05-25 Przekazania wniosku według właściwościPokaż
1132/LXV/2023 2023-05-25 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027Pokaż
1131/LXV/2023 2023-05-25 Zarządzenia ponownych wyborów do Rady Dzielnicy SmolnaPokaż
1130/LXV/2023 2023-05-25 Zarządzenia ponownych wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
1129/LXV/2023 2023-05-25 Zmian składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
1128/LXV/2023 2023-05-25 Powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady MiastaPokaż
1127/LXV/2023 2023-05-25 Odwołania Przewodniczącego stałej Komisji Rady MiastaPokaż
1126/LXV/2023 2023-05-25 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
1125/LXV/2023 2023-05-25 w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Pokaż
1124/LXV/2023 2023-05-25 Przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 r.Pokaż
1123/LXV/2023 2023-05-25 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 174/XII/2015 z dnia 17 września 2015 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
1122/LXV/2023 2023-05-25 Zmiany uchwały nr 803/XLVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
1121/LXV/2023 2023-05-25 Zmiany uchwały nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej.Pokaż
1120/LXV/2023 2023-05-25 Zmiany uchwały nr 1068/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionychPokaż
1119/LXV/2023 2023-05-25 Przejęcia przez Miasto Rybnik zadania Wojewody Śląskiego związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowejPokaż
1118/LXV/2023 2023-05-25 Udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Bar na UkrainiePokaż
1117/LXV/2023 2023-05-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1116/LXV/2023 2023-05-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1115/LXV/2023 2023-05-25 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2022 rokPokaż
1114/LXV/2023 2023-05-25 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2022 rokPokaż
1113/LXV/2023 2023-05-25 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufaniaPokaż
1112/LXIV/2023 2023-04-27 Pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
1111/LXIV/2023 2023-04-27 Rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego ważności wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
1110/LXIV/2023 2023-04-27 Rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego ważności wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
1109/LXIV/2023 2023-04-27 Rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego ważności wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
1108/LXIV/2023 2023-04-27 Zarządzenia ponownych wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
1107/LXIV/2023 2023-04-27 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
1106/LXIV/2023 2023-04-27 Zmiany uchwały nr 783/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2023"Pokaż
1105/LXIV/2023 2023-04-27 Zawarcia porozumienia międzygminnego celem przygotowania projektu o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energiiPokaż
1104/LXIV/2023 2023-04-27 Zmiany uchwały nr 946/LIII/2022 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
1103/LXIV/2023 2023-04-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1102/LXIV/2023 2023-04-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1101/LXIV/2023 2023-04-27 Wystąpienia z apelem do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie zapobiegania udziałowi rosyjskich i białoruskich sportowców w igrzyskach olimpijskich oraz zawodach rangi międzynarodowejPokaż
1100/LXIII/2023 2023-03-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
1099/LXIII/2023 2023-03-23 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 423/XXV/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta RybnikaPokaż
1098/LXIII/2023 2023-03-23 Zmiany uchwał nr 498/XXVII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie sprawowania przez Gminę Rybnik pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciążyPokaż
1097/LXIII/2023 2023-03-23 Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rybnika na lata 2023-2025Pokaż
1096/LXIII/2023 2023-03-23 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2023Pokaż
1095/LXIII/2023 2023-03-23 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2023 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
1094/LXIII/2023 2023-03-23 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rokPokaż
1093/LXIII/2023 2023-03-23 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
1092/LXIII/2023 2023-03-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej, i Radziejowskiej (MPZP 66)Pokaż
1091/LXIII/2023 2023-03-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
1090/LXIII/2023 2023-03-23 Połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Dom Kultury Niedobczyce w RybnikuPokaż
1089/LXIII/2023 2023-03-23 Zmiany uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
1088/LXIII/2023 2023-03-23 Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjiPokaż
1087/LXIII/2023 2023-03-23 Oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2022 rokPokaż
1086/LXIII/2023 2023-03-23 Przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2022 rokuPokaż
1085/LXIII/2023 2023-03-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1084/LXIII/2023 2023-03-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1083/LXIII/2023 2023-03-23 Powołania Skarbnika Miasta RybnikaPokaż
1082/LXIII/2023 2023-03-23 Odwołania Skarbnika Miasta RybnikaPokaż
1081/LXII/2023 2023-02-23 Przekazanie petycji według właściwościPokaż
1080/LXII/2023 2023-02-23 Przekazanie skargi według właściwościPokaż
1079/LXII/2023 2023-02-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPokaż
1078/LXII/2023 2023-02-23 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
1077/LXII/2023 2023-02-23 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 716/XLIII/2021 w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
1076/LXII/2023 2023-02-23 Powołania w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta RybnikaPokaż
1075/LXII/2023 2023-02-23 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta RybnikaPokaż
1074/LXII/2023 2023-02-23 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego pięć obszarów w rejonach ulic: Cisowej, Skowronków, Bratków, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Śmiałego (MPZP 72)Pokaż
1073/LXII/2023 2023-02-23 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Strefowej (MPZP 71)Pokaż
1072/LXII/2023 2023-02-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
1071/LXII/2023 2023-02-23 Powierzenia Miastu Rybnik niektórych zadań z zakresu ochrony zabytkówPokaż
1070/LXII/2023 2023-02-23 Wprowadzenia Programu "Rybnicka Karta Mieszkańca-Rybka"Pokaż
1069/LXII/2023 2023-02-23 Złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowegoPokaż
1068/LXII/2023 2023-02-23 Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionychPokaż
1067/LXII/2023 2023-02-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1066/LXII/2023 2023-02-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1065/LXII/2023 2023-02-23 Nadania medalu pamiątkowego „Beneficii Grata Civitas Rybnik”Pokaż
1064/LXI/2023 2023-01-26 Zmian składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
1063/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały nr 529/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt. „Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2021–2022”Pokaż
1062/LXI/2023 2023-01-26 Przyjęcia Programu osłonowego „Zaopiekowany senior" na rok 2023 w mieście RybnikPokaż
1061/LXI/2023 2023-01-26 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Pokaż
1060/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały Nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychPokaż
1059/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1058/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
1057/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany obszaru i granic Aglomeracji RybnikPokaż
1056/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały nr 1016/LVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023Pokaż
1055/LXI/2023 2023-01-26 Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
1054/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały nr 500/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
1053/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej JuliuszPokaż
1052/LXI/2023 2023-01-26 Regulaminu użytkowania Parku Rowerowego Wiśniowiec w RybnikuPokaż
1051/LXI/2023 2023-01-26 Regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjny-sportowego przy ul. Szramka w Rybniku StodołachPokaż
1050/LXI/2023 2023-01-26 Regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego „Grzybówka” w Rybniku GolejowiePokaż
1049/LXI/2023 2023-01-26 Regulaminu korzystania ze skweru z zapleczem rekreacyjno-sportowym Rajzapunkt w Rybniku ZamysłowiePokaż
1048/LXI/2023 2023-01-26 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
1047/LXI/2023 2023-01-26 Określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
1046/LXI/2023 2023-01-26 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
1045/LXI/2023 2023-01-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1044/LXI/2023 2023-01-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1043/LX/2022 2022-12-29 Budżetu Miasta Rybnika na 2023 rokPokaż
1042/LX/2022 2022-12-29 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
1041/LVIII/2022 2022-12-15 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2023Pokaż
1040/LVIII/2022 2022-12-15 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w RybnikuPokaż
1039/LVIII/2022 2022-12-15 Zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta RybnikaPokaż
1038/LVIII/2022 2022-12-15 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikPokaż
1037/LVIII/2022 2022-12-15 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
1036/LVIII/2022 2022-12-15 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
1035/LVIII/2022 2022-12-15 Zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnegoPokaż
1034/LVIII/2022 2022-12-15 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej centrum miasta (MPZP 70)Pokaż
1033/LVIII/2022 2022-12-15 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Mikołaja Reja i Dworek (MPZP 65)Pokaż
1032/LVIII/2022 2022-12-15 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ignacego Mościckiego (MPZP 54-42)Pokaż
1031/LVIII/2022 2022-12-15 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bratków, Cisowej i Skowronków (MPZP 54-36)Pokaż
1030/LVIII/2022 2022-12-15 Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem RydułtowyPokaż
1029/LVIII/2022 2022-12-15 Wyrażenia opinii i wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem ŻoryPokaż
1028/LVIII/2022 2022-12-15 Uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w RybnikuPokaż
1027/LVIII/2022 2022-12-15 Zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i Domu Kultury w Rybniku-NiedobczycachPokaż
1026/LVIII/2022 2022-12-15 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
1025/LVIII/2022 2022-12-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
1024/LVIII/2022 2022-12-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
1023/LVIII/2022 2022-12-15 Utworzenia przez Miasto Rybnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym celem będzie przebudowa modelu gospodarowania odpadamiPokaż
1022/LVII/2022 2022-11-24 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
1021/LVII/2022 2022-11-24 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
1020/LVII/2022 2022-11-24 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
1019/LVII/2022 2022-11-24 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
1018/LVII/2022 2022-11-24 Zmiany uchwały nr 753/XXXVI/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
1017/LVII/2022 2022-11-24 Zmiany uchwały 972/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobytPokaż
1016/LVII/2022 2022-11-24 Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023Pokaż
1015/LVII/2022 2022-11-24 Zmiany siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w RybnikuPokaż
1014/LVII/2022 2022-11-24 Przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i MłodzieżyPokaż
1013/LVII/2022 2022-11-24 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychprowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
1012/LVII/2022 2022-11-24 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
1011/LVII/2022 2022-11-24 Zmiany uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
1010/LVII/2022 2022-11-24 Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rokPokaż
1009/LVII/2022 2022-11-24 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2023 rokuPokaż
1008/LVII/2022 2022-11-24 Wskazania osób w skład Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
1007/LVII/2022 2022-11-24 Zmiany uchwały nr 755/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
1006/LVII/2022 2022-11-24 Zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
1005/LVII/2022 2022-11-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 69)Pokaż
1004/LVII/2022 2022-11-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6)Pokaż
1003/LVII/2022 2022-11-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19)Pokaż
1002/LVII/2022 2022-11-24 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
1001/LVII/2022 2022-11-24 Wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownejPokaż
1000/LVII/2022 2022-11-24 Zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
999/LVII/2022 2022-11-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
998/LVII/2022 2022-11-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
997/LVII/2022 2022-11-24 Udzielenia pomocy rzeczowej dla miast partnerski Bar i Iwano-Frankiwsk na UkrainiePokaż
996/LVI/2022 2022-10-20 Poparcia stanowiska o przywrócenie i utrzymanie trasowania wszystkich pociągów dalekobieżnych kierunku Katowice-Ostrawa przez Rybnik i Wodzisław ŚląskiPokaż
995/LVI/2022 2022-10-20 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rokPokaż
994/LVI/2022 2022-10-20 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
993/LVI/2022 2022-10-20 Zmiany uchwały nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w RybnikuPokaż
992/LVI/2022 2022-10-20 Zmiany uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
991/LVI/2022 2022-10-20 Zmiany uchwały nr 442/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
990/LVI/2022 2022-10-20 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-40)Pokaż
989/LVI/2022 2022-10-20 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31)Pokaż
988/LVI/2022 2022-10-20 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)Pokaż
987/LVI/2022 2022-10-20 Podatku od środków transportowych na 2023 rokPokaż
986/LVI/2022 2022-10-20 Podatku od nieruchomości na 2023 rokPokaż
985/LVI/2022 2022-10-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
984/LVI/2022 2022-10-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
983/LV/2022 2022-09-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Rybnickiej Radzie SeniorówPokaż
982/LV/2022 2022-09-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy RybackiejPokaż
981/LV/2022 2022-09-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy ks. Piotra SkargiPokaż
980/LV/2022 2022-09-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Dworek - RaciborskaPokaż
979/LV/2022 2022-09-22 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
978/LV/2022 2022-09-22 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7026 S ulicy Oskara Kolberga z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebieguPokaż
977/LV/2022 2022-09-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 rokuPokaż
976/LV/2022 2022-09-22 Zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
975/LV/2022 2022-09-22 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
974/LV/2022 2022-09-22 Zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
973/LV/2022 2022-09-22 Zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
972/LV/2022 2022-09-22 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobytPokaż
971/LV/2022 2022-09-22 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
970/LV/2022 2022-09-22 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
969/LV/2022 2022-09-22 Przyznania środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachPokaż
968/LV/2022 2022-09-22 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
967/LV/2022 2022-09-22 Przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i MłodzieżyPokaż
966/LV/2022 2022-09-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
965/LV/2022 2022-09-22 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem ŻoryPokaż
964/LV/2022 2022-09-22 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
963/LV/2022 2022-09-22 Zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokaluPokaż
962/LV/2022 2022-09-22 Zbycia nieruchomości (obręb Niedobczyce)Pokaż
961/LV/2022 2022-09-22 Zbycia nieruchomości (na rzecz PWiK)Pokaż
960/LV/2022 2022-09-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
959/LV/2022 2022-09-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
958/LV/2022 2022-09-22 Nadania Panu Piotrowi Palecznemu tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika"Pokaż
957/LIV/2022 2022-07-28 Zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
956/LIV/2022 2022-07-28 Zamiaru zmiany siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w RybnikuPokaż
955/LIV/2022 2022-07-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Poligonowej i Granicznej (MPZP 54-43)Pokaż
954/LIV/2022 2022-07-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32)Pokaż
953/LIV/2022 2022-07-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 27-2)Pokaż
952/LIV/2022 2022-07-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
951/LIV/2022 2022-07-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
950/LIII/2022 2022-06-30 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej numer 7005 S ulicy Leszczyńskiej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych i ustaleniem przebieguPokaż
949/LIII/2022 2022-06-30 Pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej nr 180104 S ulicy Golejowskiej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
948/LIII/2022 2022-06-30 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy EkonomicznejPokaż
947/LIII/2022 2022-06-30 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od istniejącej ulicy Zygmunta Starego i nadania nazwy ulicy Zygmunta StaregoPokaż
946/LIII/2022 2022-06-30 Ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
945/LIII/2022 2022-06-30 Zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutuPokaż
944/LIII/2022 2022-06-30 Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionychPokaż
943/LIII/2022 2022-06-30 Zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
942/LIII/2022 2022-06-30 Zmiany uchwały nr 841/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
941/LIII/2022 2022-06-30 Zmiany uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
940/LIII/2022 2022-06-30 Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem RydułtowyPokaż
939/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Brzezińskiej (MPZP 37-5)Pokaż
938/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
937/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonach ulic: Racławickiej, Obwiedni Południowej, Kolejowej i Strąkowskiej (MPZP 54-24)Pokaż
936/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cichej (MPZP 63)Pokaż
935/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 62)Pokaż
934/LIII/2022 2022-06-30 Wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownejPokaż
933/LIII/2022 2022-06-30 Oddania nieruchomości w użytkowaniePokaż
932/LIII/2022 2022-06-30 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
931/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
930/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy ZamysłówPokaż
929/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy WielopolePokaż
928/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy ŚródmieściePokaż
927/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy StodołyPokaż
926/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy SmolnaPokaż
925/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
924/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
923/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy RadziejówPokaż
922/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy PopielówPokaż
921/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Paruszowiec-PiaskiPokaż
920/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy OrzepowicePokaż
919/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy OchojecPokaż
918/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy NiewiadomPokaż
917/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy NiedobczycePokaż
916/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy MeksykPokaż
915/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
914/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Ligota-Ligocka KuźniaPokaż
913/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy KłokocinPokaż
912/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy KamieńPokaż
911/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy GrabowniaPokaż
910/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy GotartowicePokaż
909/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy GolejówPokaż
908/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy ChwałowicePokaż
907/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy ChwałęcicePokaż
906/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
905/LIII/2022 2022-06-30 Uchwalenia Statutu Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
904/LIII/2022 2022-06-30 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2022 roku.Pokaż
903/LIII/2022 2022-06-30 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ”Pokaż
902/LIII/2022 2022-06-30 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
901/LIII/2022 2022-06-30 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
900/LII/2022 2022-05-26 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
899/LII/2022 2022-05-26 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
898/LII/2022 2022-05-26 Zmian składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
897/LII/2022 2022-05-26 Zmiany w Statucie dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
896/LII/2022 2022-05-26 Postawienia w stan likwidacji Zarządu Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
895/LII/2022 2022-05-26 Zmiany uchwały nr 395/XXVI/2004 w sprawie nadania Statutu Zarządowi Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
894/LII/2022 2022-05-26 Powierzenia zadania własnego Miasta Rybnika z zakresu lokalnego transportu zbiorowegoPokaż
893/LII/2022 2022-05-26 Wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu targowiskPokaż
