W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2021-10897 dotychczas zarejestrowane tematy
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-22
Pokaż
2021-10746 Informacja dla Wykonawców 2
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-22
Pokaż
2021-10773 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-22
Pokaż
2021-6295 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-22
Pokaż
2021-5697 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-22
Pokaż
2021-7079 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2021 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-22
Pokaż
2021-3927 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2021
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-22
Pokaż
2021-7824 udzielenia dotacji na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego pn: Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-22
Pokaż
2021-7183 informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2021 r.
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-22
Pokaż
2021-4718 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku, prowadzonej przez Miasto Rybnik w 2021 roku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-22
Pokaż
2021-5247 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030" oraz możliwości zgłaszania uwag i wniosków
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-8393 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-10359 Zarządzenie
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2021-01-21
Pokaż
P2021.17076 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-21
Pokaż
P2021.17075 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-10128 wynik konsultacji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-10036 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Łukową w Rybniku, droga krajowa"
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-9061 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 3
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-9077 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-7398 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-8370 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-8372 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-9206 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-21
Pokaż
2021-8810 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-8764 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-7101 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-7140 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-01-20
Pokaż
2020-127826 akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz wprowadzenia dokumentacji obowiązującej w tym zakresie
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-6056 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-8869 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-9019 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-1341 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu –maksymalnie do4090,32cm2
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-8937 Informacja o udzielonych w IV kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-5773 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów,o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-5273 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-5243 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-20
Pokaż
2021-8415 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa oświetlenia ulicy bocznej Starowiejskiej w Wodzisławiu Śląskim".
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-19
Pokaż
2021-7875 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-01-19
Pokaż
2021-7964 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-01-19
Pokaż
2021-6693 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-19
Pokaż
2020-83423 Zamontowania lustra - ul. Ziemska
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-19
Pokaż
2021-8455 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-19
Pokaż
2021-8432 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-19
Pokaż
2021-6702 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-01-19
Pokaż
2021-4079 uchylenia zarządzenia nr 294/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2020 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-19
Pokaż
2021-7426 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-19
Pokaż
2021-7859 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 8.1.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-19
Pokaż
2021-7069 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-19
Pokaż
2020-153240 Remontu Szkoły Podstawowej nr 35
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-18
Pokaż
2021-7167 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-18
Pokaż
2021-1356 Wykaz udziałów i akcji - stan na 31.12.2020 r.
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-18
Pokaż
2021-1384 Wykaz decyzji komunalizacyjnych za okres 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-18
Pokaż
2021-7335 Decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka 785/12 przy ul. Niewiadomskiej
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-18
Pokaż
2021-6438 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-18
Pokaż
2021-6395 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-18
Pokaż
2020-163110 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2021 r.
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-01-18
Pokaż
2020-164511 ogłoszenia konkursu na realizację w 2021 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-15
Pokaż
2021-7009 Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika od dnia 18 stycznia 2021 r.
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-15
Pokaż
2021-2029 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 680/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-15
Pokaż
2021-1917 sposobu wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-15
Pokaż
2021-6891 Uchwała w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-15
Pokaż
2021-6898 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-15
Pokaż
2021-6767 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.36.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-15
Pokaż
2021-6764 Wystąpienie o opinię do WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik - Ek-I.6220.36.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-15
Pokaż
2021-6762 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik - Ek-I.6220.36.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-15
Pokaż
2021-6759 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik - Ek-I.6220.36.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-15
Pokaż
2021-6727 Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku”
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2021-01-15
Pokaż
P2021.7814 Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-15
Pokaż
P2020.286674 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5089 Informacja o wyborze Wykonawcy.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5657 Informacja o wyborze Wykonawcy.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-6606 Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2020 roku
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-6586 Konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-2634 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 11 000 cm2
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-3382 Wzór umowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-4217 Zakup i odnowienie podpisów elektronicznych kwalifikowanych
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-6430 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku Ek-I.6220.36.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-6212 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-6161
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-4707 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2019-167742 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2020-163800 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2019-167778 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-3099 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-4711 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-2901 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-2888 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-659 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-3278 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-2814 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-2034 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2020-153361 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2020-126834 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2020-128333 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-4421 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5962 Budowy zadaszonego boiska w dzielnicy Maroko-Nowiny
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5946 Dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5945 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.133m.2020.PP/TS z dnia 28.12.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5940 Wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5641 MPZP 58 - GML dla APP
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5932 MPZP 54-15 - GML dla APP
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5907 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1003_A, ul. Chrobrego 8
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-2052 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5852 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522_A, w Rybniku, przy ulicy Brzezińskiej 8a
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14
Pokaż
P2021.5057 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB2008_A w Rybniku, przy ul. Lompy 18
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5705 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14
Pokaż
2021-5497 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie dot. wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu zakładu prowadzonego przez Pana Tomasza Nowaka w Gliwicach, przy ul. Czajki 19
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-7 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2021 r.
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-3380 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-5114 Formularz uwagi - ponowne wyłożenie w zakresie obszaru w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13
Pokaż
2020-162870 realizacji szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w Mieście Rybniku, w latach 2021-2025
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-5124 Prognoza oddziaływania na środowisko - ponowne wyłożenie w zakresie obszaru w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-5109 Projekt rysunku planu miejscowego - ponowne wyłożenie w zakresie obszaru w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-5384 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-5297 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-4447 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-01-13
Pokaż
2020-165049 oświadczenie majątkowe Bartosz Łukasz
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-01-13
Pokaż
2020-165048 oświadczenie majątkowe Barbara Jakubiak
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-5113 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-13
Pokaż
P2021.6323 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-5046 Projekt tekstu planu miejscowego - ponowne wyłożenie w zakresie obszaru w rejonie ulicy Komisji Edukacji Narodowej
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13
Pokaż
P2021.6327 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-2227 zmiany zarządzenia nr 683/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-210 zmiany Zarządzenia nr 141/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek budżetowych do dysponowania rachunkami bankowymi
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-2326 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-13
Pokaż
2021-4961 Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-12
Pokaż
2021-4965 formularz zgłaszania opinii
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-12
Pokaż
2021-4889 konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 502/XXVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-12
Pokaż
2021-4902 zmiana zarządzenia
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-12
Pokaż
2020-159504 Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 20 listopada do 17 grudnia 2020 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2021-01-12
Pokaż
2021-4660 2021.01.13 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-12
Pokaż
2021-3097 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-01-12
Pokaż
P2020.172683 Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-01-12
Pokaż
2021-3786 MPZP 29-2 - projekt rysunku planu miejscowego w formacie geotiff wraz z legendą
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2021-01-12
Pokaż
2021-4412 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-01-12
Pokaż
2020-140943 MPZP 54-15 - Rysunek planu miejscowego wraz z legendą - geotiff wraz z legendą
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-12
Pokaż
2021-4335 MPZP 58 - rysunek planu miejscowego - Geotiff
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-12
Pokaż
2021-1496 wyznaczenia osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11
Pokaż
2021-3996 MPZP 29-2 - Projekt rysunku planu miejscowego wraz z legendą
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2021-01-11
Pokaż
2020-161133 zmiany Zarządzenia nr 493/2020 r. Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2020 r. w sprawie standaryzacji zatrudnienia administracji i obsługi w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11
Pokaż
2021-3781 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-01-11
Pokaż
2020-164348 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11
Pokaż
2020-163021 powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku pn. Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11
Pokaż
2020-163975 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11
Pokaż
2021-3782 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-11
Pokaż
2021-1953 Inspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-01-11
Pokaż
2021-1915 Wyniki naboru - Inspektor (Pracownik ds. realizacji programu "Stop Smog") w Wydziale Ekologii, Referacie Ochrony Powietrza
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-01-11
Pokaż
2020-132950 wynik konsultacji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-11
Pokaż
2021-3788 Informacja o udzielonych w III kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny - korekta nr 1
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-01-11
Pokaż
2021-3454 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-11
Pokaż
2021-3682 dotychczas zarejestrowane tematy na naradę koordynacyjną
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-11
Pokaż
2021-3632 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. nr 4/2019 znak IFXIII.7820.85.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku".
