INFORMACJA o zasadach rozliczania wpłat z tytułu podatków obowiązujących od 1.01.2020 r., w związku ze zmianą art. 62 § 1 ustawy- Ordynacja podatkowa.

Od 1.01.2020 r. zmianie uległ art. 62 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), zgodnie z którym „jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika”.

Art. 62 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2020 r. ma zastosowanie do wpłat dokonanych po 1.01.2020 r., bez względu na to, czy podatnik uiszcza bieżące zobowiązanie podatkowe, czy wcześniejsze zaległości podatkowe.

Wprowadzona zmiana skutkuje ograniczeniem uprawnień podatnika do swobodnego wskazywania okresu, za jaki dokonuje wpłaty. O kolejności zobowiązań na jakie zostanie zaliczona wpłata decydować będzie zapis art. 62 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, a nie wskazanie wpłacającego. W świetle nowych przepisów organ podatkowy związany jest jedynie dyspozycją podatnika co do RODZAJU PODATKU (np. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Tym samym w przypadku wystąpienia zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań we wskazanym rodzaju podatku organ podatkowy najpierw rozliczy wpłatę na zaległości. Tylko w sytuacji braku zaległości podatkowych we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku, wpłatę rozliczamy na wskazane przez podatnika bieżące zobowiązanie.

     

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.

Zgodnie z Uchwałą nr 101/VI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła ze zwolnienia będą mogły skorzystać budynki mieszkalne lub ich części:

  • w których po 1 stycznia 2021 r. dokona się wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła,
  • których budowa została zakończona po 1 stycznia 2021 r. w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.

Ekologicznymi źródłami ciepła, o których mowa w uchwale są: pompa ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy.

Podatnicy chcący skorzystać ze zwolnienia muszą złożyć:

Uchwała obowiązuje do 31.12.2021 r. Podatnicy chcący skorzystać ze zwolnienia są zobowiązani złożyć do tego terminu wymagane dokumenty.

Zwolnieniem nie zostały objęte budynki mieszkalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dokumenty w formie papierowej można składać na Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika. Przed ich złożeniem zachęcamy do zweryfikowania ich poprawności w Wydziale Podatków (ul. Bolesława Chrobrego 2).

Podatki 2021

Z uwagi na to, że wykorzystywany przez Urząd Miasta Rybnika system podatkowy spełnia wymogi określone przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa decyzje ustalające podatek od nieruchomości od 2020 roku, które są doręczane podatnikom z początkiem roku, nie zawierają odręcznego podpisu.

Od 2016 roku obowiązują zmiany w przepisach regulujących podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, polegające m.in. na tym, że:

  • nie są wydawane i doręczane decyzje podatkowe, jeżeli podatek nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe (w latach 2016-2017 kwota ta wynosiła 6,10 zł, w latach 2018-2019 - 7,80 zł, obecnie - 8,50 zł),
  • w przypadku, gdy podatek nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Informacje ogólne:

Stawki podatków lokalnych w Rybniku w 2021 roku

Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie "Inne dokumenty" oraz w Wydziale Podatków (ul. Bolesława Chrobrego 2).

Przypominamy terminy płatności podatków w 2021 roku:

  • od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 17 maja, 15 września i 15 listopada (obejmują osoby fizyczne i osoby prawne w zakresie podatku rolnego)
  • od środków transportowych: 15 lutego i 15 września (obejmują osoby fizyczne i osoby prawne)
  • informacja o terminach płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych znajduje się w zakładce "Podatek od nieruchomości"

Wpłaty podatków

Wpłat podatkowych należy dokonywać na wskazany w decyzji podatkowej indywidualny dla każdego podatnika i dla każdej nieruchomości numer rachunku bankowego.

Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) w polu "tytuł wpłaty" należy podać: imię i nazwisko podatnika oraz numer ewidencyjny (numer znajdujący się w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, którego dotyczy wpłata (dane te są uwzględniane tylko w przypadku braku zaległości podatkowych).

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności, np. wpłat poprzez Internet.

INNE FORMY ZAPŁATY

Inny instrument płatniczy, w tym instrument płatniczy, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Uchwałą nr 564/XXXIX/2017 Rady Miasta Rybnik z 24.08.2017 r. dopuszczono możliwość zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (m.in. kart płatniczych). 

Regulowanie w Urzędzie Miasta zobowiązań podatkowych oraz innych opłat możliwe jest przy użyciu kart płatniczych w budynkach przy ul. Bolesława Chrobrego 2 - I piętro pokój 165 i przy ul. Rzecznej 8 - parter pokój 6. Transakcja jest bezpłatna.

Usługa WebPOS Paybynet

Zobowiązania podatkowe oraz inne opłaty można także regulować w Urzędzie Miasta przy wykorzystaniu usługi WebPOS Paybynet. Jest to usługa internetowa, która umożliwia przyjmowanie płatności na stanowiskach obsługi klienta z wykorzystaniem telefonu (smartfona) i aplikacji mobilnych banków.

Portal "RACHUNKI"

Wysokość zobowiązań, stan zaległości, na jakie rachunki należy dokonywać wpłat można sprawdzić lub dowiedzieć się bez wychodzenia z domu poprzez portal "Rachunki". Portal umożliwia również płatność elektronicznie. Dostęp do portalu możliwy jest po zarejestrowaniu (adres https://rachunki.rybnik.eu). 

Inne informacje

W każde ostatnie dni terminu płatności podatków mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego zaparkowania swoich pojazdów na dziedzińcu Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miejskiej) na czas zapłaty podatków.

 
 
Odsłon strony: 106990 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-01-14 Aktualizacja treści
2021-01-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-13 Aktualizacja treści
2021-01-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-13 Aktualizacja treści
2021-01-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-05 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-05 Aktualizacja treści
2021-01-05 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-05 Aktualizacja treści
2020-02-25 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-02-25 Aktualizacja treści
2020-02-24 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-02-24 Aktualizacja treści
2020-01-23 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-23 Aktualizacja treści
2020-01-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-14 Aktualizacja treści
2020-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-02 Aktualizacja treści
2019-04-23 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-04-23 Aktualizacja treści
2019-01-08 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-01-08 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-01-12 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-12 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-09 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-09 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-10 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-10 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-07 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-07 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.