W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2023-19135 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-02-06
Pokaż
2023-19361 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-02-06
Pokaż
2022-200650 zmiany Zarządzenia nr 724/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika głównych procesów administracyjno-gospodarczych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-02-06
Pokaż
2023-24856 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-02-06
Pokaż
2023-21773 Informatyk
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-02-06
Pokaż
2023-22536 Wyniki naboru - Specjalista w Wydziale Dróg
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-02-06
Pokaż
2023-23474 Zapytanie ofertowe - publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu co najmniej powiatowym
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Starszy Inspektor Ar-II) dnia 2023-02-06
Pokaż
2023-24490 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-02-06
Pokaż
2023-23033 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2023-02-06
Pokaż
2022-145835 MPZP 37-3 - rysunek planu miejscowego - ulica Prosta - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-02-06
Pokaż
2023-23820 Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-02-06
Pokaż
2023-23880 Ogłoszenie mieszkania na najem socjalny lokalu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-02-06
Pokaż
2023-24032 Wojewoda Śląski obwieszczenie sygn. akt IFVIIIa.7570.18.133.2016
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista Ad-I) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-12367 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23922 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23905 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-02-03
Pokaż
P2023.26537 Wkładu niepieniężnego do firmy Hossa
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23828 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23391 Link do dokumentów zamówienia w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-20803 Wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, w ramach projektu Dostępna szkoła, z podziałem na zadania: zad. 1: Prace remontowe i inwestycyjne zewnętrzne związane z zagospodarowaniem otoczenia szkół. zad. 2: Prace remontowe i inwestycyjne wewnętrzne związane z dostosowaniem szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23619 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2022-31.12.2022
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-21530 00_KI_ZZK_Etap_V
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23655 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-16264 Wynik konsultacji
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23554 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23614 Śląski Urząd Wojewódzki obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji sygn. akt IFXV.7840.5.16.2022
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista Ad-I) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23084 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23545 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-17923 w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, w roku 2023.
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23524 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.29.2022 z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przedsięwzięcia na wniosek MP DESIGN Sp. z o.o. (decyzja)
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-02-03
Pokaż
2023-23516 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.29.2022 z dnia 02.02.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-02-03
Pokaż
P2023.26238 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-14984 Protokół nr LXI z sesji Rady Miasta z dnia 2023-01-26
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-21080 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 686/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie warunków i zasad udostępnienia kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-11372 w sprawie zasad dotyczących tworzenia dokumentów tekstowych w Urzędzie Miasta Rybnika, związanych z dostosowaniem do Międzynarodowych Standardów Dostępności WCAG
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-02
Pokaż
2021-34750 Trwające procedury planistyczne dotyczące sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-17493 w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Os. Południe 20, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-17476 w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl, z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-19342 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-19449 w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu „RAZEM LEPIEJ”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 20, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-15889 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-3415 Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów organizacji ruchu
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Starszy Inspektor D) dnia 2023-02-02
Pokaż
P2023.15184 Braku tablic z nazwami dróg na ulicach Wodzisławska -Ujejskiego, Wodzisławska-Wincentego Witosa
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-02-02
Pokaż
P2023.11686 Postawienia znaku "zakaz wjazdu" lub "ślepa droga" przy ul. Wodzisławskiej
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-22561 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-02-02
Pokaż
P2023.18528 Uproszczona oferta Fundacji DOBROstka na realizację zadania publicznego
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-7759 w sprawie podziału czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rad Dzielnic Miasta Rybnika oraz ustalenia kalendarza czynności wyborczych
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-02
Pokaż
2016-104131 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2017-4266 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-14767 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-02
Pokaż
2016-104122 Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2016-104124 Podział nieruchomości
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2016-104125 Rozgraniczenie nieruchomości
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2017-4273 Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2016-104127 Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2017-6017 Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2017-4278 Zgłaszanie prac geodezyjnych.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-22230 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory o znaku IS-ROS.6220.24.2022.KŁ z dnia 30.01.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2021-161629 Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2017-3101 Zezwolenie na organizację imprezy masowej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2017-3094 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia , których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-19389 Formularz - budżet obywatelski - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy Smolna (1)
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-02-02
Pokaż
