INFORMACJA o nowych zasadach rozliczania wpłat z tytułu podatków obowiązujących od 1.01.2020 r., w związku ze zmianą art. 62 § 1 ustawy- Ordynacja podatkowa.

Od 1.01.2020 r. zmianie uległ art. 62 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), zgodnie z którym „jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika”.

Art. 62 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2020 r. ma zastosowanie do wpłat dokonanych po 1.01.2020 r., bez względu na to, czy podatnik uiszcza bieżące zobowiązanie podatkowe powstałe w 2020 r. czy wcześniejsze zaległości podatkowe.

Wprowadzona zmiana skutkuje ograniczeniem uprawnień podatnika do swobodnego wskazywania okresu, za jaki dokonuje wpłaty. O kolejności zobowiązań na jakie zostanie zaliczona wpłata decydować będzie zapis art. 62 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, a nie wskazanie wpłacającego. W świetle nowych przepisów organ podatkowy związany jest jedynie dyspozycją podatnika co do RODZAJU PODATKU (np. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Tym samym w przypadku wystąpienia zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań we wskazanym rodzaju podatku organ podatkowy najpierw rozliczy wpłatę na zaległości. Tylko w sytuacji braku zaległości podatkowych we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku, wpłatę rozliczamy na wskazane przez podatnika bieżące zobowiązanie.

     

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.

Zgodnie z Uchwałą nr 101/VI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła ze zwolnienia będą mogły skorzystać budynki mieszkalne lub ich części:

  • w których po 1 stycznia 2020 r. dokona się wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła,
  • których budowa została zakończona po 1 stycznia 2020 r. w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.

Ekologicznymi źródłami ciepła, o których mowa w uchwale są: pompa ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy.

Podatnicy chcący skorzystać ze zwolnienia muszą złożyć:

  • oświadczenie stanowiące załącznik numer 2 (po 1 stycznia 2020 roku dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła) lub oświadczenie stanowiące załącznik numer 3 (budynki mieszkalne których budowa została zakończona po 1 stycznia 2020 roku, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła),                                                                              (https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=247&Id=13624),
  • informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, która jest wymagana przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2019/06/28/file_11997706.pdf
  • dokument potwierdzający rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła.

Podatnicy chcący skorzystać ze zwolnienia są zobowiązani złożyć wymagane dokumenty do 5 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wymiany źródła ciepła, bądź zakończono budowę budynku mieszkalnego.

Zwolnieniem nie zostały objęte budynki mieszkalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dokumenty w formie papierowej można składać na Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika. Przed ich złożeniem zachęcamy do zweryfikowania ich poprawności w Wydziale Podatków (ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro sala 151).

Podatki 2020

Z uwagi na to, że wykorzystywany przez Urząd Miasta Rybnika system podatkowy spełnia wymogi określone przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa decyzje podatkowe na 2020 rok, które będą doręczane podatnikom z początkiem roku, nie będą zawierały odręcznego podpisu.

Od 2016 roku obowiązują zmiany w przepisach regulujących podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, polegające m.in. na tym, że:

  • nie są wydawane i doręczane decyzje podatkowe, jeżeli podatek nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe (w latach 2016-2017 kwota ta wynosiła 6,10 zł, w latach 2018-2019 - 7,80 zł, obecnie - 8,50 zł),
  • w przypadku, gdy podatek nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Informacje ogólne:

Stawki podatków lokalnych w Rybniku w 2020 roku

Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie "Inne dokumenty" oraz w Wydziale Podatków (Urząd Miasta,               I piętro, sala 151 - wejście od ul. Miejskiej).

Przypominamy terminy płatności podatków w 2020 roku:

  • od nieruchomości i rolnego: 16 marca, 15 maja, 15 września i 16 listopada
  • od środków transportowych: 17 lutego i 15 września

Wpłaty podatków

Podatki te można wpłacać w kasach Monetii sp. z o.o. w budynkach Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2 - I piętro sala 151, wejście od ul. Miejskiej; ul. Rzeczna 8 - parter) w godzinach pracy Urzędu.

Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze mieć ze sobą decyzję podatkową, co przyspieszy obsługę. 

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności, np. wpłat poprzez Internet.

Wpłat podatkowych należy dokonywać na wskazany w decyzji podatkowej indywidualny dla każdego podatnika i dla każdej nieruchomości numer rachunku bankowego.

Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) w polu "tytuł wpłaty" należy podać: imię i nazwisko podatnika, numer ewidencyjny (numer znajdujący się w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, którego dotyczy wpłata.

INNE FORMY ZAPŁATY

Inny instrument płatniczy, w tym instrument płatniczy, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Uchwałą nr 564/XXXIX/2017 Rady Miasta Rybnik z 24.08.2017 r. dopuszczono możliwość zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu miasta Rybnika, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (m.in. kart płatniczych). 

Regulowanie w Urzędzie Miasta zobowiązań podatkowych oraz innych opłat przy użyciu kart płatniczych możliwe jest w budynkach przy ul. Bolesława Chrobrego 2 - I piętro sala 151 (stanowisko nr 4 oraz kasy) i przy ul. Rzecznej 8 - parter (pokój 6 oraz kasy). Transakcja jest bezpłatna.

Usługa WebPOS Paybynet

Zobowiązania podatkowe oraz inne opłaty można także regulować w Urzędzie Miasta przy wykorzystaniu usługi WebPOS Paybynet. Jest to usługa internetowa, która umożliwia przyjmowanie płatności na stanowiskach obsługi klienta z wykorzystaniem telefonu (smartfona) i aplikacji mobilnych banków (PKO Bank Polski S.A.,Bank Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.).

Portal "RACHUNKI"

Wysokość zobowiązań, stan zaległości, na jakie rachunki należy dokonywać wpłat można sprawdzić lub dowiedzieć się bez wychodzenia z domu poprzez portal "Rachunki". Portal umożliwia również płatność elektronicznie. Dostęp do portalu możliwy jest po zarejestrowaniu (adres https://rachunki.rybnik.eu). 

Inne informacje

W każde ostatnie dni terminu płatności podatków mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego zaparkowania swoich pojazdów na dziedzińcu Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miejskiej) na czas zapłaty podatków.

 
 
Odsłon strony: 99828 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-02-25 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-02-25 Aktualizacja treści
2020-02-24 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-02-24 Aktualizacja treści
2020-01-23 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-23 Aktualizacja treści
2020-01-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-14 Aktualizacja treści
2020-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-02 Aktualizacja treści
2019-04-23 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-04-23 Aktualizacja treści
2019-01-08 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-01-08 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-01-12 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-12 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-09 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-09 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-10 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-10 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-07 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-07 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-01-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-01-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-02 Aktualizacja treściIwona Mazur (Naczelnik Wydziału Pd)
2014-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2013-12-10 Korekta redaktorskaIwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.