892/LII/2022 2022-05-26 Przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika do roku 2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030Pokaż
891/LII/2022 2022-05-26 Zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rybnik przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie Aglomeracji Rybnik oraz zmianie wielkości, obszaru i granic Aglomeracji RybnikPokaż
890/LII/2022 2022-05-26 Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
889/LII/2022 2022-05-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Jesiennej i Stanisława Małachowskiego (MPZP 54-44)Pokaż
888/LII/2022 2022-05-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Wyzwolenia, Budowlanych i Wawelskiej (MPZP 54-37)Pokaż
887/LII/2022 2022-05-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jabłoniowej (MPZP 54-16)Pokaż
886/LII/2022 2022-05-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Tkoczów (MPZP 61)Pokaż
885/LII/2022 2022-05-26 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
884/LII/2022 2022-05-26 Zbycia nieruchomościPokaż
883/LII/2022 2022-05-26 Uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowejPokaż
882/LII/2022 2022-05-26 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
881/LII/2022 2022-05-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
880/LII/2022 2022-05-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
879/LII/2022 2022-05-26 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2021 rokPokaż
878/LII/2022 2022-05-26 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2021 rokPokaż
877/LII/2022 2022-05-26 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufaniaPokaż
876/LI/2022 2022-04-28 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
875/LI/2022 2022-04-28 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
874/LI/2022 2022-04-28 Przekazania skargi według właściwościPokaż
873/LI/2022 2022-04-28 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
872/LI/2022 2022-04-28 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
871/LI/2022 2022-04-28 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
870/LI/2022 2022-04-28 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
869/LI/2022 2022-04-28 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
868/LI/2022 2022-04-28 Zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej podmiotu leczniczego pod nazwą Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
867/LI/2022 2022-04-28 Zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
866/LI/2022 2022-04-28 Zmiany uchwały nr 843/XLIX/2022 w sprawie Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025Pokaż
865/LI/2022 2022-04-28 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2022 rokuPokaż
864/LI/2022 2022-04-28 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2022 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
863/LI/2022 2022-04-28 Zmiany uchwały nr 855/L/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPokaż
862/LI/2022 2022-04-28 Udzielenia pomocy rzeczowej Miastu IrpieńPokaż
861/LI/2022 2022-04-28 Zmiany uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
860/LI/2022 2022-04-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32)Pokaż
859/LI/2022 2022-04-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Wiktora Poloczka, Komisji Edukacji Narodowej, Morwowej, Podhalańskiej, Podleśnej, Hotelowej (MPZP 54-29)Pokaż
858/LI/2022 2022-04-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
857/LI/2022 2022-04-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
856/L/2022 2022-04-11 Zmiany uchwały Nr 480/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, ze zm.Pokaż
855/L/2022 2022-04-11 Określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPokaż
854/XLIX/2022 2022-03-24 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 25 w RybnikuPokaż
853/XLIX/2022 2022-03-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
852/XLIX/2022 2022-03-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
851/XLIX/2022 2022-03-24 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rokPokaż
850/XLIX/2022 2022-03-24 Nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
849/XLIX/2022 2022-03-24 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePokaż
848/XLIX/2022 2022-03-24 Zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
847/XLIX/2022 2022-03-24 Zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
846/XLIX/2022 2022-03-24 Powierzenia spółce Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. zadania własnego Miasta RybnikaPokaż
845/XLIX/2022 2022-03-24 Budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
844/XLIX/2022 2022-03-24 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatriantaPokaż
843/XLIX/2022 2022-03-24 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025Pokaż
842/XLIX/2022 2022-03-24 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2022Pokaż
841/XLIX/2022 2022-03-24 Zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika - Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
840/XLIX/2022 2022-03-24 Przyjęcia Programu Osłonowego "Zaopiekowany Senior" na rok 2022 w mieście RybnikPokaż
839/XLIX/2022 2022-03-24 Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2022-2024Pokaż
838/XLIX/2022 2022-03-24 Ustanowienia pomnikami przyrody dwóch drzew rosnących przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
837/XLIX/2022 2022-03-24 Zmiany uchwały nr 423/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta RybnikaPokaż
836/XLIX/2022 2022-03-24 Utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć w Przedszkolu nr 32 w Rybniku, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów będących obywatelami UkrainyPokaż
835/XLIX/2022 2022-03-24 Utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów będących obywatelami UkrainyPokaż
834/XLIX/2022 2022-03-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Adolfa Dygasińskiego, Uroczej, Kłokocińskiej, Zadumy (MPZP 54-33)Pokaż
833/XLIX/2022 2022-03-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Osiedle Krakusa, Św. Józefa, Smolnej, Karola Miarki, Żorskiej, Pogodnej (MPZP 54-30)Pokaż
832/XLIX/2022 2022-03-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rudzkiej, Bronisława Czecha, Bratków, Majątkowej, Lipowej (MPZP 54-28)Pokaż
831/XLIX/2022 2022-03-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bolesława Krzywoustego, Poligonowej i Długiej (MPZP 54-25)Pokaż
830/XLIX/2022 2022-03-24 Nabycia prawa użytkowania wieczystegoPokaż
829/XLIX/2022 2022-03-24 Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2021 rokPokaż
828/XLIX/2022 2022-03-24 Przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2021 rokuPokaż
827/XLIX/2022 2022-03-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
826/XLIX/2022 2022-03-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
825/XLVIII/2022 2022-02-24 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
824/XLVIII/2022 2022-02-24 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
823/XLVIII/2022 2022-02-24 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180506 S ulicy ZamysłowskiejPokaż
822/XLVIII/2022 2022-02-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy FabrycznejPokaż
821/XLVIII/2022 2022-02-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika istniejących ulic Górnośląska - Wrębowa i nadania nazwy ulicy GórnośląskaPokaż
820/XLVIII/2022 2022-02-24 Wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Rybnik spółki z ograniczoną odpowiedzialności, której podstawowym celem będzie organizacja publicznego transportu zbiorowegoPokaż
819/XLVIII/2022 2022-02-24 Wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domownikówPokaż
818/XLVIII/2022 2022-02-24 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
817/XLVIII/2022 2022-02-24 Przyjęcia Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025Pokaż
816/XLVIII/2022 2022-02-24 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.Pokaż
815/XLVIII/2022 2022-02-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23 etap II)Pokaż
814/XLVIII/2022 2022-02-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kłokocińskiej (MPZP 68)Pokaż
813/XLVIII/2022 2022-02-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 67)Pokaż
812/XLVIII/2022 2022-02-24 Wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem RydułtowyPokaż
811/XLVIII/2022 2022-02-24 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
810/XLVIII/2022 2022-02-24 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
809/XLVIII/2022 2022-02-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
808/XLVIII/2022 2022-02-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
807/XLVIII/2022 2022-02-24 Udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Iwano-Frankiwsk na UkrainiePokaż
806/XLVII/2022 2022-01-20 Zmiany uchwały w sprawie przedmiotu działania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
805/XLVII/2022 2022-01-20 Zmian w składach osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
804/XLVII/2022 2022-01-20 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rybniku przy ul. 3 Maja 14 na okres 10 latPokaż
803/XLVII/2022 2022-01-20 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychPokaż
802/XLVII/2022 2022-01-20 Upoważnienia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowegoPokaż
801/XLVII/2022 2022-01-20 Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta RybnikaPokaż
800/XLVII/2022 2022-01-20 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 rokuPokaż
799/XLVII/2022 2022-01-20 Likwidacji Przedszkola nr 15 w RybnikuPokaż
798/XLVII/2022 2022-01-20 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
797/XLVII/2022 2022-01-20 Zmiany uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnymPokaż
796/XLVII/2022 2022-01-20 Wyrażenia stanowiska wobec planów spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w Warszawie w zakresie inwestycji kolejowych na terenie Miasta Rybnika dotyczących budowy nowych linii kolejowychPokaż
795/XLVII/2022 2022-01-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
794/XLVII/2022 2022-01-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
793/XLVII/2022 2022-01-20 Przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta RybnikaPokaż
792/XLVII/2022 2022-01-20 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta RybnikaPokaż
791/XLVI/2021 2021-12-16 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2022Pokaż
790/XLVI/2021 2021-12-16 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w RybnikuPokaż
789/XLVI/2021 2021-12-16 Rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Rybnika w przedmiocie szczepień przeciwko COVID-19Pokaż
788/XLVI/2021 2021-12-16 Rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Rybnika uchwały w sprawie ochrony dzieci oraz ludzi przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie promieniowania mikrofalowegoPokaż
787/XLVI/2021 2021-12-16 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
786/XLVI/2021 2021-12-16 Diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnymPokaż
785/XLVI/2021 2021-12-16 Powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady MiastaPokaż
784/XLVI/2021 2021-12-16 Odwołania Przewodniczących stałych Komisji Rady MiastaPokaż
783/XLVI/2021 2021-12-16 Przyjęcia "Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2023"Pokaż
782/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w RybnikuPokaż
781/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w RybnikuPokaż
780/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
779/XLVI/2021 2021-12-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
778/XLVI/2021 2021-12-16 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych przy ul. Zebrzydowickiej 2 ma okres 10 latPokaż
777/XLVI/2021 2021-12-16 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
776/XLVI/2021 2021-12-16 Zawarcia porozumienia z Gminą Świerklany w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkołyPokaż
775/XLVI/2021 2021-12-16 Zawarcia porozumienia z gminą Pilchowice na wykonywanie zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej łączącej gminę Pilchowice z gminą RybnikPokaż
774/XLVI/2021 2021-12-16 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 638/XXXVIII/2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
773/XLVI/2021 2021-12-16 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
772/XLVI/2021 2021-12-16 Przyjęcia Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji.Pokaż
771/XLVI/2021 2021-12-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
770/XLVI/2021 2021-12-16 Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutuPokaż
769/XLVI/2021 2021-12-16 Ustanowienia roku 2022 w Rybniku - Rokiem Początków Górnictwa Węglowego na ziemi rybnickiejPokaż
768/XLVI/2021 2021-12-16 Budżetu Miasta Rybnika na 2022 rokPokaż
767/XLVI/2021 2021-12-16 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
766/XLVI/2021 2021-12-16 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
765/XLVI/2021 2021-12-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
764/XLVI/2021 2021-12-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
763/XLV/2021 2021-11-18 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
762/XLV/2021 2021-11-18 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
761/XLV/2021 2021-11-18 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
760/XLV/2021 2021-11-18 Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026Pokaż
759/XLV/2021 2021-11-18 Przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rokPokaż
758/XLV/2021 2021-11-18 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rokPokaż
757/XLV/2021 2021-11-18 Zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
756/XLV/2021 2021-11-18 Zmiany Uchwały Nr 304/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
755/XLV/2021 2021-11-18 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
754/XLV/2021 2021-11-18 Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028Pokaż
753/XLV/2021 2021-11-18 Przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025" dla miasta RybnikaPokaż
752/XLV/2021 2021-11-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Szybowcowej (MPZP 54-18)Pokaż
751/XLV/2021 2021-11-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
750/XLV/2021 2021-11-18 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej i Radziejowskiej (MPZP 66)Pokaż
749/XLV/2021 2021-11-18 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
748/XLV/2021 2021-11-18 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
747/XLV/2021 2021-11-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
746/XLV/2021 2021-11-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
745/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany uchwały nr 534/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2021Pokaż
744/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany uchwały w sprawie przedmiotu działania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
743/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
742/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany składu osobowego Komisji RewizyjnejPokaż
741/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
740/XLIV/2021 2021-10-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego przejęcia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w granicach administracyjnych Miasta ŻoryPokaż
739/XLIV/2021 2021-10-21 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
738/XLIV/2021 2021-10-21 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026 S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
737/XLIV/2021 2021-10-21 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 rokuPokaż
736/XLIV/2021 2021-10-21 Pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
735/XLIV/2021 2021-10-21 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rokPokaż
734/XLIV/2021 2021-10-21 Zmiany zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2021Pokaż
733/XLIV/2021 2021-10-21 Zamiaru likwidacji Przedszkola nr 15 w RybnikuPokaż
732/XLIV/2021 2021-10-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
731/XLIV/2021 2021-10-21 Przyznania środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachPokaż
730/XLIV/2021 2021-10-21 Uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
729/XLIV/2021 2021-10-21 Podatku od środków transportowych na 2022 rokPokaż
728/XLIV/2021 2021-10-21 Podatku od nieruchomości na 2022 rokPokaż
727/XLIV/2021 2021-10-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
726/XLIV/2021 2021-10-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
725/XLIII/2021 2021-09-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
724/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
723/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
722/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
721/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawaniaPokaż
720/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
719/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
718/XLIII/2021 2021-09-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
717/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany statutu Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
716/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 174/XII/2015 w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
715/XLIII/2021 2021-09-23 Przyjęcia Lokalnego Programu Opieki Wytchnieniowej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2025Pokaż
714/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
713/XLIII/2021 2021-09-23 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy ŁukowejPokaż
712/XLIII/2021 2021-09-23 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180483 S ulicy WrębowejPokaż
711/XLIII/2021 2021-09-23 Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta RybnikaPokaż
710/XLIII/2021 2021-09-23 Uchylenia uchwały nr 687/XLI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II".Pokaż
709/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiana uchwały nr 258/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
708/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiana uchwały nr 241/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu nr 3 w RybnikuPokaż
707/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
706/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi "Wesoła Rybka" w RybnikuPokaż
705/XLIII/2021 2021-09-23 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Mikołaja Reja i Dworek (MPZP 65)Pokaż
704/XLIII/2021 2021-09-23 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
703/XLIII/2021 2021-09-23 Nabycia nieruchomościPokaż
702/XLIII/2021 2021-09-23 Zbycia nieruchomości (w drodze przetargu)Pokaż
701/XLIII/2021 2021-09-23 Zbycia nieruchomości (w drodze bezprzetargowej)Pokaż
700/XLIII/2021 2021-09-23 Darowizny nieruchomości na rzecz tworzonej Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w RybnikuPokaż
699/XLIII/2021 2021-09-23 Oddania nieruchomości w użytkowaniePokaż
698/XLIII/2021 2021-09-23 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
697/XLIII/2021 2021-09-23 Wyrażenia stanowiska wobec planowanych zmian w ustawie - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)Pokaż
696/XLIII/2021 2021-09-23 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
695/XLIII/2021 2021-09-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
694/XLIII/2021 2021-09-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
693/XLII/2021 2021-09-09 Przystąpienia do programu „Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.Pokaż
692/XLII/2021 2021-09-09 Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 1 (ul. Sztolniowa)Pokaż
691/XLII/2021 2021-09-09 Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 1 (ul. Okulickiego)Pokaż
690/XLII/2021 2021-09-09 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
689/XLII/2021 2021-09-09 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
688/XLI/2021 2021-08-05 Zmiany uchwały nr 534/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2021Pokaż
687/XLI/2021 2021-08-05 Uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Pokaż
686/XL/2021 2021-07-08 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
685/XL/2021 2021-07-08 Przekazania skargi według właściwościPokaż
684/XL/2021 2021-07-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Modrzewiowej, Gotartowickiej, Skowronków, Jodłowej i Przemysłowej (MPZP 54-21)Pokaż
683/XL/2021 2021-07-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
682/XL/2021 2021-07-08 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cichej (MPZP 63)Pokaż
681/XL/2021 2021-07-08 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
680/XL/2021 2021-07-08 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
679/XXXIX/2021 2021-06-24 Rozpatrzenia skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej w RybnikuPokaż
678/XXXIX/2021 2021-06-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy KłokocinPokaż
677/XXXIX/2021 2021-06-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy GolejówPokaż
676/XXXIX/2021 2021-06-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy OchojecPokaż
675/XXXIX/2021 2021-06-24 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
674/XXXIX/2021 2021-06-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-BrzezińskaPokaż
673/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 443/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 września 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
672/XXXIX/2021 2021-06-24 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
671/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 257/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
670/XXXIX/2021 2021-06-24 Utworzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku i nadania jej statutuPokaż
669/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 238/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w RybnikuPokaż
668/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
667/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
666/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
665/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
664/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
663/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Raciborska - Rzeczna i nadania nazwy ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
662/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Obwiednia PółnocnaPokaż
661/XXXIX/2021 2021-06-24 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180201 S ulicy LektorskiejPokaż
660/XXXIX/2021 2021-06-24 Ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180318 S ulicy PogodnejPokaż
659/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy BratkówPokaż
658/XXXIX/2021 2021-06-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Droga RegionalnaPokaż
657/XXXIX/2021 2021-06-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej fragmentu drogi oznaczonej nr 180080 S ul. Jerzego Giedroycia poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