2023-20568 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-16738 Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 1 do 26 stycznia 2023 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor MM) dnia 2023-02-01
Pokaż
2022-181130 MPZP 12 - rysunek planu miejscowego - obszar oznaczony symbolem MPZP 12 - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-02-01
Pokaż
2022-181321 MPZP 2 - rysunek planu miejscowego - obszar oznaczony symbolem MPZP 2 - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-02-01
Pokaż
2022-182869 MPZP A Skotnica 2008 - rysunek planu miejscowego - teren Skotnicy - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-21825 druk listy poparcia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-20231 druk listy poparcia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-21826 druk zgłoszenia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-20242 druk zgłoszenia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-21672 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-20573 w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-20592 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Konserwacja oświetlenia będącego własnością Miasta
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-20544 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, w ramach projektu Dostępna szkoła, z podziałem na zadania: zad. 1: Prace remontowe i inwestycyjne zewnętrzne związane z zagospodarowaniem otoczenia szkół. zad. 2: Prace remontowe i inwestycyjne wewnętrzne związane z dostosowaniem szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-18344 w sprawie zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-21037 Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-02-01
Pokaż
2022-195422 ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Związkowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-02-01
Pokaż
2023-21147 Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Gotartowice, Meksyk, Golejów, Kłokocin, Maroko-Nowiny (1)
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-21146 Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-21145 Harmonogram wyborów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-21009 Uchwała Rady Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2022-182679 MPZP Śródmieście 2009 - rysunek planu miejscowego - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-01-31
Pokaż
P2023.22151 Sprzedaży terenu boiska szkolnego przy ul. Górnośląskiej
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
P2023.22181 Planowania remontu ulic Hetmańskiej, Górnośląskiej, Wołodyjowskiej
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
P2023.22162 Planowania budowy tzw. kiss and drive przy Szkole Podstawowej nr 21
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-21068 Załącznik nr 2 Statutów Dzielnic zasady i tryb przeprowadzania wyborów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
P2023.22198 Dodatkowego pasa ruchu na ul. Odległej
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2022-182258 MPZP 3 - rysunek planu miejscowego - obszar 1 - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-01-31
Pokaż
P2023.22212 Etapu budowy hospicjum przy ul. Barbórki
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
P2023.22227 Informacji czy dla dzielnicy Niedobczyce został zmieniony "procent intensywności zabudowy"
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2022-32717 MPZP 54-30 - rysunek planu miejscowego - legenda
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-15670 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-10383 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-9643 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-10090 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-8917 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-8344 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-8127 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-19772 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-8242 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-6493 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2022-216416 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-1774 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-7740 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-1405 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2022-182534 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2022-182539 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2022-182536 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-3612 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2022-181295 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2022-210921 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-9437 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-20073 haromonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Gotartowice, Meksyk, Golejów, Kłokocin, Maroko-Nowiny
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-5308 Uchwała
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-31
Pokaż
2023-20074 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-16540 w sprawie udzielenia Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 55, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-13632 wprowadzenia „Zasad Ochrony Urzędu Miasta Rybnika”
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-18944 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-19750 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-14830 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-14891 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-14924 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-10408 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-13024 udzielenia Stowarzyszeniu Nocna Orkiestra Eksperymentalna z siedzibą w Rybniku przy ul. Jana Zamojskiego 16b, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-7952 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-19446 Wstępne ogłoszenie informacyjne__roboty budowlane
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-8145 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-8219 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-30
Pokaż
2023-17860 Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na czas nieoznaczony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-01-30
Pokaż
P2023.20313 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-27
Pokaż
2023-18895 Wstępne ogłoszenie informacyjne_usługi ubezpieczeniowe
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-27
Pokaż
2023-18804 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.450.2022.AD z dnia 16 stycznia 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-27
Pokaż
2023-18762 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.400.2022.AC z dnia 18 stycznia 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-27
Pokaż
2023-14470 zbycia udziałów w nieruchomościach
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-27
Pokaż
2023-18623 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.202.2022.4.EGK z dnia 20 stycznia 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-27
Pokaż
2023-14120 udzielenia International Watercolor Society Polska z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 20A/3, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-27
Pokaż
