Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do określonego rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków a nie zapisy w innych rejestrach, np. w planie zagospodarowania przestrzennego.

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców. Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od podatku zwolnione są między innymi grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:

  • posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodrębniono własność lokali).

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. zakup czy sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części).

W przypadku użytkowania budynku lub jego części (pomimo tego, że budowa nie została zakończona) i niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do opodatkowania podatkiem od nieruchomości organ podatkowy ma prawo wymierzyć podatek do 5 lat wstecz.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

  • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  • odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy: za styczeń do 31 stycznia, a za pozostałe miesiące w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały Rady Miasta Rybnika.

Załączone dokumenty:

Metryka Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2024 rok [pdf - 266 KB]

Wzory formularzy podatkowych

Osoby prawne

Deklarację można złożyć w pełni elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci/247300

Osoby fizyczne

Informację można złożyć w pełni elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/informacja-w-sprawie-podatku-od-nieruchomosci/247300

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca obowiązku podatkowego powstałego przed 1.07.2019 r.

Metryka Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [docx - 23 KB]

Oświadczenie o samoistnym posiadaniu nieruchomości

Metryka Oświadczenie o samoistnym posiadaniu nieruchomości [pdf - 102 KB]

 
 
Odsłon strony: 90898 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Skarbnik Miasta)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2022-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-05 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-04-03 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-07-01 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-01-18 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-01-08 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-09-27 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-07-31 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-07-31 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-07-21 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-07-21 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-04-30 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2013-12-10 Aktualizacja treściIwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
2013-01-03 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2012-04-18 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-12-29 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2011-09-30 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2011-09-30 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2010-12-27 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-12-23 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-03-05 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-01-08 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-12-10 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-12-10 podatki 2010Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-11-25 DodanoPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)