656/XXXIX/2021 2021-06-24 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Żory i Miastem Rybnik dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka Drogi Regionalnej w km 0+072,59 - km 1+490,00Pokaż
655/XXXIX/2021 2021-06-24 Przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta RybnikaPokaż
654/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023Pokaż
653/XXXIX/2021 2021-06-24 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory, w zakresie przejęcia przez Miasto Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta ŻoryPokaż
652/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały nr 292/XVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Rybnik przyjazny Seniorom"Pokaż
651/XXXIX/2021 2021-06-24 Zbycia nieruchomościPokaż
650/XXXIX/2021 2021-06-24 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
649/XXXIX/2021 2021-06-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 62)Pokaż
648/XXXIX/2021 2021-06-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Tkoczów (MPZP 61)Pokaż
647/XXXIX/2021 2021-06-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 56)Pokaż
646/XXXIX/2021 2021-06-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej MPZP 52-2Pokaż
645/XXXIX/2021 2021-06-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1)Pokaż
644/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
643/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
642/XXXIX/2021 2021-06-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
641/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
640/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
639/XXXVIII/2021 2021-05-27 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
638/XXXVIII/2021 2021-05-27 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
637/XXXVIII/2021 2021-05-27 Uchylenia uchwały Nr 193/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
636/XXXVIII/2021 2021-05-27 Uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033Pokaż
635/XXXVIII/2021 2021-05-27 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "HOSSA" Sp. z o.o. w Rybniku orz podwyższenia wartości kapitału zakładowegoPokaż
634/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybnik przy ul. Gliwickiej 1Pokaż
633/XXXVIII/2021 2021-05-27 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rybniku przy ul. Hallera oraz podwyższenia kapitału zakładowegoPokaż
632/XXXVIII/2021 2021-05-27 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oraz podwyższenia kapitału zakładowegoPokaż
631/XXXVIII/2021 2021-05-27 Wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegoPokaż
630/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie KazachstanuPokaż
629/XXXVIII/2021 2021-05-27 Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiącym własności gminyPokaż
628/XXXVIII/2021 2021-05-27 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
627/XXXVIII/2021 2021-05-27 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
626/XXXVIII/2021 2021-05-27 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
625/XXXVIII/2021 2021-05-27 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, Dyrektora Przedszkola nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku, Dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku, Dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. Franciszka Blachnickiego w Rybniku, Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku, Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku, Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Kondrata Szwedy w Rybniku, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku, Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku, Dyrektora Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w RybnikuPokaż
624/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
623/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
622/XXXVIII/2021 2021-05-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
621/XXXVIII/2021 2021-05-27 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2020 rokPokaż
620/XXXVIII/2021 2021-05-27 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2020 rokPokaż
619/XXXVIII/2021 2021-05-27 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufaniaPokaż
618/XXXVII/2021 2021-04-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
617/XXXVII/2021 2021-04-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiskaPokaż
616/XXXVII/2021 2021-04-22 Zmiany w Statucie Dzielnicy KłokocinPokaż
615/XXXVII/2021 2021-04-22 Utworzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 i nadania jej statutuPokaż
614/XXXVII/2021 2021-04-22 Likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
613/XXXVII/2021 2021-04-22 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
612/XXXVII/2021 2021-04-22 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
611/XXXVII/2021 2021-04-22 Wyrażenia pozytywnego stanowiska dotyczącego procedury zmierzającej do darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13 - budynek "C" wraz z aulą, na rzecz tworzonej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Medycznej w RybnikuPokaż
610/XXXVII/2021 2021-04-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
609/XXXVII/2021 2021-04-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza (MPZP 54-20)Pokaż
608/XXXVII/2021 2021-04-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
607/XXXVII/2021 2021-04-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
606/XXXVII/2021 2021-04-22 Podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w RybnikuPokaż
605/XXXVI/2021 2021-04-08 Rozpatrzenia petycji Teresy Garland w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta Rybnika uchwały o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu KonstytucyjnegoPokaż
604/XXXVI/2021 2021-04-08 Rozpatrzenia petycji Teresy Garland w przedmiocie podjęcia opinii o przeprowadzenie referendum ludowegoPokaż
603/XXXVI/2021 2021-04-08 Zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w RybnikuPokaż
602/XXXVI/2021 2021-04-08 Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
601/XXXVI/2021 2021-04-08 Podziału instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
600/XXXVI/2021 2021-04-08 Wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Jejkowice porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Jejkowice, na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
599/XXXVI/2021 2021-04-08 Uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Pokaż
598/XXXVI/2021 2021-04-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)Pokaż
597/XXXV/2021 2021-03-25 Przekazania skargi według właściwościPokaż
596/XXXV/2021 2021-03-25 Rozpatrzenia petycji Teresy Garland w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta Rybnika w trybie pilnym uchwały pod nazwą „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”Pokaż
595/XXXV/2021 2021-03-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława KonarskiegoPokaż
594/XXXV/2021 2021-03-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda StaffaPokaż
593/XXXV/2021 2021-03-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LawendowejPokaż
592/XXXV/2021 2021-03-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego WorynyPokaż
591/XXXV/2021 2021-03-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga ŚródmiejskaPokaż
590/XXXV/2021 2021-03-25 Ustanowienia roku 2021 w Rybniku - Rokiem Powstań ŚląskichPokaż
589/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybniku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-BrzezińskaPokaż
588/XXXV/2021 2021-03-25 Przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2035Pokaż
587/XXXV/2021 2021-03-25 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rokPokaż
586/XXXV/2021 2021-03-25 Uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego „Meandry rzeki Rudy”Pokaż
585/XXXV/2021 2021-03-25 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem RydułtowyPokaż
584/XXXV/2021 2021-03-25 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem RydułtowyPokaż
583/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
582/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 174/XII/2015 w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015 - 2023Pokaż
581/XXXV/2021 2021-03-25 Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
580/XXXV/2021 2021-03-25 Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
579/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
578/XXXV/2021 2021-03-25 Utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w RybnikuPokaż
577/XXXV/2021 2021-03-25 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2021Pokaż
576/XXXV/2021 2021-03-25 Zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
575/XXXV/2021 2021-03-25 Wyrażenia pozytywnego stanowiska dotyczącego procedury zmierzającej do wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o. o. w organizacji w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rybniku przy ul. HalleraPokaż
574/XXXV/2021 2021-03-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
573/XXXV/2021 2021-03-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
572/XXXV/2021 2021-03-25 Oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika w 2020 roku.Pokaż
571/XXXV/2021 2021-03-25 Przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2020 rokuPokaż
570/XXXIV/2021 2021-02-25 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika oraz Straży Miejskiej w RybnikuPokaż
569/XXXIV/2021 2021-02-25 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika oraz Rybnickich Służb KomunalnychPokaż
568/XXXIV/2021 2021-02-25 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
567/XXXIV/2021 2021-02-25 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
566/XXXIV/2021 2021-02-25 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
565/XXXIV/2021 2021-02-25 Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia RybnikPokaż
564/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
563/XXXIV/2021 2021-02-25 Powierzenia przez Miasto Rybnik zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o nr 194 i 195 w granicach administracyjnych Miasta RybnikaPokaż
562/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i nadania statutu Zabytkowej Kopalni IgnacyPokaż
561/XXXIV/2021 2021-02-25 Podziału instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
560/XXXIV/2021 2021-02-25 Zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Rybnika za rok 2021Pokaż
559/XXXIV/2021 2021-02-25 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
558/XXXIV/2021 2021-02-25 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2021 rokuPokaż
557/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rokPokaż
556/XXXIV/2021 2021-02-25 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
555/XXXIV/2021 2021-02-25 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Błękitnej (MPZP 54-17)Pokaż
554/XXXIV/2021 2021-02-25 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
553/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
552/XXXIV/2021 2021-02-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
551/XXXIII/2021 2021-02-25 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
550/XXXIII/2021 2021-02-25 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
549/XXXII/2021 2021-02-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
548/XXXI/2021 2021-01-28 Powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rybnika przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniającychPokaż
547/XXXI/2021 2021-01-28 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPokaż
546/XXXI/2021 2021-01-28 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
545/XXXI/2021 2021-01-28 Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymiPokaż
544/XXXI/2021 2021-01-28 Zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w RybnikuPokaż
543/XXXI/2021 2021-01-28 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
542/XXXI/2021 2021-01-28 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
541/XXXI/2021 2021-01-28 Uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia Miejskiej Systemu InformacjiPokaż
540/XXXI/2021 2021-01-28 Przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Miasta RybnikaPokaż
539/XXXI/2021 2021-01-28 Zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rokPokaż
538/XXXI/2021 2021-01-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
537/XXXI/2021 2021-01-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 58)Pokaż
536/XXXI/2021 2021-01-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
535/XXXI/2021 2021-01-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
534/XXX/2020 2020-12-17 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2021Pokaż
533/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 308/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2020Pokaż
532/XXX/2020 2020-12-17 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
531/XXX/2020 2020-12-17 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w RybnikuPokaż
530/XXX/2020 2020-12-17 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
529/XXX/2020 2020-12-17 Przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt. „Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2022"Pokaż
528/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 199/XIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020Pokaż
527/XXX/2020 2020-12-17 Uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 i 2 w RybnikuPokaż
526/XXX/2020 2020-12-17 Przyjęcia Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rokPokaż
525/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 469/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
524/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 468/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w RybnikuPokaż
523/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
522/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 466/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
521/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany uchwały nr 464/XXVI/2020 w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
520/XXX/2020 2020-12-17 Ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku w części dotyczącej lokalizacjiPokaż
519/XXX/2020 2020-12-17 Zmiany statutu Teatru Ziemi RybnickiejPokaż
518/XXX/2020 2020-12-17 Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
517/XXX/2020 2020-12-17 Nadania nazwy drodze – ulica CzekoladowaPokaż
516/XXX/2020 2020-12-17 Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta RybnikaPokaż
515/XXX/2020 2020-12-17 Określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030", w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwojuPokaż
514/XXX/2020 2020-12-17 Budżetu Miasta Rybnika na 2021 rokPokaż
513/XXX/2020 2020-12-17 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
512/XXX/2020 2020-12-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
511/XXX/2020 2020-12-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
510/XXIX/2020 2020-12-03 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 435/XXVII/2016 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
509/XXIX/2020 2020-12-03 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePokaż
508/XXIX/2020 2020-12-03 Przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2025" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w RybnikuPokaż
507/XXIX/2020 2020-12-03 Wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji RybnikPokaż
506/XXVIII/2020 2020-11-19 Rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Rybnika w przedmiocie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomościPokaż
505/XXVIII/2020 2020-11-19 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w RybnikuPokaż
504/XXVIII/2020 2020-11-19 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
503/XXVIII/2020 2020-11-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
502/XXVIII/2020 2020-11-19 Przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rokPokaż
501/XXVIII/2020 2020-11-19 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Żory, z przeznaczeniem na wsparcie Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.Pokaż
500/XXVIII/2020 2020-11-19 Powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
499/XXVIII/2020 2020-11-19 Zmiany uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
498/XXVIII/2020 2020-11-19 Sprawienia przez Gminę Rybnik pogrzebu osobom zmarłym oraz pochówku dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciążyPokaż
497/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchylenia Uchwały nr 507/XXXII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących w zakresie sprawienia pogrzebu przez gminęPokaż
496/XXVIII/2020 2020-11-19 Zmiany uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawaniaPokaż
495/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
494/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
493/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
492/XXVIII/2020 2020-11-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 58)Pokaż
491/XXVIII/2020 2020-11-19 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomościPokaż
490/XXVIII/2020 2020-11-19 Ustanowienia prawa użytkowania nieruchomościPokaż
489/XXVIII/2020 2020-11-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego przejęcia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 w granicach administracyjnych Miasta ŻoryPokaż
488/XXVIII/2020 2020-11-19 Wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu między innymi obniżenia stawek podatku dochodowego od osób fizycznychPokaż
487/XXVIII/2020 2020-11-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
486/XXVIII/2020 2020-11-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
485/XXVII/2020 2020-10-29 Wyboru ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniającychPokaż
484/XXVII/2020 2020-10-29 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na ławników sądowych ana kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniającychPokaż
483/XXVII/2020 2020-10-29 Ustalenia sposobu głosowania na ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniającychPokaż
482/XXVII/2020 2020-10-29 Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających, które nie spełniają wymagań formalnychPokaż
481/XXVI/2020 2020-10-22 Zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroliPokaż
480/XXVI/2020 2020-10-22 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie budowy drogi dojazdowej bocznej od Ronda Rybnickiego w Żorach w granicach administracyjnych Miasta Rybnik oraz zarządzania wybudowanym odcinkiem drogiPokaż
479/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 437/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława KonarskiegoPokaż
478/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 436/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda StaffaPokaż
477/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 435/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LawendowejPokaż
476/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 434/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego WorynyPokaż
475/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 433/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga ŚródmiejskaPokaż
474/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-BrzezińskaPokaż
473/XXVI/2020 2020-10-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 rokuPokaż
472/XXVI/2020 2020-10-22 Przyjęcia "Aktualizacji Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022" będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o.Pokaż
471/XXVI/2020 2020-10-22 Przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023" będących w posiadaniu HYDROINSTAL Sp. z o.o.Pokaż
470/XXVI/2020 2020-10-22 Utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w RybnikuPokaż
469/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
468/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
467/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
466/XXVI/2020 2020-10-22 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
465/XXVI/2020 2020-10-22 Powierzenia prowadzenia obsługi Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
464/XXVI/2020 2020-10-22 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w RybnikuPokaż
463/XXVI/2020 2020-10-22 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
462/XXVI/2020 2020-10-22 Zamiaru dokonania podziału samorządowej instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
461/XXVI/2020 2020-10-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
460/XXVI/2020 2020-10-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
459/XXVI/2020 2020-10-22 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 775/LI/2014 w sprawie nadania nazwy placowi (Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza)Pokaż
458/XXVI/2020 2020-10-22 Podatku od środków transportowych na 2021 rokPokaż
457/XXVI/2020 2020-10-22 Podatku od nieruchomości na 2021 rokPokaż
456/XXVI/2020 2020-10-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
455/XXVI/2020 2020-10-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
454/XXV/2020 2020-09-24 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
453/XXV/2020 2020-09-24 Przekazania skargi według właściwościPokaż
452/XXV/2020 2020-09-24 Pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w RybnikuPokaż
451/XXV/2020 2020-09-24 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniającychPokaż
450/XXV/2020 2020-09-24 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
449/XXV/2020 2020-09-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
448/XXV/2020 2020-09-24 Wskazania osoby w skład Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
447/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2020Pokaż
446/XXV/2020 2020-09-24 Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieliPokaż
445/XXV/2020 2020-09-24 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
444/XXV/2020 2020-09-24 Przyznania środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachPokaż
443/XXV/2020 2020-09-24 Organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
442/XXV/2020 2020-09-24 Statutu Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
441/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany statutu Teatru Ziemi RybnickiejPokaż
440/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
439/XXV/2020 2020-09-24 Ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki im. Konstantego Prusa w Rybniku w części dotyczącej przedmiotu działaniaPokaż
438/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
437/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława KonarskiegoPokaż
436/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda StaffaPokaż
435/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LawendowejPokaż
434/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego WorynyPokaż