2023-16625 zmiany zarządzenia nr 42/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-17695 informacja o wyniku postępowania
Opublikował: Bogdan Wochnik (Starszy Inspektor D) dnia 2023-01-26
Pokaż
2022-132959 procedury prowadzenia gospodarki finansowej jednostek pomocniczych Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-15649 przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2023 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-17612 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-5328 powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-17990 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.420.21.2022.AS3.14 z dnia 17 stycznia 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-12343 Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Rady Miasta Rybnika oraz Prezydenta Miasta Rybnika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2022
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-12946 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-17581 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym,ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu –maksymalnie do 4090,32cm2
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-17546 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2023-01-26
Pokaż
P2023.19170 Wyniki konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-10778 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-14046 udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 17b/2, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-26
Pokaż
P2023.19163 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-26
Pokaż
P2023.19151 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-26
Pokaż
P2023.19147 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-14861 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-14862 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-16611 Referent
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-14409 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Aleksandra Macionczyk (Samodzielny Referent M) dnia 2023-01-26
Pokaż
2023-16411 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-25
Pokaż
2022-225581 Protokół nr LX z sesji Rady Miasta z dnia 2022-12-29
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-25
Pokaż
2022-223036 Protokół nr LIX z sesji Rady Miasta z dnia 2022-12-22
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-14024 udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran” z siedzibą w Rybniku przy ul. Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-4914 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-17124 Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów rybnickich jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-14449 notatka
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GM-V) dnia 2023-01-25
Pokaż
P2023.14053 Petycja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-16894 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-25
Pokaż
2021-124680 Petycja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-16903 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o znaku OS.6220.000005.2022 z dnia 23.01.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-25
Pokaż
2017-4256 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-25
Pokaż
2017-6047 Przyjmowanie i załatwianie petycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-15638 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-25
Pokaż
P2023.13249 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Strefa WzW, wolnych z wyboru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-11678 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-11677 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-11676 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-16524 Zmodyfikowany link do dokumentów zamówienia w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-14856 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-14859 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-25
Pokaż
2023-16483 Link do dokumentów zamówienia w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-16484 Usługi geodezyjne z podziałem na 3 zadania: zad. 1 – wykonanie podziałów 71 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne zad. 2 – wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych zad. 3 – wykonanie maksymalnie 100 wycen nieruchomości gruntowych, w tym: 80 niezabudowanych (min. 50) i 20 zabudowanych (min.10) dla celów obrotu nieruchomościami.
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-16393 Wyniki konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-15183 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-13301 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-12460 oświadczenie majątkowe Dominika Dyrcz_ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-15450 Młodszy Referent
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-12922 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Maksymiliana 18, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-24
Pokaż
wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-15842 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-15700 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-15760 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-15748 Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-14849 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-14842 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-24
Pokaż
2023-15584 wyniki konsultacji
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-23
Pokaż
2023-15451 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Opublikował: Tomasz Strączek (Inspektor Fn) dnia 2023-01-23
Pokaż
2023-14938 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-23
Pokaż
2023-13797 korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Raciborskiej 20
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-23
Pokaż
2023-13753 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-23
Pokaż
2023-13787 Ogłoszenie zmian dodatkowych lub informacji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-23
Pokaż
2023-14644 Link do dokumentów zamówienia w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-20
Pokaż
2023-14651 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-20
Pokaż
2023-11792 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-20
Pokaż
2023-6887 udzielenia Stowarzyszeniu MISZUNG z siedzibą w Rybniku przy ul. Żorskiej 180, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-20
Pokaż
2023-11629 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 1016/LVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-20
Pokaż
2023-1461 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-20
Pokaż
2022-194549 wprowadzenia regulaminu określającego zasady oszczędzania energii i mediów w budynkach miejskich
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-20
Pokaż
2023-13962 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 1016/LVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-20
Pokaż
2023-13969 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory o znaku IS-ROS.6220.30.2022.KŁ z dnia 19.01.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-20
Pokaż
2023-6082 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rudzkiej przeprowadzonego w dniu 12 stycznia 2023 r.
