Opis procedury wnioskowej

Zgodnie z ustawą udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:

  1. ogłaszanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. udostępnienie na wniosek zainteresowanego,
  3. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z powszechnych wyborów,
  4. wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej w miejscach ogólnodostępnych,
  5. umieszczanie informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w dostępnej sieci teleinformatycznej.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek.

Forma wniosku jest dowolna. Wniosek może być złożony:

  1. ustnie,
  2. pisemnie,
  3. drogą elektroniczną.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz podaje nowy termin jej udostępnienia. Nowy termin nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji następuje w formie określonej we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób określony we wniosku podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia jej w tej formie i podaje formę w jakiej informacja może być udostępniona. W takim przypadku jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie zostaje umorzone.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

W przypadku gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpłynie do podmiotu, który nie posiada informacji o którą prosi wnioskodawca, wtedy należy niezwłocznie poinformować wnioskodawcę o braku wnioskowanej informacji.

Odmowa udostępnia informacji publicznej następuje  w drodze decyzji administracyjnej.

 
 
Odsłon strony: 9353 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-06-03 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)