433/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga ŚródmiejskaPokaż
432/XXV/2020 2020-09-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia - BrzezińskaPokaż
431/XXV/2020 2020-09-24 Pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - PszczynaPokaż
430/XXV/2020 2020-09-24 Pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej) z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiejPokaż
429/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
428/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
427/XXV/2020 2020-09-24 Powierzenia Hossa sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zadań własnych Miasta Rybnika z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymiPokaż
426/XXV/2020 2020-09-24 Uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
425/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany uchwały nr 328/XIX/2020 z dnia 20.02.2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa ŚląskiegoPokaż
424/XXV/2020 2020-09-24 Określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez Beneficjenta u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" oraz wysokości tego wkładuPokaż
423/XXV/2020 2020-09-24 Przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta RybnikaPokaż
422/XXV/2020 2020-09-24 Aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika”Pokaż
421/XXV/2020 2020-09-24 Uchylenia uchwały nr 729/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy”Pokaż
420/XXV/2020 2020-09-24 Zbycia nieruchomości (ul. Orzepowicka)Pokaż
419/XXV/2020 2020-09-24 Zbycia nieruchomości (Ochojec, Niewiadom, Rybnik)Pokaż
418/XXV/2020 2020-09-24 Zbycia nieruchomości (obręb Rybnik)Pokaż
417/XXV/2020 2020-09-24 Zbycia nieruchomości (obręb Wielopole)Pokaż
416/XXV/2020 2020-09-24 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
415/XXV/2020 2020-09-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
414/XXV/2020 2020-09-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
413/XXIV/2020 2020-06-25 Rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miasta Rybnika w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomościPokaż
412/XXIV/2020 2020-06-25 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w RybnikuPokaż
411/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
410/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany w Statucie Dzielnicy OchojecPokaż
409/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany w Statucie Dzielnicy GolejówPokaż
408/XXIV/2020 2020-06-25 Zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rybnik przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji RybnikPokaż
407/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany uchwały nr 375/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
406/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
405/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
404/XXIV/2020 2020-06-25 Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta RybnikaPokaż
403/XXIV/2020 2020-06-25 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 rokuPokaż
402/XXIV/2020 2020-06-25 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
401/XXIV/2020 2020-06-25 Zmiany Uchwały Nr 187/XIV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście Rybnik na lata 2019-2021 pt. "Pakiet opieki wytchnieniowej"Pokaż
400/XXIV/2020 2020-06-25 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta na 2020 rok na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
399/XXIV/2020 2020-06-25 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 maja 2020 r. Nr IFIII.4131.1.15.2020Pokaż
398/XXIV/2020 2020-06-25 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
397/XXIV/2020 2020-06-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
396/XXIV/2020 2020-06-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
395/XXIII/2020 2020-05-28 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2019 rokPokaż
394/XXIII/2020 2020-05-28 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2019 rokPokaż
393/XXIII/2020 2020-05-28 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufaniaPokaż
392/XXII/2020 2020-05-21 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Grupa Działamy na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
391/XXII/2020 2020-05-21 Pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów – Koalicja Polska Wolna od 5G bez rozpatrzeniaPokaż
390/XXII/2020 2020-05-21 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
389/XXII/2020 2020-05-21 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych w wyborach uzupełniających kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
388/XXII/2020 2020-05-21 Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymPokaż
387/XXII/2020 2020-05-21 Zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia od Miasta Rydułtowy zadania zarządzania nieruchomościami zajętymi pod ulicę NiewiadomskąPokaż
386/XXII/2020 2020-05-21 Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera (MPZP 60)Pokaż
385/XXII/2020 2020-05-21 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie (MPZP 59)Pokaż
384/XXII/2020 2020-05-21 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)Pokaż
383/XXII/2020 2020-05-21 Zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
382/XXII/2020 2020-05-21 Przyjęcia Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
381/XXII/2020 2020-05-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
380/XXII/2020 2020-05-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
379/XXI/2020 2020-04-23 Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
378/XXI/2020 2020-04-23 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
377/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
376/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
375/XXI/2020 2020-04-23 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
374/XXI/2020 2020-04-23 Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychPokaż
373/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
372/XXI/2020 2020-04-23 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2020 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
371/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
370/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 276/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie założenia Specjalnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w miejsce obecnej Szkoły Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym-Szkoły Życia” w Rybniku przy ul. Hibnera 41 oraz włączenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rybniku do zespołuPokaż
369/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 348/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rybniku oraz nadania mu statutuPokaż
368/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 345/XX/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku z Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
367/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 322/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
366/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały nr 320/XIX/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
365/XXI/2020 2020-04-23 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w RybnikuPokaż
364/XXI/2020 2020-04-23 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2020Pokaż
363/XXI/2020 2020-04-23 Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 340/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
362/XXI/2020 2020-04-23 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na wsparcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w zakresie działania Oddziału ZakaźnegoPokaż
361/XXI/2020 2020-04-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
360/XXI/2020 2020-04-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
359/XXI/2020 2020-04-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
358/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody drzewa z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica rosnącego na terenie Miasta Rybnik na Józefowcu w dzielnicy WielopolePokaż
357/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Stawy w Dolinie Rudy” i użytku ekologicznego „Łęg w dolinie Rudy”Pokaż
356/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Głębokie Doły”Pokaż
355/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody pięciu drzew w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w dolinie RudyPokaż
354/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody ośmiu drzew z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica rosnących na terenie Miasta Rybnik w lesie ParuszowiecPokaż
353/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody drzewa z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica rosnącego na terenie Miasta Rybnik w rejonie Głębokich DołówPokaż
352/XX/2020 2020-03-12 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2020 rokPokaż
351/XX/2020 2020-03-12 Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rokPokaż
350/XX/2020 2020-03-12 Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
349/XX/2020 2020-03-12 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
348/XX/2020 2020-03-12 Utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego w Rybniku oraz nadania mu statutuPokaż
347/XX/2020 2020-03-12 Zmiany uchwały nr 594/XXV/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie założenia placówki Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej oraz zmiany innej uchwałyPokaż
346/XX/2020 2020-03-12 Likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
345/XX/2020 2020-03-12 Wyłączenia Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku z Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
344/XX/2020 2020-03-12 Rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku oraz likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w RybnikuPokaż
343/XX/2020 2020-03-12 Likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
342/XX/2020 2020-03-12 Wyłączenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
341/XX/2020 2020-03-12 Zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta RybnikaPokaż
340/XX/2020 2020-03-12 Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
339/XX/2020 2020-03-12 zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
338/XX/2020 2020-03-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
337/XX/2020 2020-03-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
336/XX/2020 2020-03-12 Oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika w 2019 rokuPokaż
335/XX/2020 2020-03-12 Przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2019 rokuPokaż
334/XX/2020 2020-03-12 Nadania nazwy: Park im. Adama FudalegoPokaż
333/XIX/2020 2020-02-20 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
332/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany składu osobowego komisji Rady MiastaPokaż
331/XIX/2020 2020-02-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"Pokaż
330/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
329/XIX/2020 2020-02-20 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rokPokaż
328/XIX/2020 2020-02-20 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa ŚląskiegoPokaż
327/XIX/2020 2020-02-20 Ustalenia Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w RybnikuPokaż
326/XIX/2020 2020-02-20 Przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina"Pokaż
325/XIX/2020 2020-02-20 Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina"Pokaż
324/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”Pokaż
323/XIX/2020 2020-02-20 Włączenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku w strukturę Zespołu Szkół nr 6 w RybnikuPokaż
322/XIX/2020 2020-02-20 Utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
321/XIX/2020 2020-02-20 Włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku w strukturę Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w RybnikuPokaż
320/XIX/2020 2020-02-20 Utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutuPokaż
319/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
318/XIX/2020 2020-02-20 Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków MiejskichPokaż
317/XIX/2020 2020-02-20 Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miasta nr 257/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
316/XIX/2020 2020-02-20 Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
315/XIX/2020 2020-02-20 Ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku w części dotyczącej lokalizacjiPokaż
314/XIX/2020 2020-02-20 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Tragedii GórnośląskiejPokaż
313/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały nr 62/V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku"Pokaż
312/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
311/XIX/2020 2020-02-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
310/XIX/2020 2020-02-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
309/XIX/2020 2020-02-20 Przystąpienia do stowarzyszenia „Samorządy dla Żużla"Pokaż
308/XVIII/2020 2020-01-30 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2020Pokaż
307/XVIII/2020 2020-01-30 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
306/XVIII/2020 2020-01-30 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
305/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rydułtowy dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy części drogi publicznej w km 0+000 ÷ km 0+450 położonej w granicach terytorialnych Miasta Rydułtowy, w ramach wykonywanej przez Miasto Rybnik inwestycji pn. „Przebudowa odcinka ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnika”Pokaż
304/XVIII/2020 2020-01-30 Zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
303/XVIII/2020 2020-01-30 Powierzenia prowadzenia obsługi Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w Rybniku Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
302/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w RybnikuPokaż
301/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
300/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
299/XVIII/2020 2020-01-30 Przystąpienia Miasta Rybnika do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020Pokaż
298/XVIII/2020 2020-01-30 Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rybnika na lata 2020-2022Pokaż
297/XVIII/2020 2020-01-30 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyPokaż
296/XVIII/2020 2020-01-30 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla bezdomnychPokaż
295/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory, w zakresie przejęcia przez Miasto Żory realizacji zadania publicznego, dotyczącego zapewnienia schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Miasta RybnikaPokaż
294/XVIII/2020 2020-01-30 Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2020Pokaż
293/XVIII/2020 2020-01-30 Zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
292/XVIII/2020 2020-01-30 Zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych w RybnikuPokaż
291/XVIII/2020 2020-01-30 Zamiaru likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
290/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik na dzieci będące mieszkańcami Gminy Lyski, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Miasta RybnikaPokaż
289/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik na dzieci będące mieszkańcami gminy Żory, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Miasta RybnikaPokaż
288/XVIII/2020 2020-01-30 Powołania członków Rady MuzeumPokaż
287/XVIII/2020 2020-01-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
286/XVIII/2020 2020-01-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)Pokaż
285/XVIII/2020 2020-01-30 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
284/XVIII/2020 2020-01-30 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
283/XVII/2019 2019-12-12 Powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rybnika przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
282/XVII/2019 2019-12-12 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
281/XVII/2019 2019-12-12 Nadania nazw skrzyżowaniom wielopoziomowym (węzłom drogowym) powstałym w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (Węzeł Gotartowicka, Węzeł Świerklańska, Węzeł Chwałowicka, Węzeł Śródmiejska, Węzeł Wodzisławska)Pokaż
280/XVII/2019 2019-12-12 Nadania nazw nowo wybudowanym odcinkom dróg powstałych w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-PszczynaPokaż
279/XVII/2019 2019-12-12 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
278/XVII/2019 2019-12-12 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
277/XVII/2019 2019-12-12 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rokPokaż
276/XVII/2019 2019-12-12 Przejęcia przez Miasto Rybnik zadania Wojewody Śląskiego związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowejPokaż
275/XVII/2019 2019-12-12 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowejPokaż
274/XVII/2019 2019-12-12 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
273/XVII/2019 2019-12-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
272/XVII/2019 2019-12-12 Zamiany nieruchomościPokaż
271/XVII/2019 2019-12-12 Budżetu Miasta Rybnika na 2020 rokPokaż
270/XVII/2019 2019-12-12 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
269/XVII/2019 2019-12-12 Wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PITPokaż
268/XVII/2019 2019-12-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
267/XVII/2019 2019-12-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
266/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
265/XVI/2019 2019-11-21 Stanowiska Rady Miasta Rybnika dotyczącego podjęcia działań zmierzających do wyeliminowaniu z używania w Urzędzie Miasta Rybnika i jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika opakowań i naczyń plastikowychPokaż
264/XVI/2019 2019-11-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 rokuPokaż
263/XVI/2019 2019-11-21 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy RybnikPokaż
262/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
261/XVI/2019 2019-11-21 Stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Zespole Szkół nr 2 w RybnikuPokaż
260/XVI/2019 2019-11-21 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
259/XVI/2019 2019-11-21 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
258/XVI/2019 2019-11-21 Nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
257/XVI/2019 2019-11-21 Utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w RybnikuPokaż
256/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
255/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
254/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 240/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 3 w RybnikuPokaż
253/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 238/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w RybnikuPokaż
252/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
251/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowePokaż
250/XVI/2019 2019-11-21 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
249/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
248/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 703/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
247/XVI/2019 2019-11-21 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 rokuPokaż
246/XVI/2019 2019-11-21 Usunięcia nazw ulic (ul. Azaliowa, ul. Begonii, ul. Gerberów, ul. Jaskrów, ul. Stokrotki)Pokaż
245/XVI/2019 2019-11-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
244/XVI/2019 2019-11-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
243/XV/2019 2019-10-24 Pozostawienia petycji bez rozpatrzeniaPokaż
242/XV/2019 2019-10-24 Powołania Komisji ds. statutów dzielnicPokaż
241/XV/2019 2019-10-24 Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w RybnikuPokaż
240/XV/2019 2019-10-24 Utworzenia Miejskiego Żłobka nr 3 w RybnikuPokaż
239/XV/2019 2019-10-24 Nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w RybnikuPokaż
238/XV/2019 2019-10-24 Utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w RybnikuPokaż
237/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rybniku w Zespole Szkół nr 6 w RybnikuPokaż
236/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Rybniku w Zespole Szkół Sportowych w RybnikuPokaż
235/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
234/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku w Zespole Szkół nr 3 w RybnikuPokaż
233/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w RybnikuPokaż
232/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 5 w Rybniku w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w RybnikuPokaż
231/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Rybniku w Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuPokaż
230/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Rybniku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w RybnikuPokaż
229/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 w Rybniku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w RybnikuPokaż
228/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku w Zespole Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
227/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku w II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w RybnikuPokaż
226/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku w I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
225/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoPokaż
224/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzących w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz zmiany innych uchwałPokaż
223/XV/2019 2019-10-24 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
222/XV/2019 2019-10-24 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
221/XV/2019 2019-10-24 przyjęcia stanowiska w przedmiocie finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznejPokaż
220/XV/2019 2019-10-24 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
219/XV/2019 2019-10-24 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023.Pokaż
218/XV/2019 2019-10-24 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"Pokaż
217/XV/2019 2019-10-24 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „HOSSA” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oraz podwyższenia wartości dotychczasowych udziałówPokaż
216/XV/2019 2019-10-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56)Pokaż
215/XV/2019 2019-10-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)Pokaż
214/XV/2019 2019-10-24 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika, nie stanowiących własności gminyPokaż
213/XV/2019 2019-10-24 Podatku od środków transportowych na 2020 rokPokaż
212/XV/2019 2019-10-24 Podatku od nieruchomości na 2020 rokPokaż
211/XV/2019 2019-10-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
210/XV/2019 2019-10-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
209/XIV/2019 2019-09-26 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2019Pokaż
208/XIV/2019 2019-09-26 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
207/XIV/2019 2019-09-26 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 9 w RybnikuPokaż
206/XIV/2019 2019-09-26 Pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargiPokaż
205/XIV/2019 2019-09-26 Wyboru ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
204/XIV/2019 2019-09-26 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na ławników sądowych na kadencję 2020-2023Pokaż
203/XIV/2019 2019-09-26 Ustalenia sposobu głosowania na ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
202/XIV/2019 2019-09-26 Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023, które nie spełnia wymagań formalnychPokaż
201/XIV/2019 2019-09-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
200/XIV/2019 2019-09-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
199/XIV/2019 2019-09-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka w RybnikuPokaż
198/XIV/2019 2019-09-26 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Nieobczyce-Paryż)Pokaż
197/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy RzecznejPokaż
196/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy PocztowejPokaż
195/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy TkoczówPokaż
194/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy LaurowejPokaż
193/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy ImbirowejPokaż
192/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wisławy SzymborskiejPokaż
191/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy KaktusowaPokaż
190/XIV/2019 2019-09-26 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaPokaż
189/XIV/2019 2019-09-26 Przyznania środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachPokaż
188/XIV/2019 2019-09-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
187/XIV/2019 2019-09-26 Przyjęcia Programu osłonowego w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście Rybnik na lata 2019-2021 pt.„Pakiet opieki wytchnieniowej"Pokaż
186/XIV/2019 2019-09-26 Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetycznePokaż
185/XIV/2019 2019-09-26 Wyrażenia zgody na podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-ŚląskiegoPokaż
184/XIV/2019 2019-09-26 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
183/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
182/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10)Pokaż
181/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
180/XIV/2019 2019-09-26 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoPokaż
179/XIV/2019 2019-09-26 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika, nie stanowiących własności gminyPokaż
178/XIV/2019 2019-09-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
177/XIV/2019 2019-09-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
176/XIII/2019 2019-07-24 Wystąpienia z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian w polskim prawie nakazujących magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętychPokaż
175/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
174/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
173/XII/2019 2019-06-27 Przekazania petycji zgodnie z właściwościąPokaż
172/XII/2019 2019-06-27 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
171/XII/2019 2019-06-27 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa CyranaPokaż
170/XII/2019 2019-06-27 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościelnej 2 w RybnikuPokaż
169/XII/2019 2019-06-27 Przyjęcie „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022”Pokaż
168/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 174/XII/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
167/XII/2019 2019-06-27 Uchylenia uchwały nr 173/XII/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023, ze zmianamiPokaż
166/XII/2019 2019-06-27 Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoPokaż
165/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
164/XII/2019 2019-06-27 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Władysława WeberaPokaż
163/XII/2019 2019-06-27 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego (MPZP 55)Pokaż
162/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)Pokaż
161/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)Pokaż
160/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)Pokaż
159/XII/2019 2019-06-27 Zbycia nieruchomości na rzecz kościelnej osoby prawnejPokaż
158/XII/2019 2019-06-27 Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowejPokaż
157/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
156/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Rybnik z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Rybnika prowadzonych przez inne organy prowadzącePokaż
155/XII/2019 2019-06-27 Dostosowania nazwy Szkoły Policealna dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
154/XII/2019 2019-06-27 Dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybniku, wchodzącej w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego i PraktycznegoPokaż
153/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 rokuPokaż
152/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
151/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 111/VIII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019Pokaż
150/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta RybnikaPokaż
149/XII/2019 2019-06-27 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
148/XII/2019 2019-06-27 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowejPokaż
147/XII/2019 2019-06-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
146/XII/2019 2019-06-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
145/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie stosowania przez Radę Miasta, Urząd Miasta czy też Prezydenta formy petycji, w przypadku formułowania żądań wprowadzenia zmian ustawowych, a nie apelu czy innej formy bezskutecznejPokaż
144/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia komisji Rady Miasta Rybnika do spraw walki z niską emisjąPokaż
143/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały w sprawie przedmiotu działania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
142/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
141/XI/2019 2019-05-23 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023Pokaż
140/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu wyborczego przez Komisję Samorządu i BezpieczeństwaPokaż
139/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
138/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
137/XI/2019 2019-05-23 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
136/XI/2019 2019-05-23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
135/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 104/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
134/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 103/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
133/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 102/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w RybnikuPokaż
132/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
131/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)Pokaż
130/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)Pokaż
129/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)Pokaż
128/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)Pokaż
127/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oświęcim, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Miasta RybnikaPokaż
126/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenia poparcia dla przedłużenia umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie budowy sali koncertowej w RybnikuPokaż
125/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec"Pokaż
124/XI/2019 2019-05-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
123/XI/2019 2019-05-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
122/XI/2019 2019-05-23 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2018 rokPokaż
121/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rokPokaż
120/XI/2019 2019-05-23 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufaniaPokaż
119/X/2019 2019-05-09 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
118/IX/2019 2019-04-25 Stanowiska Rady Miasta Rybnika dotyczącego wynagrodzenia lub innej gratyfikacji za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświatyPokaż
117/VIII/2019 2019-04-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
116/VIII/2019 2019-04-11 Budżetu obywatelskiego Miasta RybnikaPokaż
115/VIII/2019 2019-04-11 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7Pokaż
114/VIII/2019 2019-04-11 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianiaPokaż
113/VIII/2019 2019-04-11 Wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 925Pokaż
112/VIII/2019 2019-04-11 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
111/VIII/2019 2019-04-11 Doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019Pokaż
110/VIII/2019 2019-04-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
109/VIII/2019 2019-04-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
108/VII/2019 2019-04-02 Stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia i zarządzenia ponownych wyborówPokaż
107/VI/2019 2019-03-21 Zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowaPokaż
106/VI/2019 2019-03-21 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatriantaPokaż
105/VI/2019 2019-03-21 Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2019-2021Pokaż
104/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
103/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
102/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w RybnikuPokaż
101/VI/2019 2019-03-21 Zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepłaPokaż
100/VI/2019 2019-03-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
99/VI/2019 2019-03-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
98/VI/2019 2019-03-21 Przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030"Pokaż
97/VI/2019 2019-03-21 Ustanowienia roku 2019 w Rybniku - Rokiem EuropyPokaż
96/V/2019 2019-02-28 Zmiany składu osobowego komisji Rady MiastaPokaż
95/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
94/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ZamysłówPokaż
93/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy WielopolePokaż
92/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ŚródmieściePokaż
91/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy StodołyPokaż
90/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy SmolnaPokaż
89/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
88/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
87/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy RadziejówPokaż
86/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy PopielówPokaż
85/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec-PiaskiPokaż
84/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy OrzepowicePokaż
83/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy OchojecPokaż
82/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy NiewiadomPokaż
81/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy NiedobczycePokaż
80/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy MeksykPokaż
79/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
78/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka KuźniaPokaż
77/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy KłokocinPokaż
76/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy KamieńPokaż
75/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GrabowniaPokaż
74/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GotartowicePokaż
73/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GolejówPokaż
72/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ChwałowicePokaż
71/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ChwałęcicePokaż
70/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
69/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
68/V/2019 2019-02-28 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rokPokaż
67/V/2019 2019-02-28 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2019 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
66/V/2019 2019-02-28 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad NacynąPokaż
65/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 rokuPokaż
64/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
63/V/2019 2019-02-28 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa ŚląskiegoPokaż
62/V/2019 2019-02-28 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku"Pokaż
61/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
60/V/2019 2019-02-28 Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2019Pokaż
59/V/2019 2019-02-28 Rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w RybnikuPokaż
58/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1)Pokaż
57/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)Pokaż
56/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50)Pokaż
55/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)Pokaż
54/V/2019 2019-02-28 Podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w PolscePokaż
53/V/2019 2019-02-28 Postulatu zmiany uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwPokaż
52/V/2019 2019-02-28 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w RybnikuPokaż
51/V/2019 2019-02-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
50/V/2019 2019-02-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
49/IV/2019 2019-01-24 Zmiany składów osobowych komisji Rady MiastaPokaż
48/IV/2019 2019-01-24 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta RybnikaPokaż
47/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
46/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta RybnikaPokaż
45/IV/2019 2019-01-24 Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”Pokaż
44/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia „Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022"Pokaż
43/IV/2019 2019-01-24 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w RybnikuPokaż
42/IV/2019 2019-01-24 Wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Strategia elektromobilności dla Miasta Rybnika na lata 2019-2030" w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"Pokaż
41/IV/2019 2019-01-24 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Oleskim w zakresie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuPokaż
40/IV/2019 2019-01-24 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
39/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej JuliuszPokaż
38/IV/2019 2019-01-24 Zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
37/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023Pokaż
36/IV/2019 2019-01-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i ich wydzierżawianiaPokaż
35/IV/2019 2019-01-24 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
34/IV/2019 2019-01-24 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7Pokaż
33/IV/2019 2019-01-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
32/IV/2019 2019-01-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
31/III/2018 2018-12-13 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPokaż
30/III/2018 2018-12-13 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejPokaż
29/III/2018 2018-12-13 Uchwalenia Statutu Miasta RybnikaPokaż
28/III/2018 2018-12-13 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
27/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącymPokaż
26/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w RybnikuPokaż
25/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
24/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
23/III/2018 2018-12-13 Zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
22/III/2018 2018-12-13 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
21/III/2018 2018-12-13 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rokPokaż
20/III/2018 2018-12-13 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek e szkole i w domu" na lata 2019-2023.Pokaż
19/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Górnośląskiej 108 w RybnikuPokaż
18/III/2018 2018-12-13 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
17/III/2018 2018-12-13 Budżetu Miasta Rybnika na 2019 rokPokaż
16/III/2018 2018-12-13 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
15/III/2018 2018-12-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
14/III/2018 2018-12-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
13/II/2018 2018-11-29 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
12/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiPokaż
11/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji RewizyjnejPokaż
10/II/2018 2018-11-29 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady MiastaPokaż
9/II/2018 2018-11-29 Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady MiastaPokaż
8/II/2018 2018-11-29 Ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
7/II/2018 2018-11-29 Powołania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
6/II/2018 2018-11-29 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
5/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
4/II/2018 2018-11-29 Ustalenia sposobu głosowania na Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
3/I/2018 2018-11-22 Wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
2/I/2018 2018-11-22 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
1/I/2018 2018-11-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
860/LII/2018 2018-11-08 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
859/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika"Pokaż
858/LII/2018 2018-11-08 Uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
857/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku.Pokaż
856/LII/2018 2018-11-08 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
855/LII/2018 2018-11-08 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"Pokaż
854/LII/2018 2018-11-08 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”Pokaż
853/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)Pokaż
852/LII/2018 2018-11-08 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
851/LII/2018 2018-11-08 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
850/LI/2018 2018-10-11 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejPokaż
849/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia Statutu Miasta RybnikaPokaż
848/LI/2018 2018-10-11 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 rokuPokaż
847/LI/2018 2018-10-11 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 rokuPokaż
846/LI/2018 2018-10-11 Wskazania osób w skład Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
845/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS)Pokaż
844/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Józefa PolokaPokaż
843/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”Pokaż
842/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
841/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)Pokaż
840/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)Pokaż
839/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
838/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku - Ochojcu dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
837/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
836/LI/2018 2018-10-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
835/LI/2018 2018-10-11 Podatku od środków transportowych na 2019 rokPokaż
834/LI/2018 2018-10-11 Podatku od nieruchomości na 2019 rokPokaż
833/LI/2018 2018-10-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
832/LI/2018 2018-10-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
831/L/2018 2018-09-13 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
830/L/2018 2018-09-13 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
829/L/2018 2018-09-13 Zmiany składu osobowego Komisji RewizyjnejPokaż
828/L/2018 2018-09-13 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Pokaż
827/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
826/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborczePokaż
825/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
824/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
823/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
822/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy ZamysłówPokaż
821/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnik PółnocPokaż
820/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
819/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy RadziejówPokaż
818/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy PopielówPokaż
817/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy NiewiadomPokaż
816/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
815/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy KamieńPokaż
814/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy GotartowicePokaż
813/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
812/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 744/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
811/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
810/L/2018 2018-09-13 Założenia Zespołu Edukacyjno - Artystycznego Przygoda w RybnikuPokaż
809/L/2018 2018-09-13 Założenia Przedszkola nr 51 w RybnikuPokaż
808/L/2018 2018-09-13 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w RybnikuPokaż
807/L/2018 2018-09-13 Zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w RybnikuPokaż
806/L/2018 2018-09-13 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
805/L/2018 2018-09-13 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychPokaż
804/L/2018 2018-09-13 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
803/L/2018 2018-09-13 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatriantaPokaż
802/L/2018 2018-09-13 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
801/L/2018 2018-09-13 Nadania boisku piłkarskiemu w Rybniku imienia Andrzeja FrydeckiegoPokaż
800/L/2018 2018-09-13 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
799/L/2018 2018-09-13 Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku"Pokaż
798/L/2018 2018-09-13 Zniesienia nazwy skrzyżowania "Rondo Mikołowskie"Pokaż
797/L/2018 2018-09-13 Przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023”Pokaż
796/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
795/L/2018 2018-09-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
794/L/2018 2018-09-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
793/XLIX/2018 2018-06-27 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w RybnikuPokaż
792/XLIX/2018 2018-06-27 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice”Pokaż
791/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
790/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborczePokaż
789/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania nazw skrzyżowań typu rondoPokaż
788/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rokPokaż
787/XLIX/2018 2018-06-27 Przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówPokaż
786/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
785/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnikaPokaż
784/XLIX/2018 2018-06-27 Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta RybnikaPokaż
783/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja”Pokaż
782/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w RybnikuPokaż
781/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
780/XLIX/2018 2018-06-27 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznejPokaż
779/XLIX/2018 2018-06-27 Utworzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Rybniku, nadania jej statutu oraz włączenia w strukturę organizacyjną Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w RybnikuPokaż
778/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
777/XLIX/2018 2018-06-27 Uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
776/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
775/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
774/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
773/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1)Pokaż
772/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r . w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
771/XLIX/2018 2018-06-27 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego nr VII położonego przy ul. Kościelnej 7Pokaż
770/XLIX/2018 2018-06-27 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
769/XLIX/2018 2018-06-27 Nabycia nieruchomościPokaż
768/XLIX/2018 2018-06-27 Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowejPokaż
767/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany Uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
766/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśnyPokaż
765/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolnyPokaż
764/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
763/XLIX/2018 2018-06-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
762/XLIX/2018 2018-06-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
761/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jabłoniowa - Olszycka i nadania nazwy ulicy (ul. Jabłoniowa)Pokaż
760/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jankowicka - Młyńska i nadania nazwy ulicy (ul. Parkingowa)Pokaż
759/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy (ul. Handlowa)Pokaż
758/XLVIII/2018 2018-05-24 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Karola i Antoniego SzafrankówPokaż
757/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
756/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
755/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta RybnikaPokaż
754/XLVIII/2018 2018-05-24 Nadania obiektowi miniżużlowemu w Rybniku imienia Andrzeja SkulskiegoPokaż
753/XLVIII/2018 2018-05-24 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Spółdzielni Socjalnej SZKRABKOWOPokaż
752/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
751/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
750/XLVIII/2018 2018-05-24 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2017 rokPokaż
749/XLVIII/2018 2018-05-24 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2017 rokPokaż
748/XLVII/2018 2018-04-19 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w RybnikuPokaż
747/XLVII/2018 2018-04-19 Powołania Komisji StatutowejPokaż
746/XLVII/2018 2018-04-19 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
745/XLVII/2018 2018-04-19 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa ŚląskiegoPokaż
744/XLVII/2018 2018-04-19 Regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
743/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w RybnikuPokaż
742/XLVII/2018 2018-04-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowejPokaż
741/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w RybnikuPokaż
740/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
739/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
738/XLVII/2018 2018-04-19 Powierzenia prowadzenia obsługi Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
737/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
736/XLVII/2018 2018-04-19 Utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w RybnikuPokaż
735/XLVII/2018 2018-04-19 Likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych w RybnikuPokaż
734/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
733/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkalnego zasobu gminy - "Mieszkania dla rodzin"Pokaż
732/XLVII/2018 2018-04-19 zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
731/XLVII/2018 2018-04-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54)Pokaż
730/XLVII/2018 2018-04-19 Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
729/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia "Planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy"Pokaż
728/XLVII/2018 2018-04-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
727/XLVII/2018 2018-04-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
726/XLVI/2018 2018-03-22 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
725/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
724/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborczePokaż
723/XLVI/2018 2018-03-22 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rokPokaż
722/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w RybnikuPokaż
721/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
720/XLVI/2018 2018-03-22 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2018Pokaż
719/XLVI/2018 2018-03-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
718/XLVI/2018 2018-03-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
717/XLV/2018 2018-02-15 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w RybnikuPokaż
716/XLV/2018 2018-02-15 Przekazania według właściwości skargi Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
715/XLV/2018 2018-02-15 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPokaż
714/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
713/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy ZamysłówPokaż
712/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
711/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
710/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy RadziejówPokaż
709/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy PopielówPokaż
708/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy NiewiadomPokaż
707/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
706/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy KamieńPokaż
705/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy GotartowicePokaż
704/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
703/XLV/2018 2018-02-15 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta RybnikaPokaż
702/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w RybnikuPokaż
701/XLV/2018 2018-02-15 Przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020”Pokaż
700/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 666/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok”Pokaż
699/XLV/2018 2018-02-15 Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
698/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 271/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
697/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 173/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015–2023Pokaż
696/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 175/XII/2015 z dnia 17 września 2015 r., w sprawie Przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
695/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 174/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
694/XLV/2018 2018-02-15 Wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika zmierzających do budowy hospicjum stacjonarnego na działkach numer 1289/53 i 3225/51, należących do Gminy Rybnik, położonych przy ulicy Barbórki w RybnikuPokaż
693/XLV/2018 2018-02-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
692/XLV/2018 2018-02-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
691/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
690/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta RybnkaPokaż
689/XLIV/2018 2018-01-18 Przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.Pokaż
688/XLIV/2018 2018-01-18 Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018Pokaż
687/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
686/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagródPokaż
685/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
684/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
683/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
682/XLIV/2018 2018-01-18 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w RybnikuPokaż
681/XLIV/2018 2018-01-18 Rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w RybnikuPokaż
680/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 268/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady MuzeumPokaż
679/XLIV/2018 2018-01-18 Oddania nieruchomości w najemPokaż
678/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianiaPokaż
677/XLIV/2018 2018-01-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
676/XLIV/2018 2018-01-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
675/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany w składach osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
674/XLIII/2017 2017-12-14 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z siedzibą w WarszawiePokaż
673/XLIII/2017 2017-12-14 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022.Pokaż
672/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
671/XLIII/2017 2017-12-14 Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w RybnikuPokaż
670/XLIII/2017 2017-12-14 Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w RybnikuPokaż
669/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobytPokaż
668/XLIII/2017 2017-12-14 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
667/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto RybnikPokaż
666/XLIII/2017 2017-12-14 Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok"Pokaż
665/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy Pokaż
664/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy Pokaż
663/XLIII/2017 2017-12-14 Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy w RybnikuPokaż
662/XLIII/2017 2017-12-14 Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 rokuPokaż
661/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33)Pokaż
660/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
659/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
658/XLIII/2017 2017-12-14 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
657/XLIII/2017 2017-12-14 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
656/XLIII/2017 2017-12-14 Budżetu Miasta Rybnika na 2018 rokPokaż
655/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
654/XLIII/2017 2017-12-14 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
653/XLII/2017 2017-11-16 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy SmolnaPokaż
652/XLII/2017 2017-11-16 Wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatuPokaż
651/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany odnośnie roku 2018 do "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w RybnikuPokaż
650/XLII/2017 2017-11-16 Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ściekówPokaż
649/XLII/2017 2017-11-16 Nadania skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego nazwy imienia Generała Stefana WitkowskiegoPokaż
648/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana WitkowskiegoPokaż
647/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w RybnikuPokaż
646/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia dotychczasowego imienia Lucjana Szenwalda Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w RybnikuPokaż
645/XLII/2017 2017-11-16 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - Pokaż
644/XLII/2017 2017-11-16 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”Pokaż
643/XLII/2017 2017-11-16 Powierzenia prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w RybnikuPokaż
642/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
641/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w RybnikuPokaż
640/XLII/2017 2017-11-16 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w RybnikuPokaż
639/XLII/2017 2017-11-16 Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
638/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018 Pokaż
637/XLII/2017 2017-11-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
636/XLII/2017 2017-11-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52)Pokaż
635/XLII/2017 2017-11-16 Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówPokaż
634/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
633/XLII/2017 2017-11-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
632/XLII/2017 2017-11-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
631/XLII/2017 2017-11-16 Poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla DzieciPokaż
630/XLI/2017 2017-10-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
629/XLI/2017 2017-10-19 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 rokuPokaż
628/XLI/2017 2017-10-19 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
627/XLI/2017 2017-10-19 Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek OświatowychPokaż
626/XLI/2017 2017-10-19 Zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i zmiany nazwy jednostkiPokaż
625/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w RybnikuPokaż
624/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
623/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 6 Rybniku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół nr 6 w RybnikuPokaż
622/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Zespole Szkół nr 6 w RybnikuPokaż
621/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
620/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w RybnikuPokaż
619/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w RybnikuPokaż
618/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w RybnikuPokaż
617/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w RybnikuPokaż
616/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
615/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w RybnikuPokaż
614/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w RybnikuPokaż
613/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w RybnikuPokaż
612/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w RybnikuPokaż
611/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Alojzego Szewczyka w RybnikuPokaż
610/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w RybnikuPokaż
609/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w RybnikuPokaż
608/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w RybnikuPokaż
607/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Juliusza Słowackiego w RybnikuPokaż
606/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Karola Miarki w RybnikuPokaż
605/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w RybnikuPokaż
604/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 w RybnikuPokaż
603/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w RybnikuPokaż
602/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuPokaż
601/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w RybnikuPokaż
600/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w RybnikuPokaż
599/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w RybnikuPokaż
598/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w RybnikuPokaż
597/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w RybnikuPokaż
596/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w RybnikuPokaż
595/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w RybnikuPokaż
594/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w RybnikuPokaż
593/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Stanisława Kostki w RybnikuPokaż
592/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w RybnikuPokaż
591/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w RybnikuPokaż
590/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
589/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Gliwice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
588/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
587/XLI/2017 2017-10-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51)Pokaż
586/XLI/2017 2017-10-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50)Pokaż
585/XLI/2017 2017-10-19 Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
584/XLI/2017 2017-10-19 Uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznychPokaż
583/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od środków transportowych na 2018 rokPokaż
582/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od nieruchomości na 2018 rokPokaż
581/XLI/2017 2017-10-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
580/XLI/2017 2017-10-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
579/XL/2017 2017-09-21 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
578/XL/2017 2017-09-21 Nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana WitkowskiegoPokaż
577/XL/2017 2017-09-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącymPokaż
576/XL/2017 2017-09-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 rokuPokaż
575/XL/2017 2017-09-21 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomościPokaż
574/XL/2017 2017-09-21 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.Pokaż
573/XL/2017 2017-09-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
572/XL/2017 2017-09-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
571/XL/2017 2017-09-21 Nadania medalu pamiątkowego "Beneficii Grata Civitas Rybnik"Pokaż
570/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
569/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
568/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
567/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)Pokaż
566/XXXIX/2017 2017-08-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
565/XXXIX/2017 2017-08-24 Wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowej Pokaż
564/XXXIX/2017 2017-08-24 Zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Pokaż
563/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
562/XXXIX/2017 2017-08-24 Udzielenia pomocy finansowej Gminie SulęczynoPokaż
561/XXXIX/2017 2017-08-24 Udzielenia pomocy finansowej Gminie BrusyPokaż
560/XXXVIII/2017 2017-06-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
559/XXXVIII/2017 2017-06-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w RybnikuPokaż
558/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o. o. Pokaż
557/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statut Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
556/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Powstańców Śląskich)Pokaż
555/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
554/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
553/XXXVIII/2017 2017-06-22 Założenia Zespołu Szkół Sportowych w RybnikuPokaż
552/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutów szkołom podstawowymPokaż
551/XXXVIII/2017 2017-06-22 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
550/XXXVIII/2017 2017-06-22 Utworzenia Miejskiego Żłobka w RybnikuPokaż
549/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
548/XXXVIII/2017 2017-06-22 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
547/XXXVIII/2017 2017-06-22 Ustanowienia prawa użytkowania nieruchomościPokaż
546/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zamiany nieruchomościPokaż
545/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zbycia nieruchomościPokaż
544/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48)Pokaż
543/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)Pokaż
542/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
541/XXXVIII/2017 2017-06-22 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
540/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
539/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
538/XXXVII/2017 2017-05-25 Poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 r. dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności Pokaż
537/XXXVI/2017 2017-05-18 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr NPII.4131.1.259.2017 Pokaż
536/XXXVI/2017 2017-05-18 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
535/XXXVI/2017 2017-05-18 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
534/XXXVI/2017 2017-05-18 Założenia Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” z siedzibą w Rybniku Pokaż
533/XXXVI/2017 2017-05-18 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rzecznej (MPZP 45)Pokaż
532/XXXVI/2017 2017-05-18 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
531/XXXVI/2017 2017-05-18 Powołania Skarbnika Miasta RybnikaPokaż
530/XXXVI/2017 2017-05-18 Odwołania Skarbnika Miasta RybnikaPokaż
529/XXXVI/2017 2017-05-18 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2016 rokPokaż
528/XXXVI/2017 2017-05-18 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2016 rokPokaż
527/XXXV/2017 2017-04-27 Rozpatrzenia skargi Restauracji „Przy Kominku” Spółka z o.o. na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
526/XXXV/2017 2017-04-27 Przyjęcia przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu Miasta Rybnika na lata 2016-2032Pokaż
525/XXXV/2017 2017-04-27 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowa i zaliczenia jej do dróg wewnętrznychPokaż
524/XXXV/2017 2017-04-27 Zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika przyjętego uchwałą nr 137/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r., zaktualizowanego uchwałą nr 320/XIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 marca 2016 r.Pokaż
523/XXXV/2017 2017-04-27 Wyrażenia woli założenia Spółdzielni Socjalnej "Z IKRĄ" siedzibą w RybnikuPokaż
522/XXXV/2017 2017-04-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
521/XXXV/2017 2017-04-27 Zbycia nieruchomościPokaż
520/XXXV/2017 2017-04-27 Nabycia nieruchomościPokaż
519/XXXV/2017 2017-04-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27-1)Pokaż
