Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer uchwały Data Dotyczy
358/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody drzewa z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica rosnącego na terenie Miasta Rybnik na Józefowcu w dzielnicy Wielopole Pokaż
357/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Stawy w Dolinie Rudy” i użytku ekologicznego „Łęg w dolinie Rudy” Pokaż
356/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Głębokie Doły” Pokaż
355/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody pięciu drzew w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w dolinie Rudy Pokaż
354/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody ośmiu drzew z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica rosnących na terenie Miasta Rybnik w lesie Paruszowiec Pokaż
353/XX/2020 2020-03-12 Rozpatrzenia petycji pana Tomasza Miłowskiego w sprawie objęcia ochroną jako pomnika przyrody drzewa z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica rosnącego na terenie Miasta Rybnik w rejonie Głębokich Dołów Pokaż
352/XX/2020 2020-03-12 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2020 rok Pokaż
351/XX/2020 2020-03-12 Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok Pokaż
350/XX/2020 2020-03-12 Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
349/XX/2020 2020-03-12 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
348/XX/2020 2020-03-12 Utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego w Rybniku oraz nadania mu statutu Pokaż
347/XX/2020 2020-03-12 Zmiany uchwały nr 594/XXV/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie założenia placówki Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej oraz zmiany innej uchwały Pokaż
346/XX/2020 2020-03-12 Likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
345/XX/2020 2020-03-12 Wyłączenia Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
344/XX/2020 2020-03-12 Rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku oraz likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Rybniku Pokaż
343/XX/2020 2020-03-12 Likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
342/XX/2020 2020-03-12 Wyłączenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
341/XX/2020 2020-03-12 Zaproszenia w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta Rybnika Pokaż
340/XX/2020 2020-03-12 Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
339/XX/2020 2020-03-12 zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Pokaż
338/XX/2020 2020-03-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok Pokaż
337/XX/2020 2020-03-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
336/XX/2020 2020-03-12 Oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika w 2019 roku Pokaż
335/XX/2020 2020-03-12 Przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2019 roku Pokaż
334/XX/2020 2020-03-12 Nadania nazwy: Park im. Adama Fudalego Pokaż
333/XIX/2020 2020-02-20 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
332/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany składu osobowego komisji Rady Miasta Pokaż
331/XIX/2020 2020-02-20 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika" Pokaż
330/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
329/XIX/2020 2020-02-20 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok Pokaż
328/XIX/2020 2020-02-20 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego Pokaż
327/XIX/2020 2020-02-20 Ustalenia Regulaminu korzystania z Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Rybniku Pokaż
326/XIX/2020 2020-02-20 Przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina" Pokaż
325/XIX/2020 2020-02-20 Uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina" Pokaż
324/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Pokaż
323/XIX/2020 2020-02-20 Włączenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku w strukturę Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku Pokaż
322/XIX/2020 2020-02-20 Utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutu Pokaż
321/XIX/2020 2020-02-20 Włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku w strukturę Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rybniku Pokaż
320/XIX/2020 2020-02-20 Utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Rybniku oraz nadania jej statutu Pokaż
319/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
318/XIX/2020 2020-02-20 Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich Pokaż
317/XIX/2020 2020-02-20 Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miasta nr 257/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku Pokaż
316/XIX/2020 2020-02-20 Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku Pokaż
315/XIX/2020 2020-02-20 Ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku w części dotyczącej lokalizacji Pokaż
314/XIX/2020 2020-02-20 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Tragedii Górnośląskiej Pokaż
313/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały nr 62/V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku" Pokaż
312/XIX/2020 2020-02-20 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym Pokaż
311/XIX/2020 2020-02-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok Pokaż
310/XIX/2020 2020-02-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
309/XIX/2020 2020-02-20 Przystąpienia do stowarzyszenia „Samorządy dla Żużla" Pokaż
308/XVIII/2020 2020-01-30 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2020 Pokaż
307/XVIII/2020 2020-01-30 Zmiany składów osobowych komisji Rady Miasta Pokaż
306/XVIII/2020 2020-01-30 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
305/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rydułtowy dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy części drogi publicznej w km 0+000 ÷ km 0+450 położonej w granicach terytorialnych Miasta Rydułtowy, w ramach wykonywanej przez Miasto Rybnik inwestycji pn. „Przebudowa odcinka ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnika” Pokaż
304/XVIII/2020 2020-01-30 Zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
303/XVIII/2020 2020-01-30 Powierzenia prowadzenia obsługi Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie nr 3 w Rybniku Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
302/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Pokaż
301/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
300/XVIII/2020 2020-01-30 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
299/XVIII/2020 2020-01-30 Przystąpienia Miasta Rybnika do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 Pokaż
298/XVIII/2020 2020-01-30 Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rybnika na lata 2020-2022 Pokaż
297/XVIII/2020 2020-01-30 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Pokaż
296/XVIII/2020 2020-01-30 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla bezdomnych Pokaż
295/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory, w zakresie przejęcia przez Miasto Żory realizacji zadania publicznego, dotyczącego zapewnienia schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika Pokaż
294/XVIII/2020 2020-01-30 Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2020 Pokaż
293/XVIII/2020 2020-01-30 Zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
292/XVIII/2020 2020-01-30 Zamiaru likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku Pokaż
291/XVIII/2020 2020-01-30 Zamiaru likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
290/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik na dzieci będące mieszkańcami Gminy Lyski, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Miasta Rybnika Pokaż
289/XVIII/2020 2020-01-30 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Rybnik na dzieci będące mieszkańcami gminy Żory, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Miasta Rybnika Pokaż
288/XVIII/2020 2020-01-30 Powołania członków Rady Muzeum Pokaż
287/XVIII/2020 2020-01-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4) Pokaż
286/XVIII/2020 2020-01-30 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11) Pokaż
285/XVIII/2020 2020-01-30 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok Pokaż
284/XVIII/2020 2020-01-30 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
283/XVII/2019 2019-12-12 Powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rybnika przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Pokaż
282/XVII/2019 2019-12-12 Zmiany składów osobowych komisji Rady Miasta Pokaż
281/XVII/2019 2019-12-12 Nadania nazw skrzyżowaniom wielopoziomowym (węzłom drogowym) powstałym w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna Pokaż
280/XVII/2019 2019-12-12 Nadania nazw nowo wybudowanym odcinkom dróg powstałych w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna Pokaż
279/XVII/2019 2019-12-12 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
278/XVII/2019 2019-12-12 Zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
277/XVII/2019 2019-12-12 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok Pokaż
276/XVII/2019 2019-12-12 Przejęcia przez Miasto Rybnik zadania Wojewody Śląskiego związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej Pokaż
275/XVII/2019 2019-12-12 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej Pokaż
274/XVII/2019 2019-12-12 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
273/XVII/2019 2019-12-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57) Pokaż
272/XVII/2019 2019-12-12 Zamiany nieruchomości Pokaż
271/XVII/2019 2019-12-12 Budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok Pokaż
270/XVII/2019 2019-12-12 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
269/XVII/2019 2019-12-12 Wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek Pokaż
268/XVII/2019 2019-12-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
267/XVII/2019 2019-12-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
266/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany składów osobowych komisji Rady Miasta Pokaż
265/XVI/2019 2019-11-21 Stanowiska Rady Miasta Rybnika dotyczącego podjęcia działań zmierzających do wyeliminowaniu z używania w Urzędzie Miasta Rybnika i jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika opakowań i naczyń plastikowych Pokaż
264/XVI/2019 2019-11-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2020 roku Pokaż
263/XVI/2019 2019-11-21 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik Pokaż
262/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
261/XVI/2019 2019-11-21 Stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku Pokaż
260/XVI/2019 2019-11-21 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku Pokaż
259/XVI/2019 2019-11-21 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
258/XVI/2019 2019-11-21 Nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku Pokaż
257/XVI/2019 2019-11-21 Utworzenia Zespołu Żłobków Miejskich w Rybniku Pokaż
256/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku Pokaż
255/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku Pokaż
254/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 240/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 3 w Rybniku Pokaż
253/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 238/XV/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w Rybniku Pokaż
252/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
251/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Pokaż
250/XVI/2019 2019-11-21 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
249/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
248/XVI/2019 2019-11-21 Zmiany uchwały nr 703/XLV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
247/XVI/2019 2019-11-21 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku Pokaż
246/XVI/2019 2019-11-21 Usunięcia nazw ulic Pokaż
245/XVI/2019 2019-11-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
244/XVI/2019 2019-11-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
243/XV/2019 2019-10-24 Pozostawienia petycji bez rozpatrzenia Pokaż
242/XV/2019 2019-10-24 Powołania Komisji ds. statutów dzielnic Pokaż
241/XV/2019 2019-10-24 Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku Pokaż
240/XV/2019 2019-10-24 Utworzenia Miejskiego Żłobka nr 3 w Rybniku Pokaż
239/XV/2019 2019-10-24 Nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku Pokaż
238/XV/2019 2019-10-24 Utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 w Rybniku Pokaż
237/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Rybniku w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Pokaż
236/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Rybniku w Zespole Szkół Sportowych w Rybniku Pokaż
235/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
234/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku Pokaż
233/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku Pokaż
232/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 5 w Rybniku w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
231/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Rybniku w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
230/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Rybniku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Pokaż
229/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 w Rybniku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku Pokaż
228/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
227/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku w II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku Pokaż
226/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku w I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku Pokaż
225/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Pokaż
224/XV/2019 2019-10-24 Stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzących w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz zmiany innych uchwał Pokaż
223/XV/2019 2019-10-24 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Wesoła Rybka w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
222/XV/2019 2019-10-24 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
