W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2022-103072 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-102887 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-102992 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-102499 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
P2022.144332 Budowy chodnika przy ul. Raclawickiej
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-24
Pokaż
P2022.144336 Remontu holu budynku Centrum Usług Wspólnych
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-102897 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
P2022.144548 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-24
Pokaż
P2022.144544 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-24
Pokaż
P2022.144539 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-24
Pokaż
P2022.144533 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-99477 przyznania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Popielów dodatkowej dotacji z budżetu miasta w 2022 roku na utrzymanie gotowości bojowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-86844 przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach udziału w projekcie pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-102658 Zadanie 1_Dokumentacja P10_P13_P17 i P20
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-86884 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-86887 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-94070 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Lucyna Piszczek (Inspektor M) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-102664 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20. Zadanie nr 2: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-102565 Mapy lokalizacji (od nr 1 do nr 8)
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-82496 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-82498 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-82497 Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-24
Pokaż
2022-99212 powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego Miasta Rybnika z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-102215 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-101633 zmiany zarządzenia nr 307/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-101674 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia i wdrożenia systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-102119 Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-90288 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-90303 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-102219 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-96098 zmiany zarządzenia nr 218/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci nieruchomości gruntowych zabudowanych elementami przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz podwyższenia kapitału zakładowego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-90456 wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-101104 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej - MPZP 54-43
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-101624 Wyniki naboru - Informatyk w Wydziale Informatyki
Opublikował: Agnieszka Byrska (Młodszy Referent Kd) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-102236 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-102229 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-102217 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-93934 wzór oferty
Opublikował: Beata Perduta (Główny Specjalista I-I) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-93944 Zapytanie ofertowe - wykonanie pracy studialnej dot. modernizacji stadionu miejskiego
Opublikował: Beata Perduta (Główny Specjalista I-I) dnia 2022-06-23
Pokaż
P2022.142766 Zamontowania ławek wzdłuż ulicy Cmentarnej
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-23
Pokaż
P2022.139186 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn.: "Nie jesteśmy bezradni, nie będziemy obojętni" - kontynuacja oryginalnej autorskiej kampanii na rzecz niesprzedawania alkoholu niepełnoletniej młodzieży w rybnickich marketach i lokalach gastronomicznych (pubach, kawiarniach, pizzeriach)
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-99721 zmiany zarządzenia nr 238/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-97908 zmiany treści załącznika do Zarządzenia nr 401/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, ubioru reprezentacyjnego, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-101854 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-23
Pokaż
P2022.143051 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-85352 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-93422 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-91417 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-100523 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 1
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-99875 zmiany zarządzenia nr 264/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-98705 zmiany zarządzenia nr 303/2022 z dnia 11 maja 2022 r
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-94406 udzielenia Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Rybniku z siedzibą przy ul. Rudzkiej 13C, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
P2022.127213 Wprowadzenia przepisów umożliwiających odbiór odpadów zielonych z rodzinnych ogrodów działkowych
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-23
Pokaż
2022-94717 zmiany zarządzenia nr 818/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-23
Pokaż
P2022.140627 Oferta STOWARZYSZENIA IM. ŚW. JANA PAWŁA II - POMOC POTRZEBUJĄCYM - RYBNICKI BANK DRUGIEJ RĘKI
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-100771 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-101503 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-22
Pokaż
P2022.142197 Odpadów komunalnych
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-98738 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-97820 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-22
Pokaż
P2022.141116 Zawiadomienie o odmowie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 16.04.2019 r. o znaku GL.ZUZ.1.421.448..2018.PW
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor GM-I) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-101018 Pismo o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez NET ZACNY2 Sp. z o.o. - GM-I.6220.2.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-100592 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2022 r.