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-01-20
Pokaż
2023-13478 Autopoprawka
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-11890 udzielenia Śląskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Katowicach przy ul. PCK 8, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-12048 udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-12083 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa-Racławicka
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-13056 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-11503 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-8901 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-4070 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-4067 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-8850 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-11399 zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-9856 dopuszczenia możliwości przejazdu liniami publicznego transportu zbiorowego organizowanymi przez Miasto Rybnik wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na podstawie imiennego identyfikatora
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-13186 Podinspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-13096 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Opublikował: Monika Kubisz (Inspektor R) dnia 2023-01-19
Pokaż
2022-226526 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Referacie Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-13136 opracowanie PFU i dokumentacji technicznej dla realizacji SIM
Opublikował: Bogdan Wochnik (Starszy Inspektor D) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-13521 Informacja o udzielonych w IV kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-13241 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży węgla kamiennego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-13213 protokół
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
P2023.11440 Oferta realizacji zadania publicznego pt. Projekt muzyczno-edukacyjny "Sol - Mi - La... chodzę do przedszkola"
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2016-79283 Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-13202 Protokół
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
P2023.9055 Oferta na realizację zadania pn.: "Rybnickie mieszkania ze wsparciem - Samodzielności ciąg dalszy"
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-12110 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-19
Pokaż
P2023.11445 Oferta realizacji zadania publicznego pt. Międzynarodowe Forum Nauczycieli Regionalistów
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2016-79674 Wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-13164 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.420.21.2022.AS3.14 z dnia 17 stycznia 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2016-79718 Wpis władz uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2016-79739 Zmiany we wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2016-125206 Poświadczanie własnoręczności podpisu na dokumentach stwierdzających istnienie dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą o emeryturach i rentach z FUS
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2016-125207 Poświadczenie własnoręczności podpisu na deklaracjach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2017-4254 Udostępnienie informacji publicznej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2016-125203 Organizacja praktyk uczniowskich i studenckich
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2017-6006 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2022-143942 Udostępnienie kanału technologicznego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2016-104136 Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
2016-104115 Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny/na odbycie imprezy w drogach publicznych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-19
Pokaż
P2023.2494 Dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-12462 Podinspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-19
Pokaż
2023-11188 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Spraw Mieszkaniowych
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-18
Pokaż
2023-9972 zmiany zarządzenia nr 822/2022 z dnia 31 października 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-18
Pokaż
2023-1930 konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-18
Pokaż
2023-9946 przekazania obowiązków przez Naczelnika Wydziału Informatyki
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-18
Pokaż
2023-12040 Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-18
Pokaż
2023-11644 Samodzielny Referent
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-18
Pokaż
2023-11771
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-10271 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-10874 Kontrola trwałości projektu "Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2023-01-17
Pokaż
2022-223207 zbycia i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-11071 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-3877 zamiany nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-10604 projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika - wersja pdf
Opublikował: Karina Krentusz (Podinspektor PS-I) dnia 2023-01-17
Pokaż
P2023.12011 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-6738 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-10822 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 378/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-17
Pokaż
P2023.12015 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-10823 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-10821 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-10666 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-10816 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 374/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-4339 stanowisko_mkua_kominka
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-7940 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-11094 Ogłoszenie zmian dodatkowych lub informacji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-10943 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-9582 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-2163 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Starszy Inspektor M) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-2253 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Starszy Inspektor M) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-9952 konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-8806 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-17
Pokaż
2022-223476 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Aleksandra Macionczyk (Samodzielny Referent M) dnia 2023-01-17
Pokaż
2023-9945 wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-16
Pokaż
P2023.7553 oferta na realizację zadania pt. "Tu się składa na sportowo" projekt edukacyjno - artystyczny
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-16
Pokaż
2022-225554 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2023 rok
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-01-16
Pokaż
2022-225556 Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2023 rok
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-01-16
Pokaż
2023-10515 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Rybnik.
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-01-16
Pokaż
2023-6333 konsultacji projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-16
Pokaż
P2023.740 Zamontowania nowych tablic z nazwami ulic w dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-16
Pokaż
2016-79276 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-16
Pokaż
2018-105304 Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym tablic reklamowych.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-16
Pokaż
2017-4281 Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-16
Pokaż
2016-79269 Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-16
Pokaż
2023-9103 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-01-16
Pokaż
2023-8347 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-6833 zmiany zarządzenia nr 957/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-2533 zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-1705 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-9154 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2023 r.