221/XV/2019 2019-10-24 przyjęcia stanowiska w przedmiocie finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej Pokaż
220/XV/2019 2019-10-24 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
219/XV/2019 2019-10-24 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023. Pokaż
218/XV/2019 2019-10-24 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" Pokaż
217/XV/2019 2019-10-24 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „HOSSA” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku oraz podwyższenia wartości dotychczasowych udziałów Pokaż
216/XV/2019 2019-10-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56) Pokaż
215/XV/2019 2019-10-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
214/XV/2019 2019-10-24 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika, nie stanowiących własności gminy Pokaż
213/XV/2019 2019-10-24 Podatku od środków transportowych na 2020 rok Pokaż
212/XV/2019 2019-10-24 Podatku od nieruchomości na 2020 rok Pokaż
211/XV/2019 2019-10-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
210/XV/2019 2019-10-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
209/XIV/2019 2019-09-26 Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rybnika na rok 2019 Pokaż
208/XIV/2019 2019-09-26 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
207/XIV/2019 2019-09-26 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku Pokaż
206/XIV/2019 2019-09-26 Pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi Pokaż
205/XIV/2019 2019-09-26 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 Pokaż
204/XIV/2019 2019-09-26 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 Pokaż
203/XIV/2019 2019-09-26 Ustalenia sposobu głosowania na ławników na kadencję 2020-2023 Pokaż
202/XIV/2019 2019-09-26 Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023, które nie spełnia wymagań formalnych Pokaż
201/XIV/2019 2019-09-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
200/XIV/2019 2019-09-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
199/XIV/2019 2019-09-26 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka w Rybniku Pokaż
198/XIV/2019 2019-09-26 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Nieobczyce-Paryż) Pokaż
197/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Rzecznej Pokaż
196/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Pocztowej Pokaż
195/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Tkoczów Pokaż
194/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Laurowej Pokaż
193/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Imbirowej Pokaż
192/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Wisławy Szymborskiej Pokaż
191/XIV/2019 2019-09-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy Kaktusowa Pokaż
190/XIV/2019 2019-09-26 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Pokaż
189/XIV/2019 2019-09-26 Przyznania środków finansowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Pokaż
188/XIV/2019 2019-09-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
187/XIV/2019 2019-09-26 Przyjęcia Programu osłonowego w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście Rybnik na lata 2019-2021 pt.„Pakiet opieki wytchnieniowej" Pokaż
186/XIV/2019 2019-09-26 Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Pokaż
185/XIV/2019 2019-09-26 Wyrażenia zgody na podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego Pokaż
184/XIV/2019 2019-09-26 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 276/XVI/2015 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
183/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
182/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10) Pokaż
181/XIV/2019 2019-09-26 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
180/XIV/2019 2019-09-26 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Pokaż
179/XIV/2019 2019-09-26 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika, nie stanowiących własności gminy Pokaż
178/XIV/2019 2019-09-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
177/XIV/2019 2019-09-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
176/XIII/2019 2019-07-24 Wystąpienia z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian w polskim prawie nakazujących magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych Pokaż
175/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
174/XIII/2019 2019-07-24 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
173/XII/2019 2019-06-27 Przekazania petycji zgodnie z właściwością Pokaż
172/XII/2019 2019-06-27 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 Pokaż
171/XII/2019 2019-06-27 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Józefa Cyrana Pokaż
170/XII/2019 2019-06-27 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Kościelnej 2 w Rybniku Pokaż
169/XII/2019 2019-06-27 Przyjęcie „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022” Pokaż
168/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 174/XII/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
167/XII/2019 2019-06-27 Uchylenia uchwały nr 173/XII/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023, ze zmianami Pokaż
166/XII/2019 2019-06-27 Wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Pokaż
165/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
164/XII/2019 2019-06-27 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Władysława Webera Pokaż
163/XII/2019 2019-06-27 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego (MPZP 55) Pokaż
162/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
161/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
160/XII/2019 2019-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
159/XII/2019 2019-06-27 Zbycia nieruchomości na rzecz kościelnej osoby prawnej Pokaż
158/XII/2019 2019-06-27 Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Pokaż
157/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
156/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Rybnik z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Rybnika prowadzonych przez inne organy prowadzące Pokaż
155/XII/2019 2019-06-27 Dostosowania nazwy Szkoły Policealna dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
154/XII/2019 2019-06-27 Dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybniku, wchodzącej w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Pokaż
153/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Pokaż
152/XII/2019 2019-06-27 Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
151/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 111/VIII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019 Pokaż
150/XII/2019 2019-06-27 Zmiany uchwały nr 645/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika Pokaż
149/XII/2019 2019-06-27 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
148/XII/2019 2019-06-27 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Pokaż
147/XII/2019 2019-06-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
146/XII/2019 2019-06-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
145/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie stosowania przez Radę Miasta, Urząd Miasta czy też Prezydenta formy petycji, w przypadku formułowania żądań wprowadzenia zmian ustawowych, a nie apelu czy innej formy bezskutecznej Pokaż
144/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia petycji Tomasza Miłowskiego w sprawie utworzenia komisji Rady Miasta Rybnika do spraw walki z niską emisją Pokaż
143/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały w sprawie przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
142/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
141/XI/2019 2019-05-23 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 Pokaż
140/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu wyborczego przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
139/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
138/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
137/XI/2019 2019-05-23 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
136/XI/2019 2019-05-23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
135/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 104/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
134/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 103/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
133/XI/2019 2019-05-23 Zmiany uchwały nr 102/VI/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Pokaż
132/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
131/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
130/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
129/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
128/XI/2019 2019-05-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
127/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oświęcim, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Miasta Rybnika Pokaż
126/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenia poparcia dla przedłużenia umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie budowy sali koncertowej w Rybniku Pokaż
125/XI/2019 2019-05-23 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec" Pokaż
124/XI/2019 2019-05-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
123/XI/2019 2019-05-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
122/XI/2019 2019-05-23 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2018 rok Pokaż
121/XI/2019 2019-05-23 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rok Pokaż
120/XI/2019 2019-05-23 Udzielenia Prezydentowi Miasta Rybnika wotum zaufania Pokaż
119/X/2019 2019-05-09 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
118/IX/2019 2019-04-25 Stanowiska Rady Miasta Rybnika dotyczącego wynagrodzenia lub innej gratyfikacji za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty Pokaż
117/VIII/2019 2019-04-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
116/VIII/2019 2019-04-11 Budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Pokaż
115/VIII/2019 2019-04-11 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7 Pokaż
114/VIII/2019 2019-04-11 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
113/VIII/2019 2019-04-11 Wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 925 Pokaż
112/VIII/2019 2019-04-11 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
111/VIII/2019 2019-04-11 Doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019 Pokaż
110/VIII/2019 2019-04-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
109/VIII/2019 2019-04-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
108/VII/2019 2019-04-02 Stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia i zarządzenia ponownych wyborów Pokaż
107/VI/2019 2019-03-21 Zmian w Regulaminie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) - formuła grantowa Pokaż
106/VI/2019 2019-03-21 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta Pokaż
105/VI/2019 2019-03-21 Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2019-2021 Pokaż
104/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
103/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
102/VI/2019 2019-03-21 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Pokaż
101/VI/2019 2019-03-21 Zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła Pokaż
100/VI/2019 2019-03-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
99/VI/2019 2019-03-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
98/VI/2019 2019-03-21 Przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030" Pokaż
97/VI/2019 2019-03-21 Ustanowienia roku 2019 w Rybniku - Rokiem Europy Pokaż
96/V/2019 2019-02-28 Zmiany składu osobowego komisji Rady Miasta Pokaż
95/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
94/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Zamysłów Pokaż
93/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wielopole Pokaż
92/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Śródmieście Pokaż
91/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Stodoły Pokaż
90/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Smolna Pokaż
89/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
88/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
87/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Radziejów Pokaż
86/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Popielów Pokaż
85/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski Pokaż
84/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Orzepowice Pokaż
83/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ochojec Pokaż
82/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niewiadom Pokaż
81/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niedobczyce Pokaż
80/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Meksyk Pokaż
79/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
78/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia Pokaż
77/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kłokocin Pokaż
76/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamień Pokaż
75/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Grabownia Pokaż
74/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Gotartowice Pokaż
73/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów Pokaż
72/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Chwałowice Pokaż
71/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Chwałęcice Pokaż
70/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
69/V/2019 2019-02-28 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle Pokaż
68/V/2019 2019-02-28 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok Pokaż
67/V/2019 2019-02-28 Wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2019 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
66/V/2019 2019-02-28 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną Pokaż
65/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 848/LI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku Pokaż
64/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
63/V/2019 2019-02-28 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego Pokaż
62/V/2019 2019-02-28 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku" Pokaż
61/V/2019 2019-02-28 Zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
60/V/2019 2019-02-28 Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2019 Pokaż
59/V/2019 2019-02-28 Rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku Pokaż
58/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1) Pokaż
57/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
56/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
55/V/2019 2019-02-28 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
54/V/2019 2019-02-28 Podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce Pokaż
53/V/2019 2019-02-28 Postulatu zmiany uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Pokaż
52/V/2019 2019-02-28 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku Pokaż
51/V/2019 2019-02-28 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
50/V/2019 2019-02-28 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
49/IV/2019 2019-01-24 Zmiany składów osobowych komisji Rady Miasta Pokaż
48/IV/2019 2019-01-24 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta Rybnika Pokaż
47/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika Pokaż
46/IV/2019 2019-01-24 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika Pokaż
45/IV/2019 2019-01-24 Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika” Pokaż
44/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia „Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022" Pokaż
43/IV/2019 2019-01-24 Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku Pokaż
42/IV/2019 2019-01-24 Wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Strategia elektromobilności dla Miasta Rybnika na lata 2019-2030" w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności" Pokaż
41/IV/2019 2019-01-24 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Oleskim w zakresie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
40/IV/2019 2019-01-24 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
39/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Pokaż
38/IV/2019 2019-01-24 Zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
37/IV/2019 2019-01-24 Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023 Pokaż
36/IV/2019 2019-01-24 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i ich wydzierżawiania Pokaż
35/IV/2019 2019-01-24 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
34/IV/2019 2019-01-24 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7 Pokaż
33/IV/2019 2019-01-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
32/IV/2019 2019-01-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
31/III/2018 2018-12-13 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
30/III/2018 2018-12-13 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Pokaż
29/III/2018 2018-12-13 Uchwalenia Statutu Miasta Rybnika Pokaż
28/III/2018 2018-12-13 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
27/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym Pokaż
26/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
25/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
24/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
23/III/2018 2018-12-13 Zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 48 wchodzącego w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
22/III/2018 2018-12-13 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 wchodzącej w skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
21/III/2018 2018-12-13 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok Pokaż
20/III/2018 2018-12-13 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek e szkole i w domu" na lata 2019-2023. Pokaż
19/III/2018 2018-12-13 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku Pokaż
18/III/2018 2018-12-13 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
17/III/2018 2018-12-13 Budżetu Miasta Rybnika na 2019 rok Pokaż
16/III/2018 2018-12-13 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
15/III/2018 2018-12-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
14/III/2018 2018-12-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
13/II/2018 2018-11-29 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
12/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
11/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Rewizyjnej Pokaż
10/II/2018 2018-11-29 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
9/II/2018 2018-11-29 Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
8/II/2018 2018-11-29 Ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
7/II/2018 2018-11-29 Powołania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
6/II/2018 2018-11-29 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
5/II/2018 2018-11-29 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
4/II/2018 2018-11-29 Ustalenia sposobu głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
3/I/2018 2018-11-22 Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
2/I/2018 2018-11-22 Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
1/I/2018 2018-11-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
860/LII/2018 2018-11-08 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w spawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
859/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika" Pokaż
858/LII/2018 2018-11-08 Uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
857/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku. Pokaż
856/LII/2018 2018-11-08 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
855/LII/2018 2018-11-08 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Pokaż
854/LII/2018 2018-11-08 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków” Pokaż
853/LII/2018 2018-11-08 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
852/LII/2018 2018-11-08 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
851/LII/2018 2018-11-08 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
850/LI/2018 2018-10-11 Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Pokaż
849/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia Statutu Miasta Rybnika Pokaż
848/LI/2018 2018-10-11 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku Pokaż
847/LI/2018 2018-10-11 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku Pokaż
846/LI/2018 2018-10-11 Wskazania osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów Pokaż
845/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) Pokaż
844/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Józefa Poloka Pokaż
843/LI/2018 2018-10-11 Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków” Pokaż
842/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
841/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
840/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
839/LI/2018 2018-10-11 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
838/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku - Ochojcu dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
837/LI/2018 2018-10-11 Udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
836/LI/2018 2018-10-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
835/LI/2018 2018-10-11 Podatku od środków transportowych na 2019 rok Pokaż
834/LI/2018 2018-10-11 Podatku od nieruchomości na 2019 rok Pokaż
833/LI/2018 2018-10-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
832/LI/2018 2018-10-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
831/L/2018 2018-09-13 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
830/L/2018 2018-09-13 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
829/L/2018 2018-09-13 Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Pokaż
828/L/2018 2018-09-13 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Pokaż
827/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
826/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
825/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
824/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
823/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
822/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Zamysłów Pokaż
821/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnik Północ Pokaż
820/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
819/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Radziejów Pokaż
818/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Popielów Pokaż
817/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Niewiadom Pokaż
816/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
815/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Kamień Pokaż
814/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Gotartowice Pokaż
813/L/2018 2018-09-13 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
812/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 744/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
811/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
810/L/2018 2018-09-13 Założenia Zespołu Edukacyjno - Artystycznego Przygoda w Rybniku Pokaż
809/L/2018 2018-09-13 Założenia Przedszkola nr 51 w Rybniku Pokaż
808/L/2018 2018-09-13 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Pokaż
807/L/2018 2018-09-13 Zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku Pokaż
806/L/2018 2018-09-13 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
805/L/2018 2018-09-13 Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Pokaż
804/L/2018 2018-09-13 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
803/L/2018 2018-09-13 Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta Pokaż
802/L/2018 2018-09-13 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
801/L/2018 2018-09-13 Nadania boisku piłkarskiemu w Rybniku imienia Andrzeja Frydeckiego Pokaż
800/L/2018 2018-09-13 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
799/L/2018 2018-09-13 Udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
798/L/2018 2018-09-13 Zniesienia nazwy skrzyżowania "Rondo Mikołowskie" Pokaż
797/L/2018 2018-09-13 Przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023” Pokaż
796/L/2018 2018-09-13 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym Pokaż
795/L/2018 2018-09-13 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
794/L/2018 2018-09-13 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
793/XLIX/2018 2018-06-27 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku Pokaż
792/XLIX/2018 2018-06-27 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice” Pokaż
791/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
790/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały Nr 724/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
789/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania nazw skrzyżowań typu rondo Pokaż
788/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok Pokaż
787/XLIX/2018 2018-06-27 Przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pokaż
786/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
785/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
784/XLIX/2018 2018-06-27 Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Pokaż
783/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania obiektowi - siłowni pod chmurką znajdującej się na terenie parku przy Alei im. Henryka Góreckiego w Rybniku nazwy „Maja” Pokaż
782/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 403/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2008 r. w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Rybniku Pokaż
781/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
780/XLIX/2018 2018-06-27 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej Pokaż
779/XLIX/2018 2018-06-27 Utworzenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Rybniku, nadania jej statutu oraz włączenia w strukturę organizacyjną Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku Pokaż
778/XLIX/2018 2018-06-27 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
777/XLIX/2018 2018-06-27 Uchylenia uchwały nr 737/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
776/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
775/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
774/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
773/XLIX/2018 2018-06-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
772/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r . w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
771/XLIX/2018 2018-06-27 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego nr VII położonego przy ul. Kościelnej 7 Pokaż
770/XLIX/2018 2018-06-27 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
769/XLIX/2018 2018-06-27 Nabycia nieruchomości Pokaż
768/XLIX/2018 2018-06-27 Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Pokaż
767/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany Uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
766/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek leśny Pokaż
765/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Pokaż
764/XLIX/2018 2018-06-27 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
763/XLIX/2018 2018-06-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
762/XLIX/2018 2018-06-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
761/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jabłoniowa - Olszycka i nadania nazwy ulicy (ul. Jabłoniowa) Pokaż
760/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jankowicka - Młyńska i nadania nazwy ulicy (ul. Parkingowa) Pokaż
759/XLVIII/2018 2018-05-24 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ul. kpt. Leopolda Janiego i nadania nazwy ulicy (ul. Handlowa) Pokaż
758/XLVIII/2018 2018-05-24 Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Karola i Antoniego Szafranków Pokaż
757/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
756/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
755/XLVIII/2018 2018-05-24 Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rybnika Pokaż
754/XLVIII/2018 2018-05-24 Nadania obiektowi miniżużlowemu w Rybniku imienia Andrzeja Skulskiego Pokaż
753/XLVIII/2018 2018-05-24 Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Spółdzielni Socjalnej SZKRABKOWO Pokaż