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-100905 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT_20557 RYBNIK NOWINY ORANGE, ul. Św. Józefa 30
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-93892 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-70987 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-87834 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-56932 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-57576 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-51314 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-8412 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-79146 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-90137 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-82617 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2021-112663 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2021-137363 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-88617 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-93265 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-84590 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-85322 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-93031 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-15403 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-93151 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-10140 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-95756 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-33749 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-22
Pokaż
2022-72842 ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-21
Pokaż
P2022.140194 Oznakowania odcinka ul. Kolejowej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-92177 udzielenia Strefie WzW, wolnych z wyboru z siedzibą w Rybniku przy ul. Sosnowej 7, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-93688 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-90390 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-86842 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-92473 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-76599 rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r., zbieranie uwag do 20 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-99745 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-99902 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-21
Pokaż
P2022.141050 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-21
Pokaż
P2022.141043 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-21
Pokaż
P2022.141040 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-21
Pokaż
P2022.141035 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-21
Pokaż
P2022.141029 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-70404 zamówienie ofertowe na usługi telefoniczne - opis przedmiotu zamówienia
Opublikował: Joanna Mika (Młodszy Referent Z) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-97769 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-97783 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-99735 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange S. A. 35420N!, RYBNIK PIASKI ul. Sosnowa 7
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-06-21
Pokaż
P2022.129334 Przygotowania koncepcji służących zmianie betonowych obszarów miasta w obszary zielone
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-21
Pokaż
P2022.129331 Utworzenia mapy nasadzeń drzew
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-21
Pokaż
P2022.129336 Łąk kwietnych
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-99645 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-99627 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-99620 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-95761 zmiany zarządzenia nr 307/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-21
Pokaż
2022-86378 Wyniki konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-94459 powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-93476 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-94650 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-93264 obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-48042 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-95765 zmiany zarządzenia nr 338/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-95773 zmiany zarządzenia nr 349/2022 z dnia 25 maja 2022 r
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-98026 zmiany zarządzenia nr 289/2022 z dnia 6 maja 2022 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99288 Konsultacji projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-95138 zmiany zarządzenia nr 304/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-95231 zmiany zarządzenia nr 337/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-95141 zmiany zarządzenia nr 365/2022 z dnia 01 czerwca 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-95124 zmiany zarządzenia nr 306/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-93569 udzielenia Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE z siedzibą w Żabiej Woli przy ul. Grodziska 13, dotacji na finansowanie realizacji zadania zleconego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-14766 powołania zespołu do realizacji zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-84102 udzielenia Towarzystwu Muzycznemu im. Braci Szafranków z siedzibą w Rybniku przy ul. Smolnej 15G, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-100279 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-96189 przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99319 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99320 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-96182 regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-96154 wprowadzenia procedur, karty audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Mieście Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-95561 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-95724 konsultacji projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99189 Projekt uchwały - Gotartowice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99180 Projekt uchwały - Chwałowice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99219 Projekt uchwały - Niewiadom
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99303 Projekt uchwały - Rybnik Północ
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99318 Projekt uchwały - Zebrzydowice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99210 Projekt uchwały - Meksyk
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-92778 sprawozdanie
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99217 Projekt uchwały - Niedobczyce
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99234 Projekt uchwały - Orzepowice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99228 Projekt uchwały - Ochojec
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99257 Projekt uchwały - Paruszowiec-Piaski
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99272 Projekt uchwały - Popielów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
P2022.127143 Zainstalowania tablic informacyjno-edukacyjnych
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99354 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99000 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99310 Projekt uchwały - Stodoły
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99314 Projekt uchwały - Śródmieście
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99316 Projekt uchwały - Wielopole
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99317 Projekt uchwały - Zamysłów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99307 Projekt uchwały - Smolna
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99283 Projekt uchwały - Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99287 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99281 Projekt uchwały - Radziejów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-94652 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-94649 Zakup i dostawa serwera
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99206 Projekt uchwały - Maroko-Nowiny
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99198 Projekt uchwały - Ligota-Ligocka Kuźnia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99197 Projekt uchwały - Kłokocin
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99194 Projekt uchwały - Kamień
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99192 Projekt uchwały - Grabownia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99187 Projekt uchwały- Golejów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99174 Projekt uchwały - Chwałęcice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99169 Ogłoszenie dla mieszkańców Miasta Rybnika w sprawie konsultacji w przedmiocie projektów statutów dzielnic Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99147 Projekt uchwały - Boguszowice Stare
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-99132 Projekt uchwały - Boguszowice Osiedle
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-98733 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-98638 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 111
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2022-06-20
Pokaż
P2022.129328 Utworzenia programu dofinansowania montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-20
Pokaż
2022-96370 MPZP 37-5 - rysunek planu miejscowego - ulica Brzezińska - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-06-20
Pokaż
P2022.125658 Remontu kapliczki
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-88782 Remontu kapliczki
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-15
Pokaż
P2022.131640 Naprawy nawierzchni ul. ks. Jośki
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-97944 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-98324 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
P2022.133478 uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. "Jesienne spotkania "Małe kino wielkie filmy" w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Ekran" w Rybniku"
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-95961 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-97919 Jankowicka-Obwiednia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-97625 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
P2022.79586 Wiaty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-38237 Dane do opracowania operatów wodnoprawnych_Rybnik
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-40424 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-97859 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-88616 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-40422 Opracowanie projektów budowlano-technicznych dla ulic na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
2022-96221 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-06-15
Pokaż
P2022.137334 Naprawy nawierzchni ul. Trzech Krzyży
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-14
Pokaż
2022-97385 oświadczenie majątkowe Tadeusz Bonk
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-14
Pokaż
P2022.127541 Wykoszenia pobocza ul. Świerklańskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-14
Pokaż
P2022.127539 Naprawy chodnika nawierzchni chodnika ul. Kolejowej
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-14
Pokaż
2022-81382 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor Z) dnia 2022-06-14
Pokaż
2022-73416 wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-14
Pokaż
2022-93126 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w UM Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-14
Pokaż
2022-91420 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
Opublikował: Edyta Kania (Starszy Inspektor M) dnia 2022-06-14
Pokaż
2022-96711 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o znaku OE-RG.7430.4.2022 z dnia 09.06.2022 r.
Opublikował: Monika Winch (Specjalista GM-I) dnia 2022-06-14
Pokaż
2022-96644 Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta rybnika na 2022 rok, polegającego na organizacji projektu pod tytułem "Każde pokolenie ma swój czas...".
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-06-14
Pokaż
2022-96037 Obwieszczenie o oględzinach nieruchomości
Opublikował: Aleksandra Macionczyk (Samodzielny Referent M) dnia 2022-06-14
Pokaż
2022-85013 rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r., zbieranie uwag do 20 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-14
Pokaż
2022-88642 określenia wzoru wniosku, szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-94221 listy rodzajów przesyłek wpływających, nieotwieranych przez punkt kancelaryjny Urzędu Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-96372 MPZP 63 - rysunek planu miejscowego - ulica Cicha - geotif
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Referent MPU) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-91190 zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, ubioru reprezentacyjnego, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-86351 określenia w Urzędzie Miasta stanowisk z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-90572 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92168 zmiany zarządzenia nr 348/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92075 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa serwera
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-91723 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście – termomodernizacja budynku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-66978 rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64) – wyłożenie do publicznego wglądu od 30 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r., zbieranie uwag do 13 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92260 oświadczenie majątkowe Katarzyna Fojcik
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92247 oświadczenie majątkowe Jacek Hawel
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92241 oświadczenie majątkowe Mirela Poniewierska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92235 oświadczenie majątkowe Mirela Poniewierska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92222 oświadczenie majątkowe Elżbieta Augustyniak
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92218 oświadczenie majątkowe Elżbieta Augustyniak
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92201 oświadczenie majątkowe Marek Wieczorek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-95443 MPZP 54-24 - rysunek planu miejscowego - ulica Kolejowa - geotif
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92195 oświadczenie majątkowe Marek Wieczorek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92184 oświadczenie majątkowe Urszula Grzenik
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92176 oświadczenie majątkowe Joanna Wilaszek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92172 oświadczenie majątkowe Joanna Wilaszek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92163 oświadczenie majątkowe Krystyna Koczy
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92122 oświadczenie majątkowe Tomasz Cioch
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92098 oświadczenie majątkowe Sabina Tarabura
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92064 oświadczenie majątkowe Sabina Tarabura
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-92007 oświadczenie majątkowe Ilona Krajczewska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-91976 oświadczenie majątkowe Katarzyna Fojcik
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-95910 Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 r. realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok - Festyn Biesiada Śląska w ramach projektu Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-91983 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-83737 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2021 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-83749 Wykaz ulg w 2021 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2022-06-13
Pokaż
2022-83764 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku.
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2022-06-13
Pokaż
2017-6051 Udzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rybnika lub udział Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-3098 Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-6052 Udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2019-61476 Wniosek podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-6010 Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-6011 Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-6014 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-3114 Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-3118 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-6012 Wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-6009 Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-3116 Wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-3107 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-6007 Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2016-104099 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2016-84088 Udostępnianie informacji o środowisku
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2016-84103 Udzielenie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2016-84070 Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2016-84107 Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-5435 Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-4646 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2016-104106 Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2016-104112 Zatwierdzenie projektów robót geologicznych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-6050 Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2016-104103 Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
Wydanie pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2016-104121 Zmiana lub wydanie karty wędkarskiej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2017-88024 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na terenach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2016-84096 Udostępnienie miejsca pochówku zwłok w Alei Zasłużonych dla Miasta Rybnika
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-95052 Informatyk
Opublikował: Agnieszka Byrska (Młodszy Referent Kd) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-91931 oświadczenie majątkowe Tadeusz Bonk
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-94968 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-95394 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-93534 informacja Każde pokolenie
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-95216 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.420.7.2022.MK1.10 z dnia 08.06.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-93617 informacja Kulturalny Zamysłów
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-95129 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Koncerty i warsztaty orkiestrowe w ramach ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE EUROPEA - Miglianico
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2022-06-10
Pokaż
P2022.134013 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-10
Pokaż
P2022.134773 Wybudowania nowej drogi na ul. Brzezińskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-93070 Sprawozdanie Zespołu ds. Konsultacji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-88663 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-88640 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-95010 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-87811 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-10
Pokaż
2022-94239 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 841/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutu
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-06-09
Pokaż
2022-93778 konsultacji projektu uchwały, w sprawie zmiany uchwały nr 841/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-09
Pokaż
2022-90581 udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych, z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-09
Pokaż
P2022.131185 Obwieszczenie- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zgody wodnoprawnej
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor GM-I) dnia 2022-06-09
Pokaż
2022-94260 MPZP 54-34 - rysunek planu miejscowego - Geotiff
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-06-09
Pokaż
2022-30818 3946
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-09
Pokaż
2022-50676 3947
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-09
Pokaż
2022-93786 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-09
Pokaż
2022-92151 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-06-09
Pokaż
2022-92359 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-06-09
Pokaż
2022-72220 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-06-09
Pokaż
2022-93094 K18 - trybuna
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-93433 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-78160 Specyfikacja techniczna - malowanie pomieszczeń
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-78157 Przedmiar robót UM - roboty malarskie (1)
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-93395 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-89818 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-93403 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-91193 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-93394 Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-91588 zmiany Zarządzenia 686/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie warunków i zasad udostępnienia kanalizacji kablowej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-75244 ustalenia zasad podpisywania dokumentów w Urzędzie Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-91753 Wyniki naboru - Informatyk w Wydziale Informatyki, Referacie Ogólnym
Opublikował: Agnieszka Byrska (Młodszy Referent Kd) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-89274 zasad realizacji zadań w zakresie spraw budżetowych i finansowych oraz odpowiedzialności za realizację planów finansowych w Urzędzie Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-89232 zmiany zarządzenia nr 2/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-86155 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-75266 kontroli rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta oraz trybu opiniowania rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-92211 Goniec
Opublikował: Agnieszka Byrska (Młodszy Referent Kd) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-89524 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Młodszy Referent Kd) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-92897 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-92719 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-88459 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-86529 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-88457 Opracowanie projektów budowlano-technicznych: Zadanie 1) budowy drogi na ulicy Wilczej Zadanie 2) przebudowy ulicy Śniadeckiego
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-92599 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-06-08
Pokaż
2022-91759 Formularz wniosku
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-06-07
Pokaż
2022-89861 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-06-07
Pokaż
2022-91959 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-07
Pokaż
2022-92210 protokół
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2022-06-07
Pokaż
2022-92153 MPZP 62 - rysunek planu miejscowego - Geotiff
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-06-07
Pokaż
2022-87855 odwołania Pani Bożeny Szymury ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-07
Pokaż
2022-85484 powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-07
Pokaż
2022-86264 zmiany Zarządzenia nr 694/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-07
Pokaż
2022-91661 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-07
Pokaż
2022-89442 realizacji zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-06
Pokaż
P2022.126921 Błędnie podanego rodzaju inwestycji w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 20 maja 2022 o znaku sprawy: IFXIII.747.26.2021.
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-06-06
Pokaż
2022-68799 Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor Z) dnia 2022-06-06
Pokaż
2022-90914 A17 detal balustrady
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-06
Pokaż
2022-91059 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-06
Pokaż
2022-91360 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-06
Pokaż
2022-89847 zmiany zarządzenia nr 239/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-06
Pokaż
2022-70256 zmiany Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 350/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-06
Pokaż
2022-76860 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-06
Pokaż
2022-83696 Informacja o wynikach przetargów pisemnych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Strefowej przeprowadzonych dnia 27 maja 2022 r.
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-06-06
Pokaż
P2022.115880 Wymiany kubłów metalowych na plastikowe
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-06
Pokaż
2022-78181 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-06
Pokaż
2022-89759 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-89758 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-81920 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-90267 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW.16 z dnia 30.05.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-83856 zasad udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-90155 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-90081 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-81690 wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-89998 Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2021 rok
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-84144 powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-87475 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Maksymiliana 18, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-80082 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-80149 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-80175 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-87874 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41. Zad. 2: Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-85086 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-89757 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-88426 Formularz uwagi
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-88425 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-88424 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-88422 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Granicznej
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-06-03
Pokaż
2022-89599 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o znaku Ek-I.6220.1.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-89453 2022 r. (kwiecień) - podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający
Opublikował: Katarzyna Seifert (Starszy Inspektor E-I) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-88465 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-88973 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-79895 udzielenia Stowarzyszeniu z Wyboru z siedzibą w Rybniku przy ul. Władysława Broniewskiego 23, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-79365 Protokół nr LII z sesji Rady Miasta z dnia 2022-05-26
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-89269 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-77871 Koncepcja_3,97MB_pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-84625 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-89164 "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-86367 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa parkingu na ulicy Cienistej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-89026 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-84068 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-73433 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-64851 P 14 Materiały przetargowe
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-73415 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-73429 Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice – Termomodernizacja budynku
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-02
Pokaż
P2022.117800 Norm zatrudnienia w placówkach oświatowych
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-85119 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-65786 oświadczenie majątkowe Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-77052 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-06-02
Pokaż
2022-87336 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-85355 Wyniki naboru - Referent w Wydziale Komunikacji, Referacie Transportu
Opublikował: Agnieszka Byrska (Młodszy Referent Kd) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-84613 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: "Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej", dz. Niewiadom, realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-84907 Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Referacie Transportu
Opublikował: Agnieszka Byrska (Młodszy Referent Kd) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-73653 podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-87903 zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-88217 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-88020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-06-01
Pokaż
2021-34750 Trwające procedury planistyczne dotyczące sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-87672 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-01
Pokaż
2016-104120 Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-06-01
Pokaż
P2022.122097 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Jubileusz XX-lecia UTW Rybnik
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2022-06-01
Pokaż
P2022.125677 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla Martex Sp. z o.o.
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor GM-I) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-78877 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-75410 Mapa poglądowa z zakresem prac projektowych
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-87440 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-87424 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-80137 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-82501 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Klasztornej w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-86249 Odpowiedzi na pytania nr 3
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-06-01
Pokaż
2022-80544 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-82930 konsultacji projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-85346 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-84505 zmiany zarządzenia nr 242/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-86374 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-24997 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-86345 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku Ek-I.6220.3.2022 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie przedsięwzięcia na wniosek RE-MELT Sp. z o.o. (decyzja)
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-05-31
Pokaż
P2022.123787 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-71585 Materiały przetargowe
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-72048 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 18, dzielnica Boguszowice-Osiedle; modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-74801 Identyfikator postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-53814 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-74799 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-74800 Szkoła podstawowa nr 18, dzielnica Boguszowice-Osiedle; modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-05-31
Pokaż
2022-73713 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-67408 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-78277 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-74924 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-76025 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-46945 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-74483 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-68240 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-29925 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-86019 Ogłoszenie dla mieszkańców Miasta Rybnika w sprawie konsultacji w przedmiocie projektów statutów dzielnic Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-79076 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-28709 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83679 Projekt Statutu Dzielnicy Kłokocin
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2021-97359 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-76281 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-73572 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-80636 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-80632 Specyfikacja warunków zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-80634 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-64631 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-82625 Odpowiedzi na pytania nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-85897 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-73028 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-73791 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-72306 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-65766 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-65760 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-62112 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-85733 oświadczenie majątkowe Rafał Kołodziej
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-05-30
Pokaż
P2022.118807 Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN 300 na terenie województwa Śląskiego"
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-85162 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-85181 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83700 Projekt Statutu Dzielnicy Niedobczyce
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83607 Projekt Statutu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83686 Projekt Statutu Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83599 Projekt Statutu Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83604 Projekt Statutu Dzielnicy Boguszowice Stare
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83611 Projekt Statutu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83617 Projekt Statutu Dzielnicy Golejów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83620 Projekt Statutu Dzielnicy Gotartowice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83663 Projekt Statutu Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83669 Projekt Statutu Dzielnicy Kamień
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83687 Projekt Statutu Dzielnicy Maroko-Nowiny
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83695 Projekt Statutu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83701 Projekt Statutu Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83705 Projekt Statutu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83709 Projekt Statutu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83711 Projekt Statutu Dzielnicy Paruszowiec-Piaski
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83928 Projekt Statutu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83931 Projekt Statutu Dzielnicy Radziejów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83935 Projekt Statutu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83939 Projekt Statutu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83944 Projekt Statutu Dzielnicy Rybnik-Północ
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83947 Projekt Statutu Dzielnicy Smolna
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83950 Projekt Statutu Dzielnicy Stodoły
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83951 Projekt Statutu Dzielnicy Śródmieście
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83954 Projekt Statutu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83956 Projekt Statutu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83957 Projekt Statutu Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-67764 Dokumentacja_P17 w Rybniku
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-79074 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-79075 Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchni
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-85036 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-82910 Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 29 kwietnia do 26 maja 2022 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor MM) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-85145 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-85255 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-85109 Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83495 zmiany zarządzenia nr 341/2022 z dnia 20 maja 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-05-30
Pokaż
2022-83837 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-30
Pokaż
P2022.122758 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-05-27
Pokaż
P2022.122753 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-05-27
Pokaż
2022-83010 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Młodszy Referent Kd) dnia 2022-05-27
Pokaż
2022-83041 Młodszy Referent
Opublikował: Agnieszka Byrska (Młodszy Referent Kd) dnia 2022-05-27
Pokaż
2022-84502 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-05-27
Pokaż
2022-84344 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-05-27
Pokaż
P2022.110822 Uporządkowania terenu
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-05-27
Pokaż
2022-84059 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-05-27
Pokaż
2022-68913 Zakup zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 - typu plecak
Opublikował: Karolina Zimoń (Referent Z) dnia 2022-05-26
Pokaż
2022-83920 Informacja o wyniku konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-05-26
Pokaż
2022-71577 MPZP 54-44 - rysunek planu miejscowego - ulica Jesienna - Geotiff
Opublikował: Joanna Beracz (Główny Specjalista MPU) dnia 2022-05-26
Pokaż
2022-41733 powołania Zespołu ds. realizacji przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych” 2022-2024 w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-05-26
Pokaż
2022-83044 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-05-26
Pokaż
2022-83047 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-05-26
Pokaż
2022-82452 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w dz. Śródmieście wraz z modernizacją węzła cieplnego i instalacji c.o.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-05-26
Pokaż
2022-80623 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-05-26
Pokaż
2022-77335 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-05-26
Pokaż
P2022.121321 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-05-26
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 10075169 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)