Numer
705/XLVI/2014
Data
28 maja 2014
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
28 maja 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
  • 2014/041925 (z dnia 24 czerwca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 6 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 24 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)