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-11
Pokaż
2020-144178 zmiany zarządzenia nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11
Pokaż
2020-162796 określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11
Pokaż
2021-524 przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2021 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-08
Pokaż
2021-3221 Pismo o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o znaku Ek-I.6220.8.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-08
Pokaż
2021-1211 Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-08
Pokaż
2021-66 przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2021 rok, a także do zaciągania zobowiązań
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-08
Pokaż
2021-3074 Petycja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-08
Pokaż
2020-155616 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-08
Pokaż
2021-1984 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-08
Pokaż
2021-2290 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-08
Pokaż
2021-1848 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-1890 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-2427 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-2491 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-2210 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-2570 konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-2443 konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-1777 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-2435 konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-07
Pokaż
2020-163744 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-07
Pokaż
2020-163735 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-07
Pokaż
2020-165172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07
Pokaż
2020-165182 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-1958 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-2005 Formularz uwagi
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-1955 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-1950 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-1826 Formularz uwagi
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-1818 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-1822 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-1815 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07
Pokaż
2021-1419 Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-01-07
Pokaż
P2020.281510 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej Nr 50361 w Rybniku, przy ulicy Górnośląskiej 21
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-07
Pokaż
2020-160569 rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r., zbieranie uwag do dnia 19 listopada 2020 r
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-05
Pokaż
2019-3798 Załącznik do deklaracji DT-1/A.pdf
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05
Pokaż
2019-3794 Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1).pdf
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05
Pokaż
2021-1134 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-05
Pokaż
2021-1463 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.465.2020.IA z dnia 29.12.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-05
Pokaż
2021-1336 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.46.2020
Opublikował: Andrzej Czogalik (Inspektor D-I) dnia 2021-01-05
Pokaż
P2020.286591 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1567/52 z działkami: 2114/52, 571/53 w obrębie ewidencyjnym Niedobczyce
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-01-05
Pokaż
2021-938 Uchwała o podatku od nieruchomości na rok 2021
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05
Pokaż
2021-1032 Uchwała o podatku od środków transportowych na rok 2021
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05
Pokaż
2021-240 Unieważnienie postępowania
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-04
Pokaż
2020-164707 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-04
Pokaż
2020-161193 Budowy szatni kontenerowych
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04
Pokaż
2020-154192 9599
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04
Pokaż
2020-153181 9600
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04
Pokaż
2020-161681 9601
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04
Pokaż
2021-316 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-04
Pokaż
2020-158253 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04
Pokaż
2020-158255 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04
Pokaż
2020-163659 zmiany zarządzenia nr 688/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-31
Pokaż
2020-165195 Aktualny identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-31
Pokaż
2020-161842 powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-31
Pokaż
2020-165095 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-31
Pokaż
2020-165085 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-31
Pokaż
2020-143311 powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-31
Pokaż
2020-164613 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-31
Pokaż
2020-164678 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-31
Pokaż
2020-165041 zmiana zarządzenia
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-31
Pokaż
2020-92832 Decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 4884/86- "Wykonanie łącznika ulic Góreckiego- Energetyków" w Rybniku.
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-12-31
Pokaż
2020-163640 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-161073 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-160100 zmiany Zarządzenia 127/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie służby przygotowawczej i aplikacji samorządowej w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-164803 korekta 21.12.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-163396 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-161546 zmiany zarządzenia nr 36/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2020 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-164769 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Świętej Anny przy ul. Przyszowskiej 36 w Gliwicach-Łabędach
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-162643 udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w obszarze: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-163618 wprowadzenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-164424 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-163304 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-163311 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-163300 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-162953 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-163040 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejenie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2021 roku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-161953 zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-163567 wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-30
Pokaż
2020-163425 wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-142297 wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-164208 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-156935 Harmonogram
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-162242 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-163537 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul. Władysława Reymonta w Rybniku, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-164108 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-157703 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-157702 Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, wznowienie granic nieruchomości, w podziale na 4 zadania Zadanie nr 1 – Wykonanie podziałów 53 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie nr 2 – Wykonanie podziałów 52 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie nr 3 – Wykonanie maksymalnie 30 map sytuacyjnych do celów prawnych. Zadanie nr 4 – Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-162718 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-163492 Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o zwrot nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-163900 2020.12.30 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-163867 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-161835 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-162930 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejenie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2021 roku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-156442 wyciąg z projektu sali gimnastycznej przy II LO 18,3MB
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-163697 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-162636 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-155496 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-29
Pokaż
2020-163477 Zarządzenie_rozstrzygnięcie konkursu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-28
Pokaż
2020-159338 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Jerzego Giedroycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-12-28
Pokaż
2020-163330 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-28
Pokaż
2020-162920 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2021-2046
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-162923 Uchwała budżetowa na 2021 rok
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-161688 Protokół nr XXX z sesji Rady Miasta z dnia 2020-12-17
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-163001 Interpretacja indywidualna z 30.11.2020 r.
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-161768 Listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na 2021 r
Opublikował: Ewa Mrowiec (Inspektor SMk) dnia 2020-12-23
Pokaż
P2020.277743 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-160958 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-162885 Kontrola projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42 w Rybniku"
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-157907 określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-23
Pokaż
P2020.281000 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-23
Pokaż
P2020.280997 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-162868 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-162867 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-159399 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-162864 Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-162844 Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika w dniach 1 - 17 stycznia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-162842 Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika w dniach 28 - 31 grudnia 2020 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-161457 ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-161427 wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-161077 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-162691 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.146m.2020.AK z dnia 30.11.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-23
Pokaż
2020-150769 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-153006 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-154050 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-150308 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-136953 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-146495 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-148588 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-153377 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-152706 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-153314 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-153646 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-146579 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-154262 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-153341 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-142136 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-154724 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-149547 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-153709 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-158734 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-150589 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-150582 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-150508 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-150420 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-152197 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-159721 udzielenia dotacji na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-160200 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-160201 udzielenia dotacji na powierzenie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-162345 protokół
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-162326 protokół
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-162320 Protokół
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-22
Pokaż
2020-158959 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-21
Pokaż
P2020.270560 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-21
Pokaż
P2020.277751 Protokoł
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-21
Pokaż
P2020.277741 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-159391 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-156701 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-161800 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.65.2020.AD z dnia 3.11.2020 r.
Opublikował: Jarosław Kuźnik (Naczelnik Wydziału Ek) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-160491 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul. Władysława Reymonta w Rybniku, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-159551 zmiany zarządzenia nr 655/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-154396 zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-161426 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-161096 zmiany Zarządzenia 490/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-21
Pokaż
P2020.279411 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1029, w Rybniku, przy ulicy Szulika 7
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-161303 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 11.12.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-161297 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.61m.2020.BS z dnia 11.12.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-21
Pokaż
2020-157973 Inspektor
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-158189 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-161047 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-146966 Zarządzenie o przyznaniu dotacji Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-18
Pokaż
P2020.279555 Zarządzenie o przyznaniu dotacji - Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (...) dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-161005 Zarządzenie o przyznaniu dotacji - Zapewnienie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Rybnika
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-160996 Zarządzenie o przyznaniu dotacji - Prowadzenie Klubu Senior +
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-18
Pokaż
P2020.279552 Zarządzenie o przyznaniu dotacji - Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-160873 Prezentacja budżetu na 2021 rok
Opublikował: Dariusz Skaba (Skarbnik Miasta) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-160168 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-160167 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-160243 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania:zadanie nr 1: Sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym, dz. Śródmieście,zadanie nr 2: Sala gimnastyczna przy II Liceum Ogólnokształcącym, dz. Północ.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-116771 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. gen. Józefa Hallera
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-12-18
Pokaż
2020-140922 MPZP 54-13 - Rysunek planu miejscowego wraz z legendą oraz danymi przestrzennymi
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-140873 MPZP 54-12 - Rysunek planu miejscowego wraz z legendą oraz danymi przestrzennymi
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-140960 MPZP 58 - Rysunek planu miejscowego wraz z legendą oraz danymi przestrzennymi
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-154615 konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-17
Pokaż
P2020.277671 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17
Pokaż
P2020.277674 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-157454 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-158248 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-158951 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-158955 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-160391 Zapytanie ofertowe na: Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju.
