W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rybnika jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miasta Rybnika p. Iwoną Kowalską - Nawrocką pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, w związku:
  • ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  • ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  • ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
  • ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych,
  • ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim,
  • ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,
  • ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
  • ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
  • ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
  • ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, którym sprawa może być przekazana zgodnie z właściwością i na podstawie przepisów prawa. Inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi co 5 lat i są przechowywane wyłącznie przez okres wynikający z przepisów kancelaryjnych.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do egzekwowania innych praw wynikających z RODO.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 
 
Odsłon strony: 384 Metryka
Redaktor: Wojciech Szwagierczak (Starszy Inspektor GM-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż