Podatek od nieruchomości w 2019 roku

Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do określonego rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach, np. w planie zagospodarowania przestrzennego, ani faktyczny sposób wykorzystywania gruntów).

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców. Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od podatku zwolnione są między innymi grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:

  • posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodrębniono własność lokali).

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. zakup czy sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części).

W przypadku użytkowania budynku lub jego części (pomimo tego, że budowa nie została zakończona) i niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do opodatkowania podatkiem od nieruchomości organ podatkowy ma prawo wymierzyć podatek do 5 lat wstecz.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

  • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  • odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy: za styczeń do 31 stycznia, a za pozostałe miesiące w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały Rady Miasta Rybnika.

Załączone dokumenty:

Uchwała o podatku od nieruchomości na rok 2019

Wzory formularzy dotyczące obowiązku podatkowego powstałego przed 1.07.2019 r.

Wzory formularzy dotyczące obowiązku podatkowego powstałego po 1.07.2019 r.

 
 
Odsłon strony: 53169 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-07-01 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-07-01 Aktualizacja treści
2019-01-18 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-01-18 Aktualizacja treści
2019-01-08 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-01-08 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-09-27 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-09-27 Aktualizacja treści
2018-07-31 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-07-31 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-02 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-01-02 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-07-21 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-07-21 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-04-30 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2013-12-10 Aktualizacja treści Iwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
2013-01-03 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2012-04-18 Korekta redaktorska Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-12-29 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2011-09-30 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2011-09-30 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2010-12-27 Aktualizacja treści Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-12-23 Aktualizacja treści Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-03-05 Korekta redaktorska Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-01-08 Korekta redaktorska Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-12-10 Korekta redaktorska Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-12-10 podatki 2010 Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-11-25 Dodano Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)