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-159347 Zapytanie ofertowe dot. wyłapywania, transportu oraz umieszczania zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie miasta.
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-158665 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-159247 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-159819 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-149890 Średnia roczna sumy opadów atmosferycznych oraz średnia roczna liczba dni z opadem
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-159988 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-159991 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-142280 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-142279 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. Sportowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17
Pokaż
2020-158490 zaproszenie
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-17
Pokaż
P2020.277660 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-155575 wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-16
Pokaż
P2020.276752 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-159245 Odpowiedzi na pytania 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-150205 zmiany zarządzenia nr 349/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-157658 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-158742 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-16
Pokaż
P2020.275793 Broszura_społeczna
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-159479 Oficjalne spotkania z udziałem prezydenta Rybnika w okresie od 23 października do 19 listopada 2020
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-157311 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-157798 Harmonogram
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-154483 wyciąg z proejktu remontu 2018r
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-157305 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-157306 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drugiego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w dz. Chwałowice
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-159286 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-159188 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-159102 2020.12.16 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-128993 wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-154407 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-155952 zbycia nieruchomości
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-155904 zbycia nieruchomości
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-155892 zbycia nieruchomości
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-155890 zbycia nieruchomości
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-155876 zbycia nieruchomości
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-158559 Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-16
Pokaż
2020-154178 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi, budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowie sieci teletechnicznej i elektrycznej w ramach zadania pn. budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska w Rybniku"
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-153241 Odbioru odpadów
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-158192 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-158568 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-156176 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-143390 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-157449 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-157682 Informacja o wyborze oferty
Opublikował: Aleksandra Ajdukiewicz-Maciejończyk (Kierownik Referatu Pd-II) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-158732 Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy - Zrid ul. Niewiadomska działka 785/12
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-155152 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-152056 uchylenia zarządzenia nr 743/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23 grudnia 2019 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-158654 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-115995 uchylenia zarządzenia nr 665/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2019 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-157168 zawiadomienie w trybie art. 10 kpa w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonym nr działki 4884/86
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-158544 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-133754 Sterylizacja, kastracja kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów na terenie miasta Rybnika.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-158483 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-158453 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-156069 Załączniki nr 4,4a,4b,4c do SIWZ
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-155844 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-158447 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-156509 Średnia roczna sumy opadów atmosferycznych oraz średnia roczna liczba dni z opadem – załącznik nr 3
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-158442 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-148441 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-148431 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-157149 wszczęcie postępowania administracyjnego o nieuregulowanym stanie prawnym dotyczącym działki 4884/86
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-158331 2020.12.16 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-12-15
Pokaż
2020-154463 zmiany zarządzenia nr 591/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Rybnickiego Sportu Sp. z o.o.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-14
Pokaż
2020-154404 powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-14
Pokaż
2020-154309 zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-14
Pokaż
2020-154161 zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-14
Pokaż
2020-154368 zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-14
Pokaż
2020-157501 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu myjni samochodowej położonej w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 38
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-12-14
Pokaż
2020-157488 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu prowadzonego przez przedsiębiorcę Pana Tomasza Nowaka na targowisku „Sikornik”, przy ul. Czajki 19 w Gliwicach
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-12-14
Pokaż
2020-143387 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-14
Pokaż
2020-158088 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-14
Pokaż
2020-158118 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.65.2020.AD z dnia 3.11.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-14
Pokaż
2020-120967 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-12
Pokaż
2020-152833 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-12
Pokaż
2020-157448 dotychczas zarejestrowane tematy
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-157247 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-156538 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drugiego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w dz. Chwałowice
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-57822 zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-156553 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-157135 załącznik nr 2 z poprawionym tytułem
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-152824 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-157050 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_954da1e3-4971-4ad8-9809-a31d2c40a58a