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-01-13
Pokaż
2022-223789 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-5839 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-8595 Konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu użytkowania Parku Rowerowego Wiśniowiec w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-8953 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.1.4210.207.2022.3.KS/TS z dnia 04 stycznia 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-8592 Konsultacji projektu uchwały wprowadzającej nowy regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego „Grzybówka” w Rybniku Golejowie
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-8589 Konsultacji projektu uchwały wprowadzającej regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szramka w Rybniku Stodołach
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-8556 Konsultacje projektu uchwały wprowadzającej regulamin korzystania ze skweru z zapleczem rekreacyjno-sportowym Rajzapunkt w Rybniku Zamysłowie
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-1540 konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu użytkowania Parku Rowerowego Wiśniowiec w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-13
Pokaż
2022-182625 konsultacji projektu uchwały wprowadzającej nowy regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego „Grzybówka” w Rybniku Golejowie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-13
Pokaż
2022-182620 konsultacji projektu uchwały wprowadzającej regulamin korzystania ze skweru z zapleczem rekreacyjno-sportowym Rajzapunkt w Rybniku Zamysłowie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-13
Pokaż
2022-182548 konsultacji projektu uchwały wprowadzającej regulamin korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szramka w Rybniku Stodołach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-13
Pokaż
2023-8598 informacja
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-7141 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Opublikował: Justyna Jaros (Specjalista GM-V) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-8566 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Opublikował: Monika Kubisz (Inspektor R) dnia 2023-01-12
Pokaż
P2023.4709 zadanie pt. FINEness International Womens Art Festival 2023
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-5878 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługi geodezyjne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-1163 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-2589 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-8489 Ogłoszenie zmian dodatkowych lub informacji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-12
Pokaż
2016-104120 Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-1753 ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów rybnickich jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-12
Pokaż
2017-6042 Wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-12
Pokaż
2017-4082 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-12
Pokaż
2017-4077 Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-12
Pokaż
P2023.5088 Oferta realizacji zadania publicznego pn. Kino nie tylko dla konesera w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "EKRAN"
Opublikował: Karina Krentusz (Podinspektor PS-I) dnia 2023-01-12
Pokaż
P2023.7286 zadanie pt. Konkurs kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-12
Pokaż
P2023.4767 Oferta realizacji zadania publicznego pn. V Dni Kultury Ukraińskiej w Rybniku
Opublikował: Karina Krentusz (Podinspektor PS-I) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-1804 powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-3061 powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-12
Pokaż
2022-225920 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-2969 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-12
Pokaż
P2023.656 Zabudowy lustra drogowego
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-12
Pokaż
2022-220144 Raport końcowy z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku
Opublikował: Monika Kubisz (Inspektor R) dnia 2023-01-12
Pokaż
2023-5181 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-11
Pokaż
P2023.5970 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-11
Pokaż
2023-7026 Specjalista
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Podinspektor Kd) dnia 2023-01-11
Pokaż
2023-272 powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Miasto Rybnik”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-11
Pokaż
2022-182885 MPZP Rybnik 2005 - rysunek planu miejscowego - legenda
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2023-01-11
Pokaż
2023-7403 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o znaku OS.6220.000005.2022 z dnia 22.12.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2017-4637 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2017-4639 Wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2017-4641 Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2017-4643 Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2017-4645 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2017-4642 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2017-4326 Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2017-4328 Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2023-3682 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2023-5905 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie Rybnika, obejmujący dwa projekty graficzne (2 projekty x 72 gabloty)
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-11
Pokaż
2022-214192 Ankieta dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
P2023.2894 Zadanie pn. Nagranie pierwszej płyty Nocnej Orkiestry Eksperymentalnej
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-11
Pokaż
2023-3556 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-11
Pokaż
2023-1421 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-11
Pokaż
2022-219750 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-10
Pokaż
2022-219770 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-10
Pokaż
2023-6511 Informacja o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez MP DESIGN Sp. z o.o. - GM-I.6220.29.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-10
Pokaż
2023-2 przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-10
Pokaż
2023-5216 Wyniki naboru - Specjalista w Wydziale Dróg
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-10
Pokaż
2022-182515 MPZP Zachód 2011 - rysunek planu miejscowego - obszar 1 - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-01-10
Pokaż
2023-5799 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii, Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2023-01-10
Pokaż
2023-6211 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2023-01-10
Pokaż
2022-180501 MPZP 26 - rysunek planu miejscowego - ulica Frontowa - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-01-10
Pokaż
2023-5135 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2023-01-10
Pokaż
2023-5759 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.1.2022 z dnia 05.01.2023 r. w sprawie przedsięwzięcia na wniosek HREIT S.A. (decyzja)
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-10
Pokaż
2023-5749 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.1.2022 z dnia 05.01.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-10
Pokaż
2022-224337 powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-09
Pokaż
2022-224397 powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-09
Pokaż
P2023.676 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia MISZUNG
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-01-09
Pokaż
2022-223812 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2023 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-09
Pokaż
2022-225584 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-09
Pokaż
2022-225145 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-09
Pokaż
2017-4089 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-09
Pokaż
2017-4084 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-09
Pokaż
2017-4221 Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-09
Pokaż
2017-4217 Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-09
Pokaż
2017-6040 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-09
Pokaż
2017-4080 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-09
Pokaż
2017-6039 Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-09
Pokaż
2021-147344 Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach państw obcych (poza UE) po 01 lipca 2009 r.