518/XXXV/2017 2017-04-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
517/XXXV/2017 2017-04-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
516/XXXIII/2017 2017-03-30 Przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+Pokaż
515/XXXIII/2017 2017-03-30 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
514/XXXIII/2017 2017-03-30 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
513/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
512/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.Pokaż
511/XXXII/2017 2017-03-16 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NPII.4131.1.98.2017 Pokaż
510/XXXII/2017 2017-03-16 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NPII.4131.1.99.2017 Pokaż
509/XXXII/2017 2017-03-16 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017Pokaż
508/XXXII/2017 2017-03-16 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2017 Pokaż
507/XXXII/2017 2017-03-16 Przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika na lata 2017-2023”Pokaż
506/XXXII/2017 2017-03-16 Wydzierżawiania nieruchomościPokaż
505/XXXII/2017 2017-03-16 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pokaż
504/XXXII/2017 2017-03-16 Zmiany nazwy drogi publicznej z "Władysława Hibnera" na "ks. Henryka Jośki"Pokaż
503/XXXII/2017 2017-03-16 Nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica LawendowaPokaż
502/XXXII/2017 2017-03-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
501/XXXII/2017 2017-03-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)Pokaż
500/XXXII/2017 2017-03-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35-1)Pokaż
499/XXXII/2017 2017-03-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
498/XXXII/2017 2017-03-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
497/XXXII/2017 2017-03-16 Nadania Pani Lidii Grychtołównie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika"Pokaż
496/XXXI/2017 2017-02-16 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
495/XXXI/2017 2017-02-16 Przyjęcia "Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 - 2020"Pokaż
494/XXXI/2017 2017-02-16 Zmiany Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018Pokaż
493/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28)Pokaż
492/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26)Pokaż
491/XXXI/2017 2017-02-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
490/XXXI/2017 2017-02-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
489/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
488/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
487/XXXI/2017 2017-02-16 Projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnychPokaż
486/XXXI/2017 2017-02-16 Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoPokaż
485/XXXI/2017 2017-02-16 Założenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w RybnikuPokaż
484/XXXI/2017 2017-02-16 Podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w PolscePokaż
483/XXXI/2017 2017-02-16 Przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika”Pokaż
482/XXX/2017 2017-01-12 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
481/XXX/2017 2017-01-12 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w RybnikuPokaż
480/XXX/2017 2017-01-12 Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
479/XXX/2017 2017-01-12 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
478/XXX/2017 2017-01-12 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowePokaż
477/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"Pokaż
476/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
475/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany uchwały nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek OświatowychPokaż
474/XXX/2017 2017-01-12 Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017Pokaż
473/XXX/2017 2017-01-12 Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
472/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)Pokaż
471/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)Pokaż
470/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
469/XXX/2017 2017-01-12 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościPokaż
468/XXX/2017 2017-01-12 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
467/XXX/2017 2017-01-12 Zbycia nieruchomościPokaż
466/XXX/2017 2017-01-12 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
465/XXX/2017 2017-01-12 Aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika"Pokaż
464/XXX/2017 2017-01-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
463/XXX/2017 2017-01-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
462/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia Miasta Rybnika do Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd ,,Pro Silesia" z siedzibą w KatowicachPokaż
461/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
460/XXIX/2016 2016-12-15 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
459/XXIX/2016 2016-12-15 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
458/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany w statucie Dzielnicy SmolnaPokaż
457/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
456/XXIX/2016 2016-12-15 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory na wspólną realizację zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna etap IIPokaż
455/XXIX/2016 2016-12-15 Zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrodyPokaż
454/XXIX/2016 2016-12-15 Ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPokaż
453/XXIX/2016 2016-12-15 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rokPokaż
452/XXIX/2016 2016-12-15 Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej Pokaż
451/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
450/XXIX/2016 2016-12-15 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
449/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
448/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
447/XXIX/2016 2016-12-15 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
446/XXIX/2016 2016-12-15 Uchylenia uchwały nr 98/VIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Pokaż
445/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie OpatówPokaż
444/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia pomocy rzeczowej Miastu WojkowicePokaż
443/XXIX/2016 2016-12-15 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
442/XXIX/2016 2016-12-15 Budżetu Miasta Rybnika na 2017 rokPokaż
441/XXIX/2016 2016-12-15 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
440/XXIX/2016 2016-12-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
439/XXIX/2016 2016-12-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
438/XXVII/2016 2016-11-17 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
437/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy ProstejPokaż
436/XXVII/2016 2016-11-17 Uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektoryPokaż
435/XXVII/2016 2016-11-17 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
434/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
433/XXVII/2016 2016-11-17 Zmiany odnośnie lat 2017-2018 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w RybnikuPokaż
432/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiskaPokaż
431/XXVII/2016 2016-11-17 Wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem gliwickim porozumienia dotyczącego korzystania przez ucznia rybnickiej placówki oświatowej z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w KnurowiePokaż
430/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
429/XXVII/2016 2016-11-17 Powierzenia spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Informacji Miejskiej Halo! Rybnik Pokaż
428/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+Pokaż
427/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina"Pokaż
426/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"Pokaż
425/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
424/XXVII/2016 2016-11-17 Darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu PaństwaPokaż
423/XXVII/2016 2016-11-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - PszczynaPokaż
422/XXVII/2016 2016-11-17 Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
421/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od środków transportowych na 2017 rokPokaż
420/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od nieruchomości na 2017 rokPokaż
419/XXVII/2016 2016-11-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
418/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta RybnikaPokaż
417/XXVII/2016 2016-11-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
416/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanej zmiany systemu oświaty w PolscePokaż
415/XXVII/2016 2016-11-17 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego "Paruszowiec" i zrealizowaniu projektu inwestycyjnego pod nazwą Bapro Energy Complex przez Bapro Sp. z o.o.Pokaż
414/XXVI/2016 2016-10-20 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
413/XXVI/2016 2016-10-20 Zmiany składu osobowego Komisji RewizyjnejPokaż
412/XXVI/2016 2016-10-20 Powołania Przewodniczących Komisji Rady MiastaPokaż
411/XXVI/2016 2016-10-20 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
410/XXVI/2016 2016-10-20 Odwołania Przewodniczących Komisji Rady MiastaPokaż
409/XXVI/2016 2016-10-20 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta Rybnika Pokaż
408/XXVI/2016 2016-10-20 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
407/XXVI/2016 2016-10-20 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
406/XXVI/2016 2016-10-20 Nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek OświatowychPokaż
405/XXVI/2016 2016-10-20 Uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w RybnikuPokaż
404/XXVI/2016 2016-10-20 Organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek OświatowychPokaż
403/XXVI/2016 2016-10-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
402/XXVI/2016 2016-10-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
401/XXV/2016 2016-10-06 Wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
400/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania na dwóch Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
399/XXV/2016 2016-10-06 Wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
398/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
397/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
396/XXV/2016 2016-10-06 Odwołania dwóch Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
395/XXV/2016 2016-10-06 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczącego Rady MiastaPokaż
394/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem dwóch Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
393/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowaniaPokaż
392/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznychPokaż
391/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznychPokaż
390/XXIV/2016 2016-09-22 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
389/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
388/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37)Pokaż
387/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
386/XXIV/2016 2016-09-22 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
385/XXIV/2016 2016-09-22 Ustanowienia służebności gruntowychPokaż
384/XXIV/2016 2016-09-22 Zbycia nieruchomościPokaż
383/XXIV/2016 2016-09-22 Nabycia nieruchomościPokaż
382/XXIV/2016 2016-09-22 Wszczęcia procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.Pokaż
381/XXIV/2016 2016-09-22 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
380/XXIV/2016 2016-09-22 Zmiany uchwały nr 208/XIV/2015 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
379/XXIV/2016 2016-09-22 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat WodzisławskiPokaż
378/XXIV/2016 2016-09-22 Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w RybnikuPokaż
377/XXIV/2016 2016-09-22 Zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego W rzeczypospolitej PolskiejPokaż
376/XXIV/2016 2016-09-22 Zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia zamieszkałych w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta RybnikaPokaż
375/XXIV/2016 2016-09-22 Powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w RybnikuPokaż
374/XXIV/2016 2016-09-22 Opinii o lokalizacji kasyna gryPokaż
373/XXIV/2016 2016-09-22 Zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku InwestycyjnymPokaż
372/XXIV/2016 2016-09-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
371/XXIV/2016 2016-09-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
370/XXIII/2016 2016-06-30 Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
369/XXIII/2016 2016-06-30 Wszczęcia procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą ŚwierklanyPokaż
368/XXIII/2016 2016-06-30 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
367/XXII/2016 2016-06-23 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
366/XXII/2016 2016-06-23 Ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używaniaPokaż
365/XXII/2016 2016-06-23 Przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ściekówPokaż
364/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
363/XXII/2016 2016-06-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiPokaż
362/XXII/2016 2016-06-23 Zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychPokaż
361/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25)Pokaż
360/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24)Pokaż
359/XXII/2016 2016-06-23 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
358/XXII/2016 2016-06-23 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
357/XXII/2016 2016-06-23 Zamiany nieruchomościPokaż
356/XXII/2016 2016-06-23 Zbycia nieruchomościPokaż
355/XXII/2016 2016-06-23 Nabycia nieruchomościPokaż
354/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
353/XXII/2016 2016-06-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
352/XXII/2016 2016-06-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów kl. II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach, dla którego Miasto Żory jest organem prowadzącym.Pokaż
351/XXII/2016 2016-06-23 Ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półroczePokaż
350/XXII/2016 2016-06-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
349/XXII/2016 2016-06-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
348/XXII/2016 2016-06-23 Poparcia działań mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji prawnych pozwalających samorządom na walkę z niską emisjąPokaż
347/XXI/2016 2016-05-19 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
346/XXI/2016 2016-05-19 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2016-2020Pokaż
345/XXI/2016 2016-05-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy ŚródmieściePokaż
344/XXI/2016 2016-05-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP 35)Pokaż
343/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23)Pokaż
342/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21)Pokaż
341/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12Pokaż
340/XXI/2016 2016-05-19 Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta RybnikaPokaż
339/XXI/2016 2016-05-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
338/XXI/2016 2016-05-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
337/XXI/2016 2016-05-19 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2015 rokPokaż
336/XXI/2016 2016-05-19 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2015 rokPokaż
335/XX/2016 2016-04-21 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
334/XX/2016 2016-04-21 Przyjęcia Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018Pokaż
333/XX/2016 2016-04-21 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
332/XX/2016 2016-04-21 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w RybnikuPokaż
331/XX/2016 2016-04-21 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
330/XX/2016 2016-04-21 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
329/XX/2016 2016-04-21 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
328/XX/2016 2016-04-21 Oddania nieruchomości w użytkowaniePokaż
327/XX/2016 2016-04-21 Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczystePokaż
326/XX/2016 2016-04-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
325/XX/2016 2016-04-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
324/XX/2016 2016-04-21 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
323/XX/2016 2016-04-21 Poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu OnkologiiPokaż
322/XX/2016 2016-04-21 Udzielenia pomocy rzeczowej Miastu RydułtowyPokaż
321/XIX/2016 2016-03-10 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
320/XIX/2016 2016-03-10 Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta RybnikaPokaż
319/XIX/2016 2016-03-10 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiskaPokaż
318/XIX/2016 2016-03-10 Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018Pokaż
317/XIX/2016 2016-03-10 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2016 Pokaż
316/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34) Pokaż
315/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33)Pokaż
314/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
313/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
312/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
311/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29)Pokaż
310/XIX/2016 2016-03-10 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
309/XIX/2016 2016-03-10 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
308/XIX/2016 2016-03-10 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta RybnikaPokaż
307/XVIII/2016 2016-02-11 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rokPokaż
306/XVIII/2016 2016-02-11 Powierzenia Spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
305/XVIII/2016 2016-02-11 Komunalizacji nieruchomościPokaż
304/XVIII/2016 2016-02-11 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
303/XVIII/2016 2016-02-11 Zmiany uchwały nr 177/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r.Pokaż
302/XVIII/2016 2016-02-11 Wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publicznąPokaż
301/XVIII/2016 2016-02-11 Zbycia nieruchomościPokaż
300/XVIII/2016 2016-02-11 Nabycia nieruchomościPokaż
299/XVIII/2016 2016-02-11 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w RybnikuPokaż
298/XVIII/2016 2016-02-11 Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016Pokaż
297/XVIII/2016 2016-02-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
296/XVIII/2016 2016-02-11 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejPokaż
295/XVIII/2016 2016-02-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
294/XVIII/2016 2016-02-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
293/XVII/2016 2016-01-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna w granicach administracyjnych Miasta ŻoryPokaż
292/XVII/2016 2016-01-21 Wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Rybnik przyjazny Seniorom"Pokaż
291/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
290/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
289/XVII/2016 2016-01-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
288/XVII/2016 2016-01-21 Przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2.Pokaż
287/XVII/2016 2016-01-21 Opłaty prolongacyjnejPokaż
286/XVII/2016 2016-01-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
285/XVII/2016 2016-01-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
284/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
283/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w RybnikuPokaż
282/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w RybnikuPokaż
281/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
280/XVI/2015 2015-12-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
279/XVI/2015 2015-12-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
278/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia "Strategii rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku"Pokaż
277/XVI/2015 2015-12-17 Upoważnienia Prezydenta Miasta do określania sposobu ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
276/XVI/2015 2015-12-17 Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w RybnikuPokaż
275/XVI/2015 2015-12-17 Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"Pokaż
274/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021Pokaż
273/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rokPokaż
272/XVI/2015 2015-12-17 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy Pokaż
271/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
270/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyPokaż
269/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
268/XVI/2015 2015-12-17 Powołania członków Rady Muzeum w RybnikuPokaż
267/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
266/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
265/XVI/2015 2015-12-17 Założenia Przedszkola nr 50 w RybnikuPokaż
264/XVI/2015 2015-12-17 Zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w RybnikuPokaż
263/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta RybnikaPokaż
262/XVI/2015 2015-12-17 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
261/XVI/2015 2015-12-17 Obciążenia nieruchomości służebnością gruntowąPokaż
260/XVI/2015 2015-12-17 Zbycia nieruchomościPokaż
259/XVI/2015 2015-12-17 Nabycia nieruchomościPokaż
258/XVI/2015 2015-12-17 Ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w obszarze śródmieścia Miasta RybnikaPokaż
257/XVI/2015 2015-12-17 Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie NiegowaPokaż
256/XVI/2015 2015-12-17 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
255/XVI/2015 2015-12-17 Budżetu Miasta Rybnika na 2016 rokPokaż
254/XVI/2015 2015-12-17 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
253/XVI/2015 2015-12-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
252/XVI/2015 2015-12-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
251/XV/2015 2015-11-19 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w RybnikuPokaż
250/XV/2015 2015-11-19 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2016-2018.Pokaż
249/XV/2015 2015-11-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
248/XV/2015 2015-11-19 Wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przyjęcia realizacji zadań innych gmin i powiatów w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowychPokaż
247/XV/2015 2015-11-19 Likwidacji w roku 2016 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
246/XV/2015 2015-11-19 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
245/XV/2015 2015-11-19 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
244/XV/2015 2015-11-19 Nawiązania współpracy partnerskiej z okręgiem Antrim i Newtownabbey w Irlandii PółnocnejPokaż