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-157049 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-157041 Konsultacji społecznych uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-154114 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-154106 Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i Zespołu Żłobków Miejskich
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-156797 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.77 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-11
Pokaż
2020-119713 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-155694 Analiza_zmian
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-153453 Protokół nr XXIX z sesji Rady Miasta z dnia 2020-12-03
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-155024 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-152964 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-152972 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 469/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-152965 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 468/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-129493 powołania Komisji ds. zniszczenia kwitariuszy przychodowych (K-103) niewykorzystanych przez poborców Referatu Egzekucji Administracyjnej Wydziału Podatków
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-155359 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, wznowienie granic nieruchomości, w podziale na 4 zadania
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-156386 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.327.2020.ia z dnia 26.11.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-152671 ustalenia wymiaru czasu pracy w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-156150 Wniosek o udostępnienie dokumentacji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-12-10
Pokaż
2020-151253 zmiany zarządzenia nr 487/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-134302 Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-155796 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-09
Pokaż
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7ccaa3a0-8dd4-4669-8c43-5f2df6c6e7dd
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-148449 Dokumentacja przetargowa
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-154965 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-154969 „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-153717 Zapytanie cenowe - Wdrożenie i obsługa płatności internetowych w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-155671 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Rybniku
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-155662 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-155638 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 467/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku.
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-154270 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-95628 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-143929 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy (powstałej po podziale Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu)
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-09
Pokaż
2020-155235 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2020-12-08
Pokaż
P2020.244123 Wystąpienie pokontrolne
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2020-12-08
Pokaż
P2020.230102 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Rozbudowa ul. Rybnickiej
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2020-12-08
Pokaż
P2020.269022 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-07
Pokaż
P2020.269023 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-07
Pokaż
P2020.269036 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-07
Pokaż
P2020.269039 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-07
Pokaż
P2020.269042 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-153488 Wsparcie systemu MyQ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-154455 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_bc8107e1-8992-4a21-9583-c358a308c5c5
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-154454 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-151999 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-153254 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 cm x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-154326 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-153487 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-154353 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-154364 oświadczenie majątkowe Tomasz Niesyto
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-154355 oświadczenie majątkowe Magdalena Maciejewska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-153486 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wsparcie systemu MyQ
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-131291 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-152821 Zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika od 2.12.2020 r.
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-144438 Uwaga zmiany w funkcjonowaniu urzędu miasta oraz urzędu stanu cywilnego w miesiącu grudniu
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-154205 korekta 01.12.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-154148 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4211.21.2020.KBK z dnia 30.11.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-154129 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.327.2020.IA z dnia 26.11.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-140737 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-143487 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-142702 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-12-07
Pokaż
2020-143049 Szczegółowego wykazu zadań w budżecie miasta na 2021 r. w pionie kierowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta p. Janusza Kopera
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-153720 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f846983a-3010-4271-94e3-f55e3bacc37b
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-153719 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-148767 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-148765 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-153674 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-150181 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.44.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-150202 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.45.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-150209 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.46.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-150193 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.47.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-150208 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.49.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-150147 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.48.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-152506 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-149297 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-153372 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2e6e9047-b974-40a1-9bdc-59bd99199827
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-153371 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-04
Pokaż
2020-153370 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-04
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 7376451 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)