752/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
751/XLVIII/2018 2018-05-24 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
750/XLVIII/2018 2018-05-24 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2017 rok Pokaż
749/XLVIII/2018 2018-05-24 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2017 rok Pokaż
748/XLVII/2018 2018-04-19 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku Pokaż
747/XLVII/2018 2018-04-19 Powołania Komisji Statutowej Pokaż
746/XLVII/2018 2018-04-19 Wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
745/XLVII/2018 2018-04-19 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika dla Województwa Śląskiego Pokaż
744/XLVII/2018 2018-04-19 Regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
743/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku Pokaż
742/XLVII/2018 2018-04-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej Pokaż
741/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
740/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
739/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
738/XLVII/2018 2018-04-19 Powierzenia prowadzenia obsługi Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
737/XLVII/2018 2018-04-19 Nadania statutu Zespołowi Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
736/XLVII/2018 2018-04-19 Utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku Pokaż
735/XLVII/2018 2018-04-19 Likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku Pokaż
734/XLVII/2018 2018-04-19 Zmiany Uchwały Nr 668/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
733/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkalnego zasobu gminy - "Mieszkania dla rodzin" Pokaż
732/XLVII/2018 2018-04-19 zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
731/XLVII/2018 2018-04-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54) Pokaż
730/XLVII/2018 2018-04-19 Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
729/XLVII/2018 2018-04-19 Przyjęcia "Planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy" Pokaż
728/XLVII/2018 2018-04-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
727/XLVII/2018 2018-04-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
726/XLVI/2018 2018-03-22 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
725/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
724/XLVI/2018 2018-03-22 Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
723/XLVI/2018 2018-03-22 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok Pokaż
722/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Pokaż
721/XLVI/2018 2018-03-22 Zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
720/XLVI/2018 2018-03-22 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2018 Pokaż
719/XLVI/2018 2018-03-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
718/XLVI/2018 2018-03-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
717/XLV/2018 2018-02-15 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku Pokaż
716/XLV/2018 2018-02-15 Przekazania według właściwości skargi Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
715/XLV/2018 2018-02-15 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
714/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
713/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Zamysłów Pokaż
712/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
711/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
710/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Radziejów Pokaż
709/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Popielów Pokaż
708/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Niewiadom Pokaż
707/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
706/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Kamień Pokaż
705/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Gotartowice Pokaż
704/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
703/XLV/2018 2018-02-15 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika Pokaż
702/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 550/XXXVIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Pokaż
701/XLV/2018 2018-02-15 Przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020” Pokaż
700/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały nr 666/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok” Pokaż
699/XLV/2018 2018-02-15 Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
698/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 271/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
697/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 173/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015–2023 Pokaż
696/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 175/XII/2015 z dnia 17 września 2015 r., w sprawie Przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
695/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 174/XII/2015, w sprawie Przyjęcia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
694/XLV/2018 2018-02-15 Wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika zmierzających do budowy hospicjum stacjonarnego na działkach numer 1289/53 i 3225/51, należących do Gminy Rybnik, położonych przy ulicy Barbórki w Rybniku Pokaż
693/XLV/2018 2018-02-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
692/XLV/2018 2018-02-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
691/XLV/2018 2018-02-15 Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym Pokaż
690/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnka Pokaż
689/XLIV/2018 2018-01-18 Przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Pokaż
688/XLIV/2018 2018-01-18 Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 Pokaż
687/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
686/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
685/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
684/XLIV/2018 2018-01-18 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
683/XLIV/2018 2018-01-18 Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
682/XLIV/2018 2018-01-18 Zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku Pokaż
681/XLIV/2018 2018-01-18 Rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku Pokaż
680/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 268/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Pokaż
679/XLIV/2018 2018-01-18 Oddania nieruchomości w najem Pokaż
678/XLIV/2018 2018-01-18 Zmiany uchwały nr 466/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
677/XLIV/2018 2018-01-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
676/XLIV/2018 2018-01-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
675/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany w składach osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
674/XLIII/2017 2017-12-14 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 z siedzibą w Warszawie Pokaż
673/XLIII/2017 2017-12-14 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022. Pokaż
672/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
671/XLIII/2017 2017-12-14 Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Pokaż
670/XLIII/2017 2017-12-14 Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Pokaż
669/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt Pokaż
668/XLIII/2017 2017-12-14 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
667/XLIII/2017 2017-12-14 Zmiany uchwały Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
666/XLIII/2017 2017-12-14 Przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok" Pokaż
665/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy Pokaż
664/XLIII/2017 2017-12-14 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany, dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy Pokaż
663/XLIII/2017 2017-12-14 Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy w Rybniku Pokaż
662/XLIII/2017 2017-12-14 Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
661/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) Pokaż
660/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
659/XLIII/2017 2017-12-14 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
658/XLIII/2017 2017-12-14 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
657/XLIII/2017 2017-12-14 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
656/XLIII/2017 2017-12-14 Budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok Pokaż
655/XLIII/2017 2017-12-14 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
654/XLIII/2017 2017-12-14 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
653/XLII/2017 2017-11-16 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Smolna Pokaż
652/XLII/2017 2017-11-16 Wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Pokaż
651/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany odnośnie roku 2018 do "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Pokaż
650/XLII/2017 2017-11-16 Zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Pokaż
649/XLII/2017 2017-11-16 Nadania skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego nazwy imienia Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
648/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia uchwały nr 578/XL/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
647/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia dotychczasowego imienia Leona Kruczkowskiego Szkole Podstawowej nr 24 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Rybniku Pokaż
646/XLII/2017 2017-11-16 Uchylenia dotychczasowego imienia Lucjana Szenwalda Szkole Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Pokaż
645/XLII/2017 2017-11-16 Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - Pokaż
644/XLII/2017 2017-11-16 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Pokaż
643/XLII/2017 2017-11-16 Powierzenia prowadzenia obsługi Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
642/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku Pokaż
641/XLII/2017 2017-11-16 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Pokaż
640/XLII/2017 2017-11-16 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Pokaż
639/XLII/2017 2017-11-16 Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
638/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014-2018 Pokaż
637/XLII/2017 2017-11-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
636/XLII/2017 2017-11-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52) Pokaż
635/XLII/2017 2017-11-16 Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Pokaż
634/XLII/2017 2017-11-16 Zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
633/XLII/2017 2017-11-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
632/XLII/2017 2017-11-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
631/XLII/2017 2017-11-16 Poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci Pokaż
630/XLI/2017 2017-10-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
629/XLI/2017 2017-10-19 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku Pokaż
628/XLI/2017 2017-10-19 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
627/XLI/2017 2017-10-19 Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
626/XLI/2017 2017-10-19 Zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i zmiany nazwy jednostki Pokaż
625/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku Pokaż
624/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
623/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 6 Rybniku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Pokaż
622/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Pokaż
621/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Pokaż
620/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Pokaż
619/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku Pokaż
618/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku Pokaż
617/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku Pokaż
616/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
615/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Pokaż
614/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku Pokaż
613/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku Pokaż
612/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku Pokaż
611/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku Pokaż
610/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku Pokaż
609/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku Pokaż
608/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Pokaż
607/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku Pokaż
606/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Pokaż
605/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku Pokaż
604/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 19 w Rybniku Pokaż
603/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku Pokaż
602/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Pokaż
601/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Rybniku Pokaż
600/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku Pokaż
599/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku Pokaż
598/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku Pokaż
597/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Pokaż
596/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku Pokaż
595/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku Pokaż
594/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku Pokaż
593/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku Pokaż
592/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku Pokaż
591/XLI/2017 2017-10-19 Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku Pokaż
590/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
589/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Gliwice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
588/XLI/2017 2017-10-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
587/XLI/2017 2017-10-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51) Pokaż
586/XLI/2017 2017-10-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
585/XLI/2017 2017-10-19 Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
584/XLI/2017 2017-10-19 Uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych Pokaż