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-09
Pokaż
2023-4633 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Mika (Młodszy Referent Z) dnia 2023-01-09
Pokaż
2017-6041 Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
Opublikował: Monika Wiechoczek (Referent Ad-III) dnia 2023-01-09
Pokaż
2022-225779 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku na rok 2023
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-05
Pokaż
2022-226445 udzielenia dotacji na wsparcie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-05
Pokaż
2023-2232 zmiany zarządzenia nr 952/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-05
Pokaż
2023-3452 Strategiczna Mapa Hałasu dla Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-05
Pokaż
2023-3614 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-05
Pokaż
2023-678 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 11 000 cm2
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2023-01-05
Pokaż
2023-2403 Odpowiedzi na pytania nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-05
Pokaż
2023-3574 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-05
Pokaż
P2023.2766 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-04
Pokaż
P2023.2773 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-04
Pokaż
2022-224391 zmiany zarządzenia nr 582/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-04
Pokaż
2022-222802 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-04
Pokaż
2023-1139 udzielenia dotacji na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-04
Pokaż
2023-111 przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2023 rok, a także do zaciągania zobowiązań
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-04
Pokaż
P2022.289755 Podłączenia do kanalizacji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2023-01-04
Pokaż
2023-2228 Prezentacja budżetu na 2023
Opublikował: Tomasz Strączek (Inspektor Fn) dnia 2023-01-04
Pokaż
2023-2286 Uchwała budżetowa na 2023 rok
Opublikował: Tomasz Strączek (Inspektor Fn) dnia 2023-01-04
Pokaż
2023-2310 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2023-2050
Opublikował: Tomasz Strączek (Inspektor Fn) dnia 2023-01-04
Pokaż
2022-225720 Odpowiedzi na pytania nr 1
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-04
Pokaż
2023-2553 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-04
Pokaż
2022-63491 oświadczenie majątkowe Janusz Karwot
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-04
Pokaż
2022-60845 oświadczenie majątkowe Krzysztof Burda
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-04
Pokaż
2017-5083 Zwrot opłaty skarbowej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-04
Pokaż
2017-3092 Zwrot / zaliczenie nadpłaty podatku
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-04
Pokaż
2016-125219 Zaświadczenie o wysokości zapłaconych podatków
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-04
Pokaż
2016-125217 Zaświadczenie o stanie majątkowym
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-04
Pokaż
2016-125216 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-04
Pokaż
2016-125213 Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat).
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-04
Pokaż
2022-1642 Opłata skarbowa
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-04
Pokaż
2016-125210 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-04
Pokaż
2017-5130 Deklaracja na podatek od środków transportowych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-04
Pokaż
2016-125208 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-04
Pokaż
2023-2223 Link do dokumentów zamówienia w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-04
Pokaż
2023-2213 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-04
Pokaż
2023-1967 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXV.7840.5.16.2022
Opublikował: Edyta Paszenda (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2023-01-03
Pokaż
2023-1200 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-03
Pokaż
2023-1483 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-03
Pokaż
2023-1248 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu –maksymalnie do 4090,32cm2
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-01-03
Pokaż
2023-1190 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-03
Pokaż
2023-959 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.26.2022.AD z dnia 21 grudnia 2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-02
Pokaż
2023-932 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.312.2022.AD z dnia 23 grudnia 2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-226424 Wybór najkorzystniejszej oferty.
Opublikował: Justyna Jaros (Specjalista GM-V) dnia 2023-01-02
Pokaż
2023-374 Wybór najkorzystniejszej oferty.
Opublikował: Justyna Jaros (Specjalista GM-V) dnia 2023-01-02
Pokaż
2023-485 oświadczenie majątkowe Tadeusz Bonk_ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-02
Pokaż
2023-469 oświadczenie majątkowe Barbara Hoła_ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-225882 oświadczenie majątkowe pierwsze (CZE)
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-225876 oświadczenie majątkowe ostatnie (Hossa)
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-66238 oświadczenie majątkowe Wojciech Muś
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-225366 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Mienia
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Podinspektor Kd) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-224776 Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 16 do 29 grudnia 2022 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor MM) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-200412 Wyniki konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-02
Pokaż
2023-481 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-215040 Wyniki konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-217966 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-218004 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-222431 Planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-224929 Wyniki naboru - Inspektor w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Referacie Ekologii
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Podinspektor Kd) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-226305 Wybór najkorzystniejszej oferty.
