Rejestr
Nazwa dokumentu Data publikacji Szczegóły
Program wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027. Sprawozdanie za 2023 rok. 2024-06-27 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za 2023 rok 2024-04-30 Pokaż
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2024-04-29 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2023 2024-04-11 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej za 2023 r. "Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025" 2024-04-11 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki za rok 2023 2024-03-28 Pokaż
Raport z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 za 2023 rok. 2024-02-29 Pokaż
Schemat procedury kontroli przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe oraz posiadających zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie Miasta Rybnika 2024-02-26 Pokaż
Program wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027 2023-10-04 Pokaż
Analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny zlokalizowany na terenie Miasta Rybnika. 2023-08-10 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za 2022 rok 2023-07-24 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za 2022 rok 2023-06-15 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej za 2022 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025 2023-04-12 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022 2023-04-05 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 2023-04-05 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2022 r. 2023-03-29 Pokaż
Raport z ewaluacji końcowej Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2022 2023-03-23 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej za 2022 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2022 2023-03-23 Pokaż
Ewaluacja końcowa „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022” 2023-03-03 Pokaż
Ewaluacja okresowa „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022” za 2022 r. 2023-03-03 Pokaż
Raport z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowych oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 za 2022 rok. 2023-02-23 Pokaż
Raport końcowy z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku 2023-01-12 Pokaż
Strategiczna Mapa Hałasu dla Miasta Rybnika 2023-01-05 Pokaż
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2021 za lata 2020-2021 2022-12-01 Pokaż
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2020-2021 2022-12-01 Pokaż
Raport z wykonania Planu Adaptacji Miasta Rybnika do Zmian Klimatu za lata 2020-2021 2022-12-01 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2021 2022-05-12 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2020 - aktualizacja 2022-05-10 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021 2022-04-11 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej za 2021 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2022 2022-04-04 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Narkomanii na 2021 r. 2022-04-04 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022” za 2021 rok 2022-03-10 Pokaż
Raport z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 za 2021 rok 2022-03-01 Pokaż
Diagnoza skali problemów alkoholowych oraz związanych z używaniem pozostałych substancji psychoaktywnych na terenie miasta Rybnika w 2021 rok 2022-02-03 Pokaż
Strategia rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji. 2021-12-27 Pokaż
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 - Raport monitoringowy za 2020 rok 2021-12-15 Pokaż
Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030" 2021-05-31 Pokaż
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Terenie Miasta Rybnika za 2020 rok 2021-05-12 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej za 2020 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2022 2021-03-31 Pokaż
Roczny raport o stanie sportu w Rybniku za 2020 rok 2021-03-31 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020 2021-03-31 Pokaż
Raport z ewaluacji końcowej „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020” 2021-03-31 Pokaż
Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2035 2021-03-31 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok przyjętego uchwałą 277/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z 12 grudnia 2019 r 2021-03-29 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej za 2020 rok „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020” 2021-03-29 Pokaż
Ewaluacja okresowa „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022” za 2020 r. 2021-03-04 Pokaż
Raport z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 za 2020 rok 2021-02-26 Pokaż
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za 2020 r. 2021-02-25 Pokaż
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2018-2019 2021-02-09 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za 2019 rok - aktualizacja 2020-11-27 Pokaż
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 - Raport monitoringowy za lata 2018-2019 2020-11-20 Pokaż
Gminny Program Niskoemisyjny Miasta Rybnika 2020-06-23 Pokaż
Raport z monitoringu śródokresowego za lata 2015-2018 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku 2020-06-17 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za 2019 rok 2020-04-29 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej za 2019 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 2020-04-07 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej za 2019 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020 2020-04-07 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r. 2020-04-01 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Przemocy w Rodzinie za rok 2019 2020-04-01 Pokaż
Roczny raport o stanie sportu w Rybniku rok 2019 2020-03-31 Pokaż
Ewaluacja okresowa - rok 2019 „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022” 2020-03-02 Pokaż
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za 2019 r. 2020-02-25 Pokaż
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za okres 2015 - 2018 r. 2020-02-25 Pokaż
Raport z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 za 2019 rok 2020-02-24 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika w okresie 2017-2019 roku 2020-02-21 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2018 2019-04-30 Pokaż
Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018 2019-04-12 Pokaż
Ewaluacja końcowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018" 2019-04-11 Pokaż
Ewaluacja okresowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2020" 2018 r. 2019-04-11 Pokaż
Roczny raport o stanie sportu w Rybniku za 2018 rok 2019-04-11 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017-2020 2019-04-10 Pokaż
Raport ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 2019-04-10 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018 2019-04-10 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok 2019-04-10 Pokaż
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za 2018 r. 2019-04-04 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016 – 2032” za okres 2017-2018 2019-04-02 Pokaż
Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika 2019-02-08 Pokaż
Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017 2019-02-08 Pokaż
Raport z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami realizującymi zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-01-29 Pokaż
Diagnoza skali problemów alkoholowych oraz związanych z używaniem pozostałych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Rybnika 2019-01-10 Pokaż
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 - Raport monitoringowy za lata 2016-2017 2018-12-18 Pokaż
Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 2018-09-21 Pokaż
Raport z konsultacji - Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 2018-09-21 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 2018-04-25 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2015-2017 roku 2018-01-25 Pokaż
Standardy Projektowe i Wykonawcze Systemu Rowerowego w Rybniku 2017-09-22 Pokaż
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2017-09-18 Pokaż
Operat techniczny mapy akustycznej 2017-07-24 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2016 2017-04-28 Pokaż
Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika 2017-02-15 Pokaż
Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2014 – 2015 2016-12-19 Pokaż
Program ochrony środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 2016-11-23 Pokaż
Studium Transportowe Aglomeracji Rybnickiej 2016-09-13 Pokaż
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 2016-08-12 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 na terenie Miasta Rybnika 2016-04-28 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2013-2015 roku 2016-02-03 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-01-04 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2015 rok 2016-01-04 Pokaż
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika 2015-12-23 Pokaż
Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika 2014-02-27 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2014 rok 2013-12-31 Pokaż
Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015 2013-12-31 Pokaż
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015 2013-12-31 Pokaż
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rybnika 2013-12-31 Pokaż
Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-10-29 Pokaż
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok 2013-10-29 Pokaż
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) 2013-10-15 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2013 rok 2012-12-27 Pokaż
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-12-06 Pokaż
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2012-12-06 Pokaż
Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2012 2012-12-06 Pokaż
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika 2012-07-03 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2012 rok 2012-04-11 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2011 rok 2011-01-31 Pokaż
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 2011-01-31 Pokaż
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013 2010-01-11 Pokaż
Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2009-11-26 Pokaż
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika (Plik spakowany za pomocą ZIP) 2009-11-26 Pokaż
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika 2009-11-25 Pokaż
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2004 – 2006 2009-11-10 Pokaż
Plan Gospodarki Odpadami Miasta Rybnik 2009-11-10 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 135008 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-06-27 Opublikowano dokument: Program wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027. Sprawozdanie za 2023 rok.Patryk Gogolok (Główny Specjalista SI)Pokaż
2024-04-30 Opublikowano dokument: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za 2023 rokIzabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-04-29 Opublikowano dokument: Raport z realizacji Planu Gospodarki NiskoemisyjnejIzabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-04-29 Opublikowano dokument: Raport z realizacji Planu Gospodarki NiskoemisyjnejIzabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-04-29 Opublikowano dokument: Raport z realizacji Planu Gospodarki NiskoemisyjnejIzabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-04-11 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w RIzabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-04-11 Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji okresowej za 2023 r. "Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-03-28 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki za rok 2023Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-03-28 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki za rok 2023Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Pokaż
2024-02-29 Opublikowano dokument: Raport z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)Pokaż
2024-02-26 Opublikowano dokument: Schemat procedury kontroli przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe oraz posiadających zbioZuzanna Czogalla-Gac (Zastępca Dyrektora Centrum GM-VI)Pokaż
2023-10-04 Opublikowano dokument: Program wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027Patryk Gogolok (Główny Specjalista SI)Pokaż
2023-10-04 Opublikowano dokument: Program wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027Patryk Gogolok (Główny Specjalista SI)Pokaż
2023-08-10 Opublikowano dokument: Analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny zlokalizowany na terenie MiasSebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2023-07-24 Opublikowano dokument: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za 2022 rokIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)Pokaż
2023-06-15 Opublikowano dokument: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za 2022 rokIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)Pokaż
2023-06-15 Opublikowano dokument: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za 2022 rokIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)Pokaż
2023-04-12 Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji okresowej za 2022 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)Pokaż
2023-04-05 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w RIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)Pokaż
2023-04-05 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)Pokaż
2023-03-29 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w RIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-03-23 Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji okresowej za 2022 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika naIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-03-23 Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji końcowej Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-20Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-03-23 Opublikowano dokument: Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2022 - za 2022 rokIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-03-22 Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji końcowej Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-20Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-03-22 Opublikowano dokument: Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2022 - za 2022 rokIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-03-03 Opublikowano dokument: Ewaluacja końcowa „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-03-03 Opublikowano dokument: Ewaluacja końcowa „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z miIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-03-03 Usunięto dokument: Ewaluacja końcowa „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z miIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-03-03 Opublikowano dokument: Ewaluacja okresowa „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z nIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-02-23 Opublikowano dokument: Raport z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowych oraz zasobem tymczaIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-01-12 Opublikowano dokument: Raport końcowy z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 rokuMonika Kubisz (Inspektor R)Pokaż
2023-01-05 Opublikowano dokument: Strategiczna Mapa Hałasu dla Miasta RybnikaIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2023-01-02 Opublikowano dokument: Raport końcowy LPRMonika Kubisz (Inspektor R)Pokaż
2022-12-01 Opublikowano dokument: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2021 zIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2022-12-01 Opublikowano dokument: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2020-2021Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2022-12-01 Opublikowano dokument: Raport z wykonania Planu Adaptacji Miasta Rybnika do Zmian Klimatu za lata 2020-2021Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2022-05-12 Opublikowano dokument: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2021Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2022-05-10 Opublikowano dokument: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2020 - aktualizacjaIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2022-04-11 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w RIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2022-04-04 Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji okresowej za 2021 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika naIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2022-04-04 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2022-03-10 Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji okresowej „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta RIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2022-03-01 Opublikowano dokument: Raport z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2022-02-03 Opublikowano dokument: Diagnoza skali problemów alkoholowych oraz związanych z używaniem pozostałych substancji psychoaktywIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)Pokaż
2021-12-27 Opublikowano dokument: Strategia rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji.Patryk Gogolok (Inspektor A)Pokaż
2021-12-27 Opublikowano dokument: Strategia rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji.Patryk Gogolok (Inspektor A)Pokaż
2021-12-27 Opublikowano dokument: Strategia rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji.Patryk Gogolok (Inspektor A)Pokaż
2021-12-27 Opublikowano dokument: Strategia rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji.Patryk Gogolok (Inspektor A)Pokaż
2021-12-15 Opublikowano dokument: Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 - Raport monitoringowy za 2020 rokPatryk Gogolok (Inspektor A)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.