583/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od środków transportowych na 2018 rok Pokaż
582/XLI/2017 2017-10-19 Podatku od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
581/XLI/2017 2017-10-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
580/XLI/2017 2017-10-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
579/XL/2017 2017-09-21 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
578/XL/2017 2017-09-21 Nadania nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego Pokaż
577/XL/2017 2017-09-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym Pokaż
576/XL/2017 2017-09-21 Wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2018 roku Pokaż
575/XL/2017 2017-09-21 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pokaż
574/XL/2017 2017-09-21 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Pokaż
573/XL/2017 2017-09-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
572/XL/2017 2017-09-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
571/XL/2017 2017-09-21 Nadania medalu pamiątkowego "Beneficii Grata Civitas Rybnik" Pokaż
570/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
569/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
568/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
567/XXXIX/2017 2017-08-24 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
566/XXXIX/2017 2017-08-24 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49) Pokaż
565/XXXIX/2017 2017-08-24 Wyznaczenia inkasenta opłaty skarbowej Pokaż
564/XXXIX/2017 2017-08-24 Zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Pokaż
563/XXXIX/2017 2017-08-24 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
562/XXXIX/2017 2017-08-24 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno Pokaż
561/XXXIX/2017 2017-08-24 Udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy Pokaż
560/XXXVIII/2017 2017-06-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
559/XXXVIII/2017 2017-06-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Pokaż
558/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 będących w posiadaniu "Hydroinstal" Sp. z o. o. Pokaż
557/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statut Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
556/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania nazwy rondu w Rybniku (Rondo Powstańców Śląskich) Pokaż
555/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
554/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
553/XXXVIII/2017 2017-06-22 Założenia Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku Pokaż
552/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutów szkołom podstawowym Pokaż
551/XXXVIII/2017 2017-06-22 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
550/XXXVIII/2017 2017-06-22 Utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku Pokaż
549/XXXVIII/2017 2017-06-22 Nadania statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
548/XXXVIII/2017 2017-06-22 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
547/XXXVIII/2017 2017-06-22 Ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości Pokaż
546/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zamiany nieruchomości Pokaż
545/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zbycia nieruchomości Pokaż
544/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48) Pokaż
543/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
542/XXXVIII/2017 2017-06-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
541/XXXVIII/2017 2017-06-22 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
540/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
539/XXXVIII/2017 2017-06-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
538/XXXVII/2017 2017-05-25 Poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 r. dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności Pokaż
537/XXXVI/2017 2017-05-18 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr NPII.4131.1.259.2017 Pokaż
536/XXXVI/2017 2017-05-18 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
535/XXXVI/2017 2017-05-18 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
534/XXXVI/2017 2017-05-18 Założenia Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” z siedzibą w Rybniku Pokaż
533/XXXVI/2017 2017-05-18 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rzecznej (MPZP 45) Pokaż
532/XXXVI/2017 2017-05-18 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
531/XXXVI/2017 2017-05-18 Powołania Skarbnika Miasta Rybnika Pokaż
530/XXXVI/2017 2017-05-18 Odwołania Skarbnika Miasta Rybnika Pokaż
529/XXXVI/2017 2017-05-18 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2016 rok Pokaż
528/XXXVI/2017 2017-05-18 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2016 rok Pokaż
527/XXXV/2017 2017-04-27 Rozpatrzenia skargi Restauracji „Przy Kominku” Spółka z o.o. na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
526/XXXV/2017 2017-04-27 Przyjęcia przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu Miasta Rybnika na lata 2016-2032 Pokaż
525/XXXV/2017 2017-04-27 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowa i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
524/XXXV/2017 2017-04-27 Zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika przyjętego uchwałą nr 137/XI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r., zaktualizowanego uchwałą nr 320/XIX/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 marca 2016 r. Pokaż
523/XXXV/2017 2017-04-27 Wyrażenia woli założenia Spółdzielni Socjalnej "Z IKRĄ" siedzibą w Rybniku Pokaż
522/XXXV/2017 2017-04-27 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
521/XXXV/2017 2017-04-27 Zbycia nieruchomości Pokaż
520/XXXV/2017 2017-04-27 Nabycia nieruchomości Pokaż
519/XXXV/2017 2017-04-27 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27-1) Pokaż
518/XXXV/2017 2017-04-27 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
517/XXXV/2017 2017-04-27 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
516/XXXIII/2017 2017-03-30 Przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+ Pokaż
515/XXXIII/2017 2017-03-30 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
514/XXXIII/2017 2017-03-30 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
513/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
512/XXXIII/2017 2017-03-30 Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Pokaż
511/XXXII/2017 2017-03-16 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NPII.4131.1.98.2017 Pokaż
510/XXXII/2017 2017-03-16 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 17 lutego 2017 r. Nr NPII.4131.1.99.2017 Pokaż
509/XXXII/2017 2017-03-16 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017 Pokaż
508/XXXII/2017 2017-03-16 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2017 Pokaż
507/XXXII/2017 2017-03-16 Przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika na lata 2017-2023” Pokaż
506/XXXII/2017 2017-03-16 Wydzierżawiania nieruchomości Pokaż
505/XXXII/2017 2017-03-16 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pokaż
504/XXXII/2017 2017-03-16 Zmiany nazwy drogi publicznej z "Władysława Hibnera" na "ks. Henryka Jośki" Pokaż
503/XXXII/2017 2017-03-16 Nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Lawendowa Pokaż
502/XXXII/2017 2017-03-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43) Pokaż
501/XXXII/2017 2017-03-16 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
500/XXXII/2017 2017-03-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35-1) Pokaż
499/XXXII/2017 2017-03-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
498/XXXII/2017 2017-03-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
497/XXXII/2017 2017-03-16 Nadania Pani Lidii Grychtołównie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika" Pokaż
496/XXXI/2017 2017-02-16 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
495/XXXI/2017 2017-02-16 Przyjęcia "Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 - 2020" Pokaż
494/XXXI/2017 2017-02-16 Zmiany Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018 Pokaż
493/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
492/XXXI/2017 2017-02-16 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
491/XXXI/2017 2017-02-16 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
490/XXXI/2017 2017-02-16 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
489/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
488/XXXI/2017 2017-02-16 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
487/XXXI/2017 2017-02-16 Projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Pokaż
486/XXXI/2017 2017-02-16 Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Pokaż
485/XXXI/2017 2017-02-16 Założenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Rybniku Pokaż
484/XXXI/2017 2017-02-16 Podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce Pokaż
483/XXXI/2017 2017-02-16 Przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika” Pokaż
482/XXX/2017 2017-01-12 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
481/XXX/2017 2017-01-12 Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku Pokaż
480/XXX/2017 2017-01-12 Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
479/XXX/2017 2017-01-12 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
478/XXX/2017 2017-01-12 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
477/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" Pokaż
476/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
475/XXX/2017 2017-01-12 Zmiany uchwały nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
474/XXX/2017 2017-01-12 Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 Pokaż
473/XXX/2017 2017-01-12 Ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
472/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
471/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
470/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
469/XXX/2017 2017-01-12 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Pokaż
468/XXX/2017 2017-01-12 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
467/XXX/2017 2017-01-12 Zbycia nieruchomości Pokaż
466/XXX/2017 2017-01-12 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
465/XXX/2017 2017-01-12 Aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika" Pokaż
464/XXX/2017 2017-01-12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
463/XXX/2017 2017-01-12 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
462/XXX/2017 2017-01-12 Przystąpienia Miasta Rybnika do Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd ,,Pro Silesia" z siedzibą w Katowicach Pokaż
461/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
460/XXIX/2016 2016-12-15 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
459/XXIX/2016 2016-12-15 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
458/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany w statucie Dzielnicy Smolna Pokaż
457/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
456/XXIX/2016 2016-12-15 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory na wspólną realizację zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna etap II Pokaż
455/XXIX/2016 2016-12-15 Zniesienia formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrody Pokaż
454/XXIX/2016 2016-12-15 Ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pokaż
453/XXIX/2016 2016-12-15 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok Pokaż
452/XXIX/2016 2016-12-15 Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej Pokaż
451/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
450/XXIX/2016 2016-12-15 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
449/XXIX/2016 2016-12-15 Zmiany uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
448/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
447/XXIX/2016 2016-12-15 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
446/XXIX/2016 2016-12-15 Uchylenia uchwały nr 98/VIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Pokaż
445/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Opatów Pokaż
444/XXIX/2016 2016-12-15 Udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Wojkowice Pokaż
443/XXIX/2016 2016-12-15 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
442/XXIX/2016 2016-12-15 Budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok Pokaż
441/XXIX/2016 2016-12-15 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
440/XXIX/2016 2016-12-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
439/XXIX/2016 2016-12-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
438/XXVII/2016 2016-11-17 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
437/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy Prostej Pokaż
436/XXVII/2016 2016-11-17 Uchylenia uchwały w sprawie podziału gminy na sektory Pokaż
435/XXVII/2016 2016-11-17 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
434/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
433/XXVII/2016 2016-11-17 Zmiany odnośnie lat 2017-2018 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Pokaż
432/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska Pokaż
431/XXVII/2016 2016-11-17 Wyrażenia zgody na zawarcie z powiatem gliwickim porozumienia dotyczącego korzystania przez ucznia rybnickiej placówki oświatowej z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Knurowie Pokaż
430/XXVII/2016 2016-11-17 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
429/XXVII/2016 2016-11-17 Powierzenia spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Informacji Miejskiej Halo! Rybnik Pokaż
428/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+ Pokaż
427/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina" Pokaż
426/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" Pokaż
425/XXVII/2016 2016-11-17 Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania Pokaż
424/XXVII/2016 2016-11-17 Darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Pokaż
423/XXVII/2016 2016-11-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Pokaż
422/XXVII/2016 2016-11-17 Wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
421/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od środków transportowych na 2017 rok Pokaż