243/XV/2015 2015-11-19 Zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
242/XV/2015 2015-11-19 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
241/XV/2015 2015-11-19 Nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w RybnikuPokaż
240/XV/2015 2015-11-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowePokaż
239/XV/2015 2015-11-19 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"Pokaż
238/XV/2015 2015-11-19 Przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020"Pokaż
237/XV/2015 2015-11-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
236/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek leśnyPokaż
235/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek rolnyPokaż
234/XV/2015 2015-11-19 Podatku od środków transportowych na 2016 rokPokaż
233/XV/2015 2015-11-19 W sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rokPokaż
232/XV/2015 2015-11-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
231/XV/2015 2015-11-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
230/XV/2015 2015-11-19 Zmiany składu osobowego Komisji RewizyjnejPokaż
229/XIV/2015 2015-10-22 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
228/XIV/2015 2015-10-22 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
227/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejPokaż
226/XIV/2015 2015-10-22 Opłaty targowejPokaż
225/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
224/XIV/2015 2015-10-22 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Orzepowickiej 8DPokaż
223/XIV/2015 2015-10-22 Nabycia nieruchomościPokaż
222/XIV/2015 2015-10-22 Zbycia nieruchomościPokaż
221/XIV/2015 2015-10-22 Zamiany nieruchomościPokaż
220/XIV/2015 2015-10-22 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
219/XIV/2015 2015-10-22 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
218/XIV/2015 2015-10-22 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
217/XIV/2015 2015-10-22 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR"Pokaż
216/XIV/2015 2015-10-22 Likwidacji Rodzinnego Domu Nr 2 w RybnikuPokaż
215/XIV/2015 2015-10-22 Likwidacji Rodzinnego Domu Nr 1 w RybnikuPokaż
214/XIV/2015 2015-10-22 Określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
213/XIV/2015 2015-10-22 Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w RybnikuPokaż
212/XIV/2015 2015-10-22 Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
211/XIV/2015 2015-10-22 Zamiaru likwidacji w 2016 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
210/XIV/2015 2015-10-22 Określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
209/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
208/XIV/2015 2015-10-22 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
207/XIV/2015 2015-10-22 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
206/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna , zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów dziennych)Pokaż
205/XIV/2015 2015-10-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
204/XIV/2015 2015-10-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
203/XIII/2015 2015-10-01 Wyboru ławników na kadencję 2016-2019Pokaż
202/XIII/2015 2015-10-01 Wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika, zmierzających do przejęcia i zagospodarowania nieruchomości byłego szpitala miejskiego im. Juliusza RogeraPokaż
201/XIII/2015 2015-10-01 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiPokaż
200/XIII/2015 2015-10-01 Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół nr 3 w RybnikuPokaż
199/XIII/2015 2015-10-01 Przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020Pokaż
198/XIII/2015 2015-10-01 Wyrażenia zgody na wystąpienie z Rady Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza FitelbergaPokaż
197/XIII/2015 2015-10-01 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
196/XII/2015 2015-09-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
195/XII/2015 2015-09-17 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.Pokaż
194/XII/2015 2015-09-17 Zaopiniowania propozycji planu aglomeracji RybnikPokaż
193/XII/2015 2015-09-17 Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Pokaż
192/XII/2015 2015-09-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
191/XII/2015 2015-09-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
190/XII/2015 2015-09-17 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicyPokaż
189/XII/2015 2015-09-17 Przygotowania przez Prezydenta Miasta Rybnika projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)Pokaż
188/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28)Pokaż
187/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27)Pokaż
186/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26)Pokaż
185/XII/2015 2015-09-17 Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika Pokaż
184/XII/2015 2015-09-17 Wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.Pokaż
183/XII/2015 2015-09-17 Nabycia nieruchomościPokaż
182/XII/2015 2015-09-17 Zbycia nieruchomościPokaż
181/XII/2015 2015-09-17 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
180/XII/2015 2015-09-17 Wystąpienia wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizacjęPokaż
179/XII/2015 2015-09-17 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
178/XII/2015 2015-09-17 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
177/XII/2015 2015-09-17 Wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publicznąPokaż
176/XII/2015 2015-09-17 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
175/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
174/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
173/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023Pokaż
172/XII/2015 2015-09-17 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowejPokaż
171/XII/2015 2015-09-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - PszczynaPokaż
170/XII/2015 2015-09-17 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
169/XII/2015 2015-09-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
168/XII/2015 2015-09-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
167/XII/2015 2015-09-17 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
166/XI/2015 2015-06-18 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
165/XI/2015 2015-06-18 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta RybnikaPokaż
164/XI/2015 2015-06-18 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019Pokaż
163/XI/2015 2015-06-18 Zmiany statutu Dzielnicy ŚródmieściePokaż
162/XI/2015 2015-06-18 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułuPokaż
161/XI/2015 2015-06-18 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
160/XI/2015 2015-06-18 Zmiany uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
159/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015 roku Pokaż
158/XI/2015 2015-06-18 Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 18Pokaż
157/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 19Pokaż
156/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13Pokaż
155/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 Pokaż
154/XI/2015 2015-06-18 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikatPokaż
153/XI/2015 2015-06-18 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
152/XI/2015 2015-06-18 Nabycia nieruchomościPokaż
151/XI/2015 2015-06-18 Zbycia nieruchomościPokaż
150/XI/2015 2015-06-18 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
149/XI/2015 2015-06-18 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w KatowicachPokaż
148/XI/2015 2015-06-18 Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiPokaż
147/XI/2015 2015-06-18 Zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutuPokaż
146/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
145/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w RybnikuPokaż
144/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
143/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w RybnikuPokaż
142/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
141/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w RybnikuPokaż
140/XI/2015 2015-06-18 Przyjęcia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020Pokaż
139/XI/2015 2015-06-18 Zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Pokaż
138/XI/2015 2015-06-18 Zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiPokaż
137/XI/2015 2015-06-18 Przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnejPokaż
136/XI/2015 2015-06-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
135/XI/2015 2015-06-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
134/XI/2015 2015-06-18 Nadania Panu Adamowi Makowiczowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika"Pokaż
133/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny przez Komisję Samorządu i BezpieczeństwaPokaż
132/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do Rady Dzielnicy Meksyk przez Komisję Samorządu i BezpieczeństwaPokaż
131/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
130/X/2015 2015-05-21 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25)Pokaż
129/X/2015 2015-05-21 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019Pokaż
128/X/2015 2015-05-21 Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskichPokaż
127/X/2015 2015-05-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
126/X/2015 2015-05-21 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany §12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w RybnikuPokaż
125/X/2015 2015-05-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
124/X/2015 2015-05-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
123/X/2015 2015-05-21 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2014 rokPokaż
122/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2014 rokPokaż
121/IX/2015 2015-04-23 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
120/IX/2015 2015-04-23 Zamiany nieruchomościPokaż
119/IX/2015 2015-04-23 Zbycia nieruchomościPokaż
118/IX/2015 2015-04-23 Nabycia nieruchomościPokaż
117/IX/2015 2015-04-23 Zmian w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, powołanej Uchwałą Nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012 r.Pokaż
116/IX/2015 2015-04-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
115/IX/2015 2015-04-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
114/VIII/2015 2015-03-19 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia im. Św. Jana Pawła II Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
113/VIII/2015 2015-03-19 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
112/VIII/2015 2015-03-19 Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
111/VIII/2015 2015-03-19 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rokuPokaż
110/VIII/2015 2015-03-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w RybnikuPokaż
109/VIII/2015 2015-03-19 Upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich.Pokaż
108/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24)Pokaż
107/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23)Pokaż
106/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22)Pokaż
105/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21)Pokaż
104/VIII/2015 2015-03-19 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnik na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminyPokaż
103/VIII/2015 2015-03-19 Nabycia nieruchomościPokaż
102/VIII/2015 2015-03-19 Zbycia nieruchomościPokaż
101/VIII/2015 2015-03-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta RybnikaPokaż
100/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienie do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika"Pokaż
99/VIII/2015 2015-03-19 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
98/VIII/2015 2015-03-19 Określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzaniaPokaż
97/VIII/2015 2015-03-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
96/VIII/2015 2015-03-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
95/VII/2015 2015-02-26 Zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroliPokaż
94/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GolejówPokaż
93/VII/2015 2015-02-26 Delegowania przedstawiciela Miasta Rybnika do Związku Miasta PolskichPokaż
92/VII/2015 2015-02-26 Utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1Pokaż
91/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy BukowejPokaż
90/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. PlatanowejPokaż
89/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Mahoniowej i nadania nazwy ulicyPokaż
88/VII/2015 2015-02-26 Opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymiPokaż
87/VII/2015 2015-02-26 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątPokaż
86/VII/2015 2015-02-26 Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
85/VII/2015 2015-02-26 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
84/VII/2015 2015-02-26 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
83/VII/2015 2015-02-26 Zbycia nieruchomościPokaż
82/VII/2015 2015-02-26 Nabycia nieruchomościPokaż
81/VII/2015 2015-02-26 Zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejPokaż
80/VII/2015 2015-02-26 Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2015Pokaż
79/VII/2015 2015-02-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
78/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 14 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
77/VII/2015 2015-02-26 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami, w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowychPokaż
76/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionychPokaż
75/VII/2015 2015-02-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
74/VII/2015 2015-02-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
73/VI/2015 2015-01-22 Zmiany składów osobowych Komisji Rady MiastaPokaż
72/VI/2015 2015-01-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy NiewiadomPokaż
71/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ZebrzydowicePokaż
70/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ZamysłówPokaż
69/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy WielopolePokaż
68/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ŚródmieściePokaż
67/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy StodołyPokaż
66/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy SmolnaPokaż
65/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
64/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaPokaż
63/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy RadziejówPokaż
62/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy PopielówPokaż
61/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec - PiaskiPokaż
60/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy OrzepowicePokaż
59/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy OchojecPokaż
58/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy NiewiadomPokaż
57/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy NiedobczycePokaż
56/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy MeksykPokaż
55/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-NowinyPokaż
54/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota - Ligocka KuźniaPokaż
53/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy KłokocinPokaż
52/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy KamieńPokaż
51/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GrabowniaPokaż
50/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GotartowicePokaż
49/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy GolejówPokaż
48/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ChwałowicePokaż
47/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy ChwałęcicePokaż
46/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice StarePokaż
45/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedlePokaż
44/VI/2015 2015-01-22 Uchwała w sprawie zezwolenia na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez spółkę KLP Rybnik Sp. z o.o.Pokaż
43/VI/2015 2015-01-22 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
42/VI/2015 2015-01-22 Nabycia nieruchomościPokaż
41/VI/2015 2015-01-22 Zbycia nieruchomościPokaż
40/VI/2015 2015-01-22 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
39/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 19Pokaż
38/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 17Pokaż
37/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 16Pokaż
36/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 11Pokaż
35/VI/2015 2015-01-22 Regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta RybnikaPokaż
34/VI/2015 2015-01-22 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w RybnikuPokaż
33/VI/2015 2015-01-22 Likwidacji w roku 2015 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
32/VI/2015 2015-01-22 Ustalenia na rok 2015 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczonePokaż
31/VI/2015 2015-01-22 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
30/VI/2015 2015-01-22 Zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi RybnickiejPokaż
29/VI/2015 2015-01-22 Wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowejPokaż
28/VI/2015 2015-01-22 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta RybnikaPokaż
27/VI/2015 2015-01-22 Budżetu Miasta Rybnika na 2015 rokPokaż
26/V/2014 2014-12-31 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
25/V/2014 2014-12-31 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
24/IV/2014 2014-12-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
23/IV/2014 2014-12-22 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i PorządkuPokaż
22/IV/2014 2014-12-22 Zmiany uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Rybnika", zmienionej uchwałą nr 730/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r.Pokaż
21/IV/2014 2014-12-22 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
20/IV/2014 2014-12-22 Ustalenia limitu zobowiązań w 2015 roku oraz upoważnień dla Prezydenta MiastaPokaż
19/IV/2014 2014-12-22 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoPokaż
18/IV/2014 2014-12-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
17/IV/2014 2014-12-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
16/III/2014 2014-12-10 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
15/III/2014 2014-12-10 Powołania Komisji RewizyjnejPokaż
14/III/2014 2014-12-10 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady MiastaPokaż
13/III/2014 2014-12-10 Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady MiastaPokaż
12/III/2014 2014-12-10 Przedmiotu działania stałych Komisji Rady MiastaPokaż
11/III/2014 2014-12-10 Ustalenia ilości i rodzaju stałych Komisji Rady MiastaPokaż
10/III/2014 2014-12-10 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
9/III/2014 2014-12-10 Przyjęcia zasad głosowania na Wiceprzewodniczących Rady MiastaPokaż
8/III/2014 2014-12-10 Wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
7/III/2014 2014-12-10 Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
6/III/2014 2014-12-10 Odwołania Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
5/III/2014 2014-12-10 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz powołania Wiceprzewodniczących Rady Miasta.Pokaż
4/III/2014 2014-12-10 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
3/I/2014 2014-12-01 Wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
2/I/2014 2014-12-01 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
1/I/2014 2014-12-01 Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady MiastaPokaż
790/LII/2014 2014-11-12 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 14Pokaż
789/LII/2014 2014-11-12 Ustanowienia służebności gruntowejPokaż
788/LII/2014 2014-11-12 Nabycia nieruchomościPokaż
787/LII/2014 2014-11-12 Zbycia nieruchomościPokaż
786/LII/2014 2014-11-12 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduPokaż
785/LII/2014 2014-11-12 Zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajemPokaż
784/LII/2014 2014-11-12 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
783/LII/2014 2014-11-12 Przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w RybnikuPokaż
782/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 10Pokaż
781/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 15Pokaż
780/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 9Pokaż
779/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 8Pokaż
778/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 7Pokaż
777/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 6Pokaż
776/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4Pokaż
775/LI/2014 2014-10-29 Nadania nazwy placowi - plac TeatralnyPokaż
774/LI/2014 2014-10-29 Zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
773/LI/2014 2014-10-29 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
772/LI/2014 2014-10-29 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
771/L/2014 2014-10-15 Wyznaczenia osób w skład Rybnickiej Rady SeniorówPokaż
770/L/2014 2014-10-15 Zmiany odnośnie roku 2015 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w RybnikuPokaż
769/L/2014 2014-10-15 Oddania w użytkowanie nieruchomościPokaż
768/L/2014 2014-10-15 Nabycia nieruchomościPokaż
767/L/2014 2014-10-15 Zbycia nieruchomościPokaż
766/L/2014 2014-10-15 Wydzierżawienia nieruchomościPokaż
765/L/2014 2014-10-15 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
764/L/2014 2014-10-15 Zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w RybnikuPokaż
763/L/2014 2014-10-15 Zamiaru likwidacji w 2015 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto RybnikPokaż
762/L/2014 2014-10-15 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych)Pokaż
761/L/2014 2014-10-15 Ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta RybnikaPokaż
760/L/2014 2014-10-15 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacjiPokaż
759/L/2014 2014-10-15 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnymPokaż
758/L/2014 2014-10-15 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 r.Pokaż
757/L/2014 2014-10-15 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”Pokaż
756/L/2014 2014-10-15 Podatku od środków transportowych na 2015 rokPokaż
755/L/2014 2014-10-15 Zwolnień od podatku od nieruchomościPokaż
754/L/2014 2014-10-15 Podatku od nieruchomości na 2015 rokPokaż
753/L/2014 2014-10-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta RybnikaPokaż
752/L/2014 2014-10-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rokPokaż
751/XLIX/2014 2014-09-17 Niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnymPokaż
750/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców ulicy 1 Maja w Rybniku na działalność Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
749/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
748/XLIX/2014