Dzielnice to jednostki pomocnicze miasta, które zostały powołane w 1990 roku. W Rybniku wyodrębniono 27 dzielnic, każda o własnej specyfice i historii. To w nich tworzą się grupy zrzeszające działaczy dzielnicowych oraz społeczników, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. 

CZY WSZYSTKIE DZIELNICE POSIADAJĄ RADY DZIELNIC?

Nie. W związku z brakiem wystarczającej liczby zrejestrowanych kandydatów na kadencje 2023-2028 nie powołano Rad Dzielnic: Boguszowice Stare, Gotartowice, Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Maroko-Nowiny, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Radziejów, Rybnik-Północ, Smolna, Śródmieście, Stodoły.

ILE TRWA KADENCJA RADY DZIELNICY?

Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyborów. Obecna kadencja Rad Dzielnic to 2023-2028.

KOGO REPREZENTUJE RADA DZIELNICY?

Rada Dzielnicy reprezentuje mieszkańców dzielnicy. Składa się z osób mieszkających na jej terenie, wybranych w głosowaniu tajnym, w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich. Zrzesza osoby, które reprezentują wspólne interesy mieszkańców i działają na ich rzecz.

CZYM ZAJMUJE SIĘ RADA DZIELNICY?

Władzę w mieście sprawuje Rada Miasta (organ uchwałodawczy) i Prezydent Miasta (organ wykonawczy), a dzielnica jest dla nich jednostką pomocniczą. Rada Dzielnicy pełni funkcję opiniodawczą dla władz miasta oraz służy mieszkańcom jako podmiot pośredniczący pomiędzy mieszkańcami dzielnicy a władzami miasta. W ramach pośrednictwa, Rada Dzielnicy dostarcza mieszkańcom informacji o planowanych działaniach w dzielnicy oraz co, jak i gdzie można załatwić. Ponadto Rada działa na rzecz aktywizacji oraz integracji mieszkańców, a także inicjuje działania służące poprawie warunków życia. W razie potrzeby podejmuje także interwencje w interesie mieszkańców. Z uwagi na swój charakter pomocniczy Rada Dzielnicy nie jest podmiotem decyzyjnym, niemniej w Statucie przypisano jej cały katalog działań konsultacyjnych i opiniodawczych. I tak, Rada Dzielnicy wydaje opinie dotyczące dzielnicy w zakresie:

 • planu zagospodarowania przestrzennego,
 • lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych oraz miejsc parkowania samochodów,
 • Lokalizacji zakładów oraz obiektów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia, 
 • przebiegu przez teren Dzielnicy tras linii komunikacji miejskiej i rozmieszczenia przystanków, 
 • zmiany przeznaczenia budynków stanowiących mienie Miasta a znajdujących się na terenie Dzielnicy, 
 • nadania nazw ulicy, parku lub innego obiektu znajdującego się na terenie Dzielnicy.

Rada może wydawać również opinie dotyczące: 

 • prac konserwacyjno–porządkowych w tym remontów dróg, 
 • wykorzystania środków przeznaczonych na opiekę społeczną, działalność kulturalno– oświatową i sportową, 
 • pracy placówek handlowych, punktów usługowych i zakładów gastronomicznych oraz zmian dotyczących wymienionej infrastruktury, 
 • projektów uchwał Rady Miasta dotyczących wyłącznie Dzielnicy, 
 • tworzenia lub likwidacji placówek oświatowych, instytucji kultury znajdujących się na terenie Dzielnicy, 
 • utrzymania czystości i odśnieżania dróg.

CZY RADA DZIELNICY TO TO SAMO CO RADA MIASTA?

CZŁONEK RADY DZIELNICY ? RADNY MIASTA

Nie. Rada Miasta jest organem uchwałodawczym miasta, natomiast Rada Dzielnicy jest organem uchwałodawczym dzielnicy (jednostki pomocniczej powoływanej w mieście fakultatywnie). Niektórzy także mylnie utożsamiają członków Rad Dzielnic z Radnymi Miasta. Natomiast faktycznie ich uprawnienia są różne. Radny Miasta uchwala lokalne prawo, budżet oraz posiada kompetencje kontrolne w stosunku do Prezydenta Miasta; natomiast członek Rady Dzielnicy w ramach organu kolegialnego jakim jest Rada Dzielnicy w głównej mierze pełni funkcję opiniodawczą.

ILU JEST CZŁONKÓW W RADZIE DZIELNICY I OD CZEGO TO ZALEŻY?

W dzielnicach o liczbie do 20 000 mieszkańców powołuje się Rady w składzie 15 członków. Wynika to z przepisów Ustawy o samorządzie gminnym. Liczba mieszkańców w każdej rybnickiej dzielnicy nie przekracza 20 000 mieszkańców, co za tym idzie każda z Rad Dzielnic liczy po 15 osób. ORGANY RADY DZIELNICY Organami Dzielnicy są: 1) Rada Dzielnicy – organ uchwałodawczy, 2) Zarząd Dzielnicy – organ wykonawczy.

JAWNOŚĆ DZIAŁANIA RADY DZIELNICY

Działalność Organów Dzielnicy jest jawna. Jawność działania Organów Dzielnicy obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do informacji o działalności Organów Dzielnicy, wstępu na ich posiedzenia, a także dostępu do uchwał i protokołów z posiedzeń Organów Dzielnicy.

DLA KOGO RADY DZIELNICY?

Funkcja członka Rady Dzielnicy to funkcja społeczna. Z uwagi na ograniczone kompetencje, a także możliwości decyzyjne Rad Dzielnic ich wpływ na jakość życia mieszkańców w dużej mierze zależy od aktywności i współpracy członków Rady. Dlatego też Rada Dzielnicy to odpowiednie miejsce do działania dla osób z „zacięciem społecznikowskim”. Dla tych, którzy chcą zrobić coś dobrego dla swojego sąsiedztwa, nauczyć się tego, jak działa samorząd lokalny, lubią współpracować i mobilizować mieszkańców.

BUDŻET RAD DZIELNIC

Radom Dzielnic przyznano środki z budżetu miasta, o których przeznaczeniu w danym roku mogą zadecydować członkowie Rady. Środki te mogą być wydatkowane wyłącznie na zadania określone w Statucie Dzielnicy, są to w szczególności działania Rady w zakresie upowszechniania idei samorządowej oraz aktywizacji i integracji mieszkańców Dzielnicy (w szczególności wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i rekreacyjnym). Wydatki na wyposażenie i utrzymanie siedziby, sprzęt do organizacji wydarzeń oraz drobne wydatki związane z bieżącą działalnością Rady.

 
 
Odsłon strony: 8688 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-07-27 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-18 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-18 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-18 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-18 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-15 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-15 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-15 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-05 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-02-01 Aktualizacja treściMartyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2023-01-31 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)