420/XXVII/2016 2016-11-17 Podatku od nieruchomości na 2017 rok Pokaż
419/XXVII/2016 2016-11-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
418/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika Pokaż
417/XXVII/2016 2016-11-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
416/XXVII/2016 2016-11-17 Przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanej zmiany systemu oświaty w Polsce Pokaż
415/XXVII/2016 2016-11-17 Wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego "Paruszowiec" i zrealizowaniu projektu inwestycyjnego pod nazwą Bapro Energy Complex przez Bapro Sp. z o.o. Pokaż
414/XXVI/2016 2016-10-20 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
413/XXVI/2016 2016-10-20 Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Pokaż
412/XXVI/2016 2016-10-20 Powołania Przewodniczących Komisji Rady Miasta Pokaż
411/XXVI/2016 2016-10-20 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
410/XXVI/2016 2016-10-20 Odwołania Przewodniczących Komisji Rady Miasta Pokaż
409/XXVI/2016 2016-10-20 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta Rybnika Pokaż
408/XXVI/2016 2016-10-20 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
407/XXVI/2016 2016-10-20 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
406/XXVI/2016 2016-10-20 Nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
405/XXVI/2016 2016-10-20 Uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku Pokaż
404/XXVI/2016 2016-10-20 Organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Pokaż
403/XXVI/2016 2016-10-20 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
402/XXVI/2016 2016-10-20 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
401/XXV/2016 2016-10-06 Wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
400/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania na dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
399/XXV/2016 2016-10-06 Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
398/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
397/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
396/XXV/2016 2016-10-06 Odwołania dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
395/XXV/2016 2016-10-06 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pokaż
394/XXV/2016 2016-10-06 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
393/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenia jej z użytkowania Pokaż
392/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
391/XXIV/2016 2016-09-22 Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych Pokaż
390/XXIV/2016 2016-09-22 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
389/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
388/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37) Pokaż
387/XXIV/2016 2016-09-22 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
386/XXIV/2016 2016-09-22 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
385/XXIV/2016 2016-09-22 Ustanowienia służebności gruntowych Pokaż
384/XXIV/2016 2016-09-22 Zbycia nieruchomości Pokaż
383/XXIV/2016 2016-09-22 Nabycia nieruchomości Pokaż
382/XXIV/2016 2016-09-22 Wszczęcia procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny. Pokaż
381/XXIV/2016 2016-09-22 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
380/XXIV/2016 2016-09-22 Zmiany uchwały nr 208/XIV/2015 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
379/XXIV/2016 2016-09-22 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski Pokaż
378/XXIV/2016 2016-09-22 Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Pokaż
377/XXIV/2016 2016-09-22 Zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego W rzeczypospolitej Polskiej Pokaż
376/XXIV/2016 2016-09-22 Zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia zamieszkałych w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta Rybnika Pokaż
375/XXIV/2016 2016-09-22 Powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku Pokaż
374/XXIV/2016 2016-09-22 Opinii o lokalizacji kasyna gry Pokaż
373/XXIV/2016 2016-09-22 Zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym Pokaż
372/XXIV/2016 2016-09-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
371/XXIV/2016 2016-09-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
370/XXIII/2016 2016-06-30 Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
369/XXIII/2016 2016-06-30 Wszczęcia procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą Świerklany Pokaż
368/XXIII/2016 2016-06-30 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
367/XXII/2016 2016-06-23 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
366/XXII/2016 2016-06-23 Ustanowienia sztandaru Miasta Rybnika oraz zasad jego używania Pokaż
365/XXII/2016 2016-06-23 Przedłużenia obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Pokaż
364/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
363/XXII/2016 2016-06-23 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Pokaż
362/XXII/2016 2016-06-23 Zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Pokaż
361/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
360/XXII/2016 2016-06-23 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
359/XXII/2016 2016-06-23 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
358/XXII/2016 2016-06-23 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
357/XXII/2016 2016-06-23 Zamiany nieruchomości Pokaż
356/XXII/2016 2016-06-23 Zbycia nieruchomości Pokaż
355/XXII/2016 2016-06-23 Nabycia nieruchomości Pokaż
354/XXII/2016 2016-06-23 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
353/XXII/2016 2016-06-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Wodzisławskim w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
352/XXII/2016 2016-06-23 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, uczniów kl. II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach, dla którego Miasto Żory jest organem prowadzącym. Pokaż
351/XXII/2016 2016-06-23 Ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze Pokaż
350/XXII/2016 2016-06-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
349/XXII/2016 2016-06-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
348/XXII/2016 2016-06-23 Poparcia działań mających na celu uchwalenie przez Sejmik Województwa Śląskiego regulacji prawnych pozwalających samorządom na walkę z niską emisją Pokaż
347/XXI/2016 2016-05-19 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
346/XXI/2016 2016-05-19 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2016-2020 Pokaż
345/XXI/2016 2016-05-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia statutu Dzielnicy Śródmieście Pokaż
344/XXI/2016 2016-05-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP 35) Pokaż
343/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
342/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) Pokaż
341/XXI/2016 2016-05-19 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12 Pokaż
340/XXI/2016 2016-05-19 Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Rybnika Pokaż
339/XXI/2016 2016-05-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
338/XXI/2016 2016-05-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
337/XXI/2016 2016-05-19 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2015 rok Pokaż
336/XXI/2016 2016-05-19 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2015 rok Pokaż
335/XX/2016 2016-04-21 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Pokaż
334/XX/2016 2016-04-21 Przyjęcia Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018 Pokaż
333/XX/2016 2016-04-21 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
332/XX/2016 2016-04-21 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku Pokaż
331/XX/2016 2016-04-21 Zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
330/XX/2016 2016-04-21 Udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rybnika na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
329/XX/2016 2016-04-21 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
328/XX/2016 2016-04-21 Oddania nieruchomości w użytkowanie Pokaż
327/XX/2016 2016-04-21 Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste Pokaż
326/XX/2016 2016-04-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
325/XX/2016 2016-04-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
324/XX/2016 2016-04-21 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
323/XX/2016 2016-04-21 Poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii Pokaż
322/XX/2016 2016-04-21 Udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Rydułtowy Pokaż
321/XIX/2016 2016-03-10 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
320/XIX/2016 2016-03-10 Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Pokaż
319/XIX/2016 2016-03-10 Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska Pokaż
318/XIX/2016 2016-03-10 Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018 Pokaż
317/XIX/2016 2016-03-10 Określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2016 Pokaż
316/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34) Pokaż
315/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) Pokaż
314/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
313/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) Pokaż
312/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
311/XIX/2016 2016-03-10 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29) Pokaż
310/XIX/2016 2016-03-10 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
309/XIX/2016 2016-03-10 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
308/XIX/2016 2016-03-10 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika Pokaż
307/XVIII/2016 2016-02-11 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok Pokaż
306/XVIII/2016 2016-02-11 Powierzenia Spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
305/XVIII/2016 2016-02-11 Komunalizacji nieruchomości Pokaż
304/XVIII/2016 2016-02-11 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
303/XVIII/2016 2016-02-11 Zmiany uchwały nr 177/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. Pokaż
302/XVIII/2016 2016-02-11 Wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publiczną Pokaż
301/XVIII/2016 2016-02-11 Zbycia nieruchomości Pokaż
300/XVIII/2016 2016-02-11 Nabycia nieruchomości Pokaż
299/XVIII/2016 2016-02-11 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku Pokaż
298/XVIII/2016 2016-02-11 Podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016 Pokaż
297/XVIII/2016 2016-02-11 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
296/XVIII/2016 2016-02-11 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Pokaż
295/XVIII/2016 2016-02-11 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
294/XVIII/2016 2016-02-11 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
293/XVII/2016 2016-01-21 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna w granicach administracyjnych Miasta Żory Pokaż
292/XVII/2016 2016-01-21 Wprowadzenia na terenie Miasta Rybnika Programu "Rybnik przyjazny Seniorom" Pokaż
291/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
290/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
289/XVII/2016 2016-01-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
288/XVII/2016 2016-01-21 Przekształcenia Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego poprzez likwidację Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2. Pokaż
287/XVII/2016 2016-01-21 Opłaty prolongacyjnej Pokaż
286/XVII/2016 2016-01-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
285/XVII/2016 2016-01-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
284/XVII/2016 2016-01-21 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
283/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku Pokaż
282/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku Pokaż
281/XVI/2015 2015-12-17 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
280/XVI/2015 2015-12-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
279/XVI/2015 2015-12-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
278/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia "Strategii rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku" Pokaż
277/XVI/2015 2015-12-17 Upoważnienia Prezydenta Miasta do określania sposobu ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
276/XVI/2015 2015-12-17 Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
275/XVI/2015 2015-12-17 Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" Pokaż
274/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 Pokaż
273/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok Pokaż
272/XVI/2015 2015-12-17 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy Pokaż
271/XVI/2015 2015-12-17 Przyjęcia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
270/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany Regulaminu przyznawania dorocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pokaż
269/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
268/XVI/2015 2015-12-17 Powołania członków Rady Muzeum w Rybniku Pokaż
267/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
266/XVI/2015 2015-12-17 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
265/XVI/2015 2015-12-17 Założenia Przedszkola nr 50 w Rybniku Pokaż
264/XVI/2015 2015-12-17 Zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku Pokaż
263/XVI/2015 2015-12-17 Zmiany uchwały nr 210/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
262/XVI/2015 2015-12-17 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
261/XVI/2015 2015-12-17 Obciążenia nieruchomości służebnością gruntową Pokaż
260/XVI/2015 2015-12-17 Zbycia nieruchomości Pokaż
259/XVI/2015 2015-12-17 Nabycia nieruchomości Pokaż
258/XVI/2015 2015-12-17 Ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w obszarze śródmieścia Miasta Rybnika Pokaż
257/XVI/2015 2015-12-17 Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Niegowa Pokaż
256/XVI/2015 2015-12-17 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
255/XVI/2015 2015-12-17 Budżetu Miasta Rybnika na 2016 rok Pokaż
254/XVI/2015 2015-12-17 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
