INFORMACJA o zasadach rozliczania wpłat z tytułu podatków obowiązujących od 1.01.2020 r., w związku ze zmianą art. 62 § 1 ustawy- Ordynacja podatkowa.

Od 1.01.2020 r. zmianie uległ art. 62 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym „jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika”.

Art. 62 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2020 r. ma zastosowanie do wpłat dokonanych po 1.01.2020 r., bez względu na to, czy podatnik uiszcza bieżące zobowiązanie podatkowe, czy wcześniejsze zaległości podatkowe.

Wprowadzona zmiana skutkuje ograniczeniem uprawnień podatnika do swobodnego wskazywania okresu, za jaki dokonuje wpłaty. O kolejności zobowiązań na jakie zostanie zaliczona wpłata decydować będzie zapis art. 62 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, a nie wskazanie wpłacającego. W świetle nowych przepisów organ podatkowy związany jest jedynie dyspozycją podatnika co do RODZAJU PODATKU (np. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Tym samym w przypadku wystąpienia zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań we wskazanym rodzaju podatku organ podatkowy najpierw rozliczy wpłatę na zaległości. Tylko w sytuacji braku zaległości podatkowych we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku, wpłatę rozliczamy na wskazane przez podatnika bieżące zobowiązanie.    

Podatki 2024

Z uwagi na to, że wykorzystywany przez Urząd Miasta Rybnika system podatkowy spełnia wymogi określone przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa decyzje ustalające podatek od nieruchomości od 2020 roku, które są doręczane podatnikom z początkiem roku, nie zawierają odręcznego podpisu.

Od 2016 roku obowiązują zmiany w przepisach regulujących podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, polegające m.in. na tym, że:

  • nie są wydawane i doręczane decyzje podatkowe, jeżeli podatek nie przekracza, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe (w latach 2016-2017 kwota ta wynosiła 6,10 zł, w latach 2018-2019 - 7,80 zł, w latach 2020-2021 - 8,50 zł, w 2022 roku - 9,20 zł, obecnie - 9,80 zł),
  • w przypadku, gdy podatek nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Informacje ogólne:

Stawki podatków lokalnych w Rybniku w 2024 roku

Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie "Inne dokumenty" oraz w Wydziale Podatków (ul. Bolesława Chrobrego 2).

Przypominamy terminy płatności podatków w 2024 roku:

  • od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 15 maja, 16 września i 15 listopada (obejmują osoby fizyczne i osoby prawne w zakresie podatku rolnego)
  • od środków transportowych: 15 lutego i 16 września (obejmują osoby fizyczne i osoby prawne)
  • informacja o terminach płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych znajduje się w zakładce "Podatek od nieruchomości"

Wpłaty podatków

Wpłat podatkowych należy dokonywać na wskazany w decyzji podatkowej indywidualny dla każdego podatnika i dla każdej nieruchomości numer rachunku bankowego.

Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) w polu "tytuł wpłaty" należy podać: imię i nazwisko podatnika oraz numer ewidencyjny (numer znajdujący się w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, którego dotyczy wpłata (dane te są uwzględniane tylko w przypadku braku zaległości podatkowych).

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności, np. wpłat poprzez Internet.

INNE FORMY ZAPŁATY

Regulowanie w Urzędzie Miasta zobowiązań podatkowych oraz innych opłat możliwe jest za pośrednictwem opłatomatów (gotówką lub przy użyciu kart płatniczych), zlokalizowanych w budynkach przy ul. Bolesława Chrobrego 2 - parter obok Wydziału Komunikacji i I piętro obok Wydziału Podatków, ul. Rzecznej 8, budynku USC - Rynek 18, a także przy użyciu kart płatniczych  w budynkach przy ul. Bolesława Chrobrego 2 - I piętro pokój 165 i przy ul. Rzecznej 8 - parter. Transakcja jest bezpłatna.

Usługa WebPOS Paybynet

Zobowiązania podatkowe oraz inne opłaty można także regulować w Urzędzie Miasta przy wykorzystaniu usługi WebPOS Paybynet. Jest to usługa internetowa, która umożliwia przyjmowanie płatności na stanowiskach obsługi klienta z wykorzystaniem telefonu (smartfona) i aplikacji mobilnych banków.

Portal "RACHUNKI"

Wysokość zobowiązań, stan zaległości, na jakie rachunki należy dokonywać wpłat można sprawdzić lub dowiedzieć się bez wychodzenia z domu poprzez portal "Rachunki". Portal umożliwia również płatność elektronicznie. Dostęp do portalu możliwy jest po zarejestrowaniu (adres https://rachunki.rybnik.eu). 

 
 
Odsłon strony: 117286 Metryka
Redaktor: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2022-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2022-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2022-01-10 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-05 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-05 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-02-25 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-02-24 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-23 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-04-23 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-01-08 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-12 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-12 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-09 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-09 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-09-19 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-14 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-10 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-08-10 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-07 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-07-07 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-01-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-01-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-02 Aktualizacja treściIwona Mazur (Naczelnik Wydziału Pd)
2014-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2013-12-10 Korekta redaktorskaIwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.