Jednostką pomocniczą Miasta jest dzielnica.

Miasto Rybnik tworzy 27 dzielnic.

Organizację i zakres działania dzielnic określają Statuty tych dzielnic.

Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach przydzielonych im środków budżetowych przez Radę Miasta.

Zadaniem Dzielnicy jest tworzenie warunków dla uczestnictwa jej mieszkańców w realizacji zadań Miasta oraz harmonijnego jej rozwoju. Do zakresu działania Dzielnicy należy także:

 1. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania,
 2. organizowanie wspólnych prac i samopomocy mieszkańców,
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z innymi podmiotami,
 4. działanie na rzecz rozwoju samorządności jej mieszkańców.

Organami Dzielnicy są:

 1. Rada Dzielnicy – organ uchwałodawczy,
 2. Zarząd Dzielnicy – organ wykonawczy.

Do właściwości Rady należy:

 1. wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
 2. wybór i odwoływanie Zarządu, Przewodniczącego i jego zastępcy,
 3. opracowywanie i uchwalanie programów działalności oraz planów finansowo – rzeczowych,
 4. organizowanie i przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla mieszkańców Dzielnicy,
 5. współpraca z Komisjami Rady Miasta,
 6. sprawowanie nadzoru społecznego nad prowadzoną na jej terenie samorządową działalnością inwestycyjną,
 7. współdziałanie z Radnymi Rady Miasta,
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach ważnych dla społeczności Dzielnicy,
 9. ustalanie sposobu zwoływania posiedzeń Rady i Zarządu oraz trybu przedkładania przez Zarząd Przewodniczącemu Rady projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady,
 10. ustalanie trybu i sposobu usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniu Rady oraz na posiedzeniu Zarządu.

Rada może wydawać opinie dotyczące Dzielnicy w zakresie:

 1. planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. lokalizacji obiektów (urządzeń) usługowych oraz miejsc parkowania samochodów,
 3. prac konserwacyjno – porządkowych w tym remontów dróg,
 4. wykorzystania środków przeznaczonych na opiekę społeczną, działalność kulturalno – oświatową i sportową,
 5. lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,
 6. pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych oraz zmian dotyczących wymienionej infrastruktury,
 7. przebiegu przez teren Dzielnicy tras linii komunikacji miejskiej i rozmieszczenia przystanków,
 8. projektów uchwał Rady Miasta dotyczących wyłącznie Dzielnicy,
 9. tworzenia lub likwidacji placówek oświatowych, instytucji kultury znajdujących się na terenie Dzielnicy,
 10. zmiany przeznaczenia budynków stanowiących mienie Miasta a znajdujących się na terenie Dzielnicy,
 11. utrzymania czystości i odśnieżania dróg,
 12. nadania nazw ulicy, parku lub innego obiektu znajdującego się na terenie Dzielnicy.
 13. Strategie rozwoju tworzone przez Miasto w zakresie dotyczącym dzielnicy Rada konsultuje z Prezydentem Miasta.

Do zadań Zarządu należy:

 1. przygotowanie posiedzeń Rady i zebrań mieszkańców (wyborczych i sprawozdawczych),
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 3. wykonywanie uchwał Rady,
 4. zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców dotyczących Dzielnicy,
 5. sporządzanie wystąpień do Prezydenta Miasta w sprawach przekraczających możliwości realizacyjne Dzielnicy,
 6. inicjowanie zadań społecznie użytecznych,
 7. informowanie na bieżąco mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących ich Dzielnicy i Miasta,
 8. wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Dzielnicy,
 9. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych na terenie Dzielnicy,
 10. występowanie do Prezydenta Miasta z wnioskami dotyczącymi potrzeb Dzielnicy,
 11. organizowanie współpracy Rady z Radą Miasta, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innymi podmiotami,
 12. organizowanie programów zamierzeń w ramach Strategii Rozwoju Dzielnicy,
 13. uczestnictwo w odbiorze robót zlecanych przez Miasto na terenie Dzielnicy.
 
Rejestr
Dzielnica Szczegóły
BOGUSZOWICE STARE Pokaż
BOGUSZOWICE-OSIEDLE Pokaż
CHWAŁĘCICE Pokaż
CHWAŁOWICE Pokaż
GOLEJÓW Pokaż
GOTARTOWICE Pokaż
GRABOWNIA Pokaż
KAMIEŃ Pokaż
KŁOKOCIN Pokaż
LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA Pokaż
MAROKO-NOWINY Pokaż
MEKSYK Pokaż
NIEDOBCZYCE Pokaż
NIEWIADOM Pokaż
OCHOJEC Pokaż
ORZEPOWICE Pokaż
PARUSZOWIEC-PIASKI Pokaż
POPIELÓW Pokaż
RADZIEJÓW Pokaż
RYBNICKA KUŹNIA Pokaż
RYBNIK-PÓŁNOC Pokaż
SMOLNA Pokaż
STODOŁY Pokaż
ŚRÓDMIEŚCIE Pokaż
WIELOPOLE Pokaż
ZAMYSŁÓW Pokaż
ZEBRZYDOWICE Pokaż
 
 
Odsłon strony: 1692 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-02-01 Aktualizacja treściMartyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2023-01-31 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)