253/XVI/2015 2015-12-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
252/XVI/2015 2015-12-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
251/XV/2015 2015-11-19 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Pokaż
250/XV/2015 2015-11-19 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2016-2018. Pokaż
249/XV/2015 2015-11-19 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
248/XV/2015 2015-11-19 Wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przyjęcia realizacji zadań innych gmin i powiatów w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Pokaż
247/XV/2015 2015-11-19 Likwidacji w roku 2016 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
246/XV/2015 2015-11-19 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
245/XV/2015 2015-11-19 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
244/XV/2015 2015-11-19 Nawiązania współpracy partnerskiej z okręgiem Antrim i Newtownabbey w Irlandii Północnej Pokaż
243/XV/2015 2015-11-19 Zmiany nazwy Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Industrialnemu Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
242/XV/2015 2015-11-19 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
241/XV/2015 2015-11-19 Nadania statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Pokaż
240/XV/2015 2015-11-19 Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe Pokaż
239/XV/2015 2015-11-19 Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" Pokaż
238/XV/2015 2015-11-19 Przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020" Pokaż
237/XV/2015 2015-11-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
236/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek leśny Pokaż
235/XV/2015 2015-11-19 Wzorów formularzy na podatek rolny Pokaż
234/XV/2015 2015-11-19 Podatku od środków transportowych na 2016 rok Pokaż
233/XV/2015 2015-11-19 W sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok Pokaż
232/XV/2015 2015-11-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
231/XV/2015 2015-11-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
230/XV/2015 2015-11-19 Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Pokaż
229/XIV/2015 2015-10-22 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
228/XIV/2015 2015-10-22 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
227/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Pokaż
226/XIV/2015 2015-10-22 Opłaty targowej Pokaż
225/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
224/XIV/2015 2015-10-22 Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Orzepowickiej 8D Pokaż
223/XIV/2015 2015-10-22 Nabycia nieruchomości Pokaż
222/XIV/2015 2015-10-22 Zbycia nieruchomości Pokaż
221/XIV/2015 2015-10-22 Zamiany nieruchomości Pokaż
220/XIV/2015 2015-10-22 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
219/XIV/2015 2015-10-22 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
218/XIV/2015 2015-10-22 Oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
217/XIV/2015 2015-10-22 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" Pokaż
216/XIV/2015 2015-10-22 Likwidacji Rodzinnego Domu Nr 2 w Rybniku Pokaż
215/XIV/2015 2015-10-22 Likwidacji Rodzinnego Domu Nr 1 w Rybniku Pokaż
214/XIV/2015 2015-10-22 Określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik Pokaż
213/XIV/2015 2015-10-22 Wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku Pokaż
212/XIV/2015 2015-10-22 Połączenia jednostek budżetowych Gminy Rybnik: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku Pokaż
211/XIV/2015 2015-10-22 Zamiaru likwidacji w 2016 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
210/XIV/2015 2015-10-22 Określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika Pokaż
209/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
208/XIV/2015 2015-10-22 Udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik Pokaż
207/XIV/2015 2015-10-22 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
206/XIV/2015 2015-10-22 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna , zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów dziennych) Pokaż
205/XIV/2015 2015-10-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
204/XIV/2015 2015-10-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
203/XIII/2015 2015-10-01 Wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Pokaż
202/XIII/2015 2015-10-01 Wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika, zmierzających do przejęcia i zagospodarowania nieruchomości byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera Pokaż
201/XIII/2015 2015-10-01 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
200/XIII/2015 2015-10-01 Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku Pokaż
199/XIII/2015 2015-10-01 Przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 Pokaż
198/XIII/2015 2015-10-01 Wyrażenia zgody na wystąpienie z Rady Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga Pokaż
197/XIII/2015 2015-10-01 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
196/XII/2015 2015-09-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
195/XII/2015 2015-09-17 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Pokaż
194/XII/2015 2015-09-17 Zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Rybnik Pokaż
193/XII/2015 2015-09-17 Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Pokaż
192/XII/2015 2015-09-17 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
191/XII/2015 2015-09-17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika Pokaż
190/XII/2015 2015-09-17 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanego odcinka drogi i nadania nazwy ulicy Pokaż
189/XII/2015 2015-09-17 Przygotowania przez Prezydenta Miasta Rybnika projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Pokaż
188/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
187/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) Pokaż
186/XII/2015 2015-09-17 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
185/XII/2015 2015-09-17 Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika Pokaż
184/XII/2015 2015-09-17 Wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny. Pokaż
183/XII/2015 2015-09-17 Nabycia nieruchomości Pokaż
182/XII/2015 2015-09-17 Zbycia nieruchomości Pokaż
181/XII/2015 2015-09-17 Oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
180/XII/2015 2015-09-17 Wystąpienia wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
179/XII/2015 2015-09-17 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
178/XII/2015 2015-09-17 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
177/XII/2015 2015-09-17 Wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publiczną Pokaż
176/XII/2015 2015-09-17 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
175/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
174/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
173/XII/2015 2015-09-17 Przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 Pokaż
172/XII/2015 2015-09-17 Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Pokaż
171/XII/2015 2015-09-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Pokaż
170/XII/2015 2015-09-17 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
169/XII/2015 2015-09-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
168/XII/2015 2015-09-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
167/XII/2015 2015-09-17 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
166/XI/2015 2015-06-18 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
165/XI/2015 2015-06-18 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika Pokaż
164/XI/2015 2015-06-18 Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019 Pokaż
163/XI/2015 2015-06-18 Zmiany statutu Dzielnicy Śródmieście Pokaż
162/XI/2015 2015-06-18 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu Pokaż
161/XI/2015 2015-06-18 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
160/XI/2015 2015-06-18 Zmiany uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
159/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym planowanym na dzień 6 września 2015 roku Pokaż
158/XI/2015 2015-06-18 Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 18 Pokaż
157/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 19 Pokaż
156/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13 Pokaż
155/XI/2015 2015-06-18 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 Pokaż
154/XI/2015 2015-06-18 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
153/XI/2015 2015-06-18 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
152/XI/2015 2015-06-18 Nabycia nieruchomości Pokaż
151/XI/2015 2015-06-18 Zbycia nieruchomości Pokaż
150/XI/2015 2015-06-18 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
149/XI/2015 2015-06-18 Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach Pokaż
148/XI/2015 2015-06-18 Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Pokaż
147/XI/2015 2015-06-18 Zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadania statutu Pokaż
146/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
145/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Pokaż
144/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
143/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Pokaż
142/XI/2015 2015-06-18 Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
141/XI/2015 2015-06-18 Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku Pokaż
140/XI/2015 2015-06-18 Przyjęcia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 Pokaż
139/XI/2015 2015-06-18 Zmiany „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Pokaż
138/XI/2015 2015-06-18 Zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Pokaż
137/XI/2015 2015-06-18 Przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Pokaż
136/XI/2015 2015-06-18 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
135/XI/2015 2015-06-18 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
134/XI/2015 2015-06-18 Nadania Panu Adamowi Makowiczowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika" Pokaż
133/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
132/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego przebiegu zebrania wyborczego do Rady Dzielnicy Meksyk przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
131/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
130/X/2015 2015-05-21 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
129/X/2015 2015-05-21 Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 Pokaż
128/X/2015 2015-05-21 Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców miejskich Pokaż
127/X/2015 2015-05-21 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
126/X/2015 2015-05-21 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany §12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
125/X/2015 2015-05-21 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
124/X/2015 2015-05-21 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
123/X/2015 2015-05-21 Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2014 rok Pokaż
122/X/2015 2015-05-21 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2014 rok Pokaż
121/IX/2015 2015-04-23 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
120/IX/2015 2015-04-23 Zamiany nieruchomości Pokaż
119/IX/2015 2015-04-23 Zbycia nieruchomości Pokaż
118/IX/2015 2015-04-23 Nabycia nieruchomości Pokaż
117/IX/2015 2015-04-23 Zmian w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, powołanej Uchwałą Nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012 r. Pokaż
116/IX/2015 2015-04-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
115/IX/2015 2015-04-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
114/VIII/2015 2015-03-19 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia im. Św. Jana Pawła II Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
113/VIII/2015 2015-03-19 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
112/VIII/2015 2015-03-19 Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
111/VIII/2015 2015-03-19 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Pokaż
110/VIII/2015 2015-03-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
109/VIII/2015 2015-03-19 Upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich. Pokaż
108/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
107/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
106/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22) Pokaż
105/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) Pokaż
104/VIII/2015 2015-03-19 Udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Rybnik na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Pokaż
103/VIII/2015 2015-03-19 Nabycia nieruchomości Pokaż
102/VIII/2015 2015-03-19 Zbycia nieruchomości Pokaż
101/VIII/2015 2015-03-19 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika Pokaż
100/VIII/2015 2015-03-19 Przystąpienie do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika" Pokaż
99/VIII/2015 2015-03-19 Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
98/VIII/2015 2015-03-19 Określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania Pokaż
97/VIII/2015 2015-03-19 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
96/VIII/2015 2015-03-19 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
95/VII/2015 2015-02-26 Zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli Pokaż
94/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów Pokaż
93/VII/2015 2015-02-26 Delegowania przedstawiciela Miasta Rybnika do Związku Miasta Polskich Pokaż
92/VII/2015 2015-02-26 Utrzymania nieodpłatnej formy korzystania z autostrady A1 Pokaż
91/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Bukowej Pokaż
90/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Platanowej Pokaż
89/VII/2015 2015-02-26 Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Mahoniowej i nadania nazwy ulicy Pokaż
88/VII/2015 2015-02-26 Opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi Pokaż
87/VII/2015 2015-02-26 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Pokaż
86/VII/2015 2015-02-26 Regulaminu "Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych" na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