Opublikował: Justyna Jaros (Specjalista GM-V) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-222639 zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 462/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-219950 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 461/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-226510 odwołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-203588 wniosek-nagroda/wyróżnienie za osiągnięcia w działalności sportowej
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-01-02
Pokaż
2022-225386 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2023 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226415 zmiany zarządzenia nr 856/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-224288 udzielenia Stowarzyszeniu Słowem w Twarz, z siedzibą w Rybniku przy ul. Dworek 5/33, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-220373 udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu, z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-220609 udzielenia dotacji Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sportowej 136/1, na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-220586 udzielenia dotacji Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sportowej 136/1, na powierzenie w 2023 zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-220613 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu im. św. Jana Pawła II – Pomoc Potrzebującym – Rybnicki Bank Drugiej Ręki, z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 80, na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-224917 udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2023 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-220605 udzielenia dotacji Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Rybnickie, z siedzibą w Przegędzy przy ul. Mikołowskiej 78, na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-220379 udzielenia dotacji Fundacji „Superfundacja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Młyńskiej 8, na powierzenie w latach 2023 – 2025 realizacji zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-220457 udzielenia dotacji Fundacji „Ostoja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 12, na powierzenie w latach 2023 – 2024 zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-220547 udzielenia dotacji Fundacji „Superfundacja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Młyńskiej 8, na powierzenie w 2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-220698 zmiany zarządzenia 938/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2023 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-220611 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu im. św. Jana Pawła II – Pomoc Potrzebującym Rybnicki Bank Drugiej Ręki, z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 80, na powierzenie w 2023 zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-223873 odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-224822 Wyniki naboru - Inspektor w Centrum Inwestycji, Referacie Zarządzania Remontami
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-155274 Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt domowych, poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Rybnika.
Opublikował: Justyna Jaros (Specjalista GM-V) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-219193 powołania osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226129 protokół Komisji - kultura fizyczna
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-221372 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-221373 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-221228 Załącznik 7d
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-222281 Załączniki 7-7c
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-221542 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-221367 Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226334 protokół
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226327 protokół
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226317 protokół
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
P2022.293288 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226306 protokół
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226298 protokół
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226281 protokół
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226265 protokół
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-197240 tworzenia i aktualizacji kart usług i formularzy wniosków publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226247 protokół
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226216 protokół
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
P2022.293284 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-12-30
Pokaż
P2022.293286 Protokół
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2022-12-30
Pokaż
P2022.293285 Protokół
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2022-12-30
Pokaż
P2022.293287 Protokół
Opublikował: Magdalena Szewczyk-Diebel (Stażysta BR) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-226118 protokół
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2022-12-30
Pokaż
P2022.293291 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-12-30
Pokaż
2022-224224 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-29
Pokaż
2022-222437 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-29
Pokaż
2022-182248 MPZP 20 - rysunek planu miejscowego - geotif
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-12-29
Pokaż
2022-223092 przekazania prowadzonych spraw przez Dyrektora Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-29
Pokaż
2022-222843 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury w Rybniku -Niewiadomiu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-29
Pokaż
2022-219741 zmiana zarządzenia
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-12-29
Pokaż
2022-224767 zmiany zarządzenia 782/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 października 2022 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-29
Pokaż
2022-225438 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-12-29
Pokaż
2022-225247 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-12-29
Pokaż
2022-224507 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-12-29
Pokaż
2022-224876 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory o znaku IS-ROS.6220.30.2022.KŁ z dnia 22.12.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-12-28
Pokaż
2022-224841 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy GM-I.6220.36.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-12-28
Pokaż
2022-224832 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GM-I.6220.36.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-12-28
Pokaż
2022-224837 Wystąpienie o opinię do PGW WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GM-I.6220.36.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-12-28
Pokaż
2022-224816 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GM-I.6220.36.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-12-28
Pokaż
2022-224805 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku GM-I.6220.36.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-12-28
Pokaż
P2022.291632 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-12-28
Pokaż
P2022.291636 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-12-28
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 11707409 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)