85/VII/2015 2015-02-26 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
84/VII/2015 2015-02-26 Oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
83/VII/2015 2015-02-26 Zbycia nieruchomości Pokaż
82/VII/2015 2015-02-26 Nabycia nieruchomości Pokaż
81/VII/2015 2015-02-26 Zmiany Uchwały Nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Pokaż
80/VII/2015 2015-02-26 Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2015 Pokaż
79/VII/2015 2015-02-26 Zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
78/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały Nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z 14 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
77/VII/2015 2015-02-26 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami, w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych Pokaż
76/VII/2015 2015-02-26 Zmiany uchwały nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
75/VII/2015 2015-02-26 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
74/VII/2015 2015-02-26 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
73/VI/2015 2015-01-22 Zmiany składów osobowych Komisji Rady Miasta Pokaż
72/VI/2015 2015-01-22 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Niewiadom Pokaż
71/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Zebrzydowice Pokaż
70/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Zamysłów Pokaż
69/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wielopole Pokaż
68/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Śródmieście Pokaż
67/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Stodoły Pokaż
66/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Smolna Pokaż
65/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
64/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia Pokaż
63/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Radziejów Pokaż
62/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Popielów Pokaż
61/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec - Piaski Pokaż
60/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Orzepowice Pokaż
59/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ochojec Pokaż
58/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niewiadom Pokaż
57/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Niedobczyce Pokaż
56/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Meksyk Pokaż
55/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny Pokaż
54/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia Pokaż
53/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kłokocin Pokaż
52/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamień Pokaż
51/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Grabownia Pokaż
50/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Gotartowice Pokaż
49/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów Pokaż
48/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Chwałowice Pokaż
47/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Chwałęcice Pokaż
46/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
45/VI/2015 2015-01-22 Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle Pokaż
44/VI/2015 2015-01-22 Uchwała w sprawie zezwolenia na używanie w znaku towarowym nazwy "Rybnik" przez spółkę KLP Rybnik Sp. z o.o. Pokaż
43/VI/2015 2015-01-22 Oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
42/VI/2015 2015-01-22 Nabycia nieruchomości Pokaż
41/VI/2015 2015-01-22 Zbycia nieruchomości Pokaż
40/VI/2015 2015-01-22 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
39/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 19 Pokaż
38/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 17 Pokaż
37/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 16 Pokaż
36/VI/2015 2015-01-22 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 11 Pokaż
35/VI/2015 2015-01-22 Regulaminu korzystania z siłowni na otwartej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Rybnika Pokaż
34/VI/2015 2015-01-22 Przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Pokaż
33/VI/2015 2015-01-22 Likwidacji w roku 2015 szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
32/VI/2015 2015-01-22 Ustalenia na rok 2015 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone Pokaż
31/VI/2015 2015-01-22 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika Pokaż
30/VI/2015 2015-01-22 Zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej Pokaż
29/VI/2015 2015-01-22 Wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej Pokaż
28/VI/2015 2015-01-22 Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Pokaż
27/VI/2015 2015-01-22 Budżetu Miasta Rybnika na 2015 rok Pokaż
26/V/2014 2014-12-31 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
25/V/2014 2014-12-31 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
24/IV/2014 2014-12-22 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
23/IV/2014 2014-12-22 Delegowania dwóch radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
22/IV/2014 2014-12-22 Zmiany uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Rybnika", zmienionej uchwałą nr 730/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r. Pokaż
21/IV/2014 2014-12-22 Wyłączeń z zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
20/IV/2014 2014-12-22 Ustalenia limitu zobowiązań w 2015 roku oraz upoważnień dla Prezydenta Miasta Pokaż
19/IV/2014 2014-12-22 Ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pokaż
18/IV/2014 2014-12-22 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
17/IV/2014 2014-12-22 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
16/III/2014 2014-12-10 Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
15/III/2014 2014-12-10 Powołania Komisji Rewizyjnej Pokaż
14/III/2014 2014-12-10 Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
13/III/2014 2014-12-10 Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
12/III/2014 2014-12-10 Przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
11/III/2014 2014-12-10 Ustalenia ilości i rodzaju stałych Komisji Rady Miasta Pokaż
10/III/2014 2014-12-10 Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
9/III/2014 2014-12-10 Przyjęcia zasad głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Pokaż
8/III/2014 2014-12-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
7/III/2014 2014-12-10 Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
6/III/2014 2014-12-10 Odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
5/III/2014 2014-12-10 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania i wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz powołania Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Pokaż
4/III/2014 2014-12-10 Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
3/I/2014 2014-12-01 Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
2/I/2014 2014-12-01 Powołania Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
1/I/2014 2014-12-01 Przyjęcie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Pokaż
790/LII/2014 2014-11-12 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 14 Pokaż
789/LII/2014 2014-11-12 Ustanowienia służebności gruntowej Pokaż
788/LII/2014 2014-11-12 Nabycia nieruchomości Pokaż
787/LII/2014 2014-11-12 Zbycia nieruchomości Pokaż
786/LII/2014 2014-11-12 Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu Pokaż
785/LII/2014 2014-11-12 Zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem Pokaż
784/LII/2014 2014-11-12 Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
783/LII/2014 2014-11-12 Przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Pokaż
782/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 10 Pokaż
781/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszary oznaczone symbolem MPZP 15 Pokaż
780/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 9 Pokaż
779/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 8 Pokaż
778/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 7 Pokaż
777/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 6 Pokaż
776/LI/2014 2014-10-29 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4 Pokaż
775/LI/2014 2014-10-29 Nadania nazwy placowi - plac Teatralny Pokaż
774/LI/2014 2014-10-29 Zmiany uchwały nr 762/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
773/LI/2014 2014-10-29 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
772/LI/2014 2014-10-29 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
771/L/2014 2014-10-15 Wyznaczenia osób w skład Rybnickiej Rady Seniorów Pokaż
770/L/2014 2014-10-15 Zmiany odnośnie roku 2015 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Pokaż
769/L/2014 2014-10-15 Oddania w użytkowanie nieruchomości Pokaż
768/L/2014 2014-10-15 Nabycia nieruchomości Pokaż
767/L/2014 2014-10-15 Zbycia nieruchomości Pokaż
766/L/2014 2014-10-15 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
765/L/2014 2014-10-15 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
764/L/2014 2014-10-15 Zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku Pokaż
763/L/2014 2014-10-15 Zamiaru likwidacji w 2015 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik Pokaż
762/L/2014 2014-10-15 Ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) Pokaż
761/L/2014 2014-10-15 Ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Rybnika Pokaż
760/L/2014 2014-10-15 Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Pokaż
759/L/2014 2014-10-15 Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym Pokaż
758/L/2014 2014-10-15 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 r. Pokaż
757/L/2014 2014-10-15 Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Pokaż
756/L/2014 2014-10-15 Podatku od środków transportowych na 2015 rok Pokaż
755/L/2014 2014-10-15 Zwolnień od podatku od nieruchomości Pokaż
754/L/2014 2014-10-15 Podatku od nieruchomości na 2015 rok Pokaż
753/L/2014 2014-10-15 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
752/L/2014 2014-10-15 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
751/XLIX/2014 2014-09-17 Niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Pokaż
750/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców ulicy 1 Maja w Rybniku na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
749/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
748/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty w Rybniku na Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku Pokaż
747/XLIX/2014 2014-09-17 Rozpatrzenia skargi na Dyrektora II LO w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku Pokaż
746/XLIX/2014 2014-09-17 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Pokaż
745/XLIX/2014 2014-09-17 Pozbawienia kategorii dróg gminnych oznaczonych nr 180135 S ul. św. Jana, 180386 S ul. Jana III Sobieskiego, 180332 S ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Tadeusza Kościuszki) i zaliczenia ich do dróg wewnętrznych Pokaż
744/XLIX/2014 2014-09-17 Zmiany uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
743/XLIX/2014 2014-09-17 Zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Pokaż
742/XLIX/2014 2014-09-17 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
741/XLIX/2014 2014-09-17 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
740/XLIX/2014 2014-09-17 Nabycia nieruchomości Pokaż
739/XLIX/2014 2014-09-17 Zbycia nieruchomości Pokaż
738/XLIX/2014 2014-09-17 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
737/XLIX/2014 2014-09-17 Przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Pokaż
736/XLIX/2014 2014-09-17 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
735/XLIX/2014 2014-09-17 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
734/XLVIII/2014 2014-07-23 Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
733/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
732/XLVIII/2014 2014-07-23 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku Pokaż
731/XLVIII/2014 2014-07-23 Przyjęcia środków Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Pokaż
730/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika" Pokaż
729/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmiany uchwały Nr 602/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat Pokaż
728/XLVIII/2014 2014-07-23 Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród Pokaż
727/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
726/XLVIII/2014 2014-07-23 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
725/XLVII/2014 2014-06-25 Rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Oświatowego "Rodzice-Dzieciom" na działalność Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
724/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany Uchwały nr 353/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
723/XLVII/2014 2014-06-25 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Hydroinstal” Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2015-2017 Pokaż
722/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy placowi (plac Teatralny) Pokaż
721/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Antoniego Woryny) Pokaż
720/XLVII/2014 2014-06-25 Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Wisławy Szymborskiej) Pokaż
719/XLVII/2014 2014-06-25 Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy Pokaż
718/XLVII/2014 2014-06-25 Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację Pokaż
717/XLVII/2014 2014-06-25 Ustanowienia służebności przesyłu Pokaż
716/XLVII/2014 2014-06-25 Wydzierżawienia nieruchomości Pokaż
715/XLVII/2014 2014-06-25 Zbycia i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Pokaż
714/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Pokaż
713/XLVII/2014 2014-06-25 Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 12 statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku Pokaż
712/XLVII/2014 2014-06-25 Zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. Pokaż
711/XLVII/2014 2014-06-25 Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Pokaż
710/XLVII/2014 2014-06-25 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Pokaż
709/XLVII/2014 2014-06-25 Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Pokaż
708/XLVI/2014 2014-05-28 Zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego Pokaż